Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Udtalt, at den stedfortræder, der indkaldes i tilfælde af et medlems forfald, er den, der ifølge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste. Når en stedfortræder indkaldes til at give møde i kommunalbestyrelsen som midlertidigt eller varigt medlem af denne, vil stedfortræderen i henhold til § 103 i den kommunale valglov kunne opnå fritagelse for hvervet.

I tilfælde, hvor stedfortræder er fraflyttet kommunen, udgår den pågældende af stedfortræderrækkefølgen. Hvis den pågældende i valgperioden på ny tager bopæl i kommunen, indtræder vedkommende i stedfortræderrækkefølgen på sin tidligere plads. Dog vil den tilbageflyttende stedfortræder ikke i forbindelse med tilbageflytningen fortrænge en stedfortræder, som midlertidigt eller permanent er indtrådt i kommunalbestyrelsen, mens den tilbageflyttende havde bopæl uden for kommunen.

Såfremt en stedfortræder, der indkaldes for – midlertidigt eller permanent – at træde i stedet for et kommunalbestyrelsesmedlem, har lovligt forfald i mindst en måned, indkaldes næste stedfortræder i rækkefølgen. Den forhindrede stedfortræder udtræder i dette tilfælde ikke af stedfortræderrækkefølgen og skal således indtræde i kommunalbestyrelsen, såfremt den pågældendes hindring ophører.

Endvidere udtalt, at stedfortræderrækkefølgen tilsvarende bevares i tilfælde, hvor to eller flere stedfortrædere er indtrådt i kommunalbestyrelsen. Stedfortrædere, der er placeret højere på stedfortræderlisten, vil således fortrænge stedfortrædere, der står lavere på listen i tilfælde af, at det medlem, for hvem den højere placerede stedfortræder er indkaldt, på ny kan varetage sine kommunale hverv.

Den fulde tekst

Udtalelse afgivet af Indenrigsministeriet om stedfortræderrækkefølgen, herunder om fortrængning af stedfortrædere, der står lavere i stedfortræderrækkefølgen

 

 

I brev af 18. maj 1999 har De rettet henvendelse til Indenrigsministeriet med anmodning om ministeriets stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt De som anden stedfortræder til Københavns Borgerrepræsentation for partiet Venstre kan fortrænge partiets femte stedfortræder.

I brevet angiver De følgende om baggrunden for Deres henvendelse:

”Ifølge det seneste kommunevalgs optællingsresultat opnåede jeg en position som 2. suppleant til Københavns Borgerrepræsentation for partiet Venstre. Imidlertid flyttede vor 1. suppleant kort tid efter kommunevalget til udlandet og flyttede dermed også folkeregisteradresse, hvorfor jeg må anse, at jeg nu i princippet virker som 1. suppleant.

Der har i perioden været ansøgt om orlov fra diverse af Venstres faste medlemmer i borgerrepræsentationen, hvorfor der såvidt mig bekendt har været indkaldt helt op til 5. suppleanten i en periode. Jeg har også selv ”siddet” i flere perioder. Imidlertid har jeg fra 5. april d.å. efter en suppleantperiode været til fri disposition for Venstre-gruppen med hensyn til at besætte en ledig plads. P.t. sidder 5. suppleanten for Venstres gruppeformand i Borgerrepræsentationen, da denne har fået bevilliget sygeorlov på ubestemt tid. Mit spørgsmål går derfor på, hvorvidt denne suppleant – skønt indkaldt på et tidspunkt, hvor jeg som 1. suppleant sad i Borgerrepræsentationen for et andet gruppemedlem – har ret til at beholde denne post, når jeg fra 5. april d.å. som 1. suppleant er frigjort til at påtage mig hvervet?”

Indenrigsministeriet kan i anledning af Deres henvendelse generelt udtale følgende:

Reglerne om indkaldelse af stedfortrædere for kommunalbestyrelsesmedlemmer er fastsat i § 15 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 59 af 29. januar 1999).

Styrelseslovens § 15, stk. 2 – 4, har følgende ordlyd:

”Stk. 2. Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelse.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er til stede.”

Den stedfortræder, der indkaldes i tilfælde af et medlems forfald, er den, der ifølge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste, jf. den kommenterede kommunale styrelseslov, 1996, side 104.

Når en stedfortræder indkaldes til at give møde i kommunalbestyrelsen som midlertidigt eller varigt medlem af denne, vil stedfortræderen i henhold til § 103 i den kommunale valglov kunne opnå fritagelse for hvervet.

I tilfælde, hvor stedfortræder er fraflyttet kommunen, udgår den pågældende af stedfortræderrækkefølgen. Hvis den pågældende i valgperioden på ny tager bopæl i kommunen, indtræder vedkommende i stedfortræderrækkefølgen på sin tidligere plads. Dog vil en tilbageflyttende stedfortræder ikke i forbindelse med tilbageflytningen fortrænge en stedfortræder, som midlertidigt eller permanent er indtrådt i kommunalbestyrelsen, mens den tilbageflyttende havde bopæl uden for kommunen. Der henvises til den kommenterede kommunale styrelseslov, 1996, side 103 f.

Såfremt en stedfortræder, der indkaldes for – midlertidigt eller permanent – at træde i stedet for et kommunalbestyrelsesmedlem, har lovligt forfald i mindst en måned, indkaldes næste stedfortræder i rækkefølgen. Den forhindrede stedfortræder udtræder i dette tilfælde ikke af stedfortræderrækkefølgen og skal således indtræde i kommunalbestyrelsen, såfremt den pågældendes hindring ophører.

Tilsvarende bevares stedfortræderrækkefølgen i tilfælde, hvor to eller flere stedfortrædere er indtrådt i kommunalbestyrelsen. Stedfortrædere, der er placeret højere på stedfortræderlisten, vil således fortrænge stedfortrædere, der står lavere på listen i tilfælde af, at det medlem, for hvem den højere placerede stedfortræder er indkaldt, på ny kan varetage sine kommunale hverv.

Kopi af dette brev er sendt til Københavns Borgerrepræsentation.

Med venlig hilsen

Christian Schønau