Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Driftsjournal for forsamlingstelt/selskabshus
Bilag 2 Brand- og evakueringsinstruks
Bilag 3 Eksempel på bord- og stoleopstilling
Bilag 4 Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet
Den fulde tekst

Skrivelse om tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

 

 

Indholdsfortegnelse

1

Almindelige bestemmelser

 

1.1

Definitioner og anvendelsesområde

 

1.2

Generelt

 

1.3

Ansøgninger, tilladelser og godkendelser

2

Forsamlingstelte og selskabshuse til højst 150 personer

3

Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

 

3.1

Generelt

 

3.2

Afstandsforhold

 

3.3

Flugtveje

 

3.4

Pladsfordelingsplan

 

3.5

Driftsjournal

 

3.6

Brand- og evakueringsinstruks

 

3.7

Nødbelysning

 

3.8

Rumopvarmning

 

3.9

Særlig udsmykning og særlige arrangementer

 

3.10

Brandslukningsmateriel

 

3.11

Ordensregler

4

Cirkustelte

5

Campingområder for medlemmer af spejderorganisationer

 

5.1

Anvendelsesområde

 

5.2

Generelt

 

5.3

Campingområder med et samlet areal på højst 3.000 m2

 

5.4

Campingområder med et samlet areal på over 3.000 m2

 

5.5

Campingområder, som har et samlet areal på over 50.000 m2 , eller som anvendes af flere end 2.500 overnattende personer

6

Andre campingområder

 

6.1

Anvendelsesområde

 

6.2

Generelt

 

6.3

Campingområder med et samlet areal på højst 1.000 m2

 

6.4

Campingområder med et samlet areal på over 1.000 m2

 

6.5

Campingområder med et samlet areal på over 50.000 m2 , eller med flere end 2.500 overnattende personer

7

Salgsområder

 

7.1

Anvendelsesområde

 

7.2

Generelt

 

7.3

Salgsområder med et samlet areal på højst 500 m2

 

7.4

Salgsområder med et samlet areal på over 500 m2

 

7.5

Salgsområder på over 500 m2 med særlige brandmæssige forhold

8

Straf og ikrafttræden

 

8.1

Straf

 

8.2

Ikrafttræden

Bilag 1.

Driftsjournal for forsamlingstelt/selskabshus

Bilag 2.

Brand- og evakueringsinstruks

Bilag 3.

Eksempel på bord- og stoleopstilling

Bilag 4.

Bekendtgørelse

 

Disse tekniske forskrifter er fastsat i medfør af § 33, stk. 2 nr. 2, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober 2000, samt efter bemyndigelse i § 4 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 553 af 21. juni 2001 om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

Almindelige bestemmelser

 

1.1 Definitioner og anvendelsesområde

 

Forsamlingstelt: Telt med master og barduner, stålrammer eller lignende, der anvendes som forsamlingslokalitet.

Cirkustelt: Forsamlingstelt, der anvendes til cirkusforestillinger.

Staldtelt: Telt, der anvendes til opstaldning af dyr i forbindelse med afholdelse af cirkusforestillinger.

Selskabshus: Bygning med ydervægge af fast materiale (træ, stål m.v.), der opstilles for midlertidig anvendelse som forsamlingslokalitet.

Campingenhed: Telt, campingvogn eller anden transportabel konstruktion som en campingbil og lignende.

Campingområde: Areal i det fri, der udlægges til brug for campingenheder og tilknyttede servicefaciliteter som toiletter, bade- og bruserum, kogepladser, affaldspladser m.v. og friområder.

Teltområde: Den del af et campingområde, hvor der opstilles telte.

Caravanområde: Den del af et campingområde, hvor der opstilles campingvogne, campingbiler og lignende.

Salgsområde: Areal i det fri, der udlægges til brug for salgsboder, der opstilles for midlertidig anvendelse.

Friområde: Areal, der udlægges i campingområder og salgsområder med henblik på at hindre, at brande breder sig og for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

 

1.1.2 Disse tekniske forskrifter er gældende for placering, indretning og benyttelse af:

Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m2 , der anvendes af højst 150 personer - se kapitel 2.

Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m2 , der anvendes af flere end 150 personer - se kapitel 3.

Cirkustelte på over 50 m², der er bestemt til flere end 150 personer - se kapitel 3 og 4.

Campingområder, der enten er bestemt til, eller som anvendes af flere end 150 overnattende personer, bortset fra campingpladser, der er omfattet af campingreglementet. Campingområder for medlemmer af spejderorganisationer - se kapitel 5.

Andre campingområder - se kapitel 6.

Salgsområder - se kapitel 7.

 

Kapitel 1 og 8 gælder generelt, mens kapitlerne 2-7 alene gælder for de specifikke typer af forsamlingstelte, selskabshuse, campingområder og salgsområder.

 

1.2 Generelt

 

1.2.1 Forsamlingstelte, selskabshuse, campingområder og salgsområder skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for at brande opstår, at brande breder sig, og at personskade finder sted, formindskes mest muligt, samt således, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

 

1.2.2 Såfremt et salgs- eller campingområde benyttes i tidsrummet mellem solnedgang og solopgang, og området er omgivet af hegn eller lignende, skal hver udgang fra området være forsynet med belyste flugtvejsskilte. Til dette formål skal der etableres en stabil nødstrømsforsyning med en kapacitet svarende til mindst en halv time. Placeringen af flugtvejsskiltene skal ske efter nærmere anvisning af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Evt. døre og porte skal kunne åbnes i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.

 

1.2.3 Ved indretning og opstilling af forsamlingstelte, selskabshuse og salgsboder skal det sikres, at de bærende konstruktioner er stabile under alle vejrforhold.

 

1.2.4 Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder skal sørge for, at bestemmelserne i disse tekniske forskrifter overholdes.

 

1.2.5 Ved udlejning af forsamlingstelte og selskabshuse skal udlejeren gøre lejeren skriftligt bekendt med den for benyttelsen gældende pladsfordelingsplan og de regler, der skal overholdes ved opstillingen og benyttelsen.

 

1.2.6 Elektriske installationer skal opfylde bestemmelserne i Elektricitetsrådets stærkstrømsbekendtgørelse. Gasinstallationer skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet, udstedt af Danmarks Gasmateriel Prøvning (DGP).

 

1.3 Ansøgninger, tilladelser og godkendelser

 

1.3.1 Ansøgning vedrørende de i punkt 3.1.1 nævnte forsamlingstelte og selskabshuse, de i punkterne 5.2.1 og 6.2.1 nævnte campingområder samt de i punkt 7.2.1 nævnte salgsområder skal af den ansvarlige arrangør indsendes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) i to eksemplarer, senest 30 dage før forsamlingsteltet eller selskabshuset skal anvendes, eller campingområdet eller salgsområdet skal etableres. Ansøgningen skal indeholde oplysning om navn, bopælsadresse og telefonnummer på den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder, jf. punkt 1.2.4.

 

Ansøgning om tilladelse til opstilling af forsamlingstelte og selskabshuse skal vedlægges brand- og evakueringsinstruks, tegningsmateriale og en beskrivelse, herunder en pladsfordelingsplan, der godtgør, at forskrifterne i kapitel 3 og eventuelt tillige kapitel 4 overholdes. For forsamlingstelte, bortset fra cirkustelte, skal desuden vedlægges dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber, jf. punkt 3.1.3.

 

Ansøgning om tilladelse til opstilling af de i punkt 3.1.2 nævnte cirkustelte skal endvidere vedlægges kopi af Beredskabsstyrelsens godkendelse af teltets indretning, herunder den godkendte pladsfordelingsplan.

 

Ansøgning om tilladelse til etablering af campingområder skal indeholde en beskrivelse af og en målfast plan over campingområdet. Planen skal vise placering af teltområder, caravanområder, servicefaciliteter og friområder samt placering af eventuelle salgsområder, forsamlingstelte, selskabshuse, brandfarlige oplag og bygninger.

 

Ansøgning om tilladelse til etablering af salgsområder skal indeholde en beskrivelse af og en målfast plan over salgsområdet. Planen skal vise placering af salgsboder, servicefaciliteter og friområder samt placering af eventuelle campingområder, forsamlingstelte, selskabshuse, brandfarlige oplag og bygninger.

 

1.3.2 Ansøgning vedrørende indretning af de i punkt 3.1.2 nævnte cirkustelte skal indsendes til Beredskabsstyrelsen i to eksemplarer, senest 60 dage før cirkusteltet skal anvendes.

 

Ansøgningen skal vedlægges tegningsmateriale og en beskrivelse, herunder en pladsfordelingsplan, der godtgør, at forskrifterne i kapitel 3 og eventuelt tillige kapitel 4 opfyldes, samt dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber jf. punkt 3.1.3.

 

1.3.3 Tilladelser og godkendelser kan tilbagekaldes, såfremt dette viser sig påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager.

2 Forsamlingstelte og selskabshuse til højst 150 personer

 

2.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af højst 150 personer, skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med forskrifterne i dette kapitel.

 

2.2 Forsamlingstelte og selskabshuse skal placeres i en afstand af mindst 5 m fra naboskel samt vej- og stimidte. To eller flere forsamlingstelte eller selskabshuse, der opstilles i en indbyrdes afstand på mindre end 5 m, betragtes som ét forsamlingstelt eller selskabshus.

 

Forsamlingstelte og selskabshuse skal placeres i en afstand fra bygninger og brandfarlige oplag (f.eks. halm, brændbar emballage eller brændbart affald) af mindst 10 m.

 

2.3 Teltdug skal udføres af et brandmæssigt egnet materiale. Vægge og lofter, som ikke er udført af teltdug, skal have overflader, som er udført mindst som klasse 2-beklædning, f.eks. 9 mm spånplade, 9 mm træfiberplade eller 9 mm krydsfinerplade.

 

Dokumentationen for teltdugens brandmæssige egenskaber kan enten bestå af en godkendelse fra By- og Boligministeriet, af en prøvningsattest fra et anerkendt prøvningsinstitut eller af en godkendelse fra en ansvarlig myndighed i andre EU- og EFTA-lande

 

2.4 Fra forsamlingstelte og selskabshuse skal der være mindst 2 udgange, hver med en fri bredde på mindst 0,8 m og en fri højde på 2 m, placeret i forsamlingsteltets modstående ender. Udgange må ikke camoufleres, men skal tydeligt fremtræde som udgange, og skal kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Såfremt der anvendes snoretræk eller lignende som lukkesystem, skal udgange være fuldt åbne i driftstiden.

 

Over eller umiddelbart ved udgange skal der anbringes flugtvejsskilte udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

 

2.5 Udlejere af forsamlingstelte og selskabshuse skal skriftligt underrette lejere om, at følgende bestemmelser skal overholdes:

Forsamlingsteltet må højst anvendes til 150 personer.

Inventar skal opstilles på en sådan måde, at der er fri og uhindret adgang til udgange.

Rumopvarmning skal

enten ske med elvarme jf. punkt 1.2.6

eller med olie- eller gasfyrede aggregater.

Olie eller gasfyrede aggregater til rumopvarmning skal være anbragt uden for teltet i en afstand af mindst 5 m fra dette.

Gasinstallationer skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.2.6. Eventuelle F-gasflasker skal være anbragt i en afstand af mindst 5 m fra forsamlingstelte og selskabshuse. F-gas flasker skal være sikret mod påkørsel og placeres oprejst. Gasoplaget skal opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i "Tekniske forskrifter for F-gas"

Kogeapparater og lign., bortset fra elkogeplader, må ikke anvendes i forsamlingstelte og selskabshuse. Elektriske installationer skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.2.6.

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

 

3.1 Generelt

 

3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m2 , der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i disse tekniske forskrifter.

 

Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan fastsætte andre vilkår, end de i punkterne 3.2.1 til 3.11.6 nævnte. De af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) fastsatte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.2.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.

 

3.1.2 Indretning af cirkustelte, der er bestemt til flere end 150 personer, skal godkendes af Beredskabsstyrelsen. Placering og benyttelse af cirkustelte er omfattet af punkt 3.1.1. Beredskabsstyrelsens godkendelse vedlægges ansøgningen til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).

 

3.1.3 Teltdug skal udføres af et brandmæssigt egnet materiale. Vægge og lofter, som ikke er udført af teltdug, skal have overflader, som er udført mindst som klasse 2-beklædning, f.eks. 9 mm spånplade, 9 mm træfiberplade eller 9 mm krydsfinerplade.

 

Dokumentationen for teltdugens brandmæssige egenskaber kan bestå af en godkendelse fra By- og Boligministeriet, af en prøvningsattest fra et anerkendt prøvningsinstitut eller af en godkendelse fra en ansvarlig myndighed i andre EU- og EFTA-lande

 

3.1.4 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan i medfør af § 35, stk. 3, i beredskabsloven bestemme, at det kommunale redningsberedskab eller en eller flere personer, som kommunalbestyrelsen har bemyndiget hertil, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid skal være til stede som brandvagt ved benyttelse af forsamlingstelte eller selskabshuse.

 

3.2 Afstandsforhold

 

3.2.1 Forsamlingstelte og selskabshuse skal placeres i en afstand af mindst 5 m fra naboskel samt vej- og stimidte.

 

Forsamlingstelte og selskabshuse skal placeres i en afstand fra bygninger, beboelsesvogne og brandfarlige oplag (f.eks. halm, brændbar emballage eller brændbart affald) af mindst 10 m.

 

Forsamlingstelte og selskabshuse skal placeres i en afstand af mindst 5 m fra mindre telte og selskabshuse, der indrettes til køkken, garderobe og andre servicefunktioner, såfremt det samlede areal af teltene og selskabshusene overstiger 1.000 m2.

 

Opstilling af to eller flere forsamlingstelte eller selskabshuse skal - uanset størrelse - ske i en indbyrdes afstand af mindst 5 m. Såfremt teltene eller selskabshusene opstilles med en indbyrdes afstand på mindre end 5 m, betragtes disse som én enhed.

 

3.3 Flugtveje

 

3.3.1 Det maksimale antal personer, som må gives adgang til forsamlingstelte og selskabshuse, skal svare til den samlede bredde af flugtvejene (herunder døre), målt på det smalleste sted, således at 1 person svarer til 1 cm flugtvejsbredde. Flugtvejsbredden skal fordeles ligeligt på flugtvejene.

 

3.3.2 Fra forsamlingstelt og selskabshus skal der være mindst 2 udgange, placeret i modstående ender. Herudover skal der være udgange i et sådant omfang, at der fra et vilkårligt punkt er højst 25 m til nærmeste udgang.

 

Hver udgang skal have en fri bredde på mindst 1 m og en fri højde på mindst 2 m.

 

3.3.3 Døre skal åbne i flugtretningen. Døre og udgange må ikke camoufleres, men skal tydeligt fremtræde som udgange, og skal kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Såfremt der anvendes snoretræk eller lignende som lukkesystem, skal udgange være fuldt åbne i driftstiden.

 

3.3.4 Ved udgange, der ikke er i terrænhøjde, skal der opsættes trapper eller ramper. Trapper og ramper skal have en bredde, der mindst svarer til bredden af den pågældende udgang, og skal være forsynet med håndlister på begge sider i en højde af ca. 0,8 m over trinforkant, reposer og ramper.

Den frie højde over trapper og ramper skal være mindst 2 m. Forholdet mellem en trappes grund og stigning skal være sådan, at trapperne er sikre at gå på. Stigningen må ikke være større end 18 cm. Grunden (trinbredden) skal mindst være 25 cm og måles i ganglinien midt i trappens fri bredde, dog højst 50 cm fra den indre håndliste.

For ramper må hældningen højst være 1:20.

 

Særligt brede trapper skal opdeles med håndlister med højst 2 m afstand.

 

3.3.5 Flugtveje skal såvel indvendigt som udvendigt udformes på en overskuelig måde, der giver betryggende mulighed for, at personer kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri. Flugtvejen må ikke hindres af master, barduner og lign.

 

3.3.6 Master og barduner, der er anbragt umiddelbart ved et forsamlingstelts udvendige flugtveje, skal afmærkes på tydelig måde.

 

3.4 Pladsfordelingsplan

 

3.4.1 Opstilling af stole, bænke, borde og andet inventar skal være i overensstemmelse med en godkendt pladsfordelingsplan.

 

Planen skal udover inventaropstilling vise flugtveje helt til terræn i det fri, herunder gangarealer, jf. punkt 3.4.2, alle udgange og eventuelle trapper og ramper samt anbringelsessteder for nødbelysningslamper og brandslukningsmateriel. Hvis der anvendes forskellige inventaropstillinger, skal der godkendes en pladsfordelingsplan for hver enkelt opstilling.

 

Et eksemplar af planen, forsynet med godkendelsespåtegning, skal ophænges på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted, f.eks. ved hovedindgangen.

 

I forsamlingstelte og selskabshuse, som benyttes uden inventaropstilling, skal der forefindes et af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) underskrevet opslag med tydelig angivelse af det maksimale antal personer, som må gives adgang til forsamlingsteltet henholdsvis selskabshuset.

 

3.4.2 Stole i rækker skal fastgøres til gulvet eller sammenkobles i grupper af mindst 4. Sammenkoblingen skal udføres stabilt, således at stolenes indbyrdes placering ikke forrykkes

 

Afstanden mellem rækker med stole eller bænke skal være mindst 80 cm (regnet fra stoleryg til stoleryg).

 

Antallet af pladser i ubrudt række fra frit gangareal af en bredde på mindst 1,3 m må ikke overstige 12, og antallet af rækker uden afbrydelse af et frit gangareal af en bredde på mindst

- 2 m for bænke og sammenkoblede stole og

- 1,3 m for fastgjorte stole

må ikke overstige 20.

 

Gangarealerne skal i øvrigt have en bredde på mindst 1 cm for hver person, der skal passere gangarealet for at komme til udgange.

 

3.4.3 I forsamlingstelte eller selskabshuse med bord og- stoleopstilling skal der udlægges gangarealer af en bredde på mindst 1,3 m og i øvrigt svarende til mindst 1 cm for hver person, der skal passere det pågældende gangareal for at komme til udgange. I gangarealer må der ikke opstilles stole eller andet inventar.

Antallet af stole ved hver bordopstilling i ubrudt række må maksimalt være 24. Mellem hver bord- og stoleopstilling skal der være en afstand på 2 m regnet fra bordkant til bordkant, såfremt der er stole langs bordkanten. Et eksempel på bord- og stoleopstilling fremgår af forskrifternes bilag 3.

 

3.4.4 Stole, borde og andet inventar skal opstilles på en sådan måde, at flugtveje uhindret kan benyttes.

 

3.5 Driftsjournal

 

3.5.1 Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder skal drage omsorg for, at der føres en driftsjournal vedrørende kontrollen af de i punkt 3.5.2 nævnte forhold. Driftsjournalen skal være udformet således, at det fremgår, at kontrollen af de enkelte punkter er udført. Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder skal ved sin underskrift og ved angivelse af dato og klokkeslæt i driftsjournalen attestere, at kontrollen er foretaget umiddelbart inden arrangementets start. Såfremt arrangementet varer længere end 24 timer, skal kontrollen gentages for hver påbegyndt 24. time. Driftsjournalen skal opbevares, indtil arrangementet er afsluttet. Et eksempel på driftsjournal fremgår af forskrifternes bilag 1.

 

3.5.2 Før enhver benyttelse skal det kontrolleres,

at udgange kan åbnes indefra i fuld bredde og højde, samt at flugtvejene er frie og ryddelige i hele deres bredde,

at udgange kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj,

at udgange samt nødbelysningslamper og skilte ved disse er synlige,

at opslag, hvis det er krævet, med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted,

at inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan, medmindre lokalet anvendes uden inventaropstilling,

at alle nødbelysningslamper er i orden, herunder at alle udgangs- og henvisningsskilte tændes ved svigt af den normale strømforsyning til disse skilte, og at alle lamper, der hører til panikbelysningen, tændes ved svigt af strømforsyningen til den normale belysning i flugtvejene,

at evt. håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte,

at personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen, og

at personale er instrueret om det antal personer, som forsamlingsteltet henholdsvis selskabshuset er godkendt til, om ordensreglerne og om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet.

 

3.6 Brand- og evakueringsinstruks

 

3.6.1 På steder hvor personale færdes, skal der opsættes en brand- og evakueringsinstruks, der som minimum skal indeholde en beskrivelse af, hvordan

brandvæsenet alarmeres,

personale adviseres om den opståede nødsituation,

evt. orienteringslys tændes,

optræden og musik stoppes,

lydanlæg eventuelt anvendes til orientering af gæsterne om situationen,

evt. røgmaskiner og andet udstyr, som medfører reduceret sigtbarhed, afbrydes,

personale vejleder gæster til udgange, og

slukningsmateriel bemandes og anvendes.

Et eksempel på en brand- og evakueringsinstruks fremgår af forskrifternes bilag 2.

 

3.7 Nødbelysning

 

3.7.1 Over eller umiddelbart ved udgange skal der anbringes lamper eller belys-

te skilte udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

 

Lamper eller belyste skilte skal altid være tændt, når forsamlingsteltet eller selskabshuset benyttes. Belysningen skal kunne opretholdes i mindst 30 minutter efter eventuel afbrydelse af hovedbelysningen.

 

3.7.2 I forsamlingstelte og selskabshuse samt ved eventuelle trapper og ramper skal der opsættes klartlysende lamper, som giver en belysning af mindst 1 lux på gangarealer, trapper og ramper.

 

Lamperne skal tændes automatisk efter en afbrydelse af hovedbelysningen, og nødbelysningen skal kunne opretholdes i mindst 30 minutter.

 

3.7.3 Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser om nødbelysning skal i øvrigt overholdes.

 

3.7.4 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan helt eller delvist frafalde kravene i punkterne 3.7.1 og 3.7.2 for så vidt angår forsamlingstelte og selskabshuse, som ikke benyttes efter mørkets frembrud. Det er en forudsætning herfor, at udgange markeres med tydelig skiltning.

 

3.8 Rumopvarmning

 

3.8.1 Rumopvarmning af selskabshuse og forsamlingstelte skal

enten ske med elvarme, jf. punkt 1.2.6,

eller med olie- eller gasfyrede aggregater, jf. punkt 3.8.2 .

 

3.8.2 Olie- eller gasfyrede aggregater til rumopvarmning skal være anbragt uden for teltet i en afstand af mindst 5 m fra dette.

Gasinstallationer skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.2.6. Eventuelle F-gasflasker skal være anbragt i en afstand af mindst 5 m fra forsamlingstelte og selskabshuse. F-gas flasker skal være sikret mod påkørsel og placeres oprejst. Gasoplaget skal opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i "Tekniske forskrifter for F-gas".

 

3.9 Særlig udsmykning og særlige arrangementer

 

3.9.1 Fortæpper, forhæng og lign. skal være af heluldent brandimprægneret stof eller tilsvarende materiale.

 

3.9.2 Udsmykning med let antændelige materialer må ikke finde sted.

 

3.9.3 For anvendelse af scener og for afholdelse af udstillinger, bazarer og lignende gælder endvidere "Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler."

 

3.10 Brandslukningsmateriel

 

3.10.1 I forsamlingstelte og selskabshuse skal der være anbragt trykvandslukkere eller håndsprøjtebatterier i et sådant omfang, at der fra et vilkårligt punkt i forsamlingsteltet eller selskabshuset er højst 25 m til nærmeste trykvandslukker eller håndsprøjtebatteri.

 

Placeringen skal finde sted ved udgange.

 

Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF.

 

Håndildslukkere, der opfylder kravene i DS 2120 eller DS/EN 3, anses for at opfylde bekendtgørelsen om indretning af trykbærende udstyr.

 

For så vidt angår slukningsevne, skal håndildslukkerne opfylde kravene i DS 2120 eller DS/EN 3, dog således at

 

Kulsyresne- og pulverslukkere, der opfylder kraven i DS 2120 skal være af en størrelse på mindst 6 kg. Kulsyresneslukkere skal mindst være af type 55 B og pulverslukkere mindst af type 89 B.

Trykvandslukkere, der opfylder kravene i DS 2120, skal være på mindst 10 liter.

Kulsyresneslukkere, der opfylder kravene i DS/EN 3, skal mindst være af type 55 B

Pulverslukkere, der opfylder kravene i DS/EN 3, skal mindst være af type 89 B.

Trykvandslukkere, der opfylder kravene i DS/EN 3, skal mindst være af type 13 A.

 

Vandfyldte slangevinder skal være udført efter DS/EN 671-1.

 

 

3.10.2 De i punkt 3.10.1 nævnte trykvandslukkere skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320. Håndildslukkere skal efterses og kontrolleres mindst 1 gang om året, og dato for sidste eftersyn skal til enhver tid fremgå af en påhæftet mærkeseddel el. lign. af den, der har foretaget eftersynet.

Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 6, udgivet af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut).

 

3.10.3 Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

 

3.11 Ordensregler

 

3.11.1 Området i en afstand af 5 m fra forsamlingstelte og selskabshuse må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering og lign.

 

3.11.2 Ved udgange må der ikke findes parkerede biler, knallerter, cykler, oplag, beplantning eller lign., som kan hindre evakuering.

 

3.11.3 Den frie bredde af gangarealer må ikke indskrænkes af master, tælleapparater, barduner, projektører m.v.

 

3.11.4 Letantændelig vegetation skal fjernes i en afstand af mindst 10 m fra forsamlingsteltet eller selskabshuset.

 

3.11.5 Placering og brug af kogeapparater og lign., bortset fra elkogeplader, skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Elektriske installationer skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.2.6.

 

3.11.6 Der skal være mulighed for umiddelbar alarmering af brandvæsenet.

4 Cirkustelte

 

For cirkustelte gælder forskrifternes kapitel 3 og følgende:

 

4.1 I staldtelte og andre telte med direkte tilknytning til hovedteltet skal der opstilles håndsprøjtebatterier og trykvandslukkere, udover de punkt 3.10.1 nævnte håndsprøjtebatterier og trykvandslukkere, i et sådant omfang, at der fra et vilkårligt punkt i teltet bliver højst 25 m til nærmeste håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker.

Placeringen skal fortrinsvis finde sted ved udgange.

 

4.2 I staldtelte skal der opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild.

 

4.3 Skiltning skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

 

4.4 Hovedteltet skal placeres i en afstand af mindst 5 m fra staldtelte og andre telte med direkte tilknytning til hovedteltet, såfremt det samlede areal af teltene overstiger 1.000 m².

5 Campingområder for medlemmer af spejderorganisationer

 

5.1 Anvendelsesområde

 

5.1.1 Reglerne i dette kapitel gælder for campingområder, der benyttes af medlemmer af spejderorganisationer, og som enten er bestemt til, eller som anvendes af flere end 150 overnattende personer, bortset fra campingpladser, der er omfattet af campingreglementet .

 

5.2 Generelt

 

5.2.1 Campingområder med et samlet areal på over 3.000 m2 må kun oprettes med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i disse tekniske forskrifter.

 

Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan fastsætte andre vilkår end de i punkterne 5.3.1 til 5.5.1 nævnte. De af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) fastsatte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.2.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne

 

5.2.2 Forsamlingstelte eller selskabshuse, der opstilles i campingområder, skal opfylde bestemmelserne i kapitlerne 2, 3 og 4 i disse tekniske forskrifter.

 

5.2.3 Afbrænding af bål m.v. skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i Indenrigsministeriets bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald, bål m.v.

 

5.3 Campingområder med et samlet areal på højst 3.000 m²

 

5.3.1 For campingområder med et samlet areal på indtil 3.000 m² gælder alene reglerne i punkt 5.2.2 og 5.2.3 samt i punkt 5.4.3, litra c.

 

5.4 Campingområder med et samlet areal på over 3.000 m²

 

5.4.1 Opstilling af telte

 

Mindre telte end de, der er omfattet af kapitel 2, 3 eller 4, skal opstilles i en indbyrdes afstand af mindst 3 m, jf. dog litra b.

Områder med telte skal for hver 6.000 m² opdeles med mindst 10 m brede friområder.

Uanset reglerne i litra a bortfalder afstandskrav mellem de enkelte telte, der opstilles på arealer på:

enten højst 2.000 m², når der mellem sådanne teltområder udlægges mindst 7 m brede friområder.

eller højst 3.000 m², når der mellem sådanne teltområder udlægges mindst 10 m brede friområder.

 

5.4.2 Brandberedskab

 

På campingområdet skal der forefindes brandslukningsmateriel efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere anvisning.

Håndildslukkere skal

 

Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF.

 

Håndildslukkere, der opfylder kravene i DS 2120 eller DS/EN 3, anses for at opfylde bekendtgørelsen om indretning af trykbærende udstyr.

 

For så vidt angår slukningsevne, skal håndildslukkerne opfylde kravene i DS 2120 eller DS/EN 3, dog således at

 

Kulsyresne- og pulverslukkere, der opfylder kraven i DS 2120, skal være af en størrelse på mindst 6 kg. Kulsyresneslukkere skal mindst være af type 55 B og pulverslukkere mindst af type 89 B.

Trykvandslukkere, der opfylder kravene i DS 2120, skal være på mindst 10 liter.

Kulsyresneslukkere, der opfylder kravene i DS/EN 3, skal mindst være af type 55 B

Pulverslukkere, der opfylder kravene i DS/EN 3, skal mindst være af type 89 B.

Trykvandslukkere, der opfylder kravene i DS/EN 3, skal mindst være af type 13 A.

 

Vandfyldte slangevinder skal være udført efter DS/EN 671-1.

 

Håndildslukkere omfattet af litra a skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320. Håndildslukkere skal efterses og kontrolleres mindst 1 gang om året, og dato for sidste eftersyn skal til enhver tid fremgå af en påhæftet mærkeseddel el. lign. af den, der har foretaget eftersynet.

Vandfyldte slangevinder skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS/EN 671-3.

Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 6, udgivet af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut).

Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med de af Arbejdstilsynet udfærdigede bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

Der skal være mulighed for umiddelbar alarmering af redningsberedskabet. Placering af telefon, radio eller andet kommunikationsmiddel og eventuel afmærkning af anbringelsesstedet skal ske efter aftale med kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).

 

5.4.3 Ordensregler

 

Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder skal drage omsorg for, at der altid er fornødent vagtmandskab til at sikre,

at campingområdet indrettes i overensstemmelse med reglerne i punkterne 5.4.1, og

at ordensreglerne i litra b - f overholdes.

Vagtmandskab skal være grundigt instrueret om placeringen og brugen af det i punkt 5.4.2 nævnte brandslukningsmateriel og om, hvorledes redningsberedskabet alarmeres.

Friområder skal holdes frie og ryddelige i hele deres bredde.

Bål kan afbrændes i samlingstelte, der er specielt konstrueret hertil

(f.eks. tipi). Kogebål, mindre lejrbål, kogeapparater og lign. skal i øvrigt holdes i en afstand af mindst 3 m fra nærmeste telt.

Kogeapparater kan dog anvendes i eller ved telte, der er opstillet som

angivet i punkt 5.4.1, litra a.

Brændbart affald må ikke henkastes i lejrområdet, men skal anbringes i containere, affaldsbeholdere m.v., der er placeret efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).

Containere og affaldsbeholdere skal tømmes mindst 1 gang om dagen.

Parkering af motorkøretøjer må ikke finde sted på teltområder og på de i punkt 5.4.1 omtalte friområder.

Håndsprøjtebatterier og tilhørende spande skal altid være vandfyldte.

 

5.5 Campingområder, som har et samlet areal på over 50.000 m², eller som anvendes af flere end 2.500 overnattende personer

 

5.5.1 For campingområder, som har et samlet areal på over 50.000 m², eller som anvendes af flere end 2.500 overnattende personer, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) efter en brandmæssig risikovurdering stille yderligere krav til brandværnsforanstaltninger, f.eks. krav om beredskabsplan, brandberedskab, yderligere opdeling af campingområder, maksimal størrelse på telte, særlige ordensregler m.v.

6 Andre campingområder

 

6.1 Anvendelsesområde

 

6.1.1 Reglerne i dette kapitel gælder for campingområder, der benyttes af andre end medlemmer af spejderorganisationer, og som enten er bestemt til, eller som anvendes af flere end 150 overnattende personer, bortset fra campingpladser, der er omfattet af campingreglementet.

 

6.2 Generelt

 

6.2.1 Campingområder med et samlet areal på over 1.000 m2 må kun oprettes med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i disse tekniske forskrifter.

 

Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan fastsætte andre vilkår end de i punkterne 6.3.1 til 6.5.1 nævnte. De af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) fastsatte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.2.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.

 

6.2.2 Forsamlingstelte eller selskabshuse, der opstilles i campingområder, skal opfylde bestemmelserne i kapitlerne 2, 3 og 4 i disse tekniske forskrifter.

 

6.2.3 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at andre cam-pingområder end de, der er omfattet af kapitel 5, helt eller delvis indrettes i overensstemmelse med reglerne i punkt 5.4 (f.eks. campingområder i forbindelse med religiøse møder eller campingområder for medlemmer af andre ungdomsorganisationer end spejderorganisationer), når det skønnes, at benyttelsen af campingområderne ikke indebærer større risiko for brandes opståen og udbredelse end benyttelsen af de i kapitel 5 omhandlede campingområder.

 

6.3 Campingområder med et samlet areal på højst 1.000 m²

 

6.3.1 For campingområder med et samlet areal på højst 1.000 m² gælder alene reglerne i punkt 6.2.2 og punkt 6.4.6, litra d.

 

6.4 Campingområder med et samlet areal på over 1.000 m²

 

6.4.1 Teltområder og caravanområder skal være adskilt. Teltområder skal indrettes i overensstemmelse med punkt 6.4.2. Caravanområder skal indrettes i overensstemmelse med punkt 6.4.3.

 

6.4.2 Teltområde

 

Mindre telte end de, der er omfattet af kapitel 2, 3 eller 4, skal opstilles i en indbyrdes afstand af mindst 3 m, jf. dog litra b.

Arealer med telte skal opdeles for hver 1.000 m² med mindst 5 m brede friområder.

Uanset reglerne i litra a bortfalder afstandskrav mellem de enkelte telte, der opstilles på arealer på højst 500 m², når der mellem sådanne teltområder udlægges mindst 5 m brede friområder.

 

6.4.3 Caravanområde

 

Arealer med campingvogne og lign. opdeles i felter på maksimalt 500 m. Mellem hvert felt skal der være et friområde på 5 m. Mellem de enkelte campingenheder skal der være en afstand på 3 m.

 

6.4.4 Kogepladser

 

Kogepladser skal omgives af 10 m brede friområder på alle sider.

Let antændelig vegetation i og omkring kogepladsen skal fjernes.

Der skal forefindes brandslukningsmateriel, som angivet i punkt 6.4.5, litra a.

Kogepladserne skal i øvrigt indrettes efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) anvisninger.

 

6.4.5 Brandberedskab

På campingområdet skal der forefindes brandslukningsmateriel efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) bestemmelse.

 

Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF.

 

Håndildslukkere, der opfylder kravene i DS 2120 eller DS/EN 3, anses for at opfylde bekendtgørelsen om indretning af trykbærende udstyr.

 

For så vidt angår slukningsevne, skal håndildslukkerne opfylde kravene i DS 2120 eller DS/EN 3, dog således at

 

Kulsyresne- og pulverslukkere, der opfylder kraven i DS 2120, skal være af en størrelse på mindst 6 kg. Kulsyresneslukkere skal mindst være af type 55 B og pulverslukkere mindst af type 89 B.

Trykvandslukkere, der opfylder kravene i DS 2120, skal være på mindst 10 liter.

Kulsyresneslukkere, der opfylder kravene i DS/EN 3, skal mindst være af type 55 B

Pulverslukkere, der opfylder kravene i DS/EN 3, skal mindst være af type 89 B.

Trykvandslukkere, der opfylder kravene i DS/EN 3, skal mindst være af type 13 A.

 

Vandfyldte slangevinder skal være udført efter DS/EN 671-1.

 

Håndildslukkere omfattet af litra a skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320. Håndildslukkere skal efterses og kontrolleres mindst 1 gang om året, og dato for sidste eftersyn skal til enhver tid fremgå af en påhæftet mærkeseddel el. lign. af den, der har foretaget eftersynet.

Vandfyldte slangevinder skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS/EN 671-3.

Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 6, udgivet af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut).

Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med de af Arbejdstilsynet udfærdigede bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

Der skal være mulighed for umiddelbar alarmering af redningsberedskabet. Placering af telefon, radio eller andet kommunikationsmiddel og eventuel afmærkning af anbringelsesstedet skal ske efter aftale med kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).

 

6.4.6 Ordensregler

 

Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder skal drage omsorg for, at der altid er fornødent vagtpersonale til at sikre,

at campingområdet indrettes i overensstemmelse med reglerne i punkterne 6.4.2 - 6.4.4, og

at ordensreglerne i litra b - h overholdes.

Vagtpersonalet skal være grundigt instrueret om placeringen og brugen af det i punkt 6.4.5, litra a, nævnte brandslukningsmateriel og om, hvorledes redningsberedskabet alarmeres.

Serviceområder og parkeringsarealer skal indrettes efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere anvisninger.

Telte, der opstilles i friområder, skal omgående fjernes.

I øvrigt skal friområderne holdes frie og ryddelige i hele deres bredde, således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Brug af åben ild er forbudt undtagen på særligt indrettede områder.

Kogeapparater og lign. må ikke anvendes på teltområder, der er indrettet som angivet i punkt 6.4.2, litra b.

Brændbart affald må ikke henkastes i campingområdet, men skal anbringes i containere, affaldsbeholdere m.v., placeret efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).

Containere og affaldsbeholdere skal tømmes mindst 1 gang om dagen.

Parkering af motorkøretøjer må ikke finde sted på telt- og caravanområder eller på de i punkterne 6.4.2 og 6.4.3 omtalte friområder.

Møbler og lign. brandbare genstande, må ikke medbringes i campingområdet. Undtaget herfra er campingenheders faste installationer samt soveposer, liggeunderlag og andet letvægtsudstyr, der normalt anvendes i forbindelse med overnatning.

Fyrværkeri må ikke medbringes i campingområder.

 

6.4.7 Opslag

 

Ved indgangen til campingområdet og på andre hensigtsmæssige steder i området skal der være tydelige opslag med forbud mod afbrænding af bål og med påbud om, at campingenheder kun må opstilles på de af vagtpersonalet anviste pladser, og at affald skal anbringes i de containere og affaldsbeholdere, der er opstillet i campingområdet.

Hvis teltområderne er indrettede, som angivet i punkt 6.4.2, litra b, skal der ved disse være tydelige opslag med forbud mod anvendelse af kogeapparater og lign.

Ovennævnte opslag skal udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

 

6.5 Campingområder med et samlet areal på over 50.000 m², eller med flere end 2.500 overnattende personer

 

6.5.1 For campingområder som har et samlet areal på over 50.000 m², eller med flere end 2.500 overnattende personer, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) efter en brandmæssig risikovurdering stille yderligere krav til brandværnsforanstaltninger, f.eks. krav om beredskabsplan, brandberedskab, yderligere opdeling af campingområder, maksimal størrelse på telte, særlige ordensregler m.v.

7 Salgsområder

 

7.1 Anvendelsesområde

 

7.1.1 Reglerne i dette kapitel gælder for salgsområder på musikfestivaler, markeder, dyrskuer og lign.

 

7.2 Generelt

 

7.2.1 Salgsområder på over 500 m2 må kun etableres med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i disse tekniske forskrifter.

 

Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan fastsætte andre vilkår, end de i punkterne 7.3.1 til 7.5.1 nævnte. De af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) fastsatte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.2.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.

 

7.3 Salgsområder med et samlet areal på højst 500 m2

 

7.3.1 For salgsområder med et samlet areal på indtil 500 m2 gælder alene reglerne i punkterne 7.4.1, litra a og c, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.5, litra c, d, f og g, samt 7.5.

 

7.4 Salgsområder med et samlet areal på over 500 m2

 

7.4.1 Afstandsforhold

 

Der skal udlægges mindst 10 m brede friområder mellem salgsområder og nærmeste selskabshus, forsamlingstelt, telt- og caravanområde og parkeringsområde.

Salgsområder skal opdeles i delarealer på maksimalt 1.000 m², som skal være omgivet af mindst 10 m brede friområder. Friområdets bredde kan dog reduceres til 5 m, såfremt den udvendige overflade af salgsboderne er udført som mindst klasse 1 beklædning, f. eks. 9 mm gipskartonplade, eller såfremt der etableres et egentligt slukningsberedskab efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabet) bestemmelse.

Salgsbodernes samlede facadelængde, skal for hver 50 m adskilles af 3 m brede friområder, med mindre der etableres et egentligt slukningsberedskab efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabet) bestemmelse.

 

7.4.2 Flugtveje

 

Fra den enkelte salgsbod skal der være flugtvej direkte til friområde.

Overstiger salgsbodens facadelængde 10 m, skal der dog være mindst 2 flugtveje direkte til friområde.

 

7.4.3 Rumopvarmning m.v.

 

I boder, hvor der foretages rumopvarmning eller anvendes kogeapparater og lign., skal der opsættes mindst 1 godkendt håndildslukker som angivet i punkt 7.4.4, litra a, og 1 brandtæppe ved alle udgange til friområder.

Rumopvarmning må kun ske med elvarme. Elektriske installationer skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.2.6.

Installation og brug af elektriske kogeapparater skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.2.6.

Ved anvendelse af flaskegas er det en forudsætning,

at der maksimalt anvendes 1 gasflaske pr. opvarmningssted,

at gasflasker, der anvendes inde i salgsboderne, ikke må have en tilladelig fyldning, der overstiger 11 kg,

at evt. reservegasflaske opstilles i det fri,

at gasflasker skal være sikret mod påkørsel og placeres oprejst,

at gasflasker med en tilladelig fyldning på over 11 kg altid anbringes i det fri afskærmet fra publikum,

at det samlede gasoplag pr. delareal, jf. punkt 7.4.1, litra b,

enten maksimalt er på 100 kg,

eller indrettes i overensstemmelse med reglerne i Tekniske forskrifter for F-gas, og

at gasinstallationer udføres som angivet i punkt 1.2.6.

 

7.4.4 Brandberedskab

 

I salgsområdet skal der forefindes brandslukningsmateriel efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) bestemmelse.

 

Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF.

 

Håndildslukkere, der opfylder kravene i DS 2120 eller DS/EN 3, anses for at opfylde bekendtgørelsen om indretning af trykbærende udstyr.

 

For så vidt angår slukningsevne, skal håndildslukkerne opfylde kravene i DS 2120 eller DS/EN 3, dog således at

 

Kulsyresne- og pulverslukkere, der opfylder kraven i DS 2120, skal være af en størrelse på mindst 6 kg. Kulsyresneslukkere skal mindst være af type 55 B og pulverslukkere mindst af type 89 B.

Trykvandslukkere, der opfylder kravene i DS 2120, skal være på mindst 10 liter.

Kulsyresneslukkere, der opfylder kravene i DS/EN 3, skal mindst være af type 55 B

Pulverslukkere, der opfylder kravene i DS/EN 3, skal mindst være af type 89 B.

Trykvandslukkere, der opfylder kravene i DS/EN 3, skal mindst være af type 13 A.

 

Vandfyldte slangevinder skal være udført efter DS/EN 671-1.

 

Håndildslukkere omfattet af litra a skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320. Håndildslukkere skal efterses og kontrolleres mindst 1 gang om året, og dato for sidste eftersyn skal til enhver tid fremgå af en påhæftet mærkeseddel el. lign. af den, der har foretaget eftersynet.

Vandfyldte slangevinder skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS/EN 671-3.

Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 6, udgivet af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut).

Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med de af Arbejdstilsynet udfærdigede bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

Der skal være mulighed for umiddelbar alarmering af redningsberedskabet. Placering af telefon, radio eller andet kommunikationsmiddel og eventuel afmærkning af anbringelsesstedet skal ske efter aftale med kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).

 

7.4.5 Ordensregler

 

Friområder skal holdes fri for udstillede varer, oplag m.v.

Salgsbodernes bagområder skal være forsvarligt afspærret for publikum.

Salgsområder skal friholdes for brændbart affald.

Brug af åben ild er forbudt undtagen på særligt indrettede områder.

Placering og brug af kogeapperater, grill og lignende i og ved salgsboder, bortset fra elkogeplader, skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Elektriske installationer skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.2.6.

Brandbart affald skal anbringes i lukkede stålcontainere, der placeres efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).

Parkering i salgsområdet er ikke tilladt. Undtaget herfra er op til 2 køretøjer med direkte tilknytning til salgsfunktionen.

Campering, herunder overnatning, i salgsområdet er ikke tilladt. Overnatning af indtil 2 personer med tilknytning til den enkelte salgsbod kan dog tillades efter godkendelse af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) og under forudsætning af, at der etableres en ordning med fast vågen vagt, der skal foretage rundering efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabet) nærmere bestemmelse.

 

 

7.5 Salgsområder på over 500 m2 med særlige brandmæssige forhold

 

7.5.1 I salgsområder, hvor særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvor det forefindes store brandbare oplag, områder med levende dyr, eller hvor der er forsamlet særligt mange mennesker, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) efter en brandmæssig risikovurdering stille yderligere krav til brandværnsforanstaltninger, f.eks. krav om beredskabsplan, brandberedskab, yderligere opdeling af salgsområder, maksimal størrelse på salgsboder, særlige ordensregler m.v.

8 Straf og ikrafttræden

 

8.1 Straf

 

8.1.1 Overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne straffes i medfør af § 12, stk. 1, nr. 5, jf. § 4 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 553 af 21. juni 2001 om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og for campingområder, der ikke omfattes af campingreglementet, med bøde medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

 

Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

 

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

 

8.2 Ikrafttræden

 

8.2.1 De tekniske forskrifter træder i kraft den 25. juni 2001, jf. dog punkterne 8.2.3 og 8.2.4.

 

8.2.2 Samtidig ophæves Regler om brandværnsforanstaltninger i campingområder, der ikke omfattes af campingreglementet, af 1. april 1983, udsendt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen).

 

8.2.3 Ansøgningsfristen for de i punkt 3.1.1 nævnte forsamlingstelte og selskabshuse, de i punkterne 5.2.1 og 6.2.1 nævnte campingområder samt de i punkt 7.2.1 nævnte salgsområder, jf. punkt. 1.3.1, gælder først fra den 16. juli 2001. Ansøgningsfristen for de i punkterne 5.2.1 og 6.2.1 nævnte campingområder er indtil den 26. juli dog 14 dage.

 

8.2.4 Ansøgningsfristen for de i punkt 3.1.1 nævnte cirkustelte, jf. pkt. 1.3.2, gælder først fra den 26. juli 2001.

Beredskabsstyrelsen, den 25. juni 2001Bilag 1

Driftsjournal for forsamlingstelt/selskabshus

 

Navn:

Adresse:

 

Kontrol før enhver benyttelse af lokalerne:

Flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde

Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde

Flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj

Flugtvejsdøre samt nødbelysningslamper og skilte ved disse er synlige

Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted

Alle lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er i orden

Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte

Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet

Personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen

Inventar

Forsamlingsteltet/selskabshuset anvendes uden inventaropstilling

Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan

 

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

 

Dato og klokkeslæt for kontrol:

 

 

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

 

 

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:

 Bilag 2

Brand- og evakueringsinstruks

1. Alarmér brandvæsenet.

Hvordan alarmeres brandvæsenet (nærmeste telefon/mobiltelefon - ring 112 eller via andet kommunikationsmiddel)

 

2. Orienter øvrigt personale. Tænd eventuelt orienteringslys.

Hvordan gives orienteringen? Hvor findes afbryder? Hvem gør det?

 

3. Optræden og musik standses. Lyseffekter, røgmaskiner og lign. afbrydes.

Hele personalet bør vide, hvordan anlæggene betjenes.

 

4. Gæsterne anmodes om at forlade lokalerne.

Hvordan ? Orientering gives så vidt muligt med lydanlæg.

 

5. Personalet vejleder gæster om flugtvejes placering.

Personalet skal være velorienteret om flugtvejes placering.

 

6. Brandslukningsmateriel bemandes og betjenes.

Personalet påbegynder slukning, forudsat dette skønnes sikkert og muligt.

 Bilag 3

Eksempel på bord- og stoleopstilling

ç Højst 24 stole è

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord

ê

 

 

Bord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

é

Bord

 

 

ç a è

 

Bord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a = mindst 1,3 m bredt gangareal

 

b = mindst 2 m fra bordkant til bordkant

 Bilag 4

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

I medfør af § 33, stk. 2, nr. 2, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober 2000, fastsættes følgende:

Definitioner

§ 1. Ved anvendelse af denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund:

1) Forsamlingstelt: Telt med master og barduner, stålrammer eller lignende, der anvendes som forsamlingslokalitet.

2) Cirkustelt: Forsamlingstelt der anvendes til cirkusforestillinger.

3) Selskabshus: Bygning med ydervægge af fast materiale (træ, stål m.v.), der opstilles for midlertidig anvendelse som forsamlingslokalitet.

4) Campingenhed: Telt, campingvogn eller anden transportabel konstruktion som en campingbil og lignende.

5) Campingområde: Areal i det fri, der udlægges til brug for campingenheder og tilknyttede servicefaciliteter som toiletter, bade- og bruserum, kogepladser, affaldspladser m.v. og friområder.

6) Teltområde: Den del af et campingområde, hvor der opstilles telte.

7) Caravanområde: Den del af et campingområde, hvor der opstilles campingvogne, campingbiler og lignende.

8) Salgsområde: Areal i det fri, der udlægges til brug for salgsboder, der opstilles for midlertidig anvendelse.

9) Friområde: Areal, der udlægges i campingområder og i salgsområder med henblik på at hindre, at brande breder sig og for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Anvendelsesområde

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m². Bekendtgørelsen gælder endvidere for campingområder, der enten er bestemt til eller som anvendes af flere end 150 overnattende personer, og for salgsområder på musikfestivaler, markeder, dyrskuer og lignende. Bekendtgørelsen gælder ikke for campingpladser, der er omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser (campingreglementet).

 

Indretning, placering og benyttelse

 

§ 3. Forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder skal indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for at brande opstår, at brande breder sig, og at personskade finder sted, formindskes mest muligt, og således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Stk. 2. Ved indretning og opstilling af forsamlingstelte, selskabshuse og salgsboder skal det sikres, at de bærende konstruktioner er stabile under alle vejrforhold.

 

§ 4. Beredskabsstyrelsen fastsætter tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet. De tekniske forskrifter indeholder regler om placering, indretning og benyttelse af forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder, salgsboder og af campingområder. I de tekniske forskrifter fastsættes endvidere regler om placering og benyttelse af campingenheder.

Stk. 2. I de tekniske forskrifter kan det endvidere bestemmes, at kommunalbestyrelsen i visse tilfælde kan godkende, at de tekniske forskrifter fraviges.

 

§ 5. Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af højst 150 personer, kan opstilles uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning, jf. § 9, give tilladelse til opstilling af forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer.

Stk. 3. Forsamlingstelte og selskabshuse, som er omfattet af stk. 1 og 2, skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med de tekniske forskrifter, der er fastsat i medfør af § 4, jf. endvidere § 6.

 

§ 6. Indretning af cirkustelte på over 50 m², der er bestemt til flere end 150 personer, skal godkendes af Beredskabsstyrelsen, jf. § 10.

 

§ 7. Campingområder på indtil 1.000 m², der anvendes af flere end 150 overnattende personer, kan etableres uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning, jf. § 9, give tilladelse til etablering af campingområder på over 1.000 m2 , der er bestemt til flere end 150 overnattende personer, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke for campingområder med et samlet areal på højst 3.000 m2 , der indrettes af spejderorganisationer til brug for medlemmer, og som anvendes af flere end 150 overnattende personer.

Stk. 4. Campingområder, der er omfattet af stk. 1 - 3, skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med de tekniske forskrifter, der er fastsat i medfør af § 4, jf. endvidere stk. 5.

Stk. 5. For campingområder, der har et samlet areal på over 50.000 m², eller som anvendes af flere end 2.500 overnattende personer, kan kommunalbestyrelsen efter en brandmæssig risikovurdering stille yderligere krav til brandværnsforanstaltninger, end de krav der følger af de tekniske forskrifter. Kommunalbestyrelsen kan herunder stille krav om beredskabsplan, brandberedskab, yderligere opdeling af campingområdet, maksimal størrelse på telte, særlige ordensregler m.v.

 

§ 8. Salgsområder, som har et samlet areal på indtil 500 m2 , kan etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning, jf. § 9, give tilladelse til etablering af salgsområder, som har et samlet areal på over 500 m2.

Stk. 3. Salgsområder, som er omfattet af stk. 1 og 2, skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med de tekniske forskrifter, der er fastsat i medfør af § 4, jf. endvidere stk. 4.

Stk. 4. I salgsområder, hvor særlige forhold gør sig gældende, herunder hvor der forefindes store brandbare oplag, områder med levende dyr, eller hvor der er forsamlet særligt mange mennesker, kan kommunalbestyrelsen efter en brandmæssig risikovurdering stille yderligere krav til brandværnsforanstaltninger, f.eks. krav om beredskabsplan, brandberedskab, yderligere opdeling af salgsområder, maksimal størrelse på salgsboder, særlige ordensregler m.v.

 

Ansøgninger, tilladelser og godkendelser

 

§ 9. Ansøgning om opstilling af forsamlingstelte og selskabshuse i medfør af § 5, stk. 2, om etablering af campingområder i medfør af § 7, stk. 2, og om etablering af salgsområder i medfør af § 8, stk. 2, skal af den ansvarlige arrangør indsendes til kommunalbestyrelsen i to eksemplarer, senest 30 dage før forsamlingsteltet eller selskabshuset skal anvendes, eller campingområdet eller salgsområdet skal etableres. Sammen med ansøgningen skal der indsendes en brand- og evakueringsinstruks, en beskrivelse og tegningsmateriale, jf. stk. 5 - 7.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde oplysning om navn, bopælsadresse og telefonnummer på den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder, som skal sørge for, at bestemmelserne i de tekniske forskrifter fastsat i medfør af § 4 overholdes.

Stk. 3. For forsamlingstelte, bortset fra cirkustelte, skal ansøgningen endvidere vedlægges dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber. Dokumentationen kan enten bestå af en godkendelse fra By- og Boligministeriet, af en prøvningsattest fra et anerkendt prøvningsinstitut eller af en godkendelse fra en ansvarlig myndighed i andre EU- og EFTA-lande.

Stk. 4. For cirkustelte skal ansøgningen endvidere vedlægges kopi af Beredskabsstyrelsens godkendelse af teltets indretning, herunder den godkendte pladsfordelingsplan, jf. § 10.

Stk. 5. For forsamlingstelte, bortset fra cirkustelte, og selskabshuse skal tegningsmaterialet indeholde en pladsfordelingsplan.

Stk. 6. For campingområder skal tegningsmaterialet indeholde en målfast plan over campingområdet. Planen skal vise placering af teltområder, caravanområder, servicefaciliteter og friområder samt placering af eventuelle salgsområder, forsamlingstelte, selskabshuse, brandfarlige oplag og bygninger.

Stk. 7. For salgsområder skal tegningsmaterialet indeholde en målfast plan over salgsområdet. Planen skal vise placering af salgsboder, servicefaciliteter og friområder samt placering af eventuelle campingområder, forsamlingstelte, selskabshuse, brandfarlige oplag og bygninger.

 

§ 10. Ansøgning om godkendelse af cirkustelte, jf. § 6, skal indsendes til Beredskabsstyrelsen i to eksemplarer, senest 60 dage før teltet skal anvendes. Der skal vedlægges dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber. Dokumentationen kan enten bestå af en godkendelse fra By- og Boligministeriet, af en prøvningsattest fra et anerkendt prøvningsinstitut eller af en godkendelse fra en ansvarlig myndighed i andre EU- og EFTA-lande.

 

§ 11. Tilladelser og godkendelser kan tilbagekaldes, såfremt dette viser sig påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager.

 

Straf og ikrafttræden

 

§ 12. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder bekendtgørelsens § 3, § 5, stk. 3, § 7, stk. 4, eller § 8 stk. 3,

2) opstiller forsamlingstelte og selskabshuse eller etablerer campingområder og salgsområder uden tilladelse eller godkendelse efter § 5, stk. 2, § 6, § 7, stk. 2, eller § 8, stk. 2,

3) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse efter § 5, stk. 2, § 7, stk. 2 eller § 8, stk. 2,

4) tilsidesætter krav stillet i medfør af § 7, stk. 5, eller § 8, stk. 4, eller

5) undlader at efterkomme de tekniske forskrifter, der er fastsat i medfør af § 4.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelse er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

 

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. juni 2001.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 93 af 2. marts 1983 om brandværnsforanstaltninger i teltlejre og bekendtgørelse nr. 197 af 21. marts 1990 om brandværnsforanstaltninger for telte, der anvendes som forsamlingslokaler, og for selskabshuse.

Stk. 3. Ansøgninger om tilladelser og godkendelser, indgivet i medfør af bekendtgørelse nr. 93 af 2. marts 1983 og bekendtgørelse nr. 197 af 21. marts 1990, behandles og meddeles i medfør af de hidtidige regler.

Stk. 4. Ansøgningsfristerne i § 9, stk. 1, og § 10 gælder først fra den 26. juli 2001. Dog gælder for ansøgninger efter § 7, stk. 2, at ansøgningsfristen indtil den 26. juli 2001 er 14 dage.