Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (9. november 2005)

 

 

Skatteministeren (Kristian Jensen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven (Justering af tillægsafgift på alkoholsodavand)

(Lovforslag nr. L 55).

Ved indførelsen af tillægsafgiften på alkoholsodavand pr. 1. juni 2005 viste det sig, at der var begået fejl i forbindelse med afgrænsningen af det afgiftspligtige vareområde. Tillægsafgiften på alkoholsodavand er en del af udmøntningen af finanslovaftalen for 2005.

Afgrænsningsfejlen medførte, at produkter såsom cider, frugtvin, likør og bitter blev omfattet af tillægsafgiften. Hensigten med pålæggelse af tillægsafgift var at sende et klart signal til de unge om at undgå et tidligt alkoholforbrug. Hensigten var dermed ikke at pålægge produkter, såsom cider, frugtvin, likør og bitter, en tillægsafgift.

Skatteministeriet fandt det uhensigtsmæssigt, at tillægsafgiften på alkoholsodavand utilsigtet kom til at omfatte disse produkter. Den umiddelbare administrative løsning på fejlen blev derefter, at ToldSkat udsendte et supplerende nyhedsbrev til samtlige i branchen, hvori det præciseres, at der ikke vil blive opkrævet tillægsafgift af disse produkter.

Uanset at denne midlertidige løsning på afgrænsningsfejlen blev valgt med henblik på, at opkrævningen kunne leve op til det oprindelige formål med loven, er det ikke i overensstemmelse med loven, at der ikke er opkrævet afgift af de ovennævnte produkter. Dette er en fejl, som jeg endnu engang skal beklage meget.

Folketinget er tidligere blevet orienteret om den manglende opkrævning af tillægsafgift på alkoholsodavand af produkter såsom cider, frugtvin, likør og bitter (Skatteudvalget, 2005-06, Alm. del - bilag 18).

Hensigten med nærværende lovforslag er, at cider, frugtvin, likør og bitter undtages tillægsafgiften på alkoholsodavand. Dette foreslås gjort ved at supplere de nuværende henvisninger til EU’s kombinerede nomenklatur med henvisninger til EU-markedsordningen, Fødevarestyrelsens frugtsaftsbekendtgørelse og frugtvinsanordningen.

Forslaget om at indføje de yderligere henvisninger er i overensstemmelse med gældende praksis på området, som den har været administreret siden tillægsafgiftens ikrafttræden den 1. juni 2005.

Endvidere foreslås en redaktionel konsekvensrettelse i bilag 1 til emballageafgiftsloven, som følge af lov nr. 1392 af 20. december 2004 (Skatte- og afgiftsændringer som led i udmøntning af finanslovaftalen for 2005).

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. Lovforslaget foreslås tillagt tilbagevirkende virkning fra den 1. juni 2005 (tillægsafgiftens ikrafttrædelsestidspunkt) henholdsvis 1. april 2005 (emballageafgiftsnedsættelsens ikrafttrædelsestidspunkt).

Med disse bemærkninger skal jeg anbefale forslaget til Folketingets velvillige behandling.