Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (15. januar 2003)

 

 

Trafikministeren (Flemming Hansen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje (Brugerfinansiering af skiltning til virksomheder)

(Lovforslag nr. L 123).

Med lovforslaget skabes der hjemmel til, at trafikministeren kan fastsætte regler om betaling for etablering, administration og drift af vejvisning til virksomheder.

Udgifterne til skiltning m.v. på offentlige veje betales i dag af det offentlige. Med lovforslaget skabes der hjemmel til, at der kan opkræves betaling for vejvisning til virksomheder. Samtidig vil der administrativt ske en lempelse af reglerne og praksis for vejvisning til virksomheder. Skiltene opsættes af hensyn til den enkelte virksomhed og kun efter anmodning fra denne.

Lovforslaget har baggrund i, at Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg den 26. september 2001 afgav en beretning over B 174, Forslag til folketingsbeslutning om lempeligere adgang til skiltning i det åbne land. Udvalget anmodede den daværende regering om at udarbejde et udkast til lempeligere regler for opsætning af henvisnings- og oplysningsskilte i det åbne land ud fra et ønske om at styrke udviklingsmulighederne i landdistrikterne.

Ordningen der, bortset fra spørgsmålet om brugerfinansiering, kan gennemføres med hjemmel i § 6, stk. 1, i lov om offentlige veje, påtænkes tilrettelagt på den måde, at der som udgangspunkt kun kan vejvises til virksomheder beliggende i landzone eller uden for tættere bebygget område. Skiltene vil være standardiserede og med sort bund, hvid ramme og tekst. Hvis der ikke findes et godkendt piktogram, vil tekst for virksomhedstypen blive angivet på skiltet, f.eks. "Gårdbutik". Der vil ikke være mulighed for at anføre den pågældende virksomheds navn på skiltet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.