Den fulde tekst

Fremsat den 6. oktober 2004 af trafikministeren (Flemming Hansen)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om nedlæggelse af statsbanestrækningerne (statsbanerne) Hobro-Løgstør og Tommerup-Assens og lov om anlæg af Ringbanen mellem Hellerup og Ny Ellebjerg

(Løgstørbanen og perroner til Øresundsbanen på Ringbanen)

 

§ 1

I lov nr. 138 af 14. april 1966 om nedlæggelse af statsbanestrækningerne (statsbanerne) Hobro-Løgstør og Tommerup-Assens foretages følgende ændring:

1. § 1 affattes således:

» § 1. Trafikministeren bemyndiges til at nedlægge statsbanestrækningen Hobro-Ålestrup og Ålestrup-Løgstør.«

§ 2

I lov nr. 476 af 31. maj 2000 om anlæg af Ringbanen mellem Hellerup og Ny Ellebjerg foretages følgende ændring:

1. § 1 affattes således:

» § 1. Trafikministeren bemyndiges til at etablere Ringbanen på strækningen mellem Hellerup Station og Ny Ellebjerg ved ændring af godsbanen mellem Grøndal Station og Vigerslev til S-bane, ved anlæg af to nye S-banespor mellem Vigerslev og Ny Ellebjerg og ved anlæg af nye stationer ved Flintholm, K.B. Hallen, Ålholm, Harrestrup, Vigerslev og Ny Ellebjerg.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. februar 2005.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Lovforslagets baggrund og indhold

For det første indebærer lovforslaget, at Løgstørbanen kan nedlægges. Dette sker ved, at lovforslaget bemyndiger trafikministeren til helt at kunne nedlægge statsbanestrækningerne Viborg-Løgstør. Der har i mange år været et stærkt lokalt ønske om at få nedlagt banestrækningen, idet der ikke længere er nogen trafik på strækningen, og det trafikale grundlag reelt ikke er til stede.

For det andet foretages en redaktionel ændring af lovteksten i lov om anlæg af Ringbanen mellem Hellerup og Ny Ellebjerg. Samtidig præciseres det i bemærkningerne til lovforslaget, at etableringen af perroner for Øresundsbanen i projektet for Ny Ellebjerg station sættes i bero.

1.1. Statsbanestrækningen Viborg-Løgstør

Strækningen Viborg-Ålestrup-Løgstør er oprettet ved lov nr. 54 af 12. april 1889 om anlæg af en jernbane fra Hobro til Løgstør samt meddelelse af koncession på anlæg af sidebane fra Ålestrup til Viborg.

Trafikministeren er ved § 1 i lov nr. 164 af 27. maj 1959 om erhvervelse af ejendomsretten til og nedlæggelse af banen fra Viborg til Ålestrup bemyndiget til at nedlægge strækningen Viborg-Ålestrup.

Ved § 1, stk. 2, i lov nr. 138 af 14. april 1966 om nedlæggelse af statsbanestrækningerne Hobro-Løgstør og Tommerup-Assens er trafikministeren bemyndiget til at indskrænke driften på strækningen Ålestrup- Løgstør til befordring af vognladningsgods. Derimod indeholder loven ikke bemyndigelse til at nedlægge denne del af statsbanestrækningen.

Banen har været lukket for trafik siden 2000. Privatbanen Sønderjylland kørte det sidste godstog på strækningen i sommeren 1999. I sommerhalvåret benyttes en del af strækningen Løgstør-Skals til kørsel med skinnecykler, der udlejes af Viborg Turistbureau.

Banen er samlet 79,4 km lang. Der er ikke sikringsanlæg på strækningen, og der er ingen perronanlæg til passagertrafik. Banen giver ikke nogen indtægter og bliver ikke vedligeholdt udover helt nødvendige arbejder, såsom vedligeholdelse af grøfter og indsamling af affald.

Som nævnt ovenfor har der i mange år været et stærkt lokalt ønske om at få nedlagt banestrækningen Viborg-Løgstør, idet der ikke længere er nogen trafik på strækningen, og det trafikale grundlag reelt ikke er til stede. Trafikministerens bemyndigelse vil dog kun blive udnyttet i det omfang, der i forbindelse med forhandlinger med amter og kommuner kan opnås enighed i sagen ved fastsættelse af kriterierne for nedlæggelsen.

1.2. Ringbaneprojektet

Af forarbejderne til lov nr. 476 af 31. maj 2000 om anlæg af Ringbanen mellem Hellerup og Ny Ellebjerg fremgår det, at der ved Ny Ellebjerg anlægges perroner for bl.a. Øresundsbanen. I forbindelse med trafikaftalen af 5. november 2003 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne er der imidlertid lagt op til at indstille lokaltoget mellem Roskilde og Kastrup. Øresundsbanens spor via Ny Ellebjerg station vil herefter kun blive anvendt af godstog. Da der således foreløbigt ikke vil være behov for perroner til Øresundsbanen på Ringbanen, sættes etableringen af disse perroner på Ny Ellebjerg station i bero. Dette vil ske på en sådan måde, at det til enhver tid kan besluttes at etablere perronerne, hvis det trafikale behov herfor måtte opstå, og finansieringen hertil kan tilvejebringes.

Samtidig foretages en sproglig tilpasning af lovteksten.

2. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Nedlæggelse af banestrækningen Viborg-Løgstør forventes at koste 12,5 mio. kr. Anlægsdelene forventes at kunne indbringe 4,5 mio. kr. i skrotværdi, dvs. en nettoomkostning ved banenedlæggelsen på 8 mio. kr. Muligheden for en overdragelse af arealer forhandles i øjeblikket med amter og kommuner langs banen. Eventuelle indtægter ved salg af arealer forudsættes at tilgå Banedanmark til medfinansiering af omkostningerne ved banenedlæggelsen.

Omkostningerne for statens del ved nedlæggelsen af banen forventes afholdt inden for Banedanmarks nuværende økonomiske rammer. Hvis Banedanmark afhænder arealerne for Løgstørbanen fuldt ud, vil Banedanmark ikke længere skulle administrere banestrækningen.

Trafikministerens bemyndigelse til nedlæggelse af statsbanestrækningerne vil dog kun blive udnyttet i det omfang, der i forbindelse med forhandlinger med amter og kommuner kan opnås enighed i sagen ved fastsættelse af kriterierne for nedlæggelsen.

Ændringen af ringbaneloven medfører ingen meromkostninger.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Lovforslaget har været forelagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering, som har vurderet, at forslaget ikke indeholder nye administrative konsekvenser for erhvervslivet. Forslaget har derfor ikke været forelagt et af Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspaneler.

4. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser.

5. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Høring

Lovforslaget har været sendt i høring hos de myndigheder og organisationer, der fremgår af bilag 1 til lovforslaget.

Høringssvarene vil blive fremsendt til Folketingets Trafikudvalg ledsaget af de kommentarer, som udtalelserne måtte give anledning til.

Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser

 

Positive konsekvenser/mindreudgifter

Negative konsekvenser/merudgifter

Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Der er tale om en begrænsning af administrationsforpligtelsen for Banedanmark.

Ved banenedlæggelsen kommer der til at opstå en nettoomkostning på 8 mio. kr., eksklusive eventuelle indtægter fra salg af arealer.

Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Der er tale om en begrænsning af administrationsforpligtelsen for Banedanmark

Ingen

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Med bestemmelsenbemyndiges trafikministeren til at nedlægge statsbanestrækningen Hobro-Ålestrupog Ålestrup-Løgstør. Trafikministeren har i dag udelukkende bemyndigelse til at indskrænke driften på statsbanestrækningen Ålestrup-Løgstør til befordring af vognladningsgods. Der henvises i øvrigt til afsnit 1.1. i de almindelige bemærkninger.

Til § 2

Til nr. 1

Der henvises til afsnit 1.2. i de almindelige bemærkninger.

Til § 3

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. februar 2005.Bilag 1

Oversigt over myndigheder og organisationer m.v., der er anmodet om en udtalelse i anledning af lovforslaget

DSB

Arriva

Amtsrådsforeningen

Viborg Amt

Nordjyllands Amt

Viborg Kommune

Løgstør Kommune

Møldrup Kommune

Aalestrup Kommune

Aars Kommune

Farsø Kommune

Railion Denmark A/S

SID

Jernbanernes Arbejdsgiverforening

Statsansattes Kartel

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Forbrugerrådet

Landbrugsrådet Dansk Industri

Handelskammeret – HTS Jernbane

Trafikforbundet

Dansk Jernbaneforbund

Brancheafdelingen for trafik og jernbane under HKBilag 2

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering

 

Lovforslaget

 

 

§ 1

I lov nr. 138 af 14. april 1966 om nedlæggelse af statsbanestrækningerne (statsbanerne) Hobro-Løgstør og Tommerup-Assens foretages følgende ændring:

 

 

 

§ 1. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til at nedlægge statsbanestrækningen Hobro-Ålestrup.

 

1. § 1 affattes således:

» § 1. Trafikministeren bemyndiges til at nedlægge statsbanestrækningen Hobro-Ålestrup og Ålestrup-Løgstør.«

Stk. 2. Ministeren bemyndiges endvidere til at indskrænke driften på statsbanestrækningen Ålestrup-Løgstør til befordring af vognladningsgods.

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

I lov nr. 476 af 31. maj 2000 om anlæg af Ringbanen mellem Hellerup og Ny Ellebjerg foretages følgende ændring:

 

 

 

§ 1. Trafikministeren bemyndiges til at etablere Ringbanen på strækningen mellem Hellerup Station og Ny Ellebjerg ved ændring af godsbanen mellem Grøndal Station og Vigerslev til S-bane, ved anlæg af to nye S-banespor mellem Vigerslev og Ny Ellebjerg og ved anlæg af nye stationer ved Flintholm, ved K.B. Hallen, ved Ålholm, ved Harrestrup, ved Vigerslev og ved Ny Ellebjerg.

 

1. § 1 affattes således:

» § 1. Trafikministeren bemyndiges til at etablere Ringbanen på strækningen mellem Hellerup Station og Ny Ellebjerg ved ændring af godsbanen mellem Grøndal Station og Vigerslev til S-bane, ved anlæg af to nye S-banespor mellem Vigerslev og Ny Ellebjerg og ved anlæg af nye stationer ved Flintholm, K.B. Hallen, Ålholm, Harrestrup, Vigerslev og Ny Ellebjerg.«