Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (24. oktober 2000)

 

 

Udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen):

    Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

    

Forslag til lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke.

    (Lovforslag nr. L 58).

    Forslaget har til formål at regulere visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke, navnlig vedrørende bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og eksportfremmebevillingsudvalget (bevillingsudvalget) samt i forhold til Danmarks Eksportråds særlige initiativer for små og mellemstore virksomheder.

    I medfør af lovforslaget formaliseres nedsættelsen af eksportfremmebevillingsudvalget, hvorved der etableres det nødvendige lovgrundlag for administration af de offentlige tilskudsmidler inden for eksportfremme.

    Endvidere etableres der med loven hjemmel til at yde særlige tilskud til fremme af nærmere afgrænsede grupper af virksomheders eksport og internationalisering. Dette er især relevant i forbindelse med Danmarks Eksportråds planlagte aktiviteter til opfyldelse af regeringens målsætning om at skabe forbedrede eksportvilkår for små og mellemstore virksomheder.

    Loven forventes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser.

    Idet jeg i øvrigt henviser til de bemærkninger, der ledsager forslaget, skal jeg tillade mig at anbefale det til det høje Tings velvillige behandling.