Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om udstedelse af visum
ved indrejse i Danmark

 

I henhold til udlændingebekendtgørelsens § 17, stk. 6, jf. bekendtgørelse nr. 181 af 20. marts 2001, fastsættes følgende regler om politiets udstedelse af visum på grænsen:

1. Indledende bestemmelser

§ 1. Politiet kan efter bemyndigelse fra Udlændingestyrelsen i særlige tilfælde udstede visum for op til 15 dages ophold med én indrejse eller transitvisum ved indrejsen her i landet. Dette gælder dog ikke, hvis udlændingen er indberettet til Schengeninformationssystemet som uønsket eller har indrejseforbud til Danmark, jf. udlændingebekendtgørelsens § 17, stk. 6, 1. og 2. pkt.

§ 2. Politidirektøren i København og politimesteren i Varde bemyndiges til i henholdsvis Københavns Lufthavn i Kastrup og Billund Lufthavn at udstede visum ved indrejsen i Danmark uden forelæggelse for Udlændingestyrelsen i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i afsnit 2.

2. Udstedelse af visum ved indrejsen

§ 3. Ansøgning om visum ved indrejsen indgives til de politimyndigheder, der er nævnt i § 2, på et af Udlændingestyrelsen udarbejdet ansøgningsskema, medmindre særlige grunde taler derimod.

§ 4. De politimyndigheder, der er nævnt i § 2, kan udstede visum efter § 5 ved indrejsen i Danmark til en visumpligtig udlænding i tilfælde af flyforsinkelse, uforudset flyruteændring, nødlanding eller lignende omstændigheder, som udlændingen ikke kunne påregne ville opstå, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt at lade udlændingen indrejse eller opholde sig i transitområdet.

§ 5. De politimyndigheder, der er nævnt i § 2, kan udstede visum efter § 4 med gyldighed for alle Schengenlande, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

1) Udlændingen skal være i besiddelse af gyldigt pas eller anden rejselegitimation med ret til rejse til Danmark og de andre Schengenlande. Er passet kun gyldigt for rejse til et eller flere af Schengenlandene, begrænses visummets gyldighed til dette eller disse lande. Det må ikke være anført i passet eller på anden måde oplyst, at passet ikke er gyldigt for tilbagerejse til udstederlandet.

2) Udlændingen skal have de nødvendige midler til sit underhold under det påtænkte ophold og til hjemrejsen til hjemlandet eller til gennemrejsen til et tredjeland, hvor den pågældende er sikret indrejse, eller være i stand til på lovlig vis at erhverve sig disse midler.

3) Udlændingen må ikke være indberettet til Schengeninformationssystemet som uønsket.

4) Udlændingen må ikke udgøre en trussel for Schengenlandenes offentlige orden, forhold til fremmede magter eller nationale sikkerhed eller sundhed.

Stk. 2. Udlændingen skal om nødvendigt forelægge dokumentation for opholdets formål og nærmere omstændigheder.

Stk. 3. Er udlændingen omfattet af reglerne om høring af egne og andre Schengenlandes myndigheder, jf. Schengenkonventionens artikel 17, stk. 2, kan de politimyndigheder, der er nævnt i § 2, ikke udstede visum ved indrejsen efter § 4 til den pågældende, jf. § 7, stk. 2. Oplysning om de nationaliteter, der er omfattet af reglerne om høring, findes i bilag 14b til den fælles håndbog.

§ 6. Visum med gyldighed for alle Schengenlande, jf. §§ 4-5, udstedes som:

1) Et visum, der er gyldigt for én indrejse i Schengenlandene, hvor varigheden af opholdet ikke må overstige 15 dage.

2) Et transitvisum, der giver indehaveren ret til at rejse en, to eller undtagelsesvis flere gange gennem Schengenlandene til et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, og hvor transittiden ikke må overstige fem dage pr. gennemrejse.

3) Et lufthavnstransitvisum, der giver indehaveren ret til under mellemlanding at opholde sig i et Schengenlands lufthavns internationale transitzone, men ikke giver ret til indrejse i Schengenlandene.

§ 7. Visum udstedes således, at det udløber senest tre måneder før udløbet af udlændingens pas eller, hvis udlændingen ikke har pas, senest seks måneder før udløbet af tilbagerejsetilladelsen til det land, der har udstedt udlændingens rejselegitimation.

Stk. 2. Har udlændingen fast bopæl i et andet land end hjemlandet, udstedes visum under de vilkår, som er anført i stk. 1, og således at det udløber senest tre måneder før udløbet af tilbagerejsetilladelsen til bopælslandet eller, hvis udlændingen ikke har pas, senest seks måneder før udløbet af tilbagerejsetilladelsen til bopælslandet.

Stk. 3. Visum udstedes ved isætning af en visumsticker i udlændingens rejselegitimation.

§ 8. Udsteder de politimyndigheder, der er nævnt i § 2, visum ved indrejsen, indsendes det udfyldte ansøgningsskema til Udlændingestyrelsen senest dagen efter, at visummet er udstedt.

Stk. 2. Er en visumpligtig udlænding ikke i besiddelse af gyldigt visum, og kan der ikke udstedes visum ved indrejsen efter §§ 4-5, afvises udlændingen efter udlændingelovens § 28, stk. 1-4, jf. dog stk. 6, og stk. 8. Foreligger der imidlertid humanitære hensyn, hensyn til nationale interesser eller internationale forpligtelser, eller er der i øvrigt betænkeligheder ved at afvise udlændingen, forelægges sagen for Udlændingestyrelsen.

3. Ikrafttræden

§ 9. Cirkulæret træder i kraft den 25. marts 2001.

Udlændingestyrelsen, den 23. marts 2001

Grethe Løgstrup

/Andreas Monberg