Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om
valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet

(Ændringer vedrørende godkendelse af partinavne, valglister, fristen for partiernes godkendelse af kandidater, brevstemmeafgivning m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 488 af 11. juni 1997, som ændret ved § 1 i lov nr. 255 af 4. maj 1998, lov nr. 356 af 2. juni 1999 og lov nr. 1101 af 29. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 13 affattes således:

»§ 13. Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som

1) benyttes af et opstillingsberettiget parti, jf. § 11,

2) er navnet på et parti, der tidligere har været opstillingsberettiget, jf. § 11, medmindre der er forløbet mindst 5 valgperioder, siden partiet sidst deltog i folketingsvalg,

3) er godkendt af indenrigsministeren for et nyt parti, der ønsker at deltage i folketingsvalg, jf. § 12, stk. 2,

4) uden for de i nr. 1 nævnte tilfælde benyttes af et parti, der har ret til at deltage i Europa-Parlamentsvalg, jf. § 10 i lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet,

5) uden for de i nr. 2 nævnte tilfælde er navnet på et parti, der tidligere har haft ret til at deltage i Europa-Parlamentsvalg, jf. § 10 i lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet, medmindre der er forløbet mindst 4 valgperioder, siden partiet sidst deltog i Europa-Parlamentsvalg,

6) er godkendt af indenrigsministeren for et nyt parti, der ønsker at deltage i Europa-Parlamentsvalg, jf. § 11, stk. 2, i lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet, eller

7) kan give anledning til, at partiet forveksles med et af de partier, der er nævnt i nr. 1-6.

    Stk. 2. Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, såfremt det ved endelig dom er fastslået eller der i øvrigt er grund til at antage, at en anden på andet grundlag end reglerne i stk. 1 har eneret til navnet. Navnet kan dog godkendes, hvis indehaveren af eneretten har samtykket i partiets brug af navnet.

    Stk. 3. Viser det sig, at det ved endelig dom er fastslået eller der i øvrigt er grund til at antage, at en anden på andet grundlag end reglerne i stk. 1 har eneret til et navn, som indenrigsministeren har godkendt som navn for et nyt parti, og samtykker indehaveren af eneretten ikke i partiets brug af navnet, kan indenrigsministeren tilbagekalde godkendelsen. Er partiet anmeldt for indenrigsministeren efter § 12, bortfalder partiets ret til at deltage i folketingsvalg.

    Stk. 4. Indenrigsministeren fører en fortegnelse over de partinavne, der er omfattet af stk. 1, nr. 1-6, og som ikke er tilbagekaldt efter stk. 3 (Partinavneregistret).«

2. I § 16, stk. 1, indsættes efter »§ 2,«: »og som i forbindelse med udlandsopholdet er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst,«.

3. I § 16, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Vælgere, der er omfattet af § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 3, jf. stk. 1, som umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for riget var tilmeldt folkeregistret i en kommune på Færøerne eller i Grønland, herunder folkeregistret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling, skal efter anmodning optages på valglisten i den kommune i Danmark, hvor de sidst har været tilmeldt folkeregistret.«

4. I § 16, stk. 2, 1. pkt., udgår »og som ikke er omfattet af § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 3, jf. stk. 1,«, og »§ 2, stk. 2, eller § 2, stk. 3, jf. stk. 2,« ændres til: »§ 2«.

5. I § 16, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 2, stk. 2, eller § 2, stk. 3, jf. stk. 2,« til: »§ 2,«.

6. I § 18, stk. 2, 3, 4 og 5, ændres »18.-dagen« til: »15.-dagen«.

7. I § 18, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Vælgere, der er flyttet til kommunen fra Færøerne eller Grønland, optages dog kun på valglisten, såfremt de senest 18.-dagen før valgdagen er flyttet til kommunen og senest denne dag har anmeldt flytningen til kommunens folkeregister.«

8. I § 18 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Vælgere, der senere end 18.-dagen før valgdagen er flyttet til Færøerne eller Grønland, eller som senere end denne dag har anmeldt flytning, skal dog forblive optaget på valglisten under den hidtidige bopæl.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

9. § 31, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Hvis en valgstyrer eller en tilforordnet vælger har forfald, udpeger den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har udpeget den pågældende, en ny valgstyrer eller en ny tilforordnet vælger.«

10. I § 37, stk. 1, og § 41, stk. 1, ændres »otte« til: »ti«.

11. I § 55, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne er en person udpeget blandt personale ansat i kommunens forvaltning.«

12. I § 64, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »afstemningsområde«: », jf. dog stk. 5«.

13. I § 64 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Hvis der for et afstemningsområde er modtaget færre end 5 brevstemmer, skal brevstemmerne efter kommunalbestyrelsens bestemmelse overføres til et afstemningsområde, hvor der er modtaget mindst 5 brevstemmer, og afleveres til valgstyrerne for dette afstemningsområde, der undersøger, om brevstemmerne kan komme i betragtning, jf. § 65. Såfremt en overført brevstemme kan komme i betragtning, skal valgstyrerne optage den pågældende vælger på valglisten, påføre valglisten en bemærkning om årsagen til optagelsen på valglisten og i øvrigt følge den fremgangsmåde, der er angivet i § 66, stk. 1, vedrørende brevstemmer, der kan komme i betragtning. Valgstyrerne skal endvidere give meddelelse til valgstyrerne for det oprindelige afstemningsområde om, at den pågældende vælger skal slettes af valglisten for dette afstemningsområde, inden afstemningen begynder. På valglisten for det oprindelige afstemningsområde anføres årsagen til, at vælgeren er slettet af valglisten, og i hvilket afstemningsområde vælgeren i stedet er blevet optaget på valglisten. Såfremt en overført brevstemme ikke kan komme i betragtning, skal valgstyrerne følge den fremgangsmåde, der er angivet i § 66, stk. 2, og der foretages ingen rettelser af valglisterne i de pågældende to afstemningsområder.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

14. I § 65, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Ved gennemgangen, herunder ved undersøgelsen og afgørelsen af, om en brevstemme kan komme i betragtning, skal medvirke mindst 2 valgstyrere.«

15. I § 69, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) vælgerens stemme på stemmesedlen ikke er afmærket med kryds, jf. § 48, stk. 1, 2. pkt.,«.

Nr. 2-4 bliver herefter nr. 3-5.

16. I § 96, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Ved folkeafstemninger, der ikke afholdes i alle dele af riget, gælder dog samme regler om optagelse på valglisten, henholdsvis slettelse af valglisten, ved tilflytning fra, henholdsvis fraflytning til, den eller de dele af riget, hvor der ikke afholdes folkeafstemning, som ved tilflytning fra, henholdsvis fraflytning til, udlandet.«

17. I § 100, stk. 1, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2-4«.

18. I § 100 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Ved folkeafstemninger kan brevstemmeafgivning på folkeregistrene finde sted de sidste 3 måneder før afstemningsdagen, dog senest næstsidste søgnedag før afstemningsdagen.«

19. I § 106, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 2

I lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 730 af 9. oktober 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 12 affattes således:

»§ 12. Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som partiet ikke kan få godkendt efter reglerne i § 13, stk. 1 og 2, i lov om valg til Folketinget. Godkendelsen kan tilbagekaldes efter reglerne i § 13, stk. 3, i lov om valg til Folketinget.«

2. I § 14, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»For tilflytning fra, henholdsvis fraflytning til, Færøerne eller Grønland gælder dog samme regler som for tilflytning fra, henholdsvis fraflytning til, udlandet.«

3. § 26, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Her i landet kan brevstemmeafgivning på folkeregistrene finde sted de sidste 3 måneder før valgdagen, dog senest næstsidste søgnedag før valgdagen. På Færøerne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg uden for dansk område kan brevstemmeafgivning finde sted de sidste 3 måneder før valgdagen.«

4. I § 29, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) vælgerens stemme på stemmesedlen ikke er afmærket med kryds, jf. § 48, stk. 1, 2. pkt., i lov om valg til Folketinget,«.

Nr. 2-4 bliver herefter nr. 3-5.

5. I § 46, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2001.

    Stk. 2. § 1, nr. 19, og § 2, nr. 5, træder i kraft den 1. juli 2001.

    Stk. 3. Vælgere, der er omfattet af § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 3, jf. stk. 1, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 488 af 11. juni 1997, som ændret ved § 1 i lov nr. 255 af 4. maj 1998, lov nr. 356 af 2. juni 1999 og lov nr. 1101 af 29. december 1999, og som inden denne lovs ikrafttræden efter anmodning er optaget på valglisten, forbliver optaget på valglisten efter de hidtil gældende regler.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. marts 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Karen Jespersen