Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (11. oktober 2000)

 

 

Skatteministeren (Ole Stavad):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af personskatteloven og ligningsloven. (Uændret personfradrag i 2001 for personer over 18 år m.v.).

(Lovforslag nr. L 52).

Forslaget fremsættes som led i udmøntningen af aftalen mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om bl.a. forbedringer af personlige tillæg, varmetillæg mv. for pensionister med små indkomster ved siden af pensionen og nedsættelse af bidraget til arbejdsløshedsforsikringen. Omlægningen finansieres ved, at personfradraget for personer over 18 år fastholdes uændret fra 2000 til 2001, jf. nærværende lovforslag.

For pensionister med små indkomster vil ændringerne af reglerne om de personlige tillæg, herunder også varmetillæg, give sikkerhed for, at tillæg til medicin og en række øvrige helbredsrelaterede udgifter samt varme udmåles efter ensartede regler i alle landets kommuner.

Ud over forbedringerne for pensionister indebærer aftalen også, at der sker en generel nedsættelse af medlemsbidragene til arbejdsløshedsforsikringen svarende til 1,2 gange dagpengenes størrelse. Formålet hermed er at øge tilskyndelsen til at forsikre sig mod ledighed. Nedsættelsen vil for langt de fleste forsikrede modsvare effekten af, at personfradraget fastholdes uændret i 2001.

For modtagere af pensionstillæg, kontanthjælp og introduktionsydelse samt udeboende SU-modtagere forhøjes de pågældende satser med 768 kr. årligt for at kompensere for, at personfradraget fastholdes uændret i 2001. Disse grupper vil således opleve en større stigning i bruttoydelsen end ellers, men en omtrent uændret stigning i nettoydelsen i forhold til situationen uden denne aftale.

For flertallet af danskerne vil der således ikke ske nævneværdige ændringer af den disponible indkomst som følge af fastfrysningen af personfradraget.

Som led i aftalen sker der endvidere en forbedring af ordningen med befordringsrabat til studerende, således at der også kan ydes befordringsrabat til studerende i op til 1 år efter, at de har opbrugt deres SU-klip. Der stilles dog krav om, at de pågældende skal være studieaktive.

Der indføres endvidere en ny forlængelsesmulighed i sygedagpengeloven, således at sygedagpengene kan forlænges med 3 måneder, hvis kommunen vurderer, at der er behov for at afklare arbejdsevnen gennem aktive tilbud. Og med yderligere 3 måneder, hvis der ikke er skabt tilstrækkelig afklaring af arbejdsevnen inden for de første 3 måneder.

Endelig får kommunerne pligt til - parallelt med servicelovens regelsæt - at yde økonomiske og socialpædagogiske fripladser i skolefritidsordningerne.

Der vil ikke være taget højde for de foreslåede ændringer, når skattemyndighederne påbegynder udsendelse af skattekort for 2001 i slutningen af oktober 2000. Hvad angår ændringen af personfradraget, vil der - så snart nærværende lovforslag vedtages - blive foretaget en ændring af Told- og Skattestyrelsens forskudsændringssystem, således at skatteydere, der får ændret forskudsansættelsen, bliver forskudsregistreret med det ændrede personfradrag.

Den samlede aftale er stort set provenuneutral for de offentlige finanser. Fastfrysningen af personfradraget medfører isoleret set et årligt merprovenu på godt 1,9 mia. kr. Aftalens påvirkning af det kommunale og amtskommunale udskrivningsgrundlag i 2001 vil blive neutraliseret.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til lovforslaget, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets hurtige og velvillige behandling.