Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (21. januar 2004)

 

 

Trafikministeren (Flemming Hansen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om anlæg af motorvej mellem Bording og Funder (rute 15)

(Lovforslag nr. L 130).

Med lovforslaget søges om bemyndigelse til at anlægge en motorvej mellem Bording og Funder i forlængelse af Herning-Bording Motorvejen til erstatning for den nuværende hovedlandevej på strækningen.

Anlægget af motorvejen er et led i etableringen af en samlet motorvejsforbindelse mellem Herning og Århus. Lovforslaget er samtidig et led i udmøntningen af den politiske aftale af 5. november 2003 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om investeringer på trafikområdet for de kommende ti år.

Efter aftalen af 5. november 2003 skal strækningen Bording-Funder anlægges i perioden 2006-2012. Anlægsudgiften til denne strækning, der er anslået til 628 mio. kr. (2004-priser), er indbudgetteret på FL 2004. Strækningen forventes åbnet for trafik i 2012.

Med anlæg af motorvej på strækningen Bording-Funder resterer der at blive truffet beslutning om linieføringen og gennemførelsen af motorvej på strækningen omkring Silkeborg (Funder-Låsby), hvor der er flere muligheder. Vedrørende denne strækning indgår det i aftalen af 5. november 2003, at der skal gennemføres yderligere undersøgelser med henblik på at skabe grundlag for en endelig beslutning om linieføringen. Undersøgelserne gennemføres i perioden 2004-2005. For at imødegå de problemer, som nogle af de berørte lodsejere kan få med at sælge deres ejendomme, indtil linieføringen er lagt fast, indeholder lovforslaget en bestemmelse, der giver trafikministeren mulighed for, på begæring af ejeren, forlods at overtage en ejendom, der berøres særligt indgribende af motorvejsplanerne, når ejeren af særlige personlige grunde ønsker at afstå ejendommen før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.