Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (24. februar 2005)

 

 

Socialministeren (Eva Kjer Hansen) :

 

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om social service

(Lovforslag nr. L 38).

Lovforslaget er en del af den lovgivningsmæssige gennemførelse af kommunalreformen.

Med forslaget skabes en klar og entydig ansvarsfordeling på det sociale område samtidig med, at opgaverne i højere grad løses på en mere kvalificeret måde i nærmiljøet og i tæt samspil med de almindelige tilbud.

Formålet med lovforslaget er at sikre en udvikling, hvor der er kvalificerede tilbud til udsatte børn og unge, udviklingshæmmede, handicappede, sindslidende, stofmisbrugere og andre grupper med behov for en socialfaglig indsats, og hvor der er én myndighed, nemlig kommunalbestyrelsen, der har et samlet og sammenhængende ansvar for indsatsen for den enkelte borger.

Lovforslaget indebærer, at myndighedsansvaret, forsyningsansvaret i forhold til borgeren og finansieringsansvaret for tilbud og ydelser efter loven samles i kommunalbestyrelsen.

Regionerne overtager driften af alle de nuværende amtskommunale tilbud i regionen. Institutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer, bortset fra sikrede afdelinger, overgår til beliggenhedskommunen, medmindre det aftales, at regionen viderefører institutionen. Regionerne overtager endvidere driften af forsorgshjem, kvindekrisecentre mv. De nugældende regler, herunder statsrefusionen, opretholdes.

Regionerne får ansvaret for at tilpasse kapaciteten i og udvikle de regionale institutioner på baggrund af en årlig rammeaftale mellem kommuner og region. Driften af de regionale tilbud finansieres ved takstbetaling fra kommunerne.

Med lovforslaget indføres en central refusionsordning, der skal sikre kommunerne mod meget store udgifter i de dyreste enkeltsager. Ordningen gælder alle tilbud på socialområdet. Den endelige fastlæggelse af refusionsordningen vil dog ske i tilknytning til fastlæggelsen af ændringer i tilskuds- og udligningssystemet.

Lovforslaget indeholder forslag om en tilbudsportal i statsligt regi med en oversigt over samtlige kommunale og regionale tilbud samt alle godkendte private tilbud. Tilbudsportalen skal udvikles til et væsentligt værktøj i matchningen mellem borgerens behov og viften af sociale tilbudsmuligheder.

For at understøtte kommunernes ansvar for at yde støtte og specialrådgivning til borgerne etableres en national videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), der skal indsamle, bearbejde og formidle viden samt rådgive kommuner og borgere i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager samt bistå kommunerne med udredning i de få mest komplicerede sager. Der nedsættes en faglig bestyrelse for VISO med repræsentanter for stat, regioner, kommuner og brugerorganisationer.

Af hensyn til den glidende decentralisering er det et helt grundlæggende princip, at kommuner kan overtage regionale tilbud. Kommunerne får derfor med lovforslaget en ret til at overtage regionale tilbud på bestemte vilkår, som led i at realisere kommunalreformens mål om, at de sociale opgaver i højere grad løses i nærmiljøet og i tæt samspil med de almindelige tilbud og med et samlet socialt ansvar i forhold til borgeren.

For at fremme den glidende decentralisering skal forberedelsesudvalg og sammenlægningsudvalg allerede i 2006 drøfte, om der er amtskommunale tilbud, som mere hensigtsmæssigt kan overgå til beliggenhedskommunen allerede fra 1.1.2007. Herudover skal kontaktudvalget mindst én gang i hver valgperiode drøfte, om der mere hensigtsmæssigt kan flyttes flere tilbud til kommunerne.

Der etableres en 4-årig overgangsperiode, hvor udviklingen på området følges tæt. Med henblik herpå videreføres modellen med de nuværende udviklingsråd i overgangsperioden.

Lovforslaget skønnes ikke at ville have økonomiske konsekvenser for det offentlige samlet set. Ændringerne i opgavefordelingen i forbindelse med reformen bliver gennemført ud fra princippet om, at reformen er udgiftsneutral og at pengene følger opgaverne. De ressourcer, som amterne hidtil har brugt på ordninger efter lov om social service, overføres til kommunerne. Der overføres dog i et vist omfang midler til regionerne og staten til en række nærmere specificerede opgaver. Regionerne skal blandt andet udarbejde forslag til rammeaftale med kommunerne samt koordinere de lands- og landsdelsdækkende institutioner. Staten skal blandt andet løfte ansvaret i forbindelse med VISO og den centrale refusionsordning.

De økonomiske konsekvenser af lovforslaget skal forhandles med de kommunale parter.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. januar 2007.

Med disse bemærkninger skal jeg indstille lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.