Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ydelse af lån og tilskud fra Hovedstadens Udviklingsråd

I medfør af til § 4, stk. 2, i lov nr. 354 af 2. juni 1999 om Hovedstadens Udviklingsråd, fastsættes:

§ 1. Hovedstadens Udviklingsråd kan yde støtte i form af lån eller tilskud til hovedstadsområdets kommuner og amtskommuner til fremme af initiativer, der ligger inden for rådets virkefelt. Rådets virkefelt er at:

1) koordinere og varetage opgaver i forbindelse med øresundssamarbejdet.

2) varetage regionplanlægning samt regionale opgaver i tilknytning hertil,

3) medvirke til en samlet trafikplanlægning,

4) varetage samordning, udbygning og drift af kollektiv trafik,

5) koordinere og gennemføre udvikling af regionens erhvervspolitik og turismeinitiativer, og

6) medvirke til udvikling af kulturlivet samt iværksætte regionale kulturinitiativer.

    Stk. 2. Udviklingsrådet kan endvidere yde støtte i form af lån eller tilskud til hovedstadsområdets kommuner og amtskommuner til fremme af initiativer i tilknytning til opgaver, som udviklingsrådet med indenrigsministerens samtykke kan beslutte at varetage.

    Stk.3. Udviklingsrådet kan endvidere yde støtte i form af lån eller tilskud til hovedstadsområdets kommuner og amtskommuner samt til ejere af infrastruktur vedrørende jernbaner og letbaner i hovedstadsområdet med henblik på at fremme trafikale infrastrukturinvesteringer i hovedstadsområdet.

§ 2. Støtte til udgifter af driftsmæssig karakter skal ydes i form af tilskud, mens støtte til anlægsopgaver kan ydes som lån eller tilskud.

    Stk. 2. Støtte i form af tilskud kan fortrinsvis ydes til formål, der efter udviklingsrådets skøn er til nytte for befolkningen i et væsentligt større område end den kommune eller amtskommune, der vil afholde udgiften.

§ 3. De nærmere vilkår for ydelse af lån og tilskud fra Hovedstadens Udviklingsråd fastsættes af udviklingsrådet. Udviklingsrådet kan knytte betingelser til rådets tilsagn om støtte.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2000.

Indenrigsministeriet, den 21. juni 2000

Karen Jespersen

/Paul Schüder