Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (5. oktober 2005)

 

 

Transport- og energiministeren (Flemming Hansen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om nedlæggelse af visse gods- og havnebaner

(Lovforslag nr. L 24).

På flere af de af Banedanmark forvaltede gods- og havnebaner er trafikken ophørt for flere år siden, og der er ikke udsigt til, at trafikken på disse baner vil blive genoptaget. Endvidere er flere af banerne i en så dårlig stand, at de først vil kunne bruges efter en omfattende og bekostelig renovering. I de senere år er der fremkommet ønsker om fjernelse af visse havnebaner og –spor fra kommuner og andre interesserede parter, fordi arealerne ønskes anvendt til andre formål, herunder især byfornyelse og rekreative formål.

På jernbaneområdet følges den praksis, at baner, der er anlagt ved lov, også nedlægges ved lov. Der har således gennem årene været fremsat lovforslag om nedlæggelse af enkelte strækninger, f.eks. Hobro havnebane og Løgstørbanen. Da der nu foreligger et konkret ønske om nedlæggelse af en del af godsbanestrækningen Vojens – Haderslev, vil det være hensigtsmæssigt at udarbejde et lovforslag, som samlet forholder sig til de forskellige strækninger og sporforbindelser, der er anlagt ved lov, og hvor trafikken er ophørt, og som derfor vil kunne nedlægges.

Transport- og Energiministeriet har således fundet det hensigtsmæssigt at udarbejde en bemyndigelseslov, der omfatter de strækninger, der ikke længere trafikeres, og hvor der ikke er udsigt til genoptagelse af trafikken i de kommende år, eller som kun trafikeres i så ringe omfang, at en opretholdelse må anses for økonomisk uforsvarlig. Hermed undgås, at der skal fremsættes nyt lovforslag, hver gang der skal nedlægges en enkelt strækning eller sporforbindelse.

Lovforslaget bemyndiger transport- og energiministeren til at nedlægge visse gods- og havnebaner. Bemyndigelsen påregnes kun udnyttet i tilfælde, hvor alle interesserede parter, herunder især kommunerne, regionerne og planlægningsmyndighederne, er enige heri, og der ikke er jernbanemæssige grunde for en bevaring af strækningerne.

Det vil være en forudsætning for transport- og energiministerens mulighed for at udnytte bemyndigelsen, at nødvendig finansiering kan tilvejebringes.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale forslaget til Tingets hurtige og velvillige behandling.