Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunale valg

(Ændringer vedrørende valgret og valglister, kandidatlister, brevstemmeafgivning m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 258 af 4. april 1997, som ændret ved § 6 i lov nr. 232 af 2. april 1997 og § 2 i lov nr. 255 af 4. maj 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Personer, der efter reglerne i lov om Det Centrale Personregister opfylder betingelserne for at være tilmeldt folkeregistret i kommunen, anses for at have fast bopæl i kommunen henholdsvis i den amtskommune, hvori kommunen er beliggende.«

2. I § 8, stk. 2 og 4, ændres alle steder »fredagen 18 dage« til: »mandagen 15 dage«.

3. § 18, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Hvis en valgstyrer eller en tilforordnet vælger har forfald, udpeger den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har udpeget den pågældende, en ny valgstyrer eller en ny tilforordnet vælger.«

4. § 24, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om kandidatlistens listebetegnelse, jf. § 24 a. Listebetegnelsen skal ved kandidaternes underskrift være godkendt af disse.«

5. Efter § 24 indsættes:

»§ 24 a. Kandidatlister for et parti, der den 1. august i valgåret er opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal som listebetegnelse anvende partiets navn til folketingsvalg eller en betegnelse, hvori dette navn indgår. Tilsvarende gælder kandidatlister for det tyske mindretals parti.

    Stk. 2. Andre kandidatlister kan som listebetegnelse ikke anvende navnet på et af de partier, der er nævnt i stk. 1, en betegnelse, hvori dette navn indgår, eller en betegnelse, der kan give anledning til, at kandidatlisten forveksles med kandidatlister for et af disse partier.

    Stk. 3. Som listebetegnelse kan ikke anvendes enkelte bogstaver (A, B, C osv.) eller en kombination af bogstaver, der ikke danner et ord (RV, CD, SF, KRF osv.).

    Stk. 4. En listebetegnelse kan ikke anvendes, såfremt det ved endelig dom er fastslået eller der i øvrigt er grund til at antage, at en anden på andet grundlag end reglerne i stk. 2 har eneret til listebetegnelsen. Listebetegnelsen kan dog anvendes, hvis indehaveren af eneretten har samtykket i kandidatlistens brug af listebetegnelsen.

    Stk. 5. Viser det sig, at det ved endelig dom er fastslået eller der i øvrigt er grund til at antage, at en anden på andet grundlag end reglerne i stk. 2 har eneret til listebetegnelsen for en godkendt kandidatliste, jf. § 27, og samtykker indehaveren af eneretten ikke i kandidatlistens brug af listebetegnelsen, kan valgbestyrelsen tilbagekalde godkendelsen. Kandidatlistens ret til at deltage i valget bortfalder.«

6. I § 25, stk. 3, indsættes efter »hvilken stiller«: »eller kandidat«, og »den tegningsberettigede stiller« ændres til: »kontaktperson«.

7. I § 40, stk. 2, og § 41, stk. 2, indsættes efter »flere stillere«: »eller kandidater«.

8. I § 40, stk. 2, og § 41, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Uanset om bemyndigelsen er givet til to eller flere stillere eller kandidater, anses bemyndigelsen for givet til de pågældende hver for sig, medmindre det på kandidatlisten er angivet, at bemyndigelsen er givet til de pågældende i forening.«

9. I § 61, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne er en person udpeget blandt personale ansat i kommunens forvaltning.«

10. I § 62 indsættes som 2. pkt.:

»På folkeregistrene kan brevstemmeafgivning dog finde sted fra den 3. tirsdag i august måned i valgåret.«

11. I § 66, stk. 1,1. pkt., udgår »til brevstemmeafgivning her i landet«.

12. § 66, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

13. § 66, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Brevstemmematerialet skal senest fra den 3. tirsdag i maj måned i valgåret findes på folkeregistrene og skal senest fra den 3. tirsdag i august måned i valgåret findes på de danske repræsentationer i udlandet samt om bord i danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg uden for dansk område.«

14. I § 70, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »afstemningsområde«: », jf. dog stk. 4«.

15. I § 70 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Hvis der for et afstemningsområde er modtaget færre end 5 brevstemmer, skal brevstemmerne efter kommunalbestyrelsens bestemmelse overføres til et afstemningsområde, hvor der er modtaget mindst 5 brevstemmer, og afleveres til valgstyrerne for dette afstemningsområde, der undersøger, om brevstemmerne kan komme i betragtning, jf. § 71. Såfremt en overført brevstemme kan komme i betragtning, skal valgstyrerne optage den pågældende vælger på valglisten, påføre valglisten en bemærkning om årsagen til optagelsen på valglisten og i øvrigt følge den fremgangsmåde, der er angivet i § 72, stk. 1, vedrørende brevstemmer, der kan komme i betragtning. Valgstyrerne skal endvidere give meddelelse til valgstyrerne for det oprindelige afstemningsområde om, at den pågældende vælger skal slettes af valglisten for dette afstemningsområde, inden afstemningen begynder. På valglisten for det oprindelige afstemningsområde anføres årsagen til, at vælgeren er slettet af valglisten, og i hvilket afstemningsområde vælgeren i stedet er blevet optaget på valglisten. Såfremt en overført brevstemme ikke kan komme i betragtning, skal valgstyrerne følge den fremgangsmåde, der er angivet i § 72, stk. 2, og der foretages ingen rettelser af valglisterne i de pågældende to afstemningsområder.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

16. I § 71, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Ved gennemgangen, herunder ved undersøgelsen og afgørelsen af, om en brevstemme kan komme i betragtning, skal medvirke mindst 2 valgstyrere.«

17. I § 75, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) vælgerens stemme på stemmesedlen ikke er afmærket med kryds, jf. § 54, stk. 1, 2. pkt.,«.

Nr. 2-4 bliver herefter nr. 3-5.

18. I § 108, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2001.

    Stk. 2. § 1, nr. 18, træder i kraft den 1. juli 2001.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. marts 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Karen Jespersen