Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (17. december 2003)

 

 

Socialministeren (Henriette Kjær) :

 

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om social service (Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn)

(Lovforslag nr. L 124).

Formålet med lovforslaget er, at dagtilbuddene i endnu højere grad skal understøtte, udvikle og udfordre børns grundlæggende potentialer og kompetencer for herigennem at ruste barnet til at kunne indgå i fællesskaber og til det fremtidige liv i bl.a. skolen. Endvidere ses forslaget som en væsentlig del af regeringens indsats for at modvirke negativ social arv, idet et øget fokus på læring via pædagogiske læreplaner skal bidrage til at styrke intellektuelle, emotionelle og sociale kompetencer hos udsatte børn. En understøttelse af disse kompetencer hos udsatte børn har vist sig at betyde en mere positiv livsudvikling for børnene.

Med lovforslaget foreslås:

-   At alle dagtilbud efter servicelovens § 9-11 skal udarbejde pædagogiske læreplaner. Den pædagogiske læreplan skal således udarbejdes i det enkelte dagtilbud, for at der kan tages højde for fx børne- og forældregruppens sammensætning.

-   Socialministeren fastsætter nærmere regler om overordnede mål og indholdstemaer for læringen. Disse mål og temaer uddybes efter inddragelse af det pædagogiske felt i det kommende halve år. Der lovgives ikke om metoder.

-   Der skal i dagtilbuddene udarbejdes pædagogiske læreplaner for småbørnsgruppen (½-2 år) og storbørnsgruppen (3 år-skolealder). De overordnede mål for læringen opstilles i forhold til disse to aldersgrupper.

-   Forældrebestyrelse og kommunalbestyrelse godkender den pædagogiske læreplan. Forældrebestyrelsen evaluerer den pædagogiske læreplan med henblik på eventuel revision.

-   Der foretages en større løbende evaluering af implementeringen og effekten af de pædagogiske læreplaner.

Lovforslaget skønnes at betyde offentlige merudgifter på 25 mio. kr. i 2004 og 2005, 20 mio. kr. i 2006 og 5,5 mio. kr. i de efterfølgende år. De økonomiske og administrative konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter.

Med disse bemærkninger skal jeg indstille lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.