Senere ændringer til afgørelsen
Resume
5. DIÆTER, HONORARER M.V.

En kommune havde anmodet Indenrigsministeriet om at besvare følgende spørgsmål:

1) Kan der ydes et kommunalbestyrelsesmedlem, der er arbejdsledig, tabt arbejdsfortjeneste efter lov om kommuners styrelse?

2) Kan der til et kommunalbestyrelsesmedlem, der er ansat således, at pågældende skal arbejde en hel dag ad gangen eller som minimum et vist antal timer i træk, på baggrund af at den pågældende indgår i et "sjak"/team el. lign., eller der er tale om holddrift, ydes tabt arbejdsfortjeneste for en hel dag eller et bestemt antal timer, selvom et møde ikke har varet i det antal timer, som arbejdsdagen/arbejdsperioden har varet?

3)Hvad er kravet til den dokumentation, der kræves, for at der kan udbetales dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste?

Udtalt, at det er en forudsætning for at få udbetalt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, at der rent faktisk er lidt et tab som følge af deltagelse i de i den kommunale styrelseslovs § 16, stk.1, litra a-d, nævnte møder m.v. og for udøvelse af de i § 16, stk. 1, litra e, nævnte aktiviteter. Det må således i alle tilfælde skulle dokumenteres af det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem, at denne mødedeltagelse m.v. har medført et konkret indtægtstab. Dette dokumentationskrav gælder også for arbejdsledige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Indenrigsministeriet bemærkede i denne forbindelse, at indtægter, som medlemmer af kommunalbestyrelser og amtsråd modtager efter de kommunale styrelseslove ikke medfører fradrag i arbejdsløshedsdagpengene. Indtægter som borgmester, rådmand eller udvalgsformand medfører dog fradrag, jf. bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge.

Endvidere udtalt, at der som udgangspunkt ikke kan ydes erstatning ud over den tid, der er medgået til selve mødet og befordring frem og tilbage. Kun hvis der p.g.a. arbejdsforholdets indhold eller karakter lides tab derudover, kan dette erstattes. Det er kommunalbestyrelsen, der konkret må tage stillig til, hvorvidt arbejdsforholdet har en sådan karakter, at der kan dokumenteres indtægtstab for en hel arbejdsdag eller et vist antal timer, uanset at varetagelsen af det kommunale hverv ikke har haft en tilsvarende tidsmæssig udstrækning.

Om hvilke krav, der er til den dokumentation, der kræves, for at der kan udbetales dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste udtalt, at kommunalbestyrelsen normalt vil kunne anse en lønmodtagers tab for tilstrækkeligt dokumenteret ved en skriftlig erklæring fra vedkommende arbejdsgiver. Endvidere vil en kommunalbestyrelse efter Indenrigsministeriets opfattelse normalt kunne anse dokumentationskravet for opfyldt ved erklæring fra en selvstændig erhvervsdrivende forudsat, at de foreliggende omstændigheder i øvrigt sandsynliggør, at det påståede tab er lidt.

(Indenrigsministeriets brev af 16. september 1999 til en kommune - 4.k.kt. j.nr. 1999/1304/615-1)

Den fulde tekst

Om en kommunes adgang til at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

 

I brev af 23. juli 1999 har Horsens Kommune anmodet Indenrigsministeriet om at besvare følgende tre spørgsmål vedrørende ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmer efter § 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 59 af 29. januar 1998):

  1. Kan der ydes et kommunalbestyrelsesmedlem, der er arbejdsledig, tabt arbejdsfortjeneste efter lov om kommunernes styrelse?
  2. Kan der til et kommunalbestyrelsesmedlem, der er ansat således, at pågældende skal arbejde en hel dag ad gangen eller som minimum et vist antal timer i træk, på baggrund af at den pågældende indgår i et "sjak"/team el. lign., eller der er tale om holddrift, ydes tabt arbejdsfortjeneste for en hel dag eller et bestemt antal timer, selvom et møde ikke har varet i det antal timer, som arbejdsdagen/arbejdsperioden har varet?
  3. Hvad er kravet til den dokumentation, der kræves, for at der kan udbetales dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste?

I den anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende:

Reglerne om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmer er fastsat i § 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse samt § 2 og § 5 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (bekendtgørelse nr. 861 af 21. november 1997).

§ 16, stk. 1 og stk. 5, i lov om kommunernes styrelse er sålydende:

"§ 16. Der ydes et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om vederlaget. Vederlaget omfatter medlemmernes

a) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg,

b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse,

c) deltagelse i kurser m.v., der af kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv,

d) deltagelse i seminarer, jf. § 9 a,

e) varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg, og

f) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a-e nævnte møder m.v.

...

Stk. 5. Et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag. Valget foretages med virkning for et regnskabsår ad gangen. Erstatning ydes for deltagelse i de i stk. 1, litra a-d, nævnte møder m.v. Herudover kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde erstatning til et medlem for udførelse af de i stk. 1, litra e, nævnte aktiviteter. Erstatningen kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som af indenrigsministeren er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed, jf. § 16a, stk. 3. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af erstatningen, herunder om reduktion af det faste vederlag."

Af § 2 i bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv fremgår, at et kommunalbestyrelsesmedlem mod reduktion i det faste vederlag på 20.000 kr. kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

§ 5 i bekendtgørelsen er sålydende:

"Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. § 16, stk. 5, og § 16 a, stk. 1 og 4, i lov om kommunernes styrelse kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætsatsen i § 4. Kommunalbestyrelsen afgør, om erstatningskravet kan anses for dokumenteret."

Det er således kommunalbestyrelsen, der konkret afgør, om erstatningskravet kan anses for dokumenteret.

Af forarbejderne til reglerne (Folketingstidende 1994/1995, Tillæg A, sp. 2080f) fremgår følgende:

"Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste kan efter de nugældende regler højst udgøre det tredobbelte af den almindelige diætsats, ...

Udvalget vedrørende kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.v. har specielt drøftet, om dette maksimum burde ændres, jf. herved betænkningen side 63-64. Udvalget har på den ene side fundet, at grænsen ligger i underkanten af det acceptable, når der henses til formålet med at opretholde ordningen med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvorefter erstatningen må forudsættes at udgøre en reel kompensation for mistet lønindtægt. På den anden side har der i udvalget været enighed om, at en vis overgrænse bør opretholdes."

På denne baggrund skal Indenrigsministeriet bemærke følgende vedrørende de stillede spørgsmål:

Ad 1:

Det er en forudsætning for at få udbetalt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, at der rent faktisk er lidt et tab som følge af deltagelse i de i den kommunale styrelseslovs § 16, stk. 1, litra a-d, nævnte møder m.v. og for udøvelse af de i § 16, stk. 1, litra e, nævnte aktiviteter. Det må således i alle tilfælde skulle dokumenteres af det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem, at denne mødedeltagelse m.v. har medført et konkret indtægtstab. Dette dokumentationskrav gælder også for arbejdsledige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Det bemærkes, at det fremgår af § 4, stk. 2, i bekendtgørelse om fradag i arbejdsløshedsdagpenge (bekendtgørelse nr. 458 af 9. juni 1999), at indtægter, som medlemmer af kommunalbestyrelser og amtsråd modtager efter de kommunale styrelseslove, ikke medfører fradrag i arbejdsløshedsdagpengene. Indtægter som borgmester, rådmand eller udvalgsformand medfører dog fradrag.

Såfremt Horsens Kommune ønsker nærmere vejledning om denne bestemmelse, skal Indenrigsministeriet henvise kommunen til at rette henvendelse til Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen, der har udstedt bekendtgørelsen.

Ad 2:

I pkt. 2 C i Indenrigsministeriets vejledning nr. 152 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv er anført, at erstatningen ydes for det tab, der faktisk lides i forbindelse med deltagelse i mødet m.v. Det er således ikke kun selve mødetiden m.v., men også den samlede rejsetid, der skal medregnes. Derimod indgår forberedelsestiden i forbindelse med møder ikke i beregningen.

Da det er det faktisk lidte tab, der skal erstattes, kan der som udgangspunkt ikke ydes erstatning ud over den tid, der medgået til selve mødet og befordring frem og tilbage. Kun hvis der på grund af arbejdsforholdets indhold eller karakter lides tab derudover, kan dette erstattes.

Det er kommunalbestyrelsen, der konkret må tage stilling til, hvorvidt arbejdsforholdet har en sådan karakter, at der kan dokumenteres indtægtstab for en hel arbejdsdag eller vist antal timer, uanset at varetagelsen af det kommunale hverv ikke har haft en tilsvarende tidsmæssig udtrækning.

Det bemærkes, at der ikke efter lov om kommunernes styrelse eller bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv er noget krav om, at det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem skal søge at begrænse sit tab ved så vidt muligt at få omlagt sin arbejdstid, og der består ikke nogen adgang for kommunalbestyrelsen til at stille krav herom.

Ad 3:

Kommunalbestyrelsen vil normalt kunne anse en lønmodtagers tab for tilstrækkeligt dokumenteret ved en skriftlig erklæring fra vedkommende arbejdsgiver.

I pkt. 2 C i Indenrigsministeriets vejledning nr. 152 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv er for så vidt angår dokumentationskravet for selvstændigt erhvervsdrivende anført, at kommunalbestyrelsen normalt vil kunne anse tabet for dokumenteret ved en erklæring fra den pågældende selvstændige erhvervsdrivende. Det er imidlertid en forudsætning, at de foreliggende omstændigheder i øvrigt sandsynliggør, at det påståede tab er lidt.

Kopi af dette brev er i dag sendt til Tilsynsrådet for Vejle Amt.