Den fulde tekst

Fremsat den 25. januar 2006 af Transport- og Energiministeren (Flemming Hansen)

Forslag

til

lov om ændring af lov om Ørestaden m.v.

(Opløsning af Østamagerbaneselskabet I/S)

 

§ 1

I lov nr. 477 af 24. juni 1992 om Ørestaden m.v., som ændret senest ved lov nr. 386 af 6. juni 2002, foretages følgende ændring:

1. Efter § 15 og før overskriften »Andre bestemmelser« indsættes:

»Opløsning af Østamagerbaneselskabet I/S

§ 15 a. Østamagerbaneselskabet I/S opløses med virkning fra 1. januar 2007. Østamagerbaneselskabets aktiver og passiver, rettigheder og pligter overtages med virkning fra 1. januar 2007 af Ørestadsselskabet I/S. Københavns Amtskommunes rettigheder og pligter over for Østamagerbaneselskabet I/S overtages ligeledes med virkning fra 1. januar 2007 af Ørestadsselskabet I/S forud for overførslen af Københavns Amtskommunes øvrige aktiver og passiver samt rettigheder og pligter til andre myndigheder end Ørestadsselskabet I/S efter lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen.

Stk. 2. Tinglysning og registrering af Ørestadsselskabet I/S´ rettigheder og pligter kan ske på grundlag af denne lov.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Lovforslaget indebærer for det første, at Østamagerbaneselskabet I/S opløses. Østamagerbaneselskabet I/S ejes af Københavns Amtskommune (45 pct.) og Ørestadsselskabet I/S (55 pct.) og har til opgave at anlægge metroens 3. etape, Østamagerbanen. For det andet indebærer lovforslaget, at Ørestadsselskabet I/S overtager Østamagerbaneselskabet I/S´ aktiver og passiver, rettigheder og pligter pr. 1. januar 2007. For det tredje præsiceres det i lovforslaget, at Københavns Amtskommunes rettigheder og pligter over for Østamagerbaneselskabet I/S overtages af Ørestadsselskabet I/S forud for overførslen af Københavns Amtskommunes øvrige aktiver og passiver samt rettigheder og pligter til andre myndigheder end Ørestadsselskabet I/S efter lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen.

1.1. Baggrund

Amtskommunerne nedlægges pr. 1. januar 2007, og i den forbindelse skal der tages stilling til, hvad der skal ske med Københavns Amtskommunes ejerandel i Østamagerbaneselskabet I/S.

Spørgsmålet om, hvad der skulle ske med metroen, blev holdt ude af lovgivningen vedrørende kommunalreformen, fordi regeringen i oktober 2004 besluttede, at der skulle arbejdes mod en aftale om anlæggelse af en cityring og i forbindelse hermed en omorganisering af Ørestadsselskabet I/S og Københavns Havn A/S. Det har således været forventningen, at spørgsmålet om, hvad der skulle ske med Københavns Amtskommunes ejerandel, ville blive løst i forbindelse med lovforslaget om omorganisering af Ørestadsselskabet I/S og Københavns Havn A/S.

Sagen kan imidlertid ikke længere afvente fremsættelse af et lovforslag om omorganisering af Ørestadsselskabet I/S og Københavns Havn A/S, idet der inden den 1. april 2006 skal indgås aftale om deling af bl.a. amtskommunens aktiver og passiver samt rettigheder og pligter. Forinden delingsforhandlingernes afslutning, skal der således tages stilling til spørgsmålet om, hvad der skal ske med Københavns Amtskommunes ejerandel i Østamagerbaneselskabet I/S.

Østamagerbaneselskabet I/S er stiftet af Ørestadsselskabet I/S sammen med Københavns Amtskommune, jf. § 1, stk. 3, i lov om Ørestaden m.v., lov nr. 477 af 24. juni 1992, jf. Folketingstidende 1991-92 (Folketingets Forhandlinger 84, 1805, 10661, 11116, A 263, B 2663 samt C 1433), som bl.a. blev ændret ved lov nr. 1091 af 21. december 1994, jf. Folketingstidende 1994-95, (Folketingets Forhandlinger 259, 494, 1649, 1802, A 316, B 69 samt C 77). Selskabet blev stiftet den 12. september 1995.

Østamagerbaneselskabets opgaver er at anlægge metroens 3. etape, Østamagerbanen, der går fra Lergravsparken til Københavns Lufthavn. Desuden skal Østamagerbaneselskabet I/S sammen med Ørestadsselskabet I/S og Frederiksbergbaneselskabet I/S udbyde driften af metroen.

Beslutningen om at anlægge Østamagerbanen (metroens 3. etape) blev i henhold til § 5, stk. 1, 2. pkt., i lov om Ørestaden m.v., først truffet efter, at der var truffet beslutning om etablering af Ørestadsbanen (metroens 1. etape) og Frederiksbergbanen (metroens 2. etape). Det var en forudsætning for beslutningen, at Ørestadsselskabet I/S vurderede, at det økonomiske grundlag for at etablere banen var til stede, samt at Københavns Amtskommune forpligtede sig til at finansiere sin andel af anlægsudgifterne. I april 2002 blev der mellem Københavns Amtskommune, Københavns Kommune og Trafikministeriet med tilslutning fra Tårnby Kommune indgået en aftale om vilkårene for etablering af metroens 3. etape. Aftalen blev efterfølgende tiltrådt af Folketingets Finansudvalg.

Da Østamagerbaneselskabet I/S er oprettet med hjemmel i lov om Ørestaden m.v., og selskabet har iværksat anlægsarbejdet, kræver en opløsning af selskabet en ændring af loven.

Der skal tillige skabes hjemmel til, at Ørestadsselskabet I/S, der ejes af Københavns Kommune (55 pct.) og staten (45 pct.), kan overtage Københavns Amtskommunes ejerandel.

1.2. Indhold

Lovforslaget giver hjemmel til, at Østamagerbaneselskabet I/S likvideres, samt hjemmel til at Ørestadsselskabet I/S kan overtage ansvaret for Østamagerbanen. Ørestadsselskabet I/S, som ejes af Københavns Kommune (55 pct.) og transport- og energiministeren (45 pct.), overtager således Østamagerbaneselskabet I/S´ aktiver og passiver, rettigheder og pligter, således at det samlede ansvar for Østamagerbanen fremover påhviler Ørestadsselskabet I/S. I forvejen ejer Ørestadsselskabet I/S 55 pct. af Østamagerbaneselskabet I/S, de resterende 45 pct. ejes af Københavns Amtskommune.

Det foreslås, at det nuværende Ørestadsselskab I/S overtager Københavns Amtskommunes ejerandel i Østamagerbaneselskabet I/S, fordi denne løsning vil indebære de fleste fordele for metroprojektet, bl.a. fordi den nuværende ansvars- og risikofordeling mellem staten og Københavns Kommune på den måde bibeholdes. Desuden bibeholdes der et klart ejeransvar for metroprojektet på Amager med kun to ejere.

Forslaget om, at Ørestadsselskabet I/S overtager Københavns Amtskommunes ejerandel i Østamagerbaneselskabet I/S, indebærer, at amtskommunens ejerandel i Østamagerbaneselskabet I/S ikke vil være omfattet af de generelle regler om overførslen af bl.a. amtskommunernes aktiver og passiver samt rettigheder og pligter, der er fastsat ved procedureloven (lov nr. 539 af 24. juni 2005) og procedurebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005). Amtskommunens ejerandel i Østamagerbaneselskabet I/S vil således ikke skulle indgå i de delingsforhandlinger, der pågår mellem amtskommunen og de myndigheder, der modtager opgaver fra amtskommunen, eller i myndighedernes aftale eller delingsrådets beslutning om fordelingen af amtskommunens aktiver og passiver m.v. Det bemærkes i den forbindelse, at den opgaveflytning, der sker med lovforslaget fra Østamagerbaneselskabet I/S til Ørestadsselskabet I/S, ikke er omfattet af procedurelovens regler.

Det foreslås, at opløsningen af Østamagerbaneselskabet I/S sker med virkning fra 1. januar 2007, og at Ørestadsselskabet I/S fra samme dato overtager samtlige Østamagerbaneselskabets aktiver og passiver og indtræder i samtlige Østamagerbaneselskabets rettigheder og pligter. Som en konsekvens heraf foreslås det præciseret, at Københavns Amtskommunes rettigheder og pligter over for Østamagerbaneselskabet I/S ligeledes med virkning fra den 1. januar 2007 overtages af Ørestadsselskabet I/S forud for den overførsel af Københavns Amtskommunes øvrige aktiver og passiver samt rettigheder og pligter til andre myndigheder end Ørestadsselskabet I/S, der sker efter procedurelovens regler.

Lovforslaget indebærer således, at Ørestadsselskabet I/S også overtager den del af Østamagerbaneselskabets gæld, der skulle være finansieret af Københavns Amtskommune, hvis amtskommunen ikke blev nedlagt. Det bemærkes i den forbindelse, at Østamagerbaneselskabet I/S ifølge selskabets likviditetsbudget pr. 1. januar 2007 vil have en gæld på ca. 120 mio. kr. Denne gæld vedrører primært finansieringsomkostninger. Københavns Amtskommune ville, hvis amtskommunen ikke blev nedlagt med udgangen af 2006, som medejer af Østamagerbaneselskabet I/S skulle finansiere en del af denne gæld svarende til ca. 55 mio. kr., jf. § 5, stk. 1, 2. pkt., i lov om Ørestaden. Københavns Amtskommunes gæld til Østamagerbaneselskabet I/S bortfalder ved amtskommunens nedlæggelse med udgangen af 2006. Københavns Amtskommunes finansieringsforpligtelse i forhold til den omhandlede del af Østamagerbaneselskabets gæld overføres således ikke til de myndigheder, der modtager opgaver fra amtskommunen i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen.

Københavns Amtskommune har i Kommunekredit optaget kortfristede lån til finansiering af de indskud i Østamagerbaneselskabet I/S, som amtskommunen har foretaget og foretager inden den 1. januar 2007. Lånene forfalder efter den 1. januar 2007, dvs. efter amtskommunens nedlæggelse. Denne finansieringsgæld, der kan opgøres til ca. 695 mio. kr. pr. 1. januar 2007, er ikke omfattet af dette lovforslag, men er omfattet af reglerne i procedureloven og procedurebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005) og indgår således i delingsforhandlingerne. Efter procedurebekendtgørelsens regler vil de omhandlede lån indgå i opgørelsen og fordelingen af amtskommunens nettoformue, der som udgangspunkt skal fordeles med 11 pct. til staten, 74 pct. til Region Hovedstaden og 15 pct. til kommunerne i Københavns Amt, jf. procedurebekendtgørelsens § 4, stk. 2.

Anlægsprocessen for Østamagerbanen forløber som planlagt, og Østamagerbanen forventes at kunne tages i brug i efteråret 2007.

I forbindelse med opløsningen af Østamagerbaneselskabet I/S skal der ske en likvidation af interessentskabet, og de bagved liggende interessentskabskontrakter bortfalder. Da det er Ørestadsselskabet I/S, som er ejet af Københavns Kommune og staten, der skal overtage Østamagerbanen, og Ørestadsselskabet I/S i forvejen hæfter umiddelbart og solidarisk, forventes Østamagerbaneselskabets kreditorer uden videre at ville acceptere debitorskiftet. Der bliver derfor ikke tale om, at nogen kreditorer kan anmelde et krav over for Københavns Amtskommune.

Københavns Kommune vil, via sit ejerskab af Ørestadsselskabet I/S sammen med staten, med den foreslåede løsning få ansvaret for en metrostrækning med linjeføring gennem Tårnby Kommune, uden at Tårnby Kommune eller andre lokale parter selv hæfter for anlæg eller drift af banen. Der er ikke mulighed for at indgå en aftale om, at Ørestadsselskabet I/S - og dermed Københavns Kommune - overtager Østamagerbanen efter de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse (de såkaldte kommunalfuldmagtsregler), og det er derfor nødvendigt med en lovhjemmel.

2. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Københavns Amtskommune vil den 1. januar 2007 have betalt ca. 630 mio. kr. (2006-priser) til Østamagerbaneselskabet I/S stort set svarende til amtets andel af de samlede anlægsudgifter på metroens 3. etape på i alt ca. 1.670 mio. kr. (2006-priser).

Østamagerbaneselskabet I/S vil imidlertid ifølge selskabets likviditetsbudget pr. 1. januar 2007 have en gæld på ca. 120 mio. kr. Denne gæld skyldes primært finansieringsomkostninger. Københavns Amtskommune ville – hvis amtskommunen ikke blev nedlagt med udgangen af 2006 – efter lov om Ørestaden være forpligtet til at finansiere en andel af denne gæld svarende til ca. 55 mio. kr. Den resterende del af Østamagerbaneselskabets gæld ville efter gældende regler skulle finansieres af Ørestadsselskabet I/S, som ejer 55 pct. af Østamagerbaneselskabet I/S. Lovforslaget indebærer, at Ørestadsselskabet I/S overtager den samlede gæld i Østamagerbaneselskabet I/S, herunder den del af gælden, som amtskommunen skulle have finansieret, hvis amtskommunen ikke blev nedlagt. Københavns Amtskommunes forpligtelse til at finansiere en del af denne gæld vil bortfalde med amtskommunens nedlæggelse med udgangen af 2006. Københavns Amtskommunes finansieringsforpligtelse i forhold til denne gæld overføres således ikke til de myndigheder, der modtager opgaver fra amtskommunen i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen.

Dette modsvares af, at amtets andel af de fremtidige nettoindtægter frem til 2030 forventes at ligge i størrelsesordnen ca. 60-70 mio. kr. (nutidsværdi). Herudover kommer udgifter til reinvesteringer i samme periode på ca. 27 mio. kr. (nutidsværdi).

Sammenholdes amtets gæld, andel af forventede fremtidige indtægter og reinvesteringsudgifter, opnås en samlet negativ nutidsværdi af amtets ejerandel pr. 1. januar 2007 på ca. 12 til 22 mio. kr. Dertil kommer, at overtagelse af amtets ejerandel indebærer overtagelse af en vis driftsrisiko, usikkerhed om passagerindtægter, indtægtsdeling, krav fra entreprenørerne m.m.

Den fremtidige »værdi« af aktiviteterne i Østamagerbaneselskabet I/S i en periode set over de næste 25 år er således negativ. Ved at lade Ørestadsselskabet I/S overtage Københavns Amtskommunes ejerandel pr. 1. januar 2007 påtager staten og Københavns Kommune sig - som ejere af Ørestadsselskabet I/S - således at overtage en gæld på ca. 55 mio. kr. (nutidsværdi) samt den fremtidige økonomisk risiko, som ville have belastet Københavns Amtskommune, hvis amtskommunen ikke var blevet nedlagt.

Det var med lovgrundlaget en forudsætning, at Københavns Amtskommune skulle bidrage til anlægsinvesteringen af Østamagerbanen med en andel svarende til amtskommunens ejerandel. Med Ørestadsselskabet I/S´ overtagelse af Københavns Amtskommunes ejerandel pr. 1. januar 2007 overtager staten og Københavns Kommune som ejere af Ørestadsselskabet I/S reelt en økonomisk byrde og potentielt fremtidig risiko, som oprindeligt var forudsat afholdt af amtskommunen.

Anlægsprocessen for Østamagerbanen forløber som planlagt i forhold til budgettet, og Ørestadsselskabet I/S har oplyst, at aktiviteterne i Østamagerbaneselskabet I/S isoleret set forventes at kunne overtages inden for Ørestadsselskabets eksisterende låneramme.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. Styrelsen vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser for erhvervslivet i et omfang, der berettiger, at det bliver forelagt virksomhedspanelet. Forslaget bør derfor ikke forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel.

4. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

5. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget medfører ikke administrative konsekvenser for borgerne.

6. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

7. Høring

Lovforslaget er sendt til høring hos de myndigheder og organisationer, der fremgår af bilaget til lovforslaget.

Høringssvarene vil blive fremsendt til Folketingets Trafikudvalg ledsaget af de kommentarer, som udtalelserne måtte give anledning til.

Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser

 

Positive konsekvenser/mindreudgifter

Negative konsekvenser/merudgifter

Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen konsekvenser for det offentlige samlet set, men en økonomisk forpligtelse på anslået 55 mio. kr. flyttes fra Københavns Amtskommune til Ørestadsselskabet I/S og dermed til staten og Københavns Kommune, som ejere af Ørestadsselskabet I/S.

Ingen konsekvenser for det offentlige samlet set, men en økonomisk forpligtelse på anslået 55 mio. kr. flyttes fra Københavns Amtskommune til Ørestadsselskabet I/S og dermed til staten og Københavns Kommune, som ejere af Ørestadsselskabet I/S.

Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen

Ingen

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for borgerne

Ingen

Ingen

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Den foreslåede bestemmelse i stk. 1, 1. pkt., indebærer, at Østamagerbaneselskabet I/S opløses pr. 1. januar 2007. Ved opløsningen overtages Østamagerbaneselskabet I/S´ aktiver og passiver, rettigheder og pligter af Ørestadsselskabet I/S, jf. den foreslåede bestemmelse i stk. 1, 2. pkt. Dette gælder uanset karakter, retsgrundlag og stiftelsestidspunkt for de omhandlede rettigheder og pligter samt aktiver og passiver. Bestemmelsen omfatter således rettigheder og pligter indgået på såvel offentligretligt som privatretligt grundlag.

Ørestadsselskabet I/S skal således fuldt ud respektere alle vilkår i kontrakter, overenskomster, lejeaftaler m.v., som er indgået af Østamagerbaneselskabet I/S, ligesom Ørestadsselskabet I/S indtræder i alle denne virksomheds rettigheder.

Da det er Ørestadsselskabet I/S, som er ejet af Københavns Kommune og staten, der skal overtage Østamagerbaneselskabet I/S´ aktiver og passiver, rettigheder og pligter, og Ørestadsselskabet I/S i forvejen hæfter umiddelbart og solidarisk for Østamagerbaneselskabet I/S, forventes Østamagerbaneselskabets kreditorer uden videre at ville acceptere debitorskiftet.

Ørestadsselskabets direktion og administration er også direktion og administration for Østamagerbaneselskabet I/S. Der er indgået en administrationsaftale mellem Ørestadsselskabet I/S og Østamagerbaneselskabet I/S, som regulerer afregningen herfor.

Med den foreslåede bestemmelse i stk. 1, 3. pkt., præciseres, hvilke konsekvenser Ørestadsselskabet I/S´ overtagelse af Østamagerbaneselskabet I/S får for fordelingen af Københavns Amtskommunes aktiver og passiver samt rettigheder og pligter efter procedureloven. Det præciseres i bestemmelsen, at Københavns Amtskommunes rettigheder og pligter over for Østamagerbaneselskabet I/S ligeledes overtages med virkning fra 1. januar 2007 af Ørestadsselskabet I/S, dvs. at Ørestadsselskabet I/S overtager Københavns Amtskommunes ejerandel i Østamagerbaneselskabet I/S, og at Ørestadsselskabet endvidere overtager den gæld på ca. 55 mio. kr. (nutidsværdi), der påhviler amtskommunen efter § 5, stk. 1, 2. pkt., i lov om Ørestaden m.v., samt den fremtidige økonomiske risiko, som ville have belastet Københavns Amtskommune, hvis amtskommunen ikke var blevet nedlagt. Finansieringsforpligtelsen efter § 5, stk. 1, 2. pkt., i lov om Ørestaden m.v. bortfalder således med nedlæggelsen af Københavns Amtskommune pr. 1. januar 2007. Derimod overtager Ørestadsselskabet I/S ikke den gældsforpligtelse, Københavns Amtskommune selv har påtaget sig med henblik på at afvikle amtskommunens forpligtelser over for Østamagerbaneselskabet I/S. Det præciseres endvidere, at de rettigheder og pligter, Ørestadsselskabet overtager, overtages forlods forud for fordelingen af Københavns Amtskommunes øvrige aktiver og passiver, rettigheder og pligter til andre myndigheder end Ørestadsselskabet I/S efter lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen. Lovforslaget indebærer således en fravigelse fra, hvad der ellers ville følge af procedureloven på det punkt, at Københavns Amtskommunes rettigheder og pligter over for Østamagerbaneselskabet I/S ikke indgår i delingsforhandlingerne.

Der skabes med den foreslåede bestemmelse i stk. 2 hjemmel til, at tinglysning og anden registrering kan ske alene på grundlag af denne lov, hvorfor oprettelse af dokumenter ikke vil være nødvendig.

Til § 2

Det foreslås, at loven træder i kraft 1. januar 2007, dvs. samtidig med at Københavns Amtskommune nedlægges.Bilag 1

Oversigt over myndigheder og organisationer, der er anmodet om en udtalelse i anledning af lovforslaget

Ørestadsselskabet I/S

Københavns Amt

Københavns Kommune

Frederiksberg Kommune

Kommunernes Landsforening

Amtsrådsforeningen

HTS – Handel, Transport- og serviceerhvervene

LO