Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Fremsat den 27. oktober 1999 af udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen)

Forslag til folketingsbeslutning

om tiltrædelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen
mellem de Europæiske Fællesskaber
og deres medlemsstater på den ene side
og det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side

 

Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne tiltræder den i Bruxelles den 24. november 1997 undertegnede Euro-Middelhavsassocieringsaftale mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side.

 

 

INDHOLDFORTEGNELSE

1. Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side

Præambel

Formålsbestemmelse

Afsnit I.

Politisk dialog

Afsnit II.

Frie varebevægelser

Kapitel 1:

Industrivarer

Kapitel 2:

Landbrugsprodukter

Kapitel 3:

Fællesbestemmelser

Afsnit III.

Etableringsret og tjenesteydelser

Kapitel 1:

Etableringsret

Kapitel 2:

Grænseoverskridende udveksling af tjenesteydelser

Kapitel 3:

Almindelige bestemmelser

Afsnit IV.

Betalinger, kapitalbevægelser og andre økonomiske bestemmelser

Kapitel 1:

Betalinger og kapitalbevægelser

Kapitel 2:

Konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser

Afsnit V.

Økonomisk samarbejde

Afsnit VI.

Samarbejde på det sociale og kulturelle område

Kapitel 1:

Social dialog

Kapitel 2:

Samarbejdsforanstaltninger på det sociale område

Kapitel 3:

Samarbejde på det kulturelle område og om informationsudveksling

Afsnit VII.

Finansielt samarbejde

Afsnit VIII.

Institutionelle, almindelige og afsluttende bestemmelser

Bilag I-VII

Protokoller

Protokol 1:

Om den gældende ordning for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Jordan

Protokol 2:

Om den gældende ordning for indførsel i Jordan af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet

Protokol 3:

Om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

Protokol 4:

Om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål

Slutakt

Fælleserklæringer

2. Bemærkninger til forslaget

 

EURO-MIDDELHAVSAFTALEN
OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING
MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE
OG DET HASHEMITISKE KONGERIGE JORDAN PÅ DEN ANDEN SIDE

 

KONGERIGET BELGIEN,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab,

i det følgende benævnt »medlemsstater« og,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

DET HASHEMITISKE KONGERIGE JORDAN,

i det følgende benævnt »Jordan«,

på den anden side,

SOM TAGER HENSYN TIL de bestående traditionelle bånd mellem Fællesskabet, dets medlemsstater og Jordan og de fælles værdier, som de deler,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Fællesskabet, dets medlemsstater og Jordan ønsker at styrke disse bånd og etablere varige forbindelser på grundlag af gensidighed, partnerskab og yderligere at integrere Jordans økonomi i Fællesskabets,

SOM TAGER HENSYN TIL den betydning, som parterne tillægger principperne i De Forenede Nationers Pagt, særlig overholdelsen af menneskerettighederne, de demokratiske principper og de politiske og økonomiske friheder, som udgør selve grundlaget for associeringen,

SOM TAGER HENSYN TIL den politiske og økonomiske udvikling, som har fundet sted i Europa og Mellemøsten i de senere år,

SOM ER KLAR OVER behovet for at sammenlægge deres bestræbelser for at styrke den politiske stabilitet og den økonomiske udvikling i regionen gennem tilskyndelse til regionalt samarbejde,

SOM ØNSKER at etablere og udvikle en regelmæssig politisk dialog om bilaterale og internationale emner af fælles interesse,

SOM ER OVERBEVIST OM behovet for at styrke den proces for social og økonomisk modernisering, som Jordan har iværksat med sigte på fuldstændig integration af dets økonomi i verdensøkonomien og optagelse i samfundet af demokratiske lande,

SOM TAGER HENSYN TIL forskellene i økonomisk og social udvikling mellem Jordan og Fællesskabet,

SOM ØNSKER at etablere et samarbejde, understøttet af en regelmæssig dialog, på det økonomiske, videnskabelige, teknologiske, kulturelle, audiovisuelle og sociale område for at nå frem til en større gensidig viden og forståelse,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet og Jordan tilslutter sig princippet om frihandel, især overholdelsen af de rettigheder og forpligtelser, der følger af den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994 (GATT),

SOM ER OVERBEVIST OM, at associeringsaftalen vil kunne skabe et nyt klima for deres økonomiske forbindelser, særlig udvikling af handel, investeringer og økonomisk og teknologisk samarbejde,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

ARTIKEL 1

1. Der oprettes en associering mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Jordan på den anden side.

2. Det er formålet med denne aftale:

at skabe passende rammer for den politiske dialog, som gør det muligt at udvikle nære politiske forbindelser mellem parterne

at fastsætte betingelserne for en gradvis liberalisering af udvekslingen af varer, tjenesteydelser og kapital

at fremme udviklingen af afbalancerede økonomiske og sociale forbindelser mellem parterne gennem dialog og samarbejde

at forbedre leve- og arbejdsvilkårene og øge produktiviteten og den finansielle stabilitet

at anspore til regionalt samarbejde med sigte på at befæste fredelig sameksistens og økonomisk og politisk stabilitet

at fremme samarbejdet på andre områder af gensidig interesse.

ARTIKEL 2

Forbindelserne mellem parterne samt alle bestemmelserne i denne aftale bygger på respekten for menneskerettighederne og de demokratiske principper, som de er stadfæstet i verdenserklæringen om menneskerettighederne, og som ligger til grund for deres interne og internationale politik og udgør et væsentligt element i aftalen.

AFSNIT I

POLITISK DIALOG

ARTIKEL 3

1. Der etableres en regelmæssig politisk dialog mellem parterne. Den skal styrke forbindelserne mellem dem, bidrage til at opbygge et varigt partnerskab og øge den gensidige forståelse og solidaritet.

2. Den politiske dialog og det politiske samarbejde skal bl.a.:

tilvejebringe en bedre gensidig forståelse og øget konvergens i holdningerne til internationale spørgsmål, særlig anliggender, som vil kunne få væsentlige følger for en af parterne

sætte hver af parterne i stand til at tage hensyn til den anden parts stilling og interesser

øge den regionale sikkerhed og stabilitet

fremme fælles initiativer.

ARTIKEL 4

Den politiske dialog vedrører alle emner af fælles interesse og rettes mod at bane vejen for nye former for samarbejde med sigte på fælles mål, særlig fred, sikkerhed, menneskerettigheder, demokrati og regional udvikling.

ARTIKEL 5

1. Den politiske dialog skal lette udforskningen af nye initiativer og finde sted med regelmæssige mellemrum, og når det ellers er nødvendigt, navnlig:

a) på ministerplan, hovedsagelig i associeringsrådet

b) på højt embedsmandsplan mellem repræsentanter for Jordan på den ene side og for Rådets formandskab og Kommissionen på den anden side

c) ved fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler, herunder regelmæssige orienteringer foretaget af embedsmænd, konsultationer i forbindelse med internationale møder og kontakter mellem diplomatiske repræsentanter i tredjelande

d) på enhver anden måde, som kan give et nyttigt bidrag til at konsolidere, udvikle og udvide denne dialog.

2. Der skal etableres en politisk dialog mellem Europa-Parlamentet og det jordanske parlament.

AFSNIT II

FRIE VAREBEVÆGELSER

GRUNDPRINCIPPER

ARTIKEL 6

Fællesskabet og Jordan opretter gradvis et frihandelsområde i en overgangsperiode af en varighed på højst tolv år begyndende på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden i overensstemmelse med aftalens bestemmelser og med bestemmelserne i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994, i det følgende benævnt »GATT«.

KAPITEL 1

INDUSTRIVARER

ARTIKEL 7

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet og i Jordan, med undtagelse af de i bilag II i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab opførte varer.

ARTIKEL 8

Der indføres ingen ny importtold eller afgifter med tilsvarende virkning i samhandelen mellem Fællesskabet og Jordan.

ARTIKEL 9

Varer med oprindelse i Jordan kan indføres i Fællesskabet med fritagelse for told og afgifter med tilsvarende virkning samt kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning.

ARTIKEL 10

1. a) Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Fællesskabet opretholder et landbrugselement i forbindelse med varer med oprindelse i Jordan, der er nævnt i bilag I.

b) Landbrugselementet kan tage form af et fast beløb eller værditold.

c) Bestemmelserne i kapitel 2 for landbrugsprodukter finder tilsvarende anvendelse på landbrugselementet.

2. a) Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Jordan opretholder et landbrugselement i forbindelse med varer med oprindelse i Fællesskabet, der er nævnt i bilag II.

b) De landbrugselementer, som Jordan i medfør af litra a) kan anvende på indførsel fra Fællesskabet, må ikke overstige 50% af basistoldsatsen på indførsel fra lande, der ikke er omfattet af præferencehandelsordninger, men som modtager mestbegunstigelsesbehandling.

c) Hvis Jordan beviser, at den told, der anvendes på landbrugsprodukter, som indgår i de i bilag II opførte varer, overstiger den maksimumssats, der er fastsat i foregående litra, kan Associeringsrådet vedtage en højere sats.

d) Jordan kan udvide listen over de varer, på hvilke landbrugselementet finder anvendelse, forudsat at varerne er opført i bilag I. Landbrugselementet skal, inden det vedtages, meddeles Associeringsudvalget til undersøgelse, og Associeringsudvalget kan træffe alle nødvendige beslutninger.

e) For de varer, der er opført i bilag II, og som har oprindelse i Fællesskabet, anvender Jordan ved denne aftales ikrafttræden indførselstold og afgifter med tilsvarende virkning, der ikke er højere end dem, der er i kraft den 1. januar 1996.

3. Hvad angår industrielementet på de varer, der er opført i bilag II, og som har oprindelse i Fællesskabet, afskaffer Jordan gradvis indførselstolden eller afgifter med tilsvarende virkning i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 11.

4. Når den afgift, der anvendes på basislandbrugsprodukter i samhandelen mellem Fællesskabet og Jordan, nedsættes, eller når sådanne nedsættelser er en følge af gensidige indrømmelser vedrørende forarbejdede landbrugsprodukter, kan det landbrugselement, der anvendes i medfør af stk. 1 og 2, nedsættes.

5. Den i stk. 4 omtalte nedsættelse, listen over de pågældende varer og eventuelt toldkontingenterne, inden for grænserne af hvilke nedsættelsen finder anvendelse, fastsættes af Associeringsrådet.

ARTIKEL 11

1. Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel i Jordan af varer med oprindelse i Fællesskabet, med undtagelse af dem, der er opført i listen i bilag II, III og IV, afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

2. I medfør af artikel 10, stk. 2, litra b), og artikel 10, stk. 3, afskaffes al told og alle afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel i Jordan af forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i bilag II, gradvis efter følgende tidsplan:

fire år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats med 10% af basistoldsatsen

fem år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats med 20% af basistoldsatsen

seks år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats med 30% af basistoldsatsen

syv år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats med 40% af basistoldsatsen

otte år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats med 50% af basistoldsatsen.

3. Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel til Jordan af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i liste A i bilag III, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 80% af basistoldsatsen

et år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 60% af basistoldsatsen

to år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 40% af basistoldsatsen

tre år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 20% af basistoldsatsen

fire år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes resterende told og afgifter.

4. Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel i Jordan af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i liste B i bilag III, afskaffes gradvis efter følgende tidsplaner:

fire år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 90% af basistoldsatsen

fem år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 80% af basistoldsatsen

seks år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 70% af basistoldsatsen

syv år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 60% af basistoldsatsen

otte år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 50% af basistoldsatsen

ni år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 40% af basistoldsatsen

ti år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 30% af basistoldsatsen

elleve år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 20% af basistoldsatsen

tolv år efter aftalens ikrafttræden afskaffes resterende told- og afgifter.

5. Hvad angår de varer, der er opført i bilag IV, tages de gældende ordninger op til fornyet overvejelse i Associeringsrådet fire år efter aftalens ikrafttræden. På dette tidspunkt fastsætter Associeringsrådet en toldafviklingsplan for de varer, der er opført i bilag IV.

6. Hvis der opstår alvorlige vanskeligheder for en given vare, kan de relevante tidsplaner i stk. 2, 3 og 4 efter fælles aftale ændres af Associeringsudvalget, dog således at tidsplanen, for hvilken der er anmodet om en ændring, ikke kan forlænges for den pågældende vare ud over den maksimale overgangsperiode på tolv år. Hvis Associeringsudvalget ikke har truffet beslutning inden for 30 dage efter at være blevet gjort bekendt med Jordans anmodning om at ændre tidsplanen, kan Jordan midlertidigt suspendere tidsplanen for en periode på ikke over et år.

7. For hver vare udgøres basistolden, på grundlag af hvilken de successive nedsættelser som fastsat i stk. 2, 3 og 4 skal foretages, af den told, der reelt anvendes over for Fællesskabet pr. 1. januar 1996.

8. Hvis en toldnedsættelse anvendes generelt efter den 1. januar 1996, erstatter den nedsatte told basistolden som nævnt i stk. 7 med virkning fra den dato, hvor denne nedsættelse anvendes.

9. Jordan giver Fællesskabet meddelelse om sine basistoldsatser.

ARTIKEL 12

Bestemmelserne om afskaffelse af importtold finder også anvendelse på finanstold.

ARTIKEL 13

1. Jordan kan træffe ekstraordinære foranstaltninger af begrænset varighed, som afviger fra bestemmelserne i artikel 11 i form af forhøjet eller genindført told.

Disse foranstaltninger må kun vedrøre industrier i deres vorden eller visse sektorer, som undergår omstrukturering eller er udsat for alvorlige vanskeligheder, særlig når disse vanskeligheder forvolder alvorlige sociale problemer.

Den importtold, der anvendes i Jordan på varer med oprindelse i Fællesskabet som følge af disse foranstaltninger, må højst udgøre 25% ad valorem og skal omfatte et præferenceelement for varer med oprindelse i Fællesskabet. Den samlede årlige gennemsnitlige værdi af importen af varer, som omfattes af disse foranstaltninger, må højst udgøre 20% af den samlede årlige gennemsnitlige import fra Fællesskabet af industrivarer i de sidste tre år, for hvilke der foreligger statistikker.

Disse foranstaltninger må højst anvendes i fem år, medmindre Associeringsudvalget tillader en længere varighed. De skal ophøre med at gælde senest på tidspunktet for udløbet af den maksimale overgangsperiode på 12 år.

Der må ikke indføres sådanne foranstaltninger for en vare, hvis der er forløbet mere end fire år siden afskaffelsen af al told og alle kvantitative restriktioner eller afgifter eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for den pågældende vare.

Jordan underretter Associeringsudvalget om alle ekstraordinære foranstaltninger, det agter at træffe, og der afholdes på anmodning af Fællesskabet konsultationer om sådanne foranstaltninger og de sektorer, de gælder, før de bringes i anvendelse. Jordan forelægger, når det træffer sådanne foranstaltninger, Associeringsudvalget en tidsplan for afskaffelsen af den told, der er indført i henhold til denne artikel. Tidsplanen skal omfatte en gradvis afvikling i lige store årlige rater af denne told begyndende senest to år efter dens indførelse. Associeringsudvalget kan træffe afgørelse om en anden tidsplan.

2. Uanset bestemmelserne i stk. 1, fjerde afsnit, kan Associeringsudvalget undtagelsesvis for at tage hensyn til de vanskeligheder, der er forbundet med oprettelse af en ny industri, eller når visse sektorer undergår omstrukturering eller er udsat for alvorlige vanskeligheder, give Jordan tilladelse til at opretholde foranstaltninger, der allerede er truffet i medfør af stk. 1, for en periode af højst tre år ud over overgangsperioden på tolv år.

KAPITEL 2

LANDBRUGSPRODUKTER

ARTIKEL 14

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet og i Jordan, som optræder på listen i bilag II i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

ARTIKEL 15

Fællesskabet og Jordan gennemfører gradvis en stadig større liberalisering af deres samhandel med landbrugsprodukter.

ARTIKEL 16

1. Landbrugsprodukter med oprindelse i Jordan er ved indførsel til Fællesskabet omfattet af bestemmelserne i protokol 1.

2. Landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet er ved indførsel til Jordan omfattet af bestemmelserne i protokol 2.

ARTIKEL 17

1. Fra den 1. januar 2002 gennemgår Fællesskabet og Jordan situationen med henblik på at fastsætte de liberaliseringsforanstaltninger, som Fællesskabet og Jordan skal gennemføre med virkning fra den 1. januar 2003 i overensstemmelse med den målsætning, der er angivet i artikel 15.

2. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 1 og under hensyntagen til handelen med landbrugsprodukter mellem parterne samt disse produkters særlige følsomhed kan Fællesskabet og Jordan i Associeringsrådet for hvert enkelt produkt og på basis af gensidighed undersøge muligheden for at give hinanden passende indrømmelser.

KAPITEL 3

FÆLLES BESTEMMELSER

ARTIKEL 18

1. Der indføres ingen nye kvantitative importrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning i samhandelen mellem Fællesskabet og Jordan.

2. De kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, der anvendes ved indførsel i forbindelse med samhandelen mellem Jordan og Fællesskabet, afskaffes ved aftalens ikrafttræden.

3. Fællesskabet og Jordan anvender ved udførsel hverken told eller afgifter med tilsvarende virkning eller kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.

ARTIKEL 19

1. Hvis der indføres særlige bestemmelser som følge af iværksættelse af parternes landbrugspolitikker eller som følge af ændring i de gældende bestemmelser, eller hvis der sker ændring eller udvikling af bestemmelserne vedrørende iværksættelsen af deres landbrugspolitikker, kan Fællesskabet og Jordan for de deraf omfattede varer foretage en ændring af de i denne aftale fastsatte ordninger.

2. Den part, der foretager denne ændring, underretter Associeringsudvalget herom. Efter anmodning fra den anden part mødes Associeringsudvalget for på passende vis at tage hensyn til den nævnte parts interesser.

3. Hvis Fællesskabet eller Jordan i medfør af stk. 1 ændrer de i denne aftale fastsatte ordninger for landbrugsprodukter, indrømmer de for indførslerne af varer med oprindelse hos den anden part en begunstigelse svarende til den, der er fastsat i denne aftale.

4. Anvendelsen af denne artikel kan gøres til genstand for konsultationer i Associeringsrådet.

ARTIKEL 20

1. Produkter med oprindelse i Jordan er ved indførsel i Fællesskabet ikke omfattet af en gunstigere ordning end den, medlemsstaterne anvender indbyrdes.

2. Bestemmelserne i denne aftale gælder med forbehold af bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 1911/91 af 26. juni 1991 om anvendelse af fællesskabsretten på De Kanariske Øer.

ARTIKEL 21

1. Parterne afholder sig fra enhver foranstaltning eller intern praksis af fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskelsbehandling mellem varer fra en af parterne og lignende varer, der har oprindelse på den anden parts område.

2. Varer, der udføres til en af parternes område, må ikke ydes intern afgiftsgodtgørelse, der er højere end den afgift, de direkte eller indirekte er pålagt.

ARTIKEL 22

1. Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsetrafikordninger, for så vidt som disse ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved denne aftale.

2. Der finder konsultationer sted mellem Fællesskabet og Jordan i Associeringsudvalget om aftaler om oprettelse af sådanne toldunioner eller frihandelsområder og om fornødent om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. I tilfælde af, at et tredjeland tiltræder Fællesskabet, skal der i særdeleshed afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Jordans gensidige interesser som fastlagt i denne aftale.

ARTIKEL 23

Hvis en af parterne mener, at der i samhandelen med den anden part finder dumping sted som omhandlet i artikel VI i GATT, kan den træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT med dertil knyttet national lovgivning, på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 26.

ARTIKEL 24

Når en vare indføres i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om:

væsentlig skade for indenlandske producenter af samme eller direkte konkurrerende varer på en af de kontraherende parters område, eller

alvorlige forstyrrelser inden for en sektor i økonomien

kan den berørte part træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 26.

ARTIKEL 25

Hvis overholdelse af bestemmelserne i artikel 18, stk. 3, fører til

i) genudførsel til et tredjeland, over for hvilket den eksporterende part for den pågældende vare opretholder kvantitative eksportrestriktioner, udførselstold eller foranstaltninger eller afgifter med tilsvarende virkning, eller

ii) alvorlig knaphed eller trussel om alvorlig knaphed på en vare af væsentlig betydning for den eksporterende part

og hvis ovennævnte situation giver eller kan give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part, kan denne træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 26. Foranstaltningerne må ikke være diskriminerende og afskaffes, når betingelserne for deres opretholdelse ikke længere er til stede.

ARTIKEL 26

1. Hvis Fællesskabet eller Jordan undergiver indførslen af varer, der vil kunne medføre de vanskeligheder, der henvises til i artikel 24, en administrativ procedure med henblik på hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i handelsstrømmene, underrettes det den anden part herom.

2. I de tilfælde, der omhandles i artikel 23, 24 og 25, giver Fællesskabet henholdsvis Jordan, før en af parterne træffer de foranstaltninger, der er fastsat heri, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 3, litra d), Associeringsudvalget alle relevante oplysninger til en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå en løsning, der er acceptabel for begge parter.

Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, bør foretrækkes.

Beskyttelsesforanstaltningerne skal straks meddeles Associeringsudvalget og er dér genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

3. For anvendelsen af stk. 2 gælder følgende bestemmelser:

a) Med hensyn til artikel 23 underrettes den eksporterende part om dumpingsagen, så snart den importerende parts myndigheder har indledt en undersøgelse. Hvis den pågældende dumpingpraksis ikke bringes til ophør, jf. artikel VI i GATT, eller der ikke inden 30 dage efter sagens notificering er fundet nogen anden tilfredsstillende løsning, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger.

b) Med hensyn til artikel 24 henvises vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i nævnte artikel, til undersøgelse i Associeringsudvalget, der kan træffe enhver formålstjenlig beslutning for at bringe dem til ophør.

Hvis Associeringsudvalget eller den eksporterende part ikke inden 30 dage efter meddelelsen har truffet nogen beslutning, der bringer vanskelighederne til ophør, og er der ikke fundet nogen anden tilfredsstillende løsning efter sagens notificering, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe problemet. Sådanne foranstaltninger må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt til at afhjælpe de vanskeligheder, der er opstået.

c) Med hensyn til artikel 25 meddeles vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i denne artikel, til undersøgelse i Associeringsudvalget.

Associeringsudvalget træffer enhver formålstjenlig beslutning for at bringe vanskelighederne til ophør. Hvis der ikke inden 30 dage efter sagens indbringelse har truffet en sådan beslutning, kan den eksporterende part anvende passende foranstaltninger på eksporten af den pågældende vare.

d) Når ekstraordinære omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående information eller undersøgelse, kan Fællesskabet henholdsvis Jordan i de situationer, der er omhandlet i artikel 23, 24 og 25, straks indføre sådanne forebyggende foranstaltninger, som er strengt nødvendige for at afhjælpe situationen, og underretter straks den anden part herom.

ARTIKEL 27

Aftalen er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, eller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

ARTIKEL 28

Begrebet »produkter med oprindelsesstatus« med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i dette afsnit og metoderne for administrativt samarbejde i forbindelse hermed er defineret i protokol 3.

ARTIKEL 29

Den kombinerede varenomenklatur anvendes til klassificering af varer i samhandelen mellem parterne.

AFSNIT III

ETABLERINGSRET OG TJENESTEYDELSER

KAPITEL 1

ETABLERINGSRET

ARTIKEL 30

1. a) Fællesskabet og dets medlemsstater indrømmer, for så vidt angår jordanske virksomheders etablering, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer noget tredjelands virksomheder.

b) Uden at det berører forbeholdene i bilag V, indrømmer Fællesskabet og dets medlemsstater jordanske virksomheders datterselskaber etableret på deres område en behandling, for så vidt angår deres drift, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer nogen fællesskabsvirksomhed.

c) Fællesskabet og dets medlemsstater indrømmer jordanske virksomheders filialer etableret i en medlemsstat en behandling, for så vidt angår deres drift, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer filialer af noget tredjelands virksomheder.

2. a) Uden at det berører forbeholdene i bilag VI, indrømmer Jordan, for så vidt angår fællesskabsvirksomheders etablering på dets område, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer sine egne virksomheder eller, hvis den er gunstigere, den, det indrømmer noget tredjelands virksomheder.

b) Jordan indrømmer fællesskabsvirksomheders datterselskaber og filialer etableret på dets område en behandling, for så vidt angår deres drift, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer jordanske virksomheder henholdsvis filialer eller, hvis den er gunstigere, den, det indrømmer noget tredjelands virksomheder henholdsvis filialer.

3. Bestemmelserne i stk. 1, litra b), og stk. 2, litra b), må ikke bruges til omgåelse af en parts love og administrative bestemmelser om adgang til bestemte sektorer eller aktiviteter, for så vidt angår datterselskaber af den anden parts virksomheder etableret på den pågældende første parts område.

Den i stk. 1, litra b), 1, litra c), og stk. 2, litra b), nævnte behandling indrømmes virksomheder, datterselskaber og filialer, der er etableret i henholdsvis Fællesskabet og Jordan på denne aftales ikrafttrædelsesdato, og virksomheder, datterselskaber og filialer, der etableres efter denne dato, fra tidspunktet for deres etablering.

ARTIKEL 31

1. Bestemmelserne i artikel 30 gælder ikke for lufttransport, transport ad indre vandveje og søtransport.

2. For så vidt angår skibsagenturers aktiviteter inden for international søtransport, herunder intermodale transportforløb, der indbefatter en sørejse, tillader hver part dog den anden parts virksomheder forretningsmæssig tilstedeværelse på sit område i form af datterselskaber eller filialer på etablerings- og driftsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, den indrømmer sine egne virksomheder eller, hvis de er gunstigere, dem, den indrømmer datterselskaber eller filialer af noget tredjelands virksomheder. Disse aktiviteter omfatter, men er ikke begrænset til:

a) markedsføring og salg af tjenesteydelser inden for søtransport og i relation dertil ved direkte kontakt med kunder, fra tilbudsgivning til fakturering, uanset om disse tjenesteydelser udføres eller udbydes af servicevirksomheden selv eller af servicevirksomheder, som servicesælgeren har etableret stående forretningsforbindelser med

b) køb og brug for egen regning eller på kunders vegne (og videresalg til kunder) af tjenesteydelser inden for transport og i relation dertil, herunder indenlandske transportydelser med enhver transportform, især ad indre vandveje, veje og jernbaner, som er nødvendige for levering af en integreret ydelse

c) udfærdigelse af transportdokumenter, tolddokumenter eller andre dokumenter vedrørende de transporterede varers oprindelse og beskaffenhed

d) formidling af forretningsmæssige oplysninger med et hvilket som helst middel, herunder edb-informationssystemer og elektronisk dataudveksling (med forbehold af ikke-diskriminerende restriktioner vedrørende telekommunikation)

e) etablering af forretningsforbindelser af enhver art, herunder erhvervelse af virksomhedskapitalandele og deltagelse i ansættelse af lokalt personale (eller udenlandsk personale efter de relevante bestemmelser i denne aftale), med lokalt etablerede skibsagenturer

f) handling på virksomhedernes vegne, organisering af skibsanløb eller overtagelse af gods, når det er påkrævet.

ARTIKEL 32

I denne aftale forstås ved:

a) henholdsvis en »fællesskabsvirksomhed« eller en »jordansk virksomhed«: en virksomhed, der er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Jordans lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedforretningssted er beliggende på henholdsvis Fællesskabets eller Jordans område.

Når en virksomhed, der er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Jordans lovgivning, alene har sit vedtægtsmæssige hjemsted på henholdsvis Fællesskabets eller Jordans område, betragtes den som henholdsvis en fællesskabsvirksomhed eller en jordansk virksomhed, såfremt dens drift har en reel og vedvarende forbindelse med økonomien i henholdsvis en af medlemsstaterne eller Jordan

b) »datterselskab« af en virksomhed: en virksomhed, som faktisk kontrolleres af denne virksomhed

c) »filial« af en virksomhed: et forretningssted, der ikke har status som juridisk person, men som giver indtryk af varighed, som f.eks. en afdeling af et moderorgan, har en ledelse og er materielt udstyret til at indgå forretninger med tredjemand, således at sidstnævnte skønt med kendskab til, at der om nødvendigt vil være en juridisk forbindelse med moderorganet, der har sit hovedkontor i udlandet, ikke behøver at forhandle direkte med moderorganet, men kan afslutte forretninger på det forretningssted, der udgør afdelingen

d) »etablering«: de i litra a), omhandlede fællesskabsvirksomheders og jordanske virksomheders ret til at indlede erhvervsvirksomhed ved oprettelse af datterselskaber og filialer i henholdsvis Jordan eller Fællesskabet

e) »drift«: udøvelse af erhvervsvirksomhed

f) »erhvervsvirksomhed«: virksomhed inden for industri, handel og liberale erhverv

g) »statsborger i en medlemsstat eller i Jordan«: en fysisk person, som er statsborger i henholdsvis en af medlemsstaterne eller Jordan

h) for så vidt angår international søtransport, herunder intermodale transportforløb, der indbefatter en sørejse, finder bestemmelserne i dette kapitel og kapitel 2 også anvendelse på statsborgere fra medlemsstaterne eller Jordan, der er etableret uden for henholdsvis Fællesskabet eller Jordan, og rederier, der er etableret uden for Fællesskabet eller Jordan, og som kontrolleres af statsborgere i henholdsvis en medlemsstat eller Jordan, såfremt deres skibe er registreret i henholdsvis den pågældende medlemsstat eller Jordan i overensstemmelse med deres respektive lovgivninger.

ARTIKEL 33

1. Parterne undlader så vidt muligt at træffe foranstaltninger eller dispositioner, der gør etablerings- og driftsvilkårene for den anden parts virksomheder mere restriktive, end de var på dagen før datoen for undertegnelsen af aftalen.

2. Denne artikels bestemmelser berører ikke bestemmelserne i artikel 44, og for de i nævnte artikel omhandlede situationer gælder udelukkende de i samme artikel fastsatte bestemmelser.

ARTIKEL 34

1. En fællesskabsvirksomhed eller en jordansk virksomhed, der er etableret på henholdsvis Jordans eller Fællesskabets område, har ret til i overensstemmelse med etableringsværtslandets gældende lovgivning på henholdsvis Jordans og Fællesskabets område at beskæftige eller i et datterselskab eller en filial at lade beskæftige ansatte, der er statsborgere i henholdsvis Fællesskabets medlemsstater og Jordan, forudsat at disse ansatte er nøglepersonale som defineret i stk. 2, og at de udelukkende beskæftiges af virksomheder, datterselskaber eller filialer. Disse ansattes opholds- og arbejdstilladelser kan kun gælde for det tidsrum, denne beskæftigelse varer.

2. Som nøglepersonale i ovennævnte virksomheder, i det følgende benævnt »organisationer«, anses »virksomhedsinternt udstationerede«, som defineret i litra c), inden for nedennævnte kategorier, forudsat at organisationen er en juridisk person, og at de pågældende har været beskæftiget i den eller været partnere i den (på anden måde end som majoritetsaktionærer) i mindst det år, der går umiddelbart forud for en sådan udstationering:

a) personer i en overordnet stilling i en organisation, som primært forestår ledelsen af foretagendet, og som i generel tilsyns- og ledelsesmæssig henseende først og fremmest sorterer under virksomhedens bestyrelse eller aktionærer eller tilsvarende, herunder personer:

der leder foretagendet eller en afdeling eller underafdeling af det

der fører tilsyn og kontrol med andre tilsyns-, fag- eller ledelsesmedarbejderes arbejde

der personligt har beføjelser til at ansætte og afskedige eller anbefale ansættelse og afskedigelse eller andre personaledispositioner

b) personer, der arbejder i en organisation, og som besidder en ekspertviden af afgørende betydning for foretagendets service, forskningsudstyr, teknikker eller ledelse. I bedømmelsen af en sådan viden kan der ud over den for foretagendet specifikke viden indgå et højt kvalifikationsniveau med hensyn til en type arbejde eller aktivitet, der kræver specifik teknisk viden, herunder medlemskab af en anerkendt faggruppe

c) ved en »virksomhedsinternt udstationeret« forstås en fysisk person, der arbejder i en organisation på en parts område, og som i forbindelse med udøvelse af erhvervsvirksomhed midlertidigt overflyttes til den anden parts område; den pågældende organisation skal have sit hovedforretningssted på en parts område, og overflytningen skal ske til et under denne organisation hørende foretagende (filial, datterselskab), der reelt udøver tilsvarende erhvervsvirksomhed på den anden parts område.

3. Indrejse og midlertidigt ophold på henholdsvis Jordans og Fællesskabets område af statsborgere i henholdsvis medlemsstaterne og Jordan tillades, når disse repræsentanter for virksomheder er personer, der beklæder en overordnet stilling som defineret i stk. 2, litra a) ovenfor, i en virksomhed og er ansvarlige for etableringen af en jordansk virksomhed eller en fællesskabsvirksomhed i henholdsvis Fællesskabet og Jordan, forudsat

at disse repræsentanter ikke er inddraget i direkte salg eller levering af tjenesteydelser, og

at virksomheden ikke har nogen anden repræsentant eller noget kontor, nogen filial eller datterselskab i henholdsvis en EF-medlemsstat eller Jordan.

ARTIKEL 35

For at gøre det lettere for EF-statsborgere og jordanske statsborgere at optage og udøve regulerede liberale erhverv i henholdsvis Jordan og Fællesskabet undersøger Associeringsrådet, hvilke skridt der skal tages med henblik på gensidig anerkendelse af eksamensbeviser.

ARTIKEL 36

Bestemmelserne i artikel 30 er ikke til hinder for, at en part anvender særlige regler for etablering og drift på sit område af filialer af virksomheder fra den anden part, som ikke er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen på den første parts område, idet sådanne særlige regler er begrundet i juridiske eller tekniske forskelle mellem sådanne filialer i forhold til filialer af virksomheder, der er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen på dens område, eller, hvad angår finansielle tjenesteydelser, af forsigtighedsgrunde. Forskelsbehandlingen må ikke gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt som følge af sådanne juridiske eller tekniske forskelle, eller, hvad angår finansielle tjenesteydelser, forsigtighedsgrunde.

KAPITEL 2

GRÆNSEOVERSKRIDENDE UDVEKSLING AF TJENESTEYDELSER

ARTIKEL 37

1. Parterne bestræber sig bedst muligt på gradvis at muliggøre levering af tjenesteydelser fra fællesskabsvirksomheder eller jordanske virksomheder, der er etableret hos en anden part end den, hvor modtageren af den pågældende tjenesteydelse er bosat, under hensyntagen til udviklingen i parternes sektor for tjenesteydelser.

2. Associeringsrådet fremsætter henstillinger om gennemførelsen af stk. 1.

ARTIKEL 38

Med sigte på at sikre en koordineret udvikling af transport mellem parterne, som er tilpasset deres handelsmæssige behov, kan betingelserne for gensidig markedsadgang og levering af tjenesteydelser inden for transport ad landevej, med jernbane og indre vandveje og om fornødent inden for lufttransport behandles under eventuelle specifikke aftaler, som forhandles mellem parterne efter denne aftales ikrafttræden.

ARTIKEL 39

1. Parterne forpligter sig til for den internationale søtransports vedkommende effektivt at anvende princippet om uhindret adgang til markedet og trafikken på et kommercielt grundlag.

a) Ovenstående bestemmelse berører ikke rettighederne og forpligtelserne i henhold til De Forenede Nationers adfærdskodeks for linjekonferencer, som gælder for den ene eller den anden af de kontraherende parter i denne aftale. Ikke-konferencelinjer kan frit operere i konkurrence med en konference, blot de overholder princippet om redelig konkurrence på et kommercielt grundlag.

b) Parterne bekræfter, at de tilslutter sig princippet om fri konkurrence som et væsentligt træk ved markedet for tør og våd bulkfragt.

2. På grundlag af principperne i stk. 1:

a) indfører parterne ikke lastfordelingsklausuler i fremtidige bilaterale aftaler med tredjelande om tør og våd bulkfragt og linjefragt. Dette udelukker dog ikke muligheden for sådanne ordninger vedrørende linjefragt under de ekstraordinære omstændigheder, hvor linjerederier fra en af parterne i denne aftale ellers ikke ville have nogen reel mulighed for at deltage i trafikken til og fra det pågældende tredjeland;

b) afskaffer parterne ved denne aftales ikrafttræden alle ensidige foranstaltninger og administrative, tekniske og andre hindringer, der kan udgøre en skjult begrænsning eller have diskriminerende virkninger for den frie udveksling af tjenesteydelser inden for international søtransport.

For så vidt angår adgang til havne og brug af havnenes infrastruktur og hjælpetjenester for skibsfarten samt afgifter og gebyrer i forbindelse dermed, toldfaciliteter og tildeling af kajplads og laste- og lossefaciliteter, indrømmer hver part bl.a. skibe, der anvendes til transport af gods, passagerer eller begge dele, og som drives af statsborgere eller virksomheder fra den anden part, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der gælder for dens egne skibe.

KAPITEL 3

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ARTIKEL 40

1. Parterne forpligter sig til at overveje en udvikling af bestemmelserne i dette afsnit med sigte på indgåelse af en »økonomisk integrationsaftale« som defineret i artikel V i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS).

2. Det i stk. 1 nævnte mål behandles første gang i Associeringsrådet senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

3. Associeringsrådet tager ved denne undersøgelse hensyn til de fremskridt, der er gjort med hensyn til den indbyrdes tilnærmelse af parternes lovgivning vedrørende de relevante aktiviteter.

ARTIKEL 41

1. Bestemmelserne i dette afsnit anvendes med de begrænsninger, der er begrundet i den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og folkesundheden.

2. De finder ikke anvendelse på aktiviteter, som på en af parternes område, også lejlighedsvis, er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed.

ARTIKEL 42

For så vidt angår dette afsnit, skal intet i aftalen hindre parterne i at anvende deres love og administrative bestemmelser vedrørende fysiske personers indrejse og ophold, arbejde, arbejdsvilkår og etablering samt udveksling af tjenesteydelser, forudsat at det ikke sker på en sådan måde, at en part derved helt eller delvis berøves de fordele, der tilkommer den i medfør af en given bestemmelse i aftalen. Denne bestemmelse berører ikke anvendelsen af artikel 41.

ARTIKEL 43

Virksomheder, der kontrolleres og alene ejes af jordanske virksomheder og fællesskabsvirksomheder i fællesskab, omfattes også af bestemmelserne i dette afsnit.

ARTIKEL 44

Den behandling, den ene af aftalens parter indrømmer den anden, kan fra dagen en måned forud for datoen for ikrafttrædelsen af de relevante forpligtelser i GATS, for så vidt angår sektorer eller foranstaltninger omfattet af GATS, i intet tilfælde være gunstigere end den, den pågældende førstnævnte part indrømmer efter GATS-bestemmelserne, hvilket gælder hver enkelt servicesektor, undersektor og tjenesteydelsesform.

ARTIKEL 45

For så vidt angår dette afsnit, tages der ikke hensyn til en behandling, som Fællesskabet, dets medlemsstater eller Jordan indrømmer på grundlag af forpligtelser indgået ved økonomiske integrationsaftaler i overensstemmelse med principperne i artikel V i GATS.

ARTIKEL 46

1. Uanset de andre bestemmelser i aftalen er intet til hinder for, at en part træffer foranstaltninger af forsigtighedsgrunde, herunder til beskyttelse af investorer, indskydere, policeindehavere eller personer, over for hvem en leverandør af finansielle tjenesteydere har en tillidsforpligtelse, eller for at beskytte det finansielle systems integritet og stabilitet. Hvor sådanne foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med aftalens bestemmelser, må de af en part ikke anvendes som middel til at omgå forpligtelserne i henhold til aftalen.

2. Intet i denne aftale må fortolkes på en sådan måde, at en part forpligtes til at afsløre oplysninger om enkeltkunders anliggender eller konti eller fortrolige oplysninger eller eneretsinformation, som er i offentlige organers besiddelse.

ARTIKEL 47

Bestemmelserne i denne aftale er ikke til hinder for, at hver af parterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at hindre omgåelse af sine foranstaltninger vedrørende tredjelandes adgang til sit marked på basis af bestemmelserne i denne aftale.

AFSNIT IV

BETALINGER, KAPITALBEVÆGELSER OG ANDRE ØKONOMISKE BESTEMMELSER

KAPITEL 1

BETALINGER OG KAPITALBEVÆGELSER

ARTIKEL 48

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 51 og 52 er der ingen begrænsninger for løbende betalinger i forbindelse med varers, personers, tjenesteydelsers og kapitals bevægelser inden for rammerne af aftalen.

ARTIKEL 49

1. Inden for rammerne af bestemmelserne i denne aftale er der med forbehold af bestemmelserne i artikel 50 og 51 og uden at dette berører bilag VI, der er omhandlet i artikel 30, stk. 2, litra a), ingen begrænsninger for kapitalbevægelser fra Fællesskabet til Jordan og kapitalbevægelser, der har berøring med direkte investeringer fra Jordan i Fællesskabet.

2. Strømmen af jordansk kapital til Fællesskabet, bortset fra direkte investeringer, er undergivet den gældende lovgivning i Jordan.

3. Parterne afholder konsultationer med sigte på at nå en fuldstændig liberalisering af kapitalbevægelserne, så snart betingelserne herfor er opfyldt.

ARTIKEL 50

Med forbehold af andre bestemmelser i denne aftale og andre internationale forpligtelser for Fællesskabet og Jordan berører bestemmelserne i artikel 49 ikke anvendelsen af restriktioner, der består mellem dem på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden, hvad angår kapitalbevægelser mellem dem, der har berøring til direkte investeringer, herunder i fast ejendom, etablering.

Overførsel til udlandet af investeringer i Jordan foretaget af EF-valutaindlændinge eller i Fællesskabet foretaget af jordanske valutaindlændinge og overskud deraf berøres dog ikke.

ARTIKEL 51

Hvis kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Jordan i ekstraordinære tilfælde forvolder vanskeligheder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for valutakurspolitikken eller pengepolitikken i Fællesskabet og Jordan, kan henholdsvis Fællesskabet eller Jordan i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til GATS og artikel VIII og XIV i Den Internationale Valutafonds statut, træffe beskyttelsesforanstaltninger vedrørende kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Jordan i en periode på højst 6 måneder, hvis sådanne foranstaltninger er strengt nødvendige.

ARTIKEL 52

Hvis en eller flere af Fællesskabets medlemsstater eller Jordan har alvorlige betalingsbalancevanskeligheder, eller der er en alvorlig trussel herom, kan Fællesskabet eller Jordan alt efter omstændighederne i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til GATT og artikel VIII og XIV i Den Internationale Valutafonds statut, vedtage restriktive foranstaltninger over for løbende transaktioner, hvis sådanne foranstaltninger er strengt nødvendige. Fællesskabet eller Jordan underretter alt efter omstændighederne straks den anden part herom og forelægger hurtigst muligt den anden part en tidsplan for ophævelsen af disse foranstaltninger.

KAPITEL 2

KONKURRENCEREGLER OG ANDRE ØKONOMISKE BESTEMMELSER

ARTIKEL 53

1. Følgende er uforeneligt med denne aftales rette funktion, i det omfang det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Jordan:

a) alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

b) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på Fællesskabets eller Jordans område eller en væsentlig del heraf

c) al offentlig støtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, medmindre der dispenseres herfra i medfør af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

2. Alle former for praksis, der strider mod denne artikels bestemmelser, skal vurderes på grundlag af de kriterier, der følger af anvendelsen af artikel 85, 86 og 92 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og for varer henhørende under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, denne traktats artikel 65 og 66 samt reglerne om offentlig støtte, herunder den afledte ret.

3. Associeringsrådet vedtager inden for en frist på fem år fra datoen for denne aftales ikrafttræden de nødvendige regler for gennemførelsen af stk. 1 og 2.

Indtil disse regler er vedtaget, anvendes bestemmelserne i aftalen om fortolkning og anvendelse af artikel VI, XVI og XXIII i GATT som regler for gennemførelsen af stk. 1, litra c), og de dertil svarende dele af stk. 2.

4. a) For så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1, litra c), anerkender parterne, at al offentlig støtte ydet af Jordan i de første fem år efter aftalens ikrafttræden, skal vurderes under hensyntagen til, at Jordan betragtes som et område svarende til de områder i Fællesskabet, hvor levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse, som beskrevet i artikel 92, stk. 3, litra a), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Associeringsrådet træffer under hensyntagen til den økonomiske situation i Jordan afgørelse om, hvorvidt denne periode skal forlænges med yderligere perioder på fem år.

b) Hver af parterne sikrer gennemsigtighed på området offentlig støtte, bl.a. ved årligt at meddele den anden part det samlede beløb af den ydede støtte og fordelingen heraf og ved på anmodning at stille oplysninger til rådighed om støtteordninger. På anmodning af en af parterne stiller den anden part oplysninger til rådighed om særlige enkelttilfælde af offentlig støtte.

5. Hvad angår de varer, der er omhandlet i afsnit II, kapitel 2:

finder stk. 1, litra c), ikke anvendelse

skal alle former for praksis, der er i strid med stk. 1, litra a), vurderes på grundlag af de kriterier, som Fællesskabet har fastlagt på grundlag af artikel 42 og 43 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig kriterierne i Rådets forordning nr. 26/1962.

6. Finder Fællesskabet eller Jordan, at en særlig praksis er uforenelig med stk. 1, og

ikke kan behandles på passende måde på grundlag af de gennemførelsesregler, der er nævnt i stk. 3, eller

sådan praksis i mangel af sådanne regler skader eller truer med at skade den anden parts interesser i alvorlig grad eller påfører det indenlandske erhvervsliv, herunder servicesektoren, væsentlig skade

kan henholdsvis Fællesskabet eller Jordan træffe passende foranstaltninger efter konsultation i Associeringsudvalget eller 30 arbejdsdage, efter at sagen er indbragt for nævnte udvalg.

I tilfælde af praksis, som er uforenelig med stk. 1, litra c), må der, hvor GATT finder anvendelse herpå, kun træffes sådanne foranstaltninger i overensstemmelse med de procedurer og på de betingelser, der er fastlagt i GATT eller alle andre relevante instrumenter, der er forhandlet inden for GATT, og som finder anvendelse mellem parterne.

7. Uanset, hvilke andre bestemmelser der måtte blive vedtaget i overensstemmelse med stk. 3, udveksler parterne oplysninger under hensyntagen til de begrænsninger, som embeds- og forretningshemmeligheden kræver.

ARTIKEL 54

Medlemsstaterne og Jordan tilpasser gradvis og med forbehold af de forpligtelser, der er indgået i medfør af GATT, eventuelle statslige handelsmonopoler, således at der ved udløbet af det femte år efter denne aftales ikrafttræden ikke består nogen forskelsbehandling af statsborgere i medlemsstaterne og Jordan med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår. Associeringsudvalget underrettes om sådanne foranstaltninger, der vedtages til virkeliggørelse af dette mål.

ARTIKEL 55

Hvad angår offentlige virksomheder og virksomheder, der er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, drager Associeringsrådet omsorg for, at der fra det femte år efter aftalens ikrafttræden ikke vedtages eller opretholdes nogen foranstaltninger, der kan forstyrre samhandelen mellem Fællesskabet og Jordan i et omfang, der virker til skade for parternes interesser. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at disse virksomheder de jure eller de facto kan udføre de opgaver, der er blevet dem tildelt.

ARTIKEL 56

1. Parterne sikrer i henhold til bestemmelserne i denne artikel og bilag VII en tidssvarende og effektiv beskyttelse af intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder i overensstemmelse med de højeste internationale standarder, herunder effektive midler til at gøre sådanne rettigheder gældende.

2. Gennemførelsen af denne artikel og bilag VII gennemgås af parterne med regelmæssige mellemrum. I tilfælde af vanskeligheder på området intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, som påvirker samhandelen, finder der hastekonsultationer sted efter anmodning fra en af parterne, for at der kan opnås gensidigt tilfredsstillende løsninger.

ARTIKEL 57

Parterne sigter på at indskrænke forskellene med hensyn til standardisering og overensstemmelsesvurdering. Parterne indgår med henblik herpå om fornødent aftaler om gensidig anerkendelse på området overensstemmelsesvurdering.

ARTIKEL 58

Parterne er enige om målet med en gradvis liberalisering af offentlige indkøb. Associeringsrådet afholder konsultationer om virkeliggørelsen af dette mål.

AFSNIT V

ØKONOMISK SAMARBEJDE

ARTIKEL 59

Mål

1. Parterne forpligter sig til at styrke deres økonomiske samarbejde i deres gensidige interesse og i overensstemmelse med de overordnede mål i denne aftale.

2. Formålet med det økonomiske samarbejde er at støtte Jordans indsats for bæredygtig økonomisk og social udvikling.

ARTIKEL 60

Anvendelsesområde

1. Samarbejdet rettes i første række mod aktivitetsområder, der er påvirket af interne vanskeligheder eller berøres af processen for liberalisering af den jordanske økonomi som helhed, særlig liberaliseringen af samhandelen mellem Jordan og Fællesskabet.

2. Samarbejdet rettes desuden i første række mod sektorer, der kan bidrage til at lette den gensidige tilnærmelse mellem Jordans og Fællesskabets økonomi, særlig sådanne, som er vækstfremmende og jobskabende.

3. Samarbejdet ansporer til økonomisk samarbejde mellem Jordan og andre lande i regionen.

4. Der tages ved realiseringen af samarbejdet på de forskellige områder af det økonomiske samarbejde hensyn til bevarelse af miljøet og den økologiske balance.

5. Parterne kan vedtage at udvide det økonomiske samarbejde til andre områder, der ikke er omfattet af bestemmelserne i dette afsnit.

ARTIKEL 61

Midler og retningslinjer

Det økonomiske samarbejde gennemføres navnlig ved hjælp af:

a) en regelmæssig økonomisk dialog mellem parterne om alle områder inden for den makroøkonomiske politik

b) regelmæssig udveksling af information og idéer på alle områder inden for samarbejdet, herunder møder mellem tjenestemænd og eksperter

c) levering af rådgivning, fagkundskab og uddannelse

d) gennemførelse af fælles projekter, f.eks. seminarer og workshops

e) faglig, administrativ og forskriftsmæssig bistand

f) tilskyndelse til joint ventures.

ARTIKEL 62

Regionalt samarbejde

Parterne tilskynder til foranstaltninger med regionale virkninger eller inddragelse af andre lande i regionen med sigte på at fremme det regionale samarbejde.

Blandt sådanne foranstaltninger kan nævnes:

mellemregional handel

miljøanliggender

udvikling af økonomisk infrastruktur

videnskabelig og teknologisk forskning

kulturelle anliggender

toldspørgsmål.

ARTIKEL 63

Uddannelse

Parterne samarbejder med henblik på at fastslå, hvilke midler kan bidrage mest effektivt til en væsentlig forbedring af situationen inden for uddannelse, herunder erhvervsuddannelse, særlig inden for offentlige og private virksomheder, handelsrelaterede tjenesteydelser, offentlig forvaltning og offentlige myndigheder, faglige organer, standardiserings- og certificeringsorganisationer og andre relevante organisationer. I denne forbindelse rettes opmærksomheden særlig mod erhvervsuddannelse med henblik på industriomstrukturering.

Samarbejdet skal også anspore til varige forbindelser mellem specialiserede organisationer i Fællesskabet og Jordan med henblik på at fremme udveksling af information og erfaringer og sammenlægning af tekniske ressourcer.

ARTIKEL 64

Videnskabeligt, teknisk og teknologisk samarbejde

Samarbejdet sigter på:

a) at fremme etableringen af permanente forbindelser mellem de to parters forskersamfund, navnlig ved:

at give Jordan adgang til fællesskabsprogrammer for forskning og teknologisk udvikling i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne om tredjelandes deltagelse i disse programmer

at inddrage Jordan i nettene for decentralt samarbejde

at fremme et samvirke mellem uddannelse og forskning

b) at styrke forskningskapaciteten i Jordan

c) at stimulere den teknologiske innovation, overførsel af ny teknologi og knowhow, særlig med sigte på at fremskynde tilpasningen af den jordanske industrikapacitet.

ARTIKEL 65

Miljø

1. Samarbejdet sigter på at modvirke en forringelse af miljøet, at kontrollere forurening og sikre en rationel udnyttelse af naturressourcerne med henblik på en bæredygtig udvikling og fremme af regionale miljøprojekter.

2. Parterne er enige om at samarbejde på navnlig følgende områder:

ørkendannelse

havvandskvalitet og kontrol med og forebyggelse af havforurening

forvaltning af vandressourcerne

egnet energiudnyttelse

affaldsforvaltning

følgerne af industriudvikling for miljøet i almindelighed og sikkerhed ved industrianlæg i særdeleshed

indvirkningerne af landbruget på jord- og vandkvaliteten

miljøuddannelse og -bevidstgørelse

anvendelse af avancerede miljøforvaltningsredskaber, miljøovervågningsmetoder og -tilsyn, herunder især anvendelse af miljøinformationssystemet (EIS) og teknikker for vurdering af virkningerne på miljøet

forsaltning.

ARTIKEL 66

Industrisamarbejde

Samarbejdet fremmer og tilskynder især til:

industrisamarbejde mellem erhvervsdrivende i Fællesskabet og Jordan, herunder adgang for Jordan til Fællesskabets net for virksomhedssamarbejde og net, der er oprettet som led i det decentrale samarbejde

modernisering og omstrukturering af den jordanske industri

skabelse og fremme af et gunstigt klima for udvikling af privat foretagsomhed for at stimulere væksten og diversificeringen af industriproduktionen

samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder i Fællesskabet og Jordan

teknologioverførsel, innovation og forskning og udvikling

diversificering af industriproduktionen i Jordan

udvikling af de menneskelige ressourcer

forbedring af adgangen til investeringsfinansiering

stimulation af innovation

forbedring af informationshjælpetjenester.

ARTIKEL 67

Investeringer og fremme af investeringer

Samarbejdet sigter på at skabe et gunstigt og stabilt klima for investering i Jordan. Samarbejdet skal hjælpe til udvikling af:

harmoniserede og forenklede procedurer, ordninger for saminvesteringer, særlig mellem små og mellemstore virksomheder hos begge parter, og informationskanaler og ordninger for udforskning af investeringsmuligheder

juridiske rammer, som kan befordre investeringerne mellem de to parter, i givet fald ved indgåelse mellem Jordan og medlemsstaterne af aftaler om beskyttelse af investeringer og aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning

adgang til kapitalmarkedet for finansiering af investeringer i produktion

joint ventures mellem jordanske og EF-erhvervsdrivende.

ARTIKEL 68

Standardisering og overensstemmelsesvurdering

Samarbejdet på dette område rettes særlig mod

a) øget anvendelse af fællesskabsreglerne på området standardisering, måling, kvalitetsstandarder og anerkendelse på området overensstemmelsesvurdering

b) opgradering af jordanske overensstemmelsesvurderingsorganisationer med henblik på indgåelse til sin tid så vidt det er muligt af aftaler om gensidig anerkendelse på området overensstemmelsesvurdering

c) udvikling af organisationer, der beskæftiger sig med beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, standardisering og kvalitet.

ARTIKEL 69

Tilnærmelse af lovgivninger

Parterne bestræber sig bedst muligt på at tilnærme deres respektive lovgivning til hinanden for at lette gennemførelsen af denne aftale.

ARTIKEL 70

Finansielle tjenesteydelser

Parterne samarbejder med sigte på en indbyrdes tilnærmelse af regler og standarder bl.a. med henblik på:

a) en styrkelse og en omstrukturering af finanssektoren i Jordan

b) en forbedring af regnskabs-, regnskabskontrol- og tilsynssystemerne inden for bank- og forsikringsvirksomhed og andre finansielle sektorer i Jordan.

ARTIKEL 71

Landbrug

Parterne retter særlig samarbejdet mod:

støtte af deres respektive politik for diversificering af produktionen

fremme af miljøvenligt landbrug

nærmere samvirke mellem erhvervslivet, grupper og organisationer, der repræsenterer handel og erhverv i Jordan og Fællesskabet på et frivilligt grundlag

faglig bistand og erhvervsuddannelse

harmonisering af standarder for dyre- og plantesundhed

integreret udvikling af landdistrikter, herunder forbedring af basistjenesteydelser og udvikling af dermed forbunden erhvervsvirksomhed

samarbejde mellem landbrugsregioner, udveksling af erfaringer og knowhow om udvikling af landdistrikter.

ARTIKEL 72

Transport

Samarbejdet sigter på:

omstrukturering og modernisering af vej-, havne- og lufthavnsinfrastruktur af fælles interesse i relation til de store transeuropæiske samfærdselsveje

definition og anvendelse af driftsstandarder af samme art som dem, der gælder i Fællesskabet

fornyelse af teknisk udstyr efter fællesskabsstandarderne, særlig hvad angår multimodale transportformer, containertransport og omladning

gradvis forbedring af betingelserne for transit

forbedring af forvaltning af lufthavne, jernbaner og flyvekontrol, herunder samarbejde mellem de relevante nationale organisationer.

ARTIKEL 73

Telekommunikation og informationsteknologi

Samarbejdet rettes navnlig mod:

a) telekommunikation i almindelighed

b) standardisering, overensstemmelsesprøvning og certificering vedrørende informations- og telekommunikationsteknologi

c) udbredelse af nye informationsteknologier, særlig i forbindelse med net og deres sammenkobling (tjenesteintegrerede digitalnet (ISDN) og elektronisk dataoverførsel (EDI))

d) stimulering af forskning og udvikling af nye faciliteter for kommunikations- og informationsfaciliteter med henblik på at opbygge markeder for udstyr, tjenester og applikationer i forbindelse med informationsteknologi, kommunikation, tjenesteydelser og anlæg.

ARTIKEL 74

Energi

De prioriterede områder for samarbejdet er:

fremme af vedvarende og indenlandske energikilder

fremme af energibesparelser og energieffektivitet

anvendt forskning vedrørende net af databanker mellem erhvervsdrivende og samfundsgrupper i Fællesskabet og Jordan

støtte af modernisering og udvikling af energinet og deres sammenkobling med Fællesskabets net.

Samarbejdet rettes også mod lettelse af forsendelse af gas, olie og elektricitet.

ARTIKEL 75

Turisme

Prioriteterne for samarbejdet er:

at forbedre viden om turistindustrien og sikre bedre indbyrdes sammenhæng mellem politikker, der påvirker turisme

at fremme en god sæsonspredning af turismen

at fremme samarbejde mellem regioner og byer i nabolande

at forbedre informationen af turister og beskyttelsen af deres interesser

at fremhæve betydningen af kulturarven for turismen

at sikre et passende samvirke mellem turisme og miljø

at gøre turismen mere konkurrencedygtig gennem støtte til større professionalisme, særlig inden for hoteladministration

at forbedre informationen om planlagt udvikling inden for turisme og markedsføring af projekter, udstillinger, konferencer og publikationer.

ARTIKEL 76

Told

1. Parterne forpligter sig til at udbygge toldsamarbejdet for at garantere overholdelsen af handelsbestemmelserne. Samarbejdet rettes imod:

a) forenkling af kontrol og toldprocedurer for toldklarering af varer

b) anvendelse af det administrative enhedsdokument og etablering af en forbindelse mellem Fællesskabets og Jordans forsendelsessystemer.

2. Uden at dette berører andre former for samarbejde, som er omhandlet i denne aftale, navnlig bekæmpelse af narkotika og hvidvaskning af penge, yder parternes administrative myndigheder hinanden gensidig bistand efter bestemmelserne i protokol 4.

ARTIKEL 77

Samarbejde på det statistiske område

Samarbejdet sigter i første række på en harmonisering med hensyn til de anvendte metoder for at skabe et pålideligt grundlag for håndtering af statistikker om handel, befolkning, migration og generelt alle områder, der er omfattet af denne aftale, og som de egner sig til statistisk behandling.

ARTIKEL 78

Hvidvaskning af penge

1. Parterne samarbejder om at forhindre, at deres finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og ulovlig narkotikahandel i særdeleshed.

2. Samarbejdet på dette område omfatter administrativ og faglig bistand med henblik på fastlæggelse af egnede standarder til bekæmpelse af hvidvaskning af penge svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og andre internationale organer på dette område, især Den Internationale Finansielle Aktionsgruppe (FATF).

ARTIKEL 79

Bekæmpelse af narkotika

1. Parterne samarbejder navnlig med sigte på:

at øge effektiviteten af narkotikabekæmpelsespolitik og -foranstaltninger til at modvirke og bekæmpe tilførsel og ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer og til at nedbringe stofmisbruget

at anspore til en fælles tilgang til at eliminere ulovligt forbrug af disse stoffer.

2. Parterne fastlægger sammen i overensstemmelse med deres respektive lovgivning passende strategier og metoder for at nå disse mål. Når de ikke optræder i fællesskab, gøres deres interventioner til genstand for konsultationer og snæver koordination.

I interventionerne kan inddrages kompetente offentlige og private institutioner, internationale organisationer i samarbejde med regeringen for Jordan og Fællesskabet og dets medlemsstaters berørte instanser.

3. Samarbejdet tager form af informationsudveksling og, hvor det er egnet, fælles aktiviteter på følgende områder:

oprettelse eller udvidelse af social- og sundhedsinstitutioner og informationscentre til behandling og genindpasning af stofmisbrugere

gennemførelse af projekter for forebyggelse, information, uddannelse og epidemiologisk forskning

opstilling af standarder for modvirkning af anvendelse af prækursorer og andre væsentlige stoffer til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og relevante internationale instanser, navnlig Aktionsgruppen for Kemiske Stoffer (CATF).

AFSNIT VI

SAMARBEJDE PÅ DET SOCIALE OG KULTURELLE OMRÅDE

KAPITEL 1

SOCIAL DIALOG

ARTIKEL 80

1. Der indledes en regelmæssig dialog mellem parterne om ethvert emne på det sociale område, der er af gensidig interesse for dem.

2. Den er redskabet til at udforske måder og midler til fremskridt med hensyn til arbejdstagernes bevægelighed, ligebehandling og social integration af jordanske statsborgere og EF-statsborgere, der er lovligt bosat på værtsstaternes område.

3. Dialogen skal navnlig vedrøre alle problemer med berøring til:

a) leve- og arbejdsvilkår for migrantsamfundene

b) migrationer

c) ulovlig indvandring og betingelserne for repatriering af personer, der har befundet sig i en ulovlig situation i henseende til den gældende lovgivning i værtslandet om ophold og etablering

d) projekter og programmer, som kan befordre ligebehandling mellem jordanske statsborgere og EF-statsborgere, det gensidige kendskab til kultur og civilisation, øget tolerance og afskaffelse af diskrimination.

ARTIKEL 81

Dialogen på det sociale område finder sted på et niveau og efter retningslinjer svarende til, hvad der er fastsat i afsnit I, som også kan tjene til ramme herfor.

KAPITEL 2

SAMARBEJDSFORANSTALTNINGER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE

ARTIKEL 82

1. Parterne anerkender betydningen af social udvikling, som bør forløbe side og side med enhver økonomisk udvikling. De prioriterer særlig respekten for de grundlæggende sociale rettigheder.

2. For at befæste samarbejdet mellem parterne på det sociale område vil der blive iværksat foranstaltninger og programmer vedrørende ethvert emne af interesse for dem.

Følgende foranstaltninger betragtes som prioriterede:

a) indskrænkning af migrationspresset, navnlig gennem jobskabelse og udvikling af uddannelse i udvandringsområder

b) genindpasning af repatrierede ulovlige indvandrere

c) fremme af kvindernes rolle i den økonomiske og sociale udviklingsproces, navnlig gennem uddannelse og via medierne inden for rammerne af den jordanske politik på området

d) udvikling og styrkelse af de jordanske programmer for familieplanlægning og for beskyttelse af mødre og børn

e) forbedring af det sociale sikringssystem

f) forbedring af sundhedsplejedækningen

g) forbedring af levevilkårene i ugunstigt stillede, tæt befolkede områder

h) gennemførelse og finansiering af udvekslings- og fritidsprogrammer for blandede grupper af unge af europæisk og jordansk oprindelse bosiddende i medlemsstaterne med henblik på at fremme den gensidige kulturelle forståelse og tolerance.

ARTIKEL 83

Samarbejdsforanstaltningerne kan gennemføres i koordination med medlemsstaterne og de kompetente internationale organisationer.

ARTIKEL 84

Associeringsrådet nedsætter en arbejdsgruppe inden udgangen af det første år efter denne aftales ikrafttræden. Den skal have til opgave at foretage en løbende og regelmæssig evaluering af gennemførelsen af bestemmelserne i kapitel 1 og 2.

KAPITEL 3

SAMARBEJDE PÅ DET KULTURELLE OMRÅDE OG OM INFORMATIONSUDVEKSLING

ARTIKEL 85

1. Parterne forpligter sig med henblik på at forbedre det gensidige kendskab til hinanden og den gensidige forståelse under hensyntagen til igangværende foranstaltninger til under gensidig respekt for kulturforskelle at skabe et fast grundlag for en varig kulturdialog og at fremme et langsigtet kultursamarbejde på alle egnede aktivitetsområder.

2. Parterne retter ved udarbejdelsen af samarbejdsforanstaltninger og -programmer såvel som fælles aktiviteter særlig opmærksomheden mod de unge og de skriftlige og audiovisuelle udtryks- og kommunikationsmidler, tillige med spørgsmål i forbindelse med beskyttelse af kulturarven og udbredelse af kulturproduktet.

3. Parterne er enige om, at bestående samarbejdsprogrammer på det kulturelle område i Fællesskabet eller i en eller flere af medlemsstaterne kan udvides til også at omfatte Jordan.

4. Parterne fremmer aktiviteter af gensidig interesse på området information og kommunikation.

AFSNIT VII

FINANSIELT SAMARBEJDE

ARTIKEL 86

Med henblik på at virkeliggøre aftalens mål iværksættes der et finansielt samarbejde til fordel for Jordan efter passende retningslinjer og med de fornødne finansielle midler.

Disse retningslinjer fastlægges efter fælles overenskomst mellem parterne med de mest egnede redskaber fra tidspunktet for aftalens ikrafttræden.

Indsatsområderne for dette samarbejde er ud over de i afsnit V og VI i denne aftale omhandlede særlig følgende:

fremme af reformerne med sigte på en modernisering af økonomien

opgradering af de økonomiske infrastrukturer

fremme af private investeringer og jobskabende aktiviteter

afhjælpning af følgerne for den jordanske økonomi af den gradvise oprettelse af et frihandelsområde, særlig med hensyn til opgradering og omstilling af industrien

ledsageforanstaltninger til politikken i de sociale sektorer.

ARTIKEL 87

Fællesskabet undersøger på basis af de bestående fællesskabsinstrumenter til støtte af strukturtilpasningsprogrammer i Middelhavslandene og i nær koordination med de jordanske myndigheder og andre bidragsydere, særlig de internationale finansieringsinstitutioner, hvilke midler der vil egne sig til at støtte strukturpolitikken i Jordan med henblik på at genskabe de større finansielle balancer og til at skabe et økonomisk klima, der vil kunne fremskynde væksten under samtidigt hensyn til kravet om at forbedre befolkningens sociale velfærd.

ARTIKEL 88

For at sikre en koordineret tilgang til de ekstraordinære makroøkonomiske og finansielle problemer, der vil kunne følge af den gradvise gennemførelse af aftalens bestemmelser, retter parterne særlig deres opmærksomhed mod udviklingen i samhandelen og de finansielle forbindelser mellem Fællesskabet og Jordan inden for rammerne af den regelmæssige økonomiske dialog, der etableres i henhold til afsnit V.

AFSNIT VIII

INSTITUTIONELLE, ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

ARTIKEL 89

Der oprettes et Associeringsråd, som træder sammen på ministerplan en gang om året og tillige når omstændighederne kræver det, efter indkaldelse fra dets formand på de i dets forretningsorden fastsatte betingelser.

Det undersøger alle større spørgsmål, som opstår inden for rammerne af aftalen, og alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af gensidig interesse.

ARTIKEL 90

1. Associeringsrådet består af medlemmer af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og medlemmer udpeget af regeringen for Jordan på den anden side.

2. Medlemmerne af Associeringsrådet kan lade sig repræsentere på de betingelser, der fastsættes i forretningsordenen.

3. Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

4. Formandshvervet i Associeringsrådet udøves på skift af et medlem af Rådet for Den Europæiske Union og et medlem af regeringen for Jordan i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i forretningsordenen.

ARTIKEL 91

Associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelsen af de i aftalen fastsatte mål beføjelse til at træffe afgørelser i de deri omhandlede tilfælde.

Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre afgørelserne. Associeringsrådet kan også fremsætte passende henstillinger.

Det udfærdiger sine afgørelser og fremsætter sine henstillinger efter fælles overenskomst mellem de to parter.

ARTIKEL 92

1. Med forbehold af Associeringsrådets beføjelser nedsættes der et Associeringsudvalg, der har til opgave at forvalte aftalen.

2. Associeringsrådet kan uddelegere alle eller nogle af sine beføjelser til Associeringsudvalget.

ARTIKEL 93

1. Associeringsudvalget, der træder sammen på tjenestemandsniveau, består af repræsentanter for medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og repræsentanter for Jordans regering på den anden side.

2. Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Formandshvervet i Associeringsudvalget udøves på skift af en repræsentant for formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union og en repræsentant for regeringen for Jordan.

ARTIKEL 94

1. Associeringsudvalget har beføjelse til at træffe afgørelser vedrørende aftalens forvaltning og på de områder, på hvilke Associeringsrådet har uddelegeret sine beføjelser.

2. Afgørelserne træffes efter fælles overenskomst mellem parterne, og de er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til deres gennemførelse.

ARTIKEL 95

Associeringsrådet kan beslutte at nedsætte arbejdsgrupper eller organer, der er nødvendige til aftalens gennemførelse.

ARTIKEL 96

Associeringsrådet træffer alle nyttige forholdsregler til at lette samarbejdet og kontakter mellem Europa-Parlamentet og Jordans parlament.

ARTIKEL 97

1. Hver af parterne kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for Associeringsrådet.

2. Associeringsrådet kan bilægge tvisten ved en afgørelse.

3. Hver af parterne har pligt til at træffe de foranstaltninger, som gennemførelsen af den i stk. 2 nævnte afgørelse indebærer.

4. Er det ikke muligt at bilægge tvisten i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, kan hver af parterne meddele den anden part, at den har udpeget en voldgiftsmand; den anden part skal derefter inden to måneder udpege en anden voldgiftsmand. Med henblik på anvendelsen af denne procedure betragtes Fællesskabet og dets medlemsstater som en enkelt part i tvisten.

Associeringsrådet udpeger en tredje voldgiftsmand.

Voldgiftskendelserne afsiges med flertal.

Hver part i tvisten skal tage de nødvendige skridt til at efterkomme voldgiftskendelsen.

ARTIKEL 98

Ingen bestemmelse i denne aftale forhindrer en af de kontraherende parter i at træffe foranstaltninger, som:

a) den finder nødvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser

b) vedrører produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller forskning, udvikling og produktion, der er nødvendige i forsvarsøjemed, såfremt disse foranstaltninger ikke ændrer konkurrencevilkårene for de varer, der ikke er beregnet til specifikt militære formål

c) den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for opfyldelsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed.

ARTIKEL 99

Inden for de områder, der omfattes af denne aftale, og uden at dette berører særlige bestemmelser heri:

må de ordninger, der anvendes af Jordan over for Fællesskabet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder

må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Jordan, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem jordanske statsborgere eller virksomheder.

ARTIKEL 100

Med hensyn til direkte beskatning må ingen bestemmelse i denne aftale have til virkning:

at udvide de fordele, en af parterne indrømmer på det fiskale område, til også at gælde i internationale aftaler eller arrangementer, som denne part er bundet af,

at forhindre en part i at vedtage eller anvende foranstaltninger til at hindre skattesvig eller -unddragelse,

at forhindre en part i at udøve sin ret til at anvende de relevante bestemmelser i sin skattelovgivning på skattepligtige, der ikke befinder sig i samme situation med hensyn til bopæl.

ARTIKEL 101

1. Parterne træffer alle fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger for at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De drager omsorg for, at denne aftales målsætning virkeliggøres.

2. Finder en part, at den anden part har tilsidesat en forpligtelse i henhold til denne aftale, kan den træffe passende foranstaltninger. Den meddeler forud herfor, undtagen i særligt hastende tilfælde, Associeringsrådet alle nødvendige oplysninger for at muliggøre en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå frem til en for parterne acceptabel løsning.

De foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, skal foretrækkes. Disse foranstaltninger meddeles straks Associeringsrådet og vil dér på anmodning af den anden part blive gjort til genstand for konsultationer.

ARTIKEL 102

Protokol nr. 1 til 4 og bilag I til VII udgør en integrerende del af denne aftale. Erklæringerne og brevvekslingerne i slutakten udgør en integrerende del af denne aftale.

ARTIKEL 103

I denne aftale forstås ved »parter« på den ene side Fællesskabet eller dets medlemsstater eller Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og på den anden side Jordan.

ARTIKEL 104

Denne aftale indgås på ubestemt tid.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved notifikation herom til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

ARTIKEL 105

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab finder anvendelse, og på de i disse traktater fastsatte betingelser, og på den anden side for Jordans område.

ARTIKEL 106

Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og arabisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

ARTIKEL 107

1. Denne aftale skal godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

  1. Denne aftale træder fra tidspunktet for sin ikrafttræden i stedet for samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Hashemitiske Kongerige Jordan samt aftalen mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs medlemsstater og Det Hashemitiske Kongerige Jordan, undertegnet i Bruxelles den 18. januar 1977.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE OVER BILAG

BILAG I:

Liste over industrivarer med oprindelse i Jordan, for hvilke Fællesskabet kan opretholde et landbrugselement som omhandlet i artikel 10, stk. 1

BILAG II:

Liste over industrivarer med oprindelse i Fællesskabet, for hvilke Jordan kan opretholde et landbrugselement som omhandlet i artikel 10, stk. 2, og artikel 11, stk. 2

BILAG III:

Liste over industrivarer med oprindelse i Fællesskabet, for hvilke den i artikel 11, stk. 3 og 4, omhandlede tidsplan for toldafvikling finder anvendelse ved indførsel i Jordan

BILAG IV:

Liste over de industrivarer med oprindelse i Fællesskabet, der er omhandlet i artikel 11, stk. 5

BILAG V:

Liste over EF-forbehold som omhandlet i artikel 30, stk. 1, litra b) (etableringsret)

BILAG VI:

Liste over Jordans forbehold som omhandlet i artikel 30, stk. 2, litra a) (etableringsret)

BILAG VII:

Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret som omhandlet i artikel 56

BILAG I

DE I ARTIKEL 10, STK. 1, OMHANDLEDE VARER

KN-kode

Varebeskrivelse

0403

 

 

 

0403 10 51

til

0403 10 99

0403 90 71

til

0403 90 99

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

-- Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

 

-- Andre varer, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

0405

0405 20

0405 20 10

 

0405 20 30

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter

Smørbare mælkefedtprodukter

-- Med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men under 60

vægtprocent

-- Med fedtindhold på 60 vægtprocent og derover, men under 75

vægtprocent

0710 40 00

0711 90 30

Sukkermajs, også kogte i vand eller dampkogte, frosne:

Sukkermajs, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring

ex 1517

 

 

 

 

1517 10 10

 

 

1517 90 10

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516:

Margarine, undtagen flydende margarine, med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

Andre varer, med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

1702 50 00

Kemisk ren fructose

ex 1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade), med undtagelse af lakridssaft, der indeholder over 10 vægtprocent saccharose, uden tilsætning af andre stoffer, henhørende under KN-kode 1704 90 10

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao

ex 1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet, undtagen tilberedte næringsmidler henhørende under KN-kode 1901 90 91

ex 1902

Pastaprodukter, med undtagelse af produkter med fyld henhørende under KN-kode 1902 20 10 og 1902 20 30; couscous, også tilberedt

1903 00 00

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel o.lign.

1904

Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn (kerner), undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

2001 90 30

 

2001 90 40

Sukkermajs (Zea Mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

2004 10 91

 

2004 90 10

Kartofler, i form af mel eller flager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne

Sukkermajs (Zea Mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne

2005 20 10

 

2005 80 00

Kartofler, i form af mel eller flager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

Sukkermajs (Zea Mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

2008 99 85

 

2008 99 91

Majs, undtagen sukkermajs (Zea Mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat sukker eller alkohol

Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat sukker eller alkohol

2101 12 98

2101 20 98

2101 30 19

2101 30 99

Tilberedninger på basis af kaffe

Tilberedninger på basis af te eller maté

Brændte kaffeerstatninger, undtagen brændt cikorie

Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændte kaffeerstatninger, undtagen af brændt cikorie

 

2102 10 31

2102 10 39

Bagegær

2105

Konsumis, også med indhold af kakao

ex 2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet, undtagen varer henhørende under KN-kode 2106 10 20, 2106 90 20 og 2106 90 92 og undtagen sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer varer henhørende under KN-kode 2106 90 30 og 2106 90 59:

2202 90 91

 

2202 90 95

 

 

2202 90 99

Ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under

KN-kode 2009, med indhold af varer henhørende under KN-kode 0401 til 0404 eller med indhold af fedt af varer henhørende under

KN-kode 0401 til 0404

2905 43 00

2905 44

Mannitol

D-Glucitol (sorbitol)

ex 3501

Casein, caseinater og andre caseinderivater

3505 10

 

 

3505 20

Dextrin og anden modificeret stivelse, undtagen esterificeret eller etherificeret stivelse henhørende under KN-kode 3505 10 50

Lim, med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse

3809

 

 

 

 

3809 10

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet

På basis af stivelse eller stivelsesprodukter

3824 60

Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44

 

BILAG II

DE I ARTIKEL 10, STK. 2, OG ARTIKEL 11, STK. 2, OMHANDLEDE VARER

KN-kode

Varebeskrivelse

0403

 

 

 

0403 10 51

til

0403 10 99

0403 90 71

til

0403 90 99

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

-- Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

 

-- Andre varer, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

0405

0405 20

0405 20 10

 

0405 20 30

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter

Smørbare mælkefedtprodukter

-- Med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent

-- Med fedtindhold på 60 vægtprocent og derover, men under 75 vægtprocent

0710 40 00

0711 90 30

Sukkermajs, også kogte i vand eller dampkogte, frosne:

Sukkermajs, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring

ex 1517

 

 

 

 

1517 10 10

 


1517 90 10

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516:

Margarine, undtagen flydende margarine, med indhold af mælkefedt på over 10 -vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

Andre varer, med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

1520 00 00

Rå glycerol (glycerin); glycerolvand og glycerollud

1702 50 00

Kemisk ren fructose

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

1803

Kakaomasse, også affedtet

1805

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet

ex 1902

Pastaprodukter, med undtagelse af produkter med fyld henhørende under KN-kode 1902 20 10 og 1902 20 30; couscous, også tilberedt

1903 00 00

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel o.lign.

1904

Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn (kerner), undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

2001 90 30

 

2001 90 40

Sukkermajs (Zea Mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

2004 10 91

 

2004 90 10

Kartofler, i form af mel eller flager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne

Sukkermajs (Zea Mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne

2005 20 10

 

2005 80 00

Kartofler, i form af mel eller flager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

Sukkermajs (Zea Mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

2008 99 85

 

2008 99 91

Majs, undtagen sukkermajs (Zea Mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat sukker eller alkohol

Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat sukker eller alkohol

 

2101 12 98

2101 20 98

2101 30 19

2101 30 99

Tilberedninger på basis af kaffe

Tilberedninger på basis af te eller maté

Brændte kaffeerstatninger, undtagen brændt cikorie

Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændte kaffeerstatninger, undtagen af brændt cikorie

2105

Konsumis, også med indhold af kakao

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under KN-kode 2009, med indhold af varer henhørende under KN-kode 0401 til 0404 eller med indhold af fedt af varer henhørende under KN-kode 0401 til 0404

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80% vol; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

2905 43 00

2905 44

Mannitol

D-Glucitol (sorbitol)

ex 3501

Casein, caseinater og andre caseinderivater

3505 10

 

 

3505 20

Dextrin og anden modificeret stivelse, undtagen esterificeret eller etherificeret stivelse henhørende under KN-kode 3505 10 50

Lim, med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse

3809

 

 

 

 

3809 10

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet

På basis af stivelse eller stivelsesprodukter

3824

 

 

 

3824 60

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; produkter og restprodukter fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet

Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44

 

BILAG III

LISTE OVER INDUSTRIVARER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET,
FOR HVILKE DEN I ARTIKEL 11, STK. 3 OG 4,
OMHANDLEDE TIDSPLAN FOR TOLDAFVIKLING FINDER ANVENDELSE
VED INDFØRSEL I JORDAN

Liste A

 

 

050100000

050210000

050290000

050300000

050510000

050590000

050610000

050690000

050710000

050790000

050800000

130232100

140110000

140120000

140190000

140210000

140290000

140310000

140390000

140410900

140420000

140490100

152000100

152190900

180400000

180500100

190110100

190110200

190190200

210610100

210690300

210690400

210690600

250300000

250410000

250490000

250700000

250810000

250820000

250830000

250840000

250850000

250860000

250870000

250900000

251010000

 

251020000

251110000

251120000

251200000

251319000

251320100

251400000

251910000

251990000

252020100

252400000

252610000

252620000

252810000

252890000

253090200

253090300

260111000

260112000

260120000

260200000

260300000

260400000

260500000

260600000

260700000

260800000

260900000

261000000

261100000

261210000

261220000

261310000

261390000

261400000

261510000

261590000

261610000

261690000

261710000

261790000

261800000

261900000

262011000

262019000

262020000

 

262030000

262040000

262050000

262090000

262100000

270111000

270112000

270119000

270120000

270210000

270220000

270300000

270400000

270500000

270600000

270710000

270720000

270730000

270740000

270750000

270760000

270791000

270799000

270810000

270820000

270900000

271000520

271000700

271220100

271311000

271312000

271320000

271390000

271410000

271490000

280130000

280200000

280300000

280429100

280429200

280470000

280490000

280511000

280519000

280521000

280522000

 

280530000

280540000

280620000

280700000

280800000

280910000

280920000

281000000

281111000

281119100

281119900

281122000

281129000

281210100

281210200

281210300

281210400

281210500

281210600

281210700

281210800

281210900

281290000

281310000

281390000

281520000

281530000

281610000

281620000

281630000

281700000

281810000

281820000

281830000

281990100

282010000

282110100

282120100

282200100

282300000

282410000

282420000

282490000

282510000

282520000

282530000

 

282540000

282550000

282560000

282570000

282580000

282590900

282611000

282612000

282619000

282620000

282630000

282690000

282710000

282720000

282731000

282732000

282733000

282734000

282735000

282736000

282738000

282739000

282741900

282749900

282911000

282919000

282990100

283010000

283020000

283030000

283090000

283311000

283319000

283321000

283322000

283323000

283324000

283325000

283326000

283327000

283329000

283330000

283340000

283421000

283429100

283510100

 

 

 

283522100

283523100

283524100

283525100

283526100

283529100

283531100

283539100

283610100

283620100

283630100

283640100

283650100

283660100

283670100

283691100

283692100

283699100

283911000

283919000

283920000

283990000

284011000

284019000

284020000

284030000

284190100

284190200

284410000

284420000

284430000

284440000

284450000

284510000

284590000

284610000

284690000

284700000

284910000

284920000

284990000

290110100

290121100

290122100

290123100

290124100

290129100

290211100

290219100

290220100

290230100

290241100

290242100

290243100

290244100

290250100

291221100

291229100

291230100

291241100

291242100

291249100

291250100

291260100

291411100

291412100

291413100

291419100

291421100

291422100

291423100

291429100

291431100

291439100

291440100

291450100

291461100

291469100

291470100

291511100

291512100

291513100

291521100

291522100

291523100

291524100

291529100

291531100

291532100

291533100

291534100

291535100

291539100

291540100

291550100

291560100

291570100

291590100

291611100

291612100

291613100

291614100

291615100

291619100

291620100

291631100

291632100

291634100

291635100

291639100

291711910

291712910

 

291713910

291714100

291719910

291720910

291731910

291732910

291733910

291734910

291735100

291736910

291737910

291739910

291811100

291812100

291813100

291815100

291816100

291817100

291819200

291821100

291822100

291823100

291829100

291830100

291890100

291900100

292010100

292090500

292111100

292112100

292119500

292121100

292122100

292129100

292130100

292141000

292142000

292143100

292144100

292145100

292149920

292151100

292159100

292229100

292421110

292421920

292511100

292690300

292700100

292800100

292910000

292990100

292990200

292990900

293010100

293020100

 

293030100

293040100

293090100

293211100

293212100

293213100

293219100

293221100

293229100

293291100

293292100

293293100

293294100

293299200

293311100

293319100

293329100

293331100

293332100

293339300

293340200

293351100

293359500

293361100

293369100

293371100

293379300

293390100

293410100

293420100

293430100

293490910

293610100

293621100

293622100

293623100

293624100

293625100

293626100

293627100

293628100

293629100

293690100

293921000

293929100

294110000

 

 

 

294120000

294130000

294140000

294150000

291190000

300331000

300339000

300340000

300390000

300431000

300432000

300439000

300440000

300450000

300490000

300660000

310100000

310210000

310221000

310229000

310230000

310240000

310250000

310260000

310270000

310280000

310290000

310310000

310320000

310390000

310410000

310420000

310430900

310490900

310510900

310520000

310530000

310540000

310551000

310559000

310560000

310590000

320110100

320120100

320190100

320300100

320300910

320411100

320412100

320413100

 

320414100

320415100

320416100

320417100

320419100

320420100

320490100

320500000

320611100

320619100

320620100

320630100

320641100

320642100

326043100

320649100

320650100

320710100

320720100

320730100

320740100

320810300

320820300

320890300

320910100

320990100

321000100

321100100

321210000

321511000

321519000

321590000

340211100

340212100

340213100

340219100

340290100

350510100

350510200

350520100

350710100

350710900

350790000

360100000

360300000

370110000

370130100

370199100

370210000

370510100

 

370520100

370590100

370610100

370690100

380110000

380120100

380120210

380130100

380190100

380210000

380290000

380630210

380690210

380810900

380820900

380830900

380840900

380890900

380910100

380991100

380992100

380993100

381210000

381220000

381230000

381300000

381511100

381512100

381519100

381590100

381600100

381710100

381720100

381800100

382100000

382200000

382311000

382312000

382313000

382319000

382370000

382410100

382420100

382430100

382440100

382450100

382460100

382471100

382479100

382490100

 

382490200

390110000

390120000

390130000

390190000

390210000

390220000

390230000

390290000

390311000

390319000

390320000

390330000

390390000

390410900

390421900

390422900

390430900

390440900

390450900

390461000

390469000

390490000

390512000

390519000

390521000

390529000

390530000

390591000

390599000

390610000

390690000

390710000

390720000

390730000

390740000

390760000

390791000

390799000

390810000

390890000

390910000

390920000

390930000

390940000

390950000

391000000

391110000

391190000

391211000

 

391212000

391220000

391231000

391239000

391290000

391310000

391390000

391400000

391510000

391520000

391530000

391590000

391610100

391610910

391620100

391620910

391690100

391690910

391990100

392010910

392020910

392030100

392041100

392042100

392051100

392059100

392061100

392062100

392063100

392069100

392072100

392073910

392079910

392092100

392093100

392094100

392099910

392119200

392190110

392190910

392321100

392329100

392340100

392690100

392690200

392690400

392690600

400110000

400121000

400122000

 

 

 

400129100

400130900

400211900

400219110

400219900

400220110

400220900

400231110

400231900

400239110

400239900

400241900

400249110

400249900

400251900

400259110

400259900

400260110

400260900

400270110

400270900

400280110

400280900

400291900

400299110

400299900

400300000

400400000

400510100

400591100

400599110

400599900

400610000

400690100

400700100

400811100

400819100

400821200

400910100

400920100

400930100

400940100

400950100

401220100

401610100

401699100

401699200

401700100

401700400

401700500

 

410110000

410121000

410122000

410129000

410130000

410140000

410210000

410221000

410229000

410310000

410320000

410390000

430110000

430120000

430130000

430140000

430150000

430160000

430170000

430180000

430190000

440110000

440130000

440200000

440320100

440341100

440349100

440391100

440392100

440399100

440500000

440610000

440690000

441510100

441510200

441510300

441520100

441700100

442190100

442190200

442190300

450200100

450310000

450390100

450410100

450490100

450490200

460110000

460210100

460290100

 

470100000

470200000

470311000

470319000

470321000

470329000

470411000

470419000

470421000

470429000

470500000

470610000

470620000

470691000

470692000

470693000

470710000

470720000

470730000

470790000

480251100

480252100

480253100

480260100

480411300

480419300

480421000

480429000

480431300

480439300

480441300

480442300

480449300

480451300

480451400

480452300

480459300

480820000

481039100

481091100

481099100

481140100

481140200

481910100

481920200

481930100

481940100

482020100

482210000

482290000

 

482390100

482390200

482390500

482390600

482390700

482390800

482390910

490300000

490400000

490510000

490591000

490599000

490600000

490700900

491110000

491199100

500100000

500200000

500310000

500390000

500400000

500500000

510111000

510119000

510121000

510129000

510130000

510210000

510220000

510310000

510320000

510330000

510400000

510510000

510521000

510529000

510530000

510540000

510610000

510620000

510710000

510720000

510810000

510820000

511000900

511300100

520100000

520210000

520291000

520299000

 

520300000

520411000

520419000

520511000

520512000

520513000

520514000

520515000

520521000

520522000

520523000

520524000

520526000

520527000

520528000

520531000

520532000

520533000

520534000

520535000

520541000

520542000

520543000

520544000

520546000

520547000

520548000

520611000

520612000

520613000

520614000

520615000

520621000

520622000

520623000

520624000

520625000

520631000

520632000

520633000

520634000

520635000

520641000

520642000

520643000

520644000

520645000

530310000

530390000

530410000

 

 

 

530490000

530511000

530519000

530521000

530529000

530591000

530599000

530610000

530620000

530710000

530720000

530810000

530820000

530830000

530890000

531010100

531090100

540110900

540120900

540210000

540220000

540231000

540232000

540233000

540239000

540241000

540242000

540243000

540249000

540251000

540252000

540259000

540261000

540262000

540269000

540310000

540320000

540331000

540332000

540333000

540339000

540341000

540342000

540349000

540410000

540490900

540500900

540720100

540791100

550110000

720241000

720249000

720250000

720260000

720270000

720280000

720291000

720292000

720293000

720299000

720410000

720421000

720429000

720430000

720441000

720449000

720450100

720510000

720610100

720711100

720712100

720719100

720720100

720840100

720854100

720890100

720916100

720917100

720918100

720926100

720927100

720928100

720990100

721011100

721012100

721030100

721041100

721049100

721050100

721061100

721069100

721070100

721090100

721810100

721891100

721899100

721911100

721912100

721913100

721914100

 

 

 

721921100

721922100

721923100

721924100

721931100

721932100

721933100

721934100

721935100

721990100

722011100

722012100

722020100

722090100

722100100

722211100

722219100

722220100

722230100

722300100

722410100

722490100

722511100

722519100

722520100

722530100

722540100

722550100

722591100

722592100

722599100

722611100

722619100

722620100

722691100

722692100

722693100

722694100

722699100

722710100

722720100

722790100

722810100

722820100

722830100

722840100

722850100

722860100

722870100

722880100

 

722910100

722920100

730210000

730220000

730230000

730240000

730290000

730410100

730429100

730431910

730439910

730441910

730449910

730451910

730459910

730511000

730512000

730519000

730520000

730531900

730539900

730590900

730610100

730610400

730620100

730620400

730630200

730640200

730650200

730690100

730690400

730890100

730890200

731021110

731021130

731029110

731029130

731100000

732190100

732619400

732690400

740110000

740120000

740200000

740311000

740312000

740313000

740319000

740321000

740322000

 

740323000

740329000

740400000

740500900

740911100

740921100

740931100

740940100

740990100

741110100

741121100

741122100

741129100

741700100

741999500

750110000

750120000

750210000

750220000

750300000

760110000

760120000

760200000

760611100

760611200

760611300

760612100

760612200

760691100

760691200

760691300

760692100

760692200

760711100

760719100

760720100

761290100

761290200

761290300

761300000

761699500

780110900

780191900

780199900

780200000

780600100

790111000

790112000

790120000

790200000

 

790390100

790500100

790500200

790700200

800110000

800120000

800200000

800700100

800700200

810191000

810291000

810310100

810411000

810419000

810420000

810510100

810510200

810600100

810710100

810810100

810910100

811000100

811100100

811220100

811230100

811240100

811291100

811300100

820150100

820190900

820210000

820220000

820240000

820310000

820320000

820330000

820340000

820411000

820412000

820420000

820510000

820520000

820530000

820540000

820559000

820560000

820570000

820580000

820590900

820713000

 

820719000

820720900

820730900

820740900

820750000

820760000

820770000

820780000

820790000

820810000

820820000

820840000

820890000

821192100

821193100

830140100

830150100

830810000

830890100

830990200

840710100

840710200

840810100

840810200

841112900

841122900

841182900

841191100

841199100

841290100

841410000

841490100

841490200

841630900

841690800

841720000

841780900

841790100

841899100

841911900

841932900

841960900

841990110

841990910

842122900

842191100

842199100

842199200

842290900

842320000

 

 

 

842330000

842382900

842389900

842430900

842490100

842490200

842520000

842531100

842539100

842541000

842549000

842612100

842612990

842619100

842619990

842641100

842641990

842649900

842691000

842699900

842710000

842720000

842790000

842810900

842820000

842831000

842832900

842833900

842839900

842850000

842860000

842890900

843010100

843390000

843490000

843590000

843691000

843699000

843790000

843890000

843991000

843999000

844090000

844190900

844390000

845150900

845190100

845210000

845390000

845490000

 

845590000

845699990

846291900

846299900

846610000

846620000

846630000

846691000

846692000

846693000

846694000

846880900

846890900

847490900

847590000

847710900

847720900

847730900

847740900

847751900

847759900

847780900

847790100

847810900

847890100

848010900

848020900

848030900

848041900

848049900

848050900

848060900

848071900

848079900

848140000

848180100

848180200

848180310

848310100

848320100

848330100

848340100

848350100

848360100

848390100

850110110

850110900

850120110

850131110

850132110

 

850140110

850151110

850152110

850211100

850220100

850239100

850240100

850421100

850431100

850431900

850490100

850690100

850790000

850890000

851490000

851580100

851580990

851590000

852311100

852312100

852313100

852390100

852432100

852439100

852451100

852452100

852453100

852499100

852499200

852610000

852691000

852692000

853090000

853210000

853221000

853222000

853223000

853224000

853225000

853229000

853230000

853290000

854319900

854330900

854389200

854390100

854411200

854419200

854459200

854460200

 

854511100

854519200

860711000

860712000

860719000

860721000

860729000

860730000

860791000

860799000

870510000

870590200

870590900

870600100

870790100

870899100

870911000

870919000

871000000

871110100

871120100

871130100

871140100

871150100

871190100

871310000

871390000

871639900

871640900

871690100

880110000

880190000

880310000

880320000

880330000

880390000

880400000

880510000

890310000

890391000

890392000

890399000

890800000

900390100

901110000

901120000

901180000

901210000

901510000

901520000

 

901530000

901540000

901580000

901720000

901730900

901780900

902290000

902410900

902480900

902490900

902519100

902580100

902590100

902690200

902710900

902720900

902730900

902740100

902790910

902910110

902920110

903010900

903020900

903031900

903039900

903040900

903082900

903089900

903090900

903110900

903120900

903130000

903180900

903290200

930621100

930630100

930630300

930630400

940540100

940550100

940600110

960200100

960390200

960610000

960621000

960622000

960629000

960630000

960711000

960719000

 

 

 

960720000

960810100

960899100

960910100

961610000

970500100

       

 

 

Liste B

190300000

 

 

290129900

290211900

290219900

290220900

290230900

290241900

290242900

290243900

290244900

290250900

290260900

290270900

290290990

290311000

290312000

290313000

290314000

290315000

290316000

290319000

290321000

290323000

290329000

290330100

290330900

290343000

290345900

290346900

290347900

290349900

290351000

290359000

290361000

290362900

290369000

290410900

290420900

290490100

290490900

290511900

290512900

290513900

290514900

290515900

290516900

290517900

290519100

290519900

290522900

290529900

 

290531900

290532900

290539900

290541900

290542900

290543900

290544900

290545900

290549900

290550100

290550900

290611000

290612000

290613000

290614000

290619000

290621000

290629900

290711000

290712000

290713000

290714000

290715000

290719000

290721000

290722000

290723000

290729900

290730000

290919900

290920900

290930900

290941900

290942900

290943900

290944900

290949900

290950900

290960900

291010000

291020000

291030000

291090000

291100000

291211900

291212900

291213900

291219900

291221900

291229900

 

291230900

291241900

291242900

291249900

291250900

291260900

291300000

291411900

291412900

291413900

291419900

291421900

291422900

291423900

291429900

291431900

291439900

291440900

291450900

291461900

291469900

291470900

291511900

291512900

291513900

291521900

291522900

291523900

291524900

291529900

291531900

291532900

291533900

291534900

291535900

291539900

291540900

291550900

291560900

291570900

291590900

291611900

291612900

291613900

291614900

291615900

291619900

291620900

291631900

291632900

 

291634900

291635900

291639900

291711100

291711990

291712100

291712990

291713100

291713990

291714900

291719100

291719990

291720100

291720990

291731100

291731990

291732100

291732990

291733100

291733990

291734100

291734990

291735900

291736100

291736990

291737100

291737990

291739100

291739990

291811900

291812900

291813900

291814000

291815900

291816900

291817900

291819100

291819900

291921900

291822900

291823900

291829900

291830900

291890900

291900900

292010900

292090100

292090200

292090300

292090400

 

292090900

292111900

292112900

292119100

292119200

292119300

292119400

292119900

292121900

292122900

292129900

292130900

292143900

292144900

292145900

292149100

292149200

292149300

292149400

292149500

292149600

292149700

292149800

292149910

292149990

292151900

292159900

292211000

292212000

292213100

292213900

292219110

292219120

292219190

292219200

292219300

292219400

292219900

292221000

292222000

292229900

292230100

292230200

292230300

292230900

292241000

292242000

292243000

292249100

292249900

 

 

 

292250000

292310000

292320000

292390000

292410100

292410900

292421190

292421910

292421990

292422000

292429100

292429900

292511900

292519100

292519900

292520000

292610000

292620000

292690100

292690200

292690900

292700900

292800900

293010900

293020900

293030900

293040900

293090900

293100000

293211900

293212900

293213900

293219900

293221900

293229900

293291900

293292900

293293900

293294900

293299100

293299900

293311900

293319900

293321000

293329900

293331900

293332900

293339100

293339200

293339900

 

293340100

293340900

293351900

293359100

293359200

293359300

293359400

293359900

293361900

293369900

293371900

293379100

293379200

293379900

293390900

293410900

293420900

293430900

293490100

293490990

293500000

293610900

293621900

293622900

293623900

293624900

293625900

293626900

293627900

293628900

293629900

293690900

293710000

293721000

293722000

293729000

293791000

293792000

293799000

293810000

293890000

293910000

293929900

293930000

293941000

293942000

293949100

293949900

293950100

293950900

 

293961000

293962000

293963000

293969000

293970000

293990100

293990200

293990300

293990400

293990500

293990900

294000000

294200000

300110000

300120000

300190000

300510000

300590000

300610000

300620000

300630000

300640000

300650000

310430100

310490100

310510100

310510200

310510300

310110900

320120900

320190900

320210000

320290000

320300990

320411900

320412900

320413900

320414900

320415900

320416900

320417900

320419900

320420900

320490900

320611900

320619900

320620900

320630900

320641900

320642900

 

320643900

320649900

320650900

320710900

320720900

320730900

320740900

320810100

320810900

320820100

320820900

320890100

320890900

320910900

320990900

321000200

321000900

321100900

321290100

321290200

321290900

321310000

321390000

321410000

321490000

330111000

330112000

330113000

330114000

330119000

330121000

330122000

330123000

330124000

330125000

330126000

330129000

330130000

330190100

330190900

330210100

330210200

330210900

330290000

330300000

330410000

330420000

330430000

330491000

330499000

 

330510000

330520000

330530000

330590000

330610000

330620000

330690000

330710000

330720000

330730000

330741000

330749000

330790100

330790900

340111000

340119000

340120000

340211900

340212900

340213900

340219900

340220000

340290900

340311000

340319000

340391000

340399000

340410000

340420000

340490000

340510000

340520000

340530000

340540000

340590000

340600000

340700100

340700910

340700920

340700990

350110000

350190000

350211000

350219000

350220000

350290000

350300100

350300900

350400000

350510900

 

 

 

350520900

350610000

350691000

350699000

360200000

360410000

360490000

360500000

360610000

360690100

360690900

370120000

370130900

370191000

370199900

370220000

370231000

370232000

370239000

370241000

370242000

370243000

370244000

370251000

370252000

370253000

370254000

370255000

370256000

370291000

370292000

370293000

370294000

370295000

370310000

370320000

370390000

370400000

370510900

370520900

370590900

370610900

370690900

370710100

370710900

370790000

380120290

380130900

380190900

380300000

 

380400000

380510000

380520000

380590100

380590900

380610000

380620000

380630100

380630290

380690100

380690290

380700000

380810100

380810200

380820100

380830100

380840100

380890100

380910900

380991900

380992900

380993900

381010000

381090000

381111000

381119000

381121000

381129000

381190000

381400100

381400900

381511900

381512900

381519900

381590900

381600900

381710900

381720900

381800900

381900000

382000000

382410900

382420900

382430900

382440900

382450900

382460900

382471900

382479900

382490900

 

390410100

390421100

390422100

390430100

390440100

390450100

390750000

391610990

391620990

391690990

391710100

391710900

391721000

391722000

391723000

391729000

391731000

391732000

391733000

391739000

391740000

391810100

391810900

391890100

391890900

391910100

391910900

391990900

392010100

392010990

392020100

392020990

392030900

392041900

392042900

392051900

392059900

392061900

392062900

392063900

392069900

392071100

392071900

392072900

392073100

392073990

392079100

392079990

392091000

392092900

 

392093900

392094900

392099100

392099990

392111000

392112000

392113000

392114000

392119100

392119900

392190190

392190990

392210000

392220000

392290000

392310000

392321900

392329900

392330100

392330900

392340900

392350000

392390100

392390900

392410000

392490000

392510000

392520000

392530000

392590000

392610000

392620000

392630000

392640000

392690300

392690500

392690700

392690800

392690900

400129200

400129900

400130100

400130200

400211100

400219190

400219200

400220190

400220200

400231190

400231200

 

400239190

400239200

400241100

400249190

400249200

400251100

400259190

400259200

400260190

400260200

400270190

400270200

400280190

400280200

400291100

400299190

400299200

400510200

400510900

400520100

400520900

400591900

400599190

400690900

400700900

400811900

400819900

400821100

400821900

400829100

400829900

400910900

400920900

400930900

400940900

400950900

401011000

401012000

401013000

401019000

401021000

401022000

401023000

401024000

401029000

401110000

401120000

401130000

401140000

401150000

 

 

 

401191000

401199000

401210000

401220900

401290000

401310000

401320000

401390000

401410000

401490000

401511000

401519000

401590000

401610900

401691000

401692000

401693000

401694000

401695100

401695900

401699900

401700200

701700900

410410000

410421000

410422000

410429000

410431000

410439000

410511000

410512000

410519000

410520000

410611000

410612000

410619000

410620000

410710000

410721000

410729000

410790000

410800000

410900000

411000000

411100000

420100000

420211000

420212000

420219000

420221000

420222000

420229000

420231000

420232000

420239000

420291000

420292000

420299000

420310000

420321000

420329000

420330000

420340000

420400100

420400900

420500000

420610000

420690000

430211000

430212000

430213000

430219000

430220000

430230000

430310000

430390000

430400000

440121000

440122000

440310000

440320900

440341900

440349900

440391900

440392900

440399900

440410000

440420000

440710000

440724000

440725000

440726000

440729000

440791000

440792000

440799000

440810000

440831000

440839000

440890000

 

440910000

440920000

441011000

441019000

441090000

441111000

441119000

441121000

441129000

441131000

441139000

441191000

441199000

441213000

441214000

441219000

441222000

441223000

441229000

441292000

441293000

441299000

441300000

441400000

441510900

441520900

441600000

441700900

441810000

441820000

441830000

441840000

441850000

441890100

441890900

441900000

442010000

442090100

442090900

442110000

442190900

450200900

450390900

450410900

450490900

460120000

460191000

460199000

460210200

460210900

 

460290300

460290900

480100000

480210000

480220000

480230000

480240000

480251900

480252200

480252300

480252900

480253200

480253900

480260200

480260300

480260400

480260500

480260900

480300000

480411100

480411200

480411900

480419100

480419200

480419900

480431100

480431200

480431900

480439100

480439200

480439900

480441100

480441200

480441900

480442100

480442200

480442900

480449100

480449200

480449900

480451100

480451200

480451900

480452100

480452200

480452900

480459100

480459200

480459900

480510100

 

480510900

480521100

480521900

480522100

480522900

480523100

480523900

480529100

480529900

480530000

480540000

480550000

480560100

480560200

480560900

480570100

480570900

480580100

480580900

480610000

480620000

480630000

480640000

480710000

480790000

480810000

480830100

480830900

480890100

480890900

480910000

480920000

480990000

481011100

481011200

481011900

481012000

481021100

481021900

481029100

481029900

481031000

481032000

481039900

481091200

481091900

481099900

481110000

481121000

481129000

 

 

 

481131000

481139000

481140900

481190000

481200000

481310000

481320000

481390100

481390900

481410000

481420000

481430000

481490100

481490900

481500000

481610000

481620000

481630000

481690000

481710000

481720000

481730000

481810000

481820000

481830000

481840000

481850000

481890000

481910200

481910900

481920100

481920900

481930900

481940900

481950000

481960000

482010000

482020900

482030000

482040000

482050000

482090100

482090900

482110000

482190000

482311000

482319000

482320000

482340000

482351000

 

482359100

482359900

482360000

482370000

482390300

482390400

482390990

490700100

490810000

490890000

490900000

491000000

491191000

491199900

500600000

500710000

500720000

500790000

510910000

510990000

511000100

511111000

511119000

511120000

511130000

511190000

511211000

511219000

511220000

511230000

511290000

511300900

520420000

520710000

520790000

520811000

520812000

520813000

520819000

520821000

520822000

520823000

520829000

520831000

520832000

520833000

520839000

520841000

520842000

520843000

 

520849000

520851000

520852000

520853000

520859000

520911000

520912000

520919000

520921000

520922000

520929000

520931000

520932000

520939000

520941000

520942000

520943000

520949000

520951000

520952000

520959000

521011000

521012000

521019000

521021000

521022000

521029000

521031000

521032000

521039000

521041000

521042000

521049000

521051000

521052000

521059000

521111000

521112000

521119000

521121000

521122000

521129000

521131000

521132000

521139000

521141000

521142000

521143000

521149000

521151000

 

521152000

521159000

521211000

521212000

521213000

521214000

521215000

521221000

521222000

521223000

521224000

521225000

530911000

530919000

530921000

530929000

531010900

531090900

531100000

540110100

540120100

540490100

540500100

540610000

540620000

540710000

540720900

540730000

540741000

540742000

540743000

540744000

540751000

540752000

540753000

540754000

540761000

540769000

540771000

540772000

540773000

540774000

540781000

540782000

540783000

540784000

540791900

540792000

540793000

540794000

 

540810000

540821000

540822000

540823000

540824000

540831000

540832000

540833000

540834000

550610900

550620900

550630900

550690000

550700900

550810100

550820100

551110000

551120000

551130000

551211000

551219000

551221000

551229000

551291000

551299000

551311000

551312000

551313000

551319000

551321000

551322000

551323000

551329000

551331000

551332000

551333000

551339000

551341000

551342000

551343000

551349000

551411000

551412000

551413000

551419000

551421000

551422000

551423000

551429000

551431000

 

 

 

551432000

551433000

551439000

551441000

551442000

551443000

551449000

551511000

551512000

551513000

551519000

551521000

551522000

551529000

551591000

551592000

551599000

551611000

551612000

551613000

551614000

551621000

551622000

551623000

551624000

551631000

551632000

551633000

551634000

551641000

551642000

551643000

551644000

551691000

551692000

551693000

551694000

560110000

560121000

560122000

560129000

560130000

560210000

560221000

560229000

560290000

560311900

560312900

560313900

560314900

560391900

560392900

560393900

560394900

560410900

560420100

560420990

 

560490990

560500100

560600000

560721000

560741000

560749000

560750000

560811000

560819000

560890000

560900000

570232000

570242000

570252000

570292000

570320000

570330000

570490000

580110000

580121000

580122000

580123000

580124000

580125000

580126000

580131000

580132000

580133000

580134000

580135000

580136000

580190000

580211000

580219000

580220000

580230000

580310900

580390900

580410000

580421000

580429000

580430000

580500000

580610000

580620000

580631900

580632900

580639900

580640000

580710000

580790000

580810000

580890000

580900000

581010000

581091000

 

 

581092000

581099000

581100100

581100900

590110000

590190000

590210000

590220000

590290000

590310900

590320900

590390900

590410000

590491000

590492000

590500000

590610000

590691000

590699000

590700000

590800000

590900000

591000000

591110000

591120000

591140900

591190900

600110000

600121000

600122000

600129000

600191000

600192000

600199000

600210000

600220000

600230000

600241000

600242000

600243000

600249000

600291000

600292000

600293000

600299000

610120000

610130000

610220000

610311000

610331000

610332000

610333000

610341000

610342000

610343000

610411000

 

610419000

610421000

610422000

610432000

610433000

610441000

610442000

610443000

610451000

610452000

610453000

610462000

610463000

610510000

610520000

610590000

610620000

610690000

610711000

610712000

610719000

610721000

610722000

610729000

610791000

610792000

610799000

610821000

610822000

610831000

610891000

610892000

610910000

610990000

611010000

611020000

611030000

611110000

611120000

611130000

611211000

611212000

611219000

611420000

611430000

611511900

611512900

 

 

 

 

611519900

611520900

611591900

611592900

611593900

620111000

620112000

620191000

620192000

620193000

620211000

620212000

620213000

620292000

620293000

620311000

620312000

620319000

620321000

620322000

620323000

620329000

620331000

620332000

620333000

620339000

620341000

620342000

620343000

620349000

620411000

620412000

620413000

620419000

 

 

 

 

 

640312000

640319000

640320000

640330000

640340000

340351000

340359000

340391000

340399000

340411000

340419000

340420000

650100000

650200000

650300000

650400000

650510000

650590000

650610000

650691000

650692000

650699000

650700000

660110000

660191000

660199000

660200000

660310000

660320000

660390000

670100000

670210000

670290000

670300000

670411000

670419000

670420000

 

 

 

670490000

680100000

680210000

680221000

680222000

680223000

680229000

680291000

680292000

680293000

680299000

680300000

680410900

680421000

680422000

680423900

680430000

680510000

680520000

680530000

680610100

680610900

680620000

680690100

680690900

680710000

680790000

680800000

680911000

680919000

680990100

680990200

680990900

681011000

681019000

681091000

681099000

681110000

681120000

681130000

681190000

681240000

681250900

681260000

681270000

681290100

681290900

681310000

681390000

681410000

 

681490000

681510000

681520000

681591000

681599000

690100000

690210100

690210900

690220100

690220900

690290100

690290900

690310900

690320900

690390900

690410000

690490000

690510000

690590000

690600000

690710000

690790000

690810000

690890000

690990000

691010000

691090000

691110000

691190000

691200000

691310000

691390000

691410000

691490000

700210100

700220100

700231100

700232100

700239100

700312000

700319100

700319900

700320000

700330000

700420000

700490000

700510000

700521000

700529000

700530000

 

700600000

700711000

700719100

700719900

700721000

700729100

700729900

700800100

700800900

700910000

700991000

700992000

701010000

701091100

701092100

701093100

701094100

701200000

701310100

701310900

701321000

701329000

701331000

701332000

701339000

701391100

701391900

701399100

701399900

701400000

701510000

701590000

701610000

701690000

701710000

701720000

701790000

701810000

701820000

701890000

701931900

701932000

701939900

701940000

701951000

701952000

701959000

701990000

702000000

710610000

 

710692000

710700000

710811000

710812000

710813000

710820000

710900000

711011200

711019000

711021200

711029000

711031200

711039000

711041200

711049000

711100100

711100900

711311000

711319900

711320000

711411000

711419000

711420000

711510000

711590000

711610000

711620000

711711000

711719000

711790000

720310000

720390000

720450900

720521000

720529000

720610900

720690000

720711900

720712900

720719900

720720900

720810100

720810900

720825100

720825900

720826100

720826900

720827100

720827900

720836100

 

720836900

720837100

720837900

720838100

720838900

720839100

720839900

720840900

720851000

720852000

720853000

720854900

720890900

720915000

720916900

720917900

720918900

720925000

720926900

720927900

720928900

720990900

721011900

721012900

721020000

721030900

721041900

721049900

721050900

721061900

721069900

721070900

721090900

721113000

721114000

721119000

721123000

721129000

721190000

721210000

721220000

721230000

721240000

721250000

721260000

721310100

721310200

721310300

721310900

721320100

 

 

 

 

721320200

721320300

721320900

721391100

721391200

721391300

721391900

721399100

721399200

721399300

721399900

721410100

721410200

721410300

721410900

721420100

721420200

721420300

721420900

721430100

721430200

721430300

721430900

721491100

721491200

721491300

721491900

721499100

721499200

721499300

721499900

721510100

721510200

721510300

721510900

721550100

721550200

721550300

721550900

721590100

721590200

721590300

721590900

721610000

721621000

721622000

721631000

721632000

721633000

721640000

 

721650000

721665000

721669000

721691000

721699000

721710100

721710900

721720100

721720900

721730100

721730900

721790100

721790900

721810900

721891900

721899900

721911900

721912900

721913900

721914900

721921900

721922900

721923900

721924900

721931900

721932900

721933900

721934900

721935900

721990900

722011900

722012900

722020900

722090900

722100900

722211900

722219900

722220900

722230900

722240000

722300900

722410900

722490900

722511900

722519900

722520900

722530900

722540900

722550900

722591900

 

722592900

722599900

722611900

722619900

722620900

722691900

722692900

722693900

722694900

722699900

722710900

722720900

722790900

722810900

722820900

722830900

722840900

722850900

722860900

722870900

722880900

722910900

722920900

722990000

730110000

730120000

730300100

730300900

730410900

730421000

730429900

730431100

730431990

730439100

730439990

730441100

730441990

730449100

730449990

730451100

730451990

730459100

730459990

730490100

730490900

730531100

730539100

730590100

730610200

730610300

 

730610900

730620200

730620300

730620900

730630100

730630900

730640100

730640900

730650100

730650900

730660000

730690200

730690300

730690900

730711100

730711900

730719100

730719900

730721000

730722000

730723000

730729000

730791000

730792000

730793000

730799000

730810000

730820000

730830000

730840000

730890900

730900000

731010000

731021120

731021190

731021900

731029120

731029190

731029200

731029900

731210000

731290000

731300000

731412000

731413000

731414100

731414900

731419100

731419900

731420100

 

731420900

731431000

731439000

731441000

731442000

731449000

731450000

731511000

731512000

731519000

731520000

731581000

731582000

731589000

731590000

731600000

731700100

731700900

731811000

731812000

731813000

731814000

731815000

731816000

731819000

731821000

731822000

731823000

731824000

731829000

731910000

731920000

731930000

731990000

732010000

732020000

732090000

732111000

732112000

732113000

732181000

732182000

732183000

732190200

732190900

732211000

732219100

732219900

732290000

732310100

 

 

 

732310900

732391000

732392000

732393000

732394000

732399000

732410000

732421000

732429000

732490000

732510100

732510300

732510900

732591000

732599100

732599300

732599900

732611000

732619100

732619300

732619900

732620000

732690100

732690300

732690900

740500100

740610000

740620000

740710100

740710900

740721100

740721900

740722100

740722900

740729100

740729900

740811100

740811900

740819100

740819900

740821100

740821910

740821990

740822100

740822910

740822990

740829100

740829910

740829990

740911900

 

740919000

740921900

740929000

740931900

740939000

740940900

740990900

741011000

741012000

741021000

741022000

741110900

741121900

741122900

741129900

741210000

741220000

741300000

741420000

741490000

741510000

741521000

741529000

741531000

741532000

741539000

741600000

741700900

741811000

741819000

741820000

741910000

741991100

741991200

741991300

741991900

741999100

741999200

741999300

741999900

750400000

750511000

750512000

750521000

750522000

750610000

750620000

750711000

750712000

750720000

 

750810000

750890100

750890200

750890300

750890400

750890900

760310000

760320000

760410100

760410900

760421100

760421900

760429000

760511100

760511900

760519100

760519900

760521100

760521900

760529100

760529900

760611900

760612900

760691900

760692900

760711200

760711900

760719200

760719900

760720200

760720900

760810100

760810900

760820100

760820900

760900000

761010000

761090000

761100000

761210000

761290900

761410000

761490000

761511000

761519100

761519200

761519800

761519900

761520000

761610000

 

761691000

761699100

761699200

761699300

761699400

761699900

780110100

780191100

780199100

780300000

780411000

780419000

780420000

780500000

780600900

790310000

790390900

790400000

790500900

790600000

790700100

790700900

800300100

800300900

800400000

800500000

800600000

800700900

810110000

810192000

810193000

810199000

810210000

810292000

810293000

810299000

810310900

810390000

810430000

810490000

810510900

810590000

810600900

810710900

810790000

810810900

810890000

810910900

810990000

811000900

 

811100900

811211000

811219000

811220900

811230900

811240900

811291900

811299000

811300900

820110000

820130000

820140000

820231000

820239000

820291000

820299100

820299900

820551000

820590100

820600000

820830000

820900000

821000000

821110000

821191000

821192900

821193900

821194000

821195000

821210000

821220100

821220900

821290000

821300000

821410000

821420000

821490000

821510000

821520000

821591000

821599000

830110000

830120000

830130000

830140900

830150900

830160000

830170000

830210000

830220000

 

 

 

830230000

830241000

830242000

830249000

830250000

830260000

830300000

830400100

830400900

830510000

830520000

830590000

830610000

830621000

830629000

830630000

830710100

830710900

830790000

830820000

830890200

830890900

830910000

830990100

830990900

831000000

831110000

831120000

831130000

831190000

840310000

840390000

840410900

840490900

840721100

840721200

840729100

840729200

840731100

840731200

840732100

840732200

840733100

840733200

840734100

840734200

840790910

840790920

840820100

840820200

 

840890910

840890920

840910100

840910200

840991100

840991200

840999100

840999200

841111900

841121900

841181900

841191900

841199900

841210900

841229900

841231900

841239900

841280900

841290900

841319100

841330000

841381100

841391100

841420000

841440000

841451000

841459100

841459900

841460900

841480110

841480190

841480990

841490900

841510000

841520100

841520900

841581000

841582000

841583000

841590000

841610000

841620900

841690100

841690900

841790900

841810900

841821000

841822000

841829000

841830900

 

841840900

841850900

841861100

841861900

841869100

841869900

841891000

841899900

841911100

841919900

841939900

841940900

841950900

841981000

841989900

841990190

841990990

842111900

842112000

842119900

842121900

842123000

842129900

842131000

842139900

842191900

842199900

842211000

842290100

842310000

842381000

842382100

842389100

842390000

842420900

842481100

842489900

842490900

842511900

842519900

842531990

842539990

842542100

842542990

842611900

842620900

842630900

842810100

842840000

843110000

 

843120000

843131000

843139000

843141000

843142000

843143000

843149100

843149900

844110100

844190100

845011000

845012000

845019000

845020000

845090000

845110000

845121000

845129900

845130900

845140900

845180900

845190900

845230000

845240000

845290000

846911000

846912000

846920000

846930000

847010000

847021000

847029000

847030000

847040000

847050000

847090000

847110000

847130000

847141000

847149000

847150000

847160000

847170000

847180000

847190000

847210000

847220000

847230000

847290000

847310000

 

847321000

847329000

847330000

847340000

847350000

847410100

847431900

847490100

847621000

847629000

847681000

847689000

847690000

847790900

847890900

847910900

847920900

847930900

847940900

847960000

847981900

847982900

847989900

847990100

847990900

848110000

848120000

848130000

848180390

848180900

848190000

848210000

848220000

848230000

848240000

848250000

848280000

848291000

848299000

848310900

848320900

848330900

848340900

848350900

848360900

848390900

848410000

848420000

848490000

848510000

 

 

 

848590000

850110190

850120190

850131190

850132190

850140190

850151190

850152190

850300000

850410000

850440100

850450100

850490900

850511000

850519000

850520000

850530000

850590000

850610000

850630000

850640000

850650000

850660000

850680000

850690900

850710000

850720000

850730000

850740000

850780000

850910000

850920000

850930000

850940000

850980000

850990000

851010000

851020000

851030000

851090000

851110000

851120000

851130000

851140000

851150000

851180000

851190000

851210000

851220000

851230000

 

851240000

851290000

851310000

851390000

851610000

851621000

851629000

851631000

851632000

851633000

851640000

851650000

851660000

851671000

851672000

851679000

851680000

851690000

851711000

851719000

851721000

851722000

851730000

851750000

851780000

851790000

851810000

851821000

851822000

851829000

851830000

851840000

851850000

851890000

851910000

851921000

851929000

851931000

851939000

851940000

851992000

851993000

851999000

852010000

852020000

852032000

852033000

852039000

852090000

852110000

 

852190000

852210000

852290000

852311900

852312900

852313900

852320000

852330000

852390900

852410000

852431000

852432900

852439900

852440000

852451900

845452900

852453900

852460000

852491000

852499900

852510000

852520100

852520900

852530000

852540000

852712000

852713000

852719000

852721000

852729000

852731000

852732000

852739000

852790100

852790900

852812000

852813000

852821000

852822000

850830000

852910100

852910900

852990100

852990900

853110100

853110200

853110900

853120000

853180100

853180200

 

853180900

853190000

853310000

853321000

853329000

853331000

853339000

853340000

853390000

853400000

853510000

853521000

853529000

853530000

853540000

853590000

853610000

853620000

853630000

853641000

853649000

853650000

853661000

853669000

853690000

853710000

853720000

853810000

853890000

853910000

853921000

853922000

853929000

853931000

853932000

853939000

853941000

853949000

853990000

854011000

854012000

854020000

854040000

854050000

854060000

854071000

854072000

854079000

854081000

854089000

 

854091000

854099100

854099900

854110000

854121000

854129000

854130000

854140000

854150000

854160000

854190000

854212000

854213000

854214000

854219000

854230000

854240000

854250000

854290000

854320900

854340000

854381000

854389100

854389900

854390900

854411100

854411900

854419100

854419900

854420100

854420900

854430100

854430900

854441100

854441900

854449100

854449900

854451000

854459100

854459900

854460100

854460900

854470000

854511900

854519100

854519900

854520000

854590000

854610000

854620000

 

 

 

854690000

854710000

854720000

854790100

854790900

854810000

854890000

870200000

870210000

870290000

870300000

870310000

870320000

870321000

870321200

870321300

870321400

870322000

870322300

870322400

870323000

870323120

870323130

870323140

870323190

870323210

870323220

870323290

870323310

870323320

870323390

870324000

870324200

870324900

870330000

870331000

870331200

870331300

870331400

870332000

870332120

870332130

870332140

870332190

870332210

870332220

870332290

870333000

870333120

870333190

870333210

870333220

870333290

870390000

870390200

870390300

870390400

 

870390910

870390920

870390930

870390940

870390950

870390990

870400000

870410000

870420000

870421000

870421190

870421210

870421290

870421900

870430000

870431000

870431190

870431210

870431290

870431900

870510000

870590200

870590900

870600200

870600900

870710000

870790900

870810000

870821000

870829000

870831000

870839000

870840000

870850000

870860000

870870000

870880000

870891000

870892000

870893000

870894000

870899200

870899400

870899900

870990000

871110900

871120900

871130900

871140900

871150900

871190900

871200000

871411000

871419000

871420000

871491000

871492000

 

871493000

871494000

871495000

871496000

871499000

871500100

871500900

871610000

871620900

871631000

871680000

871690900

900110000

900120000

900130000

900140000

900150000

900190000

900211000

900219000

900220000

900290000

900311000

900319000

900390900

900410000

900490000

900510000

900580100

900580900

900590100

900590900

900610000

900620000

900630000

900640000

900651000

900652000

900653000

900659000

900661000

900662000

900669000

900691000

900699000

900711000

900719000

900720100

900720900

900791000

900792000

900810000

900820000

900830000

900840000

900890000

900911000

 

900912000

900921000

900922000

900930000

900990000

901010000

901041000

901042000

901049000

901050000

901060000

901090000

901190000

901290000

901310000

901320000

901380000

901390000

901410000

901420000

901480000

901490000

901590000

901600190

901600900

901710000

901790000

901831100

901910100

902300000

902511000

902519900

902580900

902590900

902610100

902610900

902620100

902620900

902680100

902680900

902690100

902690900

902740900

902750900

902780900

902790190

902790990

902810000

902820000

902830000

902890000

902910190

902910900

902920190

902920900

902990000

903083900

 

903141000

903149000

903190000

903210100

903210900

903220100

903220900

903281100

903281900

903289100

903289900

903290100

903290900

910111000

910112000

910119000

910121000

910129000

910191000

910199000

910211000

910212000

910219000

910221000

910229000

910291000

910299000

910310000

910390000

910400000

910511000

910519000

910521000

910529000

910591000

910599000

910610000

910620000

910690000

910700100

910700900

910811000

910812000

910819000

910820000

910891000

910899000

910911000

910919000

910990000

911011000

911012000

911019000

911090000

911110000

911120000

911180000

 

 

 

911190000

911210000

911280000

911290000

911310100

911310900

911320000

911390000

911410000

911420000

911430000

911440000

911490000

920110000

920120000

920190000

920210000

920290000

920300000

920410000

920420000

920510000

920590000

920600000

920710000

920790000

920810000

920890000

920910000

920920000

920930000

920991000

920992000

920993000

920994000

920999000

930100000

930200000

930310000

930320000

930330000

930390000

930400000

930510000

930521000

930529000

930590000

930610000

930621900

930629000

930630900

930690000

930700000

940110000

 

950800000

960110000

960190100

960190900

960200200

960200900

960310000

960321000

960329000

960330000

960340000

960350000

960390100

960390900

960400000

960500000

960810900

960820000

960831000

960839000

960840000

960850000

960860000

960891000

960899900

960910900

960920000

960990000

961000000

961100000

961210000

961220000

961310000

961320000

961330000

961380000

961390000

961420000

961490000

961511000

961519000

961590000

961620000

961700000

961800000

970110000

970190000

970200000

970300000

970400000

 

970500900

970600000

BILAG IV

LISTE OVER DE INDUSTRIVARER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET,
DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 11, STK. 4

 

 

210320000

220300000

220300100

220300200

220300900

220500000

220510000

220590000

240200000

240210000

240220000

240290000

240290200

240300000

240310000

240390000

240391000

240399000

240399200

240399300

240399900

570100000

570110000

570190000

570200000

570210000

570220000

570230000

570231000

570239000

570240000

570241000

570249000

570250000

570251000

570259000

570290000

570291000

570299000

570300000

570310000

570390000

570400000

570410000

570500000

610110000

610190000

610210000

610230000

610290000

610312000

 

610319000

610321000

610322000

610323000

610329000

610339000

610349000

610412000

610413000

610423000

610402900

610431000

610439000

610444000

610449000

610459000

610461000

610469000

610610000

610811000

610819000

610829000

610832000

610839000

610899000

611090000

611190000

611220000

611231000

611239000

611241000

611249000

611300000

611410000

611490000

611599900

611610000

611691000

611692000

611693000

611699000

611710000

611720000

611780000

611790000

620113000

620119000

620199000

620219000

620291000

620299000

 

620590000

620610000

620640000

620690000

620711000

620719000

620722000

620729000

620792000

620799000

620811000

620819000

620821000

620822000

620829000

620891000

620892000

620899000

620910000

620990000

621010000

621040000

621050000

621111000

621112000

621120000

621131000

621133000

621139000

621141000

621143000

621149000

621220000

621230000

621290000

621310000

621320000

621390000

621600000

621710900

621790000

630900000

630900100

630900900

640110000

640191000

640192000

640199000

640212000

640219000

640220000

 

640230000

640291000

640299000

640510000

640520000

640590000

640610000

640620000

640691000

640699100

640699200

640699910

640699990

ex 870310000*

ex 870321000*

ex 870322000*

ex 870323000*

ex 870324000*

ex 870331000*

ex 870332000*

ex 870333000*

ex 870339000*

940120000

940130000

940140000

940150000

940161000

940169000

940171000

940179000

940180000

940190000

940210100

940310000

940320000

940330000

940340000

940350000

940360000

940370000

940380000

940390000

940410000

940421000

940429000

940430000

940490000

940510000

940520000

940530000

940540900

 

940550900

940560000

940591000

940592000

940599000

940600190

940600200

940600300

940600900

* Brugte køretøjer defineres som køretøjer, som har været i brug over 6 måneder efter registrering, og som har kørt mindst 6 000 km.

 

BILAG V

LISTE OVER EF-FORBEHOLD SOM OMHANDLET I
ARTIKEL 30, STK. 1, LITRA b)

Minedrift

I nogle medlemsstater kan der kræves koncession til minedrift og mineralrettigheder for ikke-EF-kontrollerede selskaber.

Fiskeri

Adgang til og udnyttelse af de biologiske ressourcer og fangstpladser i farvande henhørende under Fællesskabets medlemsstaters overhøjhed eller inden for deres jurisdiktion er begrænset til fiskerfartøjer, som fører et fællesskabsterritoriums flag, medmindre andet er bestemt.

Erhvervelse af fast ejendom

Visse medlemsstater har begrænsninger for erhvervelse af fast ejendom.

Audiovisuelle tjenester, herunder radiovirksomhed

National behandling af produktion og distribution, herunder radiospredning og andre former for transmission til offentligheden, vil kunne forbeholdes audiovisuelle værker, som opfylder visse oprindelseskriterier.

Teletjenester, herunder mobil- og satellittjenester

Forbeholdte tjenester.

I nogle medlemsstater er markedsadgangen til supplerende tjenester og infrastruktur begrænset.

Landbrug

I nogle medlemsstater gælder der ikke national behandling af ikke-EF-kontrollerede virksomheder, som ønsker at drive landbrug. Ikke-EF-kontrollerede virksomheders erhvervelse af vingårde kræver notifikation eller eventuelt tilladelse.

Nyhedstjenester

I nogle medlemsstater findes der begrænsninger for udenlandsk erhvervelse af andele i forlag og radiospredningsvirksomheder.

 

BILAG VI

JORDANS FORBEHOLD MED HENSYN TIL NATIONAL BEHANDLING
(SOM OMHANDLET I ARTIKEL 30, STK. 2, LITRA a))

Med sigte på at forbedre betingelserne for national behandling i alle sektorer tages ovennævnte liste op til revision to år efter aftalens ikrafttræden.

- Ikke-jordanske investorer må højst eje 50% af ethvert projekt eller erhvervsvirksomhed i følgende sektorer:

a) bygge- og anlægsvirksomhed

b) handel og handelsmæssige tjenesteydelser

c) minedrift

- Ikke-jordanske investorer kan erhverve værdipapirer, der noteres på Ammans finansielle marked i jordansk valuta, forudsat at midlerne er overført i konvertibel udenlandsk valuta.

- Ikke-jordansk ejerskab i et offentligt aktieselskab må højst udgøre 50%, medmindre procentdelen af det ikke-jordanske ejerskab var på over 50% på tidspunktet for tegningens afslutning, i hvilket tilfælde maksimumsgrænsen for ikke-jordansk ejerskab fastsættes til denne procentsats.

- Mininimumsbeløbet af ikke-jordanske investeringer i ethvert projekt skal være på 100 000 JD (et hundrede tusind jordanske dinarer), undtagen for investeringer på Ammans finansielle marked, hvor minimumsbeløbet er 1 000 JD (et tusind jordanske dinarer).

Køb, salg og udlejning af fast ejendom foretaget af ikke-jordanere kræver forudgående samtykke fra regeringen.

 

BILAG VII

INTELLEKTUEL, INDUSTRIEL OG KOMMERCIEL EJENDOMSRET SOM OMHANDLET I ARTIKEL 56

1. Inden udgangen af det femte år efter aftalens ikrafttræden tiltræder Jordan følgende multilaterale konventioner om ejendomsret:

- Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker (Paris-akten 1971);

- Den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender (Rom 1961);

- Nice-arrangementet om international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Genève-akten 1977, ændret 1979);

- Madrid-arrangementet vedrørende international registrering af varemærker (Stockholm-akten 1967, ændret 1979);

- Protokol til Madrid-arrangementet vedrørende international registrering af varemærker (Madrid 1989);

- Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer med henblik på patentprocedurer (1977, ændret i 1980);

- Den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV), (Genève-akten, 1991).

2. Senest syv år efter aftalens ikrafttræden tiltræder Jordan følgende multilaterale konvention

- Patentsamarbejdstraktaten (Washington 1970, ændret 1979 og 1984).

3. Jordan forpligter sig til at yde passende og effektiv beskyttelse af patenter på kemikalier og farmaceutiske specialiteter på linje med artikel 27 til 34 i WTO-aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder inden udgangen af det tredje år efter aftalens ikrafttræden eller fra Jordans tiltrædelse af WTO, alt efter, hvilket sker først.

4. Associeringsrådet kan beslutte, at stk. 1, 2 og 3 også skal gælde for andre multilaterale konventioner på området.

5. Parterne bekræfter den betydning, de tillægger overholdelsen af de forpligtelser, der følger af nedenstående multilaterale konvention:

· Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten 1967, ændret i 1979).

 

 

 

LISTE OVER PROTOKOLLER

PROTOKOL 1

om den gældende ordning for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Jordan

PROTOKOL 2

om den gældende ordning for indførsel i Jordan af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet

PROTOKOL 3

om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

PROTOKOL 4

om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål

 

PROTOKOL 1
OM DEN GÆLDENDE ORDNING
FOR INDFØRSEL I FÆLLESSKABET
AF LANDBRUGSPRODUKTER MED OPRINDELSE I JORDAN

 

1. De i bilaget anførte varer med oprindelse i Jordan indføres i Fællesskabet på de i det følgende og i bilaget fastsatte betingelser.

2. a) Tolden ved indførsel afskaffes eller nedsættes som angivet i kolonne A.

b) For visse varer, for hvilke der i henhold til den fælles toldtarif anvendes en værditoldsats og en specifik toldsats, gælder de nedsættelser, der er angivet i kolonne A og i kolonne C kun for værditolden.

3. For visse varer afskaffes tolden inden for de toldkontingenter, der er angivet for hver af dem i kolonne B. For mængder, der indføres ud over kontingenterne, nedsættes tolden i henhold til den fælles toldtarif i det i kolonne C angivne forhold.

4. For nogle varer, der er omhandlet i stk. 3 og i kolonne D, øges toldkontingenterne fra aftalens ikrafttræden i fire lige store årlige rater på hver 3% af disse mængder.

5. For visse varer, som er angivet i kolonne D, kan Fællesskabet fastsætte en referencemængde, hvis det på grundlag af en årlig opgørelse over samhandelen, som det foretager, fastslår, at de indførte mængder af en vare eller varer indebærer fare for at skabe vanskeligheder på Fællesskabets marked. Overstiger den indførte mængde af en af varerne referencemængden, kan Fællesskabet undergive den pågældende vare et toldkontingent svarende til referencemængden. For mængder, der indføres ud over kontingentet, anvendes toldsatsen alt efter varen i sin helhed eller nedsat i det i kolonne C angivne forhold.

Bilag

A

B

C

D

KN-kode 2)

Varebeskrivelse 3)

Nedsættelse af MFN-toldsats 1)

Toldkontingentmængde

Nedsættelse af toldsatsen ud over det aktuelle eller fremtidige toldkontingent

Særlige bestemmelser

ex 0406 90 33

Hvid ost af fåremælk

100

100

ex 0406 90 50

0601 10

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, ikke i vækst

100

Jf. bestemmelserne i protokol 1, stk. 5

0602 40

Roser, også podede

100

100

0603 10

Afskårne blomster, friske

100

100

Jf. de aftalte betingelser i brevvekslingen

ex 0701 90 51

Nye kartofler i perioden 1.1.-31.3.

100

1 000

0702 00 15

ex 0702 0045

0702 00 50

Tomater i perioden 1.12.-31.3

100

60

Jf. bestemmelserne i protokol 1, stk. 5

ex 0703 10

Løg og skalotteløg i perioden 1.2.-30.4.

100

ex 0703 20 00

Hvidløg i perioden 1.2.-31.5.

100

50

Jf. bestemmelserne i protokol 1, stk. 5

0705 11 05

ex 0705 11 10

0705 11 80

Hovedsalat i perioden 1.11.-31.3.

100

200

ex 0706 10 00

Gulerødder i perioden 1.1.-31.3.

100

0707 00 10

 

Agurker af længde under 15 cm i perioden 10.11.-udgangen af februar

100

0707 00 40

ex 0708 20 20

ex 0708 20 95

Bønner i perioden 1.11.-30.4.

100

60

Jf. bestemmelserne i protokol 1, stk. 5

ex 0709 20 00

Asparges i perioden 1.10.-31.3.

100

100

ex 0709 30 00

Auberginer i perioden 1.12.-30.4.

100

60

Jf. bestemmelserne i protokol 1, stk. 5

ex 0709 40 00

Selleri i perioden 1.1.-31.3.

100

ex 0709 60 10

Sød peber i perioden 15.11.-30.4.

100

40

Jf. bestemmelserne i protokol 1, stk. 5

0709 60 99

Frugter af slægten Capsicum eller af slægten Pimenta, andre varer

100

0708 90 71

ex 0709 90 73

ex 0709 90 79

Courgetter i perioden 1.12.-15.3.

100

60

Jf. bestemmelserne i protokol 1, stk. 5

ex 0709 90 90

Persille i perioden 1.11.-31.5

100

ex 0709 90 90

Molochia

100

ex 0709 90 50

Fennikel i perioden 1.11.-31.3.

ex 0710 80 95

Gombo

100

0710 80 59

Andre frugter af slægten Capsicum eller af slægten Pimenta

100

ex 0713

Tørrede bælgfrugter, ikke til udsæd

100

80

Jf. bestemmelserne i protokol 1, stk. 5

0804 10

Dadler

100

ex 0804 20

Figner i perioden 20.5.-1.9.

40

ex 0804 50 00

Mangoer og guavabær

40

ex 0805 10

Appelsiner, friske

100

60

Jf. bestemmelserne i protokol 1, stk. 5

ex 0805 20

Mandariner, friske

100

1 000

60

ex 0805 30

Citroner, friske

100

1 000

40

0805 40

Grapefrugter

100

80

Jf. bestemmelserne i protokol 1, stk. 5

ex 0806 10 29

Spisedruer, friske, i perioden 1.2.-11.7

100

Jf. bestemmelserne i protokol 1, stk. 5

ex 0807 19 00

Meloner af vægter under 600 g i perioden 1.11.-31.5.

100

Jf. bestemmelserne i protokol 1, stk. 5

ex 0807 11 00

Vandmeloner, friske, i perioden 1.4.-15.6.

100

ex 0810 10 05

Jordbær i perioden 1.1.-31.3.

100

100

ex 0810 90 85

Granatæbler i perioden 1.8.-30.9.

100

0814 00 00

Skaller af citrusfrugter eller meloner

100

0904 20 39

Frugter af slægten Capsicum eller Pimenta, ikke knuste eller formalede, andre varer

100

2001, undtagen 2001 90 50, 2001 90 30, 2001 90 40 og 2001 90 60

Tilberedte grøntsager

100

1 000

Jf. bestemmelserne i protokol 1, stk. 4

2004, undtagen 2005 10 91 og 2004 90 10

2005, undtagen 2005 60, 2005 20 10 og 2005 80 00

2007

Tilberedte frugter

100

1 000

Jf. bestemmelserne i protokol 1, stk. 4

2008, undtagen 2008 11 10, 2008 91 00, 2008 40, 2008 70, 2008 99 85 og 2008 99 91

2009, undtagen 2009 11, 2009 19, 2009 20 og 2009 30

2002 90 31

Tomatkoncentrat

100

4 000

Jf. bestemmelserne i protokol 1, stk. 4.

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Toldkontingentet refererer til et tørstof på 28/30%; til forvaltningen heraf anvendes koefficienterne i bilag V i forordning 1709/84.

1) Toldnedsættelsen finder kun anvendelse på værditolden, undtagen for den, der gælder i forbindelse med erga omnes-toldkontingenter. For varer henhørende under kode 0406 90 33 og 0406 90 50 finder toldnedsættelsen anvendelse på den specifikke toldsats.

2) KN-koder svarende til forordning (EF) nr. 1734/96 (EFT nr. L 238 af 19.9.1996, s. 1).

3) Uanset de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen betragtes som værende alene af vejledende værdi, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag bestemmes af KN-koder. Hvor der anvendes »ex« KN-koder, bestemmes præferenceordningen ved hjælp af KN-koderne og den tilsvarende varebeskrivelse taget under ét.

 

 

PROTOKOL 2
OM DEN GÆLDENDE ORDNING
FOR INDFØRSEL I JORDAN
AF LANDBRUGSPRODUKTER
MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET

 

1. De varer, der er angivet i bilaget, og som har oprindelse i Fællesskabet, indføres i Jordan på de i det følgende og i bilaget angivne betingelser.

2. Indførselstolden og afgifter med tilsvarende virkning må ikke være højere end anført.

 


BILAG

   

A

KN-Kode

Varebeskrivelse

Toldsats i % eller specifik toldsats

0102 10

Racerene avlsdyr

10 JD pr. stk.

0102 90

Andet levende hornkvæg

10 JD pr. stk.

0201 20

Fersk kød af hornkvæg, ikke udbenet

5

0201 30

Fersk kød af hornkvæg, udbenet

5

0202 30

Frosset kød af hornkvæg, udbenet

5

0405 00

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter

5

0406 30

Smelteost, ikke revet eller i pulverform

20

0701 10

Læggekartofler, friske

5

0713 10

Ærter, tørrede

10

0713 50

Valskbønner, tørrede

5

1002 10

Hård hvede

0

1001 90

Andre varer

0

1003 00

Byg

5

1005 90

Majs, ikke til udsæd

5

1006 30

Delvis sleben eller sleben ris

5

1001 00

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

0

1103 11 10

Gryn og groft mel af hård hvede

15

1103 13

Gryn og groft mel samt pellets af majs

10

1107 10

Malt, ikke brændt

10

2005 70

Tilberedte oliven

40

2008 70

Tilberedte eller konserverede ferskner

40

2301 10

Mel, pulver og pellets af kød og slagteaffald

5

2301 20

Mel, pulver og pellets af fisk og hvirvelløse vanddyr

5

2304 00

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie

5

2309 90

Tilberedninger af den art, der anvendes som dyrefoder, undtagen hunde- og kattefoder

10

 

 

PROTOKOL 3
OM DEFINITION AF BEGREBET
»PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«
OG OM METODERNE FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

 

 

INDHOLD

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

- Artikel 1

Definitioner

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

- Artikel 2

Almindelige betingelser

- Artikel 3

Bilateral oprindelseskumulation

- Artikel 4

Fuldt ud fremstillede produkter

- Artikel 5

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

- Artikel 6

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

- Artikel 7

Kvalificerende enhed

- Artikel 8

Tilbehør, reservedele og værktøj

- Artikel 9

Sæt

- Artikel 10

Neutrale elementer

AFSNIT III

TERRITORIALE BETINGELSER

- Artikel 11

Territorialitetsprincip

- Artikel 12

Direkte transport

- Artikel 13

Udstillinger

AFSNIT IV

GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE

- Artikel 14

Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

AFSNIT V

OPRINDELSESBEVIS

- Artikel 15

Almindelige betingelser

- Artikel 16

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

- Artikel 17

Efterfølgende udstedelse af varecertifikater EUR.1

- Artikel 18

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

- Artikel 19

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis

- Artikel 20

Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring

- Artikel 21

Godkendte eksportører

- Artikel 22

Gyldigheden af oprindelsesbeviset

- Artikel 23

Fremlæggelse af oprindelsesbevis

- Artikel 24

Indførsel i form af delforsendelser

- Artikel 25

Undtagelser fra bevis for oprindelse

- Artikel 26

Dokumentation

- Artikel 27

Opbevaring af oprindelsesbeviser og dokumentation

- Artikel 28

Uoverensstemmelser og formelle fejl

- Artikel 29

Beløb udtrykt i ecu

AFSNIT VI

ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

- Artikel 30

Gensidig bistand

- Artikel 31

Kontrol af oprindelsesbeviser

- Artikel 32

Bilæggelse af tvister

- Artikel 33

Sanktioner

- Artikel 34

Frizoner

AFSNIT VII

CEUTA OG MELILLA

- Artikel 35

Anvendelse af protokollen

- Artikel 36

Særlige betingelser

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

- Artikel 37

Ændringer til protokollen

- Artikel 38

Gennemførelse af protokollen

- Artikel 39

Varer under forsendelse eller oplagring

BILAG

- Bilag I:

Indledende noter til listen i bilag II

- Bilag II:

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus

- Bilag III:

Varecertifikat EUR.1 og anmodning om varecertifikat EUR.1

- Bilag IV:

Fakturaerklæring

 

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ARTIKEL 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »fremstilling« alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b) »materialer« alle former for bestanddele, råmaterialer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af et produkt

c) »produkt« det produkt, der fremstilles, også når det senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces

d) »varer« både materialer og produkter

e) »toldværdi« den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (WTO-aftalen om toldværdiansættelse)

f) »prisen ab fabrik« den pris, der betales for produktet ab fabrik til den producent i Fællesskabet eller Jordan, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der tilbagebetales eller kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt udføres

g) »materialernes værdi« toldværdien på indførselstidspunktet for de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne værdi ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i Fællesskabet eller Jordan

h) »værdien af materialer med oprindelsesstatus« toldværdien af disse materialer som defineret i litra g) anvendt med de fornødne ændringer

i) »merværdi« prisen ab fabrik minus toldværdien af alle anvendte produkter, som ikke har oprindelse i det land, hvor produkterne fremstilles

j) »kapitler« og »positioner« de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt »det harmoniserede system« eller »HS«

k) »tariferet« et produkts eller materiales tarifering under en bestemt position

l) »sending« produkter, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et gennemgående transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en samlet faktura

m) »territorier« også søterritorier.

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

ARTIKEL 2

Almindelige betingelser

1. Med henblik på anvendelsen af aftalen anses følgende produkter som produkter med oprindelse i Fællesskabet:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet i den i artikel 4 i denne protokol fastlagte betydning

 

b) produkter, der er fremstillet i Fællesskabet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning.

2. Med henblik på anvendelsen af aftalen anses følgende produkter som produkter med oprindelse i Jordan:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Jordan i den i artikel 4 i denne protokol fastlagte betydning

b) produkter, der er fremstillet i Jordan, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet dér, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Jordan i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning.

ARTIKEL 3

Bilateral oprindelseskumulation

1. Materialer med oprindelse i Fællesskabet anses som materialer med oprindelse i Jordan, når de indgår i et produkt, der fremstilles dér. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i denne protokol.

2. Materialer med oprindelse i Jordan anses som materialer med oprindelse i Fællesskabet, når de indgår i et produkt, der fremstilles dér. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i denne protokol.

ARTIKEL 4

Fuldt ud fremstillede produkter

1. Som produkter, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller Jordan, anses følgende:

a) mineralske produkter, som er udvundet af deres jord eller havbund

b) vegetabilske produkter, der er høstet dér

c) levende dyr, som er født og opdrættet dér

d) produkter fra levende dyr, som er opdrættet dér

e) produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér

f) produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af deres fartøjer uden for Fællesskabets eller Jordans søterritorier

g) produkter, som er fremstillet på deres fabriksskibe udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte produkter

h) brugte genstande, som indsamles dér og kun anvendes til genindvinding af råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun kan anvendes til vulkanisering eller som spildprodukt

i) affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves dér

j) produkter, som er udvundet af havbunden eller -undergrunden beliggende uden for deres søterritorier, for så vidt de har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller -undergrund

k) varer, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a) til j) nævnte produkter.

2. Udtrykket »deres fartøjer« og »deres fabriksskibe« i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og fabriksskibe:

a) som er registreret eller anmeldt i en EF-medlemsstat eller Jordan

b) som fører en EF-medlemsstats eller Jordans flag

c) som mindst for 50%'s vedkommende ejes af statsborgere i EF-medlemsstaterne eller Jordan eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en af disse stater, hvis administrerende direktør eller direktører, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i EF-medlemsstaterne eller Jordan, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører disse stater, offentlige institutioner eller statsborgere i disse stater

d) hvis kaptajn og officerer er statsborgere i EF-medlemsstaterne eller Jordan

e) og hvis besætning er sammensat således, at mindst 75% er statsborgere i EF-medlemsstaterne eller Jordan.

ARTIKEL 5

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

1. Ved anvendelsen af artikel 2 anses produkter, som ikke er fuldt ud fremstillet, for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når betingelserne på listen i bilag II er opfyldt.

Ovennævnte betingelser angiver for alle produkter, der er omfattet af aftalen, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis et produkt, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser er opfyldt, anvendes til fremstilling af et andet produkt, gælder de betingelser, som er angivet for det produkt, i hvilket det indarbejdes, ikke for det, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er anvendt ved fremstillingen af det.

2. Uanset stk. 1 kan materialer uden oprindelsesstatus, som efter listens betingelser ikke bør anvendes til fremstilling af det pågældende produkt, dog anvendes, forudsat:

a) at deres samlede værdi ikke overstiger 10% af det færdige produkts pris ab fabrik

b) at ingen af de på listen angivne procentdele for maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus overstiges ved anvendelse af dette stykke.

Dette stykke finder ikke anvendelse på produkter henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system.

3. Stk. 1 og 2 gælder med de i artikel 6 fastsatte undtagelser.

ARTIKEL 6

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

1. Med forbehold af stk. 2 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstrækkelige til at give produkterne oprindelsesstatus, uanset om betingelserne i artikel 5 er opfyldt:

a) behandlinger, som har til formål at sikre, at produkternes tilstand ikke forringes under transport og oplagring (lufttilførsel, strækning, tørring, afkøling, anbringelse i saltvand, svovlholdigt vand eller i vand, der er tilsat andre stoffer, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende)

b) enkle foranstaltninger som afstøvning, sigtning, sortering, klassificering, sammenstilling (herunder samling i sæt), vask, maling og tilskæring

c) i) udskiftning af emballage og adskillelse og samling af kolli

ii) enkel aftapning, påfyldning af flakoner, anbringelse i sække, etuier, æsker, på bræt, plader eller bakker mv. samt alle andre enkle emballeringsarbejder

d) anbringelse af mærker, etiketter eller andre lignende kendetegn på selve produkterne eller deres emballage

e) enkel blanding af produkter, også af forskellig art, når en eller flere af bestanddelene i blandingen ikke opfylder betingelserne i denne protokol for at kunne anses som produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Jordan

f) enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt

g) kombination af to eller flere af de i litra a) til f) nævnte arbejdsprocesser

h) slagtning af dyr.

2. Alle arbejdsprocesser, der enten i Fællesskabet eller i Jordan udføres på et givet produkt, skal tages i betragtning samlet, når det bestemmes, om bearbejdningen eller forarbejdningen af det pågældende produkt skal anses som utilstrækkelig i henhold til stk. 1.

ARTIKEL 7

Kvalificerende enhed

1. Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er det produkt, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger:

a) at når et produkt, der består af en gruppe eller samling af genstande, i henhold til det harmoniserede system tariferes under én og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b) at når en sending består af et antal identiske produkter, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hvert produkt for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2. Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i produktet ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

ARTIKEL 8

Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner, apparater eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i produktets pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner, apparater eller køretøjer.

ARTIKEL 9

Sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som produkter med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af produkter med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af de produkter, der ikke har oprindelsesstatus, ikke overstiger 15% af sættets pris ab fabrik.

ARTIKEL 10

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om et produkt har oprindelsesstatus, er det ikke nødvendigt at undersøge, om følgende, som må anvendes ved dets fremstilling, har oprindelsesstatus:

a) energi og brændsel

b) anlæg og udstyr

c) maskiner og værktøj

d) varer, som ikke indgår i og ikke er bestemt til at indgå i det pågældende produkts endelige sammensætning.

AFSNIT III

TERRITORIALE BETINGELSER

ARTIKEL 11

Territorialitetsprincip

1. Betingelserne i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i Fællesskabet eller Jordan.

2. Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er udført fra Fællesskabet eller Jordan til et andet land, genindføres, anses de som varer uden oprindelsesstatus, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at de genindførte varer er de samme varer som dem, der blev udført, og

b) at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land eller blev udført.

ARTIKEL 12

Direkte transport

1. Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til aftalen, gælder kun for produkter, der opfylder betingelserne i denne protokol, og som transporteres direkte mellem Fællesskabet og Jordan. Dog kan produkter, som udgør en enkelt sending, transporteres gennem andre territorier, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring i disse territorier, såfremt produkterne er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn i transit- eller oplagringslandet og dér ikke har undergået anden behandling end losning og lastning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem andre territorier end Fællesskabets eller Jordans territorier.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for toldmyndighederne i indførselslandet fremlægges:

a) enten et gennemgående transportdokument, som dækker passagen fra udførselslandet gennem transitlandet

b) eller en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i) en nøjagtig beskrivelse af produkterne

ii) datoen for produkternes losning og lastning og, hvis det er relevant, angivelse af de anvendte fartøjers navne eller af de andre anvendte transportmidler og

iii) dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke produkterne har henligget i transitlandet

c) eller i mangel heraf enhver anden dokumentation.

ARTIKEL 13

Udstillinger

1. Produkter med oprindelsesstatus, der afsendes til en udstilling i et andet land, og som efter udstillingen sælges til indførsel i Fællesskabet eller Jordan, opnår ved indførslen de fordele, som følger af aftalens bestemmelser, forudsat at det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at en eksportør har afsendt disse produkter fra Fællesskabet eller Jordan til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem dér

b) at denne eksportør har solgt produkterne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i Fællesskabet eller Jordan

c) at produkterne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen, og

d) at produkterne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2. Der skal udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i henhold til bestemmelserne i afsnit V, og dette bevis skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet.

3. Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke produkterne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske produkter.

AFSNIT IV

GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE

ARTIKEL 14

Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

1. For materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller i Jordan, for hvilke der udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i overensstemmelse med afsnit V, må der ikke indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for told af nogen art i Fællesskabet eller Jordan.

2. Det i stk. 1 omhandlede forbud gælder for alle ordninger med delvis eller fuldstændig godtgørelse eller tilbagebetaling af eller fritagelse for told eller afgifter med tilsvarende virkning, der i Fællesskabet eller Jordan finder anvendelse på materialer, der anvendes ved fremstillingen, når sådan godtgørelse, tilbagebetaling eller fritagelse udtrykkeligt eller i praksis finder anvendelse, når produkter, som er fremstillet af de nævnte materialer, udføres, men ikke når de forbliver dér til indenlandsk forbrug.

3. Eksportører af produkter, der er omfattet af et oprindelsesbevis, skal på begæring af toldmyndighederne til enhver tid kunne fremlægge relevant dokumentation for, at der ikke er opnået godtgørelse for materialer uden oprindelsesstatus, som er anvendt til fremstilling af det pågældende produkt, og at al told og alle afgifter med tilsvarende virkning, der pålægges sådanne materialer, faktisk er betalt.

4. Stk. 1, 2 og 3 gælder også for emballager i den i artikel 7, stk. 2, fastlagte betydning, for tilbehør, reservedele og værktøj i den i artikel 8 fastlagte betydning og for produkter i sæt i den i artikel 9 fastlagte betydning, når sådanne produkter ikke har oprindelsesstatus.

5. Stk. 1-4 finder kun anvendelse på materialer af den art, som aftalen gælder for. Desuden er de ikke til hinder for anvendelsen af en eksportrestitutionsordning, der gælder for udførsel af landbrugsprodukter i henhold til aftalens bestemmelser.

6. Bestemmelserne i denne artikel finder ikke anvendelse i fire år efter aftalens ikrafttrædelse og kan efter fælles aftale tages op til ny behandling.

AFSNIT V

OPRINDELSESBEVIS

ARTIKEL 15

Almindelige betingelser

1. Produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet er ved indførsel i Jordan, og produkter med oprindelsesstatus i Jordan er ved indførsel i Fællesskabet omfattet af de fordele, der er fastsat i aftalen, såfremt der forelægges enten:

a) et varecertifikat EUR.1, hvortil modellen findes i bilag III, eller

b) i de i artikel 20, stk. 1, fastsatte tilfælde en erklæring, hvortil teksten findes i bilag IV, og som afgives af eksportøren på en faktura, følgeseddel eller ethvert andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres (i det følgende benævnt »fakturaerklæring«).

2. Uanset stk. 1 er produkter med oprindelsesstatus i den i denne protokol fastlagte betydning i de i artikel 25 omhandlede tilfælde omfattet af fordelene i denne aftale, uden at der skal forelægges nogen af de ovennævnte dokumenter.

ARTIKEL 16

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

1. Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2. I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i bilag III. Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, som aftalen er affattet på, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets lovgivning. Hvis de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Udfyldes rubrikken ikke fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal overstreges.

3. Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i en EF-medlemsstat eller i Jordan, hvis de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Jordan og opfylder de øvrige i denne protokol fastsatte betingelser.

5. De udstedende toldmyndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at produkterne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De har i dette øjemed ret til at kræve enhver form for dokumentation og foretage enhver kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, der måtte findes hensigtsmæssig. De udstedende toldmyndigheder påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

6. Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i certifikatets rubrik 11.

7. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne og stilles til rådighed for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

ARTIKEL 17

Efterfølgende udstedelse af varecertifikater EUR.1

 

1. Uanset artikel 16, stk. 7, kan et varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de produkter, det vedrører, såfremt:

a) det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved udførslen eller

b) det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de produkter, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning.

3. Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4. På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:
»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«, »DELIVRE A POSTERIORI«,
»RILASCIATO A POSTERIORI«, »AFGEGEVEN A POSTERIORI«,
»ISSUED RETROSPECTIVELY«, »UDSTEDT EFTERFØLGENDE«,
»EK??TΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«, »EXPEDIDO A POSTERIORI«,
»EMITIDO A POSTERIORI«, »ANNETTU JΔLKIKΔTEEN«,
»UTFΔ
RDAT I EFTERHAND«, »AS229_1.GIF Size: (98 X 13)«.

5. Den påtegning, der er omhandlet i stk. 4, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på varecertifikat EUR.1.

ARTIKEL 18

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til de toldmyndigheder, der udstedte det, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndighederne beroende udførselsdokumenter.

2. På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:
»DUPLIKAT«, »DUPLICATA«, »DUPLICATO«, »DUPLICAAT«, »DUPLICATE«, »?ΝΤIΓΡΑΦΟ«, »DUPLICADO«, »SEGUNDA VIA«, »KAKSOISKAPPALE«,

»AS229_2.GIF Size: (63 X 16)«.

3. Den påtegning, der er omhandlet i stk. 2, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4. Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato.

ARTIKEL 19

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis

Når produkter med oprindelsesstatus er under et toldsteds kontrol i Fællesskabet eller Jordan, skal det være muligt at erstatte det originale varecertifikat EUR.1 med et eller flere andre certifikater, når de skal benyttes til at sende alle eller nogle af disse produkter til et andet sted i Fællesskabet eller Jordan. Erstatningscertifikat(er) EUR.1 udstedes af det toldsted, hvis kontrol produkterne er undergivet.

ARTIKEL 20

Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring

1. En fakturaerklæring som omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra b), kan udfærdiges:

a) af en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 21 eller

b) af enhver eksportør angående enhver sending, der består af en eller flere pakker indeholdende produkter med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke overstiger 6 000 ECU.

2. Der kan udfærdiges en fakturaerklæring, hvis de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Jordan og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

3. Den eksportør, som udfærdiger en fakturaerklæring, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Eksportøren skal udfærdige en fakturaerklæring ved maskinskrivning, stempling eller trykning af erklæringen, hvis tekst fremgår af bilag IV, på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument ved anvendelse af en af de sproglige udgaver, der er vist i dette bilag, i overensstemmelse med udførselslandets lovgivning. Erklæringen kan også være håndskrevet; i så fald skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver.

5. Fakturaerklæringer skal være forsynet med eksportørens personlige håndskrevne underskrift. En godkendt eksportør som omhandlet i artikel 21 kan dog undlade at underskrive sådanne erklæringer, forudsat at han skriftligt over for toldmyndighederne i udførselslandet tilkendegiver, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

6. Eksportøren kan udfærdige en fakturaerklæring ved udførslen af de produkter, den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at erklæringen forelægges i indførselslandet senest to år efter indførslen af de produkter, den vedrører.

ARTIKEL 21

Godkendte eksportører

1. Udførselslandets toldmyndigheder kan give enhver eksportør, der hyppigt forsender produkter i henhold til denne aftale, tilladelse til at udfærdige fakturaerklæringer uanset de pågældende produkters værdi. En eksportør, der ansøger om en sådan tilladelse, skal til toldmyndighedernes tilfredshed give alle de nødvendige garantier, således at det kan efterprøves, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

2. Toldmyndighederne kan indrømme status som godkendt eksportør og til denne tilladelse knytte alle de betingelser, som de finder hensigtsmæssige.

3. Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et toldtilladelsesnummer, som skal angives på fakturaerklæringen.

4. Toldmyndighederne kontrollerer den brug, den godkendte eksportør gør af tilladelsen.

5. Toldmyndighederne kan når som helst trække tilladelsen tilbage. De skal gøre dette, når den godkendte eksportør ikke længere giver de i stk. 1 omhandlede garantier, ikke opfylder de i stk. 2 omhandlede betingelser eller på anden måde gør ukorrekt brug af tilladelsen.

ARTIKEL 22

Gyldigheden af oprindelsesbeviset

1. Et oprindelsesbevis er gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det blev udstedt i udførselslandet, og skal inden for samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

2. Oprindelsesbeviser, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte sidste frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes ekstraordinære omstændigheder.

3. I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage oprindelsesbeviser, når produkterne frembydes for dem inden udløbet af den nævnte frist.

ARTIKEL 23

Fremlæggelse af oprindelsesbevis

Et oprindelsesbevis fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan forlange en oversættelse af oprindelsesbeviset; de kan desuden kræve, at indførselsangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at produkterne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af aftalen.

ARTIKEL 24

Indførsel i form af delforsendelser

Når produkter henhørende under afsnit XVI og XVII eller pos. 7308 og 9406 i det harmoniserede system på importørens anmodning og på de af indførselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkår indføres i demonteret eller ikke-monteret stand i henhold til punkt 2a i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system, og denne indførsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved indførslen af den første delforsendelse fremlægges et samlet bevis for disse produkters oprindelse for toldmyndighederne.

ARTIKEL 25

Undtagelser fra bevis for oprindelse

1. Produkter, der indgår i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan indføres som produkter med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et bevis for oprindelse, forudsat at der er tale om indførsel uden erhvervsmæssig karakter, at det erklæres, at produkterne opfylder betingelserne i denne protokol, og at der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår produkter sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse C2/CP3 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2. Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af produkter bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3. Desuden må den samlede værdi af disse produkter ikke overstige 500 ECU, når der er tale om småforsendelser, eller 1 200 ECU, når der er tale om produkter, der indgår i de rejsendes personlige bagage.

ARTIKEL 26

Dokumentation

De i artikel 16, stk. 3, og artikel 20, stk. 3, omhandlede dokumenter, der benyttes som bevis for, at produkter, der er omfattet af et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring, kan betragtes som produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Jordan og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, kan bl.a. omfatte følgende:

a) direkte dokumentation for fremstillingsprocessen for de omhandlede varer hos den pågældende eksportør eller leverandør, f.eks. hidrørende fra hans eksterne eller interne regnskab;

b) dokumenter, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Jordan, såfremt disse dokumenter benyttes i overensstemmelse med landets lovgivning;

c) dokumenter, der beviser, at en bearbejdning eller forarbejdning af materialerne har fundet sted i Fællesskabet eller Jordan, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Jordan, såfremt disse dokumenter benyttes i overensstemmelse med landets lovgivning;

d) varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Jordan i overensstemmelse med denne protokol.

ARTIKEL 27

Opbevaring af oprindelsesbeviser og dokumentation

1. En eksportør, der anmoder om udstedelse af et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare de i artikel 16, stk. 3, omhandlede dokumenter.

2. En eksportør, der udfærdiger en fakturaerklæring, skal i mindst tre år opbevare en genpart af denne fakturaerklæring samt de i artikel 20, stk. 3, omhandlede dokumenter.

3. De toldmyndigheder i udførselslandet, som udsteder et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare den i artikel 16, stk. 2, omhandlede anmodningsformular.

4. Indførselslandets toldmyndigheder skal i mindst tre år opbevare de varecertifikater EUR.1 og de fakturaerklæringer, der fremlægges for dem.

ARTIKEL 28

Uoverensstemmelser og formelle fejl

1. Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et oprindelsesbevis og oplysningerne i de dokumenter, der forelægges toldstedet med henblik på opfyldelse af formaliteterne i forbindelse med produkternes indførsel, medfører dette ikke i sig selv, at et oprindelsesbevis er ugyldigt, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet svarer til de frembudte produkter.

2. Klare formelle fejl som maskinskrivningsfejl på et oprindelsesbevis bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

ARTIKEL 29

Beløb udtrykt i ecu

1. Modværdien i udførselslandets nationale valuta af de beløb, der er udtrykt i ecu, fastsættes af udførselslandet og meddeles indførselslandene gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

2. Når beløbene er større end de tilsvarende beløb, der er fastsat af indførselslandet, skal de godkendes af dette, hvis produkterne er faktureret i udførselslandets valuta. Er produkterne faktureret i en anden EF-medlemsstats valuta, skal indførselslandet godkende det beløb, som meddeles af det pågældende land.

3. De beløb, der skal benyttes i en given national valuta, er modværdien i den pågældende nationale valuta af de i ecu udtrykte beløb på den første hverdag i oktober 1996.

4. De i ecu udtrykte beløb og disses modværdi i EF-medlemsstaternes og Jordans nationale valutaer undersøges af Associeringsudvalget efter anmodning fra Fællesskabet eller Jordan. Som led i denne undersøgelse sikrer Associeringsudvalget, at der ikke finder nogen nedgang sted i de beløb, der skal benyttes i nogen national valuta, og overvejer desuden, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i ecu udtrykte beløb.

AFSNIT VI

ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

ARTIKEL 30

Gensidig bistand

1. Toldmyndighederne i EF-medlemsstaterne og Jordan skal gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber forsyne hinanden med aftryk af de stempler, der anvendes på toldstederne ved udstedelsen af varecertifikater EUR.1, og med adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for udstedelsen af varecertifikater EUR.1 og for kontrollen af disse og fakturaerklæringer.

2. For at sikre en korrekt anvendelse af denne protokol yder Fællesskabet og Jordan gennem de kompetente toldmyndigheder hinanden gensidig bistand ved kontrollen med ægtheden af varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer og med rigtigheden af de oplysninger, der afgives i disse dokumenter.

ARTIKEL 31

Kontrol af oprindelsesbeviser

1. Efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser skal foretages ved stikprøver, og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de pågældende produkters oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.

2. Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 skal indførselslandets toldmyndigheder tilbagesende varecertifikatet EUR.1 og fakturaen, hvis den er blevet forelagt, samt fakturaerklæringen eller en kopi af disse dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder, i givet fald med angivelse af årsagerne til, at der anmodes om kontrol. Samtlige dokumenter og oplysninger, som indførselslandets toldmyndigheder er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i oprindelsesbeviset er ukorrekte, fremsendes til støtte for anmodningen om kontrol.

3. Kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4. Hvis indførselslandets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferencebehandlingen af de pågældende produkter, medens de afventer resultatet af kontrollen, skal de tilbyde at frigive produkterne til importøren med forbehold af de sikkerhedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5. De toldmyndigheder, der har anmodet om kontrol, skal snarest muligt underrettes om resultaterne af denne kontrol. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller i Jordan og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

6. Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder regnet fra datoen for anmodningen om kontrol, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller produkternes virkelige oprindelse, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder.

ARTIKEL 32

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 32 fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges, mellem de toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for dens gennemførelse, eller hvis der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges de for Associeringsudvalget.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

ARTIKEL 33

Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for produkter.

ARTIKEL 34

Frizoner

1. Fællesskabet og Jordan træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produkter, der udføres på grundlag af et oprindelsesbevis, og som under transporten indføres i en frizone beliggende på deres territorium, ikke ombyttes med andre varer, og at de ikke dér undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2. Som undtagelse fra stk. 1 skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt oprindelsesbevis for produkter med oprindelse i Fællesskabet eller i Jordan, der er indført i en frizone på grundlag af et oprindelsesbevis, og som underkastes behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, produkterne underkastes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

AFSNIT VII

CEUTA OG MELILLA

ARTIKEL 35

Anvendelse af protokollen

1. Udtrykket »Fællesskabet« i artikel 2 omfatter ikke Ceuta og Melilla.

2. Når produkter med oprindelse i Jordan indføres til Ceuta og Melilla, skal der gives dem den samme toldbehandling, som der gives produkter med oprindelse i Fællesskabets toldområde i henhold til protokol nr. 2 til akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber. Jordan skal ved indførsel af produkter, der er omfattet af aftalen, og som har oprindelse i Ceuta og Melilla, give dem den samme toldbehandling, som der gives produkter, der indføres fra og har oprindelse i Fællesskabet.

3. Ved anvendelsen af stk. 2 vedrørende produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla finder denne protokol tilsvarende anvendelse, jf. dog de særlige betingelser i artikel 36.

ARTIKEL 36

Særlige betingelser

1. Forudsat at følgende produkter er transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 12, anses:

1) som produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla

b) produkter, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og som indeholder andre produkter end dem, der er omhandlet i litra a), på betingelse af:

i) at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning eller

ii) at disse produkter har oprindelse i Jordan eller i Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1.

2) som produkter med oprindelse i:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Jordan

b) produkter, der er fremstillet i Jordan, og som indeholder andre produkter end dem, der er omhandlet i litra a), på betingelse af:

i) at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning eller

ii) at disse produkter har oprindelse i Ceuta og Melilla eller i Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1.

2. Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt territorium.

3. Eksportøren eller dennes bemyndigede repræsentant skal anføre »Jordan« og »Ceuta og Melilla« i rubrik 2 i varecertifikatet EUR.1 eller fakturaerklæringen. Hvad angår produkter med oprindelsesstatus i Ceuta og Melilla, skal denne oprindelse endvidere angives i rubrik 4 i varecertifikat EUR.1 eller i fakturaerklæringen.

4. Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af denne protokol i Ceuta og Melilla.

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

ARTIKEL 37

Ændringer til protokollen

Associeringsudvalget kan træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i denne protokol.

ARTIKEL 38

Gennemførelse af protokollen

Fællesskabet og Jordan tager hver især de nødvendige skridt til at gennemføre denne protokol.

ARTIKEL 39

Varer under forsendelse eller på oplag

Bestemmelserne i denne aftale kan bringes i anvendelse på varer, der opfylder bestemmelserne i denne protokol, og som på tidspunktet for aftalens ikrafttræden befinder sig under forsendelse eller i Fællesskabet eller i Jordan er midlertidigt oplagt på toldoplag eller anbragt i frizoner, forudsat at der for indførselsstatens toldmyndigheder inden fire måneder efter dette tidspunkt fremlægges et EUR.1-certifikat, der er udstedt med tilbagevirkende kraft af udførselslandets kompetente myndigheder, sammen med dokumenter, der beviser, at varerne er blevet transporteret direkte.

BILAG I

INDLEDENDE NOTER TIL LISTEN I BILAG II

Note 1:

Listen indeholder de betingelser, alle produkter skal opfylde, for at de kan anses for at være tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede i henhold til protokollens artikel 5.

Note 2:

2.1. I de første to kolonner på listen beskrives det fremstillede produkt. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de første to kolonner er en regel specificeret i kolonne 3 eller 4. Når der i nogle tilfælde står et »ex« før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 eller 4 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

2.2. Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4 anvendelse på alle produkter, der i henhold til det harmoniserede system tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

2.3. Når der er forskellige regler i listen for forskellige produkter inden for en position, indeholder hver »indrykning« beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4.

2.4. Hvis der i forbindelse med en angivelse i de første to kolonner er specificeret en regel i både kolonne 3 og 4, kan eksportøren vælge at anvende enten reglen i kolonne 3 eller reglen i kolonne 4. Hvis der ikke er angivet nogen oprindelsesregel i kolonne 4, skal reglen i kolonne 3 anvendes.

Note 3:

3.1. Bestemmelserne i protokollens artikel 5 angående produkter, der har opnået oprindelsesstatus, og som benyttes til fremstilling af andre produkter, finder anvendelse, uanset om denne status er opnået på den fabrik, hvor disse produkter benyttes, eller på en anden fabrik i Fællesskabet eller Jordan.

Eksempel:

En maskine, der henhører under pos.  8407, for hvilken det i reglen hedder, at værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40% af prisen ab fabrik, fremstilles af »andet legeret stål groft tildannet ved smedning«, der henhører under pos.  ex 7224.

Hvis smedningen er foretaget i Fællesskabet på grundlag af en barre uden oprindelsesstatus, har smedeemnet allerede fået oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex 7224 på listen. Smedeemnet anses så for at have oprindelsesstatus ved beregningen af værdien af maskinen, uanset om denne er fremstillet på den samme fabrik eller på en anden fabrik i Fællesskabet. Der tages således ikke hensyn til værdien af barren uden oprindelsesstatus, når værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus lægges sammen.

 

3.2. Reglen i listen er den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig, og yderligere bearbejdning eller forarbejdning giver også oprindelsesstatus; omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel kan anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, men ikke på et senere stadium.

3.3. Såfremt en regel angiver »fremstilling på basis af alle materialer«, kan, med forbehold af note 3.2, også materialer, der henhører under samme position som produktet, anvendes, jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen. Ved »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. ...« forstås imidlertid, at kun materialer, der tariferes under samme position som produktet med en anden beskrivelse end varebeskrivelsen i kolonne 2 på listen, kan anvendes.

3.4. Når det i en regel på listen specificeres, at et produkt må fremstilles af mere end ét materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Det kræves ikke, at alle materialerne anvendes.

Eksempel:

I reglen for vævede stoffer henhørende under pos. 52.08-52.12 hedder det, at naturlige fibre kan anvendes, og at bl.a. kemikalier også kan anvendes. Dette betyder ikke, at både naturlige fibre og kemikalier skal anvendes, men at et af dem eller begge må anvendes.

 

3.5. Når det i en regel i listen hedder, at et produkt skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen (se også note 6.2 angående tekstiler).

Eksempel:

Reglen angående tilberedte fødevarer under pos. 1904, hvorefter anvendelse af korn og varer deraf udtrykkeligt er udelukket, er ikke til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemiske og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet af korn.

Dette gælder imidlertid ikke for produkter, der - selv om de ikke må fremstilles af det bestemte materiale, der er nævnt på listen - på et tidligere fremstillingstrin må fremstilles af et materiale af samme art.

Eksempel:

Når en beklædningsgenstand henhørende under ex kapitel 62 er fremstillet af fiberdug, og selv om det er tilladt udelukkende at anvende garn uden oprindelsesstatus til fremstilling af den slags artikler, er det ikke muligt at starte med fiberdug, selv om fiberdug normalt ikke kan fremstilles af garn. I sådanne tilfælde vil udgangsmaterialet normalt skulle være stadiet inden garnet, dvs. fiberstadiet.

 

3.6. Når der i en regel i listen angives to procenter som maksimalværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procenter ikke lægges sammen. Maksimalværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må således aldrig være højere end den højeste af de angivne procenter. Endvidere må de enkelte procenter ikke overskrides i forhold til de bestemte materialer, de gælder for.

Note 4:

4.1. »Naturlige fibre« anvendes i listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre. De er begrænset til stadiet inden spinding foretages, herunder også affald, og omfatter, medmindre andet er angivet, også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde beredt, men ikke spundet.

4.2. »Naturlige fibre« omfatter også hestehår henhørende under pos. 0503 og natursilke henhørende under pos. 5002 og 5003 samt uld og fine eller grove dyrehår under pos. 5101-5105, bomuld under pos. 5201, 5202 og 5203 og andre vegetabilske fibre under pos. 5301-5305.

4.3. »Spindeopløsninger«, »kemikalier« og »materialer til papirfremstilling« anvendes i listen til beskrivelse af materialer, der ikke tariferes i kapitel 50-63, og som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller -garn.

4.4. »Korte kemofibre« anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under pos. 5501-5507.

Note 5:

5.1. Når der for et bestemt produkt er henvist til denne note, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på basistekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af dette produkt, og som sammenlagt udgør 10% eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer (jf. også note 5.3 og 5.4).

5.2. Denne tolerancemargen kan imidlertid kun anvendes på blandede produkter, der er fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

- natursilke

- uld

- grove dyrehår

- fine dyrehår

- hestehår

- bomuld

- materialer til papirfremstilling og papir

- hør

- hamp

- jute og andre bastfibre

- sisal og andre agavefibre

- kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

- endeløse syntetiske fibre

- endeløse regenererede fibre

- korte syntetiske fibre af polypropylen

- korte syntetiske fibre af polyestere

- korte syntetiske fibre af polyamid

- korte syntetiske fibre af polyacrylonitril

- korte syntetiske fibre af polyimid

- korte syntetiske fibre af polytetrafluorethylen

- korte syntetiske fibre af polyphenylensulphid

- korte syntetiske fibre af polyvinylchlorid

- andre korte syntetiske fibre

- korte regenererede fibre af viskose

- andre korte regenererede fibre

- garn af polyurethan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet

- garn af polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet

- produkter henhørende under pos. 5605 (metalliseret garn), hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie

- andre produkter henhørende under pos. 5605.

Eksempel:

Garn henhørende under pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor kan korte syntetiske fibre uden oprindelsesstatus, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), anvendes med op til 10 vægtprocent af garnet.

Eksempel:

Vævet stof henhørende under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under pos. 5107 og garn af korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5509, er et blandet stof. Derfor kan garn af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), eller uldgarn, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding), eller en kombination af disse to garntyper anvendes med op til 10 vægtprocent af stoffet.

Eksempel:

Tuftet tekstilstof henhørende under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun et blandet produkt, når bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof, fremstillet af garner, der tariferes under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.

Eksempel:

Der er klart tale om to særskilte basistekstilmaterialer, når det pågældende tuftede tekstilstof er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre henhørende under pos. 5407, og det tuftede tekstilstof er derfor et blandet produkt.

Eksempel:

Et tuftet tæppe, der er fremstillet af garn af regenererede fibre og bomuldsgarn og med en bagbeklædning af jute, er et blandet produkt, fordi der er anvendt tre basistekstilmaterialer. Således kan materialer uden oprindelsesstatus, der indgår på et senere stadium i fremstillingen end reglen tillader det, anvendes, forudsat at den samlede vægt ikke overstiger 10 vægtprocent af tæppets tekstilmaterialer. Således kan både jutebagbeklædningen og/eller garnet af regenererede fibre indføres på dette fremstillingsstadium, forudsat at vægtbetingelserne er opfyldt.

 

5.3. For produkter, hvori der indgår »garn af fremstillet polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet«, er tolerancen 20% med hensyn til dette garn.

5.4. For produkter, hvori der indgår »strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie«, er tolerancen 30% med hensyn til denne strimmel.

Note 6:

6.1. For de tekstilvarer, der i listen er markeret med en fodnote med henvisning til denne note, kan tekstilmaterialer med undtagelse af for og mellemfor, som ikke opfylder reglen i listen i kolonne 3 for det fremstillede produkt, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden position end produktet, og at deres værdi ikke overstiger 8% af prisen ab fabrik for produktet.

6.2. Materialer, der ikke tariferes under kapitel 50-63, kan anvendes frit til fremstilling af tekstilvarer, uanset om de indeholder tekstilmaterialer, jf. dog note 6.3.

Eksempel:

Hedder det i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. benklæder, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da knapper ikke tariferes under kapitel 5063. Af samme årsag forhindrer det heller ikke, at der kan anvendes lynlåse, selv om lynlåse i almindelighed indeholder tekstilmaterialer.

6.3. Når der gælder en procentregel, skal der tages hensyn til værdien af materialer, der ikke henhører under kapitel 5063, ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har oprindelsesstatus.

Note 7:

7.1. Som »specifikke processer« (pos. ex 2707, 2713, 2714 og 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner 1)

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) processer, der består i følgende behandlinger: behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende naturalisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

i) isomerisation.

7.2. Som »særlige processer« (pos. 2710, 2711 og 2712) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner 2)

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

ij) isomerisation

k) kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: afsvovling ved anvendelse af hydrogen, når varernes svovlindhold derved reduceres med mindst 85% (metode ASTM D 1266-59 T)

l) kun for produkter henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel filtrering

m) kun for tunge olier henhørende under pos. 2710: hydrogenbehandling - dog ikke afsvovling - ved hvilken hydrogenet ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250 ° C deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator. Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex 2710 (hydrofinishing, f.eks. affarvning) med henblik på forbedring af farven eller stabiliteten betragtes ikke som særlige processer

n) kun for brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter ASTM D 86 op til 300 ° C overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillation)

o) kun for andre tunge olier end gasolier og brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning.

7.3. For pos. ex 2707, 2713, 2714, 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403 giver simple arbejdsprocesser, såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af produkter med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser, ikke oprindelsesstatus.

BILAG II

LISTE OVER BEARBEJDNINGER ELLER FORARBEJDNINGER, SOM MATERIALER UDEN OPRINDELSESSTATUS SKAL UNDERGÅ, FOR AT DET FREMSTILLEDE PRODUKT KAN FÅ OPRINDELSESSTATUS

De på listen opførte produkter er ikke alle omfattet af aftalen. Det er derfor nødvendigt at konsultere aftalens andre dele.

 

 

 

HS-position

 

 

(1)

Varebeskrivelse

 

 

(2)

Bearbejdning eller forarbejdning af materialer uden oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt oprindelsesstatus

(3) eller (4)

Kap. 1

Levende dyr

Alle anvendte dyr, der henhører under kapitel 1, skal være fuldt ud fremstillet

 

Kap. 2

Kød og spiseligt slagteaffald

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 1 og 2, skal være fuldt ud fremstillet

 

Kap. 3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, levende

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex kap. 4

Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 4, skal være fuldt ud fremstillet

 

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk eller fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 4, skal være fuldt ud fremstillet

- alle anvendte frugtsafter (undtagen ananas-, lime- eller grapefrugtsafter), der henhører under pos. 2009, skal have oprindelsesstatus, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex kap. 5

Andre produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 5, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 0502

 

Bearbejdede svine- og vildsvinebørster

Rensning, desinficering, sortering og glatning af svine- og vildsvinebørster

 

Kap. 6

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder o.lign.; afskårne blomster og blade

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 6, skal være fuldt ud fremstillet

og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

Kap. 7

Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 7, skal være fuldt ud fremstillet

 

Kap. 8

Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer skal være fuldt ud fremstillet

og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex kap. 9

Kaffe, te, maté og krydderier, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 9, skal være fuldt ud fremstillet

 

0901

Kaffe, rå eller tilberedt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet

Fremstilling på basis af materialer henhørende under enhver position

 

0902

Te, også aromatiseret

Fremstilling på basis af materialer henhørende under enhver position

 

ex 0910

Blandinger af krydderier

Fremstilling på basis af materialer henhørende under enhver position

 

Kap. 10

Korn

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 10, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex kap. 11

Mølleriprodukter, malt, stivelse, inulin, hvedegluten, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken al anvendt korn, grøntsager, rødder og rodknolde henhørende under pos. 0714, eller anvendt frugt skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 1106

Mel og pulver af tørrede bælgfrugter, henhørende under pos. 0713, afbælgede

Tørring og formaling af bælgfrugter henhørende under pos. 0708

 

 

Kap. 12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; planter til industriel og medicinsk brug; halm og foderplanter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 12, skal være fuldt ud fremstillet

 

1301

Schellak o.lign.; vegetabilske carbo-hydratgummier, naturharpikser, gummiharpikser og oleoresiner (f.eks. balsamer)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 1301 ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

1302

 

Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

   
 

- planteslimer og gelatineringsmidler, udvundet af vegetabilske stoffer, også modificerede

Fremstillet på basis af ikke-modificerede planteslimer og gelatineringsmidler

 
 

- andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

Kap. 14

Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 14, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex kap. 15

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

1501

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503:

- Ben- og destruktionsfedt

 

 

 

 

 

 

 

 

- Andre varer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 0203, 0206 eller 0207, eller ben, der henhører under pos. 0506

 

Fremstilling på basis af kød og spiseligt slagteaffald af svin, der henhører under pos. 0203 eller 0206, eller af kød og spiseligt slagteaffald af fjerkræ, der henhører under pos. 0207

 

1502

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503:

 

- Ben og destruktionsfedt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Andre varer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 0201, 0202, 0204 eller 0206, eller ben, der henhører under pos. 0506

 

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte animalske materialer henhørende under kapitel 2 skal være fuldt ud fremstillet

 

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

   
 

- Fraktioner i fast form

 

 

 

 

- Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1504

 

Fremstilling, ved hvilken alle animalske produkter henhørende under kapitel 2 og 3 skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 1505

Raffineret lanolin

 

Fremstilling på basis af uldfedt, rå, der henhører under pos. 1505

 

1506

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

 

- Fraktioner af fedtstoffer, i fast form

 

 

 

 

- Andre varer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1506

 

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte animalske produkter, der henhører under kapitel 2, skal være fuldt ud fremstillet

 

1507 til

1515

Vegetabilske olier og fraktioner deraf

   
 

- sojabønneolie, jordnøddeolie, palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie, træolie, oiticicaolie, myrtevoks, japanvoks, fraktioner af jojobaolie og olie til teknisk og industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 
 

- fraktioner i fast form, undtagen fraktioner af jojobaolie

 

- andre varer

Fremstilling på basis af andre materialer, der henhører under pos. 1507-1515

 

Fremstilling, ved hvilken alle de anvendte vegetabilske produkter skal være fuldt ud fremstillet

 

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, interesterificerede, reesterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

Fremstilling, ved hvilken:

- alle de anvendte materialer, der henhører under kapitel 2, skal være fuldt ud fremstillet;

- alle vegetabilske materialer skal være fuldt ud fremstillet.
Dog kan materialer henhørende under pos. 1507, 1508, 1511 og 1513 anvendes.

 

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olie eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516

Fremstilling, ved hvilken:

- alle de anvendte materialer, der henhører under kapitel 2 og 4, skal være fuldt ud fremstillet;

- alle vegetabilske materialer skal være fuldt ud fremstillet.
Dog kan materialer henhørende under pos. 1507, 1508, 1511 og 1513 anvendes.

 

Kap. 16

Tilberedte varer af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

Fremstilling på basis af dyr henhørende under kapitel 1. Alle anvendte varer, der henhører under kapitel 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex kap. 17

Sukker og sukkervarer, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 1701

Roe- og rørsukker samt kemisk ren saccharose, i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel

   
 

- Kemisk ren maltose og fructose

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1702

 
 

- Andet sukker i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer allerede skal have oprindelsesstatus

 

ex 1703

Melasse, hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af de anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt,

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

Kap. 18

Kakao og tilberedte varer deraf

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt,

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

1901

Maltekstrakt, tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet:

   
 

- Maltekstrakt

Fremstilling på basis af korn, der henhører under kapitel 10

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt,

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på lignende eller anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous; også tilberedt:

   
 

- med indhold af kød, slagteaffald, fisk, krebsdyr eller bløddyr på 20 vægtprocent eller derunder

Fremstilling, ved hvilken det korn og de afledte produkter heraf, der anvendes (undtagen hård hvede og afledte produkter heraf), skal være fuldt ud fremstillet

 
 

- med indhold af kød, slagteaffald, fisk, krebsdyr eller bløddyr på over 20 vægtpro-cent

Fremstilling, ved hvilken:

- det korn og de afledte produkter heraf, der anvendes (undtagen hård hvede og afledte produkter heraf), skal være fuldt ud fremstillet, og

- alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2 og 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

1903

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, grove gryn, perlegryn, sigtemel eller lignende

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen kartoffelstivelse, der henhører under pos. 1108

 

1904

Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerne, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet

 

 

Fremstilling:

- på basis af materialer henhørende under enhver position, undtagen materialer henhørende under pos. 1806

- ved hvilken det anvendte korn eller mel (undtagen hård hvede og afledte produkter heraf) skal være fuldt ud fremstillet

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler til lægemidler, segloblater samt lignende varer af mel eller stivelse

Fremstilling af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under kapitel 11

 

ex. kap. 20

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken de anvendte grøntsager og frugter skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 2001

Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

Fremstilling, ved hvilken de anvendte grøntsager og frugter skal være fuldt ud fremstillet

 

 

ex 2004 og

ex 2005

Kartofler i form af mel eller flager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

2006

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

2007

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 2008

- Nødder, ikke tilsat sukker eller alkohol

 

Fremstilling, ved hvilken værdien af de anvendte nødder og olieholdige frø med oprindelsesstatus og henhørende under pos. 0801, 0802 og 1202 til 1207, overstiger 60% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

- Jordnøddesmør; blandinger på basis af korn; palmehjerter; majs

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 
 

- andre varer end frugt og nødder, kogt på anden måde end i vand eller ved dampkogning, uden indhold af tilsat sukker, frosne

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af de anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

 

2009

Frugt- og grøntsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af de anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex kap. 21

Diverse produkter fra næringsmiddelindustrien, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- den anvendte cikorie skal være fuldt ud fremstillet

 

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

   
 

- Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater

Fremstilling på basis af materialer, der ikke henhører under samme position som det færdige produkt. Sennepsmel eller tilberedt sennep kan dog anvendes

 
 

- Sennepsmel og tilberedt sennep

Fremstilling på basis af materialer henhørende under alle positioner

 

 

ex 2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

Fremstilling af alle materialer, undtagen tilberedte eller konserverede grøntsager, der henhører under pos. 2002-2005

 

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex kap. 22

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- druerne eller de af druer afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet

 

2202

Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt,

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- alle anvendte frugtsafter (undtagen ananas-, lime- og grapefrugtsafter) allerede har oprindelsesstatus

 

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80% vol eller derover; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

Fremstilling:

- på basis af materialer, der ikke henhører under pos. 2207 eller 2208, og

- ved hvilken druerne eller de af druer afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet, eller ved hvilken arrak, såfremt alle de andre anvendte materialer allerede har oprindelsesstatus, kan anvendes i et forhold, der ikke
overstiger 5% vol.

 

ex kap. 23

Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 2301

Hvalmel; mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 2 og 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 2303

 

Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse (bortset fra koncentreret majsstøbevand), med proteinindhold beregnet på grundlag af tørstofindholdet, på over 40 vægtprocent

Fremstilling, ved hvilken al anvendt majs skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 2306

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvindingen af olivenolie, med indhold af over 3% olivenolie

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte oliven skal være fuldt ud fremstillet

 

2309

Tilberedninger af den art, der anvendes som dyrefoder

Fremstilling,

- ved hvilken alt korn, sukkermelasse, kød eller mælk allerede skal have oprindelsesstatus

- alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex kap. 24

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 24, skal være fuldt ud fremstillet

 

2402

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

Fremstilling, ved hvilken mindst 70 vægtprocent af anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald, der henhører under pos. 2401, allerede skal have oprindelsesstatus

 

ex 2403

 

 

 

 

 

Røgtobak

 

 

 

 

 

Fremstilling, ved hvilken mindst 70 vægtprocent af anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald, der henhører under pos. 2401, allerede skal have oprindelsesstatus

 

ex kap. 25

Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 2504

Naturlig krystallinsk grafit med beriget kulindhold, renset og malet

Berigelse af kulindholdet, rensning og maling af krystallinsk rågrafit

 

ex 2515

Marmor, groft tildannet, også ved savning, til blokke eller til kvadratiske eller rektangulære plader, af tykkelse højst 25 cm

Tildannelse af marmor, også ved savning (eventuelt allerede udsavet), af tykkelse over 25 cm

 

ex 2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, groft tildannet, også ved savning, til blokke eller til kvadratiske eller rektangulære plader, af tykkelse højst 25 cm

Tildannelse af sten, også ved savning (eventuelt allerede udsavet), af tykkelse over 25 cm

 

ex 2518

Dolomit, brændt

Brænding af ikke-brændt dolomit

 

ex 2519

Naturlig magnesiumcarbonat, (magnesit), knust og pakket i lufttætte beholdere, magnesiumoxid, også rent, dog ikke smeltet eller dødbrændt (sintret) magnesium

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må der anvendes naturlig magnesium-carbonat (magnesit)

 

ex 2520

Gips, særlig tilberedt til dentalbrug

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 2524

Asbestfibre, rå

Fremstilling på basis af asbestmalm (asbestkoncentrat)

 

ex 2525

Glimmerpulver

Maling af glimmer og glimmeraffald

 

ex 2530

Brændte eller pulveriserede jordpigmenter

Brænding eller knusning af jordpigmenter

 

Kap. 26

Malme, slagger og aske

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex kap. 27

Mineralske olier og produkter af deres destillering; bituminøse materialer, mineralsk voks; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 
       
       

ex 2707

Olier, hvis indhold af aromatiske bestanddele beregnet efter vægt - er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele, og som er lignende olier som mineralolier, der er udvundet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul, af hvilke der ved destillation på op til 250 ° C overdestilleres mindst 65 rumfangspro-cent (herunder blandinger af benzin og benzen), til anvendelse som brændstof

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger 1)

 

eller

 

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 2709

Rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Tørdestillation af bituminøse mineraler

 

2710

Olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende 70 vægtprocent eller derover af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler som karaktergivende bestanddel

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger 2)

 

eller

 

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke

overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

2711

Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider

Raffinering og/eller en eller flere definerede behandlinger 3)

 

eller

 

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

2712

Vaselin; paraffin, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet

 

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger 4)

 

eller

 

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger 5)

 

eller

 

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

2714

Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger 6)

 

eller

 

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

2715

Bituminøse blandinger på basis af naturligt asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger 7)

 

eller

 

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex kap. 28

Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 2805

Mischmetall

Fremstilling ved varmebehandling eller elektrolytisk behandling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke må overstige 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 2811

Svovltrioxid

 

Fremstilling på basis af svovldioxid

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 2833

Aluminiumsulfat

 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 2840

Natriumperborat

Fremstilling på basis af dinatriumperborat pentahydrat

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex kap. 29

Organiske kemikalier, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 2901

Acycliske carbonhydrider, bestemt til anvendelse som motorbrændstof eller andet brændstof

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger 8)

 

eller

 

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 2902

Cycloalkaner og cycloalkener (undtagen azulener), benzener, toluener og xylener, bestemt til anvendelse som motorbrændstof eller andet brændstof

 

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger 9)

 

eller

 

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 2905

Metalalkoholater af alkoholer henhørende under denne position og af ethanol eller glycerol

Fremstilling på basis af alle materialer herunder andre materialer, der henhører under pos. 2905. Dog kan metalalkoholater henhørende under denne position anvendes, forudsat deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

2915

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2915 og 2916, må dog ikke overstige 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 2932

- Indre ethere og halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2909, må dog ikke overstige 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

- Cycliske acetater og indre hemiacetater samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

2933

Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er)

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2932 og 2933, må dog ikke overstige 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

2934

Nucleinsyrer og salte deraf; andre heterocycliske forbindelser

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af anvendte materialer, der henhører under pos. 2932, 2934 og 2933, må dog ikke overstige 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex kap. 30

Pharmaceutiske produkter, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

3002

Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug; antisera og andre blodbestanddele samt modificerede immunologiske produkter, også fremstillet ved bioteknologiske processer; vacciner, toksiner, kulturer af mikroorganismer (undtagen gær) samt lignende produkter:

   
 

- Varer bestående af to eller flere bestanddele, som er blevet sammenblandet med henblik på terapeutisk eller profylaktisk brug, eller ikke sammenblandede varer til samme brug, i doseret stand eller i detailsalgspakninger

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 3002.

Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

   
 

-- Menneskeblod

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 3002.

Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

-- Dyreblod tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 3002.

Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

-- Blodbestanddele, undtagen antisera; hæmoglobin og serumglobuliner

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 3002.

Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

-- Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 3002.

Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

-- Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 3002.

Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

3003 og

3004

Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 og 3006)

   
 

- Fremstillet på basis af amicacin henhørende under pos. 2941

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under pos. 3003 eller 3004, må dog anvendes, forudsat at deres værdi tilsammen ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under pos. 3003 eller 3004, må dog anvendes, forudsat at deres værdi tilsammen ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex kap. 31

Gødningsstoffer, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 3105

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne nitrogen, phosphor og kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under nærværende kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt højst 10 kg, undtagen:

 

- Natriumnitrat

- Calciumcyanamid

- Kaliumsulfat

- Kalium-magnesiumsulfat

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under den samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex kap. 32

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyre og derivater deraf; farver, pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse o.lign.; trykfarver, blæk og tusch; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 3201

Garvesyrer (tanniner) samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf

Fremstilling på basis af garveekstrakter af vegetabilsk oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

3205

Substratpigmenter; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af substratpigmenter 10)

Fremstilling på basis af alle materialer undtagen dem, der henhører under pos. 3203, 3204 og 3205. Materialer henhørende under pos. 3205 kan dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex kap. 33

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumer, kosmetik og toiletmidler; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

3301

Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i flydende eller fast form; resinoider; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfaste fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier

Fremstilling på basis af materialer, der hidrører fra en anden »gruppe« 11)  under denne position. Materialer, der henhører under samme »gruppe«, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex kap. 34

Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler, smøremidler, syntetisk voks, tilberedt voks, pudse- og skuremidler, lys og lignende produkter, modellermasse, dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 3403

Tilberedte smøremidler, med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, forudsat at de udgør mindre end 70 vægtprocent deraf

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger 12)

 

eller

 

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

3404

Syntetisk voks og tilberedt voks:

   
 

- På basis af paraffin, jordolievoks eller voks fra bituminøse mineraler; paraffinremanens

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer undtagen:

- olier, hydrogenerede, der har karakter af voks, som henhører under pos. 1516

- fedtsyrer, ikke kemisk definerede, eller industrielle fedtalkoholer, der har karakter af voks, som henhører under pos. 3823

- materialer, der henhører under pos. 3404

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

   

De nævnte materialer må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex kap. 35

Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; enzymer, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

3505

Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dextrin eller anden stivelse:

 
 

- Ethere og estere af stivelse

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 3505

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

- Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen dem, der henhører under pos. 1108

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 3507

Tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

Kap. 36

Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler, tændstikker; pyrophore legeringer; visse brændbare materialer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex kap. 37

Fotografiske og kinematografiske artikler, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

3701

Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; bladfilm til øjeblikkelig billedfremstilling, lysfølsomme, ikke eksponerede, også monteret i kassetter

   
 

- Film til umiddelbar billedfremstilling ('instant film') til farveoptagelser

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 3701 eller 3702; materialer henhørende under pos. 3702 kan dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 3701 eller 3702; materialer henhørende under pos. 3701 og 3702 kan dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

3702

Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; instant film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 3701 eller 3702

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

3704

Fotografiske plader, film, papir, pap og tekstilstof, eksponerede, men ikke fremkaldte

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 3701 til 3704

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex kap. 38

Diverse kemiske produkter; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 3801

- Kolloid grafit, opslæmmet i olie, og semikolloid grafit; kulholdig pasta til elektroder

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

- Grafit, i form af pasta, der udgør en blanding med jordolie, indeholdende over 30 vægtprocent grafit

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 3403, ikke må overstige 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 3803

Raffineret tallolie (tallsyre)

Raffinering af rå tallolie (tallsyre)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 3805

Sulfatterpentin, renset

Rensning: herunder destillation og raffinering af rå sulfatterpentin

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 3806

Harpiksestere

Fremstilling på basis af harpikssyrer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 3807

Trætjærebeg

Destillation af trætjære

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

3808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler, plantevækstregulatorer, desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (f.eks. bånd, væger og lys præpareret med svovl samt fluepapir)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle fremstillede varer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

3809

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art, der anvendes i papir-, tekstil- eller læderindustrien eller i nærtstående industrier, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle fremstillede varer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

3810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalbejdser; flusmidler og andre hjælpemidler til lodning eller svejsning; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal og andre stoffer; præparater af den art, der anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder eller svejsetråd

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle fremstillede varer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

3811

Præparater til modvirkning af bankning, oxydation, korrosion eller harpiksdannelse, viskositetsforhøjende præparater og andre tilberedte additiver til mineralolier (herunder benzin) eller til andre væsker, som anvendes til samme formål som mineralolier:

   
 

- Tilberedte additiver til smøreolier, med indhold af olie udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af materialer henhørende under pos. 3811 ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

3812

Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer; sammensatte blødgøringsmidler til gummi eller plast, ikke andetsteds tariferet; antioxydanter og andre sammensatte stabilisatorer til gummi eller plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

3813

Præparater og ladninger til ildslukningsapparater; ildslukkere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

3814

 

Sammensatte organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler, ikke andetsteds tariferet; præparater til fjernelse af maling og lak

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

3818

Kemiske grundstoffer, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader (wafers) eller lignende; kemiske forbindelser doteret til anvendelse i elektronikken

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

3819

Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolier eller af rå olie hidrørende fra bituminøse materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

3820

Antifrostpræparater (herunder kølevæsker) og tilberedte væsker til afrimning

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

3822

Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, samt sammensatte reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, undtagen varer henhørende under pos. 3002 eller 3006

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

3823

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer

   
 

- Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt.

 
 

- Industrielle fedtalkoholer

Fremstilling på basis af materialer henhørende under enhver position, herunder andre materialer henhørende under pos. 3823

 

3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; kemiske produkter og tilberedninger fra kemiske og nærtstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet; restprodukter fra kemiske og nærtstående industrier, ikke andetsteds tariferet:

   
 

- Følgende varer under denne pos.:

 

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner, på basis af naturlige harpiksprodukter

 

Naphtensyre, ikke vandopløselige salte af naphtensyre og estere af naphtensyre

 

Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905

 

Petroleumsulfonater, bortset fra petroleumsulfonater af alkalimetaller, af ammonium eller af ethanolaminer; thiophenholdige sulfonsyrer af olier hidrørende fra bituminøse materialer og salte deraf

 

Ionbyttere

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

Luftabsorberende præparater (getters)

 

Alkalisk jernoxid (gasrensemasse)

   
 

Gasvand og brugt gasrensemasse

 

Sulfonaphtensyre og ikke-vandopløselige salte deraf; estere af sulfonaphtensyre

 

Fuselolie og dippelsolie

 

Blandinger af salte med forskellige anioner

 

Kopieringspasta på basis af gelatine, også på papir- eller tekstilunderlag

   
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

3901 til

3915

Plast i ubearbejdet form, affald, afklip og skrot, af plast, undtagen varer, der henhører under pos. ex 3907 og 3912, for hvilke reglen er anført nedenfor:

   
 

- Additionspolymerisationsprodukter, i hvilke andelen af en monomer udgør over 99 vægtprocent af polymerens samlede indhold

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- værdien af anvendte materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik 13)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 3907

Copolymerer, fremstillet af polycarbonat, acrylonitril og butadienstyren (ABS)

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må materialer, der henhører under samme position anvendes, såfremt deres værdi ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik 14)

 
 

- Polyester

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik og/eller fremstilling på basis af tetrabrompolycarbonat (bisphenol A)

 

3912

Cellulose og kemiske derivater deraf, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle materialer henhørende under samme position som det færdige produkt ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

3916 til

3921

Halvfabrikata og varer af plast, bortset fra varer henhørende under pos. ex 3916, ex 3917, ex 3920 og ex 3921, for hvilke reglerne er anført nedenfor:

   
 

- Flade varer, bearbejdet ud over overfladebehandling eller tilskåret i andet end kvadratisk eller rektangulær form; også varer bearbejdet ud over overfladebehandling

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

- Andre varer:

   
 

-- Af additionspolymerisationsprodukter, i hvilke andelen af en monomer udgør over 99 vægtpro-cent af polymerens sam-
lede indhold

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- værdien af anvendte materialer, henhørende under kapitel 39, ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik 15)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

-- I andre tilfælde

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik 16)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 3916 og

ex 3917

Profiler og rør

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- værdien af materialer, der henhører under samme position som det færdige produkt, ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 3920

- Ark og film af ionomer

Fremstilling på basis af en termoplastisk copolymer af etylen og methacrylsyre, som er delvis neu-

traliseret, ovedsagelig med zink- og natri-

umioner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

- Ark af regenereret cellulose, polyamid eller polyethylen

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle materialer henhørende under samme position som det færdige produkt ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 3921

Metalliserede folier af plast

Fremstilling på basis af særdeles transparente folier af polyester, af tykkelse under 23 micron 17)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

3922 til

3926

Varer af plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

Ex kap. 40

Gummi og varer deraf; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 4001

»Sole-crepe«-plader

Sammenpresning af »thin pale crepe«-lag

 

4005

Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, undtagen naturgummi, ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

4012

Regummierede eller brugte dæk af gummi; massive eller hule ringe, udskiftelige slidbaner til dæk samt fælgbånd, af gummi

   
 

- Regummierede dæk, massive eller hule ringe, af gummi

Regummiering af brugte dæk (massive eller hule)

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer undtagen dem, der henhører under pos. 4011 og 4012

 

ex 4017

Varer af hård gummi

Fremstilling på basis af hård gummi

 

ex kap. 41

Huder, skind (undtagen pelsskind) og læder; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 4102

Afhårede fåre- og lammeskind

Afhåring af fåre- og lammeskind

 

4104 til

4107

Læder, uden hår eller uld, undtagen læder henhørende under pos. 4108 og 4109

Eftergarvning af forgarvet læder

eller

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

4109

Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

Fremstilling på basis af læder, der henhører under pos. 4104 til 4107, forudsat at værdien heraf ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

Kap. 42

Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex kap. 43

Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 4302

Garvede eller beredte pelsskind, sammensatte:

   
 

- Til plader, kors og lignende

Blegning eller farvning samt udklipning og sammensætning af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind

 
 

- I andre tilfælde

Fremstilling på basis af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind

 

4303

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pelsskind

Fremstilling på basis af garvet eller beredte ikke-sammensatte pelsskind, der henhører under pos. 4302

 

 

ex kap. 44

Træ og varer deraf; trækul; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 4403

Træ, groft firhugget

Fremstilling på basis af træ, også afbarket eller groft tilhugget

 

ex 4407

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, høvlet, slebet eller sammensat ved fingerskarvning, af tykkelse over 6 mm

Høvlning, slibning eller fingerskarvning

 

ex 4408

Finérplader og plader til krydsfinér, fingerskarvet, samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, høvlet, slebet eller sammensat ved fingerskarvning, af tykkelse 6 mm og derunder

Laskning, høvlning, slibning eller fingerskarvning

 

ex 4409

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter, også høvlet, slebet eller sammensat ved fingerskarvning

   
 

- Slebet eller sammensat ved fingerskarvning

Slibning eller fingerskarvning

 
 

- Ramme- og møbellister

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

ex 4410 til

ex 4413

Ramme- og møbellister af træ samt profilerede lister af træ til bygningsbrug

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

ex 4415

Komplette pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, af træ

Fremstilling på basis af planker og brædder, ikke afskåret i færdige længder

 

ex 4416

Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ

Fremstilling på basis af emner af træ til tøndestaver, savet på de to væsentligste sider, men ikke yderligere bearbejdede

 

ex 4418

- Tømrer- og snedkerarbejder af træ til bygningsbrug

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må lamelplader (celleplader) og -tagspån (»shingles« og »shakes«) anvendes

 
 

- Ramme- og møbellister

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

ex 4421

Tændstikemner; træpløkker til fodtøj

Fremstilling på basis af træ, der henhører under alle positioner, dog med undtagelse af trætråd henhørende under pos. 4409

 

ex kap. 45

Kork og varer deraf; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

4503

Varer af naturkork

Fremstilling på basis af kork, der henhører under pos. 4501

 

Kap. 46

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

Kap. 47

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald)

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex kap. 48

Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 4811

Papir og pap, linjeret eller kvadreret

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir henhørende under kapitel 47

 

4816

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir (undtagen varer henhørende under pos. 4809), stencils og offsetplader af papir, også i æsker

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir henhørende under kapitel 47

 

4817

Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort, af papir eller pap; æsker, mapper o.lign. af papir og pap, indeholdende assortimenter af brevpapir, konvolutter

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 4818

Toiletpapir

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir henhørende under kapitel 47

 

ex 4819

Æsker, kartoner, sække, poser og andre emballagegenstande af papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

 
   

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 4820

Brevpapirblokke

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 4823

Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, tilskåret

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir henhørende under kapitel 47

 

ex kap. 49

Bøger, aviser, billeder og andre tryksager; håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

4909

Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med lykønskninger eller personlige meddelelser, også illustrerede, med eller uden konvolutter eller påsat udstyr

Fremstilling på basis af alle materialer undtagen dem, der henhører under pos. 4909 og 4911

 

 

4910

Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke:

   
 

- Såkaldte »evighedskalendere«, også til udskiftelige kalenderblokke, monteret på andet underlag end af papir eller pap

 

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer undtagen dem, der henhører under pos. 4909 og 4911

 

ex kap. 50

Natursilke, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 5003

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmaterialer), kartet eller kæmmet

Kartning eller kæmning af affald af natursilke

 

5004 til ex 5006

Garn af natursilke eller affald af natursilke

Fremstilling på basis af 18)

- natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

- andre naturfibre, ikke kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger

- materialer til fremstilling af papir

 

5007

Vævet stof af natursilke eller af affald af natursilke:

   
 

- Af tekstil i forbindelse med gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn 19)

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af: 20)

- kokosgarn

- naturlige fibre

 
   

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger

- papir

 

eller

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølbehandling, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation), såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex kap. 51

Uld samt fine eller grove dyrehår; garn og vævet stof af hestehår; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

5106 til

5110

Garn af uld, af fine eller grove dyrehår eller af hestehår

Fremstilling på basis af: 21)

- råsilke eller silkeaffald, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding,

- naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger

- materialer til fremstilling af papir

 

5111 til

5113

Vævede stoffer af uld, af fine eller grove dyrehår eller af hestehår:

   
 

- Af tekstil i forbindelse med gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn 22)

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af: 23)

- kokosgarn

- naturlige fibre

 
   

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger

- papir

 
   

eller

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølbehandling, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation), såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex kap. 52

Bomuld; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

5204 til

5207

Garn og tråd af bomuld

Fremstilling på basis af: 24)

- råsilke eller silkeaffald, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

- naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger

- materialer til fremstilling af papir

 

5208 til

5212

Vævede stoffer af bomuld:

   
 

- Af tekstil i forbindelse med gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn 25)

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af: 26)

- kokosgarn

- naturlige fibre

 
   

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger

- papir

 
   

eller

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølbehandling, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation), såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex kap. 53

Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet stof af papirgarn undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

5306 til

5308

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn

Fremstilling på basis af: 27)

- råsilke eller silkeaffald, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

- naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger,

 

 
   

- materialer til fremstilling af papir

 

5309 til

5311

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn:

   
 

- Af tekstil i forbindelse med gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn 28)

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af: 29)

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger

- papir

 

eller

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølbehandling, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation), såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

5401 til

5406

Garn, monofilamenter og tråd af endeløse kemofibre

Fremstilling på basis af: 30)

- råsilke eller silkeaffald, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

- naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger

- materialer til fremstilling af papir

 

5407 og

5408

Vævet stof af garn af endeløse kemofibre:

   
 

- Af tekstil i forbindelse med gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn: 31)

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af: 32)

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger,

- papir

 

eller

 
   

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølbehandling, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation), såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

5501 til

5507

Korte kemofibre

Fremstilling på basis af kemikalier eller spindeopløsninger

 

5508 til

5511

Garn og sytråd af korte kemofibre

Fremstilling på basis af: 33)

- natursilke, affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding andre naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

 
   

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

5512 til

5516

Vævede stoffer af korte kemofibre:

   
 

- Bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn 34)

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af 35) :

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger,

- eller papir

 

eller

 
   

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex kap. 56

Vat, filt og fiberdug; særligt garn, sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf undtagen:

Fremstilling på basis af 36) : -kokosgarn

- naturlige fibre, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger

- materialer til papirfremstilling

 

5602

Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret:

 

   
 

- Nålefilt

Fremstilling på basis af 37) : -naturlige fibre

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

 

Fremstilling på basis af:

- filamenter af endeløse fibre af polypropylen, der henhører under pos. 5402

- fibre af polypropylen, der henhører under pos. 5503 eller 5506, eller

- bånd (tow) af filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5501 er dog tilladt, forudsat at de enkelte fibres finhed er mindre end 9 decitex, og at deres værdi ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af 38) :

- naturlige fibre

- korte kemofibre, af kasein, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger

 

5604

Garn og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn samt strimler o.lign. henhørende under pos. 5404 og 5405, imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast:

   
 

- Tråde af snore af blødgummi, overtrukket med tekstil

 

Fremstilling på basis af tråde og snore af blødgummi, uden tekstilovertræk

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af 39) : -naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

5605

Metalliseret garn, også overspundet, bestående af tekstilgarn eller strimler o.lign. henhørende under pos. 5404 eller 5405, i forbindelse med metal i form af tråd, bånd eller pulver eller overtrukket med metal

Fremstilling på basis af 40) : -naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

5606

Overspundet garn samt overspundne strimler o.lign. henhørende under pos. 5404 eller 5405 (bortset fra garn henhørende under pos. 5605 og overspundet garn af hestehår); chenillegarn; krimmergarn (»chainettegarn«)

Fremstilling på basis af 41) :

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

Kap. 57

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer:

   
 

- Af nålefilt

Fremstilling på basis af 42) :

- naturlige fibre

- kemikalier eller spindeopløsninger

 

Fremstilling på basis af:

- filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5402 og

- fibre af polypropylen, der henhører under pos. 5503 eller 5506, eller

- bånd (tow) af filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5501 er dog tilladt, forudsat at de enkelte fibres finhed ikke er mindre end 9 decitex, og at deres værdi ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

- Af andet filt:

Fremstilling på basis af 43) :

- naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af 44) :

- kokosgarn

- garn af syntetiske eller regenererede fibre

- naturlige fibre, eller

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

 

ex kap. 58

Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; kniplinger; tapisserier: possement-
artikler; broderier; undtagen:

   
 

- Af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn 45)

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af 46) :

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger

 

eller

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

5805

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais o.lign.) og broderede tapisserier (med gobelinsting, korssting

o.lign.), også konfektionerede

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkts pris ab fabrik

 

5810

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

5901

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den art, der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv.; kalkerlærred; præpareret malerlærred; buckram og lignende stivede tekstilstoffer af den art, der anvendes til fremstilling af hatte

Fremstilling på basis af garn

 

5902

Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj styrke, af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose:

   
 

- Med et ind-hold af højst 90 vægtpro-cent tekstil-materialer

Fremstilling på basis af garn

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af kemikalier eller spindeopløsninger

 

5903

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med plast, undtagen varer henhørende under pos. 5902

Fremstilling på basis af garn

 

eller

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

5904

Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker

Fremstilling på basis af garn 47)

 

5905

Vægbeklædning af tekstilmaterialer:

   
 

- Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med gummi, plast eller andre materialer

Fremstilling på basis af garn

 
 

- Andre varer

 

 

Fremstilling på basis af 48) :

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger,

 

eller

 
 

 

 

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, (men ikke dampning eller tørring), såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

5906

Tekstilstof, gummeret, undtagen varer henhørende under pos. 5902:

   
 

- Af trikotage

Fremstilling på basis af 49) :

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger

 
 

- Andet stof fremstillet af garn af kemofibre, med indhold af tekstil-materialer på over 90 vægt-procent

Fremstilling på basis af kemikalier

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af garn

 

5907

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper o.lign.

 

Fremstilling på basis af garn

 

eller

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

5908

Væger af tekstil, vævede, flettede eller strikkede, til lamper, ovne, gastændere, lys o.lign.; glødenet og glødestrømper samt rørformede emner til fremstilling deraf, også imprægnerede

   
 

- Glødenet og glødestrømper

Fremstilling på basis af rørformede emner af tekstil

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

5909 til

5911

Tekstilvarer til teknisk brug:

   
 

- Polerskiver og -ringe af andre materialer end filt, henhørende under pos. 5911

 

Fremstilling på basis af garn eller af affald af stoffer eller klude henhørende under pos. 6310

 
 

- Tekstilstof, filtet eller ikke, af den art, der sædvanligvis anvendes i papirmaskiner eller til anden teknisk brug, også imprægneret eller overtrukket, rørformet eller endeløst, enkelt- eller flerkædet og/eller -skuddet, eller fladvævet, flerkædet og/eller -skuddet henhørende under pos. 5911

Fremstilling på basis af 50) :

- kokosgarn

- følgende materialer:

- garn af polytetrafluorethylen 51)

- garn af polyamid, tvundet og overtrukket, imprægneret eller belagt med phenolharpiks

- garn af aromatisk polyamid fremstillet ved polykondensation af meta-phenylendiamin og isophtalsyre

- monofilament af polytetrafluorethylen 52)

- garn af syntetiske tekstilfibre af poly-p-phenylentetraphtalmid

- garn af glasfibre, overtrukket med phenolharpiks og beviklet med acrylgarn 53)

- monofilamenter af copolyester bestående af en polyester, en terephtalsyreharpiks, 1,4 cyclohexandiethanol og isophtalsyre

 
   

- naturlige fibre

- endeløse syntetiske fibre eller kemofibre, ikke kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

- kemiske materialer eller tekstilmasse

 
 

- Andre varer

Fremstillet på basis af 54) :

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger

 

Kap. 60

Trikotagestof

Fremstilling på basis af 55) :

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger

 

Kap. 61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage:

   
 

- Fremstillet ved sammensyning eller anden samling af to eller flere stykker trikotagestof, der enten er skåret i form eller formtilvirket

Fremstilling på basis af garn 56)57)

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af 58) :

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger

 

ex kap. 62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande; undtagen:

Fremstilling på basis af garn 59)  60)

 

ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209 og

ex 6211

Beklædningsgenstande til kvinder, piger og spædbørn og tilbehør til beklædningsgenstande til spædbørn, med broderi

Fremstillet på basis af garn 61)

eller

Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke broderet, hvis deres værdi ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik 62)

 

ex 6210 og

ex 6216

Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et lag aluminiumbehandlet polyester

Fremstillet på basis af garn 63)

eller

Fremstilling på basis af ikke-overtrukket stof, hvis dettes værdi ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik 64)

 

6213 og 6214

Lommetørklæder; sjaler, tørklæder, mantiller, slør o.lign.:

   
 

- Broderivarer

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn 65)  66)

eller

Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke broderet, hvis deres værdi ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik 67)

 
 

- Andre varer

Fremstillet på basis af ubleget enkelttrådet garn 68)  69)

eller

Konfektion efterfulgt af trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det udtrykte stof henhørende under pos. 6213 og 6214 ikke overstiger 47,5% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

6217

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, bortset fra varer henhørende under pos. 6212:

   
 

- Forsynet med broderi

Fremstilling på basis af garn 70)

eller

Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke broderet, hvis deres værdi ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik 71)

 
 

- Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et lag af aluminiumbehandlet polyester

Fremstilling på basis af garn 72)

eller

Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke overtrukket, hvis deres værdi ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik 73)

 
 

- For til kraver og manchetter, tilskåret

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af garn 74)

 

ex kap. 63

Andre konfektionerede tekstilvarer; håndarbejdssæt; brugte beklædningsgenstande og brugte tekstilvarer; klude; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

6301 til 6304

Plaider og lignende tæpper, sengelinned mv.; gardiner mv.; andre boligtekstiler:

   
 

- Af filt, af ikke-vævede stoffer

Fremstilling på basis af 75) :

- naturlige fibre, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger

 
 

- Andre varer:

   
 

- Broderivarer

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn 76)  77)

eller

Fremstilling på basis af vævede stoffer (andre end af trikotage), ikke broderet, hvis deres værdi ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
       
 

- I andre tilfælde

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn 78)  79)

 

6305

Sække og poser til emballage

Fremstilling på basis af 80) :

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger

 

6306

Presenninger og markiser; telte; sejl til både, sejlbrætter eller sejlvogne; campingudstyr:

   
 

 

- Af ikke-vævede stoffer

 

Fremstilling på basis af 81)  82) :

- naturlige fibre

- kemikalier eller spindeopløsninger

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af ubleget, enkelttrådet garn 83)  84)

 

6307

Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

6308

Sæt bestående af vævet stof samt garn, også med tilbehør, til fremstilling af tæpper, tapisserier, broderede duge og servietter eller lignende tekstilvarer, i detailsalgspakninger

Alle dele i sættet skal have oprindelse. Dele uden oprindelse kan dog indgå i sættet, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 15% af sættets pris ab fabrik

 

ex kap. 64

Fodtøj, gamacher o. lign, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen samlede dele, bestående af overdel fastgjort til bindsål eller andre underdele, der henhører under pos. 6406

 

6406

Dele til fodtøj; indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher, skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex kap. 65

Hovedbeklædning og dele dertil; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

6503

Hatte og anden hovedbeklædning af filt, fremstillet af hattestumper eller plane hatteemner henhørende under pos. 6501, også forede eller garnerede

Fremstilling på basis af garn eller tekstilfibre 85)

 

6505

Hatte og anden hovedbeklædning, af trikotage eller konfektioneret af blonder, kniplinger, filt eller andet tekstilstof (men ikke af bånd eller strimler), også forede eller garnerede; hårnet, uanset materialets art, også forede eller garnerede

Fremstilling på basis af garn eller tekstilfibre 86)

 

ex kap. 66

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

6601

 

Paraplyer og parasoller (herunder stokkeparaplyer, haveparasoller o.lign.)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

Kap. 67

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex kap. 68

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 6803

Varer af skifer, herunder varer af agglomeret skifer

Fremstilling på basis af bearbejdet skifer

 

ex 6812

Varer af asbest eller af blandinger på basis af asbest eller på basis af asbest og magnesiumcarbonat

Fremstilling på basis af materialer henhørende under enhver position

 

ex 6814

Varer af glimmer, herunder varer af agglomeret eller rekonstitueret glimmer, også på underlag af papir, pap eller andre materialer

Fremstilling på basis af bearbejdet glimmer, herunder varer af agglomeret eller rekonstitueret glimmer

 

Kap. 69

Keramiske produkter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex kap. 70

Glas og glasvarer; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 7003

ex 7004

ex 7005

Glas, med et ikke-reflekterende lag

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7001

 

7006

 

Glas henhørende under pos. 7003, 7004 eller 7005, bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret, emaljeret eller på anden måde bearbejdet, men ikke indrammet eller i forbindelse med andre materialer

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7001

 

7007

Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7001

 

7008

Isolationsruder bestående af flere lag glas

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7001

 

7009

Glasspejle, også indrammede, herunder bakspejle

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7001

 

7010

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas af den art, der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

eller

Slibning af flasker eller flakoner, hvis værdien af det ikke-slebne glas ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

7013

Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande til indendørs brug og lignende varer, af glas, undtagen varer henhørende under pos. 7010 eller 7018

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

eller

Slibning af varer af glas, hvis værdien af det ikke-slebne glas ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris

eller

 
   

Dekoration, undtagen serigrafisk trykning, udelukkende udført i hånden, af varer af glas, blæst med munden, hvis værdi ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 7019

Varer af glasfibre, undtagen garn

Fremstilling på basis af:

- fiberbånd, rovings, garn eller afhuggede tråde, ufarvede

- glasuld

 

ex kap. 71

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 7101

Naturperler og kulturperler, sorterede og trukket på snor af hensyn til forsendelsen

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 7102,

ex 7103 og

ex 7104

Bearbejdede ædel- og halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædel- og halvædelsten

 

7106, 7108

og 7110

Ædle metaller:

   
 

- Ubearbejdede

Fremstilling på basis af alle materialer undtagen materialer, der henhører under pos. 7106, 7108 eller 7110

eller

Adskillelse ved elektrolyse, varmebehandling eller kemisk behandling af ædle metaller, der henhører under pos. 7106, 7108 eller 7110

eller

Legering af ædle metaller, der henhører under pos. 7106, 7108 eller 7110, indbyrdes eller med andre metalbaser

 
 

- I form af halvfabrikata eller som pulver

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædle metaller

 

ex 7107,

ex 7109 og

ex 7111

Ædelmetaldublé, i form af halvfabrikata

Fremstilling af ædelmetaldublé på basis af ubearbejdede ædelmetaller

 

7116

Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

7117

Bijouterivarer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

eller

Fremstilling på basis af metaldele, ikke dubleret eller overtrukket med ædle metaller, forudsat at værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex kap. 72

Jern og stål; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

7207

Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7201, 7202, 7203, 7204 og 7205

 

7208 til

7216

Fladvalsede produkter, stænger og profiler af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede former af materialer henhørende under pos. 7206

 

7217

Tråd af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata af materialer henhørende under pos. 7207

 

ex 7218,

7219 til

7222

Halvfabrikata, fladvalsede produkter, stænger og profiler af rustfrit stål

Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede former af materialer henhørende under pos. 7218

 

7223

Tråd af rustfrit stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata henhørende under pos. 7218

 

ex 7224,

7225 til

7228

Halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmtvalsede stænger, i uregelmæssigt oprullede ringe, profiler af andet legeret stål, hule borestænger og andre stænger, af legeret eller ulegeret stål

Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede former af materialer henhørende under pos. 7206, 7218 og 7224

 

7229

Tråd af andet legeret stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata af materialer henhørende under pos. 7224

 

ex kap. 73

Varer af jern og stål; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 7301

Spunsvægjern

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7206

 

7302

Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7206

 

7304, 7305

og 7306

Rør og hule profiler, af jern (bortset fra støbejern) og stål

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7206, 7207, 7218 eller 7224

 

ex 7307

Rørfittings af rustfrit stål (ISO No X 5 CrNiMo 1712) bestående af flere dele

Drejning, boring, gevindskæring, afgratning og sandblæsning af smedede emner, hvis værdi ikke overstiger 35% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

7308

Konstruktioner, undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406, og dele af konstruktioner (f.eks. broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør o.lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Svejsede profiler, der henhører under pos. 7301, må dog ikke anvendes

 

ex 7315

Kæder, skridsikre

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 7315, ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex kap. 74

Kobber og varer deraf; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

7401

Kobbersten; cementkobber (udfældet kobber)

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

7402

Uraffineret kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

7403

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form:

   
 

- Raffineret kobber

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 
 

- Kobberlegeringer og raffineret kobber med andet indhold

Fremstilling på basis af raffineret kobber, i ubearbejdet form eller af affald og skrot af kobber

 

7404

Affald og skrot, af kobber

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

7405

Kobberforlegeringer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex kap. 75

Nikkel og varer deraf; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

7501 til

7503

Nikkelsten, nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel; ubearbejdet nikkel; affald og skrot af nikkel

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex kap. 76

Aluminium og varer deraf; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhørende under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

7601

Ubearbejdet aluminium

Fremstilling ved varmebehandling eller elektrolyse på basis af ulegeret aluminium eller affald og skrot af aluminium

 

7602

Affald og skrot af aluminium

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 7616

Aluminiumsartikler, andre end trådvæv, trådnet, tråddug, trådgitter og lignende varer (herunder endeløse bånd) af aluminiumstråd samt strækmetal af aluminium

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog kan trådvæv, trådnet, tråddug, trådgitter og lignende varer (herunder endeløse bånd) af aluminiumstråd samt strækmetal af aluminium anvendes, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

Kap. 77

Forbeholdt eventuel senere anvendelse i det harmoniserede system

   

ex kap. 78

Bly og varer deraf; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

7801

 

Ubearbejdet bly:

   
 

- Raffineret bly

Fremstilling på basis af »bouillon«- eller »work«-bly

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må affald og skrot henhørende under pos. 7802 ikke anvendes

 

7802

Affald og skrot af bly

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex kap. 79

Zink og varer deraf; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

7901

Ubearbejdet zink

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må affald og skrot henhørende under position 7902 ikke anvendes

 

7902

Affald og skrot af zink

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex kap. 80

Tin og varer deraf; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8001

Ubearbejdet tin

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må affald og skrot henhørende under position 8002 ikke anvendes

 

8002 og

8007

Affald og skrot af tin; andre varer af tin

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

Kap. 81

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse materialer:

   
 

- Andre uædle metaller, bearbejdede, varer af disse materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under samme position som det færdige produkt ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex kap. 82

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler samt dele dertil, af uædle metaller; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

8206

Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 8202 til 8205, i sæt i detailsalgsemballage

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under andre positioner end pos. 8202 til 8205. Dog må værktøj henhørende under pos. 8202 til 8205 medtages i sæt, forudsat at deres værdi ikke overstiger 15% af det færdige sæts pris ab fabrik

 

8207

 

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, også mekanisk eller til værktøjsmaskiner (f.eks. til presning, stansning, lokning, gevindskæring, boring, udboring, rømning, fræsning, drejning og skruning), herunder matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal, samt værktøj til bjerg- eller jordboring

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8208

Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 8211

Knive (undtagen varer henhørende under pos. 8208) med skærende eller savtakket æg (herunder beskærerknive) samt blade dertil

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må blade til knive og håndtag af uædle metaller anvendes

 

8214

Andre skære- og klipperedskaber (f.eks. hårklippere, flækkeknive, huggeknive, hakkeknive og papirknive); redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), også i sæt

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må håndtag af uædle metaller anvendes

 

8215

Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må håndtag af uædle metaller anvendes

 

ex kap. 83

Diverse varer af uædle metaller; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 8302

Andet beslag, tilbehør og lignende varer, til bygninger og automatiske dørlukkere

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Andre materialer henhørende under pos. 8302 må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 8306

Statuetter og andre dekorationsgenstande, af uædle metaller

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Andre materialer henhørende under pos. 8306 må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex kap. 84

Atomreaktorer; dampkedler, maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 8401

Nukleare brændselselementer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt 87)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

8402

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler, som også kan producere lavtryksdamp); kedler med overhedning

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

8403 og

ex 8404

Kedler til central opvarmning, bortset fra kedler henhørende under pos. 8402, samt hjælpeapparater til central opvarmning

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 8403 eller 8404.

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

8406

Dampturbiner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8407

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8408

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8409

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig er bestemt til forbrændingsmotorer henhørende under pos. 8407 eller 8408

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8411

Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner

Fremstilling, ved hvilken

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

8412

Andre kraftmaskiner og motorer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 8413

Roterende positive fortrængningspumper

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 8414

Industrielle ventilatorer, blæsere o.lign.

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

8415

Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8418

Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt,

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

- værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 8419

Maskiner til træ-, papirmasse-, papir- og papindustrien

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

- inden for ovennævnte grænse, materialer under samme position som det færdige produkt kun anvendes op til en værdi af 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

8420

Kalandere og andre valsemaskiner, undtagen maskiner til metal eller glas, samt valser dertil

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

- inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under samme position som det færdige produkt kun anvendes op til en værdi af 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

8423

Vægte, herunder tælle- og kontrolvægte (undtagen vægte, følsomme for 5 centigram og derunder); vægtlodder af enhver art

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

8425 til

8428

Maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8431 kun anvendes op til en værdi af 10% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

8429

Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og levellers), scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, stampemaskiner og vejtromler, selvkørende:

   
 

- Vejtromler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8431 kun anvendes op til en værdi af 10% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

8430

Andre maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, stenbrydning o.lign. (f.eks. maskiner til planering, udgravning, stampning, komprimering eller boring); piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle; sneplove og sneblæsere

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8431 kun anvendes op til en værdi af 10% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 8431

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til vejtromler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8439

Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse af cellulosefibre eller til fremstilling og efterbehandling af papir og pap

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

- inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under samme position som det færdige produkt kun anvendes op til en værdi af 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

8441

Andre maskiner og apparater til forarbejdning af papirmasse, papir og pap, herunder papir- og papskæremaskiner af enhver art

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

- inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under samme position som det færdige produkt kun anvendes op til en værdi af 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

8444 til

8447

Maskiner henhørende under disse positioner til anvendelse inden for tekstilindustrien

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 8448

Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med de under pos. 8444 og 8445 henhørende maskiner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8452

Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger henhørende under pos. 8440; møbler, borde og overtræk, specielt konstrueret til symaskiner; symaskinenåle:

   
 

- Symaskiner (skyttemaskiner), hvis hoved vejer højst 16 kg uden motor eller højst 17 kg med motor

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
   

- værdien af alle de materialer uden oprindelse, der anvendes ved samling af symaskinehovedet (uden motor), ikke overstiger værdien af de anvendte materialer med oprindelsesstatus, og

- de anvendte trådspændings-, griber- og siksaksyningsmekanismer allerede har oprindelsesstatus

 
 

- Andre maskiner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8456 til

8466

Værktøjsmaskiner og maskiner samt dele og tilbehør dertil henhørende under pos. 8456 til 8466

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8469 til

8472

Kontormaskiner (f.eks. skrivemaskiner, regnemaskiner, automatiske databehandlingsmaskiner, duplikatorer og hæftemaskiner)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8480

Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller; støbeforme til metaller (bortset fra kokiller), metalkarbider, glas, mineralske materialer, gummi og plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8482

Kugle- og rullelejer

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

8484

Pakninger o.lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag metal; sæt og assortimenter af pakninger o.lign. af forskellig beskaffenhed, i poser, hylstre eller lignende emballager; mekaniske pakninger

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8485

Dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber ikke andetsteds tariferet i dette kapitel og ikke forsynet med elektriske forbindelsesdele, isolatorer, spoler, kontakter eller andre elektriske dele

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex kap. 85

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere; billed- og lydoptagere eller billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

8501

Elektriske motorer og generatorer, med undtagelse af generatorsæt

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8503 kun anvendes op til en værdi af 10% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

8502

Generatorsæt og roterende elektriske omformere

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8501 eller 8503 kun anvendes op til en værdi af 10% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 8504

Strømforsyningsenheder af den art, der anvendes til automatiske databehandlingsmaskiner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 8518

Mikrofoner og stativer dertil; højttalere, også monteret i kabinet; elektriske lavfrekvensforstærkere; elektriske lydforstærkere

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

- værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

8519

Pladetallerkener, pladespillere, kassettespillere og andre lydgengivere, uden indbygget lydoptager

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

- værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

8520

Magnetiske båndoptagere og andre lydoptagere, også med indbygget lydgengiver

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

- værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

8521

Udstyr til optagelse og gengivelse af video, også med indbygget videotuner

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

   

- værdien af alle anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

 

8522

Dele og tilbehør, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8519 til 8521

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8523

Uindspillede medier til optagelse af lyd eller andre fænomener, undtagen varer henhørende under kapitel 37

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8524

Plader, bånd og andre medier med indspilning af lyd eller af andre fænomener, herunder matricer og mastere til fremstilling af plader, undtagen varer henhørende under kapitel 37:

   
 

- Matricer og mastere til fremstilling af plader

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8523 kun anvendes op til en værdi af 10% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

8525

Sendere til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengivere; fjernsynskameraer; apparater til optagelse af faste videobilleder og andre videooptagere

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

- værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

8526

Radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernbetjeningsapparater

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

- værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

8527

Modtagere til radiotelefoni, radiotelegrafi eller radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet

Fremstillet, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

- værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

8528

Fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere; videomonitorer og videoprojektionsapparater

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

8529

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes i apparater henhørende under pos. 8525 til 8528:

   
 

- Udelukkende eller hovedsagelig til videooptagere eller -gengivere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

   

- værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

 

8535 og

8536

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- inden for ovennævnte grænse, materialer, der henhører under pos. 8538, kun anvendes op til en værdi af 10% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

8537

Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter o.lign., sammensat af to eller flere af de under pos. 8535 eller 8536 nævnte apparater, til elektrisk styring eller distribution af elektricitet, herunder også tavler mv. indeholdende instrumenter og apparater henhørende under kapitel 90, og numeriske kontrolapparater henhørende under pos. 8517

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- inden for ovennævnte grænse, materialer, der henhører under pos. 8538, kun anvendes op til en værdi af 10% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 8541

Dioder, transistorer og lignende halvlederkomponenter; undtagen skiver, som endnu ikke er udskåret i chips

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

8542

Elektroniske integrerede kredsløb og mikrokredsløb

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- inden for ovennævnte grænse, materialer, der henhører under pos. 8541 eller 8542, samlet kun anvendes op til en værdi af 10% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

8544

Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler) og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8545

Kulelektroder, børstekul; lampekul, batterikul og andre varer af grafit eller andet kul, til elektrisk brug, også i forbindelse med metal

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8546

Elektriske isolatorer, uanset materialets art

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8547

Isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, for så vidt delene, bortset fra istøbte simple samledele af metal (f.eks. sokler med gevind) består helt af isolerende materiale, undtagen isolatorer henhørende under pos. 8546; elektriske installationsrør og forbindelsesdele dertil, af uædle metaller og med indvendig isolering

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8548

Affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; brugte primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; elektriske dele til maskiner og apparater, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex kap. 86

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af enhver art

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8608

Stationært jernbane- og sporvejsmateriel; mekanisk og elektromekanisk signal-, sikkerheds- eller trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, landeveje, floder og kanaler, parkeringsområder, havne eller lufthavne; dele dertil

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex kap. 87

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

8709

Motortrucks uden løftemekanisme af de typer, der benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne til transport af gods over korte afstande; traktorer af de typer, der benyttes på jernbaneperroner; dele til de nævnte køretøjer

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

8710

Tanks og andre pansrede kampvogne, motoriserede, også med våben; dele til sådanne køretøjer

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

8711

Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne

   
 

- Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen:

   
 

- 50 cm³ og derunder

Fremstilling, ved hvilken

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 20% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

- Over 50 cm³

Fremstilling, ved hvilken

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 8712

Cykler uden kuglelejer

Fremstilling på basis af materialer, der ikke henhører under pos. 8714

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

8715

Barnevogne, klapvogne o.lign., samt dele dertil

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

8716

Påhængsvogne og sættevogne; andre køretøjer uden fremdrivningsmekanisme; dele dertil

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex kap. 88

Luft- og rumfartøjer samt dele dertil; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 8804

Rotochutes

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer henhørende under pos. 8804

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

8805

Startanordninger til luftfartøjer; landingsanordninger til landing af luftfartøjer på hangarskibe samt lignende apparater og anordninger; stationært flyvetræningsudstyr; dele dertil

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

Kap. 89

Skibe, både og flydende materiel

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må skibsskrog under pos. 8906 ikke anvendes

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex kap. 90

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; dele og tilbehør dertil; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

9001

Optiske fibre og bundter af optiske fibre; kabler af optiske fibre, undtagen varer henhørende under pos. 8544; folier og plader af polariserende materialer; uindfattede linser (herunder kontaktlinser), prismer, spejle og andre optiske artikler, af ethvert materiale, undtagen sådanne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

9002

Indfattede linser, prismer, spejle og andre optiske artikler af ethvert materiale, til instrumenter og apparater, undtagen sådanne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

9004

Briller og lignende varer, korrigerende, beskyttende eller andet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 9005

Kikkerter og optiske teleskoper samt stativer og monteringer dertil, undtagen astronomiske linsekikkerter samt stativer og monteringer dertil

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkts pris ab fabrik,

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 9006

Fotografiapparater (undtagen kinematografiske apparater); lynlysapparater og lynlyslamper til fotografisk brug, undtagen udladningslamper

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkts pris ab fabrik,

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

9007

Kinematografiske kameraer og projektionsapparater, også med lydoptagere eller -gengivere

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkts pris ab fabrik,

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

9011

Optiske mikroskoper, herunder mikroskoper til fotomikrografi, kinematomikrografi eller mikroprojektion

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkts pris ab fabrik,

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 9014

Andre navigationsinstrumenter og -apparater

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

9015

Instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, landmåling, nivellering, fotogrammetri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, undtagen kompasser; afstandsmålere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

9016

Vægte, følsomme for 5 centigram eller mindre, også med tilhørende lodder

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

9017

Instrumenter til tegning, afstikning eller beregning (f.eks. tegnemaskiner, pantografer, vinkelmålere, tegnebestik, linealer, regnestokke og regneskiver); instrumenter og apparater til længdemåling, til brug i hånden (f.eks. metermål, mikrometre og skydelærer), ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

9018

Instrumenter og apparater til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug, herunder instrumenter og apparater til scintigrafi, andre elektromedicinske instrumenter og apparater samt apparater til synsprøver:

   
 

- Tandlægestole med indbyggede tandlægeinstrumenter eller med spytbakke

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer under pos. 9018

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

- Andre instrumenter og apparater

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

9019

Apparater til mekanoterapi; massageapparater; apparater til psykotekniske undersøgelser; apparater til ozonterapi, oxygenterapi eller aerosolterapi, respirationsapparater til kunstigt åndedræt og andre apparater til respirationsterapi

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

9020

Andre respirationsapparater og gasmasker, undtagen beskyttelsesmasker uden mekaniske eller udskiftelige filtre

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik

9024

Maskiner og apparater til afprøvning af hårdhed, styrke, kompressionsevne, elasticitet eller andre mekaniske egenskaber ved materialer (f.eks. metaller, træ, tekstiler, papir, plast)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

9025

Densimetre, aræometre, flydevægte og lignende flydeinstrumenter, termometre, pyrometre, barometre, hygrometre og psycrometre, også registrerende, samt kombinationer af disse instrumenter

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

9026

Instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af strømningshastighed, standhøjde, tryk eller andre variable størrelser i væsker eller gasser (f.eks. gennemstrømsmålere, væskestandsmålere, manometre, varmemålere) undtagen instrumenter og apparater henhørende under pos. 9014, 9015, 9028 eller 9032

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

9027

Instrumenter og apparater til fysiske eller kemiske analyser (f.eks. polarimetre, refraktometre, spektrometre samt gas- eller røganalyseringsapparater); instrumenter og apparater til måling og kontrollering af viskositet, porøsitet, ekspansion, overfladespænding o.lign.; instrumenter og apparater til kalorimetriske, akustiske eller fotometriske målinger (herunder belysningsmålere); mikrotomer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

9028

Forbrugs- og produktionsmålere til gasser, væsker og elektricitet, herunder justeringsmålere:

   
 

- Dele og tilbehør

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

- Andre apparater

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

9029

Omdrejningstællere, produktionstællere, taxametre, kilometertællere, skridttællere o.lign.; hastighedsmålere og takometre, undtagen varer henhørende under pos. 9014 eller 9015; stroboskoper

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

9030

Oscilloskoper, spektrumanalysatorer og andre instrumenter og apparater til måling og kontrollering af elektriske størrelser, undtagen målere henhørende under pos. 9028; instrumenter og apparater til måling eller påvisning af alfa-, beta- eller gammastråler, røntgenstråler, kosmiske stråler eller andre ioniserende stråler

Fremstilling ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

9031

Instrumenter, apparater og maskiner til måling eller kontrollering, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel; profilprojektionsapparater

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

9032

Instrumenter og apparater til automatisk kontrollering eller regulering

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

9033

Dele og tilbehør, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel, til maskiner, apparater og instrumenter henhørende under kapitel 90

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex kap. 91

Ure og dele dertil; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

9105

Andre ure

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

9109

Andre urværker, komplette og samlede

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- værdien af anvendte materialer uden oprindelse ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

9110

Komplette urværker, ikke samlede eller kun delvis samlede (værksæt); ukomplette urværker, samlede; råværker til urværker

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 9114 kan anvendes op til en værdi af 10% af det færdige produkts pris

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

9111

Kasser til ure, samt dele dertil

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

9112

Urkasser og lignende kabinetter til andre varer under dette kapitel samt dele dertil

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

   

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

9113

Urremme, -kæder og -armbånd samt dele dertil:

   
 

- Af uædle metaller, også platinerede eller af dublerede ædle metaller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

Kap. 92

Musikinstrumenter; dele og tilbehør

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

Kap. 93

Våben og ammunition samt dele og tilbehør dertil

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex kap. 94

Møbler; sengebunde, madrasser, dyner, puder o.lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer; præfabrikerede bygninger; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

ex 9401 og

ex 9403

Møbler af metal med upolstret bomuldsbetræk med en vægt på 300 g/m2 eller mindre

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

eller

 

Fremstilling på basis af vævet stof af bomuld, der allerede er formtilvirket med henblik på anvendelse til varer henhørende under pos. 9401 eller 9403, forudsat at:

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af det færdige produkts pris ab fabrik

   

- dets værdi ikke overstiger 25% af det færdige produkts pris ab fabrik, og

- alle andre anvendte materialer har oprindelse og henhører under en anden position end pos. 9401 eller 9403

 

9405

Lamper og belysningsartikler (herunder projektører) og dele dertil, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer, med permanent monteret lyskilde, samt dele dertil, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

9406

Præfabrikerede bygninger

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

 

ex kap. 95

Legetøj, spil og sportsartikler; dele og tilbehør dertil; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

9503

Andet legetøj; skalamodeller og lignende modeller til underholdnings- og legebrug, også bevægelige; puslespil af enhver art

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 9506

Golfkøller og dele til golfkøller

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må groft formtilvirkede blokke til fremstilling af golfkøller anvendes

 

ex kap. 96

Diverse; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 9601 og

ex 9602

Artikler af animalske, vegetabilske eller mineralske udskæringsmaterialer

Fremstilling på basis af »tilvirkede« udskæringsmaterialer henhørende under samme position

 

ex 9603

Koste og børster (undtagen riskoste o.lign. samt børster af mår- eller egernhår), gulvfejeapparater til brug i hånden (undtagen apparater med motor); malerpuder og malerruller; skrabere og svabere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

9605

Rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til rengøring af fodtøj eller beklædningsgenstande

Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der gælder for den, såfremt den ikke indgik i sættet; dog må der medtages artikler uden oprindelse, forudsat at deres værdi ikke overstiger 15% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

9606

Knapper, trykknapper, tryklåse o.lign. samt knapforme og andre dele til disse varer; knapemner

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

 
   

- forudsat at værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

9612

Farvebånd med farve til skrivemaskiner, instrumenter o.lign., også på spoler eller i kassetter; stempelpuder, med eller uden farve, også i æsker

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- forudsat at værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 9613

Cigartændere, med piezo-elektrisk tænding

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 9613 ikke overstiger 30% af det færdige produkts pris ab fabrik

 

ex 9614

Piber og pibehoveder

Fremstilling på basis af råt tilhuggede blokke

 

Kap. 97

Kunstværker, samleobjekter og antikviteter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

BILAG III

VARECERTIFIKAT EUR.1 OG ANMODNING OM VARECERTIFIKAT EUR.1

Trykningsinstruks

1. Formularens format er 210 x 297 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden tillades. Der skal anvendes hvidt, træfrit og skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g pr. m 2. Det skal forsynes med guillochetryk i bunden i grøn farve, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

2. De kompetente myndigheder i Fællesskabets medlemsstater og i Jordan kan forbeholde sig ret til selv at trykke formularerne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hver formular forsynes med en bemærkning om godkendelsen. Hver formular skal forsynes med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt at identificere trykkeriet. Den skal desuden forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

 

 

VARECERTIFIKAT

1 Eksportør (navn, fuldstændig adresse, land)

EUR.1 Nr. A 000.000

 

Læs noterne på bagsiden, før certifikatet udfyldes

 

2 Varecertifikat til anvendelse i den præferentielle samhandel mellem

 

og

   
 

(angiv pågældende lande, landegrupper eller territorier)

3 Modtager (navn, fuldstændig adresse, land) (udfyldning ikke obligatorisk)

 
 

4 Land, landegruppe eller territorium, hvor varerne har oprindelse

5 Bestemmelsesland, -landegruppe eller -territorium

6 Oplysninger vedrørende transporten (udfyldning ikke obligatorisk)

7 Bemærkninger

 

 

 

8 Løbenummer; kolliens mærke, nummer, antal og art 1) , varebeskrivelse

9 Bruttovægt (kg) eller andet mål (l, m³ mv.)

10 Fakturaer
(udfyldning ikke obligatorisk)

     
     
     
     
     

11 TOLDVÆSENETS PÅTEGNINGER
Rigtig og bekræftet erklæring
Udførselsdokument 2)

12 EKSPORTØRENS ERKLÆRING

Formular

 

nr.

   

Jeg, undertegnede, erklærer, at

de ovenfor anførte varer

opfylder betingelserne for at opnå dette certifikat.

Dato

     

Toldkammer

 

Stempel

 

Udstedelsesland eller territorium

     

 

, den

   
         
         

, den

 

   

(Underskrift)

 

(Underskrift)

 

 

 

13 ANMODNING OM UNDERSØGELSE; fremsendes til:

 

 

 

14 RESULTAT AF UNDERSØGELSEN

 

Undersøgelsen har vist, at *)

 

¨ dette certifikat er udstedt af det angivne toldkammer, og at angivelserne i det er rigtige.

Der anmodes herved om undersøgelse af dette certifikat med hensyn til ægtheden og rigtigheden

 

 

 

 

¨ dette certifikat ikke opfylder de stillede krav med hensyn til ægthed og rigtighed (se vedføjede bemærkninger).

 

 

 

 

 

, den

     

, den

   
   

Stempel

Stempel

   
   
       

(Underskrift)

 

(Underskrift)

 
   
   
   
     
 

*) Sæt kryds ved det gældende.

   

NOTER

1. Certifikatet må ikke indeholde raderinger eller overskrivelser. Ændringer skal foretages ved overstregning af de fejlagtige oplysninger, og i givet fald, ved tilføjelse af de ønskede oplysninger. Enhver således foretaget ændring skal bekræftes af den, der har udstedt certifikatet, og påtegnes af toldmyndighederne.

 

2. Alle poster i certifikatet skal anføres uden mellemrum mellem de enkelte poster, og foran hver post skal anføres et løbenummer. Umiddelbart under den sidste post trækkes en vandret afslutningsstreg. Ikke udfyldte felter skal ved overstregning gøres uanvendelige for tilføjelser.

 

3. Varerne anføres med deres sædvanlige handelsbetegnelse og så udførligt, at de kan identificeres.

 

 

ANMODNING OM VARECERTIFIKAT

1 Eksportør (navn, fuldstændig adresse, land)

EUR.1 Nr. A 000.000

 

Læs noterne på bagsiden, før certifikatet udfyldes

2 Anmodning om certifikat til anvendelse i den præferentielle samhandel mellem

og

(angiv pågældende lande, landegrupper eller territorier)

3 Modtager (navn, fuldstændig adresse, land) (udfyldning ikke obligatorisk)

 
 

4 Land, landegruppe eller territorium, hvor varerne har oprindelse

5 Bestemmelsesland, -landegrupe eller -territorium

6 Oplysninger vedrørende transporten (udfyldning ikke obligatorisk)

7 Bemærkninger

 

 

 

 

 

8 Løbenummer; kolliens mærke, nummer, antal og art 3) , varebeskrivelse

9 Bruttovægt (kg) eller andet mål (l, m³ mv.)

10 Fakturaer (udfyldning ikke obligatorisk)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

EKSPORTØRENS ERKLÆRING

Jeg, undertegnede eksportør af de på forsiden beskrevne varer,

 

ERKLÆRER, at varerne opfylder de betingelser, der er fastsat for udstedelse af dette certifikat;

   

BESKRIVER

de omstændigheder, der har gjort det muligt for varerne at opfylde disse betingelser:

   
   
   
 

FREMLÆGGER følgende dokumentation 4) :

   
   
   
   
   
   

FORPLIGTER MIG

til på de kompetente myndigheders forlangende at fremlægge enhver yderligere dokumentation, som disse måtte finde nødvendige for udstedelse af dette certifikat, samt til i påkommende tilfælde at indvillige i enhver undersøgelse ved de nævnte myndigheders foranstaltning af min bogføring og af fremstillingsforholdene for ovennævnte varer;

   

ANMODER

om udstedelse af varecertifikat for disse varer.

   
     

, den

 
     
     
   

(Underskrift)

   

 

BILAG IV

FAKTURAERKLÆRING

Fakturaerklæringen, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

Dansk

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. ..1) , erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... 2) .

Spansk

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ... 1) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... 2).

Tysk

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... 1) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind 2).

Græsk

Ο εξαγωγέας τωv πρoϊόvτωv πoυ καλύπτovται από τo παρόv έγγραφo (άδεια τελωvείoυ υπ΄αριθ. ... 1) δηλώvει ότι, εκτός εάv δηλώvεται σαφώς άλλως, τα πρoϊόvτα αυτά είvαι πρoτιμησιακής καταγωγής ... 2).

Engelsk

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin 2).

Fransk

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... 1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... 2).

Italiensk

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... 1) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... 2).

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...1), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn 2).

Portugisisk

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no ... 1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... 2).

Finsk

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ... 1) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita 2).

Svensk

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... 1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung 2).

Arabisk

 

 

 

 

 

den,

 

3)3)

(Sted og dato)

 

4)4)

(Eksportørens underskrift; endvidere skal navnet på den person, der underskriver erklæringen, angives letlæseligt)

 

 

PROTOKOL 4
OM GENSIDIG BISTAND
MELLEM DE ADMINISTRATIVE MYNDIGHEDER
I TOLDSPØRGSMÅL

 

ARTIKEL 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »toldlovgivning«, alle gældende love og administrative bestemmelser på parternes område vedrørende indførsel, udførsel og forsendelse af varer og henførsel heraf under en hvilken som helst anden toldprocedure, herunder forbuds-, begrænsnings- og kontrolforanstaltninger vedtaget af de nævnte parter

b) »bistandssøgende myndighed«, en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en part til dette formål, og som fremsætter anmodningen om bistand i toldspørgsmål

c) »bistandssøgte myndighed«, en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en part til dette formål, og som modtager anmodningen om bistand i toldspørgsmål

d) »oplysninger af personlig art (personoplysninger)«, alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

ARTIKEL 2

Anvendelsesområde

1. Parterne yder inden for rammerne af deres kompetence på den måde og de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hinanden bistand med henblik på at forebygge, påvise og undersøge transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen.

2. Bistand i toldspørgsmål i henhold til denne protokol ydes af enhver administrativ myndighed hos parterne, som er kompetent med hensyn til anvendelsen af denne protokol. Dette berører ikke bestemmelserne for gensidig bistand i strafferetlige anliggender. Det omfatter heller ikke oplysninger, der er indhentet ved anvendelse af beføjelser, som udøves på retsmyndighedernes anmodning, medmindre de pågældende myndigheder er indforstået hermed.

ARTIKEL 3

Bistand efter anmodning

1. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed giver den bistandssøgte myndighed denne alle sådanne oplysninger, som gør det muligt for den bistandssøgende myndighed at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, herunder fastslåede eller planlagte transaktioner, som udgør eller vil kunne udgøre en overtrædelse af denne lovgivning.

2. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed oplyser den bistandssøgte myndighed, hvorvidt varer, der udføres fra en af parternes område, er blevet behørigt indført på den anden parts område, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under.

3. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed udøver den bistandssøgte myndighed inden for rammerne af sin lovgivning en særlig overvågning af:

a) fysiske eller juridiske personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de foretager eller har foretaget transaktioner i strid med toldlovgivningen

b) steder, hvor lagre af varer er anbragt på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til transaktioner, der krænker den parts lovgivning

c) varebevægelser, om hvilke det er oplyst, at de muligvis kan give anledning til transaktioner i strid med toldlovgivningen

d) transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de er blevet benyttet, benyttes eller kan benyttes i forbindelse med transaktioner i strid med toldlovgivningen.

ARTIKEL 4

Uanmodet bistand

Parterne yder i overensstemmelse med deres love og administrative bestemmelser hinanden bistand, hvis de skønner, at en sådan er nødvendig for den korrekte anvendelse af toldlovgivningen, særlig når de kommer i besiddelse af oplysninger vedrørende:

- transaktioner, som krænker eller kan forekomme at krænke denne lovgivning, og som kan være af interesse for den anden part

- nye midler eller metoder, der er anvendt til at gennemføre sådanne transaktioner

- varer, som vides at være genstand for transaktioner i strid med toldlovgivningen

- fysiske eller juridiske personer, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de foretager eller har foretaget transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen

- transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de anvendes, har været anvendt eller kan anvendes til at foretage transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen.

ARTIKEL 5

Fremsendelse/meddelelse

På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed i overensstemmelse med sin lovgivning alle nødvendige forholdsregler til

- at fremsende ethvert dokument

- at meddele enhver beslutning,

som er omfattet af denne protokols anvendelsesområde, til en adressat bosat eller etableret på dens område. I sådanne tilfælde finder artikel 6, stk. 3, anvendelse.

ARTIKEL 6

Bistandsanmodningernes form og indhold

1. Anmodninger i henhold til denne protokol fremsættes skriftligt. De ledsages af den dokumentation, der skønnes hensigtsmæssig for at gøre det muligt at efterkomme den. Om fornødent kan mundtlige anmodninger, når hastende omstændigheder kræver det, accepteres, men de skal omgående bekræftes skriftligt.

2. Anmodninger i henhold til denne artikels stk. 1 omfatter følgende oplysninger:

a) navn på den bistandssøgende myndighed

b) den ønskede foranstaltning

c) formål med og begrundelse for anmodningen

d) berørte love, administrative bestemmelser og andre elementer af retlig art

e) en så nøjagtig og udtømmende angivelse som muligt af de fysiske eller juridiske personer, der er målet for undersøgelserne

f) et sammendrag af sagsomstændighederne, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 5.

3. Anmodningerne fremsættes på et af den bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et for denne myndighed acceptabelt sprog.

4. Hvis en anmodning ikke opfylder de formelle krav, kan den begæres korrigeret eller suppleret; der kan imidlertid påbydes sikkerhedsforanstaltninger.

ARTIKEL 7

Efterkommelse af anmodningerne

1. Til imødekommelse af en bistandsanmodning giver den bistandssøgte myndighed inden for rammerne af sin kompetence og sine disponible ressourcer, som om den handlede for egen regning eller på anmodning fra andre myndigheder hos samme part, de oplysninger, den allerede er i besiddelse af, ligesom den foretager passende undersøgelser eller lader sådanne foretage. Denne bestemmelse gælder også for den administrative tjenestegren, til hvem anmodningen fremsendes af den bistandssøgte myndighed, når denne ikke kan handle på egen hånd.

2. Anmodninger om bistand efterkommes i overensstemmelse med gældende love og administrative bestemmelser hos den part, som anmodningen rettes til.

3. Efter aftale med den anden part og på de af denne fastsatte betingelser kan behørigt bemyndigede tjenestemænd fra en af de kontraherende parter i kontorerne hos den bistandssøgte myndighed eller anden myndighed, som den bistandssøgte myndighed har ansvaret for, indhente sådanne oplysninger vedrørende transaktioner, der er i strid med eller kan anses for at være i strid med toldlovgivningen, som den bistandssøgende myndighed har brug for med henblik på anvendelsen af denne protokol.

4. Efter aftale med den anden part og på de betingelser, som denne fastsætter, kan tjenestemænd fra en af parterne være til stede ved undersøgelser, der foretages på førstnævntes område.

ARTIKEL 8

Meddelelse af oplysninger

1. Den bistandssøgte myndighed meddeler den bistandssøgende myndighed undersøgelsesresultater i form af dokumenter, bekræftede kopier af dokumenter, rapporter og lignende.

2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter kan erstattes af edb-oplysninger i en hvilken som helst form til samme formål.

ARTIKEL 9

Undtagelser fra pligten til at yde bistand

1. Parterne kan afslå at yde den i denne protokol fastsatte bistand, når denne

a) ville stride mod Jordans eller et af en af EF-medlemsstaternes suverænitet i forbindelse med en opfordring til en af disse parter om at yde bistand i medfør af denne protokol, eller

b) ville stride mod den offentlige orden, sikkerhed eller andre væsentlige interesser, særlig de i artikel 10, stk. 2, omhandlede, eller

c) inddrager andre love og bestemmelser, end toldlovgivningen, som f.eks. valuta- og skattelovgivningen, eller

d) indebærer en krænkelse af industri-, forretnings- eller embedshemmeligheden.

2. Hvis den bistandssøgende myndighed anmoder om bistand, som den ikke selv ville være i stand til at yde, hvis den blev anmodet derom, skal den gøre opmærksom herpå i sin anmodning. Det overlades derefter til den bistandssøgte myndighed at afgøre, hvorledes den vil reagere på en sådan anmodning.

3. Hvis bistand tilbageholdes eller afslås, meddeles beslutningen herom og begrundelsen herfor straks den bistandssøgende myndighed.

ARTIKEL 10

Udveksling af oplysninger og tavshedspligt

1. Oplysninger, der under den ene eller den anden form meddeles i medfør af denne protokol, er fortrolige. De er omfattet af den tjenstlige tavshedspligt og beskyttes af den nationale lovgivning hos den part, som modtager dem, og de tilsvarende bestemmelser, der gælder for fællesskabsinstitutionerne.

2. Meddelelse af oplysninger af personlig karakter må kun finde sted, hvis den part, der modtager oplysningerne, forpligter sig til at beskytte sådanne oplysninger på samme måde, som gælder i det særlige tilfælde hos den part, som meddelt oplysningerne.

3. Indhentede oplysninger må udelukkende anvendes til de i denne protokol fastsatte formål. Hvis en af parterne anmoder om at måtte anvende oplysningerne til andre formål, skal den på forhånd indhente skriftligt samtykke fra den myndighed, som har meddelt dem, og da kun med de af denne myndighed fastsatte begrænsninger.

4. Stk. 3 er ikke til hinder for, at oplysninger anvendes i retssager eller administrative procedurer, som senere indledes på grund af manglende overholdelse af toldlovgivningen. Den kompetente myndighed, som har givet disse oplysninger, underrettes straks herom.

5. Parterne kan i deres retsbøger, rapporter og vidneerklæringer og i retssager indbragt for domstolene som bevis anvende indhentede oplysninger og dokumenter, der er blevet fremlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

ARTIKEL 11

Eksperter og vidner

1. En tjenestemand hos en bistandssøgt myndighed kan bemyndiges til inden for de i bemyndigelsen fastsatte grænser at optræde som ekspert eller vidne i retssager eller administrative procedurer vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne protokol, i en anden parts jurisdiktion og til at fremlægge de genstande, dokumenter eller bekræftede kopier deraf, som måtte være nødvendige for retssagen eller den administrative procedure. I anmodningen om fremmøde skal det specifikt angives om, hvilket spørgsmål og i hvilken egenskab tjenestemanden vil blive afhørt.

2. Den bemyndigede tjenestemand nyder på den bistandssøgende myndigheds område godt af den beskyttelse, som gældende lovgivning sikrer denne myndigheds egne tjenestemænd.

ARTIKEL 12

Bistandsudgifter

De kontraherende parter afstår fra alle krav mod hinanden om refusion af udgifter som følge af anvendelsen af denne protokol, dog med undtagelse af eventuelle udgifter til eksperter og vidner og til tolke og oversættere, som ikke henhører under offentlige myndigheder.

ARTIKEL 13

Gennemførelse

1. Anvendelsen af denne protokol overdrages Jordans centrale toldmyndigheder på den ene side og de kompetente tjenestegrene i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og eventuelt toldmyndighederne i EF-medlemsstaterne på den anden side. De træffer afgørelser om alle praktiske foranstaltninger og arrangementer, der er nødvendige for protokollens anvendelse, og tager hensyn til reglerne vedrørende beskyttelse af data. De kan gennem toldsamarbejdsudvalget rette henstillinger til Associeringsrådet om ændringer, som de skønner bør foretages i protokollen.

2. Parterne konsulterer hinanden og holder derefter hinanden underrettet om de detaljerede gennemførelsesregler, som vedtages i overensstemmelse med denne protokols bestemmelser.

ARTIKEL 14

Komplementaritet

Aftaler om gensidig bistand, der er eller vil blive indgået mellem en eller flere af Den Europæiske Unions medlemsstater og Jordan, berører ikke bestemmelserne om meddelelse mellem Kommissionens kompetente tjenestegrene og medlemsstaternes toldmyndigheder af oplysninger vedrørende toldspørgsmål, som kunne være af interesse for Fællesskabet, jf. dog artikel 10.

 

 

SLUTAKT

 

De befuldmægtigede for:

KONGERIGET BELGIEN

KONGERIGET DANMARK

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

DEN HELLENSKE REPUBLIK

KONGERIGET SPANIEN

DEN FRANSKE REPUBLIK

IRLAND

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG

KONGERIGET NEDERLANDENE

REPUBLIKKEN ØSTRIG

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK

REPUBLIKKEN FINLAND

KONGERIGET SVERIGE

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab,

i det følgende benævnt »medlemsstater«,

og for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB og DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side og

de befuldmægtigede for DET HASHEMITISKE KONGERIGE JORDAN,

i det følgende benævnt »Jordan«,

på den anden side,

forsamlet i Bruxelles den 24.11.1997 med henblik på undertegnelsen af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side, i det følgende benævnt »Euro-Middelhavsaftalen«, har vedtaget følgende tekster:

Euro-Middelhavsaftalen, dennes bilag og følgende protokoller:

PROTOKOL Nr. 1

om ordningen for indførsel i Fællesskabet af lanbrugsprodukter med oprindelse i Jordan

PROTOKOL Nr. 2

om ordningen for indførsel i Jordan af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet

PROTOKOL Nr. 3

om definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

PROTOKOL Nr. 4

om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og for Fællesskabet og de befuldmægtigede for Jordan har vedtaget følgende fælles erklæringer, der er knyttet til denne slutakt:

Fælles erklæring vedrørende artikel 28 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 51 og 52 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret (artikel 56 og bilag VII)

Fælles erklæring vedrørende artikel 62 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende decentralt samarbejde

Fælles erklæring vedrørende afsnit VII i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 101 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende arbejdstagere

Fælles erklæring om samarbejdet om hindring og kontrol af ulovlig indvandring

Fælles erklæring om databeskyttelse

Fælles erklæring vedrørende Fyrstendømmet Andorra

Fælles erklæring vedrørende Republikken San Marino.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og for Fællesskabet og de befuldmægtigede for Jordan har ligeledes taget den i slutakten indeholdte aftale i form af brevveksling til efterretning:

Aftale i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Jordan om indførsel i Fællesskabet af friske afskårne blomster henhørende under pos. 0603 10 i den fælles toldtarif.

FÆLLES ERKLÆRINGER
FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE ARTIKEL 28

Med sigte på at tilskynde til oprettelse af et stort Euro-Middelhavs-frihandelsområde på linje med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Cannes og fra Barcelona-konferencen,

- er parterne enige om at anvende protokol 3 om definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« til gennemførelse af diagonal kumulation inden indgåelsen og ikrafttrædelsen af frihandelsaftaler mellem Middelhavslandene,

- bekræfter de deres tilsagn om at ville harmonisere oprindelsesreglerne på tværs af Euro-Middelhavs-frihandelsområdet. Associeringsrådet træffer om fornødent foranstaltning til at revidere protokollen med henblik på at overholde dette mål.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE ARTIKEL 51 og 52

Skulle Jordan i forbindelse med den gradvise gennemførelse af aftalen blive udsat for alvorlige betalingsbalanceproblemer, kan der afholdes konsultationer mellem Jordan og Fællesskabet med henblik på at bestemme de bedst egnede midler og retningslinjer til at hjælpe Jordan med at imødegå disse problemer.

Sådanne konsultationer afholdes i samarbejde med Den Internationale Valutafond.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE INTELLEKTUEL, INDUSTRIEL OG
KOMMERCIEL EJENDOMSRET (ARTIKEL 56 OG BILAG VII)

Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret med henblik på anvendelsen af aftalen omfatter i særdeleshed ophavsret, herunder ophavsret til edb-programmer, og beslægtede rettigheder, patenter, industrielle mønstre, geografiske betegnelser, herunder oprindelsesbetegnelser, varemærker og servicemærker, integrerede kredsløbs topografi, samt beskyttelse mod illoyal konkurrence efter artikel 10a i Paris-konventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten af 1967) og beskyttelse af fortrolig information om knowhow.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE ARTIKEL 62

Parterne bekræfter på ny deres opbakning af fredsprocessen i Mellemøsten og at det er deres overbevisning, at freden bør befæstes gennem regionalt samarbejde. Fællesskabet er rede til at støtte fælles udviklingsprojekter, som Jordan og andre regionale parter forelægger, efter Fællesskabets relevante tekniske og budgetmæssige procedurer.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE DECENTRALT SAMARBEJDE

Parterne bekræfter på ny den betydning, de tillægger programmer for decentralt samarbejde som et yderligere middel til at fremme udvekslingen af erfaringer og overførsel af viden i Middelhavsområdet og mellem Det Europæiske Fællesskab og dets Middelhavspartnere.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE AFSNIT VII

Fællesskabet og Jordan træffer egnede foranstaltninger til at opmuntre og støtte det jordanske erhvervsliv med faglig og finansiel bistand til modernisering af bestående faciliteter og oprettelse af nye.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE ARTIKEL 101

1. Parterne vedtager, at der med henblik på fortolkningen og den praktiske anvendelse af denne aftale ved de i aftalens artikel 101 omhandlede særlige hastende tilfælde forstås tilfælde af en af parternes materielle overtrædelse af aftalen. En materiel overtrædelse består i:

- afvisning af aftalen uden hjemmel i folkerettens almindelige regler

- overtrædelse af væsentlige elementer i aftalen, særlig artikel 2.

2. Parterne vedtager, at de »passende foranstaltninger«, der er omhandlet i artikel 101, er foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med folkeretten. Hvis en af parterne træffer en foranstaltning i et særligt hastende tilfælde i medfør af artikel 101, kan den anden part kræve, at tvistbilæggelsesproceduren bringes i anvendelse.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE ARBEJDSTAGERE

Parterne bekræfter på ny den betydning, de tillægger en redelig behandling af udenlandske arbejdstagere, der er lovligt bosat og beskæftiget på deres område. Medlemsstaterne vedtager, at de, såfremt Jordan skulle anmode derom, er rede til hver især at forhandle om gensidige aftaler om arbejdsvilkår og sociale sikringsrettigheder for jordanske statsborgere og EF-statsborgere, der er lovligt bosat og beskæftiget på deres respektive område.

FÆLLES ERKLÆRING OM SAMARBEJDET OM HINDRING OG KONTROL AF ULOVLIG INDVANDRING

1. Parterne er enige om at samarbejde om at hindre og kontrollere ulovlig indvandring. Med henblik herpå er parterne enige om at tillade tilbagevenden af deres statsborgere, som opholder sig ulovligt på den anden parts område efter anmodning fra sidstnævnte og uden yderligere formaliteter. Parterne udstyrer desuden deres statsborgere med de nødvendige identitetspapirer til dette formål.

Hvad angår Den Europæiske Unions medlemsstater gælder denne forpligtelse kun for sådanne personer, som betragtes som statsborgere i Den Europæiske Union i overensstemmelse med erklæring nr. 2 til traktaten om Den Europæiske Union.

2. Hver af parterne accepterer på anmodning af den anden part at indgå bilaterale aftaler med særlige forpligtelser vedrørende samarbejde om hindring og kontrol af ulovlig indvandring, herunder en forpligtelse til at tillade tilbagevenden af statsborgere fra andre lande og statsløse personer, som er ankommet på den ene parts område fra den anden part.

3. Associeringsrådet undersøger, hvilke andre fælles bestræbelser der kan gøres for at hindre og kontrollere ulovlig indvandring.

4. Intet i forbindelse med gennemførelsen af denne fælles erklæring må fortolkes således, at hver af parternes respektive forpligtelser i henhold til de gældende bestemmelser vedrørende menneskerettighederne modvirkes eller indskrænkes.

FÆLLES ERKLÆRING OM DATABESKYTTELSE

Parterne vedtager, at der vil blive sikret databeskyttelse på alle områder, hvor der overvejes udveksling af personoplysninger.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE FYRSTENDØMMET ANDORRA

1. Produkter med oprindelse i Fyrstendømmet Andorra henhørende under kapitel 25-97 i det harmoniserede system godtages af Jordan som produkter med oprindelse i Fællesskabet i overensstemmelse med aftalen.

2. Protokol 3 finder tilsvarende anvendelse med henblik på at definere oprindelsesstatus for de ovennævnte produkter.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE REPUBLIKKEN SAN MARINO

1. Produkter med oprindelse i Republikken San Marino godtages af Jordan som produkter med oprindelse i Fællesskabet i overensstemmelse med aftalen.

2. Protokol 3 finder tilsvarende anvendelse med henblik på at definere oprindelsesstatus for de ovennævnte produkter.

 

BREVVEKSLING
MELLEM FÆLLESSKABET OG JORDAN
OM INDFØRSEL I FÆLLESSKABET
AF FRISKE AFSKÅRNE BLOMSTER
OG BLOMSTERKNOPPER
HENHØRENDE UNDER POS. 0603 10 I DEN FÆLLES TOLDTARIF

 

A. Brev fra Fællesskabet

Hr. ,

Fællesskabet og Jordan er blevet enige om følgende:

Den gældende ordning fastsætter, at tolden ved indførsel i Fællesskabet afskaffes for friske afskårne blomster og blomsterknopper henhørende under pos. 0603 10 i den fælles toldtarif og med oprindelse i Jordan inden for et loft på 100 tons.

Jordan forpligter sig til at overholde de nedenfor angivne betingelser for indførsel i Fællesskabet af roser og nelliker, som kan komme i betragtning ved denne toldafskaffelse:

- prisniveauet ved indførsel i Fællesskabet skal svare mindst til 85% af prisniveauet i Fællesskabet for samme varer i samme perioder

- det jordanske prisniveau skal bestemmes ud fra de registrerede priser på indførte varer på repræsentative importmarkeder i Fællesskabet

- prisniveauet i Fællesskabet baseres på de registrerede producentpriser på repræsentative markeder i de vigtigste producerende medlemsstater

- prisniveauerne skal registreres hver fjortende dag og vægtes med de respektive mængder. Denne bestemmelse gælder for priserne i Fællesskabet og de jordanske priser

- for både producentpriserne i Fællesskabet og importprisen for jordanske varer skal der sondres mellem storblomstrede og småblomstrede roser og mellem enkelt- og flerblomstrede nelliker

- hvis det jordanske prisniveau for nogen varetype er på under 85% af prisniveauet i Fællesskabet, suspenderes toldpræferencen. Fællesskabet genindfører toldpræferencen, når der er registreret et jordansk prisniveau svarende til 85% eller derover af prisniveauet i Fællesskabet.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev.

Modtag, hr. , forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af

Rådet for Den Europæiske Union

 

B. Brev fra Jordan

Hr. ,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

»Fællesskabet og Jordan er blevet enige om følgende:

Den gældende ordning fastsætter, at tolden ved indførsel i Fællesskabet afskaffes for friske afskårne blomster og blomsterknopper henhørende under pos. 0603 10 i den fælles toldtarif og med oprindelse i Jordan inden for et loft på 100 tons.

Jordan forpligter sig til at overholde de nedenfor angivne betingelser for indførsel i Fællesskabet af roser og nelliker, som kan komme i betragtning ved denne toldafskaffelse:

- prisniveauet ved indførsel i Fællesskabet skal svare mindst til 85% af prisniveauet i Fællesskabet for samme varer i samme perioder

- det jordanske prisniveau skal bestemmes ud fra de registrerede priser på indførte varer på repræsentative importmarkeder i Fællesskabet

- prisniveauet i Fællesskabet baseres på de registrerede producentpriser på repræsentative markeder i de vigtigste producerende medlemsstater

- prisniveauerne skal registreres hver fjortende dag og vægtes med de respektive mængder. Denne bestemmelse gælder for priserne i Fællesskabet og de jordanske priser

- for både producentpriserne i Fællesskabet og importprisen for jordanske varer skal der sondres mellem storblomstrede og småblomstrede roser og mellem enkelt- og flerblomstrede nelliker

- hvis det jordanske prisniveau for nogen varetype er på under 85% af prisniveauet i Fællesskabet, suspenderes toldpræferencen. Fællesskabet genindfører toldpræferencen, når der er registreret et jordansk prisniveau svarende til 85% eller derover af prisniveauet i Fællesskabet.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev.«

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at min regering er indforstået med indholdet af Deres brev.

Modtag, hr. , forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen for

Det Hashemitiske Kongerige Jordan

 

 

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende november nitten hundrede og syv og halvfems

For Kongeriget Belgien

For Kongeriget Danmark

For Forbundsrepublikken Tyskland

For Den Hellenske Republik

For Kongeriget Spanien

For Den Franske Republik

For Irland

For Den Italienske Republik

For Storhertugdømmet Luxembourg

For Kongeriget Nederlandene

For Republikken Østrig

For Den Portugisiske Republik

For Republikken Finland

For Kongeriget Sverige

For Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

For De Europæiske Fællesskaber

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Bemærkninger til forslaget

1. Den 24. november 1998 undertegnedes i Bruxelles Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side.

Den nye associeringsaftale træder i stedet for samarbejdsaftalen af 1977 og de efterfølgende tilpasningsprotokoller. Den indgås inden for rammerne af Unionens styrkede Middelhavspolitik, der har til formål at give forbindelserne med partnerne i Middelhavsområdet en ny dimension gennem udvikling af dette område i et klima af fred, sikkerhed og stabilitet. Aftalen skal løbe på ubestemt tid.

2. De vigtigste elementer i aftalen er: en regelmæssig politisk dialog; gradvis oprettelse af et frihandelsområde i overensstemmelse med WTO s bestemmelser; bestemmelser vedrørende fri etableringsret, liberalisering af udvekslingen af tjenesteydelser, frie kapitalbevægelser og konkurrenceregler; styrket økonomisk samarbejde; socialt samarbejde, der suppleres af et kulturelt samarbejde; finansielt samarbejde til støtte for landets bestræbelser i retning af tilpasning og reformer på økonomisk plan og social udvikling i forbindelse med oprettelsen af et frihandelsområde.

3. Respekten for de demokratiske principper samt for menneskerettighederne udgør et væsentligt element i aftalen. I tilfælde af den ene parts misligholdelse vil den anden part i medfør af aftalens bestemmelser kunne træffe passende foranstaltninger. Manglende overholdelse af aftalens væsentlige elementer vil således kunne føre til suspension af aftalen.

Der etableres en regelmæssig politisk dialog mellem parterne om emner af fælles interesse. Den finder navnlig sted på ministerplan og på højt embedsmandsplan. Aftalen har i øvrigt til formål at fremme samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg og de tilsvarende jordanske institutioner.

Det vil gradvist blive oprettet et frihandelsområde i løbet af en overgangsperiode på højst tolv år fra aftalens ikrafttræden i overensstemmelse med WTO s bestemmelser.

For industriprodukternes vedkommende, og for så vidt angår Fællesskabets importordning, indføres varer med oprindelse i Jordan uden told eller afgifter med tilsvarende virkning og uden kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.

For så vidt angår varer med oprindelse i Fællesskabet afvikles told og afgifter med tilsvarende virkning efter en nærmere fastlagt tidsplan. Kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning vil blive ophævet ved aftalens ikrafttræden.

Med hensyn til landbrugs- og fiskerivarer gennemfører Fællesskabet og Jordan gradvist en stadig større liberalisering af deres samhandel og fortsætter også inden for samarbejdets rammer en diversificering af Jordans landbrugsproduktion.

For at lette processen med at indføre en frihandelszone indeholder aftalen visse klausuler og ledsageforanstaltninger, herunder den traditionelle beskyttelsesklausul, antidumpingklausulen og klausulen om restriktioner i samhandelen af hensyn til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og beskyttelse af sundheden. Der skal i øvrigt forhandles bestemmelser om oprindelsesregler og gensidig anerkendelse af certificering.

Aftalens anvendelsesområde vil blive udvidet til at omfatte etableringsret og liberalisering af tjenesteydelser. En indledende drøftelse herom vil finde sted fem år efter aftalens ikrafttræden. I første etape skal parterne overholde deres respektive forpligtelser i henhold til GATS og navnlig indrømme hinanden mestbegunstigelsesbehandling inden for de tjenesteydelsessektorer, som er omfattet af denne forpligtelse. For så vidt angår sektoren for international søtransport inderholder aftalen detaljerede bestemmelser herom.

For så vidt angår øvrige økonomiske foranstaltninger, vil løbende betalinger for løbende transaktioner ikke længere være omfattet af restriktioner, og frie kapitalbevægelser i forbindelse med direkte investeringer er sikret. Konkurrenceregler, der bygger på de relevante bestemmelser i EU-traktaten og tilsvarende bestemmelser i EKSF-traktaten, indgår også i aftalen. For så vidt angår vanskeligheder med betalingsbalancen, kan parterne træffe restriktive foranstaltninger i overensstemmelse med GATT s og IMF s regler. For at sikre en effektiv og passende beskyttelse og iværksættelse med hensyn til intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret har Jordan forpligtet sig til at ratificere og anvende visse internationale konventioner, som det endnu ikke er part i.

Formålet med det økonomiske samarbejde er at hjælpe Jordan med at sikre en varig økonomisk og social udvikling, som kommer begge parter til gode. Samarbejdet skal styrkes for at bidrage til en liberalisering af samhandelen generelt, iværksættelse af en industriel frihandelsordning med Fællesskabet og en liberalisering af den jordanske økonomi som helhed. Samarbejdet skal omfatte miljøbevarelse og en økologisk balance, samt fremme de områder, der er jobskabende, og de områder, der kan fremme forbindelserne mellem den jordanske økonomi og Fællesskabets økonomi.

Der indføres en regelmæssig økonomisk dialog mellem de to parter om alle områder inden for makroøkonomisk politik. Opmærksomheden rettes mod foranstaltninger, der kan fremme det interne mellem landene i regionen.

Der er udpeget en række samarbejdssektorer med angivelse af detaljerede mål for udvalgte prioritetsområder. Sektorerne omfatter: industrisamarbejde, fremme og beskyttelse af investeringer, agroindustrielle og industrielle standarder og overensstemmelsesvurdering, små og mellemstore virksomheder, finansielle tjenesteydelser, landbrug og fiskeri, uddannelse, transport, telekommunikation og informationsteknologi, energi videnskabeligt og teknologisk samarbejde, miljø, turisme, samarbejde på toldområdet, samarbejde på det statistiske område, samarbejde med hensyn til økonomisk politik og regionalt samarbejde.

For så vidt angår bekæmpelse af narkotika og hvidvaskning af penge, er der fastlagt detaljerede bestemmelser med sigte på at konkretisere samarbejdet og den administrative og faglige bistand.

For så vidt angår samarbejdet på det sociale og kulturelle området, viderefører den nye aftale i det væsentligste bestemmelserne fra den nuværende aftale, for så vidt angår arbejdsvilkår og aflønning samt bestemmelserne vedrørende sociale ydelser til parternes arbejdstagere, der har lovlig beskæftigelse.

Der indledes en dialog på det sociale område, der udvides til at dække alle aspekter af fælles interesse, og som kan forløbe inden for rammerne af den politiske dialog. Den skal navnlig vedrøre alle problemer med hensyn til migration og nødvendigheden af at gøre fremskridt i retning af ligebehandling af parternes lovligt bosiddende statsborgere, for så vidt angår levevilkår og social integration. I øvrigt skal problemet med ulovlig indvandring og betingelserne for tilbagetagelse af personer, der ikke opfylder lovgivningen vedrørende ophold og etablering i værtslandet, også behandles. Der forudses foranstaltninger på det sociale område, som kan vedrøre ethvert område af fælles interesse, og som kan gennemføres koordineret med de aktioner, som medlemsstaterne og kompetente internationale organisationer iværksætter.

Det kulturelle samarbejde har til formål af udbygge kendskabet til og forståelsen af de respektive kulturer.

For så vidt angår det finansielle samarbejde, har det til formål effektivt at bidrage til virkeliggørelsen af aftalens mål, navnlig reformerne med sigte på en modernisering af økonomien, fremme af private investeringer, styrkelse af det faglige samarbejde, fremme af jobskabende aktiviteter og gradvis oprettelse på sigt af et frihandelsområde.

4. På det institutionelle plan nedsættes der i henhold til aftalen et associeringsråd på ministerplan og et associeringsudvalg på embedsmandsplan.

5. De tekster, som Danmark skal tiltræde, og hvortil Folketingets samtykke med dette forslag til folketingsbeslutning søges indhentet, er aftalen med tilknyttede protokoller, bilag, slutakt samt fælleserklæringer.


1) Der henvises til de forklarende bemærkninger, supplerende bestemmelse 4b, til kapitel 27 i den kombinerede nomenklatur.

2) Der henvises til de forklarende bemærkninger, supplerende bestemmelse 4b, til kapitel 27 i den kombinerede nomenklatur.

1) De specifikke behandlinger er beskrevet i note 7.1 og 7.3.

2) De specifikke behandlinger er beskrevet i note 7.2.

3) De specifikke behandlinger er beskrevet i note 7.2.

4) De specifikke behandlinger er beskrevet i note 7.2.

5) De specifikke behandlinger er beskrevet i note 7.1 og 7.3.

6) De specifikke behandlinger er beskrevet i note 7.1 og 7.3.

7) De specifikke behandlinger er beskrevet i note 7.1 og 7.3.

8) De specifikke behandlinger er beskrevet i note 7.1 og 7.3.

9) De specifikke behandlinger er beskrevet i note 7.1 og 7.3.

10) Efter bestemmelse 3 til kapitel 32 drejer det sig om præparater, som anvendes til farvning af alle materialer eller som bestanddele til fremstilling af farvepræparater, forudsat at de ikke henhører under en anden position i kapitel 32.

11) Ved »gruppe« forstås enhver anden del af positionen, som er adskilt fra resten af positionsteksten ved semikolon.

12) De specifikke behandlinger er beskrevet i note 7.1 og 7.3.

13) For produkter, der består af materialer, som henhørende under både pos. 3901 til 3906 på den ene side og pos. 3907 til 3911 på den anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for det pågældende produkt.

14) For produkter, der består af materialer, som henhørende under både pos. 3901 til 3906 på den ene side og pos. 3907 til 3911 på den anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for det pågældende produkt.

15) For produkter, der består af materialer, som henhørende under både pos. 3901 til 3906 på den ene side og pos. 3907 til 3911 på den anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for det pågældende produkt.

16) For produkter, der består af materialer, som henhørende under både pos. 3901 til 3906 på den ene side og pos. 3907 til 3911 på den anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for det pågældende produkt.

17) Følgende folier betragtes som særdeles transparente: folier, hvis uklarhedsfaktor - målt efter ASTM-D 1003-16 med Gardners nefelometer (uklarhedsfaktor) - er under 2%.

18) Angående de særlige betingelser, der gælder for produkter fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

19) Angående de særlige betingelser, der gælder for produkter fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

20) Angående de særlige betingelser, der gælder for produkter fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

21) Angående de særlige betingelser, der gælder for produkter fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

22) Angående de særlige betingelser, der gælder for produkter fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

23) Angående de særlige betingelser, der gælder for produkter fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

24) Angående de særlige betingelser, der gælder for produkter fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

25) Angående de særlige betingelser, der gælder for produkter fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

26) Angående de særlige betingelser, der gælder for produkter fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

27) Angående de særlige betingelser, der gælder for produkter fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

28) Angående de særlige betingelser, der gælder for produkter fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

29) Angående de særlige betingelser, der gælder for produkter fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

30) Angående de særlige betingelser, der gælder for produkter fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

31) Angående de særlige betingelser, der gælder for produkter fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

32) Angående de særlige betingelser, der gælder for produkter fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

33) Angående de særlige betingelser, der gælder for produkter fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se note 5.

34) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

35) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

36) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

37) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

38) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

39) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

40) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

41) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

42) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

43) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

44) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

45) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

46) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

47) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

48) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

49) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

50) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

51) Dette produkt anvendes kun til fremstilling af vævet stof af den art, der anvendes til papirmaskiner.

52) Dette produkt anvendes kun til fremstilling af vævet stof af den art, der anvendes til papirmaskiner.

53) Dette produkt anvendes kun til fremstilling af vævet stof af den art, der anvendes til papirmaskiner.

54) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

55) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

58) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

59) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

60) Se note. 6.

61) Se note. 6.

62) Se note. 6.

63) Se note. 6.

64) Se note. 6.

65) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

66) Se note. 6.

67) Se note. 6.

68) Se note. 6.

69) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

70) Se note. 6.

71) Se note. 6.

72) Se note. 6.

73) Se note. 6.

74) Se note. 6.

75) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

76) Se note. 6.

77) Angående artikler af trikotage, ikke elastisk eller gummieret, fremstillet ved sammensyning eller samling på anden måde af stykker, der er tilskåret eller direkte fremstillet, se indledende note 6.

78) Se note. 6.

79) Angående artikler af trikotage, ikke elastisk eller gummieret, fremstillet ved sammensyning eller samling på anden måde af stykker, der er tilskåret eller direkte fremstillet, se indledende note 6.

80) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

81) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

82) Se note. 6.

83) De særlige betingelser for produkter bestående af en blanding af tekstilmaterialer er anført i den indledende note 5.

84) Se note. 6.

85) Se note. 6.

86) Se note. 6.

87) Regel gældende indtil den 31. december 1998.

Bilag III

 

1) Anfør »styrtegods« eller antallet af vareenheder, såfremt varerne ikke er emballeret.

2) Skal kun udfyldes, hvis udførselslandets eller -territoriets interne regler kræver det.

3) Anfør »styrtegods« eller antallet af vareenheder, såfremt varerne ikke er emballeret.

4) For eksempel:indførselsdokumenter, varecertifikater, fakturaer, erlæringer for producenten mv., vedrørende de anvendte materialer eller varer, der reeksporteres i uforarbejdet stand.

Bilag IV

1) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør i medfør af artikel 21 i protokollen, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

2) Her angives præferenceoprindelsen. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 36 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket "CM" i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

3) Disse angivelser kan udelades, hvis oplysningerne fremgår af selve dokumentet.

4) Jf. artikel 20, stk. 5, i protokollen. Hvis det ikke er nødvendigt, at eksportøren skriver under, er han også fritaget for at angive sit navn.

 

Officielle noter