Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (15. december 2000)

 

 

Socialministeren (Henrik Dam Kristensen):

 

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og andre love (Ændring af reglerne om fleksjob, ledighedsydelse, sagsbehandling m.v.)

(Lovforslag nr. L 136).

Regeringen og forligspartierne (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Centrum-Demokraterne, Kristeligt Folkeparti og Socialistisk Folkeparti) har drøftet og forhandlet en aftale om en førtidspensionsreform. Aftalen blev indgået den 8. december 2000.

Med aftalen ønsker forligspartierne at sikre, at personer, der har en arbejdsevne, som muliggør en tilknytning til arbejdsmarkedet også reelt får mulighed for at bruge ressourcerne gennem et arbejde.

Målet er fortsat, at flest muligt finder beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked og i ustøttede stillinger. Det kan også ske gennem anvendelse af overenskomsternes sociale kapitler og i forbindelse med arbejdsfastholdelse. Beskæftigelse skal ikke støttes hvis pågældende kan finde ustøttet beskæftigelse.

Det betyder samtidigt, at der skal gøres en indsats for, at også personer med en varig nedsættelse af arbejdsevnen får ustøttet beskæftigelse, fx gennem revalideringsforløb m.v.

Aftalen om det rummelige arbejdsmarked og en førtidspensionsreform udmøntes således ved fremsættelsen af dette lovforslag om ændring af reglerne om fleksjob, ledighedsydelse og sagsbehandling m.v., og samtidig fremsættelse af forslag til lov om fleksydelse samt forslag til lov om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform).

Regeringen og forligspartierne er ved aftalens indgåelse enige om, at gennemførelsen af aftalen om det rummelige arbejdsmarked og en førtidspensionsreform skal følges tæt. Der er ligeledes enighed om, at såfremt forudsætningerne for aftalen viser sig ikke at holde, har aftalepartierne en forpligtigelse til at finde en løsning. Endelig er der enighed om, at der skal udarbejdes en redegørelse til Folketinget i folketingsåret 2006/7 om udviklingen på det rummelige arbejdsmarked og på førtidspensionsområdet.

Lovforslaget medfører en præcisering af, at mulighederne for beskæftigelse på ordinære vilkår skal være afprøvet, før der gives tilbud om fleksjob. Lovforslaget medfører også, at personer, der visiteres til fleksjob får rimelige vilkår og rettigheder, der så vidt muligt svarer til de vilkår og rettigheder andre personer på arbejdsmarkedet har.

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

- Formidlingsindsats og andre aktører

- Præcisering af visitationskriterierne til fleksjob.

- Krav til undersøgelse af arbejdsevne samt sagsbehandling og fremgangsmåde i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager om revalidering og fleksjob.

- Bedre sammenhæng i sagsbehandlingen ved erhvervsrettede foranstaltninger.

- Bortfald af muligheden for at yde tilskud med 1/3.

- Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed.

- Satsen for ledighedsydelse hæves.

- Ret til ferie med ledighedsydelse.

- Ret til ledighedsydelse under sygdom og barsel.

- Ret til særlig ydelse for personer med et forsørgelsesgrundlag, der er mindre end ikke-forsørgersatsen for kontanthjælpsmodtagere.

- Lempelse af optjeningskravet til ledighedsydelse.

- Lempelse af sanktionsregler og præcisering af rådighedsregler.

- Revisitation af personer, som har fået ledighedsydelse i 18 måneder inden for de seneste 24 måneder.

- Begrænsning af perioden med ledighedsydelse til personer, der er fyldt 60 år.

- Begrænsning af niveauet for ledighedsydelse til personer, der tidligere var i deltidsbeskæftigelse eller deltidsforsikrede.

- Fradrag i ledighedsydelsen for arbejde samtidig med modtagelse af ledighedsydelse.

- Ledighedsydelsen gøres ATP-berettigende.

- Ændring af refusionssatserne i forbindelse med fleksjob og ledighedsydelse.

- Ændring af refusionssatsen for forsørgelsesydelser ved virksomhedsrevalidering.

- Amternes mulighed for at visitere til fleksjob og skånejob bortfalder.

Lovforslagets samlede økonomiske konsekvenser skønnes at medføre en merudgift på 19,4 mill. kr. i 2001, 59,8 mill. kr. i 2002, 55,0 mill. kr. i 2003 og 49,4 mill. kr. i 2004. Det er forudsat at forslaget træder i kraft pr. 1. juli 2001 hvorfor effekten i 2001 er lagt ind med det halve. Hvorimod forslagene vedr. ændringer i refusionssatserne for fleksjob, ledighedsydelse og virksomhedsrevalidering forudsættes at træde i kraft pr. 1.januar 2002.

Den styrkede formidlingsindsats forudsættes finansieret i 2001 af allerede eksisterende midler. Der er enighed om, at den statslige andel af midler til enhederne fra 2002 søges tilvejebragt af midler fra satspuljen vedr. det rummelige arbejdsmarked såvel som afsatte kommende midler.

Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter.

Med disse bemærkninger skal jeg indstille lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.