Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

I medfør af § 9 og § 10, stk. 4, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 223 af 31. marts 2000 som ændret ved § 5 i lov nr. 404 af 31. maj 2000 og § 2 i lov nr. 424 af 31. maj 2000, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for boligplacering af flygtninge, jf. lovens kapitel 3.

    Stk. 2. Ved flygtninge forstås, jf. lovens § 2, stk. 2, 1. pkt., og § 54, udlændinge med opholdstilladelse efter

1) udlændingelovens §§ 7 og 8,

2) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 2,

3) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 2,

4) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, når tilladelsen er meddelt en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7,

5) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 5, eller

6) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 6.

    Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for flygtninge, der på tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse som nævnt i stk. 2 havde opholdstilladelse på andet grundlag efter udlændingeloven.

Kapitel 2

Landstal

§ 2. Udlændingestyrelsen udsender hvert år senest den 1. april meddelelse om det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret i hvert af de kommende tre år (landstallene).

    Stk. 2. Landstallene fastsættes på grundlag af Udlændingestyrelsens skøn over antallet af asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen, herunder anerkendelsesgraden.

    Stk. 3. Meddelelsen om landstallene udsendes til kommuneforeningerne i hvert amt og til Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Kommunernes Landsforening.

    Stk. 4. Til brug for indgåelse af aftaler om henholdsvis amtskvoter og kommunekvoter, jf. § 3, stk. 1, og § 7, stk. 1, udsendes sammen med landstallene de i § 11 nævnte opgørelser. Efter anmodning fra en kommunalbestyrelse eller en kommuneforening udsender Udlændingestyrelsen endvidere tilgængelige oplysninger, der kan have betydning for indgåelse af aftaler om henholdsvis amtskvoter og kommunekvoter.

    Stk. 5. Et landstal kan ændres af Udlændingestyrelsen, hvis forholdene gør det nødvendigt, jf. lovens § 6, 2. pkt. Et landstal skal ændres, hvis antallet af flygtninge, der skal boligplaceres i det pågældende år, skønnes at ville ændre sig med mere end 15 pct. i forhold til det af Udlændingestyrelsen til enhver tid fastsatte landstal.

    Stk. 6. Udlændingestyrelsen udsender det ændrede landstal til kommuneforeningerne i hvert amt og til Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Kommunernes Landsforening.

Kapitel 3

Amtskvoter

§ 3. Kommuneforeningerne i hvert amt og Københavns og Frederiksberg Kommuner skal søge at aftale, i hvilke amter henholdsvis Københavns og Frederiksberg Kommuner det antal flygtninge, der er fastsat i landstallene, jf. § 2, stk. 1, skal boligplaceres i hvert af de kommende tre år (aftalte amtskvoter). Aftalen skal meddeles Udlændingestyrelsen inden den 1. juni hvert år, jf. lovens § 7, stk. 1.

    Stk. 2. Ændres landstallet for det indeværende kalenderår, jf. § 2, stk. 5, skal kommuneforeningerne i hvert amt og Københavns og Frederiksberg Kommuner søge at indgå en ny aftale om amtskvoter. Aftalen skal meddeles Udlændingestyrelsen inden for en af Udlændingestyrelsen fastsat frist på normalt ikke mindre end 6 uger fra datoen for ændringen af landstallet, jf. lovens § 7, stk. 2.

§ 4. En aftale om amtskvoter skal fastlægge det antal flygtninge, som skal boligplaceres inden for hvert amt og i Københavns og Frederiksberg Kommuner i hvert af de kommende tre år.

    Stk. 2. Summen af de for hvert år aftalte amtskvoter skal svare til landstallet for det pågældende år.

    Stk. 3. Aftalen kan indeholde bestemmelser om, hvordan fordelingen af flygtninge skal ske, såfremt der sker ændringer i det forventede antal flygtninge inden for den i § 2, stk. 5, 2. pkt., nævnte ramme.

    Stk. 4. Aftalen skal udfærdiges skriftligt og underskrives på vegne af kommuneforeningerne og kommunalbestyrelsen i henholdsvis Københavns og Frederiksberg Kommuner.

    Stk. 5. Opfylder aftalen ikke de krav, der er nævnt i stk. 1 og 2, eller er der tvivl om aftalens indhold, som ikke umiddelbart kan afklares, fastsættes amtskvoterne af Udlændingestyrelsen efter reglerne i § 5, stk. 2-7.

§ 5. Har kommuneforeningerne i hvert amt og Københavns og Frederiksberg Kommuner ikke givet meddelelse om indgåelse af en aftale om amtskvoter til Udlændingestyrelsen inden den 1. juni, jf. § 3, stk. 1, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 15. juni i det pågældende år amtskvoterne for hvert af de kommende tre år (fastsatte amtskvoter), jf. lovens § 7, stk. 3.

    Stk. 2. Amtskvoterne fastsættes som summen af fordelingstallene for de enkelte kommuner i det pågældende amt, jf. stk. 6, jf. dog stk. 7.

    Stk. 3. Ved beregningen af fordelingstallene beregnes først kommunernes fordelingsandele. Fordelingsandelen for den enkelte kommune opgøres som kommunens procentvise andel af den samlede befolkning fratrukket forskellen mellem kommunens procentvise andel af det samlede antal indvandrere og flygtninge og kommunens procentvise andel af den samlede befolkning, jf. § 11, stk. 1-3.

    Stk. 4. På grundlag af fordelingsandelen, jf. stk. 3, opgøres det beregnede fordelingstal for den enkelte kommune. Det beregnede fordelingstal opgøres ved at gange fordelingsandelen med summen af landstallet for det pågældende år, jf. § 2, stk. 1, og det samlede antal familiesammenførte udlændinge, der i kalenderåret forud for udmelding af landstallet er førstegangsindrejst i landet, jf. § 11, stk. 5 og 6.

    Stk. 5. På grundlag af det beregnede fordelingstal, jf. stk. 4, opgøres det foreløbige fordelingstal for den enkelte kommune. Det foreløbige fordelingstal opgøres som det beregnede fordelingstal fratrukket det antal familiesammenførte udlændinge, der i kalenderåret forud for udmelding af landstallene, jf. § 2, stk. 1, er førstegangsindrejst i landet i den pågældende kommune, jf. § 11, stk. 5 og 6.

    Stk. 6. Er det foreløbige fordelingstal for den enkelte kommune, jf. stk. 5, negativt, fastsættes fordelingstallet for den pågældende kommune til nul. Ved beregningen af fordelingstallet for de kommuner, der har et positivt foreløbigt fordelingstal, opgøres forskellen mellem summen af de positive foreløbige fordelingstal og landstallet for det pågældende år, jf. § 2, stk. 1. Denne forskel fordeles mellem de kommuner, der har et positivt foreløbigt fordelingstal, på grundlag af den enkelte kommunes forholdsmæssige andel af summen af de positive foreløbige fordelingstal. Den fordelte forskel fratrækkes det foreløbige fordelingstal for den enkelte kommune, der har et positivt foreløbigt fordelingstal.

    Stk. 7. Udlændingestyrelsen kan ved kvotefastsættelsen fravige summen af fordelingstallene for de enkelte kommuner i det pågældende amt, jf. stk. 6, under hensyn til særlige integrationsmæssige forhold i de enkelte amter.

    Stk. 8. Ændres antallet af flygtninge inden for den i § 2, stk. 5, 2. pkt., nævnte ramme, foretager Udlændingestyrelsen en forholdsmæssig ændring af amtskvoterne, medmindre der ved indgåelse af en aftale om amtskvoterne er taget højde for sådanne ændringer, jf. § 4, stk. 3.

    Stk. 9. Ændres landstallet for det indeværende kalenderår, og har kommuneforeningerne i hvert amt og Københavns og Frederiksberg Kommuner ikke givet meddelelse om en aftale efter § 3, stk. 2, fastsætter Udlændingestyrelsen inden 30 dage efter udløbet af fristen i § 3, stk. 2, det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte amter og i Københavns og Frederiksberg Kommuner i det pågældende og de efterfølgende to år, jf. lovens § 7, stk. 4.

§ 6. De fastsatte amtskvoter efter § 5, stk. 1 eller 9, kan ændres af Udlændingestyrelsen, hvis ændrede forhold gør det nødvendigt, jf. lovens § 7, stk. 5.

Kapitel 4

Kommunekvoter

§ 7. Kommunalbestyrelserne inden for et amt skal søge at aftale, i hvilke kommuner det antal flygtninge, der er aftalt eller fastsat i amtskvoterne, jf. § 3, stk. 1, og § 5, stk. 1, skal boligplaceres i hvert af de kommende tre år (aftalte kommunekvoter). Aftalen skal meddeles Udlændingestyrelsen inden den 10. september hvert år, jf. lovens § 8, stk. 1.

    Stk. 2. Ændres de aftalte eller fastsatte amtskvoter for det indeværende kalenderår, jf. § 5, stk. 9, eller § 6, skal kommunalbestyrelserne i hvert amt søge at indgå en ny aftale om kommunekvoter. Aftalen skal meddeles Udlændingestyrelsen inden for en af Udlændingestyrelsen fastsat frist på normalt ikke mindre end 6 uger fra datoen for ændringen af amtskvoten, jf. lovens § 8, stk. 2.

§ 8. En aftale om kommunekvoter skal indeholde oplysninger om det antal flygtninge, som skal boligplaceres i hver kommune inden for et amt i hvert af de kommende tre år.

    Stk. 2. Summen af de aftalte kommunekvoter inden for et amt skal svare til amtskvoten for det pågældende år.

    Stk. 3. Aftalen kan indeholde oplysninger om, hvordan fordelingen af flygtninge skal ske, såfremt der sker ændringer i det forventede antal flygtninge inden for den i § 2, stk. 5, 2. pkt., nævnte ramme.

    Stk. 4. Aftalen skal udfærdiges skriftligt og underskrives på vegne af kommunalbestyrelserne inden for det pågældende amt.

    Stk. 5. Opfylder aftalen ikke de krav, der er nævnt i stk. 1 og 2, eller er der tvivl om aftalens indhold, som ikke umiddelbart kan afklares, fastsættes kommunekvoterne for det pågældende amt af Udlændingestyrelsen efter reglerne i § 9, stk. 2-6.

§ 9. Har kommunalbestyrelserne inden for et amt ikke givet meddelelse om indgåelse af en aftale om kommunekvoter til Udlændingestyrelsen inden den 10. september, jf. § 7, stk. 1, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30. september i det pågældende år kommunekvoterne for hvert af de kommende tre år (fastsatte kommunekvoter), jf. lovens § 8, stk. 3.

    Stk. 2. Ved beregningen af kommunekvoterne beregnes først kommunernes kvoteandele. Kvoteandelen for den enkelte kommune opgøres som kommunens procentvise andel af den samlede befolkning fratrukket forskellen mellem kommunens procentvise andel af det samlede antal indvandrere og flygtninge og kommunens procentvise andel af den samlede befolkning, jf. § 11, stk. 1-3.

    Stk. 3. På grundlag af kvoteandelen, jf. stk. 2, opgøres den beregnede kommunekvote for den enkelte kommune. Den beregnede kommunekvote opgøres ved at gange kvoteandelen med summen af landstallet for det pågældende år, jf. § 2, stk. 1, og det samlede antal familiesammenførte udlændinge, der i kalenderåret forud for udmelding af landstallet er førstegangsindrejst i landet, jf. § 11, stk. 5 og 6.

    Stk. 4. På grundlag af den beregnede kommunekvote, jf. stk. 3, opgøres den foreløbige kommunekvote for den enkelte kommune. Den foreløbige kommunekvote opgøres som den beregnede kommunekvote fratrukket det antal familiesammenførte udlændinge, der i kalenderåret forud for udmelding af landstallet, jf. § 2, stk. 1, er førstegangsindrejst i landet i den pågældende kommune, jf. § 11, stk. 5 og 6.

    Stk. 5. Er den foreløbige kommunekvote for den enkelte kommune, jf. stk. 4, negativ, fastsættes kommunekvoten for den pågældende kommune til nul. Ved beregningen af kommunekvoten for de kommuner, der har en positiv foreløbig kommunekvote, opgøres forskellen mellem summen af de positive foreløbige kommunekvoter i amtet og amtskvoten, jf. §§ 3-6. Denne forskel fordeles mellem de kommuner i amtet, der har en positiv foreløbig kommunekvote, på grundlag af den enkelte kommunes forholdsmæssige andel af summen af de positive foreløbige kommunekvoter i amtet. Den fordelte forskel fratrækkes den foreløbige kommunekvote for den enkelte kommune, der har et positivt foreløbigt fordelingstal.

    Stk. 6. Udlændingestyrelsen kan ved kvotefastsættelsen fravige kommunekvoterne, jf. stk. 5, under hensyn til særlige integrationsmæssige forhold i de enkelte kommuner.

    Stk. 7. Ændres antallet af flygtninge inden for den i § 2, stk. 5, 2. pkt., nævnte ramme, foretager Udlændingestyrelsen en forholdsmæssig ændring af kommunekvoterne, medmindre der ved indgåelse af en aftale om kommunekvoterne er taget højde for sådanne ændringer, jf. § 8, stk. 3.

    Stk. 8. Ændres de aftalte eller fastsatte amtskvoter for det indeværende kalenderår, og har kommunalbestyrelserne inden for et amt ikke givet meddelelse om en aftale efter § 7, stk. 2, fastsætter Udlændingestyrelsen inden 30 dage efter udløbet af fristen i § 7, stk. 2, det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte kommuner i det pågældende år og de efterfølgende to år, jf. lovens § 8, stk. 4.

§ 10. De fastsatte kommunekvoter efter § 9, stk. 1 eller 8, kan ændres af Udlændingestyrelsen, hvis ændrede forhold gør det nødvendigt, jf. lovens § 8, stk. 5.

Kapitel 5

Opgørelsesmetoder

§ 11. Befolkningen, jf. § 5, stk. 3, og § 9, stk. 2, opgøres på grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse over befolkningen i de enkelte kommuner pr. 1. januar i kalenderåret for udmelding af landstallene, jf. § 2, stk. 1.

    Stk. 2. Antallet af indvandrere og flygtninge, jf. § 5, stk. 3, og § 9, stk. 2, opgøres på grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse over antallet af udenlandske statsborgere i de enkelte kommuner pr. 1. januar i kalenderåret for udmelding af landstallet, jf. § 2, stk. 1, med undtagelse af udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land, eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Det Europæiske Fællesskab eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejde.

Stk. 3. Ved opgørelserne efter stk. 1 og 2 medtages de personer, der henregnes til folketallet i den enkelte kommune.

Stk. 4. Såfremt Udlændingestyrelsen efterfølgende ændrer et landstal, jf. § 2, stk. 5, anvendes de senest tilgængelige opgørelser fra Danmarks Statistik.

    Stk. 5. Antallet af familiesammenførte udlændinge, jf. § 5, stk. 4 og 5, og § 9, stk. 3 og 4, opgøres som antallet af udenlandske statsborgere, der som følge af en familiemæssig tilknytning er meddelt opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2-4, eller stk. 2, nr. 1, nr. 4 eller nr. 7, og som i kalenderåret forud for udmelding af landstallene, jf. § 2, stk. 1, er førstegangsindrejst i landet, med undtagelse af udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land, eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Det Europæiske Fællesskab eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejde.

    Stk. 6. På grundlag af oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR) over antallet af udenlandske statsborgere, der er registreret som førstegangsindrejst i landet i kalenderåret forud for udmelding af landstallene, jf. § 2, stk. 1, udarbejder Udlændingestyrelsen en opgørelse over antallet af familiesammenførte udlændinge, jf. stk. 5.

Kapitel 6

Visitering af flygtninge

§ 12. Samtidig med meddelelse af opholdstilladelse til en flygtning træffer Udlændingestyrelsen afgørelse om, i hvilken kommune den pågældende skal tage bopæl (visitering), jf. lovens § 10, stk. 1.

    Stk. 2. Hvis en afgørelse om opholdstilladelse er meddelt af indenrigsministeren eller Flygtningenævnet, træffer Udlændingestyrelsen afgørelse om visitering i forbindelse med fastsættelse af vilkår for opholdstilladelsen.

    Stk. 3. For udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 4, eller § 8, kan Udlændingestyrelsen ændre afgørelsen om visitering i forbindelse med den pågældendes indrejse i Danmark, såfremt forholdene tilsiger det.

    Stk. 4. Udlændingestyrelsen giver samtidig med meddelelse af opholdstilladelse den pågældende kommune meddelelse om visiteringen.

§ 13. En flygtning skal visiteres til en kommune, som efter de aftalte eller fastsatte kommunekvoter skal modtage og boligplacere flygtninge.

    Stk. 2. Hvis en flygtning har en særlig tilknytning til en kommune som følge af, at den pågældende inden meddelelse af opholdstilladelse har været anbragt på en institution eller i familiepleje i kommunen eller har nærtstående familiemedlemmer, der er bosat i kommunen, eller der foreligger andre ganske særlige forhold, kan en flygtning visiteres til en kommune, som efter de aftalte eller fastsatte kommunekvoter ikke skal modtage og boligplacere flygtninge, eller til en kommune, som efter sin kvote ikke skal modtage yderligere flygtninge.

§ 14. Udlændingestyrelsen skal ved afgørelser om visitering navnlig lægge vægt på den pågældende flygtnings

1) sproglige og kulturelle baggrund, herunder muligheden for at etablere et netværk med andre udlændinge med en tilsvarende sproglig og kulturel baggrund,

2) uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer og behov,

3) familiemæssige eller anden tilknytning til personer, der bor i Danmark,

4) eventuelle særlige behov, herunder behov for speciel behandling og

5) særlige ønsker.

    Stk. 2. Udlændingestyrelsen skal endvidere ved afgørelser om visitering lægge vægt på den enkelte kommunes og omkringliggende kommuners

1) beliggenhed og størrelse,

2) arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold,

3) befolkningssammensætning og

4) behandlings- og institutionstilbud.

§ 15. Udlændingestyrelsens afgørelser om visitering kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. lovens § 53.

Kapitel 7

Registrering i CPR

§ 16. En flygtning, der visiteres til en kommune i medfør af § 12, skal registreres af Udlændingestyrelsen i Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet landet i denne kommune, jf. lovens § 10, stk. 2. Registrering sker fra den dato, hvor ansvaret for flygtningen overgår til kommunen, jf. lovens § 4, stk. 2.

    Stk. 2. For flygtninge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 4, eller § 8, foretages registreringen i CPR af den kommune, hvortil den pågældende flygtning er visiteret, i forbindelse med flygtningens indrejse i Danmark.

    Stk. 3. Registrering i medfør af stk. 1 finder sted, uanset om flygtningen tager bopæl eller ophold i kommunen fra den i stk. 1 nævnte dato, jf. lovens § 10, stk. 3.

§ 17. Registrering i medfør af § 16, stk. 1, foretages på en særlig vejkode for den pågældende kommune. Registrering skal i øvrigt indeholde de oplysninger, som efter lovgivningen skal registreres i CPR ved tilflytning fra udlandet.

    Stk. 2. Så snart flygtningen har taget bopæl eller ophold i kommunen, overfører kommunalbestyrelsen flygtningen fra den særlige vejkode til den pågældende adresse.

Kapitel 8

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. september 2000.

    Stk. 2. § 2, stk. 5, 2. pkt., § 5, stk. 8, og § 9, stk. 7, gælder kun for ændring af landstal, der er udmeldt efter ikrafttrædelse af bekendtgørelsen.

§ 19. Samtidig ophæves Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 630 af 25. august 1998 om boligplacering af flygtninge.

    Stk. 2. § 2, stk. 5, 2. pkt., § 5, stk. 6, og § 9, stk. 6, i denne bekendtgørelse gælder dog fortsat for landstal, der er udmeldt i medfør af bekendtgørelsen.

Indenrigsministeriet, den 24. august 2000

Karen Jespersen

/Peter S. Willadsen