Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (17. november 2004)

 

 

Socialministeren (Eva Kjer Hansen) :

 

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om social service (Udvidelse af den personkreds, der er berettiget til plejevederlag ved pasning af nærstående døende)

(Lovforslag nr. L 116).

Lovforslaget er et led i finanslovsaftalen af 5. november 2004 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

Formålet med lovforslaget er at udvide den personkreds, som kan få plejevederlag efter servicelovens § 104 ved pasning af nærstående døende, der ønsker at dø i eget hjem.

Forslaget indebærer, at alle personer, som påtager sig at passe en nærstående døende, kan få plejevederlag. Plejevederlaget ydes dermed ikke længere som en godtgørelse for tabt arbejdsindtægt.

Der indføres samtidig et minimumsbeløb på 11.609 kr. månedligt (2005-niveau), hvilket svarer til 82 pct. af sygedagpengenes maksimumsbeløb. Udbetaling af minimumsbeløbet træder i stedet for en eventuel anden offentlig forsørgelse.

Det er fortsat en forudsætning, at den døende er indforstået med ordningen, og at kommunen vurderer, at den pågældende plejer kan løfte opgaven.

Forslaget skønnes at medføre en offentlig merudgift på 15 mio. kr. på årsbasis (2005-niveau).

De økonomiske konsekvenser af forslaget skal forhandles med de kommunale parter.

Loven træder efter forslaget i kraft den 1. januar 2005.

Med disse bemærkninger skal jeg indstille lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.