Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Udtalt, at en bestemmelse i en kommunalbestyrelses forretningsorden om, at borgmesteren eller mindst 5 medlemmer ved mødets begyndelse kunne kræve en sag udsat til næste ordinære møde, ikke var i overensstemmelse med styrelseslovens § 11, stk. 3, hvorefter beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt.

Endvidere udtalt, at bestemmelsen efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke var i overensstemmelse med den forslagsret, der tilkommer medlemmer i henhold til styrelseslovens § 11, stk. 1, hvorefter ethvert medlem af kommunalbestyrelsen for denne kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Den fulde tekst

Udtalelse afgivet af Indenrigsministeriet om lovligheden af en bestemmelse i en kommunalbestyrelses forretningsorden, hvorefter et mindretal i kommunalbestyrelsen kunne kræve en sag udsat

 

 

I brev af 17. september 1998 har Frederikshavn Byråd anmodet Indenrigsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt bestemmelsen i § 6, stk. 3, i byrådets forretningsorden er lovlig.

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”Begærer borgmesteren eller mindst 5 medlemmer ved mødets begyndelse, at en sag skal udsættes, foretages den i et påfølgende ordentligt møde.”

Det er oplyst, at bestemmelsen blev indsat i forretningsordenen ved byrådets beslutning den 14. april 1970, og at den formentlig blev indsat i forbindelse med kommunesammenlægningen, hvor man som følge af, at antallet af byrådsmedlemmer steg fra 17 til 21 medlemmer, ønskede en form for mindretalsbeskyttelse.

Det fremgår af sagen, at der i forbindelse med en igangværende revision af forretningsordenen er opstået tvivl om, hvorvidt bestemmelsen er i strid med lov om kommunernes styrelse og dennes principper.

I den medsendte byrådsprotokol fra mødet den 15. juni 1998 er på side 321 bl.a. anført følgende:

”Forslag til ændring: Bestemmelsen udgår.

Bemærkninger til ændringsforslag: Bestemmelsen findes at være i strid med gældende styrelseslov, idet ethvert medlem af byrådet har krav på – udover at få en sag på dagsordenen, jf. styrelseslovens § 11 – at sagen behandles. Det antages at være et led i byrådets funktion som almindeligt demokratisk organ, at der ikke findes regler, der giver en slags ”mindretalsbeskyttelse”.”

Det fremgår endvidere af sagen, at Frederikshavn Byråd i brev af 6. juli 1998 forelagde spørgsmålet om bestemmelsens lovlighed for Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt, der i brev af 18. august 1998 udtalte, at tilsynsrådet ikke fandt, at styrelsesloven indeholder hjemmel til at indføre en sådan bestemmelse i forretningsordenen for en kommune. Tilsynsrådet udtalte endvidere, at bestemmelsen ikke er i overensstemmelse med den kommunalretlige lovgivning.

Tilsynsrådet lagde herved vægt på, at beslutninger i henhold til § 11, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt, og at denne regel også omfatter processuelle spørgsmål, herunder om en sag skal udsættes til et senere møde.

Byrådet har endelig oplyst, at et flertal i byrådet ønsker at bevare bestemmelsen, såfremt Indenrigsministeriet finder, at den er lovlig.

Indenrigsministeriet skal i den anledning meddele, at ministeriet er enigt med tilsynsrådet i, at bestemmelsen i § 6, stk. 3, i forretningsordenen for Frederikshavn Byråd ikke er i overensstemmelse med § 11, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

Det tilføjes, at den omhandlede bestemmelse i forretningsordenen efter Indenrigsministeriets opfattelse endvidere ikke er i overensstemmelse med den forslagsret, der tilkommer medlemmerne i henhold til § 11, stk. 1, 1. pkt., i styrelsesloven, hvorefter ethvert medlem af kommunalbestyrelsen for denne kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Kopi af dette brev er sendt til Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt.

Med venlig hilsen

Christian Schønau