Den fulde tekst

Fremsat den 27. februar 2002 af trafikministeren (Flemming Hansen)

Forslag

til

Lov om nedlæggelse af visse sporanlæg m.v.

 

§ 1. Trafikministeren bemyndiges til at nedlægge havnebanen i Sønderborg og de sidespor på stationsområdet i Svendborg, der er anlagt ved lov nr. 72 af 23. maj 1873 om Meddelelse af Koncession paa Anlæg og Benyttelse af forskjellige Sidebaner til de jydsk-fynske Statsbaner.

§ 2. I lov nr. 72 af 23. maj 1873 om Meddelelse af Koncession paa Anlæg og Benyttelse af forskjellige Sidebaner til de jydsk-fynske Statsbaner ophæves § 6.

§ 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Lovforslagets baggrund og indhold

Lovforslaget bemyndiger trafikministeren til at nedlægge havnebanen i Sønderborg og visse sidespor på stationsområdet i Svendborg. Sønderborg Kommune og Svendborg Kommune har ønsket sporene nedlagt for at kunne udnytte arealerne til byudvikling og offentlige formål.

Forslaget omhandler kun den del af sporanlæggene, der er anlagt ved lov. Størsteparten af sporene på selve havneområderne i de to byer er anlagt og bruges i overensstemmelse med »Overenskomst om anlæg, vedligeholdelse, renholdelse og brug af havnespor« indgået mellem Generaldirektoratet for Statsbanerne og »Sammenslutningen af danske Havne« i 1925. Aftaler om fjernelse af spor anlagt efter overenskomsten skal indgås mellem havnen og infrastrukturforvalteren.

Banestyrelsen har oplyst, at der ikke er kendskab til jernbanevirksomheder, der ønsker at benytte havnebanen i Sønderborg eller sidesporene i Svendborg, og sporanlæggene indgår ikke i nogen planer for udvikling af banebetjening i de pågældende områder, hvorfor Banestyrelsen har indstillet, at der gives bemyndigelse til, at sporene kan tages op. På den baggrund foreslås det, at trafikministeren gives den fornødne bemyndigelse.

Havnebanen i Sønderborg:

Havnebanen er anlagt med hjemmel i lov nr. 72 af 29. marts 1924 om Anlæg af en kombineret Vej- og Jernbanebro over Alssund og en Havnebane i Sønderborg. Banen udgår fra stationen på Jyllandssiden og går via Kong Christian den X s bro til havneområdet på Als-siden. Der har ikke siden 1997 været godstransport på havnebanen.

Sønderborg Kommune og Sønderjyllands Amt har anmodet Banestyrelsen om at få havnebanen nedlagt, idet man planlægger et større universitetsbyggeri på DSB s arealer på Sundeved-siden af Als Sund. Det er en forudsætning for realisering af planerne, at havnebanen nedlægges. Da der fortsat er godstransport med jernbane fra Sønderborgs godslæsseplads, vil en accept af frigivelse af arealerne blive betinget af, at der etableres en erstatning for godslæssepladsen uden udgifter for Banestyrelsen.

Sidesporene i Svendborg:

Sidesporene er anlagt med hjemmel i lov nr. 72 af 23. maj 1873 om Meddelelse af Koncession på Anlæg og Benyttelse af forskjellige Sidebaner til de jydsk-fynske Statsbaner. Sidesporerne udgår fra den østlige ende af et tidligere pakhus ved stationen til området ved Nyborgvej, der indeholder læssespor og sporforbindelse til havnen. Der har ikke siden 1994 været trafik på sporene.

Svendborg Kommune har sammen med DSB og Banestyrelsen planer om at anlægge en trafikterminal ved Svendborg Station for at forbedre forholdene for den kollektive trafik. Dette indebærer, at det er nødvendigt at fjerne sporene.

Endvidere foreslås en ændring af lov nr. 72 af 23. maj 1873 om Meddelelse af Koncession paa Anlæg og Benyttelse af forskjellige Sidebaner til de jydsk-fynske Statsbaner, idet kravet om, at alle medlemmer af bestyrelserne ved de omhandlede baner og de ansatte skal have dansk indfødsret, foreslås ophævet.

2. Administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige

Forslagets bestemmelse om nedlæggelse af de to sporanlæg skønnes at have positive konsekvenser i begge berørte kommuner.

I Sønderborg Kommune har det positive konsekvenser, idet man planlægger et universitetsbyggeri på DSB s arealer på Sundeved-siden ved Als Sund og dermed en mere hensigtsmæssig udnyttelse af et attraktivt beliggende bynært område.

I Svendborg Kommune vil nedlæggelse af sidesporene betyde en forbedring af den kollektive trafik. Hertil kommer, at kommunen kan foretage en samlet fremtidsorienteret planlægning for havneområdet, der vil have positive konsekvenser for byudviklingen i Svendborg.

Det er hensigten kun at udnytte bemyndigelsen, såfremt alle udgifter til nedlæggelse, inklusive fjernelse af forurenende anlæg på områderne, betales af interessenterne i byudviklingsprojekterne, således at der ikke bliver tale om udgifter for staten.

Nedlæggelsen indebærer en reduktion i statens vedligeholdelsesomkostninger.

3. Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Det vurderes, at forslaget på grund af ovennævnte konsekvenser for de berørte kommuner vil få en positiv effekt for det lokale erhvervsliv i Sønderborg og Svendborg kommuner.

Lovforslaget har ikke været forelagt for Økonomi- og Erhvervsministeriets testpaneler. I samråd med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Administrative Lettelser er det vurderet, at det vil være unødvendigt byrdefuldt for virksomhederne at deltage i en panelundersøgelse. Dette skyldes, at en nedlæggelse af havnebanen i Sønderborg og visse sidespor på stationsområdet i Svendborg ikke vurderes at have administrative konsekvenser for erhvervslivet, da sporanlæggene ikke længere bruges.

4. Miljømæssige konsekvenser

Når sporene nedlægges, vil der samtidig blive fjernet nogle forurenende anlæg (f. eks. olietanke).

5. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

6. Høring

Lovforslaget har været sendt til høring hos følgende myndigheder og organisationer: Sønderjyllands Amt, Fyns Amt, Sønderborg Kommune, Svendborg Kommune, Sammenslutningen af dansk Havne, Dansk Industri, Landbrugsrådet, Forbrugerrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Det Danske Handelskammer. Høringssvarene vil blive fremsendt til Folketingets Trafikudvalg ledsaget af de kommentarer, som udtalelserne måtte give anledning til.

Vurdering af konsekvenser af lovforslag

Positive

konsekvenser/mindreudgifter

Negative

konsekvenser/merudgifter

Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Positive lokale udviklingsmuligheder, reduktion i statens vedligeholdelsesomkostninger.

Nej

Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Positive konsekvenser i forbindelse med byudvikling

Merudgifter forbundet med fjernelse af forurenende anlæg

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Nej

Nej

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Nej

Nej

Miljømæssige konsekvenser

Fjernelse af forurenende anlæg

Nej

Administrative konsekvenser for borgerne

Nej

Nej

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Bestemmelsen indeholder en bemyndigelse til trafikministeren til at nedlægge havnebanen i Sønderborg og de sidespor på stationsområdet i Svendborg, der er anlagt ved lov.

Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt. 1.

Til § 2

I § 6 i lov nr. 72 af 23. maj 1873 om Meddelelse af Koncession paa Anlæg og Benyttelse af forskjellige Sidebaner til de jydsk-fynske Statsbaner stilles der krav om, at alle medlemmer af bestyrelserne ved de omhandlede baner samt de ansatte skal have dansk indfødsret. Denne bestemmelse er ikke i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, hvorfor den foreslås ophævet.

Til § 3

Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.