Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (6. november 2002)

Skatteministeren (Svend Erik Hovmand):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af mineralvand m.v. og andre love (Ændring af regnskabsbestemmelser, skærpede bøder m.v.)

(Lovforslag nr. L 66).

Med dette lovforslag foreslår regeringen en præcisering af regnskabsbestemmelserne i en række afgiftslove nemlig lov om afgift af mineralvand, lov om afgift af chokolade og sukkervarer, lov om afgift af øl og vin, lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier, lov om afgift af spiritus m.m. og lov om tobaksafgifter. Samtidig foreslår regeringen en forhøjelse af de nuværende bødesatser for overtrædelse af regnskabsbestemmelserne i de nævnte love, når det samtidig kan konstateres, at det ikke via regnskabsføringen er muligt at konstatere, om der er betalt afgift af de pågældende varer efter den enkelte afgiftslov.

Endvidere foreslår regeringen, at der i kildeskatteloven indføres adgang for skattemyndighederne til at anmode personer, der ved kontrollen skønnes at udføre beskæftigelse hos den indeholdelsespligtige, om at oplyse navn, adresse og fødselsdato samt ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår.

Formålet med lovforslaget er at dæmme op for et stigende omsætning af afgiftspligtige varer uden afgift og et stigende omfang af sort arbejde.

Omfanget af den omhandlede svindel er dokumenteret dels gennem en kontrolaktion i forsommeren 2002 af omsætningen af afgiftspligtige varer i detailleddet og dels gennem en række kontrolaktioner i løbet af 2002 rettet mod restaurationsbranchen.

Der blev i disse kontrolaktioner konstateret omfattende svindel, som med de nuværende regler kan være vanskelig at komme til livs.

De foreslåede regler skaber ikke nye administrative forpligtelser for virksomheder, der i forvejen overholder reglerne, men sikrer samtidigt at indsatsen mod virksomheder, der overtræder reglerne, kan skærpes.

Forslaget skønnes at have positive provenumæssige konsekvenser, der dog ikke kan opgøres med tilstrækkelig stor sikkerhed.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft 2 måneder efter offentliggørelsen i lovtidende

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne i lovforslaget, skal jeg anbefale det til Tingets velvillige behandling.