Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Et bydelsrådsmedlem anmodede Indenrigsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt et bydelsråd eller en kommunalbestyrelse kan pålægge et medlem at modtage diverse oplysninger til brug for arbejdet i bydelsrådet/kommunalbestyrelsen via edb, samt om et medlem kan blive pålagt at betale de udgifter, der er forbundet   hermed i form af skattebetaling for en særlig internet-forbindelse.

Udtalt, at det fremgår af bemærkningerne til styrelseslovens § 8, stk. 4, at bestemmelsen åbner mulighed for, at sagsmateriale gøres tilgængeligt ved fremlæggelse på rådhuset, ved udsendelse til de enkelte medlemmer af kommunalbestyrelsen, ved elektronisk adgang til databaserede oplysninger eller på anden måde, som sikrer at alle medlemmer får adgang til materialet.

  Kommunalbestyrelsen kan ifølge styrelseslovens § 8, stk. 5, beslutte, at medlemmerne skal have tilsendt sagsmateriale til brug for behandlingen af sagerne, herunder eventuelle sagsbeskrivelser og indstillinger. Den kommunale styrelseslov indeholder endvidere i § 9, stk. 4, og § 20, stk. 3 og 6, bestemmelser, hvorefter kommunalbestyrelsesmedlemmer har ret til at få tilsendt informationer til brug for hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

Lovgivningen er ikke til hinder for, at der anvendes edb-kommunikation i forbindelse med tilsendelse af informationer til medlemmer af kommunalbestyrelsen. Det er imidlertid en forudsætning, at alle medlemmer sikres lige adgang til informationer, som i medfør af den kommunale styrelseslov skal tilsendes medlemmerne, uanset hvordan dette materiale formidles, og at medlemmer, der ikke kan eller ikke ønsker at anvende edb, på anden måde får tilsendt oplysningerne.

Et medlem af en kommunalbestyrelse kan således ikke pålægges at modtage materiale ved anvendelse af edb-kommunikation. En kommunalbestyrelse kan tilsvarende ikke pålægge et kommunalbestyrelsesmedlem udgifter i forbindelse med tilsendelse af materiale via edb, såfremt denne modsætter sig dette.

Den fulde tekst

Udtalelse afgivet af Indenrigsministeriet om lovligheden af at pålægge kommunalbestyrelsesmedlemmer at modtage sagsmateriale via edb-kommunikation

 

 

Medlem af Nørrebro Bydelsråd
Gyda Kongsted, MF
Folketinget
1240 København K

I et brev af 31. august 1999 rettede De henvendelse til Indenrigsministeriet vedrørende modtagelse af informationer over det elektroniske system Lotus Notes i forbindelse med Deres hverv som medlem af Indre Nørrebro Bydelsråd.

Det fremgik af Deres henvendelse, at De ikke længere ønskede at modtage informationer over det elektroniske system Lotus Notes, da det påførte Dem ekstra udgifter i form af skattebetaling for en ISDN-forbindelse, der er betalt af Indre Nørrebro Bydelsråd.

De forespurgte i Deres henvendelse Indenrigsministeriet, om et bydelsråd eller en kommunalbestyrelse kan pålægge et medlem ekstra udgifter i forbindelse med videregivelse af relevant information/materiale med det ene formål for et medlem at kunne varetage arbejdet som bydelsrådsmedlem/kommunalbestyrelsesmedlem.

I brev af 10. september 1999 anmodede Indenrigsministeriet Indre Nørrebro Bydelsråd om en udtalelse om sagen.

Indre Nørrebro Bydel redegjorde ved brev af 16. september 1999 for sagen. I brevet er bl.a. anført følgende:

”Alle bydelsrådsmedlemmer fik i løbet af 1997 installeret en PC’er med ISDN forbindelse og Internetadgang på deres privatadresse med henblik på at mest mulig kommunikation skulle foregå elektronisk.

I løbet af 1998 blev bydelsadministrationen opmærksom på, at en sådan arbejdsgiverbetalt forbindelse er skattepligtig efter reglerne om ”fri telefon”, dog således at privat betalt telefon kan modregnes på selvangivelsen.

Bydelen iværksætter beskatning af forbindelsen fra 01.01.1999 hvilket meddeles Bydelsrådets medlemmer i brev af 01.02.1999.

Bydelsrådets medlemmer har indtil beslutning i Bydelsrådet den 10.02.1999 fået tilsendt alle dagsordener med bilag og protokoller fra henholdsvis Bydelsråd og udvalg i papirversion til privatadressen. Den 10.02.1999 traf Bydelsrådet beslutning om, at protokoller fremover udsendes elektronisk på Lotus Notes.

..

Økonomiudvalget behandlede sagen den 04.08.1999 under punkt 79/99 og traf følgende beslutning:

-

at det undersøges, hvorvidt en fjernelse af bydelsrådsmedlemmers adgang til internettet har betydning for beskatningen

-

at selvom dette ikke er tilfældet, fastholdes princippet om, at det forudsættes, at alle Bydelsrådets medlemmer har adgang til Lotus Notes

-

at bydelsrådets medlemmer gives mulighed for at få informationer via Lotus Notes enten hjemmefra eller via en PC’er opstillet til formålet på bydelrådshuset.

..

Bydelsadministrationen har efter Økonomiudvalgets beslutning arbejdet på at finde en elektronisk løsning, der ikke er skattepligtig og som giver andre medlemmer af Bydelsrådet samme mulighed for beskatningsfri løsning.

..

Bydelsadministrationen har været i forbindelse med KMD/Kommunedata-Valby, som Københavns Kommune og Bydelene elektronisk er koblet op til. Bydelsadministrationen har fået nogle foreløbige tilkendegivelser fra KMD, der peger i retning af, at det ikke kan lade sig gøre at etablere lukkede brugergrupper – det vil berøre alle Københavns Kommunes brugere. Bydelsadministrationen har den 30. august 1999 bedt KMD om et skriftligt svar.

..

Bydelens egne IT-medarbejdere har sideløbende med at undersøgelser er sat i gang i KDM foretaget begrænsinger på Gyda Kongsteds elektroniske forbindelse – primo august 1999 fjernet e-mail muligheden og den 17.08.99 lukket internetadgangen. På dette grundlag har Bydelsadministrationen foranlediget at beskatning af Gyda Kongsteds ISDN-forbindelse ophører fra 01.09.1999.

..

Som det fremgår af ovenstående er sagen p.t. ikke afsluttet, der er ikke truffet nogen endelig afgørelse i sagen. Bydelsadministrationen har forsøgt at finde en smidig løsning, der evt. kan tilbydes andre medlemmer af Bydelsrådet.

Når skriftligt svar foreligger fra KMD vil sagen igen blive indstillet til Økonomiudvalget og Bydelsrådet.

Bydelsadministrationen vil gerne orientere Indenrigsministeriet, når der foreligger en endelig afgørelse i sagen.”

Ved brev af 27. september 1999 forelagde Indenrigsministeriet Indre Nørrebro Bydels udtalelse for Dem og forespurgte, om De fortsat ønskede svar på Deres henvendelse. Indenrigsministeriet henviste i den forbindelse til, at det fremgik af bydelens udtalelse, at beskatningen af Deres ISDN-forbindelse ophørte med virkning fra 1. september 1999.

I et brev af 28. september 1999 har De oplyst, at De fortsat ønsker svar på, om et bydelsråd eller en kommunalbestyrelse kan pålægge et medlem ekstra udgifter i forbindelse med videregivelse af relevant information/materiale med det ene formål for et medlem at kunne varetage arbejdet som bydelsrådsmedlem/kommunalbestyrelsesmedlem.

I den anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende:

Det tilsyn som Indenrigsministeriet udøver over for Indre Nørrebro Bydelsråd, er et retligt tilsyn. Det betyder, at tilsynet kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt der er sket en tilsidesættelse af lovgivningen, herunder offentligretlige grundsætninger, jf. § 61 i lov om kommunernes styrelse (jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 29. januar 1998).

Indenrigsministeriet kan endvidere afgive generelle vejledende udtalelser om forståelsen og fortolkningen af den kommunale styrelseslovgivning og kommunalretlige grundsætninger.

Det fremgår af § 8, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, at borgmesteren sørger for, at der så vidt muligt senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møder udsendes en dagsorden til medlemmerne, og at det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, så vidt muligt er tilgængeligt for medlemmerne mindst 3 hverdage inden mødet.

Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen i § 8, stk. 4, at formuleringen af bestemmelsen åbner mulighed for, at sagsmateriale gøres tilgængeligt ved fremlæggelse på rådhuset, ved udsendelse til de enkelte medlemmer af kommunalbestyrelsen, ved elektronisk adgang til databaserede oplysninger eller på anden måde, som sikrer at alle medlemmer får adgang til materialet.

Det fremgår endvidere af § 8, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at medlemmerne skal have tilsendt sagsmateriale til brug for behandlingen af sagerne, herunder eventuelle sagsbeskrivelser og indstillinger.

Den kommunale styrelseslovs § 8, stk. 5, er indsat ved lov nr. 380 af 14. juni 1995. Bestemmelsen har som baggrund et forslag i betænkning nr. 1271/1994 om kommunalpolitikeres arbejdsvilkår, jf. side 39 ff. I betænkningen side 50 anføres bl.a. følgende om kommunalpolitikernes anvendelse af teknologiske arbejdsredskaber:

”Er der kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke kan eller ønsker at anvende edb, må det sikres, at de pågældende på anden måde kan få nogenlunde samme adgang til informationer.

..

Det er en grundsætning, at der skal være lige adgang for kommunalpolitikere til at modtage informationer fra forvaltningen.”

Den kommunale styrelseslov indeholder endvidere i § 9, stk. 4, og § 20, stk. 3 og 6, bestemmelser, hvorefter kommunalbestyrelsesmedlemmer har ret til at få tilsendt informationer til brug for hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

Lovgivningen er ikke til hinder for, at der anvendes edb-kommunikation i forbindelse med tilsendelse af informationer til medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Det er imidlertid en forudsætning, at alle medlemmer sikres lige adgang til informationer, som i medfør af den kommunale styrelseslov skal tilsendes medlemmerne, uanset hvordan dette materiale formidles, og at medlemmer, der ikke kan eller ønsker at anvende edb, på anden måde får tilsendt oplysningerne.

Såfremt der i kommunalbestyrelsen i medfør af styrelseslovens § 8, stk. 5, træffes beslutning om, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal have tilsendt sagsmateriale, og at sagsmaterialet tilsendes via edb, skal det tilsvarende sikres, at de medlemmer, der ikke kan eller ønsker at anvende edb, på anden måde får tilsendt materialet.

Et medlem af en kommunalbestyrelse kan således ikke pålægges at modtage materiale ved anvendelse af edb-kommunikation. En kommunalbestyrelse kan tilsvarende ikke pålægge et kommunalbestyrelsesmedlem udgifter i forbindelse med tilsendelse af materiale via edb, såfremt denne modsætter sig dette.

Kopi af dette brev er sendt til Indre Nørrebro Bydelsråd.

Med venlig hilsen

Christian Schønau