Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (6. april 2005)

 

 

Skatteministeren (Kristian Jensen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af reglerne om begrænset skattepligt m.v. og anpartsreglerne)

(Lovforslag nr. L 148).

Det foreslås at ophæve reglerne i personskatteloven om, at indkomst fra visse virksomheder med udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom og inventar heri, der ejes af 1 – 10 personer, er kapitalindkomst, og at der gælder begrænsning af adgangen til at trække underskuddet fra i anden indkomst.

Der er flere grunde til at foreslå reglerne ophævet. For det første har det vist sig, at reglerne er vanskelige at anvende for såvel skattemyndighederne som for de skattepligtige. For det andet medfører reglerne, at rationel og professionel administration af udlejningsejendomme bliver besværliggjort. For det tredje er anvendelsesområdet for reglerne efterhånden blevet begrænset. Det skyldes dels den måde, som anpartsprojekterne vedrørende fast ejendom i dag udbydes på, dels udviklingen i administrativ praksis og retspraksis.

Ophævelsen af reglen vil medføre en forenkling af reglerne for beskatning af visse virksomheder, der udlejer fast ejendom.

Det foreslås at forenkle reglerne om begrænset skattepligt for fysiske personer ved at samle reglerne i én paragraf. En begrænset skattepligtig person er en person, der bor i udlandet og har indkomst med kilder fra Danmark, f.eks. lønindkomst. Det foreslås i den forbindelse at ophæve den begrænsede skattepligt for renter, og at foretage tre stramninger i reglerne om begrænset skattepligt som led i regeringens bestræbelser på at lukke huller i skattelovgivningen. Lovforslaget indebærer herudover ingen ændringer i afgrænsningen af begrænset skattepligt.

Det foreslås at efterlønsmodtagere eller personer, der modtager overgangsydelse, kan vælge at blive omfattet af de såkaldte grænsegængerregler , hvis de opfylder de andre betingelser herfor. En dansk efterlønsmodtager, der bor i Sverige, vil herefter bl.a. kunne få fradrag for sine svenske prioritetsrenter ved den danske skatteberegning.

Det foreslås at præcisere lempelsesbestemmelsen i ligningslovens § 33 A for lønindkomst ved arbejde i udlandet for den danske stat eller anden dansk myndighed. Præciseringen følger allerede af tidligere ændringslove til ligningsloven. For at gøre bestemmelsen mere brugervenlig foreslås det at samle reglerne, der regulerer lempelse for udenlandsk skat, i ligningslovens § 33 A.

Det var på grund af udskrivelsen i januar måned til Folketingsvalget nødvendigt at forlænge høringsfristen over lovforslaget. Da der alene var tale om en teknisk høring, har regeringen først efterfølgende taget endelig politisk stilling til lovforslaget. Dette har medført, at det ikke har været muligt at fremsætte lovforslaget inden den 1. april 2005. Da lovforslaget bl.a. fremsættes med henblik på at fjerne huller i skattelovgivningen, fremsættes forslaget nu med henblik på vedtagelse i denne samling.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.