Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2000)

 

 

Skatteministeren (Ole Stavad):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Succession i konto for opsparet overskud og justering af reglerne om beskatning af løbende ydelser).

(Lovforslag nr. L 34).

Lovforslaget er et led i regeringens initiativer vedrørende generationsskifte i erhvervsvirksomheder. Lovforslaget er en udmøntning af et forslag fra det af regeringen og CD nedsatte Generationsskifteudvalgs betænkning fra august 1999.

Lovforslaget går ud på at lette beskatningen og dermed forbedre de økonomiske vilkår ved overdragelse af virksomhed inden for familiekredsen. Det sker ved at give mulighed for succession i indestående på konto for opsparet overskud i virksomhedsordningen, når en personligt ejet virksomhed overdrages inden for familiekredsen. Det foreslås at indføre en tilsvarende mulighed for indestående på konto for konjunkturudligning i kapitalafkastordningen.

Der er med andre ord tale om en udvidelse af gældende successionsmuligheder.

Lovændringen vil have den virkning, at der gælder de samme regler ved overdragelse i levende live og ved død.

Det foreslås, at reglen om, at virksomhedsskat, der ikke kan rummes i årets slutskat, og derfor udbetales kontant, ikke skal gælde ved erhververens succession i konto for opsparet overskud. Det samme gælder den tilsvarende mulighed i kapitalafkastordningen.

I modsat fald vil den foreslåede mulighed for at succedere betyde, at den nye ejer, hvis denne har underskud, kan få udbetalt virksomheds- eller konjunkturudligningsskat fra tidligere år, som den foregående ejer har indbetalt. I stedet foreslås det, at forskellen kan fradrages i en eventuel ægtefælles slutskat og derefter fremføres til fradrag i den beregnede slutskat for de efterfølgende 5 indkomstår.

Lovforslaget indeholder desuden enkelte rettelser i relation til sidste års omlægning af beskatningen af løbende ydelser.

For så vidt angår de provenumæssige konsekvenser af forslaget, kan der henvises til det samtidig fremsatte forslag om nedsættelse af skattesatsen for selskaber samt virksomhedsskatteprocenten.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til lovforslaget, skal jeg anbefale det til Folketingets velvillige behandling.