Den fulde tekst

Fremsat den 4. oktober 2000 af skatteministeren (Ole Stavad)

Forslag

til

Lov om ændring af fusionsskatteloven og andre skattelove

(Konsekvensændringer som følge af lov nr. 333 af 16. maj 2000 om ændring af realkreditloven)

 

§ 1

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 954 af 5. november 1996, som ændret bl.a. ved lov nr. 874 af 3. december 1999, og senest ved § 2 i lov nr. 453 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 14 b indsættes efter stk. 2:

»Stk. 3. En bunden fondsreserve som nævnt i § 76 a i realkreditloven, der tilføres det modtagende aktieselskab, medregnes ikke ved opgørelsen af aktieselskabets skattepligtige indkomst.«.

    Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

§ 2

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 774 af 16. august 2000, foretages følgende ændring:

1. § 10, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, hvor realkreditobligationer eller andre værdipapirer udstedes i forbindelse med instituttets indgåelse af kursaftaler, såfremt der ved kursaftalens udløb ydes eller refinansieres lån, der er omfattet af stk. 1, nr. 1, 2, 4 eller 6, på grundlag af de udstedte værdipapirer.«.

§ 3

I lov nr. 911 af 16. december 1998 om ændring af kursgevinstloven, skattekontrolloven og skattestyrelsesloven (Hensættelser i penge- og realkreditinstitutter m.fl.) foretages følgende ændring:

1. I det ved § 1, nr. 3, indsatte stk. 6 til § 25, udgår i 1. pkt.,: », Dansk Landbrugs Realkreditfond«.

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.

    Stk. 2. Lovens § 1 har virkning for omdannelser, hvor omdannelsesdatoen er den 1. januar 2000 eller senere.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

    Lovforslaget skal ses i sammenhæng med de ændringer, der blev vedtaget ved lov nr. 333 af 16. maj 2000 om ændring af realkreditloven. Efter de nye regler i realkreditloven er det muligt for fondsbaserede realkreditinstitutter at omdanne sig til aktieselskaber efter indkapslingsmodellen. Ved fusion mellem et realkreditinstitut og et af fonden ejet eller oprettet aktieselskab overdrages fondens aktiver og passiver som helhed til et af fonden ejet eller oprettet aktieselskab, der har tilladelse til at drive realkreditvirksomhed. I aktieselskabet »indkapsles« en bunden fondsreserve svarende til værdien af de indskudte aktiver efter fradrag af fondens gæld.

    Det foreslås at ændre fusionsskatteloven, således at en bunden fondsreserve ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst hos det modtagende aktieselskab ved en sådan omdannelse. Dette svarer til de gældende regler for omdannelse af Værdipapircentralen til et aktieselskab.

    Forslaget indeholder desuden konsekvensrettelser i kursgevinstloven som følge af den ændrede affattelse af realkreditlovens bestemmelser om obligationsudstedelse.

    Derudover indeholder forslaget en konsekvensrettelse i den endnu ikke ikrafttrådte bestemmelse i kursgevinstlovens § 25, stk. 6. Konsekvensrettelsen skyldes lov nr. 348 af 17. maj 2000, hvorved Dansk Landbrugs Realkreditfond overføres til realkreditloven.

Provenumæssige konsekvenser

    Ændringen af fusionsskatteloven, så omdannelse af fondsejede realkreditinstitutter efter indkapslingsmodellen ikke udløser beskatning, skønnes ikke at medføre et egentligt provenutab, idet ændringen må anses for at være en forudsætning for sådanne omdannelser. Lovforslaget har ikke provenumæssige konsekvenser i øvrigt.

Administrative konsekvenser

    Lovforslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for det offentlige.

Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

    Lovforslaget sammenholdt med lov nr. 333 af 16. maj 2000 om ændring af realkreditloven forventes at bidrage til bedre rammer for strukturtilpasning af den finansielle sektor, men skønnes ikke at indebære administrative konsekvenser for realkreditinstitutterne.

Miljømæssige konsekvenser

    Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser.

Forholdet til EU-retten

    Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lov nr. 333 af 16. maj 2000 om ændring af realkreditloven. Regeringen har anmodet om Europa-Kommissionens bekræftelse af, at den foreslåede skattefritagelse i fusionsskatteloven for den bundne fondsreserve ikke indebærer statsstøtte efter EU-retten. Det bemærkes, at Europa-Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af lov nr. 1072 af 20. december 1995 om værdipapirhandel m.v. har fået forelagt de tilsvarende regler for Værdipapircentralen. Det forventes således, at lovforslaget ikke skal notificeres i henhold til EF-traktatens artikel 87-88.

Vurdering af konsekvenser af lovforslaget

 

Positive konsekvenser/mindreudgifter (hvis ja, angives omfang)

Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang)

Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen.

Ændringen af fusionsskatteloven, så omdannelse af fondsejede realkreditinstitutter efter indkapslingsmodellen ikke udløser beskatning, skønnes ikke at medføre et egentligt provenutab, idet ændringen må anses for at være en forudsætning for sådanne omdannelser.

Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen.

Ingen.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Lovforslaget forventes at bidrage til bedre rammer for strukturtilpasning af den finansielle sektor.

Ingen.

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Ingen.

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Ingen.

Administrative konsekvenser for borgerne

Ingen.

Ingen

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lov nr. 333 af 16. maj 2000 om ændring af realkreditloven. Regeringen har anmodet om Europa-Kommissionens bekræftelse af, at den foreslåede skattefritagelse i fusionsskatteloven for den bundne fondsreserve ikke indebærer statsstøtte efter EU-retten. Det forventes, at lovforslaget ikke skal notificeres i henhold til EF-traktatens artikel 87-88.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

    Ved lov nr. 333 af 16. maj 2000 om ændring af realkreditloven blev der i realkreditloven indsat regler om omdannelse af fondsbaserede realkreditinstitutter. Efter realkreditlovens §§ 76a - 76c kan fondsbaserede realkreditinstitutter omdanne sig til aktieselskaber uden etablering af en fond efter den såkaldte "indkapslingsmodel". Ved fusion mellem et realkreditinstitut og et aktieselskab, som er ejet eller oprettet af fonden, og som har tilladelse til at drive realkreditvirksomhed, overdrages fondens aktiver og passiver som helhed til dette aktieselskab. I aktieselskabet »indkapsles« en bunden fondsreserve svarende til værdien af de indskudte aktiver efter fradrag af fondens gæld.

    Den bundne fondsreserve kan efter realkreditloven bruges til dækning af underskud, der ikke dækkes af beløb, der kan anvendes til udbytte i aktieselskabet. Ved en eventuel senere fusion med et andet realkreditinstitut overtager det fortsættende selskab fondsreserven på de samme vilkår, som var gældende indtil fusionen.

    Det foreslås, at den bundne fondsreserve ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst hos det modtagende aktieselskab. Dette svarer til reglerne for omdannelse af Værdipapircentralen til et aktieselskab, jf. fusionsskattelovens § 14 h, stk. 3. Hvis den bundne fondsreserve anvendes til dækning af underskud, sker der ingen beskatning af den del af reserven, som anvendes til underskudsdækning.

Til § 2

    Ændringen er redaktionel og er en følge af, at realkreditlovens § 48 er ændret.

    Den tidligere gældende § 48 indeholdt regler for realkreditinstitutters anbringelse af midler, der fremkommer ved udstedelse af realkreditobligationer eller andre værdipapirer. I § 48, stk. 3, var der fastsat regler om acontoudstedelse af realkreditobligationer m.v. og anbringelse af midler, der fremkommer herved. Ved lov nr. 333 af 16. maj 2000 om ændring af realkreditloven blev der vedtaget en nyaffattelse af § 48, som indebar, at de tidligere gældende stk. 2 og 3, blev erstattet af en bemyndigelsesbestemmelse for Finanstilsynet til at fastsætte regler om anbringelse af midler i andet end udlån mod pant i fast ejendom.

    Kursgevinstlovens § 10, der omhandler realkreditinstitutternes m.v. udlån og underliggende obligationer, der er ydet henholdsvis udstedt inden den 1. januar 2000, indeholder i stk. 4 en regel om den skattemæssige behandling af acontoudstedte realkreditobligationer og andre værdipapirer, idet der er henvist til realkreditlovens § 48, stk. 3. I konsekvens af den vedtagne nyaffattelse af realkreditlovens § 48, foreslås ved dette lovforslag henvisningen til § 48, stk. 3, erstattet af en formulering, så det tydeligt fremgår af bestemmelsen, at den vedrører acontoudstedelse (forhåndsemission) af realkreditobligationer og andre værdipapirer, dvs. realkreditobligationer m.v., der er blevet udstedt allerede ved indgåelsen af en kursaftale.

Til § 3

    Den foreslåede ændring af kursgevinstlovens § 25, stk. 6, er en konsekvens af de ændringer, der er vedtaget ved lov nr. 348 af 17. maj 2000, hvorved loven om Dansk Landbrugs Realkreditfond er ophævet, således at Dansk Landbrugs Realkreditfond i stedet er omfattet af realkreditloven. Ændringen betyder, at det ikke længere er nødvendigt at nævne Dansk Landbrugs Realkreditfond i den pågældende bestemmelse. Dansk Landbrugs Realkreditfond anses i relation til den pågældende bestemmelse for godkendt i henhold til realkreditloven.

Til § 4

    Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.

    Ændringerne i fusionsskatteloven skal ses i sammenhæng med lov nr. 333 af 16. maj 2000 om ændring af realkreditloven, der trådte i kraft den 18. maj 2000. De foreslåede ændringer i fusionsskatteloven er en forudsætning for omdannelser efter realkreditlovens § 76 a, og det foreslås derfor i stk. 2, at de foreslåede ændringer i fusionsskatteloven har virkning for omdannelser, hvor omdannelsesdatoen er den 1. januar 2000 eller senere.

    

Bilag

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

    

Gældende formulering

 

Lovforslaget

   

§ 1

   

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 954 af 5. november 1996, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 453 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

§ 14 b. ---

 

1. I § 14 b indsættes efter stk. 2:

    Stk. 3. Aktier i det modtagende selskab, som den erhvervsdrivende fond eller foreningen modtager i henhold til realkreditlovens § 69, anses for anskaffet på det tidspunkt, hvor omdannelsen er vedtaget i alle de involverede selskaber m.v. Som anskaffelsessum anvendes værdien af de indskudte aktiver efter fradrag af realkreditinstituttets gæld.

 

»Stk. 3. En bunden fondsreserve som nævnt i § 76 a i realkreditloven, der tilføres det modtagende aktieselskab, medregnes ikke ved opgørelsen af aktieselskabets skattepligtige indkomst.«.

    Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

    Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på overdragelse af aktiver og gæld til et aktieselskab, som omfattes af realkreditlovens § 68, stk. 2, såfremt overdragelsen alene sker mod vederlag i aktier i dette selskab.

   
     
   

§ 2

   

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 774 af 16. august 2000, foretages følgende ændring:

   

1. § 10, stk. 4, affattes således:

   

»Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, hvor realkreditobligationer eller andre værdipapirer udstedes i forbindelse med instituttets indgåelse af kursaftaler, såfremt der ved kursaftalens udløb ydes eller refinansieres lån, der er omfattet af stk. 1, nr. 1, 2, 4 eller 6, på grundlag af de udstedte værdipapirer.«.

   

§ 3

   

I lov nr. 911 af 16. december 1998 om ændring af kursgevinstloven, skattekontrolloven og skattestyrelsesloven (Hensættelser i penge- og realkreditinstitutter m.fl.) foretages følgende ændring:

   

1. I det ved § 1, nr. 3, indsatte stk. 6 til § 25, udgår i 1. pkt.,: », Dansk Landbrugs Realkreditfond«.

§ 25. ---

   

»Stk. 6. Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, der er godkendt i henhold til realkreditloven, kreditinstitutter omfattet af bank- og sparekasselovens kap. 3b, Dansk Landbrugs Realkreditfond, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark, Danmarks Skibskreditfond og filialer af udenlandske kreditinstitutter omfattet af realkreditlovens § 3 skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage beløb, der ved indkomstårets udløb er hensat til tab på udlån og garantier m.v. efter de for instituttet gældende regnskabsretlige regler. For udenlandske kreditinstitutter, der ejes af danske selskaber, og herværende filialer af udenlandske kreditinstitutter, der er hjemmehørende i et land inden for EU/EØS, skal beløbet dog opgøres efter de regnskabsretlige regler, der gælder for tilsvarende kreditinstitutter undergivet Finanstilsynets tilsyn. Hensatte beløb kan dog kun fradrages i det omfang, de vedrører tab, der er fradragsberettiget efter skattelovgivningens almindelige regler. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal medregnes den fradragsberettigede regnskabsmæssige ultimohensættelse, jf. 1. pkt., for det forudgående indkomstår.«