Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Fremsat den 5. februar 1999 af skatteministeren (Ole Stavad)

Forslag

til

Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven

(Fradrag for bidrag til efterlønsordningen og beskatning af tilbagebetalinger fra efterlønsordningen m.v.)

 

§ 1

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. oktober 1998, som ændret ved § 4 i lov nr. 838 af 2. december 1998 og § 1 i lov nr. 1033 af 23. december 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 1, litra f, udgår: »eller delefterløn«.

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som senest ændret ved lov nr. 1033 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 7, litra y, affattes således:

» y) Præmie efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 74 k eller § 75 c, stk. 10-13.«.

2. I § 9, stk. 2, ændres »§ 49, stk. 1, i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.« til: »§ 49, stk. 1, og § 49 A, stk. 1, i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.«.

§ 3

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 22. august 1996, som senest ændret ved § 8 i lov nr. 1026 af 23. december 1998, foretages følgende ændring:

1. Efter § 49 indsættes:

»§ 49 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for et medlem af en arbejdsløshedskasse kan der fradrages udgifter til bidrag til efterlønsordningen, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 77, stk. 4.

    Stk. 2. Af tilbagebetalinger af bidrag til efterlønsordningen, jf. lov om arbejdsløshedforsikring m.v. § 77a, svares en afgift på 30 pct.

    Stk. 3. Forinden afgiftsberegningen efter stk. 2 afrundes det afgiftspligtige beløb nedad til det nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100 kr. Er beløbet mindre end 100 kr., svares der ingen afgift.

    Stk. 4. Der svares afgift efter stk. 2, selv om medlemmet ikke har været skattepligtig her i landet i den periode, hvor bidragene til efterlønsordningen har fundet sted.

    Stk. 5. Når afgiftspligt indtræder som følge af en tilbagebetaling, påhviler afgiftspligten den eller dem, der efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er berettiget til tilbagebetalingen. Afgiften tilbageholdes ved tilbagebetalingen, og den afgiftspligtige underrettes om tilbageholdelsen. §§ 38, stk. 5 og 6, og 39 finder tilsvarende anvendelse. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for afgiftens indbetaling.

    Stk. 6. Afgiften tilfalder staten.«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. april 1999. § 1 og § 2, nr. 1, træder dog i kraft den 1. juli 1999.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

    Lovforslaget er en del af opfølgningen på den del af aftalen om finansloven for 1999 mellem Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti, der vedrører et nyt tilbagetrækningssystem med virkning fra 1. juli 1999.

    Lovforslaget skal navnlig ses i sammenhæng med det af arbejdsministeren samtidigt fremsatte forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om seniorydelse og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (Fleksibel efterløn m.v.).

    Lovforslaget indeholder de nærmere regler for den skattemæssige behandling af indbetaling og eventuel tilbagebetaling af efterlønsbidrag samt præmieordningen.

    Ved lov nr. 1000 af 23. december 1998 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om seniorydelse (Efterlønsbevis, medlemsbidrag) indføres fra og med 1. april 1999 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 77, stk. 1, jf. stk. 4, et selvstændigt bidrag til efterlønsordningen.

    Det foreslås, at sådanne bidrag til efterlønsordningen bliver fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst som et ligningsmæssigt fradrag på linje med bidrag til arbejdsløshedsforsikring. Dette indebærer bl.a., at fradraget ikke bliver omfattet af begrænsningsreglen for lønmodtageres fradrag på 4.100 kr. (1999-niveau).

    Arbejdsministerens ovennævnte lovforslag indeholder muligheder for tilbagebetaling af indbetalte efterlønsbidrag i visse situationer. Ved nærværende lovforslag foreslås det, at der af disse tilbagebetalinger fra efterlønsordningen svares en afgift på 30 pct. Dette er modstykket til, at bidraget har været fradragsberettiget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved indbetalingen.

    I arbejdsministerens lovforslag foreslås der endvidere en præmie, som efterlønsberettigede opnår ret til ved arbejde i mere end 2 år efter efterlønsbevisets virkningsdato. Forudsætningen for at opnå præmie er, at den efterlønsberettigede i 2-årsperioden har haft lønarbejde i mindst 3.120 timer - deltidsforsikrede dog i mindst 2.496 timer - eller har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. Er disse betingelser opfyldt, optjenes en »portion« præmie for hver 481 timers arbejde efter 2-årsperiodens udløb, dog maksimalt 12 »portioner« i løbet af tre år.

    I dette lovforslag foreslås det, at den nævnte præmie ikke medregnes i den skattepligtige indkomst.

    Der henvises i øvrigt til lovforslagets nærmere omtale af de enkelte elementer.

    For så vidt angår hele efterlønsordningens provenumæssige, erhvervsøkonomiske, administrative, miljømæssige og EU-retlige konsekvenser, herunder den del af ordningen, som er indeholdt i dette lovforslag, henvises i det hele til arbejdsministerens lovforslag.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

    Ændringen er en konsekvens af, at delefterlønsordningen forslås ophævet i arbejdsministerens lovforslag.

Til § 2

Til nr. 1

    Det foreslås, at præmie efter de i arbejdsministerens lovforslag foreslåede bestemmelser i arbejdsløshedsforsikringslovens § 74 k eller § 75 c, stk. 10-13, ikke medregnes til den skattepligtige indkomst.

Til nr. 2

    Bestemmelsen vedrører fradrag for indbetalinger af efterlønsbidrag.

    Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for lønmodtagere kan fradrages udgifter i forbindelse med udførelse af det indtægtsgivende arbejde i det omfang, de samlede fradragsberettigede udgifter overstiger 4.100 kr. (1999-niveau), jf. ligningslovens § 9, stk. 1. Begrænsningen på de nævnte 4.100 kr. omfatter dog ikke udgifter, som lønmodtageren kan fradrage for befordring (ligningslovens § 9 B, stk. 3, og §§ 9 C og 9 D), faglige kontingenter (ligningslovens § 13) og bidrag til arbejdsløshedsforsikring (pensionsbeskatningslovens § 49).

    Det foreslås, at fradrag for indbetalinger af efterlønsbidrag i forhold til bundgrænsen på 4.100 kr. bliver undergivet samme skattemæssige behandling som bidrag til arbejdsløshedsforsikring. Det vil sige, at heller ikke fradrag for efterlønsbidrag bliver omfattet af bundgrænsen på 4.100 kr. efter ligningslovens § 9, stk. 1.

Til § 3

Til nr. 1

    Bestemmelsen vedrører fradrag for indbetalinger af efterlønsbidrag og beskatningen af tilbagebetalinger af bidrag fra efterlønsordningen.

    Efter de nuværende regler har lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende et ligningsmæssigt fradrag for udgifter til arbejdsløshedsforsikring, jf. pensionsbeskatningslovens § 49, stk. 1. Det ligningsmæssige fradrag er ikke omfattet af bundgrænsen på 4.100 kr. efter ligningslovens § 9, stk. 1.

    Det foreslås, at fradrag for indbetalinger af efterlønsbidrag på samme måde som fradrag for bidrag til arbejdsløshedsforsikring bliver et ligningsmæssigt fradrag, som ikke er omfattet af bundgrænsen på 4.100 kr. efter ligningslovens § 9, stk. 1, jf. forslaget ovenfor under § 2, nr. 2.

    Lovforslaget indebærer, at fiskere, der foretager det særlige fiskerfradrag efter ligningslovens § 9 G, og sømænd, der foretager fradrag efter sømandsfradragsloven, vil kunne foretage fradrag for bidrag til efterlønsordningen ved siden af disse fradrag. Det vil med andre ord sige, at de udgiftsfradrag, som disse særlige fradrag træder i stedet for, ikke omfatter fradraget for efterlønsbidrag.

    Arbejdsløshedskasserne, der modtager indbetaling af efterlønsbidrag, skal på samme måde som vedrørende betaling af kontingent til arbejdsløshedskasserne foretage årlige indberetninger herom til Told?Skat efter § 8 U i skattekontrolloven.

    Et medlem af en arbejdsløshedskasse, som har indbetalt efterlønsbidrag, eller boet efter medlemmet har ret til at få bidraget tilbagebetalt, hvis medlemmet tilkendes førtidspension efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning på grund af nedsat erhvervsevne eller afgår ved døden inden det fyldte 65. år, jf. lov om arbejdsløshedforsikring m.v. § 77a i arbejdsministerens lovforslag. Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen skal efter arbejdsministerens lovforslag desuden kunne fastsætte regler om, at direktøren i særlige tilfælde kan tillade tilbagebetaling, selvom medlemmet ikke får tilkendt førtidspension eller er afgået ved døden.

    De nærmere regler om beregningen af tilbagebetalingsbeløbet fremgår af arbejdsministerens lovforslag.

    Det foreslås, at der af disse tilbagebetalinger fra efterlønsordningen svares en afgift på 30 pct., som et modstykke til det ligningsmæssige fradrag for indbetalingerne.

    Det foreslås, at når afgiftspligt indtræder som følge af en tilbagebetaling, påhviler afgiftspligten den eller dem, der efter arbejdsløshedsforsikringsloven er berettiget til tilbagebetalingen. Afgiften tilbageholdes ved tilbagebetalingen, og den afgiftspligtige underrettes om tilbageholdelsen. For lidt erlagte afgiftsbeløb kan inddrives hos den afgiftspligtige efter lovgivningens almindelige regler om inddrivelse af skyldige skatter. Endvidere foreslås det, at skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for afgiftens indbetaling til statskassen.

    Desuden foreslås det, at lovgivningens regler om straf for urigtig selvangivelse m.v. skal kunne anvendes tilsvarende på oplysninger, der afgives til brug for afgiftsberegningen, herunder oplysninger afgivet til arbejdsløshedskassen.

    Pensionsbeskatningslovens § 39 om tilsyn og klageadgang foreslås ligeledes at skulle finde tilsvarende anvendelse. Det indebærer, at de statslige told- og skattemyndigheder fører tilsyn med afgiftsberegningen, at afgørelser om afgiftberegning kan påklages til de statslige told- og skattemyndigheder, at Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans, samt at der ydes en skattefri rentegodtgørelse, hvis en klage medfører tilbagebetaling af afgift.

Til § 4

    Det foreslås, at lovforslagets ændringer i § 2, nr. 2, af ligningslovens § 9, stk. 2, og i § 3 af pensionsbeskatningsloven vedrørende den skattemæssige behandling af efterlønsbidrag træder i kraft den 1. april 1999 samtidigt med, at de første efterlønsbidrag kan indbetales. Lovforslagets § 1 om ændring af lov om en arbejdsmarkedsfond vedrørende delefterløn og § 2, nr. 1, om ændring af ligningsloven vedrørende præmien foreslås først at skulle træde i kraft den 1. juli 1999 i overensstemmelse med ikrafttrædelsestidspunktet for arbejdsministerens lovforslag om fleksibel efterløn.


    

Bilag

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering

 

Lovforslaget

   

§ 1

§ 8. For personer omfattet af lønmodtagerbidraget, jf. § 7, stk. 1, udgør bidragsgrundlaget:

    ---

 

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. oktober 1998, som ændret ved § 4 i lov nr. 838 af 2. december 1998 og § 1 i lov nr. 1033 af 23. december 1998, foretages følgende ændring:

f) indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension, bortset fra indbetalinger som nævnt i stk. 5, som foretages af de kommunale dagpenge- og socialmyndigheder for modtagere af dagpenge i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, modtagere af delpension eller førtidspension i henhold til lov om social pension, modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse efter §§ 25 og 52 i lov om aktiv socialpolitik, og af arbejdsløshedskasserne for modtagere af dagpenge i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og modtagere af godtgørelse i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser, samt af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsløshedskasserne for modtagere af overgangsydelse, efterløn eller delefterløn i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og modtagere af uddannelsesgodtgørelse i henhold til lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. § 11, stk. 5.

 

1. I § 8, stk. 1, litra f, udgår: »eller delefterløn«.

    Stk. 2-7. ---

   
   

§ 2

   

    I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som senest ændret ved lov nr. 1033 af 23. december 1998, foretages følgende ændring:

   

1. § 7, litra y, affattes således:

   

»y) Præmie efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 74 k eller § 75 c, stk. 10-13.«.

§ 9

   

    ---

   

    Stk. 2. Begrænsningen af fradraget efter stk. 1 omfatter ikke udgifter, som lønmodtagere kan fradrage efter § 9 B, stk. 3, og §§ 9 C og 9 D, § 13 i denne lov eller § 49, stk. 1, i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.

 

2. I § 9, stk. 2, ændres »§ 49, stk. 1, i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.« til : »§ 49, stk. 1, og § 49 A, stk. 1, i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.«.

    ---

 

§ 3

   

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 22. august 1996, som senest ændret ved § 8 i lov nr. 1026 af 23. december 1998, foretages følgende ændring:

   

1. Efter § 49 indsættes:

   

»§ 49 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for et medlem af en arbejdsløshedskasse kan der fradrages udgifter til bidrag til efterlønsordningen, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 77, stk. 4.

   

    Stk. 2. Af tilbagebetalinger af bidrag til efterlønsordningen, jf. lov om arbejdsløshedforsikring m.v. § 77a, svares en afgift på 30 pct.

   

    Stk. 3. Forinden afgiftsberegningen efter stk. 2 afrundes det afgiftspligtige beløb nedad til det nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100 kr. Er beløbet mindre end 100 kr., svares der ingen afgift.

   

    Stk. 4. Der svares afgift efter stk. 2, selv om medlemmet ikke har været skattepligtig her i landet i den periode, hvor bidragene til efterlønsordningen har fundet sted.

   

    Stk. 5. Når afgiftspligt indtræder som følge af en tilbagebetaling, påhviler afgiftspligten den eller dem, der efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er berettiget til tilbagebetalingbetalingen. Afgiften tilbageholdes ved tilbagebetalingen, og den afgiftspligtige underrettes om tilbageholdelsen. §§ 38, stk. 5 og 6, og 39 finder tilsvarende anvendelse. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for afgiftens indbetaling.

   

    Stk. 6. Afgiften tilfalder staten.«.