Den fulde tekst

Fremsat den 2. oktober 2002 af skatteministeren (Svend Erik Hovmand)

Forslag

til

Lov om indgåelse af protokol til ændring af den dansk-
pakistanske dobbeltbeskatningsoverenskomst

 

§ 1. Protokol-2 af 2. maj 2002 til Overenskomsten mellem Kongeriget Danmark og den Islamiske Republik Pakistan til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter kan tiltrædes. Protokollen er optaget som bilag til denne lov.

    Stk. 2. Protokollen træder i kraft og finder anvendelse efter bestemmelserne i protokollens artikel 4.

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Bilag

Oversættelse

PROTOKOL-2
TIL OVERENSKOMSTEN MELLEM
KONGERIGET DANMARK
OG DEN ISLAMISKE REPUBLIK PAKISTAN
TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING
OG FORHINDRING AF SKATTEUNDDRAGELSE
FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMSTSKATTER.

Kongeriget Danmarks regering og Den Islamiske Republik Pakistans regering, der ønsker at indgå en protokol (Protokol-2) om ændring af overenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Den Islamiske Republik Pakistan til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, undertegnet i København den 22. oktober 1987 (herefter omtalt som "overenskomsten");

Er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Artikel 2, stykke 3, litra b, i overenskomsten ophæves og erstattes af følgende:

»b) I Danmark:

(i) indkomstskatten til staten;

(ii) den kommunale indkomstskat;

(iii) den amtskommunale indkomstskat;

(iv) skatter i henhold til kulbrinteskatteloven;«

Artikel 2

Artikel 8 i overenskomsten ophæves og erstattes af følgende:

»Artikel 8

Fortjeneste ved international trafik

1. Fortjeneste ved luftfartsvirksomhed i international trafik kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.

2. Med hensyn til fortjeneste, som erhverves af det danske, norske og svenske luftfartskonsortium Scandinavian Airlines System (SAS), skal bestemmelserne i stykke 1finde anvendelse, men kun på den del af fortjenesten, som svarer til den andel i konsortiet, der ejes af SAS Danmark A/S, den danske partner i Scandinavian Airlines System.

3. Fortjeneste ved skibsfartsvirksomhed i international trafik kan beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendes virkelige ledelse har sit sæde. Sådan fortjeneste, som erhverves fra kilder i den anden kontraherende stat, kan imidlertid også beskattes i denne anden stat i henhold til denne stats lovgivning, dog således, at den skat, som på denne måde pålignes i denne anden stat, nedsættes med 50 pct.

4. Bestemmelserne i stykke 1 og 3 skal også finde anvendelse på fortjeneste ved deltagelse i en pool, i et konsortium eller i en international driftsorganisation.«

Artikel 3

Artikel 24, stykke 3, i denne overenskomst skal slettes og erstattes med følgende:

»3. (a) Hvor der i medfør af lovgivningen i Pakistan er indrømmet fritagelse for eller nedsættelse af pakistansk skat, der i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 7 skal betales af fortjeneste, som et dansk foretagende har erhvervet fra et fast driftssted i Pakistan, skal der ved anvendelsen af stykke 2 indrømmes fradrag i dansk skat for pakistansk skat, som om en sådan fritagelse eller nedsættelse ikke var blevet indrømmet, forudsat at det faste driftssted driver erhvervsvirksomhed (bortset fra virksomhed inden for den finansielle sektor), og at ikke over 25 pct. af sådan fortjeneste består af renter og fortjeneste ved afhændelse af aktier og obligationer eller består af fortjeneste, der hidrører fra tredjelande.

(b) Hvor udbytte er betalt af et selskab, der er hjemmehørende i Pakistan, til en person (som er et selskab), der er hjemmehørende i Danmark, og som direkte eller indirekte ejer 25 pct. eller mere af aktiekapitalen i det førstnævnte selskab, skal sådant udbytte være fritaget for beskatning i Danmark, forudsat at det udbyttebetalende selskab driver erhvervsmæssig virksomhed (bortset fra virksomhed inden for den finansielle sektor), og at ikke over 25 pct. af selskabets fortjeneste består af renter og fortjeneste fra afhændelse af aktier og obligationer eller består af fortjeneste, der hidrører fra tredjelande.

(c) Ved anvendelsen af stykke 2 skal pakistansk skat på royalties, som betales som vederlag for anvendelsen af, eller retten til at anvende, ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode, eller for oplysninger om industriel eller videnskabelig erfaring, anses for at være betalt med den sats, der gælder efter artikel 12, stykke 2, når de aktiver, for hvilke der er betalt royalties, er anvendt i forbindelse med virksomhed (bortset fra virksomhed inden for den finansielle sektor), som er udøvet i Pakistan. Pakistansk skat skal dog i intet tilfælde anses for at være betalt med en sats, der er højere end den skattesats, der gælder for royalties under pakistansk lovgivning. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, når royalties betales mellem forbundne foretagender som omhandlet i artikel 9, eller når royalties betales i forbindelse med aktiver, som sælges og leases tilbage af den, som betaler royalties.

(d) Ved anvendelsen af stykke 2 skal udtrykket "skat, som er betalt i Pakistan", for så vidt angår skat, der skal betales i Pakistan af en person hjemmehørende i Danmark, af indkomst, der er omfattet af artikel 13, anses for at omfatte ethvert beløb, der skulle have været betalt som pakistansk skat i medfør af Pakistans lovgivning og i overensstemmelse med denne overenskomst for noget år, såfremt der ikke havde været indrømmet fritagelse for eller nedsættelse af skatten for det pågældende år i medfør af en skattebegunstigende ordning. Pakistansk skat skal dog i intet tilfælde anses for at være betalt med en sats, der er højere end den skattesats, der gælder for honorarer for teknisk bistand under pakistansk lovgivning.«

Artikel 4

1. Denne protokol skal træde i kraft på den seneste af de datoer, på hvilken de respektive regeringer har givet hinanden skriftlig underretning om, at de formkrav, som i henhold til deres respektive staters forfatning skal opfyldes, er opfyldt, og dens bestemmelser skal have virkning:

(a) for så vidt angår skatter indeholdt ved kilden af beløb, som betales eller overføres til ikke-hjemmehørende personer den 1. januar eller senere i det kalenderår, som følger umiddelbart efter det år, i hvilket overenskomsten træder i kraft, eller senere; og

(b) for så vidt angår andre skatter for det skatteår, som begynder den 1. januar eller senere i det kalenderår, der følger umiddelbart efter det år, i hvilket overenskomsten træder i kraft, og følgende år.

2. Denne protokol skal forblive i kraft, så længe overenskomsten forbliver i kraft.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har de undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede af deres respektive regeringer, underskrevet denne protokol.

Udfærdiget i to eksemplarer i Islamabad, den 2. maj 2002, på engelsk.

For Kongeriget Danmarks

regering

For Den Islamiske Republik

Pakistans regering:

   

Sven B. Bjerregaard

Riaz Ahmad Malik

 

 

 

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Formålet med lovforslaget er at bemyndige regeringen til at tiltræde en ny protokol (Protokol-2) til den dansk-pakistanske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 22. oktober 1987 og dermed gennemføre protokollens bestemmelser i Danmark.

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten fra 1987 indeholder nogle bestemmelser, som udløb efter en periode på 10 år. Det drejer sig for det første om nogle bestemmelser, hvorefter danske rederiers betaling af fragtskatter i Pakistan skal reduceres, og dernæst om nogle bestemmelser om såkaldt "matching credit".

1. Fragtskatter.

I lighed med en række andre lande i Syd- og Sydøstasien opkræver Pakistan fragtskatter af udenlandske rederier, der besejler destinationer i Pakistan. En fragtskat er en skat, som opkræves i forbindelse med fragt af gods til eller fra et land, selv om rederiet hverken er hjemmehørende eller har fast driftssted i det pågældende land, og således efter de almindeligt anvendte skattepligtskriterier ikke er skattepligtigt dér. Grundlaget for opkrævning af fragtskatter varierer fra land til land. For Pakistans vedkommende opkræves 8 pct. af bruttoindtægten ved den pågældende fragt.

Efter OECD’s model for dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark følger på dette område, kan indkomst ved skibsfart i international trafik kun beskattes i den stat, hvor rederiets virkelige ledelse har sit sæde (eller hvor rederiet er hjemmehørende). Der kan således ikke efter OECD-modellen opkræves fragtskatter.

Lande med fragtskatter ønsker ofte at opretholde muligheden for at kunne opkræve disse skatter. Lande uden fragtskatter ønsker i sagens natur at undgå dem, da udenlandske fragtskatter vil være en meromkostning for disse landes rederier. Sådanne modsat rettede interesser resulterer ofte i et kompromis, hvor fragtskatter kan opkræves inden for visse begrænsninger.

I den dansk-pakistanske dobbeltbeskatningsoverenskomst fra 1987 blev det således aftalt, at Pakistan i de første fem år, hvor overenskomsten var i kraft, skulle nedsætte sine fragtskatter for danske rederier med halvdelen. I den følgende femårsperiode skulle de pakistanske fragtskatter nedsættes med en fjerdedel, og efter en samlet periode på 10 år skulle Pakistan kunne opkræve fragtskatter af danske rederier med fuld pakistansk sats. Dette skal ses i sammenhæng med bestemmelserne om "matching credit", som ligeledes udløb efter en periode på 10 år, jfr. nedenfor.

2. Matching credit.

Nogle udviklingslande forsøger at tiltrække udenlandske investeringer ved i en kortere eller længere periode at give skattenedsættelser til udenlandske virksomheder, der etablerer sig i det pågældende land.

Hvis eksempelvis en dansk virksomhed etablerer en filial i Pakistan, er indkomsten fra filialen skattepligtig hos selskabet i Danmark. Danmark skal efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten give en skattenedsættelse credit for den skat, der er betalt i Pakistan. Hvis Pakistan nedsætter sin skat for at tiltrække den danske virksomhed, vil resultatet således blot blive, at den danske skattenedsættelse bliver tilsvarende mindre. Eller med andre ord: Den pakistanske skattenedsættelse kommer ikke den danske virksomhed til gode, men den danske statskasse.

For at undgå denne situation ønsker udviklingslande ofte at få indsat "matching credit"-bestemmelser i sine dobbeltbeskatningsoverenskomster. Ved "matching credit" forstås, at Danmark i eksemplet nedsætter sin skat med det beløb, som den danske virksomhed skulle have betalt, hvis den ikke havde opnået en skattenedsættelse i Pakistan. Herved kommer skattenedsættelsen den danske virksomhed til gode.

Danmark har siden begyndelsen af 1990’erne generelt været betænkelig ved at acceptere "matching credit", idet der heri ligger potentielle muligheder for skatteomgåelse, hvis ikke bestemmelserne er indkapslet på en sådan måde, at den finansielle sektor kan holdes udenfor. I 1987-ovrenskomsten med Pakistan er der ikke en sådan begrænsning på anvendelsen af "matching credit"-bestemmelserne. Til gengæld blev bestemmelserne gjort tidsbegrænsede, således at de udløb samtidig med nedsættelsen af de pakistanske fragtskatter.

3. Forhandlinger om forlængelse af de udløbne bestemmelser.

I tiden omkring 1997 og senere blev der ført forhandlinger med de pakistanske myndigheder om en forlængelse i ændret form af de bestemmelser, der var ved at udløbe. Forhandlingerne førte ikke på dette tidspunkt til noget resultat.

I 2001 blev kontakterne genoptaget, og der blev opnået enighed om en løsning, hvis hovedindhold er, at Pakistan nedsætter sine fragtskatter til halvdelen for danske rederier, mens Danmark giver "matching credit" i forbindelse med virksomhed uden for den finansielle sektor. Der gælder ingen særlige tidsbegrænsninger for nogen af disse bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser for stat, amter og kommuner

Formålet med protokollen til dobbeltbeskatningsoverenskomsten er at lempe hindringer, som dobbeltbeskatning kan medføre for udvikling af økonomiske relationer mellem Pakistan og Danmark.

Virkningen af protokollen er begrænset til de områder, hvor der sker ændringer i forhold til den gældende overenskomst. Dvs. vedrørende pakistansk fragtskat af danske rederier og pakistansk skattelempelse for danske filialer med fast driftssted i Pakistan.

Halveringen af pakistansk fragtskat for danske rederier indebærer en omkostningsbesparelse for rederierne, og da rederierne således betaler minde fragtskat i Pakistan, vil der være mindre pakistansk skat til modregning i dansk skat af indkomst ved besejling af pakistanske destinationer. Den mindre modregning (credit) skønnes med stor usikkerhed at medføre et årligt merprovenu på et par mio. kr.

Med hensyn til danske selskabers filialer med fast driftssted i Pakistan skal Danmark ifølge "matching credit" give credit for pakistansk skat uden hensyn til skattenedsættelser, der måtte blive tildelt filialen i Pakistan, hvilket skønnes at medføre et meget beskedent provenutab, som vil være stigende med fremtidige skattenedsættelser for danske filialer i Pakistan.

Samlet skønnes lovforslaget at medføre et årligt merprovenu i størrelsesordenen 1-2 mio. kr. fra og med ikrafttrædelsen. Heraf vedrører ca. 1/4 mio. kr. kommunerne.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Protokollen medfører, at danske rederier, som besejler pakistanske destinationer, for fremtiden får halveret de pakistanske fragtskatter og vil som følge af lavere omkostninger stå bedre i konkurrencen med rederier fra andre lande.

Virkningen for dansk erhvervsliv i øvrigt er, at danske selskaber med filial i Pakistan fremover vil opnå den fulde virkning af pakistansk skattenedsættelse for filialen i Pakistan.

Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget indebærer ingen miljømæssige konsekvenser.

Administrative konsekvenser

Lovforslaget skønnes ikke at have væsentlige administrative konsekvenser.

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget har ikke EU-retlige aspekter.

Sammenfatning af økonomiske og administrative konsekvenser.

 

Positive konsekvenser

Negative konsekvenser

Økonomiske konsekvenser for stat, amter og kommuner

Lovforslaget skønnes at medføre et merprovenu på 1-2 mio. kr. Heraf vedrører ca. 1/4 mio. kr. kommunerne.

 

Administrative konsekvenser for stat, amter og kommuner

Ingen

 

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Protokollen medfører en lempelse af omkostningerne for danske rederier, som besejler pakistanske destinationer.

Danske selskaber med filial i Pakistan vil desuden fremover opnå den fulde virkning af pakistansk skattenedsættelse for filialen i Pakistan.

 

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

 

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

 

Administrative konsekvenser for borgerne

Ingen

 

Forholdet til EU-retten

Ingen EU-retlige aspekter

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Efter lovforslagets § 1 bemyndiges regeringen til at tiltræde protokollen til den dansk-pakistanske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Protokollen er optaget som bilag til lovforslaget.

Protokollens artikel 1 indeholder alene en teknisk opdatering af listen over de danske skatter, som er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Listen i den eksisterende overenskomst medtager skatter, som ikke længere eksisterer og er således forældet. Fra pakistansk side fandt man ikke behov for en tilsvarende opdatering.

Artikel 2 i protokollen indeholder en ny affattelse af dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 8, som omhandler fortjeneste ved international trafik. I forhold til den eksisterende artikel er der sket den ændring, at begge de to stater kan opkræve fragtskatter af rederier hjemmehørende i den anden stat, men skatterne skal nedsættes til halvdelen. I praksis vil denne bestemmelse kun vedrøre Pakistan, da Danmark ikke opkræver fragtskatter. Der gælder ingen tidsbegrænsning for nedsættelsen af de pakistanske fragtskatter.

I protokollens artikel 3 ændres den såkaldte metodebestemmelse, d.v.s. reglerne for, hvordan dobbeltbeskatning skal undgås. Efter de bestemmelser, som nu er udløbet, skulle Danmark give "matching credit" f.s.v. angår udbytter, renter, royalties, honorarer for teknisk bistand samt erhvervsvirksomhed af enhver karakter, når pakistansk skat var nedsat efter nærmere opregnede bestemmelser i den pakistanske lovgivning.

Som led i et kompromis, hvor Pakistan som nævnt frafalder halvdelen af sin fragtskat, har Danmark accepteret fremover at give "matching credit" i forbindelse med erhvervsvirksomhed uden for den finansielle sektor, industrielle royalties (d.v.s. royalties for anvendelse af patenter, varemærker, særlige fremstillingsmetoder etc., når disse har været anvendt i Pakistan uden for den finansielle sektor) og honorarer for teknisk bistand.

Endelig skal Danmark efter artikel 3 fritage udbytter udloddet fra pakistanske datterselskaber til danske moderselskaber for beskatning i Danmark, når datterselskabet driver virksomhed i Pakistan uden for den finansielle sektor. De interne danske regler sikrer allerede, at sådanne udbytter er fritaget for beskatning i Danmark.

Protokollens artikel 4 indeholder ikrafttrædelsesbestemmelser. Protokollen træder i kraft, når de to staters regeringer har meddelt hinanden, at deres respektive forfatningsmæssige krav for, at protokollen kan træde i kraft, er opfyldt. Det vil for Danmarks vedkommende sige, at Folketinget har vedtaget dette lovforslag. Protokollen finder anvendelse fra og med det næstfølgende år.

Til § 2

Efter lovforslagets § 2 træder loven i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Til § 3

Efter lovforslagets § 3 gælder loven ikke for Færøerne og Grønland, da skattespørgsmål hører under det færøske og grønlandske landsstyre.