Den fulde tekst

Fremsat den 14. december 2005 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Forslag

til

Lov om ændring af skattekontrolloven og
lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer

(Administrativ bistand i skattesager, som ikke er straffesager)

 

§ 1

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 8 X indsættes:

» § 8 Y. Bestemmelser i lovgivningen om pligt til at afgive oplysninger til brug for danske skatteansættelser finder anvendelse, når told- og skatteforvaltningen i skattesager, som ikke er straffesager, yder den kompetente myndighed i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bistand i form af oplysninger til brug ved en udenlandsk, færøsk eller grønlandsk skatteansættelse, når denne bistand sker i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager.

§ 8 Z. Bestemmelserne i straffelovens kapitel 14 om forbrydelser mod den offentlige myndighed mv. og kapitel 16 om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv mv. gælder for embedsmænd fra en anden stat, Færøerne eller Grønland, der befinder sig her i landet som led i ydelse eller modtagelse af administrativ bistand i skattesager, som ikke er straffesager , i form af udveksling af oplysninger, når denne bistand sker i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser efter EU-retlige regler, en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager.«

§ 2

I lov nr. 429 af 6. juni 2005 om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

» Stk. 2. Loven gælder desuden for opkrævning og inddrivelse af udenlandske, færøske eller grønlandske skattekrav i skattesager, som ikke er straffesager, som efter anmodning fra den kompetente myndighed i den pågældende stat, Færøerne eller Grønland opkræves eller inddrives her i landet i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 1, stk. 2, som bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. maj 2006.

Bemærkninger til lovforslaget

1. Lovforslagets hovedindhold

Ved en ændring af skattekontrolloven sikres det, at Danmark kan yde administrativ bistand til kompetente myndigheder i andre lande, Færøerne eller Grønland i skattesager, som ikke er straffesager, når de kompetente myndigheder anmoder om dansk bistand til at tilvejebringe oplysninger til brug ved en udenlandsk, færøsk eller grønlandsk skatteansættelse. Bistanden skal i disse tilfælde ske med hjemmel i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden overenskomst eller konvention eller administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager. Ændringen medfører, at told- og skatteforvaltningen i disse situationer kan anvende dansk lovgivnings sædvanlige bestemmelser om oplysningspligt.

Ved en ændring af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer sikres det tilsvarende, at Danmark kan yde bistand til kompetente myndigheder i andre lande, Færøerne eller Grønland i skattesager, som ikke er straffesager, til at inddrive udenlandske, færøske eller grønlandske skattekrav. Ændringen medfører, at told- og skatteforvaltningen kan anvende samme retsmidler til at inddrive udenlandske, færøske eller grønlandske skattekrav, som den anvender til at inddrive danske skattekrav. Bistanden skal i disse tilfælde også ske med hjemmel i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden overenskomst eller konvention eller administrativt indgået aftale om administrativt bistand i skattesager.

Endelig indeholder lovforslaget en anden ændring af skattekontrolloven, som medfører, at embedsmænd fra en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, der opholder sig her i landet som led i ydelse eller modtagelse af dansk (administrativ) bistand i form af udveksling af oplysninger, ydes retsbeskyttelse og undergives strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 14 og 16.

2. Baggrund for og indhold af lovforslaget

2.1. Ydelse af administrativ bistand

Når Folketinget har vedtaget en lov om en dobbeltbeskatningsoverenskomst, antages Folketinget herved også at have godkendt, at skattemyndighederne kan indhente oplysninger hos personer og selskaber her i landet for herefter at videregive dem til et andet lands myndigheder i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

For så vidt angår danske myndigheders ydelse af bistand til andre landes myndigheder i henhold til en anden international aftale end en dobbeltbeskatningsoverenskomst er det derimod uklart, om og i så fald i hvilket omfang Danmarks indgåelse af en international forpligtelse umiddelbart skaber den fornødne nationale hjemmel til at overholde forpligtelsen til at yde bistand. Told- og skatteforvaltningen har hidtil administreret ud fra en forudsætning herom.

Uklarheden skyldes, at der ikke foreligger nogen retspraksis. På den baggrund foreslås det at præcisere, at danske bestemmelser om oplysningspligt over for told- og skatteforvaltningen også gælder i tilfælde, hvor forvaltningen indhenter oplysninger til brug for udenlandske myndigheder m.v. efter en aftale om bistand i skattesager, som ikke er straffesager. Ligeledes foreslås det at præcisere, at told og skatteforvaltningen kan anvende samme retsmidler til at opkræve og inddrive udenlandske skattekrav hos personer og selskaber her i landet efter en bistandsaftale, som gælder ved opkrævning og inddrivelse af tilsvarende danske skattekrav.

2.2 Strafansvar for og retsbeskyttelse af udenlandske embedsmænd

De nuværende internationale retsgrundlag for administrativ bistand i skattesager indebærer i visse tilfælde under nærmere angivne omstændigheder, at udenlandske, færøske eller grønlandske embedsmænd er til stede ved told- og skatteforvaltningens kontrol af f.eks. en dansk virksomhed, dog således at de pågældende ikke har beføjelse til at intervenere i kontrollen. Den foreslåede bestemmelse medfører, at en sådan embedsmand skal nyde samme retsbeskyttelse og være undergivet samme strafansvar som danske embedsmænd.

2.3. Afgrænsning af administrative sager over for straffesager

Lovforslaget er afgrænset til at angå bistand i skattesager, som ikke er straffesager. Det vil sige, at sagen hverken efter dansk ret eller efter det pågældende udenlandske retssystem skal behandles som en straffesag.

Told- og skatteforvaltningen er således ikke kompetent til at yde eller modtage administrativ bistand i skattestraffesager. Er der tale om en skattestraffesag, skal eventuel udveksling af oplysninger ske gennem det retlige samarbejde med det pågældende land.

En skattestraffesag opstår f.eks. ved, at der under behandlingen af en skattesag fremkommer oplysninger, som giver told- og skatteforvaltningen grund til at antage, at der foreligger en overtrædelse af skattelovgivningen.

I praksis går skillelinjen mellem administrative skattesager og skattestraffesager ikke samme sted i alle lande. Det kan som følge deraf forekomme, at told- og skatteforvaltningen modtager en anmodning om bistand til at indhente oplysninger i en sag, der i det anmodende land endnu behandles administrativt som en civil sag, skønt en tilsvarende sag i Danmark på samme processuelle stade ville være overgået til behandling i det strafferetlige regi. Efter praksis efterkommer told- og skatteforvaltningen ikke en anmodning fra den udenlandske kompetente myndighed i sådanne tilfælde.

Told- og skatteforvaltningen afgiver heller ikke oplysninger til den udenlandske kompetente myndighed i tilfælde, hvor en sag i det pågældende land behandles i strafferetligt regi, skønt en tilsvarende sag i Danmark på samme processuelle stade ikke ville blive behandlet i strafferetligt regi.

3. Gældende ret

Skatteministeriet består af departementet, Landsskatteretten og en enhedsforvaltning, der i lovgivningen og i dette lovforslag er betegnet »told- og skatteforvaltningen«.

Told- og skatteforvaltningen har ansvaret for Skatteministeriets driftsområder. Told- og skatteforvaltningen tilrettelægger og koordinerer opkrævningen.

Blandt told- og skatteforvaltningens opgaver er, at den som kompetent myndighed yder administrativ bistand til kompetente myndigheder i fremmede stater, Færøerne og Grønland i skattesager. Opgaven består i en konkret udmøntning af Danmarks påtagne internationale forpligtelser til administrativt samarbejde og bistand i skattesager.

Under pkt. 3.1 beskrives det internationale hjemmelsgrundlag for ydelse af administrativ bistand. Under pkt. 3.2 beskrives indholdet af bestemmelser om udveksling af oplysninger, og under pkt. 3.3. beskrives indholdet af bestemmelser om opkrævning og inddrivelse af skat.

3.1. Beskrivelse af det internationale hjemmelsgrundlag for ydelse af administrativ bistand

Danmarks internationale forpligtelser i relation til administrativ bistand i skattesager er af forskellig karakter og påtaget i forskellige sammenhænge. Det retlige hjemmelsgrundlag kan bestå i:

– en dobbeltbeskatningsoverenskomst,

– en international konvention,

– en administrativ aftale indgået med den kompetente myndighed i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland eller

– en EU-retsakt, dvs. et direktiv eller en forordning.

Forekomsten af de forskellige hjemmelsgrundlag er noget varierende for de forskellige dele af told- og skatteforvaltningens kompetenceområde. Ingen af de nævnte hjemmelsgrundlag kan omfatte bistand i straffesager, jf. afgrænsningen heraf under pkt. 2.3.

Den ved lovforslagets § 1, nr. 1, foreslåede § 8 Y i skattekontrolloven samt lovforslagets § 2, nr. 1, omfatter ikke administrativ bistand i henhold til EU-retlige forpligtelser.

3.1.1. Dobbeltbeskatningsoverenskomster

Danmark har igennem de sidste 70 - 80 år indgået et stort antal dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande. Overenskomsterne omfatter indkomst- og formueskatter. Der er også indgået enkelte særlige overenskomster til undgåelse af dobbeltbeskatning af arv og gave.

Overenskomsternes hovedformål er at undgå international dobbeltbeskatning som følge af, at to lande beskatter samme person eller selskab af samme indkomst. Det sker typisk, når en person eller et selskab, der er hjemmehørende i det ene land, har indkomst fra det andet land. Et andet formål er at forhindre skatteunddragelse.

Indholdet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem to lande afhænger af resultatet af forhandlinger mellem de pågældende lande.

3.1.2. Den nordiske bistandsaftale

Den fælles nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst (mellem Danmark, Finland, Færøerne, Island, Norge og Sverige) har ikke artikler om bistand med informationsudveksling og inddrivelse af skattekrav.

Derimod har de nordiske lande, herunder Færøerne og Grønland, indgået en bistandsoverenskomst af 7. december 1989. Overenskomsten omfatter ikke straffesager.

Den nordiske bistandsoverenskomst omfatter ikke alene indkomstskatter, men også arve- og gaveafgifter, motorafgifter i nærmere aftalt omfang, moms i nærmere aftalt omfang, punktafgifter i nærmere aftalt omfang samt socialforsikringsbidrag og lign. i nærmere aftalt omfang.

3.1.3. OECDs og Europarådets bistandskonvention

OECD og Europarådet har udarbejdet en konvention om gensidig administrativ bistand i skattesager, som fra 25. januar 1988 har stået åben for de to organisationers medlemslande.

Danmark har underskrevet konventionen, der er gennemført som lov nr. 132 af 26. februar 1992.

Konventionen omfatter for tiden Danmark, Azerbaijan, Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Island, Norge, Polen, Sverige og USA. Canada, Italien og Ukraine er ved at blive omfattet.

Konventionen omfatter ikke straffesager. Dens formål er at tilvejebringe et ensartet grundlag, hvorefter de omfattede lande kan yde hinanden bistand i skattesager. Den giver landenes myndigheder mulighed for udveksling af oplysninger om direkte og indirekte skatter, bistand med sikring og inddrivelse af skattekrav samt bistand med forkyndelse af dokumenter om skatter.

Konventionen angår både direkte og indirekte skatter.

Loven om konventionens gennemførelse bestemmer, at hvis den danske kompetente myndighed skal indhente oplysninger hos personer og selskaber m.fl. her i landet til brug for en anden stats kompetente myndighed, sker indhentningen efter reglerne i skattekontrolloven.

3.1.4. Administrative bistandsaftaler

Told- og Skattestyrelsen har i egenskab af kompetent myndighed indgået aftaler med en række lande med det formål at aftale mere præcist, hvorledes de udveksler oplysninger. Efter etableringen af en enhedsforvaltning pr. 1. november 2005 vil sådanne aftaler i fremtiden blive indgået af told- og skatteforvaltningen som kompetent myndighed.

Disse aftaler omfatter ligesom dobbeltbeskatningsoverenskomsterne ikke straffesager. Deres hovedanvendelsesområde er udveksling af oplysninger inden for området direkte skatter.

Senest har Danmark indgået aftale af 24. februar 2005 med Tyskland om gensidig bistand i skattesager, jf. bekendtgørelse nr. 11 af 29. april 2005. Herudover har Danmark indgået sådanne aftaler med Holland, Letland, Litauen, Polen, Rusland og Tjekkiet.

Rådets direktiv om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (2003/48/EØF) har pålagt medlemsstaterne at indgå aftaler eller andre ordninger med Hollands og Det Forenede Kongeriges tilknyttede områder, hvorefter disse foretager automatisk udveksling af oplysninger eller opkræver kildeskat. Direktivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 221 af 31. marts 2004. Direktivet angår ikke straffesager. På baggrund af direktivet har Skatteministeriet indgået aftaler med Guernsey, Jersey, Isle of Man, Anguilla, Britiske Jomfruøer, Cayman Islands, Montserrat og Turks and Caicos Islands samt Aruba og Hollandske Antiller. Aftalerne angår ikke straffesager. Aftalerne er offentliggjort som bekendtgørelser nr. 23-32 af 29. august 2005.

Aftalerne med Aruba, Anguilla, Cayman Islands og Montserrat medfører, at disse områder udveksler oplysninger med Danmark.

3.2. Beskrivelse af indholdet i bestemmelser om udveksling af oplysninger

Efter gældende ret indeholder de internationale hjemmelsgrundlag typisk bestemmelser om bistand i form af udveksling af oplysninger, herunder om

– at udvekslede oplysninger skal behandles som fortrolige på samme måde som de oplysninger, som en skattemyndighed indhenter til eget brug. Den anmodende stat kan dog i et vist omfang videregive de modtagne oplysninger til andre stater, som også er forpligtet af det pågældende retsgrundlag,

– at en stat ikke er forpligtet til at meddele oplysninger eller udføre forvaltningsakter, som ikke er i overensstemmelse med lovgivning eller forvaltningspraksis i denne stat eller den anden stat, eller som ville røbe forretningshemmeligheder eller stride imod almene interesser (»ordre public«-forbehold), og

– at den kompetente myndighed i en stat er forpligtet til at indhente oplysninger, som den anden stat anmoder om, uanset at den førstnævnte stat ikke selv skal bruge oplysningerne. Den kompetente myndighed skal anvende sin egen stats regler om oplysningspligt ved indhentning af oplysningerne.

Udveksling af oplysninger kan ske på forskellige måder:

– udveksling af oplysninger efter anmodning,

– spontan udveksling af oplysninger,

– automatisk udveksling af oplysninger,

– samtidigt gennemførte undersøgelser (»simultane revisioner«) eller

– udenlandske embedsmænds deltagelse i undersøgelser på nationalt territorium.

Udveksling af oplysninger efter anmodning indebærer, at en kompetent myndighed i en anden stat retter henvendelse til den kompetente myndighed i Danmark, fordi den i en given konkret situation har grund til at formode, at de danske skattemyndigheder har eller kan fremskaffe oplysninger, som er nødvendige for korrekt anvendelse af lovgivningen i den førstnævnte stat, f.eks. til korrekt indkomstskatteansættelse eller ansættelse af momstilsvar. Den anmodende stat anmoder de danske myndigheder om at sende oplysninger til brug for den konkrete sag. Hvis de danske myndigheder ikke allerede har de ønskede oplysninger, har de pligt til – om muligt – at indhente dem.

Spontan udveksling af oplysninger indebærer, at den kompetente myndighed i Danmark uopfordret sender oplysninger til den kompetente myndighed i den anden stat, hvis den har oplysninger, som den skønner vil være relevante for den anden myndighed.

Automatisk udveksling af oplysninger indebærer, at den danske kompetente myndighed sender såkaldte masseoplysninger til en anden stats kompetente myndighed, f.eks. oplysninger om visse typer betalinger (løn, renter, m.v.) fra kilder i Danmark til personer og selskaber, der er hjemmehørende i den anden stat.

Samtidigt gennemførte undersøgelser (»simultane revisioner«) indebærer, at skattemyndighederne i Danmark og i en anden eller flere andre stater samtidig - hver på sit område - undersøger skatteforholdene hos en eller flere personer eller selskaber, som de danske og udenlandske skattemyndigheder har fælles eller forbundet interesse i, og derefter sammenligner de oplysninger, de indhentede ved denne undersøgelse.

Udenlandske embedsmænds deltagelse i undersøgelser på nationalt territorium indebærer, at den kompetente myndighed i Danmark kan tillade, at embedsmænd fra en anden stats myndighed er til stede under forberedelsen og gennemførelsen af en undersøgelse her i landet, som har betydning for skatteansættelser i den anden stat. En udenlandsk embedsmand kan således være til stede, når danske embedsmænd undersøger regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter på stedet hos et dansk selskab, eller når personer besvarer spørgsmål fra danske embedsmænd. De udenlandske embedsmænd har ikke beføjelse til at intervenere i undersøgelsen, men de kan drøfte forløbet med de danske embedsmænd, der fortager undersøgelsen. Udenlandske embedsmænd må altså ikke selv foretage undersøgelser her i landet.

3.3. Beskrivelse af indholdet i bestemmelser om opkrævning og inddrivelse af skat

Den nordiske bistandsaftale, jf. pkt. 3.1.2., og visse dobbeltbeskatningsoverenskomster indeholder bestemmelser om bistand til opkrævning og inddrivelse af skat.

Bistand til opkrævning og inddrivelse af skat kan for det første bestå i udveksling af oplysninger, jf. ovenfor.

Bistand til inddrivelse af skat kan herudover bestå i, at et land, der er anmodet om bistand, efter anmodning inddriver et udenlandske krav på samme måde, som det ville inddrive et tilsvarende nationalt skattekrav.

Bistand til inddrivelse forudsætter, at det anmodende land forsyner det andet land med et eksekutionsgrundlag med detaljerede oplysninger om kravet, hjemmelsgrundlaget for inddrivelsen, identifikationsoplysninger om den person eller det selskab, som skattekravet er rettet mod, m.v.

4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige

Forslaget skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige.

5. Administrative konsekvenser for det offentlige

Forslaget har ingen administrative konsekvenser.

6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Forslaget skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet.

7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Forslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for erhvervslivet.

8. Administrative konsekvenser for borgerne

Forslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne.

9. Miljømæssige konsekvenser

Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser.

10. Forholdet til EU-retten

Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

11. Høring

Forslaget har været sendt til høring hos Advokatrådet, Amtsrådsforeningen i Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ATP, Børsmæglerforeningen, Danmarks Rederiforening, Danmarks Skibskreditfond, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, Dansk Landbrug, Danske Finansieringsselskabers Forening, Den Danske Skatteborgerforening, Finansrådet, Foreningen Registrerede Revisorer, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Forsikring og Pension, InvesteringsForeningsRådet, It-brancheforeningen, Københavns Fondsbørs, Kommunernes Landsforening, Landbrugets Rådgivningscenter, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Nationalbanken, Realkreditrådet og Skatterevisorforeningen.

En oversigt over modtagne høringssvar er medtaget som bilag 2 til lovforslaget sammen med Skatteministeriets bemærkninger hertil.

Vurdering af konsekvenserne af lovforslaget

 

Positive konsekvenser/
mindreudgifter

Negative konsekvenser/
merudgifter

Økonomiske konsekvenser for det offentlige

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for det offentlige

Ingen

Ingen

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for borgerne

Ingen

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Ingen

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 1

Til § 8 Y

Den foreslåede bestemmelse i skattekontrollovens § 8 Y omhandler en situation, hvor told- og skatteforvaltningen har modtaget en anmodning om bistand fra en udenlandsk, færøsk eller grønlandsk kompetent myndighed om at indhente oplysninger til brug for en skattesag i det pågældende land m.v. Bestemmelsen indeholder hjemmel for, at dansk lovgivnings sædvanlige bestemmelser om oplysningspligt kan anvendes i sådanne tilfælde.

Der henvises til pkt. 2.3 for så vidt angår afgrænsningen over for straffesager.

Den foreslåede bestemmelse pålægger ikke danske borgere og virksomheder m.fl. udvidede forpligtelser i forhold til, hvad der i forvejen gælder efter dansk lovgivning, men den udvider anvendelsesområdet for disse derved, at det nu er udtrykkelig angivet, at forpligtelserne også gælder, når told- og skatteforvaltningen indhenter oplysninger til brug ved en udenlandsk skatteansættelse efter en anmodning om bistand fra en kompetent myndighed i en anden stat. Bestemmelsen har kun praktisk betydning for borgere og virksomheder m.fl. i tilfælde, hvor told- og skatteforvaltningen ikke allerede er i besiddelse af de oplysninger, som den udenlandske myndighed anmoder om.

Hjemlen til at videregive oplysninger finder anvendelse, når grundlaget for anmodningen er en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager, som er omtalt under pkt. 3.1 i de almindelige bemærkninger.

Den foreslåede bestemmelse går ud på, at lovgivningens regler om indhentning af oplysninger til brug for dansk skatteansættelse anvendes ved indhentning af oplysninger til videregivelse til andre lande. Bestemmelsen angiver ikke nærmere, hvilke af dansk lovgivnings regler om oplysningspligt som skal anvendes. En sådan opregning kan ikke foretages, da det er hensigten efter de forskellige internationale hjemmelsgrundlag for ydelse af administrativ bistand, at den anmodede stat skal behandle anmodningen efter de regler, som den ville have anvendt, hvis den selv havde haft et tilsvarende behov. Eksempelvis vil skattekontrolloven skulle anvendes til opfyldelse af en anmodning om oplysninger til brug for ansættelse af indkomstskat, mens der ved anmodning om oplysninger til brug ved ansættelse af en udenlandsk punktafgift skal anvendes de mere specifikke regler i den danske punktafgiftslov, der gælder for tilsvarende danske punktafgifter.

Den foreslåede bestemmelse angiver ikke nærmere de udenlandske skatter , til brug for hvilke de danske skattemyndigheder skal yde oplysninger. Hvilke udenlandske skatter der er tale om, afhænger af indholdet af det internationale hjemmelsgrundlag, som den administrativ bistand skal ydes efter.

Alt afhængigt af det enkelte hjemmelsgrundlag omfattes for Danmarks vedkommende alle eller en del af de skatter, som forvaltes af told- og skatteforvaltningen, jf. skatteforvaltningslovens § 1. Denne lov anvender udtrykket »skat« i den bredest tænkelige forstand. Således omfattes bl.a. diverse indkomstskatter, herunder dødsboskat og ejendomsværdiskat, boafgift, gaveafgift, arbejdsmarkedsbidrag, moms, punktafgifter og told.

Bistanden omfatter tilsvarende udenlandske skatter. Det er i sagens natur ikke muligt at opregne alle typer af omfattede udenlandske skatter, idet det også afhænger af indretningen af skattesystemet i det land, der anmoder om bistanden. I de enkelte hjemmelsgrundlag er det i de fleste tilfælde for de enkelte stater afgrænset, hvilke skatter der er omfattet af det pågældende hjemmelsgrundlag. Disse afgrænsninger suppleres i visse tilfælde af regler om, at tilsvarende ydelser, der måtte blive indført efter hjemmelsgrundlagets ikrafttræden, også omfattes heraf.

Til § 8 Z

Den foreslåede bestemmelse i skattekontrollovens § 8 Z angår de situationer, hvor embedsmænd fra fremmede stater befinder sig på dansk territorium, fordi de modtager og/eller yder bistand i overensstemmelse med en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention, et EU-retligt retsgrundlag (forordning eller direktiv) eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager.

Om embedsmænds deltagelse i undersøgelser på udenlandsk område henvises til punkt 2.2. i de almindelige bemærkninger.

Det foreslås, at de pågældende embedsmænd skal nyde samme retsbeskyttelse og være undergivet samme strafansvar som de danske embedsmænd fra told- og skatteforvaltningen, som de ledsager under gennemførelse af fælles kontrol, efterforskning el.lign. på dansk territorium. Bestemmelsen er ikke udtryk for, at der tillægges de pågældende udenlandske embedsmænd beføjelser til at intervenere i sagsbehandlingen på dansk territorium.

Der henvises til pkt. 2.3 for så vidt angår afgrænsningen over for straffesager.

Til § 2

Den foreslåede bestemmelse i § 1, stk. 2, i lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer omhandler en situation, hvor told- og skatteforvaltningen har modtaget en anmodning fra en udenlandsk, færøsk eller grønlandsk kompetent myndighed om bistand til at opkræve eller inddrive et skattekrav fra det pågældende land m.v. Efter dansk ret forstås ved opkrævning udsendelse af opkrævninger og regninger m.v. til borgere og virksomheder m.fl. og kontrol af, om betaling finder sted inden for den fastsatte betalingsfrist samt eventuelt efterfølgende udsendelse af rykkere. Inddrivelse forstås som anvendelse af lovgivningens forskellige midler til tvangsinddrivelse, som eksempelvis udpantningsret, lønindeholdelse, indtrædelsesret, modregning, indgivelse af konkursbegæring og frivillige betalingsordninger.

Der henvises til pkt. 2.3 for så vidt angår afgrænsningen til skattesager, som ikke er straffesager.

Den foreslåede bestemmelse medfører, at når en kompetent myndighed i et andet land, Færøerne eller Grønland anmoder told- og skatteforvaltningen om bistand til at inddrive et skattekrav m.v., kan told- og skatteforvaltningen anvende samme retsmidler, som den ville anvende til inddrivelse af et tilsvarende dansk krav.

Det medfører, at told- og skatteforvaltningen kan anvende dansk lovgivnings forskellige midler til tvangsinddrivelse, for eksempel frivillige betalingsordninger, lønindeholdelse, indtrædelsesret, modregning, udpantningsret og indgivelse af konkursbegæring.

Told- og skatteforvaltningen kan under hensyn til den enkelte bistandsaftale tillade betaling i rater af udenlandske skattekrav m.v.

Told- og skatteforvaltningen kan også foretage sikringsakter med henblik på at sikre muligheden for senere inddrivelse af udenlandske skattekrav m.v.

Til § 3

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. maj 2006.Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende ret

Gældende formulering

 

Lovforslaget

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, foretages følgende ændringer:

 

 

 

 

 

1. Efter § 8 X indsættes:

 

 

» § 8 Y. Bestemmelser i lovgivningen om pligt til at afgive oplysninger til brug for danske skatteansættelser finder anvendelse, når told- og skatteforvaltningen i skattesager, som ikke er straffesager, yder den kompetente myndighed i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bistand i form af oplysninger til brug ved en udenlandsk, færøsk eller grønlandsk skatteansættelse, når denne bistand sker i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager.

 

 

 

 

 

§ 8 Z. Bestemmelserne i straffelovens kapitel 14 om forbrydelser mod den offentlige myndighed mv. og kapitel 16 om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv mv. gælder for embedsmænd fra en anden stat, Færøerne eller Grønland, der befinder sig her i landet som led i ydelse eller modtagelse af administrativ bistand i skattesager, som ikke er straffesager , i form af udveksling af oplysninger, når denne bistand sker i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser efter EU-retlige regler, en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager.«

 

 

 

 

 

§ 2

 

 

I lov nr. 429 af 6. juni 2005 om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer foretages følgende ændringer:

 

 

 

§ 1. Loven gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige.

Stk. 2. Reglerne i anden lovgivning om opkrævning og inddrivelse af fordringer som nævnt i stk. 1, herunder om udpantningsret, lønindeholdelse, modregning, indtrædelsesret, dækningsrækkefølge, renter, gebyrer og afgifter, eftergivelse og henstand m.v., finder anvendelse.

 

1. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

» Stk. 2. Loven gælder desuden for opkrævning og inddrivelse af udenlandske, færøske eller grønlandske skattekrav i skattesager, som ikke er straffesager, som efter anmodning fra den kompetente myndighed i den pågældende stat, Færøerne eller Grønland opkræves eller inddrives her i landet i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

 

 

 

 

 

2. I § 1, stk. 2 , som bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.

 Bilag 2

Oversigt over modtagne bemærkninger til lovforslaget med kommentarer

Organisation

Bemærkninger i høringssvar

Kommentarer hertil

Advokatrådet

Advokatrådet er enig i, at udveksling af oplysninger mellem stater er hensigtsmæssig. Advokatrådet er imidlertid betænkelig ved forslaget, i det omfang forslaget indebærer, at told- og skatteforvaltningen kan aftale med fremmede stater, at man kan afkræve personer og selskaber i Danmark oplysninger i videre omfang, end hvad der gælder efter den eksisterende lovgivning. Advokatrådet anser det for retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, såfremt told- og skatteforvaltningen gives beføjelse til at udvide sine egne beføjelser.

Lovforslaget giver ikke told- og skatteforvaltningen mulighed for at aftale med de kompetente myndigheder i andre stater, at der skal kunne afkræves personer og selskaber i Danmaark andre oplysninger end dem, der kan kræves afgivet efter dansk lovgivning. Lovforslaget giver alene mulighed for, at told- og skatteforvaltningen inden for rammerne af gældende dansk lovgivning kan afkræve personer og selskaber oplysninger, selv om oplysningerne ikke skal bruges af told- og skatteforvaltningen selv, men af den kompetente myndighed i den anmodende stat.

Amtsrådsforeningen i Danmark

Har ikke afgivet bemærkninger.

 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Har ikke afgivet bemærkninger.

 

ATP

Har ikke afgivet bemærkninger.

 

Børsmæglerforeningen

Har ikke afgivet bemærkninger.

 

Danmarks Rederiforening

Har ikke afgivet bemærkninger.

 

Danmarks Skibskreditfond

Har ikke afgivet bemærkninger.

 

Dansk Arbejdsgiverforening

Har ikke ønsket at afgive bemærkninger.

 

Dansk Industri

Har ingen bemærkninger.

 

Dansk Landbrug

Har ikke afgivet bemærkninger.

 

Danske Finansieringsselskabers Forening

Har ikke afgivet bemærkninger.

 

Den Danske Skatteborgerforening

Har ikke afgivet bemærkninger.

 

Finansrådet

Har ikke fundet anledning til at afgive bemærkninger.

 

Foreningen Registrerede Revisorer

FRR kan støtte forslaget og ser frem til, at der bliver indgået flere aftaler om administrativ bistand. FRR opfordrer til, at aftalerne formuleres således, at bistanden også kan ydes på baggrund af et ønske fra en skatteyder.

De aftaler om administrativ bistand i skattesager, som ikke er straffesager, som told- og skatteforvaltningen indgår med andre staters kompetente myndigheder, er underlagt det generelle folkeretlige princip, at individer ikke har retssubjektivitet. Det kan derfor ikke forventes, at det vil være muligt at indgå aftaler, der forpligter andre landes kompetente myndigheder til at yde bistand til danske borgere og virksomheder.

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Har ikke fundet anledning til at afgive bemærkninger.

 

Foreningen Danske Revisorer

Har ingen bemærkninger.

 

Forsikring og Pension

F&P finder, at der bør indføjes en løbende pligt for SKAT til at offentliggøre indgåede aftaler.

Told- og skatteforvaltningen vil offentliggøre indgåede aftaler i lovtidende C.

InvesteringsForeningsRådet

Har ingen bemærkninger.

 

It-brancheforeningen

Har ikke afgivet bemærkninger.

 

Københavns Fondsbørs

Har ikke afgivet bemærkninger.

 

Kommunernes Landsforening

Har ikke afgivet bemærkninger.

 

Landbrugets Rådgivningscenter

Har ikke afgivet bemærkninger.

 

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Har ikke afgivet bemærkninger.

 

Nationalbanken

Har ikke afgivet bemærkninger.

 

Realkreditrådet

Har ikke umiddelbart bemærkninger.

 

Skatterevisorforeningen

Har ingen bemærkninger.