Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (14. december 2005)

 

Skatteministeren (Kristian Jensen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer (Administrativ bistand i skattesager, som ikke er straffesager)

(Lovforslag nr. L 115).

Formålet med lovforslaget er at sikre, at Danmark kan yde administrativ bistand til kompetente myndigheder i andre lande, Færøerne eller Grønland, når disse anmoder om dansk bistand i form af oplysninger til brug ved udenlandsk, færøsk eller grønlandsk skatteansættelse eller i form af bistand til inddrivelse af udenlandske, færøske eller grønlandske skattekrav. Dette gælder, hvad enten Danmark skal yde bistanden efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager, som ikke er straffesager. Det foreslås, at danske regler om pligt til at afgive oplysninger eller om opkrævning og inddrivelse af offentlige krav skal gælde i disse situationer.

Lovforslaget indeholder desuden en bestemmelse om retsbeskyttelse af og strafansvar for embedsmænd fra fremmede stater, Færøerne eller Grønland, der opholder sig her i landet som led i ydelse eller modtagelse af administrativ bistand.

Lovforslaget angår ikke bistand i straffesager. Lovforslaget ændrer ikke på indholdet af Danmarks aktuelle internationale forpligtelser. Lovforslaget medfører ikke, at der indføres nye former for administrativ bistand i forhold til de bistandsformer, der allerede findes i dag.

Det foreslås, at loven skal have virkning fra den 1. maj 2006.

Lovforslaget skønnes hverken at have administrative eller provenumæssige konsekvenser.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til lovforslaget, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.