Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (5. oktober 2005)

 

 

Transport- og energiministeren (Flemming Hansen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov ændring af lov om jernbane. lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne og lov om trafikselskaber (EU’s 2. jernbanepakke, indberetning af sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder, forsikring m.v.)

(Lovforslag nr. L 23).

Ved lovforslaget gennemføres først og fremmest dele af 2. jernbanepakke, i dette tilfælde forhold vedrørende jernbanesikkerhed. Der laves herudover regler vedrørende blandt andet indberetning af sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder og forsikring. Endvidere ændres i loven om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne og i lov om trafikselskaber.

Der er vedrørende forholdene om jernbanepakken tale om krav om offentliggørelse af Trafikstyrelsens og Havarikommissionens årsrapporter, krav til meddelelser til Havarikommissionen og krav vedrørende opfølgningen på Havarikommissionens anbefalinger.

Der foreslås endvidere en præcisering af lovens anvendelsesområde for letbaner. Der foreslås, at bestemmelserne om sikkerhed og ansvar i jernbaneloven gælder for letbaner (metro), hvorimod visse bestemmelser om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed og forvalte jernbaneinfrastruktur, ikke skal finde anvendelse for letbaner.

Endvidere foreslås det, for at undgå den situation at en jernbaneulykke ikke vil være forsikringsdækket, at en jernbanevirksomheds- eller jernbaneinfrastrukturforvalters forsikringsselskab fortsat skal hæfte i en begrænset periode efter en forsikringspolices ophør. Forslaget svarer i store træk til den ordning, som allerede i mange år har været en del af luftfartsloven.

Med forslaget indføres herudover en indberetningsordning vedrørende forhold, der ikke er jernbaneulykker eller -hændelser, der forbedrer Trafikstyrelsens mulighed for at kunne udføre et effektivt forebyggende jernbanesikkerhedsmæssigt arbejde. Ordningen indebærer personers og virksomheders indberetning af sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder, for hvilke der gælder straffrihed og hvilke er beskyttet for aktindsigt af en speciel tavshedspligt. Transport- og energiministeren bemyndiges efter lovforslaget til at fastsætte nærmere regler om, i hvilke tilfælde der skal gives indberetning, hvornår og i hvilken form indberetningen skal gives, samt hvad den skal indeholde.

For så vidt angår lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne bemyndiges transport- og energiministeren til at fastsætte bestemmelser om opgørelsen af minimumsomfanget af togbetjeningen på privatbanerne. Da denne lov forventes ophævet i forbindelse med at bestemmelserne om privatbanerne lov om trafikselskaber sættes i kraft, foreslås en samtidig tilpasning af lov om trafikselskaber.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale forslaget til Tingets hurtige og velvillige behandling.