Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (10. december 2003)

 

 

Trafikministeren (Flemming Hansen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v., lov om luftfart og ophævelse af lov om jernbanesikkerhed m.v. (Jernbanereform)

(Lovforslag nr. L 109).

Regeringen besluttede som led i udmøntningen af regeringsgrundlaget i marts 2002 at igangsætte et strategiarbejde for en fortsat liberalisering af jernbaneområdet omfattende liberalisering af togdriften og institutionelle tilpasninger til fortsatte udbud og effektiviseringer. Med dette lovforslag lægger regeringen op til en reform af jernbanesektorens institutioner, så institutionerne understøtter disse målsætninger.

Lovforslaget indebærer navnlig, at de to love på jernbaneområdet (lov om jernbanevirksomhed m.v. og lov om jernbanesikkerhed m.v.), samles i en lov med titlen ”lov om jernbane”. Dette sker ved, at lov om jernbanesikkerhed ophæves samtidig med, at lovens bestemmelser skrives ind i lov om jernbanevirksomhed.

Lov om jernbanesikkerhed indeholder bl.a. bestemmelser om Jernbanetilsynets virksomhed, herunder godkendelser, tilsyn og undersøgelser, samt bestemmelser om forbud mod anvendelse af alkohol og bevidsthedsforstyrrende midler i forbindelse med sikkerhedsklassificerede funktioner.

Desuden giver jernbanesikkerhedsloven trafikministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om sikkerhed på jernbaneområdet samt til at fastsætte regler med henblik på anvendelse eller gennemførelse af EU-retsakter på jernbanesikkerhedsområdet.

I forbindelse med ophævelsen af lov om jernbanesikkerhed m.v. foreslås, at Jernbanetilsynets hidtidige undersøgelsesopgaver vedrørende jernbaneulykker og -hændelser lægges sammen med Havarikommissionen for Civil Luftfart, således at der etableres en fælles havarikommission – Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane.

Udover sammenskrivningen af lov om jernbanevirksomhed m.v. og lov om jernbanesikkerhed m.v., foretages der i forbindelse med lovforslaget tilpasninger på andre områder af jernbanevirksomhedsloven, herunder en udvidelse af Jernbaneklagenævnet med ekspertise på jernbanesikkerhedsområdet.

Endeligt indeholder lovforslaget bestemmelser om sikkerhedsopgavernes varetagelse i Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

Lovforslaget vil ligeledes være et led i forenklingen af regelgrundlaget på jernbaneområdet, idet de to hovedlove på jernbaneområdet nu samles i én lov – lov om jernbane.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale forslaget til Tingets hurtige og velvillige behandling.