Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (30. marts 2000)

 

 

Socialministeren (Henrik Dam Kristensen):

 

    Jeg tillader mig herved for Folketinget at fremsætte:

    

Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Styrkelse af den særlige støtte til børn og unge og om dispensationsadgang ved nedsættelse af børn og unge-udvalg)

    (Lovforslag nr. L 232).

    Forslaget er udtryk for regeringens ønske om at styrke indsatsen for børn og unge med særlige behov, og indeholder derfor en række tiltag med henblik på bedre og mere stabile opvækstvilkår for den lille gruppe af børn og unge, der er mest udsatte eller omsorgssvigtede. I forslaget indgår også forslag fra regeringens ministerudvalg om integration og utilpassede unge.

    I forslaget præciseres det, at støtten ydes til barnets bedste, og at der sættes ind med forebyggende foranstaltninger så tidligt som muligt, bl.a. gennem udvidelse af reglerne om underretningspligt, ligesom anbringelser skal ske så tidligt som muligt, når det er den nødvendige og rigtige foranstaltning. Det foreslås endvidere, at støtten til forældrene skal styrkes under en anbringelse, og der skal sikres et så stabilt anbringelsesforløb som muligt, bl.a. gennem ændrede regler om genoptagelse af anbringelsessager. Hertil kommer, at der foreslås indført regler, der øger mulighederne for en mere glidende overgang til voksentilværelsen for de mest udsatte unge, idet visse tilbud efter forslaget vil kunne forlænges til den unge fylder 22 år. For så vidt angår indsatsen for de utilpassede unge indebærer forslaget en udvidelse af mulighederne for foranstaltninger i forhold til den unges skole- og eller arbejdsmarkedstilknytning, i forhold til den unges familie og i forhold til begyndende kriminalitet. Med henblik på at sikre en optimal indsats generelt i sager om særlig støtte foreslås endelig indført en bemyndigelse til at fastsætte kvalitetsstandarder.

    De økonomiske konsekvenser af lovforslaget forhandles med de kommunale parter.

    Jeg skal hermed anbefale lovforslaget til Tingets hurtige og velvillige behandling med henblik på, at reglerne kan træde i kraft den 1. januar 2001.