Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (12. januar 2000)

 

 

Udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om oprettelse af Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier.

(Lovforslag nr. L 164).

Lovforslaget tilsigter at tilvejebringe det lovmæssige grundlag for centeret, som derved vil få en permanent status.

I forbindelse med finanslovsaftalen for 1999 blev det besluttet at opprioritere indsatserne til forebyggelse og bilæggelse af voldelige konflikter og krisesituationer samt til fremme af stabiliteten i nærområdet. Den tidligere Katastroferamme, som var en del af den samlede Miljø- og Katastroferamme (MIKA-rammen), blev i denne forbindelse omdannet til en bredere »Freds- og Stabilitetsramme«. I det nye initiativ indgår oprettelsen af Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier.

Ved aktstykke 193 af 10. maj 1999 tiltrådte Folketingets Finansudvalg, at der på finansloven for 1999 blev afsat en bevilling på 3 mio. kr. til oprettelse og drift af et Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier. Aktstykket angav, at der for år 2000 og de efterfølgende år er afsat 5 mio. kr. årligt til centeret. I aktstykket blev det endvidere tilkendegivet, at regeringen i løbet af Folketingsåret 1999-2000 agtede at fremsætte forslag til lov om etablering af centeret.

Centeret vil have til formål at opbygge en dansk kompetence inden for det tværfaglige studium af forløb, der kan udløse folkedrab. Centeret vil have til opgave at foretage studier af historiske forløb og aktuelle begivenheder bl.a. med henblik på at udvikle metoder og instrumenter, der kan anvendes i bestræbelserne på at forhindre fremtidige folkedrab. Centerets indsats vil omfatte tre hovedområder: Uafhængig forskning, herunder vedrørende danske aspekter af Holocaust, udvikling af metoder til forebyggelse af folkedrab samt formidling af viden om folkedrab.

Centeret oprettes som en offentlig, selvejende institution. Staten yder et årligt tilskud til dækning af centerets udgifter, som finansieres af § 06.11.17. over Freds- og Stabilitetsrammen. Herudover vil oprettelsen af centeret ikke have statsfinansielle konsekvenser.

Idet jeg i øvrigt henviser til de bemærkninger, der ledsager forslaget, skal jeg tillade mig at anbefale det til det høje Tings velvillige behandling.