Den fulde tekst

Fremsat den 7. oktober 1999 af trafikministeren (Sonja Mikkelsen)

Forslag

til

Lov om nedlæggelse af havnebanen mellem Hobro Station og Hobro Havn

 

§ 1. Trafikministeren bemyndiges til at nedlægge havnebanen mellem Hobro Station og Hobro Havn.

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. Lov nr. 29 af 24. marts 1898 om Anlæg af en Sporforbindelse fra Hobro Station til Hobro Havn ophæves.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Baggrund for lovforslaget

    Havnebanen i Hobro er anlagt i henhold til lov nr. 29 af 24. marts 1898 om anlæg af en sporforbindelse mellem Hobro Station og Hobro Havn.

    Hobro Kommune har fremsat ønske om at få nedlagt havnebanen, der ikke har været trafikeret i flere år.

    DSB har ingen indvendinger mod en nedlæggelse af havnebanen og Banestyrelsen har ikke kendskab til andre operatører, som ønsker at benytte havnebanen, der heller ikke indgår i planer for udvidelse af banebetjeningen i området.

    Da der således er basis for, at banen kan nedlægges, har Banestyrelsen og Hobro Kommune den 9. juni 1999 indgået aftale om de nærmere betingelser for en nedlæggelse.

    Ifølge aftalen er den overordnede forudsætning for nedlæggelsen, at Banestyrelsen ikke skal have omkostninger i forbindelse hermed. Kommunen overtager hele det ledigblevne areal og formidler selv videresalg til evt. interesserede nabolodsejere. Ifølge aftalen fjernes sporene af Banestyrelsen. Udgifterne hertil dækkes af kommunens betaling for arealerne. Herefter vil der ikke være mulighed for banebetjening af havnen.

2. Lovforslagets indhold

    Forslaget indeholder bestemmelser om, at trafikministeren bemyndiges til at nedlægge havnebanen mellem Hobro Station og Hobro Havn.

3. Administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige

    Forslagets bestemmelse om nedlæggelse af havnebanen i Hobro skønnes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for staten, amtskommuner og kommuner.

4. Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

    Nedlæggelse af havnebanen skønnes at have positive erhvervsøkonomiske konsekvenser for virksomheder i området. For at tilvejebringe bedre tilkørselsforhold til en af Hobros meget store virksomheder, der står over for en udvidelse, er det således hensigtsmæssigt at fjerne en viadukt, som havnebanen går over. Hobro Byråd har vedtaget lokalplan herom.

5. Forslagets miljømæssige konsekvenser

    Forslaget skønnes ikke at have miljømæssige konsekvenser.

6. Forholdet til EU-retten

    Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

7. Vurdering af konsekvenser af lovforslaget

 

Positive

konsekvenser/mindreudgifter

Negative

konsekvenser/merudgifter

Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og
amtskommuner

Nej

Nej

Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Nej

Nej

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Nedlæggelse af havnebanen skønnes at have positive erhvervsøkonomiske konsekvenser for virksomheder i området. For at tilvejebringe bedre tilkørselsforhold til en af Hobros meget store virksomheder, der står over for en udvidelse, er det således hensigtsmæssigt at fjerne en viadukt, som havnebanen går over.

Nej

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Nej

Nej

Miljømæssige konsekvenser

Nej

Nej

Administrative konsekvenser for borgerne

Nej

Nej

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter

 

8. Høring

    Lovforslaget har været sendt til høring hos Statsministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet, Indenrigsministeriet, Skatteministeriet, Erhvervsministeriet, Miljø-og Energiministeriet, Konkurrencestyrelsen, DSB, Banestyrelsen, Hobro Kommune, Nordjyllands Amt samt PrivatBanen Sønderjylland. Lovforslaget er samtidig sendt til høring hos berørte organisationer m.v. Når høringssvarene er modtaget, vil trafikministeren oversende disse til Folketingets Trafikudvalg ledsaget af kommentarer, udtalelserne måtte give anledning til.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

    Trafikministeren bemyndiges ifølge forslaget til at nedlægge havnebanen mellem Hobro Station og Hobro Havn.

Til § 2

    Loven foreslås at træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Samtidig ophæves lov nr. 29 af 24. marts 1898 om Anlæg af en Sporforbindelse fra Hobro Station til Hobro Havn.