Den fulde tekst

Fremsat den 27. november 2002 af skatteministeren (Svend Erik Hovmand)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om registreringsafgift af
motorkøretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

(Forholdsmæssig registreringsafgift af udenlandske leasingbiler mv. og fritagelse af visse tivoli- og cirkuskøretøjer).

 

§ 1

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 24. august 2000, som ændret ved § 3 i lov nr.165 af 15. marts 2000, lov nr. 1029 af 22. november 2000 og § 3 i lov nr. 342 af 27. maj 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, indsættes som 5 og 6. pkt.:

»Der foretages fornyet beregning af afgift for et motorkøretøj omfattet af § 3 b, stk. 1, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med det motorkøretøj, for hvilket der tidligere er beregnet afgift. Henføres motorkøretøjet efter reparation eller ombygning under reglerne i § 3 b, stk. 1, betales afgift efter reglerne i § 3 b, stk. 2.«

2. I § 2, stk. 1, nr. 15, ændres »valutaudlændinge«, til: »valutaudlændinge, herunder personer med fast bopæl på Færøerne eller i Grønland,«.

3. Efter § 3 a indsættes:

»§ 3 b. Efter ansøgning kan de statslige told- og skattemyndigheder meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, betales efter reglerne i stk. 2, når motorkøretøjet tilhører en virksomhed eller et fast driftssted, der er beliggende i udlandet, og når køretøjet i en tidsbegrænset periode leases til en person, der er bosiddende her i landet i henhold til en skriftlig aftale. Kontrakten skal indeholde nøjagtige oplysninger om den aftalte leasingperiode. Ansøgningen skal angives af enten den udenlandske leasingvirksomhed eller den person, som leaser køretøjet.

    Stk. 2. Der betales afgift af køretøjer, der skal registreres efter færdselsloven. Registreringspligten og derved afgiftspligten indtræder den dato hvor køretøjet tages i anvendelse her i landet af en herboende. Afgiften opkræves for hele den kontraktfastsatte leasingperiodes varighed. For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 3 måneder, regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, udgør afgiften 1 procent af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned. Ved betalingen tillægges endvidere 0,5 pct. pr. påbegyndt måned af den del af den beregnede registreringsafgift, som resterer efter betaling. For køretøjer der er mellem 0 og 3 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, udgør afgiften 2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned efter første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt i de første 3 måneder, og 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned for de efterfølgende måneder. Ved betalingen tillægges endvidere 0,5 pct. pr. påbegyndt måned af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling.

For alle køretøjer, der på indførselstidspunktet er under 1 år regnet fra køretøjets første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om dette er i Danmark eller udlandet, skal der endvidere betales et tillæg på 5.000 kr. første gang køretøjet registreres og afgiften beregnes efter reglerne i stk. 1 og 2.

    Stk. 3. For betaling af afgiften hæfter den, i hvis navn køretøjet er registreret (leasingvirksomheden), og den person eller virksomhed der er er anført som bruger på registreringsattesten (leasé) i fællesskab.

    Stk. 4. I tilfælde, hvor parterne ønsker at forlænge den kontraktaftalte leasingperiode, skal de statslige told- og skattemyndigheder ansøges herom senest 14 dage inden den gældende kontrakt udløber. Der skal på ansøgningstidspunktet foreligge en skriftlig aftale mellem den herboende bruger og den udenlandske leasingvirksomhed. Aftalen skal indeholde oplysninger om den præcise tidsperiode, som kontrakten forlænges med. Afgiften udgør 1 pct. af den oprindeligt beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned kontrakten forlænges. Ved betalingen tillægges endvidere 0,5 pct. pr. påbegyndt måned af den del af registreringsafgiften, der resterer efter betaling. Det samlede registreringsafgiftsbeløb, der skal betales, kan dog ikke overstige den oprindeligt beregnede registreringsafgift eksklusiv tillæg.

    Stk. 5. Hvis leasingkontrakten afbrydes eller køretøjet udgår af ordningen, jf. § 1, stk. 3, 5. og 6. pkt., skal leasingvirksomheden eller leasé meddele det til de statslige told og skattemyndigheder, og køretøjets nummerplader skal indleveres til det lokale motorkontor. De statslige told- og skattemyndigheder tilbagebetaler den afgift og det tillæg, der evt. er betalt for meget. Der tilbagebetales kun afgift og tillæg for hele måneder.

    Stk. 6. Hvis køretøjets nummerplader ved leasingkontraktens udløb ikke indleveres rettidigt til det lokale motorkontor, skal køretøjets nummerplader snarest fjernes ved politiets foranstaltning. I tilfælde heraf skal der efterfølgende betales afgift og tillæg for den periode, der forløber fra leasingkontraktens udløb til køretøjets nummerplader indleveres eller fjernes. Afgift og tillæg opkræves pr. påbegyndt måned, fristen overskrides. Ejer og bruger hæfter solidarisk herfor. Skatteministeren kan efter forhandling med Justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 7. Der skal udfærdiges en skriftlig leasingkontrakt for leasingkøretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter § 3 b, stk. 2. Kontrakten skal omhandle køretøjet i den skikkelse, hvori det skal leases, og indeholde nærmere oplysninger til identifikation af køretøjet, navn og adresse på den udenlandske leasingvirksomhed og leasé-, samt lejebeløbet. Leasingkontrakten skal indeholde en præcis angivelse af leasing perioden. Samtlige brugere skal fremgå af leasingkontrakten. Kontrakten skal være bilagt specifikation af bilens beskaffenhed og udstyr.

    Stk. 8. Overgår et motorkøretøj til varig anvendelse her i landet ved salg eller anden overdragelse, forfalder resten af afgiften, medmindre afgiften af køretøjet i stedet berigtiges efter reglerne i § 4, stk. 6-14, § 5, § 5 a eller § 6.«

4. I § 19, stk. 1, indsættes efter »jf. dog § 3 a«: »og § 3 b, stk. 3,«.

5. I § 25, stk. 1, indsættes efter » enhver bruger af motorkøretøjer omfattet af § 3 a, stk. 1, 6 eller 7«: »og § 3 b, stk. 1,«.

6. I § 27 stk. 1, nr. 3, indsættes efter »eller for hvilket der ikke er meddelt tilladelse efter bestemmelserne i § 3 a, stk. 1, 7 og 8,«: »og § 3 b, stk. 1,«.

§ 2

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 12. august 1999, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 342 af 27. maj 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 15 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 5. Af køretøjer med en totalvægt på 12 t eller derover, som udelukkende anvendes i forbindelse med tivoli- og cirkusvirksomhed og som udefra ved bemaling eller lignende fremstår som udgørende en del af den pågældende virksomhed, svares ikke vægtafgift.«

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i lovtidende, jf. dog stk. 2. Udenlandske leasingkøretøjer registreret før denne dato, og for hvilke der er betalt fuld registreringsafgift, kan få omregnet registreringsafgiften efter de i § 1, nr. 3 anførte regler. Hvis omregningen viser, at den tidligere betalte afgift overstiger afgiften beregnet efter § 3 b, tilbagebetales differencen.

    Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 2.

    Stk. 3. For køretøjer nævnt i § 2, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden er registreret, eller som registreres på et senere tidspunkt, har loven virkning fra og med den dato, ejeren eller brugeren ansøger om fritagelse på et motorkontor. Eventuel resterende afgift som følge af afgiftsperiodens afkortning skal tilbagebetales fra Centralregistreret for Motorkøretøjer til den i hvis navn køretøjet på afgiftens forfaldstid er registreret.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige Bemærkninger

Baggrund

Danske statsborgere med fast bopæl i Grønland eller på Færøerne er ikke omfattet af færdselslovens bestemmelser om registreringspligt, og som følge deraf ikke omfattet af registreringsafgiften. Det betyder, at danske statsborgere med fast bopæl i Grønland eller på Færøerne på samme måde som udlændinge kan leje en afgiftsfri bil i f.eks. Tyskland eller Sverige og anvende den f.eks. i forbindelse med ferie i denne del af riget.

Afgiftsfri biler fra f.eks. Tyskland eller Sverige må antages at være billigere at leje, end biler indkøbt med registreringsafgift her i landet. Der består således en konkurrenceforvridning ved, at Færøerne og Grønland ikke er omfattet af den danske Færdselslov.

Derfor foreslås, at reglerne i registreringsafgiftsloven vedrørende valutaudlejningsbiler udvides til at omfatte danske statsborgere med fast bopæl i Grønland eller på Færøerne.

Afgifter på motorkøretøjer er som udgangspunkt ikke harmoniseret i EU, og varierer derfor betydeligt fra land til land. Afgifter i forbindelse med registrering eller køb, samt periodiske afgifter i forbindelse med ejerskab eller brug af motorkøretøjer er som udgangspunkt knyttet til køretøjets registreringssted. Som værn mod en udhuling af afgiftsprovenuet fra bilafgifterne er hovedreglen i Danmark, at personer med fast bopæl i Danmark ikke må anvende et udenlandsk registreret køretøj, ligesom der skal betales afgift efter registreringsafgiftslovens bestemmelser af køretøjer, der anvendes permanent her i landet. Det er dog i henhold til gældende ret tilladt, at en person med fast bopæl i Danmark leaser et udenlandsk køretøj med henblik på anvendelse i Danmark, så længe køretøjet registreres og afgiftsberigtiges efter de i registreringsafgiftsloven gældende regler, og der betales vægtafgift/grøn ejerafgift mv.

Den 21. marts 2002 afsagde EF-domstolen dom i en sag vedr. udenlandske leasingbiler forelagt af en domstol i Østrig. Domstolen fastslår i dommen, at den registreringsafgift der opkræves af udenlandske leasingkøretøjer, skal være proportional med den periode, køretøjet anvendes i landet. Det betyder, at registreringsafgiften af registreringspligtige leasingkøretøjer, som ejes af en udenlandsk etableret leasingvirksomhed, skal beregnes på grundlag af leasingperiodens varighed.

Dette lovforslag bringer reglerne vedrørende registreringsafgift af udenlandske leasingbiler i overensstemmelse med de EU-retlige principper, EF-domstolen har fastslået ved dommen.

Tivoli- og cirkuskøretøjer på 12 t eller derover udgik i 1997 af afgiftspligten efter lov om vejbenyttelsesafgift efter en afgørelse fra Skatteministeriet om, at de pågældende virksomheders køretøjer på grund af deres særlige indretning ikke kunne anses for at være omfattet af lovens anvendelsesområde. Lov om afgift af vejbenyttelse omfatter således alene lastbiler og lastvogntog m.v. beregnet til vejgodstransport.

Som en konsekvens af afgørelsen blev de nævnte køretøjer automatisk omfattet af vægtafgiftspligten for tunge køretøjer, som ikke er afgiftspligtige efter vejbenyttelsesafgiftsloven.

Regeringen er imidlertid blevet opmærksom på, at tivoli- og cirkusvirksomhederne befinder sig i en konkurrencesituation med tyske og hollandske virksomheder, som nyder fordel af en vægtafgiftsfritagelse.

Det foreslås derfor, at tivoli- og cirkuskøretøjer på 12 t eller derover på samme måde fritages fra vægtafgift på betingelse af, at de udelukkende anvendes til transport i forbindelse med tivoli- og cirkusvirksomhed og udefra ved bemaling eller lignende fremstår som udgørende en del af den pågældende virksomhed.

Lovforslagets indhold

Der foreslås for det første en ændring af bestemmelserne vedrørende valutaudlændinge, således at danske statsborgere med fast bopæl i Grønland eller på Færøerne fremover på lige fod med andre valutaudlændinge får mulighed for at leje valutaudlejningsbiler i forbindelse med ophold i Danmark af kortere varighed.

For det andet foreslås indført en ordning, hvorved afgiften af registreringspligtige motorkøretøjer, der indregistreres af en udenlandsk leasingvirksomhed, og hvor der er tale om tidsbegrænset leasing til personer eller virksomheder bosiddende i Danmark, beregnes på grundlag af leasingperiodens varighed. Afgiften foreslås opkrævet for registreringspligtige køretøjer ældre end 3 måneder, som 1 procent af den beregnede totale registreringsafgift pr. påbegyndt måned. Til afgiften lægges et omkostningsudligningstillæg på 0,5 procent pr. påbegyndt måned for hele den periode, som leasingkontrakten varer. Omkostningsudligningstillægget beregnes på grundlag af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling.

For køretøjer, der på indførselstidspunktet er mellem 0 og 3 måneder, foreslås afgiften beregnet som 2 procent af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de første tre måneder efter første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om dette er i Danmark eller udlandet. I de efterfølgende måneder foreslås afgiften beregnet som 1 procent af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned. Til afgiften lægges et omkostningsudligningstillæg på 0,5 procent pr. påbegyndt måned for hele den periode, som leasingkontrakten varer. Omkostningsudligningstillægget beregnes på grundlag af del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling.

For køretøjer mellem 0 og 12 mdr. gamle, målt fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, enten i Danmark eller udlandet, skal der betales et fast tillæg på 5.000 kr. De 5.000 kr. anses som en del af den allerede betalte registreringsafgift, og skal derfor fratrækkes i restafgiften inden beregning af omkostningsudligningstillægget.

De udenlandsk ejede leasingbiler skal i alle tilfælde indregistreres på danske nummerplader. Det betyder, at der skal betales vægtafgift og grøn ejerafgift mv. efter gældende regler. Afgiften foreslås opkrævet af de statslige told og skattemyndigheder for hele den afgiftspligtige periode. Registreringspligten indtræder på det tidspunkt køretøjet tages i anvendelse af en herboende.

Endvidere foreslås tivoli- og cirkuskøretøjer på 12 t eller derover fritaget fra vægtafgift. Som en konsekvens vil de pågældende virksomheder alene skulle betale udligningsafgift af deres dieseldrevne køretøjer.

Der vil typisk være tale om følgende 4 hovedgrupper af tivoli- og cirkuskøretøjer:

1) Påhængskøretøjer, der er registreret som påhængsredskaber (spøgelseshuse, tombola, skydebane, is-/pølsevogne, karuseller m.v.).

2) Påhængskøretøjer, der er registreret som sættevogne/trailere eventuelt med særlig indretning. Køretøjerne anvendes til transport af virksomhedens materiale, som eksempelvis radiobilbane, teltudstyr m.v. og er registreret til godstransport.

3) Lastmotorkøretøjer, der anvendes som trækkraft for de under 1) og 2) nævnte køretøjer. Lastmotorkøretøjerne er registreret til godstransport som oftest med synsfri sammenkobling.

4) Containerlastbiler indrettet til transport af containere på ladet og evt. som trækkraft for påhængsredskaber i form af eksempelvis is-/pølsevogne, skydebane m.v. Containerne kan være indrettet til beboelse, bamsekran, affaldsbeholdere m.v. eller til transport af maskiner eller redskaber.

For køretøjer, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden er registreret, eller som registreres på et senere tidspunkt, foreslås, at fritagelsen får virkning fra og med den dato, ejeren eller brugeren ansøger om fritagelse i et motorkontor. Eventuel resterende afgift som følge af afgiftsperiodens afkortning vil blive tilbagebetalt af Centralregistreret for Motorkøretøjer til den i hvis navn køretøjet på afgiftens forfaldstid er registreret.

Provenumæssige konsekvenser

Forslaget om at ændre bestemmelserne vedrørende valutaudlændinge vil give danske statsborgere bosat i Grønland og på Færøerne mulighed for at leje bil i Danmark efter reglerne for valutaudlændinge.

De provenumæssige konsekvenser heraf vedrører dels indtægter fra registreringsafgiften, dels momsindtægter og afhænger af, i hvilket omfang den foreslåede reduktion af afgiftsbelastningen ved biludlejning fører til ændrede priser og som følge heraf ændret adfærd for billejerne.

De umiddelbare konsekvenser vil være, at danske statsborgere i Grønland og på Færøerne, der lejer bil i Danmark, fremover vil leje en bil efter reglerne for valutaudlændinge.

I det omfang, det vil føre til færre almindelige udlejningsbiler og til flere valutaudlejningsbiler, der er fritaget for registreringsafgift, vil det føre til et provenutab i form af færre indtægter fra registreringsafgiften. Omfanget af biludlejning, som sker til danske statsborgere i Grønland og på Færøerne, må dog vurderes at være af et så begrænset omfang, at det kan ske inden for den eksisterende bestand af almindelige udlejningsbiler og valutaudlejningsbiler. Der forventes derfor ikke at ske ændringer i antallet af udlejningsbiler som følge af lovforslaget, hvorfor der ikke vil være et provenutab i form af lavere indtægter fra registreringsafgiften. Der synes derudover ikke at være den store prisforskel mellem udlejning efter de almindelige regler og af valutaudlejningsbiler. Dermed vil momsprovenuet også være uændret. På kort sigt skønnes forslaget således provenuneutralt. På længere sigt kan der komme et beskedent merprovenu, afhængig af i hvilket omfang danske biludlejeres forbedrede konkurrenceevne fører til øget udlejning til danske statsborgere fra Grønland og Færøerne, herunder om det sker på bekostning af udlejning, der finder sted i udlandet. F.eks. er det således efter Øresundsbrons åbning blevet forholdsvist enkelt at drage nytte af den afgiftsbetingede forskel på udlejningspriserne mellem Sverige og Danmark. Forslaget vil reducere den forskel, hvorved en del af den udlejning, der sker eller vil ske fremover i udlandet, i stedet vil ske i Danmark. Det vil føre til øgede momsindtægter. Det er endvidere muligt, at det samlede antal udlejningsdage vil stige, hvilket ligeledes fører til øgede momsindtægter. På sigt skønnes forslaget således at føre til et merprovenu. Det er ikke muligt at skønne over størrelsen heraf, men udlejning til de personer, der omfattes af forslaget, må vurderes at være beskeden, hvorfor merprovenuet ligeledes vil være i en beskeden størrelsesorden.

For så vidt angår forslaget vedr. udenlandske leasingbiler er det sikret, at der så vidt muligt ikke sker nogen ændring i de afgiftsbetingede forskelle i omkostningerne mellem leasing i Danmark og i udlandet til personer bosiddende i Danmark.

For virksomheder eller private, der efter gældende regler vælger at købe en bil frem for at lease den, betyder det, at de fortsat vil vælge denne løsning. Virksomheder, der efter gældende regler leaser i Danmark, vurderes også at ville fortsætte med det. Da afgiftssatserne er baseret på en fast afskrivningsskala, kan det dog ikke afvises, at det for enkelte typer af køretøjer kan blive fordelagtigt at lease i udlandet, men omfanget vurderes at være beskedent. Forslaget vurderes derfor ikke at føre til nogen nævneværdig forøgelse af leasing i udlandet, der kan have provenumæssige konsekvenser for den danske stat i form af reducerede indtægter fra moms og registreringsafgift.

Der kan dog komme et tab på de biler, der efter gældende regler leases i udlandet og som i vist omfang må formodes at ville benytte sig af muligheden for løbende registreringsafgift. Det kan føre til forskydninger i indbetalingerne af registreringsafgift. Antallet af biler, der er indregistreret i Danmark, men er leaset i udlandet er ukendt, men beskedent. Forudsættes det at være i størrelsesordenen 500 biler, vurderes forslaget med nogen usikkerhed at medføre et engangstab på 15 mio. kr. før skat i 2003 - 2005. Efter skat vil provenutabet være i størrelsesordenen 10 mio. kr. I 2006 og fremefter er der ingen provenuvirkning. Det forventes, at eventuelle krav om tilbagebetaling af afgift som følge af lovforslaget vil være så begrænset, at det ikke påvirker det overordnede provenuskøn.

Det skønnes med nogen usikkerhed, at forslagets del vedrørende tivoli- og cirkuskøretøjer berører ca. 250 køretøjer. Afgiftsfritagelsen vil medføre et årligt provenutab på ca. 1 mio. kr. før skat. Efter skat er tabet på 0,7 mio. kr.

Administrative konsekvenser

Det skønnes, at den del af lovforslaget, der omhandler valutaudlændinge, ikke har nogen nævneværdige administrative omkostninger.

Gennemførelse af lovforslaget vedrørende leasingbiler skønnes at indebære engangsudgifter til information med mellem 250.000-300.000 kr. i 2003. Derudover skal der oprettes en bevilling i Erhvervssystemet til registrering af tilladelser til afregning af afgift for en tidsbegrænset periode/anvendelse (lovforslagets §1, nr. 3), men denne tilretning skønnes ikke at indebære udgifter af nævneværdig størrelse.

De administrative omkostninger vedrørende den del af forslaget, der omhandler tivoli- og cirkuskøretøjer skønnes ikke at være nævneværdige.

Erhvervsmæssige konsekvenser

Forslaget vedr. en ændring af bestemmelserne vedrørende valutaudlændinge vil reducere den afgiftsbetingede forskel på prisen for billeje i Danmark og udlandet. Det vil føre til en forbedret konkurrenceposition for danske biludlejere og kan på sigt føre til forøget biludlejning.

Forslaget vedrørende forholdsmæssig betalt registreringsafgift af udenlandske leasingbiler vurderes ikke at ændre på danske leasingvirksomheders konkurrenceevne, og har således begrænsede erhvervsøkonomiske konsekvenser. Med forslaget sikres, at der så vidt muligt ikke sker nogen ændring i de afgiftsbetingede forskelle i omkostningerne mellem leasingvirksomheder i Danmark og i udlandet. Da afgiftssatserne er baseret på en fast afgiftsskala, kan det dog ikke afvises, at det for enkelte typer af køretøjer kan blive fordelagtigt at lease i udlandet frem for i Danmark, men omfanget vurderes at blive beskedent.

Forslaget vedr. tivoli- og cirkuskøretøjer vil gøre det billigere drive et tivoli og cirkus i Danmark og vil dermed bidrage til at styrke disse virksomheders konkurrenceevne i forhold til tilsvarende virksomheder i Tyskland og Holland.

Miljømæssige konsekvenser

Den del af forslaget der omhandler valutaudlændinge og leasingbiler, har ingen nævneværdige miljømæssige konsekvenser.

Den del af forslaget der omhandler tivoli- og cirkus biler kan føre til en forøgelse af antallet af de pågældende tivoli- og cirkuskøretøjer. I betragtning af den tidsmæssigt begrænsede anvendelse af disse køretøjer (sommersæsonen), vurderes konsekvenserne for miljøet dog ikke at være nævneværdige.

Forholdet til EU-retten

Den del af forslaget der vedrører valutaudlændinge har ingen EU-retlige konsekvenser.

Den del af lovforslaget, der angår registreringsafgift for udenlandske leasingbiler, er fremsat som konsekvens af EF-domstolens dom af 21. marts 2002 i sag C-451/99, Cura Anlagen. Ved denne dom fastslog EF-domstolen bl.a., at reglerne om det indre marked ikke er til hinder for, at den medlemsstat, hvor et køretøj, som er leaset i en anden medlemsstat reelt, anvendes, kan kræve køretøjet indregistreret på dens område. EF-domstolen fastslog imidlertid samtidigt, at det er uforeneligt med reglerne om det indre marked, herunder navnlig EF-traktatens artikel 49 om fri udveksling af tjenesteydelser og artikel 28 om forbud mod kvantitative importrestriktioner, at der i en medlemsstat, hvor et køretøj leaset i en anden medlemsstat reelt anvendes, opkræves en afgift i forbindelse med indregistrering, der ikke er proportional med varigheden af køretøjets indregistrering i denne stat. Der skal således ved beregning af registreringsafgift for et i en anden medlemsstat leaset køretøj tages hensyn til, hvor lang tid køretøjet i henhold til leasingkontrakten skal anvendes i den medlemsstat, hvor køretøjet skal indregistreres.

Dette lovforslag bringer reglerne vedrørende registreringsafgift af udenlandske leasingbiler i overensstemmelse med de EU-retlige principper, EF-domstolen har fastslået ved dommen.

Den del af lovforslaget, som vedrører vægtafgiften, er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999 om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer. Efter direktivet, jf. artikel 6, stk. 2, a), er det kun muligt at reducere eller undtage yderligere køretøjer fra den nationale vægtafgift, hvis følgende betingelser er opfyldt:

køretøjerne kører kun undtagelsesvist på offentlig vej i registreringsmedlemsstaten

hovedvirksomheden er ikke godstransport,

undtagelsen skaber ikke konkurrenceforvridning

Kommissionens samtykke indhentes.

Regeringen er af den opfattelse, at forslaget om en fritagelse opfylder alle de nævnte betingelser i direktivet, og har derfor også henvendt sig til Europa-Kommissionen med henblik på at indhente Kommissionens samtykke, således at forslaget om fritagelse kan træde i kraft hurtigst muligt efter forslagets eventuelle vedtagelse i Folketinget.

Høring

Den del af forslaget der omhandler valutaudlejningsbiler og leasingbiler har været sendt i høring hos De Danske Bilimportører, FDM, Dansk Automobilhandler Forening, Danske Biludlejere, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Dansk Bilforhandler Union, Motorcykelbranchens Landsforbund, Dansk Arbejdsgiverforening, Statens Bilinspektion, Dansk Handel og Service, Danske Finansieringsselskabers Forening, Dansk Industri, Erhvervenes Transportudvalg, Handel, Transport og Serviceerhvervene, Håndværksrådet, Dansk Transport og Logistik, Den Danske Skatteborgerforening og Erhvervenes Skattesekretariat.

På grund af dets begrænsede anvendelsesområde er det ikke fundet nødvendigt at sende den del af lovforslaget, der omhandler tivoli- og cirkuskøretøjer, i høring.

I oversigten nedenfor er de modtagne høringssvar fra organisationerne gengivet og kommenteret i kort form.

Organisation

Bemærkninger i høringssvar

Kommentarer til høringssvar

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

Det anføres, at lovforslaget i for høj grad tager hensyn til danske leasingvirksomheders konkurrenceevne samt at undgå et provenutab. Bl.a. anføres, at et standard-tillæg på 5.000 kr. uanset periodens længde ikke afspejler en proportional afgiftsbelastning og derved strider mod den østrigske dom. Endvidere, at leasingbiler ikke afskrives hurtigere end almindelige biler samt, at den implicit antaget levetidsperiode på 8 1/3 år er for kort, idet livstiden for danske køretøjer må anses for at være langt højere.

Det foreslåede tillæg på 6 procent p.a. vurderes endvidere som værende i strid med det af domstolen anlagte proportionalitetsprincip.

For så vidt angår et krav om at leasingperiodens varighed skal være mindst et år, påpeges det, at der i momsloven arbejdes med en seks måneders leasingperiode som grundlag for delvist momsfradrag. Det foreslås derfor, at samme afgrænsning anvendes for så vidt angår forholdsmæssig betaling af registreringsafgift.

Endvidere nævnes, at der i lovforslaget ikke er taget højde for, at momsregistrerede virksomheder ved leasing i Danmark opnår delvis fradragsret.

Det forslås tilslut, at der indføres en tilsvarende mulighed for danske leasingvirksomheder til forholdsmæssig betaling af registreringsafgift.

Delvist imødekommet. Det faste tillæg på 5.000 kr. foreslås opkrævet alene første gang et køretøj registreres i Danmark under de foreslåede regler om forholdsmæssig betaling af registreringsafgift, og kun for køretøjer yngre end 12 mdr., regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt.

Ej imødekommet. Det foreslåede omkostningsudligningstillæg vurderes som værende i overensstemmelse med de principper der er slået fast i den østrigske dom.

Forslaget er imødekommet. Der er ikke længere fastsat et krav til leasingperiodens varighed.

Problemet vedrørende forskelle i EU-landenes regler om delvis fradragsret for leasingydelser, knytter sig ikke specielt til dette lovforslag, men skyldes, at momsreglerne på dette område ikke er harmoniseret.

Ikke imødekommet. Det vurderes, at lovforslaget i så høj grad som muligt afgiftsmæssigt ligestiller danske og udenlandske leasingvirksomheder således, at der ikke er forskel på de afgiftsafledte omkostninger for danske og udenlandske leasingvirksomheder.

Danske Finansieringsselskabers Forening

Det anføres, at lovforslaget vil indebære en væsentlig forringelse af danske leasingvirksomheder konkurrenceevne. Derfor foreslås, at der i stedet for den foreslåede ordning om forholdsmæssig registreringsafgift arbejdes på en lovgivning, der giver permanente lige afgiftsvilkår mellem danske og udenlandske leasingbiler, i form af løbende ordning hvor registreringsafgiften betales månedsvis.

Endvidere foreslås det faste og det løbende tillæg fjernet fra ordningen da det vurderes som værende i strid med EU-retten.

Ikke imødekommet.

Forslaget ej imødekommet. Dog er reglerne for det faste tillæg modificeret så tillægget alene opkræves for køretøjer under 1 år første gang køretøjet registreres i Danmark under den foreslåede ordning.

De Danske Bilimportører

Det anføres, at grænsen på 12 måneder for varigheden af leasingforholdet og fristen på de 14 dage til at indregistrere køretøjet ikke er i overensstemmelse med den østrigske dom.

Endvidere foreslås, der indføres ensartede regler for udenlandske og danske leasingvirksomheder.

Delvist imødekommet. Der er ikke i lovforslaget fastsat et krav til længden af leasingperioden.

Fristen på de 14 dage til at indregistrere køretøjet vurderes som rimelig og svarer til den frist, der anvendes for køretøjer der er omfattet af § 3 b.

Det er i lovforslaget forsøgt, i så høj grad det er muligt, afgiftsmæssigt at ligestille danske og udenlandske leasingvirksomheder, således at der ikke er forskel på de afgiftsafledte omkostninger for danske og udenlandske leasingvirksomheder, der leaser ud til personer der bor i Danmark.

Sammenfatning af lovforslagets konsekvenser

 

Positive konsekvenser

Negative konsekvenser

Økonomiske konsekvenser for stat, amter og kommuner

Ingen

Forslaget vedr. valutaudlændinge skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Forslagets del vedr. udenlandske leasingbiler skønnes at medføre et provenutab på 15 mio. kr. før skat eller 10 mio. kr. efter skat i 2003 - 2005.

Den del af forslaget der omhandler tivoli- og cirkuskøretøjer skønnes at medføre et årligt provenutab på 1 mio. før skat og 0,7 mio. efter skat.

Administrative konsekvenser for stat, amter og kommuner

Ingen

Gennemførelse af lovforslagets del vedr. leasingbiler skønnes at indebære engangsudgifter til information med 250.000-300.000 kr. i 2003. Derudover skal der oprettes en bevilling i Erhvervssystemet til registrering af tilladelser til afregning af afgift for en tidsbegrænset periode/anvendelse (§ 3b i lovudkastet). Denne tilretning skønnes ikke, at indebære udgifter af nævneværdig størrelse.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Forslaget vedr. en ændring af bestemmelserne vedr. valutaudlændinge vil reducere den afgiftsbetingede forskel på prisen for billeje i Danmark og udlandet. Det vil føre til en forbedret konkurrenceposition for danske biludlejere og kan på sigt føre til forøget biludlejning.

Forslaget vedrørende forholdsmæssig betalt registreringsafgift af udenlandske leasingbiler vurderes ikke at ændre på danske leasingvirksomheders konkurrenceevne og har således begrænsede erhvervsøkonomiske konsekvenser.

Forslagets del vedr. tivoli- og cirkuskøretøjer vil indebære en forbedring af danske tivoli- og cirkusvirksomheders konkurrenceevne.

Ingen

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Forslaget har ingen nævneværdige miljømæssige konsekvenser.

Administrative konsekvenser for borgerne

Ingen

Ingen

Forholdet til EU-retten

Forslagets del vedr. udenlandske leasingbiler er fremsat som konsekvens af en EU-dom der bl.a. fastslog, at den registreringsafgift der pålægges her i landet, af et køretøj leaset i et andet EU-land, skal være proportional med leasingperiodens længde. Dette lovforslag bringer reglerne vedrørende registreringsafgift i overensstemmelse med de EU-retlige principper, EF-domstolen har fastslået ved dommen.

For så vidt angår den del af forslaget der omhandler tivoli- og cirkuskøretøjer er det en betingelse for en afgiftsfritagelse, at en række krav er opfyldt samt at Kommissionens samtykke opnås, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999, om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Efter forslaget skal der beregnes et nyt afgiftstilsvar for et køretøj omfattet af § 3 b, stk. 1 (dvs. den foreslåede nye ordning med forholdsmæssig registreringsafgift for udenlandske leasingbiler, jf. nedenfor til nr. 3), når køretøjet efter reparation eller ombygning i afgiftsmæssig henseende ikke længere er identisk med det tidligere køretøj. Det oprindelige køretøj anses herefter for at være udgået af den særlige ordning vedrørende forholdsmæssig betaling af registreringsafgift for udenlandske leasingkøretøjer. Forslaget indebærer, at de gældende regler og praksis om køretøjets identitetsskifte også finder anvendelse på køretøjer der registreres efter reglerne i § 3 b om forholdsmæssig betaling af registreringsafgift. Hvis leasé og leasingvirksomhed ønsker at genoptage leasingaftalen, skal de statslige told- og skattemyndigheder ansøges herom efter reglerne i § 3 b, stk. 1.

Til nr. 2

Danske statsborgere, der har fast bopæl i Grønland eller på Færøerne, er ikke omfattet af færdselslovens bestemmelser om registreringspligt af motorkøretøjer, og som følge heraf ikke omfattet af registreringsafgiften. Det betyder, at disse personer fuldt lovligt kan leje en bil i f.eks. Tyskland eller Sverige og anvende den her i landet.

Pr. 1. juli 2000, er Færøerne og Grønland uafhængigt af dette overgået fra at være valutaindland til at være valutaudland i definitionen, der vedrører Nationalbankens opgørelser af betalinger til og fra udlandet. Ændringen, der er af rent statistisk karakter, indebærer, at personer og virksomheder, der er hjemmehørende på Færøerne og Grønland, nu betragtes som valutaudlændinge.

Ved også efter registreringsafgiftsloven at anse danske statsborgere med fast bopæl i Grønland eller på Færøerne som valutaudlændinge, vil de kunne leje afgiftsfri dansk indregistrerede udlejningskøretøjer, hvorved de danske udlejningsselskaber vil være konkurrencemæssigt ligestillet med udenlandske leasingselskaber, når det gælder kunder med fast bopæl i Grønland og på Færøerne.

Det foreslås derfor, at registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 15, om udlejning til valutaudlændinge, udvides til at omfatte personer med fast bopæl på Færøerne eller i Grønland.

Til nr. 3

Efter de gældende regler i bekendtgørelse om registrering og syn af motorkøretøjer skal et køretøj, der indføres i Danmark med henblik på permanent anvendelse her i landet, som hovedregel registreres på danske nummerplader med dertil hørende betaling af registreringsafgift, før køretøjet kan anvendes af en person med fast bopæl her i landet.

Det foreslås, at de statslige told- og skattemyndigheder efter reglerne i § 3 b, stk. 1, og efter ansøgning, skal kunne meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige køretøjer, der indregistreres af udenlandske leasingvirksomheder, og hvor der er tale om tidsbegrænset leasing til personer eller virksomheder med fast bopæl eller driftssted i Danmark, kan betale en afgift, der er proportional med leasingperiodens varighed.

Køretøjer, der leases for en tidsbegrænsede periode skal registreres på samme vilkår som almindelige køretøjer. Forskellen er, at registreringsafgiften kun betales for den tidsbegrænsede periode. Registreringspligten og derved afgiftspligten indtræder på det tidspunkt, køretøjet tages i anvendelse af en herboende person. Det betyder, at der skal betales afgift fra den dato hvor køretøjet første gang anvendes af en herboende person. Ved udløbet af tidsperioden skal køretøjet afmeldes fra registrering og nummerpladerne tilbageleveres til Centralregisteret for Motorkøretøjer.

Det er en betingelse for afgiftsberigtigelse af et motorkøretøj efter denne regel, at der på ansøgningstidspunktet foreligger en tidsbegrænset leasingkontrakt mellem den udenlandske virksomhed eller driftssted og den person eller virksomhed, der ønsker at lease motorkøretøjet. I kontrakten skal datoen for leasingperiodens indgåelse og ophør tydeligt angives. Endvidere skal kontrakten indeholde præcise oplysninger vedrørende køretøjets stand og skikkelse, navn og adresse på den udenlandske leasingvirksomhed og leasé, samt lejebeløbet. Samtlige brugere skal fremgå af leasingkontrakten, ligesom kontrakten skal være bilagt specificerede oplysninger om bilens beskaffenhed og udstyr. Det skal sikre fuld viden om den udenlandske leasingvirksomhed, leasé og brugere og, at der er et tilstrækkeligt grundlag til brug for afgiftsberegningen. Endvidere anses bestemmelsen ikke for at være administrativ bebyrdende for borgerne, idet oplysningerne vil være et naturligt indhold i almindelige leasingkontrakter.

Kravet om ansøgning skyldes, at der skal forelægge en dokumentation i form af en kontrakt af, at der rent faktisk er indgået en leasingaftale, og dokumentation for leasingperiodens varighed der danner grundlag for afgiftsberegningen.

Afgiften foreslås opkrævet som 1 procent af den beregnede totale registreringsafgift pr. påbegyndt måned for køretøjer ældre end 3 måneder. Til afgiften lægges et omkostningsudligningstillæg på 0,5 procent pr. måned for hele den periode, som leasingkontrakten varer. Omkostningsudligningstillægget beregnes på grundlag af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. For køretøjer der på indførselstidspunktet er mellem 0 og 3 måneder gamle, foreslås afgiften beregnet som 2 procent af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de første tre måneder efter første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om dette er i Danmark eller udlandet. I de efterfølgende måneder foreslås afgiften beregnet som 1 procent af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned. Til afgiften lægges et omkostningsudligningstillæg på 0,5 procent pr. måned for hele den periode, som leasingkontrakten varer. Omkostningsudligningstillægget beregnes på grundlag af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling.

For alle køretøjer, der på indførselstidspunktet er under 1 år regnet fra køretøjets første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt uanset om dette er i Danmark eller udlandet, skal der første gang køretøjet registreres under den foreslåede ordning om forholdsmæssig betaling af registreringsafgift, endvidere betales et tillæg på 5.000 kr. De 5.000 kr. anses som en del af den allerede betalte registreringsafgift og skal derfor fratrækkes i restafgiften ved beregning af omkostningsudligningstillægget. Baggrunden for det foreslåede tillæg på 5.000 kr. er, at leasingbiler, i kraft af deres anvendelse som udlejningskøretøjer, erfaringsmæssigt har et større værditab end personbiler, der anvendes til almindeligt brug. Tillægget kan kun opkræves en gang pr. køretøj.

Der er ved afgiftsfastsættelsen taget udgangspunkt i, at leasingbiler ofte er relativt store og dyre, og at der derved sker en større afskrivning i køretøjets første leveår end i de efterfølgende. Derfor foreslås, at helt nye køretøjer skal betale 6 procent i afgift i de første 3 måneder og 1 procent pr. måned i resten af perioden. Det svarer til 15 procent afgift i det første år og 12 procent i afgift i de efterfølgende år. Køretøjer, der er ældre end 3 måneder, betaler 12 procent om året i afgift for hele afgiftsperioden. Det svarer til den anvendte afskrivningsprofil, der ligger til grund for afgiftsberegningen af brugte importerede køretøjer mellem 0 og 12 måneder gamle.

Udover afgiften betales et omkostningsudligningstillæg på 0,5 pct. pr. påbegyndt måned, som beregnes på grundlag af den registreringsafgift, der resterer i køretøjet, når afgiften for den pågældende leasingperiode er betalt. Dette omkostningsudligningstillæg skal kompensere for, at en udenlandsk leasingvirksomhed får en likviditetsmæssig fordel sammenlignet med, hvad de generelle omkostninger er ved at købe en bil i Danmark. Omkostningsudligningstillægget har derfor til hensigt at sikre, at et køretøj, der registreres i henhold til de foreslåede regler om forholdsmæssig betaling af registreringsafgift, afgiftsmæssigt ligestilles med leasingkøretøjer, hvoraf der skal betales fuld afgift. Reglerne som foreslået skal således sikre, at der skabes en konkurrencemæssig ligestilling mellem danske og udenlandske leasingvirksomheder ved leasing til personer bosiddende i Danmark. Udenlandske leasingvirksomheder får ved lovforslaget herved en lettere adgang til det danske leasingmarked uden, at de afgiftsmæssigt stilles bedre end en tilsvarende dansk leasingvirksomhed.

Køretøjerne skal i alle tilfælde registreres på danske nummerplader, ligesom der skal betales dansk vægtafgift eller grøn ejerafgift.

Regneeksempel 1:

I nedenstående er det illustreret, hvor meget afgift der skal betales i registreringsafgift ved en 2-årig leasingkontrakt af en helt ny bil.

Beregnet registreringsafgift, baseret på bilens værdi på det danske marked: 100.000 kr.

Afgift pr. måned, de første tre måneder (2 pct.): 6.000 kr.

Afgift i de efterfølgende 21 måneder (1 pct.): 21.000 kr.

Tillæg: 5.000 kr.

Afgift i alt (24 måneder): 27.000 + 5.000 = 32.000 kr.

Restafgift: 100.000 27.000 5.000 = 68.000 kr.

Omkostningsudligningstillæg: (0,005*24*68.000) = 8.160 kr.

I alt at betale: 32.000 + 8.160 = 40.160 kr.

For at kunne omfattes af ordningen skal den pågældende virksomhed have hjemsted i udlandet eller være en virksomhed med fast driftssted i udlandet. Virksomheden skal således drives af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i en fremmed stat. Hvorvidt det er tilfældet, afgøres efter en almindelige regel eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Fast driftssted fastlægges på grundlag af definitionen i OECD’s modeloverenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning.

Afgiften opkræves af de statslige told- og skattemyndigheder.

Det foreslås endvidere, at pligten til at betale registreringsafgiften påhviler den udenlandske leasingvirksomhed der begærer køretøjet indregistreret i Danmark, og den person, som leaser køretøjet (leasé), i fællesskab.

I tilfælde af at parterne, der indgik den oprindelige leasingkontrakt, ønsker at forlænge den gældende leasingperiode, skal de statslige told- og skattemyndigheder ansøges herom, senest 14 dage inden leasingperiodens ophør. Der skal på ansøgningstidspunktet foreligge en skriftlig aftale mellem den herboende bruger og det udenlandske leasingselskab. Aftalen skal indeholde oplysninger om den præcise tidsperiode, som kontrakten ønskes forlænget med. Afgiften beregnes som 1 pct. pr. påbegyndt måned kontrakten forlænges, af den registreringsafgift der blev beregnet ved den oprindelige leasingperiodes påbegyndelse. Til afgiften lægges et omkostningsudligningstillæg på 0,5 procent pr. måned for hele den periode, som leasingkontrakten forlænges med. Omkostningsudligningstillægget beregnes på grundlag af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Tillægget på 5.000 kr. skal ikke betales på ny.

Et motorkøretøj, der indføres med henblik på anvendelse af en person med fast bopæl her i landet, skal i dag indregistreres inden køretøjet tages i brug. EF-Domstolen har i den tidligere omtalte dom udtalt, at en frist på tre dage til at indregistrere et køretøj er for kort og derfor i strid med EF-traktaten. Justitsministeren vil som konsekvens heraf, i forbindelse med nærværende lovforslag, ændre registreringsbekendtgørelsen, så der gælder en frist på 14 dage, indenfor hvilken der skal ansøges om at et køretøj, der indføres med henblik på grænseoverskridende leasing, kan berigtiges reglerne efter i § 3 b. Det betyder, at indenfor 14 dage skal de statslige told og skattemyndigheder ansøges om tilladelse til, at et køretøj kan registreres under de i § 3 b anførte regler. Registreringspligten og derved afgiftspligten indtræder dog på det tidspunkt, køretøjet tages i anvendelse af en herboende person.

Ved leasingkontraktens ophør skal køretøjet afmeldes, og nummerpladerne skal indleveres på et motorkontor. Køretøjet skal herefter udføres af landet eller indregistreres på ny, hvorved der beregnes ny afgift og tillæg. Hvis køretøjets nummerplader ved leasingkontraktens udløb ikke afleveres rettidigt på motorkontoret, skal nummerpladerne fjernes ved politiets foranstaltning. I tilfælde heraf, skal der efterfølgende betales afgift og tillæg for den periode, der forløber fra leasingkontraktens udløb til køretøjets nummerplader indleveres eller tvangsmæssigt fjernes. Afgiften udgør 1 procent af den oprindeligt beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i den periode der forløber fra kontraktens udløb til køretøjets nummerplader indleveres eller tvangsmæssigt fjernes. Endvidere betales et omkostningsudligningstillæg på 0,5 pct. per påbegyndt måned. Ejer og bruger hæfter solidarisk for betalingen af skyldig afgift.

Ophører leasingkontrakten før den på forhånd fastsatte periodes udløb eller udgår køretøjet af ordningen efter § 1, stk. 3, tilbagebetaler de statslige told- og skattemyndigheder eventuelt for meget betalt afgift og tillæg. Der tilbagebetales alene afgift og tillæg for hele måneder og kun for perioder udover de første 3 måneder. I tilfælde hvor køretøjet afgiftsberigtiges efter stk. 5, kan de statslige told og skattemyndigheder i stedet modregne evt. for meget betalt afgift og tillæg i afgiftstilsvaret.

Regneeksempel 2:

I nedenstående er det illustreret tilbagebetaling af afgift ved en afbrydelse af kontrakten før tid:

Leasingperiodens kontraktfastsatte varighed: 4 år. Det antages, at køretøjet var 1 år på indførselstidspunktet.

Beregnet registreringsafgift, baseret på bilens værdi på det danske marked: 100.000 kr.

Afgift pr. måned (1 pct.): 1.000 kr.

Afgift i 48 måneder: 48.000 kr.

Afgift i alt: 48.000 = 48.000 kr.

Restafgift: (100.000 48.000) kr. = 52.000 kr.

Omkostningsudligningstillæg for 48 måneder: (48*0,005*52.000) = 12.480 kr.

I alt at betale: (48.000 + 12.480) kr. = 60.480 kr.

Efter 3 år og 1 måned afbrydes kontrakten og bilen udføres af landet. Told og skat tilbagebetaler følgende for meget betalt afgift:

Betalt afgift: 48.000 kr.

Afgift for perioden 3 år og 1 måned udgør: 37.000 kr.

For meget betalt afgift (48.000 37.000): 11.000 kr.

Omkostningsudligningstillæg for den faktiske leasing periode: 11.615 kr.

For meget betalt omkostningsudligningstillæg: (12.480 11.615) = 825 kr.

Samlet beløb der tilbagebetales: (11.000 + 825) = 11.825 kr.

Regneeksempel 3:

I nedenstående eksempel ophører leasingperioden efter 3 år og køretøjet overgår til permanent anvendelse i Danmark. Den kontraktfastsatte leasingperiode var 4 år. Køretøjet var 6 mdr. ved indførsel.

Beregnet registreringsafgift, baseret på bilens værdi på det danske marked: 100.000 kr.

Afgift pr. måned (1 pct.): 1.000 kr.

Afgift i alt (48 måneder): 48.000 kr.

Tillæg: 5.000 kr.

Betalt afgift: (48.000 + 5.000) = 53.000 kr.

Omkostningsudligningstillæg for 48 måneder: (48*0,005*47.000) = 11.280 kr.

Afgift for perioden 3 år udgør: 36.000 + 5.000 = 41.000 kr.

For meget betalt afgift: 12.000 kr.

For meget betalt tillæg: 660 kr.

Afgift der skal betales: 47.000 660 = 46.340 kr.

Overgår et køretøj til varig anvendelse her i landet ved salg eller anden overdragelse, forfalder resten af afgiften. Køretøjet kan dog i stedet berigtiges efter reglerne i §10 om afgiftsberigtigelse af brugte køretøjer.

Til nr. 4, 5 og 6

De foreslåede ændringer er konsekvensændringer, der følger af ændringerne i forslagets § 1, nr. 1 og 2.

Til § 2

Det foreslås, at køretøjer på 12 t eller derover, som udelukkende anvendes i forbindelse med tivoli- og cirkusvirksomhed med en totalvægt og som udefra ved bemaling eller lignende fremstår som udgørende en del af den pågældende virksomhed, fritages for vægtafgift.

Til § 3

Til stk. 1

Det foreslås, at den del af lovforslaget der omhandler valutaudlændinge og udenlandske leasingbiler, træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.

Det foreslås endvidere, at udenlandske leasingbiler registreret før denne dato og hvor der er betalt fuld registreringsafgift kan få omberegnet afgiften efter de foreslåede regler for udenlandske køretøjer. Hvis omberegningen viser, at den tidligere betalte afgift overstiger afgiften beregnet efter § 3 b, tilbagebetales differencen. Baggrunden for denne overgangsbestemmelse er, at EF-domstolen i dommen fastslår et sæt allerede gældende EU-retlige principper fastsat ved traktaten. Det betyder, at alle udenlandske leasingkøretøjer der før loven træder i kraft, er registreret i Danmark, og hvoraf der er betalt fuld registreringsafgift, har krav på at blive afgiftsberigtiget efter de i § 3 b foreslåede regler.

Til stk. 2

Forslaget om fritagelse fra vægtafgiften for tivoli- og cirkuskøretøjer på 12 t eller derover er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999 om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer. Forslaget om vægtafgiftsfritagelse foreslås derfor først at træde i kraft, når Europa-Kommissionen har givet sit samtykke til fritagelsen.

Til stk. 3

Køretøjer, som afgiftsberigtiges efter lovens ikrafttræden, foreslås fritaget med virkning fra og med dagen ejeren eller brugeren ansøger om fritagelse ved henvendelse på et motorkontor. For køretøjer, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden allerede er registreret, foreslås fritagelsen at få virkning fra og med den dato, ejeren eller brugeren ansøger om fritagelse ved henvendelse på et motorkontor. Eventuel resterende afgift som følge af afgiftsperiodens afkortning foreslås tilbagebetalt af Centralregistreret for Motorkøretøjer til den i hvis navn køretøjet på afgiftens forfaldstid er registreret.


Bilag

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering

 

Lovforslaget

   

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 24. august 2000, som ændret ved § 3 i lov nr.165 af 15. marts 2000, lov nr. 1029 af 22. november 2000 og § 3 i lov nr. 342 af 27. maj 2002, foretages følgende ændringer:

§ 1. - - -

    Stk. 2. - - -

Stk. 3. Der svares afgift af køretøjer som nævnt i stk. 1, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj, jf. dog §§ 7 og 7 a. Afgiften svares inden et køretøj tages i brug efter reparation eller ombygning. Der foretages fornyet beregning af afgift for et motorkøretøj omfattet af § 3 a, stk. 1 eller 6, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med det motorkøretøj, for hvilket der tidligere er beregnet afgift. Henføres motorkøretøjet efter reparation eller ombygning under reglerne i § 3 a, stk. 1 eller 6, betales afgift efter reglerne i § 3 a, stk. 2.

 

1. I § 1, stk. 3, indsættes som 5 og 6. pkt.: »Der foretages fornyet beregning af afgift for et motorkøretøj omfattet af § 3 b, stk. 1, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med det motorkøretøj, for hvilket der tidligere er beregnet afgift. Henføres motorkøretøjet efter reparation eller ombygning under reglerne i § 3 b, stk. 1, betales afgift efter reglerne i § 3 b, stk. 2.«

     

§ 2.- - -

1)-14) - - -

15) Køretøjer, der efter regler fastsat af skatteministeren udelukkende anvendes til udlejning til valutaudlændinge,

 

2. I § 2, stk. 1, nr. 15, ændres »valutaudlændinge«, til: »valutaudlændinge, herunder personer med fast bopæl på Færøerne eller i Grønland«.

     

§ 3 a. - - -

 

3. Efter § 3 a indsættes som ny bestemmelse:

   

»§ 3 b. Efter ansøgning kan de statslige told- og skattemyndigheder meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, betales efter reglerne i stk. 2, når motorkøretøjet tilhører en virksomhed eller et fast driftssted, der er beliggende i udlandet, og når køretøjet i en tidsbegrænset periode lejes ud til en person, der er bosiddende her i landet i henhold til en skriftlig aftale. Kontrakten skal indeholde nøjagtige oplysninger om den aftalte leasingperiode. Ansøgningen skal angives af enten den udenlandske leasingvirksomhed eller den person, som leaser køretøjet.

   

    Stk. 2. Der betales afgift af køretøjer, der skal registreres efter færdselsloven. Afgiften opkræves for hele den kontraktfastsatte leasingperiodes varighed. Registreringspligten og derved afgiftspligten indtræder den dato hvor køretøjet tages i anvendelse her i landet af en herboende. For køretøjer, der på registreringstidspunktet er ældre end 3 måneder, regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, udgør afgiften 1 procent af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned. Ved betalingen tillægges endvidere 0,5 pct. pr. påbegyndt måned af den del af den beregnede registreringsafgift, som resterer efter betaling. For køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, udgør afgiften 2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned efter første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt i de første 3 måneder, og 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned for de efterfølgende måneder. Ved betalingen tillægges endvidere 0,5 pct. pr. påbegyndt måned af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling.

   

For alle køretøjer, der på indførselstidspunktet er under 1 år regnet fra køretøjets første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om dette er i Danmark eller udlandet, skal der endvidere betales et tillæg på 5.000 kr. første gang køretøjet registreres, og afgiften beregnes efter reglerne i stk. 1 og 2.

   

    Stk. 3. For betaling af afgiften hæfter den, i hvis navn køretøjet er registreret (leasingvirksomheden), og den person eller virksomhed der er er anført som bruger på registreringsattesten (leasé) i fællesskab.

   

    Stk. 4. I tilfælde, hvor parterne ønsker at forlænge den kontraktaftalte leasingperiode, skal de statslige told- og skattemyndigheder ansøges herom senest 14 dage inden, den gældende kontrakt udløber. Der skal på ansøgningstidspunktet foreligge en skriftlig aftale mellem den herboende bruger og den udenlandske leasingvirksomhed. Aftalen skal indeholde oplysninger om den præcise tidsperiode, som kontrakten forlænges med. Afgiften udgør 1 pct. af den oprindeligt beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned, kontrakten forlænges. Ved betalingen tillægges endvidere 0,5 pct. pr. påbegyndt måned af den del af registreringsafgiften, der resterer efter betaling. Det samlede registreringsafgiftsbeløb, der skal betales, kan dog ikke overstige den oprindeligt beregnede registreringsafgift, eksklusiv tillæg.

   

    Stk. 5. Hvis leasingkontrakten afbrydes eller køretøjet udgår af ordningen, jf. § 1, stk. 3, 5. og 6. pkt., skal leasingvirksomheden eller leasé meddele det til de statslige told og skattemyndigheder, og køretøjets nummerplader skal indleveres til det lokale motorkontor. De statslige told- og skattemyndigheder tilbagebetaler den afgift og det tillæg, der evt. er betalt for meget. Der tilbagebetales kun afgift og tillæg for hele måneder.

   

    Stk. 6. Hvis køretøjets nummerplader ved leasingkontraktens udløb ikke indleveres rettidigt til det lokale motorkontor, skal køretøjets nummerplader snarest fjernes ved politiets foranstaltning. I tilfælde heraf skal der efterfølgende betales afgift og tillæg for den periode, der forløber fra leasingkontraktens udløb til køretøjets nummerplader indleveres eller fjernes. Afgift og tillæg opkræves pr. påbegyndt måned, fristen overskrides. Ejer og bruger hæfter solidarisk herfor. Skatteministeren kan efter forhandling med Justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

   

Stk. 7. Der skal udfærdiges en skriftlig leasingkontrakt for leasingkøretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter § 3 b, stk. 2. Kontrakten skal omhandle køretøjet i den skikkelse, hvori det skal leases, og indeholde nærmere oplysninger til identifikation af køretøjet, navn og adresse på den udenlandske leasingvirksomhed og leasé-, samt lejebeløbet. Leasingkontrakten skal indeholde en præcis angivelse af leasing perioden. Samtlige brugere skal fremgå af leasingkontrakten. Kontrakten skal være bilagt specifikation af bilens beskaffenhed og udstyr.

   

    Stk. 8. Overgår et motorkøretøj til varig anvendelse her i landet ved salg eller anden overdragelse, forfalder resten af afgiften, medmindre afgiften af køretøjet i stedet berigtiges efter reglerne i § 4, stk. 6-14, § 5, § 5 a eller § 6«.

     

§ 19.- - -

 

4. 4. I § 19, stk. 1, indsættes efter »jf. dog § 3 a«: »og § 3 b, stk. 3,«.

I tilfælde, hvor det ikke efter § 15 påhviler en registreret virksomhed at svare afgift af et køretøj, skal afgiften være betalt til de statslige told- og skattemyndigheder, forinden køretøjet anmeldes til registrering eller anmeldelse af ejerskifte for køretøjet finder sted, jf. dog § 3 a eller inden køretøjet tages i brug efter reparation eller ombygning.

   

    Stk. 2. 4.- - -

   
     

§ 25. - - -

De statslige told- og skattemyndigheder kan forlange ethvert køretøj fremstillet til eftersyn, for så vidt det skønnes nødvendigt af afgiftsmæssige grunde. Enhver køber og sælger af køretøjer skal efter anmodning give de statslige told- og skattemyndigheder de nødvendige oplysninger til brug ved beregningen af afgiften. Enhver bruger af motorkøretøjer omfattet af § 3 a, stk. 1, 6 eller 7, skal efter anmodning give de statslige told- og skattemyndigheder de nødvendige oplysninger til brug ved beregningen af afgiften.

 

5. I § 25, stk. 1, indsættes efter » enhver bruger af motorkøretøjer omfattet af § 3 a, stk. 1, 6 eller 7«: »og § 3 b, stk. 1,«.

     
     

§ 27. - - -

  1. 2) - - -

3) anvender et afgiftspligtigt køretøj, som ikke er afgiftsberigtiget, eller for hvilket der ikke er meddelt tilladelse efter bestemmelserne i § 3 a, stk. 1, 7 og 8,

 

6. I § 27 stk. 1, nr. 3, indsættes efter »eller for hvilket der ikke er meddelt tilladelse efter bestemmelserne i § 3 a, stk. 1, 7 og 8,«: »og § 3 b, stk. 1,«.

   

§ 2

   

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 12. august 1999, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 342 af 27. maj 2002, foretages følgende ændring:

   

1. I § 15 indsættes som stk. 5:

§ 15. - - -

    Stk. 1-4. - - -

 

»Stk. 5. Af køretøjer, som udelukkende anvendes i forbindelse med tivoli- og cirkusvirksomhed med en totalvægt på 12 t eller derover, og som udefra ved bemaling eller lignende fremstår som udgørende en del af den pågældende virksomhed, svares ikke vægtafgift.«