Den fulde tekst

Fremsat den 24. oktober 2000 af udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen)

Forslag

til

Lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke

 

Bestyrelsen og
eksportfremmebevillingsudvalget

§ 1. I tilknytning til etableringen af Danmarks Eksportråd inden for rammerne af udenrigstjenesten nedsætter udenrigsministeren en bestyrelse for Danmarks Eksportråd samt et eksportfremmebevillingsudvalg (bevillingsudvalg) til behandling af ansøgninger om medfinansiering til danske virksomheder og enkeltpersoner mv.

    Stk. 2. Formålet med at nedsætte bestyrelsen og bevillingsudvalget er at sikre et tæt samspil mellem dansk erhvervsliv og Danmarks Eksportråd og herigennem medvirke til at fremme danske virksomheders eksport og internationalisering.

Sammensætning af bestyrelsen og bevillingsudvalget

§ 2. Bestyrelsen for Danmarks Eksportråd sammensættes af en formand og af op til 10 medlemmer, der udpeges af udenrigsministeren efter drøftelse med erhvervsministeren og fødevareministeren. Bestyrelsen sammensættes således, at et bredt spektrum af erhvervs- og eksportinteresser repræsenteres.

    Stk. 2. Bevillingsudvalget er sammensat af mindst 5 medlemmer, der udpeges af udenrigsministeren. Der udpeges mindst 4 medlemmer blandt aktive repræsentanter for danske erhvervsvirksomheder, hvoraf en udpeges til formand. Endvidere udpeges en repræsentant for Danmarks Eksportråd, der samtidig fungerer som næstformand.

Bestyrelsens og bevillingsudvalgets opgaver

§ 3. Bestyrelsen har til opgave at rådgive udenrigsministeren i spørgsmål vedrørende regeringens eksport- og investeringsfremmeindsats.

    Stk. 2. Bevillingsudvalget har til opgave at træffe afgørelse i større sager og i konkrete sager, der indeholder principielle spørgsmål om tilskud fra Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling til medfinansiering af eksportfremmende foranstaltninger til danske virksomheder og enkeltpersoner mv.

    Stk. 3. Udenrigsministeren fastsætter en forretningsorden for henholdsvis bestyrelsen og bevillingsudvalget. De to forretningsordener vil indeholde nærmere regler for bestyrelsens og bevillingsudvalgets virke.

§ 4. Bestyrelsen for Danmarks Eksportråd eller udenrigsministeren kan tildele bevillingsudvalget andre bevillingsopgaver.

    Stk. 2. Danmarks Eksportråds repræsentant i bevillingsudvalget eller et flertal af bevillingsudvalgets medlemmer kan begære en sag forelagt bestyrelsen for Danmarks Eksportråd til afgørelse, såfremt sagen skønnes at være af generel, principiel karakter. Bestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

    Stk. 3. Bevillingsudvalget træffer afgørelse vedrørende klage over afgørelser, der er truffet af Danmarks Eksportråd.

    Stk. 4. Bevillingsudvalgets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Danmarks Eksportråd

§ 5. Danmarks Eksportråd træffer afgørelse i sager om tilskud fra Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling til medfinansiering af eksportfremmende foranstaltninger til danske virksomheder og enkeltpersoner mv., som ikke henhører under bestyrelsen eller bevillingsudvalget, jf. § 3 stk. 1 og 2 samt § 4 stk. 1.

    Stk. 2. Danmarks Eksportråd varetager sekretariatsforretningerne i forbindelse med den virksomhed, der udøves af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og af bevillingsudvalget.

Øvrige bestemmelser

§ 6. Udenrigsministeren kan fastsætte regler om hvilke typer af erhvervsvirksomheder, der kan deltage i særlige eksportfremmeprogrammer.

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

    Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. Ansøgninger, der er indsendt til Danmarks Eksportråd inden lovens ikrafttræden, behandles efter de hidtil gældende regler.

§ 9. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse dele af riget med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Baggrund

    Etableringen af Danmarks Eksportråd skete på baggrund af en regeringsbeslutning tiltrådt ved kgl. resolution af 20. december 1999, hvorved de statslige eksport- og investeringsfremmeaktiviteter, der hidtil har været fordelt på Erhvervsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, By- og Boligministeriet samt Udenrigsministeriet, blev samlet i Danmarks Eksportråd i Udenrigsministeriet med virkning fra den 1. januar 2000.

    Som grundlag for etableringen af Danmarks Eksportråd blev der indgået en aftale den 6. december 1999 mellem Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Aftalegrundlaget beskriver generelt den enstrengede statslige eksportfremmestrukturs organisering, Danmarks Eksportråd som en stærk og professionel samarbejdspartner for virksomhederne i deres internationaliseringsbestræbelser, samspillet med udetjenesten, tæt samspil med de centrale aktører i dansk erhvervsliv, sammenhængen med de hjemlige rammebetingelser, Danmarks Eksportråds ledelse samt Danmarks Eksportråd som kontraktorganisation. Der blev ligeledes indgået en aftale den 6. december 1999 mellem Udenrigsministeriet og By- og Boligministeriet, der beskriver principperne for integration af bygge- og anlægsattacheerne i Danmarks Eksportråd. Indgåelse af aftale mellem netop disse ministerier har sin baggrund i, at det var fra Erhvervsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt By- og Boligministeriet, der blev overført personaleressourcer til Danmarks Eksportråd.

    Regeringen har fundet det hensigtsmæssigt at fastsætte regler om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke. Det drejer sig særligt om bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og om eksportfremmebevillingsudvalget (bevillingsudvalget).

    Bevillingsudvalget virker indtil videre på grundlag af aktstykke nr. 139 af 1. februar 2000, der blev tiltrådt af Finansudvalget den 23. februar 2000. Finansudvalget tiltrådte aktstykket under forudsætning af, at regeringen snarest muligt og senest i folketingsåret 2000-2001 fremsætter lovforslag, der fastsætter de fornødne regler vedrørende nedsættelse af et bevillingsudvalg og for dettes virksomhed mv., jf. udenrigsministerens besvarelse af udvalgets spørgsmål 2 på § 6 bilag 52.

    I medfør af loven formaliseres nedsættelsen af bevillingsudvalget, der har til opgave at træffe beslutning om tilskud, der er afsat på de årlige bevillingslove, blandt andet vedrørende ordninger om kollektiv eksportfremme, internationale licitationer, eksporttrainees mv. Danmarks Eksportråd træffer afgørelse om tilskud i mindre sager af samme karakter. Herved etableres det nødvendige lovgrundlag for administration af offentlige tilskudsmidler.

    I det omfang erhvervslivet peger på behovet for udenrigstjenestens medvirken i de målrettede eksportfremmeprogrammer, vil virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder, og enkeltpersoner kunne anvende en del af midlerne til udenrigstjenestens medvirken i de målrettede eksportfremmeprogrammer.

    Regeringen ønsker at formalisere visse aspekter af bestyrelsens virke. Regeringen ønsker naturligvis til enhver tid at sikre en dynamisk og fremadrettet udvikling af Danmarks Eksportråd. Bestyrelsen er nedsat i foråret 2000 for at tilgodese dansk erhvervslivs nuværende behov og med henblik på at sikre et tæt sampil mellem Danmarks Eksportråd og erhvervslivet. Ved nedsættelse af bestyrelsen er der taget udgangspunkt i aftalenotatet af 6. december 1999.

    En vigtig del af eksport- og investeringsfremmepolitikken er at forbedre danske virksomheders eksport og internationalisering samt udenlandske investeringer i Danmark ved konkrete eksport- og investeringsfremmende foranstaltninger. Det præciseres derfor i lovforslaget, at udenrigsministeren kan fastsætte regler om, hvilke typer af erhvervsvirksomheder, der kan deltage i særlige eksportfremmeprogrammer. Sådanne regler vil blive fastsat efter rådføring med bestyrelsen for Danmarks Eksportråd. Det er efter regeringens opfattelse ønskeligt, at der med loven etableres hjemmel til at yde særlige tilskud til fremme af nærmere afgrænsede grupper af virksomheders eksport og internationalisering. Dette er blandt andet relevant i forbindelse med Danmarks Eksportråds planlagte aktiviteter til opfyldelse af regeringens målsætning vedrørende forbedrede vilkår for små og mellemstore virksomheder.

2. Administrative og økonomiske konsekvenser mv.

    I medfør af loven vil danske erhvervsvirksomheder mv. kunne modtage tilskud til medfinansiering af eksportfremmende foranstaltninger til danske virksomheder og enkeltpersoner mv. fra Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling, der finansieres af § 06.4. Loven forventes ikke i øvrigt at have økonomiske eller administrative konsekvenser for staten, kommuner eller amtskommuner. Det forventes således ikke at blive nødvendigt at udvide det administrative personale i denne anledning. Loven forventes ikke at have negative økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Loven har ingen miljømæssige konsekvenser.

3. Forholdet til EU-retten

    Der vil i forbindelse med bestyrelsen for Danmarks Eksportråds, bevillingsudvalgets og Danmarks Eksportråds aktiviteter blive taget højde for EU-rettens statsstøtteregler, herunder den såkaldte deminimis regel, hvorefter ingen virksomhed må modtage mere end 100.000 euro i statsstøtte over en periode på tre år.

 

Positive

konsekvenser/mindreudgifter

Negative

konsekvenser/merudgifter

Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen

Ingen

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Erhvervslivet vil kunne modtage tilskud til medfinansiering af eksportfremmende foranstaltninger

Ingen

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Ingen

Adminstrative konsekvenser for borgerne

Ingen

Ingen

Forholdet til EU-retten

Der vil i forbindelse med bestyrelsen for Danmarks Eksportråds, bevillingsudvalgets og Danmarks Eksportråds aktiviteter blive taget højde for EU-rettens statsstøtteregler, herunder den såkaldte deminimis regel, hvorefter ingen virksomhed må modtage mere end 100.000 euro i statsstøtte over en periode på tre år.

4. Høring

    Akademikernes Centralorganisation (AC), Advokatsamfundet, AI-Rådet, Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), Amtsrådsforeningen, Arbejdsløshedskassen for selvstændige erhvervsdrivende (ASE), Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Bevillingsudvalget nedsat i tilknytning til Erhvervsministeriet, CO-Industri, Erhvervsankenævnet, Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Forskningsråd, Danmarks Turistråd, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Handel & Service, Dansk Industri, Dansk Management Råd, Dansk Iværksætterforening, Danske Entreprenører, Danske Erhvervschefers Fællesråd, Erhvervsudviklingsrådet, Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk (FIH), Finansrådet, Foreningen af Registrerede Revisorer, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Det Danske Handelskammer, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen, Institutrådet, Kommunernes Landsforening, Landbrugsraadet, LO, Rederiforeningen, Rådet for Teknologisk Service, Skibsværftsforeningen, TIC Danmark, Vækstfonden, Arbejdsministeriet, By- og Boligministeriet, Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Forskningsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Miljø- og Energiministeriet, Rigsrevisionen, Skatteministeriet, Socialministeriet og Undervisningsministeriet.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til §1

    Bestemmelsen i stk. 1 formaliserer udenrigsministerens bemyndigelse til at nedsætte bestyrelsen for Danmarks Eksportråd samt et bevillingsudvalg.

    En væsentlig målsætning med en ny statslig eksport- og investeringsfremmestruktur er at skabe et tæt samspil med de centrale aktører i dansk erhvervsliv. For at sikre dette etableres der en bestyrelse for Danmarks Eksportråd hovedsageligt bestående af aktive erhvervsfolk. Der lægges stor vægt på, at der til stadighed opretholdes en tæt kontakt til forskellige målgrupper i erhvervslivet, organisationer og relevante fagministerier vedrørende de enkelte eksportfremmende foranstaltninger.

    Bevillingsudvalget etableres med henblik på behandling af ansøgninger om medfinansiering til danske virksomheder og enkeltpersoner mv.

    Målsætningen med bestemmelsen i stk. 2 er, at det sikres, at der etableres et tæt samspil med centrale aktører i dansk erhvervsliv. Bestyrelsen vil i den forbindelse fastlægge tilskudstyper og generelle retningslinier for tildelingen af tilskud til de enkelte eksportfremmende ordninger. Der træffes afgørelse om ydelse af tilskud i konkrete sager i bevillingsudvalget og Danmarks Eksportråd, jf. § 3 stk. 2 og § 5 stk. 1.

Til § 2

    Hensigten med bestemmelsen i stk. 1 er, at Danmarks Eksportråds bestyrelse sammensættes således, at erhvervspolitisk og samfundsmæssig indsigt samt praktisk kendskab til udenrigshandel og internationalisering inden for forskellige virksomhedskategorier og erhverv repræsenteres.

    Det blev i aftalegrundlaget stipuleret, at bestyrelsen for Danmarks Eksportråd vil bestå af op til 11 medlemmer, herunder en formand, en næstformand og op til 9 medlemmer, der alle udnævnes af udenrigsministeren efter drøftelse med erhvervsministeren og fødevareministeren. Næstformanden og medlemmerne udnævnes efter samråd med formændene for Dansk Industri, Landbrugsraadet, Det Danske Handelskammer, Håndværksrådet, AI-Rådet, Finansrådet, Dansk Handel & Service og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Der lægges vægt på, at bestyrelsens medlemmer er aktive erhvervsfolk.

    Det følger af stk. 2, at der til administration af Danmarks Eksportråds eksportfremmebevilling nedsættes et bevillingsudvalg. I medfør af aktstykke 139 lovfæstes bevillingsudvalget i herværende lov, idet aktstykket er tiltrådt under forudsætning af, at regeringen snarest muligt og senest i folketingsåret 2000-2001 fremsætter lovforslag, der fastsætter de fornødne regler vedrørende nedsættelse af et bevillingsudvalg og for dets virksomhed mv.

    I forbindelse med henholdsvis bestyrelsens og bevillingsudvalgets sammensætning vil det blive tilstræbt, at målsætningerne i lov nr. 238 af 20. april 1988 med senere ændringer om ligestilling mellem mænd og kvinder opfyldes.

Til § 3

    Det følger af stk. 1, at bestyrelsen for Danmarks Eksportråd rådgiver udenrigsministeren i spørgsmål vedrørende eksport- og investeringsfremme.

    Det blev i aftalegrundlaget stipuleret, at der lægges vægt på at sikre bestyrelsen en central og ægte indflydelse på udformningen af eksportfremmeindsatsen. Bestyrelsen vil således få en aktiv rolle med hensyn til strategiudvikling og ressourcefordeling på eksportfremmeområdet. Bestyrelsen fastlægger og godkender de overordnede retningslinier for Danmarks Eksportråds indsats inden for de i finansloven fastlagte ressourcemæssige rammer. Erhvervsministeriet kan deltage i bestyrelsens møder, når bestyrelsen for Danmarks Eksportråd drøfter spørgsmål, som har berøringsflader til den hjemlige erhvervspolitik. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan deltage i bestyrelsens møder, når bestyrelsen for Danmarks Eksportråd drøfter spørgsmål vedrørende fødevareområdet. By- og Boligministeriet kan deltage i bestyrelsens møder, når bestyrelsen for Danmarks Eksportråd drøfter spørgsmål vedrørende by- og boligområdet.

    Bestyrelsen fastlægger tillige tilskudstyper og generelle bestemmelser for tildeling af de tilskudsbevillinger, der er afsat til eksportfremmeformål.

    Bestyrelsen træffer ydermere afgørelse i generelle, principielle sager, som forelægges i medfør af § 4, stk. 2 efter behandling i bevillingsudvalget, om tilskud fra Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling til medfinansiering af eksportfremmende foranstaltninger for danske virksomheder og enkeltpersoner mv. Bestyrelsens afgørelser er endelige. Herved følges den seneste udvikling på ankeområdet. Afgørelser truffet af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd kan således ikke indbringes for udenrigsministeren.

    Bevillingsudvalget har ifølge stk. 2 til opgave at træffe afgørelse i sager om tilskud blandt andet vedrørende ordninger om kollektiv eksportfremme, eksporttrainees, internationale licitationer mv.

    Til områder under eksportfremmebevillingen, der indtil etableringen af Danmarks Eksportråd henhørte under Erhvervsfremme Styrelsen, har der været knyttet et bevillingsudvalg under Erhvervsfremme Styrelsen, som fortsat behandler ansøgninger på andre tilskudsområder.

    Det fastsættes, at bevillingsudvalget kan træffe afgørelse i større sager og i konkrete sager, der indeholder principielle spørgsmål. Ved større sager forstås indtil videre sager om ansøgning om tilskud på 750.000 kr. eller mere. Beløbet kan reguleres i den af udenrigsministeren fastsatte forretningsorden for bevillingsudvalget. Hermed etableres det nødvendige hjemmelsgrundlag for bevillingsudvalgets administration af offentlige tilskudsmidler.

    I henhold til stk. 3 vil udenrigsministeren fastlægge en forretningsorden mv. for både bestyrelsen og bevillingsudvalget, der udbygger det formelle grundlag for disses arbejde. Der vil blandt andet blive fastlagt regler for beslutningsdygtighed og afstemninger.

Til § 4

    Bestemmelsen i stk. 1 åbner mulighed for, at bestyrelsen eller udenrigsministeren kan henlægge andre opgaver, som f.eks. tiltag rettet mod små og mellemstore virksomheder, til bevillingsudvalgets behandling end de opgaver, der allerede i medfør af § 3 stk. 2 er henlagt til bevillingsudvalget.

    I medfør af stk. 2 kan Danmarks Eksportråds repræsentant i bevillingsudvalget eller et flertal af bevillingsudvalgets medlemmer begære, at der i en konkret sag træffes afgørelse af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd, hvis sagen skønnes at være af generel, principiel karakter. Bevillingsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre medlemmer er tilstede. Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed.

    Ifølge stk. 3 kan bevillingsudvalget træffe afgørelse vedrørende klage over afgørelser, der er truffet administrativt i Danmarks Eksportråd. Afgørelser truffet af Danmarks Eksportråd kan således indbringes for bevillingsudvalget.

    I henhold til stk. 4 er bevillingsudvalgets afgørelser endelige. Afgørelser truffet af bevillingsudvalget kan således ikke indbringes for udenrigsministeren.

Til § 5

    Bestemmelsen indeholder det nødvendige hjemmelsgrundlag for administration af offentlige tilskudsmidler, idet Danmarks Eksportråd bemyndiges til at træffe afgørelse i sager om tilskud på indtil videre op til 750.000 kr. Beløbet kan reguleres i den af udenrigsministeren fastsatte forretningsorden for bevillingsudvalget. Disse afgørelser kan indbringes for bevillingsudvalget som uafhængig klageinstans under forudsætning af, at sagen ikke er af generel, principiel karakter.

    Stk. 2 præciserer, at Danmarks Eksportråd varetager sekretariatsfunktionen for henholdsvis bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og bevillingsudvalget. Bestemmelsen vil indebære, at dokumenter, der udveksles mellem Danmarks Eksportråd, bestyrelsen og bevillingsudvalget som led i Danmarks Eksportråds udøvelse af sekretariatsfunktionen for bestyrelsen og bevillingsudvalget, som udgangspunkt vil kunne undtages fra aktindsigt i henhold til § 10, nr. 3, i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen.

    Lovforslaget vil efter regeringens opfattelse ikke medføre en fravigelse af offentlighedslovens almindelige principper om offentlighed i forvaltningen.

Til § 6

    Af aftalenotat mellem Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri af 6. december 1999 vedrørende etablering af en enstrenget statslig eksportfremmestruktur fremgår det blandt andet:

    "Der vil i Danmarks Eksportråd blive oprettet en særlig udviklingsenhed, som løbende skal produktudvikle organisationens ydelser, så de til stadighed modsvarer virksomhedernes individuelle behov og efterspørgsel. I udviklingsarbejdet vil der f.eks. kunne lægges særlig vægt på de små og mellemstore virksomheders eksportpotentiale samt særlige behov for etablering, herunder alliance- og netværksopbygning på eksportmarkederne for virksomheder i vækstbrancher", og "Danmarks Eksportråd vil få en særlig opgave med at bidrage til realisering af det uudnyttede eksportpotentiale, som findes i de små og mellemstore virksomheder (SMV er)".

    Det er på den baggrund fundet nødvendigt i lovforslaget at præcisere, at udenrigsministeren kan fastsætte regler om, hvilke typer af erhvervsvirksomheder der kan deltage i særlige eksportfremmeprogrammer. Dette er blandt andet relevant i forbindelse med Danmarks Eksportråds planlagte aktiviteter til opfyldelse af regeringens målsætning vedrørende forbedrede vilkår for små og mellemstore virksomheder. Sådanne regler vil blive fastsat efter indstilling fra bestyrelsen for Danmarks Eksportråd. Der etableres ved bestemmelsen hjemmel til at yde særlige tilskud til fremme af nærmere afgrænsede grupper af virksomheders eksport og internationalisering.

    Bestemmelsen åbner ikke mulighed for, at udenrigsministeren fastsætter regler om andre spørgsmål end spørgsmål om hvilke typer af erhvervsvirksomheder, der kan deltage i særlige eksportfremmeprogrammer.

Til § 7

    Bestemmelsen giver hjemmel til at idømme bødestraf for i en ansøgning at give urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie oplysninger, der er af betydning for sagens afgørelse. Yderligere fastsættes det, at der i forskrifter, der udfærdiges i henhold til loven, kan fastsættes bødestraf for overtrædelse af bestemmelserne.

Til § 8

    Ifølge lovforslagets stk. 1 træder loven i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.

    Bestemmelsens stk. 2 fastsætter, at en ansøgning skal behandles efter de på tidspunktet for ansøgningens indgivelse gældende bestemmelser.

Til § 9

    Ifølge lovforslaget gælder loven ikke for Grønland og Færøerne, men kan sættes kraft i disse dele af riget. Regeringen vil hurtigst muligt udstede en kgl. anordning for Grønland og Færøerne med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold måtte tilsige. Disse forhold vil blive undersøgt hurtigst muligt.