Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (28. april 2000)

 

 

Skatteministeren (Ole Stavad):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister og af forskellige skattelove. (Udvidelse af DIS-ordningen samt beskatning af søfolk og luftfartspersonale i international trafik m.v.).

(Lovforslag nr. L 287).

Formålet med lovforslaget er dobbelt. For det første er formålet at forbedre den internationale konkurrencesituation for danske færger i international rutefart mellem dansk og udenlandsk havn for derved at kunne fastholde danske arbejdspladser. Dette sker ved at gøre det muligt for alle danske færger, der sejler mellem Danmark og andre lande i Nordsø-, Kanal- og Østersøområdet, at blive registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) i lighed med de passagerskibe, som i dag sejler mellem udenlandske havne. Søfolk, som arbejder om bord på skibe registreret i DIS, er i langt de fleste tilfælde fritaget for beskatning af indkomst fra sådant arbejde.

Ved at gøre det muligt at registrere alle passagerskibe i fart mellem Danmark og vore nabolande i DIS sikres danske rederiers konkurrencemæssige stilling over for rederier fra andre lande, idet det gøres muligt at nedsætte driftsomkostningerne. En tilsvarende udvikling er sket i Tyskland, hvor en særlig ordning, hvorefter rederier ikke skal afregne 40 pct. af indeholdt kildeskat for søfolk, nu er blevet udvidet til at omfatte bl.a. Østersø-ruterne.

Det er karakteristisk for færgetrafikken, at ruterne ofte udgår fra områder, hvor denne trafik er af stor betydning for beskæftigelsen og det lokale erhvervsliv. Forslaget giver mulighed for at bevare danske arbejdspladser om bord på færgerne, hvilket også danner grundlag for danske arbejdspladser i land. Udvidelsen af DIS-ordningen vil komme den kreds af færgerederier til gode, som er blevet berørt af afskaffelsen af det afgiftsfri salg i EU.

For det andet er formålet med lovforslaget at sikre, at de danske beskatningsprincipper på transportområdet er indrettet på en sådan måde, at en opstået tvivl om de eksisterende reglers forenelighed med EU-rettens statsstøttebestemmelser forsvinder, uden at disse reglers generelle målsætning lider skade.

Baggrunden for den opståede tvivl er, at Kommissionen har rejst spørgsmål om, hvorvidt de eksisterende regler for skattefritagelse for søfolk, der udfører arbejde om bord på skibe registreret i DIS, er i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler. Efter de særlige DIS-skatteregler fritages søfolk af alle nationaliteter for beskatning af indkomst fra arbejde udført om bord på DIS-skibe. Efter Kommissionens opfattelse bør sådanne særlige fritagelsesordninger indskrænkes til søfolk hjemmehørende inden for EU.

Regeringen ønsker ikke, at der skal herske nogen tvivl om DIS-ordningens forenelighed med EU-retten, men regeringen ønsker samtidig at sikre, at DIS-ordningens positive virkninger ikke undergraves.

Regeringen foreslår derfor, at de danske skattepligtsregler ændres, således at en person, der er hjemmehørende uden for Danmark, kun bliver skattepligtig til Danmark af arbejdsindkomst, når arbejdet er udført i Danmark. Herefter vil skattefritagelsen for DIS-søfolk, der er hjemmehørende i lande uden for EU, komme til at hvile på de generelle danske skatteregler og ikke på særlige regler for søfolk. En sådan affattelse af de generelle skattepligtsregler vil ikke være i strid med EU-reglerne, og løsningen vil sikre, at DIS-ordningens generelle målsætning ikke lider skade.

Regeringen har gennem længere tid været i dialog med Kommissionen om den her skitserede løsning, og Kommissionens tjenestegrene har nu uformelt tilkendegivet sin tilslutning hertil. Disse drøftelser er først nu tilendebragt, og det har således ikke været muligt for regeringen at fremsætte et lovforslag på et tidligere tidspunkt. Det er dog ikke regeringens hensigt at sætte loven i kraft, før også en formel tilkendegivelse fra Kommissionen foreligger.

Det er alligevel regeringens opfattelse, at vedtagelse af et lovforslag er hastende, ikke mindst af hensyn til behovet for, at danske færger, der sejler mellem danske havne og andre havne i Nordsø-, Kanal- og Østersøområdet, hurtigst muligt skal kunne registreres i DIS. Regeringen finder det derfor ønskeligt, at lovforslaget vedtages i indeværende samling.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til lovforslaget, skal jeg hermed anbefale forslaget til velvillig behandling i Tinget.