Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (5. december 2001)

 

 

Trafikministeren (Flemming Hansen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om anlæg af rute 26, strækningen Thisted-Nors, m.v. (Nors Omfartsvej).

(Lovforslag nr. L 3).

Med lovforslaget søges om bemyndigelse til at anlægge en omfartsvej som motortrafikvej uden om Nors til erstatning for den nuværende hovedlandevej gennem Nors og til at udbygge hovedlandevejen mellem Nors Omfartsvej og Thisted Omfartsvej til motortrafikvej.

Med lovforslaget ophæves endvidere bemyndigelsen i lov nr. 91 af 29. marts 1972 om visse hovedlandevejsstrækninger til at anlægge en ny hovedlandevej mellem Gunderup og Hirtshals, som efter anlægget af motorvejen Nørresundby-Hirtshals ikke længere har aktualitet.

Lovforslaget er en opfølgning på den politiske aftale af 24. januar 2001 mellem den tidligere regering (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre), Venstre, Det Konservative Folkeparti og Centrum-Demokraterne om gennemførelse af en række vej- og jernbaneprojekter. Denne aftale omfatter bl.a. anlæg af en omfartsvej ved Nors.

Hovedsigtet med at anlægge en omfartsvej uden om Nors er at flytte den gennemkørende trafik på rute 26, Hanstholm-Århus, der bl.a. omfatter trafik til og fra færgerne i Hanstholm, væk fra Nors By. Herved forbedres trafiksikkerheden og miljøet for borgerne i Nors.

Anlægsudgiften til omfartsvejen, der er anslået til 120 mio. kr., er indbudgetteret på FFL 2002. Omfartsvejen forventes åbnet for trafik i 2006.

Udbygningen af den ca. 2 km lange hovedlandevejsstrækning mellem Nors Omfartsvej og Thisted Omfartsvej, der er anslået til at koste 46 mio. kr., vil først ske på et senere tidspunkt, når de nødvendige økonomiske midler er til stede.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.