Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om aktivering efter integrationsloven

 

I medfør af § 23, stk. 9, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 28. juni 2001, fastsættes:

Kapitel 1

Tilbud om aktivering

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal efter lovens § 23, stk. 1, tilbyde aktivering til en udlænding, der i medfør af lovens § 25 er berettiget til introduktionsydelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade at tilbyde en udlænding aktivering, hvis ganske særlige grunde taler derfor, herunder hvis en udlænding på grund af alder, fysiske eller psykiske handicaps, torturoplevelser eller stærke traumer ikke er i stand til at deltage i aktivering.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan udskyde tilbuddet om aktivering, hvis ganske særlige grunde taler derfor, herunder hvis en udlænding på grund af sygdom, graviditet, barsel eller manglende anvisning af børnepasning ikke er i stand til at deltage i aktiveringen.

§ 2. Aktiveringen har til formål at fremme nyankomne udlændinges beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder. Aktiveringen skal sammen med danskundervisning og kursus i samfundsforståelse indgå som et led i udlændingens generelle introduktion til det danske samfund, herunder det danske arbejdsmarked.

§ 3. Aktiveringen skal tilrettelægges på grundlag af den enkelte udlændings individuelle forudsætninger og i overensstemmelse med den individuelle handlingsplan, jf. lovens § 19. Tidspunktet for påbegyndelse af aktivering fastsættes så vidt muligt i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplanen. Aktiveringen skal løbende revideres og ændres i overensstemmelse med udlændingens aktuelle behov.

Stk. 2. Aktiveringen skal tilrettelægges på en sådan måde, at den tidsmæssigt og geografisk kan kombineres med den enkelte udlændings deltagelse i danskundervisning og kursus i samfundsforståelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med den enkelte udlænding ved den nærmere tilrettelæggelse af aktiveringen og eventuel revision heraf, jf. stk. 1. Hvis andre end kommunalbestyrelsen forestår gennemførelsen af aktiviteten, skal den pågældende myndighed, organisation eller virksomheden inddrages i tilrettelæggelsen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med tilbud om aktivering så vidt muligt give udlændingen flere tilbud at vælge imellem, jf. kapitel 2.

Kapitel 2

Indholdet af de enkelte typer af aktivering (aktiviteter)

Kortvarige vejlednings- og introduktionsprogrammer

§ 4. Kortvarige vejlednings- og introduktionsprogrammer efter lovens § 23, stk. 2, nr. 1, er kortvarige programmer, der har til formål at skabe klarhed over en udlændings uddannelses- og beskæftigelsesønsker og muligheder med henblik på den videre tilrettelæggelse af aktiveringen.

Stk. 2. Vejlednings- og introduktionsprogrammerne kan ud over vejledning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder indeholde mulighed for at afprøve udlændingens beskæftigelsesønsker ved deltagelse i kurser, praktik eller lignende i private eller offentlig virksomheder.

Jobrotation

§ 5. Ved jobrotation efter lovens § 23, stk. 2, nr. 2, finder § 20, stk. 1-3, i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik samt bestemmelserne om jobrotation i bekendtgørelse om en aktiv arbejdsmarkedsindsats anvendelse.

Jobtræning med løntilskud

§ 6. Ved jobtræning med løntilskud efter lovens § 23, stk. 2, nr. 2, finder §§ 12-14 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik samt bestemmelserne om jobtræning med løntilskud i bekendtgørelse om en aktiv arbejdsmarkedsindsats anvendelse, jf. dog stk. 2 - 6.

Stk. 2. Når en udlænding i jobtræning med løntilskud er fraværende på grund af sygdom, skal den pågældende på den første sygedag give arbejdsgiveren meddelelse herom. Arbejdsgiveren skal vurdere, om sygemeldingen giver anledning til at give kommunalbestyrelsen meddelelse om fraværet. Ved vurderingen indgår årsagen til, omfanget af og hyppigheden af udlændingens eventuelle sygemeldinger.

Stk. 3. Arbejdstiden for udlændinge i jobtræning med løntilskud fastsættes efter aftale med arbejdsgiveren under hensyntagen til udlændingens mulighed for at deltage i det øvrige introduktionsprogram.

Stk. 4. Ved afgivelse af tilbud om jobtræning hos private arbejdsgivere, jf. § 84 i bekendtgørelse om en aktiv arbejdsmarkedsindsats indgås den skriftlige aftale mellem kommunalbestyrelsen og arbejdsgiveren.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan udbetale tilskud til arbejdsgiveren til en tovholderordning, jf. § 87 i bekendtgørelse om en aktiv arbejdsmarkedsindsats.

Stk. 6. Aftale om uddannelse som led i et jobtræningsforløb, jf. § 90 i bekendtgørelse om en aktiv arbejdsmarkedsindsats, indgåes mellem arbejdsgiveren, kommunalbestyrelsen og udlændingen.

Virksomhedspraktik

§ 7. Virksomhedspraktik efter lovens § 23, stk. 2, nr. 2, er et forløb, hvor en udlænding tilknyttes en privat eller offentlig virksomhed med henblik på at få kendskab og eventuelt tilknytning til arbejdsmarkedet og en praktisk indføring i nogle af de arbejdsfunktioner, som findes på den pågældende virksomhed, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Virksomhedspraktik kan bestå i, at en udlænding følger en erfaren medarbejder i den pågældende virksomhed og så vidt muligt udfører de samme arbejdsfunktioner som denne medarbejder (følordning). Tilbud om en følordning retter sig særligt mod udlændinge, der ikke har specifikke faglige kvalifikationer.

Stk. 3. Virksomhedspraktik kan endvidere bestå i individuel jobtræning. Ved individuel jobtræning finder §§ 22 og 24 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik samt bestemmelserne om individuel jobtræning i bekendtgørelse om en aktiv arbejdsmarkedsindsats anvendelse, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 4. Når en udlænding i individuel jobtræning er fraværende på grund af sygdom, skal den pågældende på den første sygedag give arbejdsgiveren meddelelse herom. Arbejdsgiveren skal vurdere, om sygemeldingen giver anledning til at give kommunalbestyrelsen meddelelse om fraværet. Ved vurderingen indgår årsagen til, omfanget af og hyppigheden af udlændingens eventuelle sygemeldinger.

Stk. 5. Udlændinge, der er i virksomhedspraktik, herunder individuel jobtræning, modtager introduktionsydelse og et beskæftigelsestillæg, jf. lovens § 29, stk. 2.

Stk. 6. Arbejdstiden for udlændinge i virksomhedspraktik, herunder individuel jobtræning, fastsættes efter aftale med arbejdsgiveren under hensyntagen til udlændingens mulighed for at deltage i det øvrige introduktionsprogram.

Stk. 7. Aftale om uddannelse som led i et individuelt jobtræningsforløb, jf. § 112 i bekendtgørelse om en aktiv arbejdsmarkedsindsats, indgåes mellem arbejdsgiveren, kommunalbestyrelsen og udlændingen.

Særligt tilrettelagte uddannelsesaktiviteter

§ 8. Særligt tilrettelagte uddannelsesaktiviteter efter lovens § 23, stk. 2, nr. 3, er de uddannelsestilbud, som er fastsat af socialministeren i bekendtgørelse om særligt tilrettelagte uddannelsesaktiviteter efter lov om aktiv socialpolitik, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Særligt tilrettelagte uddannelsesaktiviteter er endvidere deltagelse i kurser i henhold til lov om støtte til folkeoplysning og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, selv om disse kurser ikke er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om ungdomsvejledning og brobygningsforløb til ungdomsuddannelse.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte uddannelsesaktiviteter kan ikke indgå som led i aktivering, hvis udlændingens deltagelse heri berettiger til udbetaling af Statens Uddannelsesstøtte, jf. lovens § 25, stk. 8, jf. § 23, stk. 1.

Stk. 4. Særligt tilrettelagte uddannelsesaktiviteter omfatter ikke undervisning i medfør af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre.

Særligt tilrettelagte aktiverende forløb

§ 9. Særligt tilrettelagte aktiverende forløb efter lovens § 23, stk. 2, nr. 4, er individuelt tilrettelagte aktiveringsforløb, hvori en kombination af flere forskellige aktiviteter indgår.

Stk. 2. Forløbet kan ud over at indeholde flere af de i dette kapitel nævnte aktiviteter indeholde andre aktiviteter, herunder deltagelse i alment kvalificerende undervisning og i kurser, der har et erhvervsmodnende eller afklarende sigte.

Stk. 3. Forløbet består af flere aktiviteter, der afvikles samtidig eller i forlængelse af hinanden.

Stk. 4. Forløbet kan have til formål at fremme udlændingens faglige kvalifikationer og at fremme den pågældendes personlige, alment faglige eller kulturelle udvikling.

Stk. 5. Udlændinge, der deltager i et særligt tilrettelagt aktiverende forløb, hvori indgår perioder med jobtræning eller virksomhedspraktik, herunder individuel jobtræning, modtager i disse perioder løn efter lovens § 29, stk. 1, eller introduktionsydelse og et beskæftigelsestillæg efter lovens § 29, stk. 2.

Frivillige ulønnede aktiviteter

§ 10. Frivillige ulønnede aktiviteter efter lovens § 23, stk. 2, nr. 5, er aktiviteter, som alene er baseret på frivillig arbejdskraft, og for hvilke der ikke udbetales løn eller andet vederlag. Aktiviteterne kan eksempelvis være deltagelse i projekter i idrætsforeninger, i boligforeninger eller i kulturelle, humanitære og lignende foreninger.

Stk. 2. Frivillige ulønnede aktiviteter kan kun indgå som led i aktivering, hvis kommunalbestyrelsen anser aktiviteterne for at have samfundsmæssig betydning, eller hvis deltagelsen i aktiviteterne har betydning for udlændingens uddannelses- eller beskæftigelsessituation.

Voksen- og efteruddannelse

§ 11. Voksen- og efteruddannelse efter lovens § 23, stk. 2, nr. 6, er de uddannelser, der er fastsat af arbejdsministeren i bekendtgørelse om uddannelser, hvortil der kan opnås uddannelsesgodtgørelse og om uddannelsesaktivitet og indberetningspligt.

Stk. 2. Voksen- og efteruddannelse kan kun indgå som led i aktivering, hvis der ikke er rimelig udsigt til, at udlændingen får stabilt, ustøttet arbejde i den periode, uddannelsesforløbet varer.

Stk. 3. Kapitel 2 i bekendtgørelse om uddannelser, hvortil der kan opnås uddannelsesgodtgørelse og om uddannelsesaktivitet og indberetningspligt finder anvendelse, dog således at indberetning sker til kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Den i stk. 1 og 2 nævnte voksen- og efteruddannelse kan ikke indgå som led i aktivering, hvis udlændingens deltagelse heri berettiger til udbetaling af Statens Uddannelsesstøtte, jf. lovens § 25, stk. 8, jf. § 23, stk. 1.

§ 12. Andre aktivitetstyper end de i §§ 4 - 11 anførte, herunder virksomhedspraktik, der ikke er omfattet af § 7, stk. 2 og 3, kan efter ansøgning fra en kommunalbestyrelse godkendes af indenrigsministeren som værende omfattet af integrationslovens § 23.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2001.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 58 af 25. januar 2000 om aktivering efter integrationsloven ophæves samtidig.

Indenrigsministeriet, den 28. juni 2001

Karen Jespersen

/Peter S. Willadsen