Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (27. februar 2002)

 

 

Skatteministeren (Svend Erik Hovmand) :

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven og andre love (Konsekvensændringer som følge af førtidspensionsreformen m.v.).

(Lovforslag nr. L 136).

Lovforslaget har primært til formål at foretage justeringer i skattelovgivningen som følge af førtidspensionsreformen m.v. Baggrunden er, at den tidligere regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti i december 2000 indgik »Aftale om førtidspensionsreform og det rummelige arbejdsmarked«. Aftalen udmøntede sig i lovgivning på Socialministeriets område, som har medført et behov for konsekvensrettelser på Skatteministeriets område.

Vedtagelsen af førtidspensionsreformen indebærer bl.a., at førtidspension fra 1. januar 2003 bliver tilkendt efter arbejdsevnekriteriet. Derfor foreslås det at ændre begrebet »nedsat funktionsevne« til »nedsat arbejdsevne« de steder i skattelovgivningen, hvor disse begreber henviser til lov om social pension. Endvidere findes der efter førtidspensionsreformens ikrafttræden kun ét niveau for førtidspension. Det foreslås derfor, at pensionsbeskatningsloven ændres, så det nye førtidspensionsbegreb anvendes i stedet for begreberne »højeste førtidspension« og »mellemste førtidspension«.

Personer, der inden førtidspensionsreformens ikrafttræden den 1. januar 2003 modtager førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg, eller for hvem der er påbegyndt sag herom, vil fortsat være omfattet af de hidtil gældende regler i sociallovgivningen. På den baggrund tilrettes skattelovgivningen, så der tages højde for dette.

Endvidere nødvendiggør førtidspensionsreformen m.v. konsekvensændringer i arbejdsmarkedsfondslovens § 1, som regulerer, hvilke af statens udgifter, der finansieres gennem Arbejdsmarkedsfonden. Der er alene tale om en nødvendig teknisk justering som følge af førtidspensionsreformen m.v., som sikrer, at henvisningerne til de eksisterende udgiftsområder er korrekte.

De skattemæssige konsekvensændringer, der relaterer sig til førtidspensionsreformens regler, som træder i kraft den 1. januar 2003, foreslås at have virkning fra samme dato.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til lovforslaget, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.