Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Fremsat den 11. oktober 2000 af skatteministeren (Ole Stavad)

Forslag

til

Lov om ændring af personskatteloven og ligningsloven

(Uændret personfradrag i 2001 for personer over 18 år m.v.)

 

§ 1

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 719 af 14. september 1999, som ændret senest ved § 49 i lov nr. 462 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 1, ændres »23.700 kr.« til: »22.900 kr.«.

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 16. august 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 9 F, stk. 1, ændres tre steder »23.700 kr.« til: »22.900 kr.«.

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. Loven har virkning for indkomståret 2001 og senere indkomstår.

    Stk. 3. Ved den opgørelse af en kommunes eller amtskommunes slutskat for kalenderåret 2001, der foretages i henhold til § 16 i lov om kommunal indkomstskat, korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning for slutskatten af de ændringer i kommunens udskrivningsgrundlag for 2001, der er en følge af:

1) denne lov,

2) det af socialministeren den 11. oktober 2000 fremsatte forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Ændring af regler om personlige tillæg, helbredstillæg og forhøjelse af satser) som vedtaget ved 3. behandling i Folketinget, og

3) det af arbejdsministeren den 11. oktober 2000 fremsatte forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af medlemsbidraget) som vedtaget ved 3. behandling i Folketinget.

    Stk. 4. Den beregnede korrektion af kommunens slutskat efter stk. 3 fastsættes af indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger, der foreligger pr. 1. maj 2003.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

    Forslaget fremsættes som led i udmøntningen af aftalen mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om bl.a. forbedringer af personlige tillæg, varmetillæg mv. for pensionister med små indkomster ved siden af pensionen og nedsættelse af bidraget til arbejdsløshedsforsikringen. Omlægningen finansieres ved, at personfradraget for personer over 18 år fastholdes uændret fra 2000 til 2001, jf. nærværende lovforslag.

    Aftalen indebærer følgende forbedringer af de personlige tillæg, herunder også varmetillæg:

· Indførelse af et helbredstillæg, som giver dækning af en del af pensionisters udgifter til medicin og en række øvrige helbredsrelaterede udgifter efter faste regler.

· En lempelse af beregningen af den personlige tillægsprocent samt fremtidig satsregulering af aftrapningsintervallet.

· En ændret regulering af beløbsgrænser for varmetillæg, således at varmetillæggene følger udviklingen i energipriserne.

· En præcisering af, at kommunerne skal yde varmetillæg til udgifter til varmt vand.

    For pensionister med små indkomster vil ændringerne af reglerne om de personlige tillæg, herunder også varmetillæg, give sikkerhed for, at tillæg til medicin og en række øvrige helbredsrelaterede udgifter samt varme udmåles efter ensartede regler i alle landets kommuner.

    Ud over forbedringerne for pensionister indebærer aftalen også, at der sker en generel nedsættelse af medlemsbidragene til arbejdsløshedsforsikringen svarende til 1,2 gange dagpengenes størrelse. Formålet hermed er at øge tilskyndelsen til at forsikre sig mod ledighed. Nedsættelsen vil for langt de fleste forsikrede modsvare effekten af, at personfradraget fastholdes uændret i 2001.

    For modtagere af pensionstillæg, kontanthjælp og introduktionsydelse samt udeboende SU-modtagere forhøjes de pågældende satser med 768 kr. årligt for at kompensere for, at personfradraget fastholdes uændret i 2001. Disse grupper vil således opleve en større stigning i bruttoydelsen end ellers, men en omtrent uændret stigning i nettoydelsen i forhold til situationen uden denne aftale.

    For flertallet af danskerne vil der således ikke ske nævneværdige ændringer af den disponible indkomst som følge af fastfrysningen af personfradraget.

    Som led i aftalen sker der endvidere en forbedring af ordningen med befordringsrabat til studerende, således at der også kan ydes befordringsrabat til studerende i op til 1 år efter, at de har opbrugt deres SU-klip. Der stilles dog krav om, at de pågældende skal være studieaktive.

    Der indføres endvidere en ny forlængelsesmulighed i sygedagpengeloven, således at sygedagpengene kan forlænges med 3 måneder, hvis kommunen vurderer, at der er behov for at afklare arbejdsevnen gennem aktive tilbud. Og med yderligere 3 måneder, hvis der ikke er skabt tilstrækkelig afklaring af arbejdsevnen inden for de første 3 måneder.

    Endelig får kommunerne pligt til - parallelt med servicelovens regelsæt - at yde økonomiske og socialpædagogiske fripladser i skolefritidsordningerne.

    Der vil ikke være taget højde for de foreslåede ændringer, når skattemyndighederne påbegynder udsendelse af skattekort for 2001 i slutningen af oktober 2000. Hvad angår ændringen af personfradraget, vil der - så snart nærværende lovforslag vedtages - blive foretaget en ændring af Told- og Skattestyrelsens forskudsændringssystem, således at skatteydere, der får ændret forskudsansættelsen, bliver forskudsregistreret med det ændrede personfradrag. En sådan systemændring kan gennemføres i løbet af en uge.

    For skatteydere, der ikke får ændret forskudsregistreringen for 2001, vil ændringen alt andet lige medføre en forøget skat i forhold til forskudsskatteberegningen på ca. 470 kr. - svarende til ca. 40 kr. om måneden - i en gennemsnitskommune. Hovedparten af skatteyderne vil dog opleve skatteforhøjelsen som en nedgang i overskydende skat.

Provenumæssige konsekvenser

    Det foreslåede almindelige personfradrag på 33.400 kr. i 2001 er uændret i forhold til beløbet i 2000 og dermed 1.200 kr. lavere end personfradraget ville have udgjort med gældende regler, jf. oversigten. Personfradraget for børn/unge under 18 år berøres ikke af forslaget.

    

Personfradraget i 2000 og 2001 efter gældende regler og forslaget

2000

2001

Gældende regler

2001

Lovforslag

Det almindelige personfradrag

33.400 kr.

34.600 kr.

33.400 kr.1)

Personfradrag for børn/unge under 18 år

24.000 kr.

24.800 kr.

24.800 kr.

1) Nyt grundbeløb i 1987-niveau udgør 22.900 kr.

    

 

    Lovforslaget skønnes at medføre et årligt merprovenu på godt 1,9 mia. kr. Heraf udgør den kommunale andel godt 1,6 mia. kr. Vedrørende det kommunale merprovenu i relation til de kommunale budgetter for 2001 henvises til § 3, stk. 3 og 4, med tilhørende bemærkninger.

    For finansåret 2001 skønnes merprovenuet at udgøre ca. 0,9 mia. kr., mens det resterende provenu vedr. 2001 vil fremkomme i 2002 og 2003 som henholdsvis mindre overskydende skat eller større restskat.

    I en gennemsnitskommune udgør skatteværdien af de 1.200 kr. ca. 470 kr.

Administrative konsekvenser for stat, amter og kommuner

    Forslaget skønnes at medføre mindre engangsudgifter i Told Skat til tilretning af edb-system, således at der kan udskrives korrekte ændrede skattekort, når borgere i løbet af året ændrer deres forskudsregistrering. Endvidere vil forslaget medføre engangsudgifter til information. Udgifterne skønnes i alt at udgøre ca. 500.000 kr.

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

    Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.

Miljømæssige konsekvenser

    Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

Administrative konsekvenser for borgerne

    Lovforslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne.

Forholdet til EU-retten

    Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Høring

    Lovforslaget har ikke været sendt til høring.

Sammenfatning af økonomiske og administrative konsekvenser.

Positive konsekvenser

Negative konsekvenser

Økonomiske konsekvenser for stat, amter og kommuner

Årligt merprovenu på godt 1,9 mia. kr.

Merprovenu for finansåret 2001 på godt 0,9mia. kr.

Ingen

Administrative konsekvenser for stat, amter og kommuner

Ingen

Mindre engangsudgifter i Told Skat til tilretning af edb-system. Udgifter til information på ca. 500.000 kr.

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for borgerne

Ingen

Ingen

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 1

    Efter gældende regler udgør personfradragets grundbeløb 23.700 kr. for personer, der er fyldt 18 år ved indkomstårets udløb, og som er fuldt skattepligtige her i landet. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.

    Det foreslås, at dette grundbeløb nedsættes til 22.900 kr. for indkomståret 2001 og senere indkomstår. Ændringen medfører, at personfradraget for personer, der er fyldt 18 år, vil være uændret fra 2000 til 2001 - dvs. 33.400 kr. Efter gældende regler ville personfradraget i 2001 være 34.600 kr.

    Personfradraget for personer, der ikke er fyldt 18 år ved indkomstårets udløb, berøres ikke af lovforslaget.

Til § 2

    Ligningslovens § 9 F omhandler et ligningsmæssigt fradrag, som under visse betingelser gives gifte personer, der er begrænset skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra a, jf. § 43, stk. 1. Fradraget gives kun i indkomst ved personligt arbejde i tjenesteforhold udført her i landet og kan ikke overstige sådan indkomst.

    Ligningslovens § 9 F skal kompensere for, at begrænset skattepligtige, der er gift, ikke kan overføre uudnyttet personfradrag efter personskatteloven mellem sig. Fradraget udgør derfor et grundbeløb på 23.700 kr., som reguleres efter personskattelovens § 20, hvilket svarer til personfradraget for gifte personer, der er fuldt skattepligtige her i landet, jf. personskattelovens § 10, stk. 1.

    Det foreslås, at fradraget for indkomståret 2001 og senere indkomstår udgør et grundbeløb på 22.900 kr. Derved vil fradraget efter ligningslovens § 9 F fortsat være af samme størrelse som personfradraget i henhold til personskattelovens § 10, stk. 1.

Til § 3

Til stk. 1

    Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Til stk. 2

    Det foreslås, at ændringerne tillægges virkning for indkomståret 2001 og senere indkomstår.

Til stk. 3 og 4

    Formålet med denne bestemmelse er at neutralisere den økonomiske virkning for skatteåret 2001 for kommuner og amtskommuner af dette lovforslag og to andre lovforslag, der - som en del af regeringens aftale med Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten - fremsættes samtidig med dette lovforslag, og som påvirker det kommunale og amtskommunale udskrivningsgrundlag fra og med 2001.

    De to andre lovforslag er: Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Ændring af regler om personlige tillæg, helbredstillæg og forhøjelse af satser), som fremsættes af socialministeren, og Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af medlemsbidraget), som fremsættes af arbejdsministeren.

    Kommunerne og amtskommunerne skal vedtage deres budgetter for 2001 senest den 15. oktober 2000. De har derfor ikke haft mulighed for at inddrage virkningen af disse lovændringer i deres budgetlægning for 2001.

    For de kommuner og amtskommuner, der har valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2001, får de pågældende lovændringer ingen betydning for skatteåret 2001.

    For de kommuner og amtskommuner, der har valgt at budgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget for 2001, vil de pågældende lovændringer umiddelbart få betydning for den endelige afregning af slutskatten for 2001, som foretages i 2003. Disse kommuner og amtskommuner har budgetteret deres udskrivningsgrundlag for 2001 på baggrund af de regler, der var gældende på budgetlægningstidspunktet, det vil sige i efteråret 2000. Men ved den endelige opgørelse af den kommunale slutskat for 2001, som foretages i 2003, vil opgørelsen blive foretaget på grundlag af de ændrede regler, som har virkning fra og med skatteåret 2001.

    Formålet med bestemmelsen er på denne baggrund at neutralisere virkningen af de ændrede regler for de selvbudgetterende kommuner og amtskommuner for skatteåret 2001. For disse kommuner og amtskommuner vil afregningen af slutskat for 2001 således i praksis blive foretaget, som om de pågældende lovændringer ikke havde haft virkning for skatteåret 2001. Den samlede provenuændring for skatteåret 2001 som følge af de gennemførte lovændringer tilfalder således staten.

    Nedsættelsen af personfradraget skønnes at give et samlet umiddelbart kommunalt merprovenu på ca. 1.620 mill. kr. Forhøjelsen af satserne for pensionstillæg, Statens Uddannelsesstøtte, kontanthjælp og introduktionsydelse skønnes at give et kommunalt merprovenu på ca. 300 mill. kr. Nedsættelsen af a-kassekontigentet skønnes at give et kommunalt merprovenu på ca. 550 mill. kr.

    Den samlede umiddelbare virkning for det kommunale skatteprovenu af disse lovændringer skønnes således at være 2.470 mill. kr., fordelt med ca. 2/3 på kommunerne og 1/3 på amtskommunerne.

    Lovforslaget indebærer, at virkningen heraf for de selvbudgetterende kommuner og amtskommuner for skatteåret 2001 neutraliseres.

    Ved opgørelsen af slutskatten for 2001, som foretages i 2003, korrigeres den faktisk opgjorte slutskat for den enkelte kommune og amtskommune for den skønnede virkning af de pågældende lovændringer. Det skal i den forbindelse bemærkes, at lovforslaget vil indebære, at der ved den endelige opgørelse af tilskud og udligning for 2001 i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner tages udgangspunkt i den korrigerede slutskat for den enkelte kommune og amtskommune. Derved opretholdes sammenhængen mellem den skat, kommunen eller amtskommunen får udbetalt, og de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb.

    Den skønnede virkning for det kommunale skatteprovenu for 2001 af lovændringerne fastsættes endeligt af indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger, der foreligger pr. 1. maj 2003. Denne dato svarer til fristen for oplysninger, der indgår i opgørelsen af slutskat for kommuner og amtskommuner for indkomståret 2001, jf. § 16 i lov om kommunal indkomstskat. Indenrigsministeriet vil i løbet af 2002 til brug herfor iværksætte et arbejde med udarbejdelse af et skøn over ændringen i skatteprovenuet. Skønnet vil blive opgjort på grundlag af den relevante statistik, herunder slutligningsstatistikken for 2001. Indenrigsministeriet vil i forbindelse med udarbejdelsen af dette skøn konsultere Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg, hvori de kommunale parter og de relevante ministerier er repræsenteret.


    

Bilag

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering

 

Lovforslaget

     
   

§ 1

     
   

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 719 af 14. september 1999, som ændret senest ved § 49 i lov nr. 462 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

     

§ 10. For her i landet fuldt skattepligtige personer udgør personfradragets grundbeløb 23.700 kr.

- - -

 

1. I § 10, stk. 1, ændres »23.700 kr.« til: »22.900 kr.«.

     
   

§ 2

     
   

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 16. august 2000, foretages følgende ændring:

     

§ 9 F. Personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra a, og som er gift ved udløbet af indkomståret, kan fradrage et grundbeløb på 23.700 kr. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Omfatter indkomstansættelsen en kortere periode end 1 år, er fradraget højst 1/12 af 23.700 kr. for hver måned, ved hvis begyndelse skattepligt foreligger. Beløbene på 23.700 kr. reguleres efter personskattelovens § 20. Fradraget gives kun i indkomst efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra a, og kan ikke overstige sådan indkomst.

 

1. I § 9 F, stk. 1, ændres tre steder »23.700 kr.« til: »22.900 kr.«.

- - -