Den fulde tekst

Fremsat den 15. januar 2003 af trafikministeren (Flemming Hansen)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om offentlige veje

(Brugerfinansiering af skiltning til virksomheder)

 

§ 1

I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999, som ændret ved § 2 i lov nr. 172 af 19. marts 2001, § 16 i lov nr. 466 af 7. juni 2001 og § 56 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændring:

1. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Trafikministeren kan fastsætte regler om betaling for etablering, administration og drift af vejvisning til virksomheder.

    Stk. 2. Hvis den i stk. 1 nævnte betaling ikke erlægges rettidigt, tillægges renter i overensstemmelse med renteloven. Endvidere kan trafikministeren fastsætte regler om betaling for erindringsskrivelser vedrørende de nævnte betalinger.

    Stk. 3. Hvis betalingen efter flere erindringsskrivelser ikke erlægges, kan vejbestyrelsen uden yderligere varsel fratage virksomheden retten til vejvisning og nedtage vejvisningen.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. maj 2003.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Lovforslagets baggrund

Udgifterne til skiltning m.v. på offentlige veje betales i dag af det offentlige. Med lovforslaget skabes der hjemmel til, at der kan opkræves betaling for vejvisning til virksomheder. Samtidig vil der administrativt ske en lempelse af reglerne og praksis for vejvisning til virksomheder.

Lovforslaget har baggrund i, at Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg den 26. september 2001 afgav en beretning over B 174, Forslag til folketingsbeslutning om lempeligere adgang til skiltning i det åbne land (Folketingstidende 2000-01, Tillæg B s.1985). Udvalget anmodede den daværende regering om at udarbejde et udkast til lempeligere regler for opsætning af henvisnings- og oplysningsskilte i det åbne land ud fra et ønske om at styrke udviklingsmulighederne i landdistrikterne.

Som opfølgning blev der nedsat en arbejdsgruppe under Miljøministeriet (Skov- og Naturstyrelsen) bestående af repræsentanter fra Skov- og Naturstyrelsen, Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, Vejdirektoratet og Trafikministeriet.

Det har været en forudsætning for gruppens arbejde, at ordningen indrettes således, at den vil være udgiftsneutral for det offentlige. Alle omkostningerne til vejvisning til virksomheder skal således fuldt ud bekostes af de virksomheder, som ønsker at få etableret vejvisning til virksomheden.

2. Lovforslagets indhold

Med lovforslaget skabes der hjemmel til, at trafikministeren kan fastsætte regler om betaling for etablering, administration og drift af vejvisning til virksomheder.

Ordningen der, bortset fra spørgsmålet om brugerfinansiering, kan gennemføres med hjemmel i § 6, stk. 1, i lov om offentlige veje, påtænkes tilrettelagt på den måde, at der som udgangspunkt kun kan vejvises til virksomheder beliggende i landzone eller uden for tættere bebygget område. Skiltene vil være standardiserede og med sort bund, hvid ramme og tekst. Hvis der ikke findes et godkendt piktogram, vil tekst for virksomhedstypen blive angivet på skiltet, f.eks. »Gårdbutik«. Der vil ikke være mulighed for at anføre den pågældende virksomheds navn på skiltet.

Om den administrative ordning kan det videre oplyses, at virksomheden skal ansøge om tilladelse til vejvisning til virksomheden hos den pågældende vejbestyrelse (kommune, amt eller Vejdirektoratet). Det er hensigten, at der som udgangspunkt skal betales et beløb i forbindelse med ansøgningen til dækning af omkostningerne i forbindelse med vejbestyrelsens behandling af ansøgningen om vejvisning.

Virksomheder, hvis ansøgning imødekommes, skal desuden betale vejbestyrelsens omkostninger ved administration, indkøb af skilt, samt opstilling og nedtagning heraf.

Endelig betales der for driften et årligt beløb til dækning af vejbestyrelsens omkostninger i forbindelse med bl.a. opkrævning af betaling, skiltevask, græsslåning, og evt. reparation af skilt. Med en gennemsnitlig levetid for et skilt på ca. 15 år formodes den årlige omkostning at udgøre ca. 1.000 kr. pr. skilt.

Lovforslaget er omfattet af lovovervågning. Lovovervågningen vil fokusere på en tilbagemelding fra erhvervslivet og vejbestyrelserne om reglernes anvendelse i praksis. Trafikministeriet vil i 2006/2007 efter en høring af de berørte organisationer udarbejde en redegørelse til Folketingets Trafikudvalg.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser for staten, amter eller kommuner, da omkostningerne ved ordningen, herunder til skilte, opsætning, administration og vedligeholdelse mv., forudsættes fuldt ud dækket af de virksomheder, som ønsker at få etableret vejvisning.

Forslaget skønnes dog at ville medføre en begrænset meradministration for staten, amter og kommuner, idet ordningen skal administreres af vejbestyrelserne.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Forslaget vil have økonomiske konsekvenser for de virksomheder, som ønsker vejvisning til virksomheden, idet ordningen fuldt ud skal brugerfinansieres. Det må formodes, at de virksomheder, som ønsker vejvisning, forventer en merindtjening, der mindst svarer til vejvisningens omkostninger.

Forslaget skønnes ikke at have væsentlige administrative konsekvenser for erhvervslivet.

Lovforslaget har været forelagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering, som har vurderet, at forslaget ikke indeholder væsentlige administrative konsekvenser for erhvervslivet. Det er derfor ikke blevet forelagt et virksomhedspanel eller lignende.

5. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

6. Forholdet til EU-retten

Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

7. Høring

Lovforslaget har været forelagt følgende myndigheder og organisationer:

Amtsrådsforeningen

Kommunernes Landsforening

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Landsforeningen af Danske Planteavlere og Havecentre

Foreningen af Danske Turistchefer

Landsbyerne i Danmark

Landdistrikternes Fællesråd

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Høringssvarene vil blive fremsendt til Folketingets Trafikudvalg ledsaget af de kommentarer, som udtalelserne måtte give anledning til.

Samlet vurdering lovforslagets konsekvenser

 

Positive

konsekvenser/mindre udgifter

(hvis ja, angiv omfang)

Negative

konsekvenser/merudgifter

(hvis ja, angiv omfang)

Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen

Ingen

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for borgerne

Ingen

Ingen

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Efter færdselslovens § 96, stk. 1, tilvejebringes og bekostes afmærkningen for offentlige vejes vedkommende af vejbestyrelsen (stat, amt eller kommune), medmindre andet følger af vejlovgivningen. Der er i dag ikke hjemmel i vejlovgivningen til opkrævning af betaling for afmærkning.

Med forslaget til stk.1 i § 6 a skabes der hjemmel til, at der kan opkræves betaling for vejvisning til virksomheder. Samtidig vil der ske en administrativ lempelse af reglerne og praksis for vejvisning til virksomheder.

Det foreslås, at der betales renter efter reglerne i renteloven, hvis betalingen ikke erlægges rettidigt.

Desuden foreslås det, at der kan fastsættes regler om betaling for erindringsskrivelser, og at vejbestyrelsen, såfremt betalingen efter flere erindringsskrivelser, f.eks. 2-3, ikke erlægges, uden yderligere varsel kan nedtage vejvisningen til virksomheden. Manglende betaling på trods af flere erindringsskrivelser vil indebære, at virksomheden mister tilladelsen til vejvisningen. Virksomheden kan herefter afhente skiltet hos vejbestyrelsen.

Til § 2

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. maj 2003.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering

 

Lovforslaget

   

§ 1

   

I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999, som ændret ved § 2 i lov nr. 172 af 19. marts 2001, § 16 i lov nr. 466 af 7. juni 2001 og § 56 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændring:

     
   

1. Efter § 6 indsættes:

   

»§ 6 a. Trafikministeren kan fastsætte regler om betaling for etablering, administration og drift af vejvisning til virksomheder.

   

    Stk. 2. Hvis den i stk. 1 nævnte betaling ikke erlægges rettidigt, tillægges renter i overensstemmelse med renteloven. Endvidere kan trafikministeren fastsætte regler om betaling for erindringsskrivelser vedrørende de nævnte betalinger.

   

    Stk. 3. Hvis betalingen efter flere erindringsskrivelser ikke erlægges, kan vejbestyrelsen uden yderligere varsel fratage virksomheden retten til vejvisning og nedtage vejvisningen.«

     
   

§ 2

   

Loven træder i kraft den 1. maj 2003.

Lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001 af færdselslov.

   

§ 96. Afmærkningen i § 95 tilvejebringes og bekostes for offentlige vejes vedkommende af vejbestyrelsen, medmindre andet følger af vejlovgivningen.