Den fulde tekst

Fremsat den 1. februar 2001 af udenrigsministeren (Mogens Lykketoft)

Forslag til folketingsbeslutning

om tiltrædelse af aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side

 

Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne tiltræder den i Pretoria den 11. oktober 1999 undertegnede aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side.

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og det medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side.

Præambel

Afsnit I.

Almindelige mål, principper og politisk dialog

 
     

Afsnit II.

Handel

 

Del A:

Generelt

 

Del B:

Industrivarer

 

Del C:

Landbrugsprodukter

 
     

Afsnit III.

Handelsanliggender

 

Afdeling A:

Fælles bestemmelser

 

Afdeling B:

Etableringsret og udveksling af tjenesteydelser

 

Afdeling C:

Løbende betalinger og kapitalbevægelser

 

Afdeling D:

Konkurrencepolitik

 

Afdeling E:

Offentlig støtte

 

Afdeling F:

Andre handelsrelaterede bestemmelser

 
     

Afsnit IV.

Økonomisk samarbejde

 
     

Afsnit V.

Udviklingssamarbejde

 

Afdeling A:

Almindelige bestemmelser

 

Afdeling B:

Gennemførelse

 
     

Afsnit VI.

Samarbejde på andre områder

 
     

Afsnit VII.

Finansielle aspekter af samarbejdet

 
     

Afsnit VIII.

Afsluttende bestemmelser

 
     

Bilag I-X

   
     

Protokoller

   

Protokol 1:

Om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoderne for administrativt samarbejde

 

Protokol 2:

Om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål

 
     

Slutakt

   
     

Fælleserklæringer

   
   

2. Bemærkninger til forslaget

 

AFTALE
OM HANDEL, UDVIKLING OG SAMARBEJDE
MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE
OG DEN SYDAFRIKANSKE REPUBLIK PÅ DEN ANDEN SIDE

KONGERIGET BELGIEN

KONGERIGET DANMARK

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

DEN HELLENSKE REPUBLIK

KONGERIGET SPANIEN

DEN FRANSKE REPUBLIK

IRLAND

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG

KONGERIGET NEDERLANDENE

REPUBLIKKEN ØSTRIG

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK

REPUBLIKKEN FINLAND

KONGERIGET SVERIGE

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

der er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »medlemsstater«, og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

DEN SYDAFRIKANSKE REPUBLIK, i det følgende benævnt »Sydafrika«,

på den anden side,

i det følgende benævnt »parterne«,

SOM HENVISER til betydningen af de bestående venskabs- og samarbejdsforbindelser mellem Fællesskabets medlemsstater og Sydafrika og de fælles værdier, som parterne deler,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabets medlemsstater og Sydafrika ønsker yderligere at styrke disse bånd og etablere nære og varige forbindelser på grundlag af gensidighed, partnerskab og fælles udvikling,

SOM ERKENDER det sydafrikanske folks historiske præstationer med afskaffelse af apartheid og opbygning af en ny politisk orden, der er baseret på retsstaten, menneskerettighederne og demokratiet,

SOM ERKENDER Fællesskabets og dets medlemsstaters politiske og finansielle støtte til denne proces for politiske forandringer og omstilling i Sydafrika,

SOM ERINDRER OM parternes stærke tilslutning til principperne i De Forenede Nationers pagt og de demokratiske principper og grundlæggende menneskerettigheder, som de fremgår af verdenserklæringen om menneskerettigheder,

SOM HENVISER TIL samarbejdsaftalen mellem Sydafrika og Det Europæiske Fællesskab, der blev undertegnet den 10. oktober 1994,

SOM MINDER OM, at parterne ønsker at skabe de tættest mulige forbindelser mellem Sydafrika og de lande, der er part i AVS-EF-Lomé-konventionen, som afspejlet i undertegnelsen den 24. april 1997 af protokollen om Sydafrikas tiltrædelse af fjerde AVS-EF-Lomé-konvention, ændret ved aftalen undertegnet den 4. november 1995 på Mauritius,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes rettigheder og forpligtelser som medlemmer af Verdenshandelsorganisationen (WTO), til kravet om at bidrage til gennemførelsen af resultaterne af Uruguay-runden og til den indsats, som begge parter allerede har gjort i den henseende,

SOM ERINDRER OM den betydning, parterne tillægger principperne og reglerne for den internationale handel og kravet om, at de anvendes på en åben og ikke-diskriminerende måde,

SOM BEKRÆFTER Fællesskabets og dets medlemsstaters støtte og opbakning af den proces for handelsliberalisering og økonomisk omstrukturering, der er i gang i Sydafrika,

SOM ANERKENDER den sydafrikanske regerings bestræbelser for at sikre det sydafrikanske folks økonomiske og sociale udvikling,

SOM FREMHÆVER den betydning, som både Den Europæiske Union og Sydafrika tillægger en heldig gennemførelse af det sydafrikanske genopbygnings- og udviklingsprogram,

SOM BEKRÆFTER parternes tilsagn om at fremme det regionale samarbejde og den økonomiske integration mellem landene i det sydlige Afrika og anspore til en liberalisering af handelen mellem disse lande,

SOM HOLDER SIG FOR ØJE, at parterne er indstillet på at sikre, at deres gensidige ordninger ikke hæmmer processen for omstrukturering af Toldunionen for Det Sydlige Afrika (SACU), som knytter Sydafrika og fire AVS-stater sammen,

SOM FREMHÆVER den betydning, parterne tillægger værdierne og principperne i sluterklæringerne fra den internationale konference i 1994 i Cairo om befolkning og udvikling, fra verdenstopmødet om social udvikling i marts 1995 i København og fra den fjerde verdenskonference om kvinder i 1995 i Beijing,

SOM PÅ NY BEKRÆFTER parternes tilslutning til økonomisk og social udvikling og respekten for arbejdstagernes grundlæggende rettigheder, idet de navnlig vil arbejde for fremme af de relevante konventioner fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) om emner som foreningsfrihed, ret til kollektive overenskomstforhandlinger og ikke-diskrimination, afskaffelse af tvangsarbejde og børnearbejde,

SOM ERINDRER OM betydningen af, at der indledes en regelmæssig bilateral og multilateral dialog om emner af fælles interesse,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

AFSNIT I

ALMINDELIGE MÅL,
PRINCIPPER OG POLITISK DIALOG

ARTIKEL 1

Mål

Denne aftales mål er:

a) at skabe en passende ramme for en dialog mellem parterne, som kan fremme nære forbindelser på alle områder, der er omfattet af denne aftale

b) at støtte Sydafrikas bestræbelser for at befæste de økonomiske og sociale grundlag for omstillingsprocessen

c) at fremme det regionale samarbejde og den økonomiske integration i det sydlige Afrika for at bidrage til en harmonisk og bæredygtig økonomisk og social udvikling

d) at fremme udvidelsen og den gensidige liberalisering af samhandelen med varer, tjenesteydelser og kapital

e) at anspore til en gnidningsløs og gradvis integration af Sydafrika i verdensøkonomien

f) at fremme samarbejdet mellem Fællesskabet og Sydafrika inden for deres respektive beføjelser og til gensidig fordel.

ARTIKEL 2

Væsentligt element

Respekten for de demokratiske principper og de grundlæggende menneskerettigheder som omhandlet i verdenserklæringen om menneskerettigheder samt for retsstatsprincipperne danner grundlaget for Fællesskabets og Sydafrikas interne og internationale politik og udgør et væsentligt element i denne aftale.

Parterne bekræfter også deres tilslutning til principperne for god regeringsførelse.

ARTIKEL 3

Ikke-gennemførelse af aftalen

1. Hvis en af parterne finder, at den anden part har tilsidesat en forpligtelse i henhold til denne aftale, kan den træffe passende foranstaltninger.

2. Inden den gør dette, meddeler den inden 30 dage den anden part alle de nødvendige oplysninger til, at der kan foretages en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå frem til en for parterne acceptabel løsning.

3. I særlig hastende tilfælde kan der træffes passende foranstaltninger uden forudgående konsultation. Sådanne foranstaltninger skal straks meddeles den anden part og gøres til genstand for konsultation, hvis den anden part anmoder derom. Der indkaldes til konsultationer inden 30 dage efter meddelelsen af foranstaltningerne. Hvis der ikke findes nogen tilfredsstillende løsning, kan den berørte part påberåbe sig tvistbilæggelsesproceduren.

4. Parterne er med henblik på den rette fortolkning og anvendelse i praksis af denne aftale enige om, at der ved »særlig hastende tilfælde« i stk. 3 forstås et tilfælde af væsentligt aftalebrud fra en af parternes side. Et væsentligt aftalebrud består i:

i) en fornægtelse af aftalen, som ikke er hjemlet i folkerettens almindelige regler, eller

ii) en krænkelse af det væsentlige element, som er beskrevet i artikel 2.

5. Parterne vedtager, at der ved passende foranstaltninger som omhandlet i stk. 1 i denne artikel, forstås foranstaltninger, der træffes i medfør af folkeretten, og at de foranstaltninger, som medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, skal foretrækkes.

ARTIKEL 4

Politisk dialog

1. Der etableres en regelmæssig politisk dialog mellem parterne. Den skal ledsage og konsolidere deres indbyrdes samarbejde og bidrage til at skabe varige solidaritetsforbindelser og nye former for samarbejde.

2. Den politiske dialog og samarbejdet har navnlig til formål:

a) at fremme større gensidig forståelse mellem parterne og større sammenfald i synspunkter

b) at sætte hver af parterne i stand til at tage hensyn til den anden parts stilling og interesser

c) at anspore til støtte af demokratiet, retsstaten og overholdelse af menneskerettighederne

d) at fremme social retfærdighed og hjælpe med til at skabe det nødvendige grundlag for udryddelse af fattigdom og alle former for diskrimination.

3. Den politiske dialog skal omfatte alle emner af fælles interesse for parterne.

4. Den politiske dialog finder sted, når det er nødvendigt, navnlig:

a) på ministerplan

b) på højtstående embedsmandsplan for repræsentanter for Sydafrika på den ene side og for formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union og for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den anden side

c) under fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler, herunder regelmæssige orienteringer, konsultationer i tilslutning til internationale møder og kontakter mellem diplomatiske repræsentanter i tredjelande

d) om fornødent ved alle andre midler eller på alle andre niveauer, der aftales mellem parterne, og som kan yde et positivt bidrag til at befæste dialogen og gøre den mere effektiv.

5. Foruden den bilaterale politiske dialog, der er omhandlet i de foregående stykker, udnytter parterne og bidrager aktivt til den regionale politiske dialog mellem Den Europæiske Union og landene i det sydlige Afrika med særligt sigte på at fremme varig fred og stabilitet i regionen.

Parterne deltager også i den politiske dialog inden for de bredere AVS-EU-rammer som omhandlet i de relevante AVS-EU-traktater.

AFSNIT II

HANDEL

DEL A
GENERELT

ARTIKEL 5

Frihandelsområde

1. Fællesskabet og Sydafrika er enige om at oprette et frihandelsområde i overensstemmelse med denne aftales bestemmelser og WTO-reglerne.

2. Frihandelsområdet oprettes over en overgangsperiode, der for Sydafrikas vedkommende varer højst tolv år og for Fællesskabets vedkommende højst ti år fra denne aftales ikrafttræden.

3. Frihandelsområdet omfatter frie varebevægelser i alle sektorer. Denne aftale omfatter også liberalisering af handelen med tjenesteydelser og frie kapitalbevægelser.

ARTIKEL 6

Tarifering af varer

For Fællesskabet anvendes den kombinerede varenomenklatur til tarifering af varer, der importeres fra Sydafrika. For Sydafrika anvendes det harmoniserede system til tarifering af varer, der importeres fra Fællesskabet.

ARTIKEL 7

Basistold

1. For hver vare udgør basistolden, ud fra hvilken de successive nedsættelser, der er fastsat i denne aftale, skal foretages, den told, der faktisk anvendtes på dagen for denne aftales ikrafttræden.

2. Fællesskabet og Sydafrika meddeler hinanden deres respektive basistoldsatser i overensstemmelse med den standstill- og rollback-forpligtelse, som parterne har vedtaget, samt de vedtagne undtagelser fra disse principper som omhandlet i bilag I.

3. I tilfælde, hvor toldafviklingen ikke indledes ved denne aftales ikrafttræden (navnlig for produkter i bilag II, liste 3, 4 og 5, bilag III, liste 2, 3, 4 og 6, bilag IV, liste 3, 4, 7 og 8, bilag V, bilag VI, liste 2, 3 og 5, og bilag VII), er den toldsats, ud fra hvilken de successive nedsættelser, der er fastsat i denne aftale, skal anvendes, enten den basistoldsats, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, eller den toldsats, der anvendes erga omnes på begyndelsesdatoen for den relevante toldafviklingsplan, afhængigt af hvilken er den laveste.

ARTIKEL 8

Finanstold

Bestemmelserne vedrørende afskaffelse af importtold finder også anvendelse på finanstold, med undtagelse af ikke-diskriminerende punktafgifter, der opkræves på både importerede og lokalt fremstillede varer, og som er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 21.

ARTIKEL 9

Afgifter med virkning svarende til told

Fællesskabet og Sydafrika afskaffer i forbindelse med deres respektive import alle afgifter med virkning svarende til importtold ved denne aftales ikrafttræden.

DEL B

INDUSTRIVARER

ARTIKEL 10

Definition

Bestemmelserne i denne del finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet og i Sydafrika med undtagelse af de produkter, der er omfattet af definitionen af landbrugsprodukter i henhold til denne aftale.

ARTIKEL 11

Fællesskabets toldafvikling

1. Gældende importtold i Fællesskabet på andre industrivarer med oprindelse i Sydafrika end dem, der er opført i bilag II, afskaffes ved aftalens ikrafttræden.

2. Gældende importtold i Fællesskabet på varer med oprindelse i Sydafrika, der er opført i bilag II, liste 1, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

på datoen for denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 75% af basistolden

et år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 50% af basistolden

to år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 25% af basistolden

tre år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende told.

3. Gældende importtold i Fællesskabet på varer med oprindelse i Sydafrika, der er opført i bilag II, liste 2, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

på datoen for denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 86% af basistolden

et år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 72% af basistolden

to år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 57% af basistolden

tre år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 43% af basistolden

fire år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 28% af basistolden

fem år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 14% af basistolden

seks år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende told.

4. Gældende importtold i Fællesskabet på varer med oprindelse i Sydafrika, der er opført i bilag II, liste 3, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

tre år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 75% af basistolden

fire år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 50% af basistolden

fem år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 25% af basistolden

seks år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende told.

For en række varer, der er opført på denne liste, påbegyndes toldafviklingen fire år efter denne aftales ikrafttræden. Toldafviklingen for disse varer sker i tre lige store årlige nedsættelser, som skal være gennemført seks år efter denne aftales ikrafttræden.

For en række stålprodukter, der er opført på denne liste, sker toldnedsættelsen på et mestbegunstigelses(MFN)-grundlag, indtil nulsatsen er nået i 2004.

5. Gældende importtold i Fællesskabet på varer med oprindelse i Sydafrika, der er opført i bilag II, liste 4, afskaffes gradvis i løbet af højst ti år efter denne aftales ikrafttræden.

For dele til automobiler, der er opført på denne liste, nedsættes den gældende told med 50% fra denne aftales ikrafttræden.

Den præcise fællesskabsbasistold og -toldafviklingsplan for varerne på denne liste vil blive fastlagt i andet halvår 2000, efter at begge parter har undersøgt udsigterne for en yderligere liberalisering af den sydafrikanske import af automobiler fra Fællesskabet, der er omhandlet i bilag III, liste 5 og 6, bl.a. i lyset af resultaterne af nybehandlingen af South African Motor Industry Development Programme.

6. Gældende importtold i Fællesskabet på varer med oprindelse i Sydafrika, der er opført i bilag II, liste 5, vil blive taget op til fornyet overvejelse i aftalens femte år med sigte på eventuel afskaffelse.

ARTIKEL 12

Sydafrikas toldafvikling

1. Gældende importtold i Sydafrika på andre industrivarer med oprindelse i Fællesskabet end dem, der er opført i bilag III, afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

2. Gældende importtold i Sydafrika på varer med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag III, liste 1, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

på datoen for denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 75% af basistolden

et år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 50% af basistolden

to år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 25% af basistolden

tre år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende told.

3. Gældende importtold i Sydafrika på varer med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag III, liste 2, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

tre år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 67% af basistolden

fire år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 33% af basistolden

fem år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende told.

4. Gældende importtold i Sydafrika på varer med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag III, liste 3, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

tre år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 90% af basistolden

fire år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 80% af basistolden

fem år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 70% af basistolden

seks år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 60% af basistolden

syv år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 50% af basistolden

otte år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 40% af basistolden

ni år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 30% af basistolden

ti år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 20% af basistolden

elleve år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 10% af basistolden

tolv år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende told.

5. Gældende importtold i Sydafrika på varer med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag III, liste 4, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

fem år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 88% af basistolden

seks år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 75% af basistolden

syv år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 63% af basistolden

otte år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 50% af basistolden

ni år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 38% af basistolden

ti år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 25% af basistolden

elleve år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 13% af basistolden

tolv år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende told.

6. Gældende importtold i Sydafrika på varer med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag III, liste 5, afskaffes gradvis efter tidsplanen i dette bilag.

7. Gældende importtold i Sydafrika på varer med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag III, liste 6, vil med mellemrum blive taget op til fornyet overvejelse under denne aftales løbetid med sigte på en yderligere handelsliberalisering.

Sydafrika underretter Fællesskabet om resultaterne af nybehandlingen af South African Motor Industry Development Programme. Det forelægger forslag om en yderligere liberalisering af den sydafrikanske import af automobilprodukter fra Fællesskabet, der er opført i bilag III, liste 5 og 6. Parterne vil sammen undersøge disse forslag i andet halvår 2000.

DEL C

LANDBRUGSPRODUKTER

ARTIKEL 13

Definition

Bestemmelserne i denne del finder anvendelse på produkter med oprindelse i Fællesskabet og Sydafrika, som er omfattet af WTO-definitionen af landbrugsprodukter, samt fisk og fiskerivarer (kapitel 3, 1604, 1605 og produkter henhørende under 0511 91 10, 0511 91 90, 1902 20 10 og 2301 20 00).

ARTIKEL 14

Fællesskabets toldafvikling

1. Gældende importtold i Fællesskabet på andre landbrugsprodukter med oprindelse i Sydafrika end dem, der er opført i bilag IV, afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

2. Gældende importtold i Fællesskabet på varer med oprindelse i Sydafrika, der er opført i bilag IV, liste 1, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

på datoen for denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 75% af basistolden

et år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 50% af basistolden

to år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 25% af basistolden

tre år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende told.

3. Gældende importtold i Fællesskabet på produkter med oprindelse i Sydafrika, der er opført i bilag IV, liste 2, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

på datoen for denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 91% af basistolden

et år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 82% af basistolden

to år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 73% af basistolden

tre år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 64% af basistolden

fire år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 55% af basistolden

fem år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 45% af basistolden

seks år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 36% af basistolden

syv år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 27% af basistolden

otte år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 18% af basistolden

ni år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 9% af basistolden

ti år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende told.

4. Gældende importtold i Fællesskabet på varer med oprindelse i Sydafrika, der er opført i bilag IV, liste 3, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

tre år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 87% af basistolden

fire år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 75% af basistolden

fem år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 62% af basistolden

seks år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 50% af basistolden

syv år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 37% af basistolden

otte år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 25% af basistolden

ni år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 12% af basistolden

ti år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende told.

For visse varer, der er omhandlet i dette bilag, anvendes et toldfrit kontingent i overensstemmelse med de deri nævnte betingelser fra denne aftales ikrafttræden indtil afslutningen af den gradvise toldnedsættelse for disse varer.

5. Gældende importtold i Fællesskabet på varer med oprindelse i Sydafrika, der er opført i bilag IV, liste 4, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

fem år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 83% af basistolden

seks år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 67% af basistolden

syv år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 50% af basistolden

otte år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 33% af basistolden

ni år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 17% af basistolden

ti år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende told.

For visse varer, der er omhandlet i dette bilag, anvendes et toldfrit kontingent i overensstemmelse med de deri nævnte betingelser fra denne aftales ikrafttræden indtil afslutningen af den gradvise toldnedsættelse for disse varer.

6. Gældende importtold i Fællesskabet på forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Sydafrika er opført i bilag IV, liste 5, og anvendes på de deri angivne betingelser.

Samarbejdsrådet kan træffe beslutning om

a) en udvidelse af listen over forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under bilag IV, liste 5, og

b) nedsættelse af tolden på forarbejdede landbrugsprodukter. En sådan toldnedsættelse kan finde sted, når tolden på basisprodukter i handelen mellem Fællesskabet og Sydafrika nedsættes, eller når der foretages nedsættelse som følge af gensidige indrømmelser vedrørende forarbejdede landbrugsprodukter.

7. Den nedsatte importtold i Fællesskabet på visse landbrugsprodukter med oprindelse i Sydafrika er opført i bilag IV, liste 6, og anvendes fra denne aftales ikrafttræden på de deri angivne betingelser.

8. Gældende importtold i Fællesskabet på varer med oprindelse i Sydafrika, der er opført i bilag IV, liste 7, vil med mellemrum blive taget op til fornyet overvejelse i denne aftales løbetid på grundlag af udviklingen i den fælles landbrugspolitik.

9. Toldindrømmelserne for produkter, der er opført i bilag IV, liste 8, finder ikke anvendelse, da disse produkter er omfattet af beskyttede fællesskabsbetegnelser.

10. Toldindrømmelserne ved import i Fællesskabet af varer med oprindelse i Sydafrika, der er opført i bilag V, anvendes i overensstemmelse med de deri angivne betingelser.

ARTIKEL 15

Sydafrikas toldafvikling

1. Gældende importtold i Sydafrika på andre landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet end dem, der er opført i bilag VI, afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

2. Gældende importtold i Sydafrika på varer med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag VI, liste 1, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

på datoen for denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 75% af basistolden

et år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 50% af basistolden

to år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 25% af basistolden

tre år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende told.

3. Gældende importtold i Sydafrika på varer med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag VI, liste 2, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

tre år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 67% af basistolden

fire år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 33% af basistolden

fem år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende told.

4. Gældende importtold i Sydafrika på varer med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag VI, liste 3, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

fem år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 88% af basistolden

seks år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 75% af basistolden

syv år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 63% af basistolden

otte år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 50% af basistolden

ni år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 38% af basistolden

ti år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 25% af basistolden

elleve år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 13% af basistolden

tolv år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende told.

For visse varer, der er omhandlet i dette bilag, anvendes et toldfrit kontingent på de deri angivne betingelser fra denne aftales ikrafttræden indtil afslutningen af den gradvise toldnedsættelse for disse varer.

5. Gældende importtold i Sydafrika på varer med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag VI, liste 4, tages under denne i aftales løbetid med mellemrum op til fornyet overvejelse.

6. Gældende importtold i Sydafrika på varer med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag VII, afskaffes gradvis side om side med Fællesskabets afskaffelse af tolden i henhold til de tilsvarende toldpositioner.

ARTIKEL 16

Landbrugsbeskyttelsesklausul

Hvis importen af produkter med oprindelse i en af parterne i betragtning af landbrugsmarkedernes særlige følsomhed forvolder eller truer med at forvolde alvorlig forstyrrelse af den anden parts markeder, undersøger Samarbejdsrådet uanset andre bestemmelser i denne aftale, navnlig artikel 24, straks sagen for at finde en passende løsning. Indtil Samarbejdsrådet har truffet sin afgørelse, kan den berørte part, såfremt ekstraordinære omstændigheder kræver et omgående indgreb, træffe midlertidige foranstaltninger for at begrænse eller afhjælpe forstyrrelsen. Den berørte part skal i valget af sådanne midlertidige foranstaltninger tage hensyn til begge parters interesser.

ARTIKEL 17

Sydafrikas fremskyndede toldafvikling

1. Fællesskabet vil, hvis Sydafrika anmoder derom, overveje forslag om en fremskyndet tidsplan for afskaffelse af tolden på import i Sydafrika af landbrugsprodukter i forbindelse med afskaffelse af alle eksportrestitutioner ved eksport til Sydafrika for samme varer med oprindelse i Fællesskabet.

2. Hvis Fællesskabet imødekommer denne anmodning, vil de nye tidsplaner for afskaffelse af told og afskaffelse af eksportrestitutioner finde anvendelse samtidig på et tidspunkt, som aftales af parterne.

3. Hvis Fællesskabet ikke er indforstået, vil bestemmelserne i denne aftale om afskaffelse af told fortsat gælde.

ARTIKEL 18

Revisionsklausul

Senest fem år efter denne aftales ikrafttræden overvejer Fællesskabet og Sydafrika yderligere skridt til liberalisering af deres samhandel. Med sigte herpå foretages der en fornyet behandling af navnlig, men ikke blot, tolden på varerne i bilag II, liste 5, bilag III, liste 5 og 6, bilag IV, liste 5, 6 og 7, bilag V, liste 1, 2, 3 og 4, bilag VI, liste 4 og 5, og bilag VII.

AFSNIT III

HANDELSANLIGGENDER

AFDELING A
FÆLLES BESTEMMELSER

ARTIKEL 19

Foranstaltninger ved grænsen

1. Kvantitative restriktioner ved import eller eksport og foranstaltninger med tilsvarende virkning på handelen mellem Sydafrika og Fællesskabet afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

2. Der må ikke indføres nye kvantitative restriktioner ved import eller eksport eller foranstaltninger med tilsvarende virkning på handelen mellem Fællesskabet og Sydafrika.

3. Der må ikke indføres ny told ved import eller eksport eller afgifter med tilsvarende virkning, og told og afgifter, der allerede anvendes, må ikke forhøjes i handelen mellem Fællesskabet og Sydafrika fra denne aftales ikrafttræden.

ARTIKEL 20

Landbrugspolitik

1. Parterne kan med regelmæssige mellemrum afholde konsultationer i Samarbejdsrådet om strategi og praktiske bestemmelser for deres respektive landbrugspolitikker.

2. Hvis en af parterne i forbindelse med deres respektive landbrugspolitikker skønner det nødvendigt at ændre de ordninger, der er nedfældet i denne aftale, underretter den Samarbejdsrådet, som træffer afgørelse om den ønskede ændring.

3. Hvis Fællesskabet eller Sydafrika i medfør af stk. 2 ændrer ordningerne i denne aftale, foretager det tilpasninger, som skal godkendes af Samarbejdsrådet, således at indrømmelserne for import med oprindelse i den anden part holdes på samme niveau som det, der er fastsat i denne aftale.

ARTIKEL 21

Fiskale foranstaltninger

1. Parterne afholder sig fra enhver foranstaltning eller praksis af intern fiskal art, som direkte eller indirekte bevirker en forskelsbehandling mellem varer fra den ene part og varer med oprindelse på den anden parts område.

2. Til varer, der eksporteres til en af parternes område, må der ikke ydes intern afgiftsgodtgørelse, der er højere end den afgift, som direkte eller indirekte er pålagt dem.

ARTIKEL 22

Toldunioner og frihandelsområder

1. Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller andre ordninger mellem hver af parterne og tredjelande, for så vidt de ikke ændrer de rettigheder og forpligtelser, der er fastlagt ved denne aftale.

2. Der finder i Samarbejdsrådet konsultationer sted mellem Fællesskabet og Sydafrika om aftaler om oprettelse eller tilpasning af toldunioner eller frihandelsområder og om fornødent om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. I tilfælde af, at et tredjeland tiltræder Den Europæiske Union, skal der i særdeleshed afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Sydafrikas gensidige interesser.

ARTIKEL 23

Antidumping- og udligningsforanstaltninger

1. Intet i denne aftale er til hinder for, at hver af parterne træffer antidumping- eller udligningsforanstaltninger i overensstemmelse med artikel VI i GATT 1994, aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 og aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger, der er knyttet som bilag til Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen.

2. Inden der indføres endelig antidumping- eller udligningstold på varer, der importeres fra Sydafrika, kan parterne overveje muligheden af en konstruktiv løsning af problemet som omhandlet i aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 og aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger.

ARTIKEL 24

Beskyttelsesklausul

1. Når en vare importeres i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om væsentlig skade for indenlandske producenter af samme eller direkte konkurrerende varer på en af parternes område, kan Fællesskabet eller Sydafrika, alt efter hvilken af parterne der er berørt, træffe passende foranstaltninger på de betingelser, der er fastsat i WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger eller i WTO-aftalen om landbrug, der er knyttet til Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af WTO, og efter procedurerne i artikel 26.

2. Når en vare importeres i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om en alvorlig forringelse af den økonomiske situation i regioner i Den Europæiske Unions yderste periferi, kan Den Europæiske Union, efter at have undersøgt alternative muligheder, ekstraordinært træffe tilsyns- eller beskyttelsesforanstaltninger, der er begrænset til den eller de berørte regioner, efter procedurerne i artikel 26.

3. Når en vare importeres i sådanne mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om en alvorlig forringelse af den økonomiske situation i en eller flere af de andre medlemmer af Toldunionen for Det Sydlige Afrika, kan Sydafrika på anmodning af det eller de berørte lande, efter at have undersøgt alternative muligheder, ekstraordinært træffe tilsyns- eller beskyttelsesforanstaltninger efter procedurerne i artikel 26.

ARTIKEL 25

Midlertidige beskyttelsesforanstaltninger

1. Uanset bestemmelserne i artikel 24 kan Sydafrika træffe ekstraordinære tidsbegrænsede foranstaltninger, der afviger fra bestemmelserne i artikel 12 og 15, i form af forhøjet told eller genindførelse af told.

2. Disse foranstaltninger må kun berøre nyoprettede industrier eller sektorer, der udsættes for alvorlige vanskeligheder som følge af øget import med oprindelse i Fællesskabet på grund af den toldnedsættelse, der er omhandlet i artikel 12 og 15, særlig når disse vanskeligheder forårsager større sociale problemer.

3. Den importtold i Sydafrika på varer med oprindelse i Fællesskabet, som indføres ved disse foranstaltninger, må ikke overstige basistolden eller den anvendte MFN-told eller 20% ad valorem, alt efter hvilken der er lavest, og den skal indeholde et præferenceelement for varer med oprindelse i Fællesskabet. Den samlede værdi af al import af varer, der er underkastet disse foranstaltninger, må ikke overstige 10% af den samlede import af industrivarer fra Fællesskabet i det seneste år, for hvilket der foreligger statistikker.

4. Disse foranstaltninger må højst anvendes i en periode på fire år. De skal bortfalde senest ved udløbet af den maksimale overgangsperiode på tolv år. Disse tidsfrister kan ekstraordinært forlænges ved afgørelse truffet af Samarbejdsrådet.

5. Der må ikke træffes sådanne foranstaltninger for en vare, hvis der er forløbet over tre år siden afskaffelsen af al told og alle kvantitative restriktioner eller afgifter eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for nævnte vare.

6. Sydafrika underretter Samarbejdsrådet om, hvilke ekstraordinære foranstaltninger det agter at træffe, og på anmodning af Fællesskabet afholdes der konsultationer, inden de bringes i anvendelse, for at der kan findes en tilfredsstillende løsning. Sydafrikas underretning skal omfatte en vejledende tidsplan for indførelsen og den efterfølgende afskaffelse af tolden.

7. Hvis der ikke inden tredive dage efter underretningen opnås enighed om de planlagte foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 6, kan Sydafrika træffe passende foranstaltninger for at afhjælpe problemet og skal forelægge Samarbejdsrådet den endelige tidsplan for afskaffelsen af den told, der er indført i medfør af denne artikel. Tidsplanen skal omfatte en gradvis afvikling af tolden i lige store årlige rater, der skal påbegyndes senest et år efter indførelsen. Samarbejdsrådet kan vedtage en anden tidsplan.

ARTIKEL 26

Beskyttelsesprocedure

1. Skulle Fællesskabet eller Sydafrika indføre en tilsynsordning i forbindelse med de vanskeligheder, der er omtalt i artikel 24, med det formål hurtigt at fremskaffe oplysninger om tendenserne i handelsstrømmene, underretter den pågældende part den anden part derom og indleder på anmodning konsultationer.

2. Fællesskabet eller Sydafrika forelægger i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 24, inden de træffer de deri omhandlede foranstaltninger, eller i tilfælde, hvor denne artikels stk. 5, litra b), finder anvendelse, så snart som muligt Samarbejdsrådet alle relevante oplysninger, så der kan findes en for begge parter acceptabel løsning.

3. De foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, skal foretrækkes, og de skal begrænses til, hvad der er strengt nødvendigt for at hindre eller afhjælpe alvorlig skade og lette en tilpasning.

4. Beskyttelsesforanstaltningerne meddeles straks Samarbejdsrådet og gøres til genstand for periodisk konsultation i dette organ, navnlig med henblik på at fastlægge en tidsplan for deres ophævelse, så snart omstændighederne tillader det.

5. Med henblik på gennemførelsen af ovenstående stykker gælder følgende bestemmelser:

a) Med hensyn til artikel 24 indbringes vanskeligheder, der opstår som følge af den i nævnte artikel omhandlede situation, til undersøgelse i Samarbejdsrådet, som kan træffe enhver beslutning, der er nødvendig for at bringe sådanne vanskeligheder til ophør. Hvis Samarbejdsrådet eller den eksporterende part ikke har truffet nogen beslutning, som kan bringe vanskelighederne til ophør, eller der ikke er fundet nogen tilfredsstillende løsning inden tredive dage efter, at sagen blev bragt op, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe problemet. Der kan træffes sådanne foranstaltninger for en periode på højst tre år, og de skal være degressive på en sådan måde, at de er afskaffet senest ved udgangen af denne periode.

b) Hvor ekstraordinære omstændigheder, som kræver en øjeblikkelig indgriben, umuliggør forudgående information eller undersøgelse, kan Fællesskabet eller Sydafrika, alt efter hvem der er berørt, i de situationer, der er omtalt i artikel 24, straks træffe forebyggende foranstaltninger for at afhjælpe situationen og skal straks underrette den anden part herom.

ARTIKEL 27

Undtagelser

Denne aftale er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende import, eksport, varer i transit eller handel med brugte varer, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret eller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling, hvor samme betingelser gør sig gældende, eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

ARTIKEL 28

Oprindelsesregler

Oprindelsesreglerne med henblik på anvendelsen af toldpræferencerne i denne aftale findes i protokol 1.

AFDELING B

ETABLERINGSRET OG UDVEKSLING
AF TJENESTEYDELSER

ARTIKEL 29

Bekræftelse af GATS-forpligtelserne

1. Parterne fremhæver i erkendelse af tjenesteydelsers voksende betydning for udviklingen af deres økonomier betydningen af en streng overholdelse af den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), navnlig princippet om mestbegunstigelsesbehandling, og de dertil hørende protokoller med tilknyttede tilsagn.

2. Mestbegunstigelsesbehandlingen gælder i overensstemmelse med GATS ikke for:

a) fordele, som hver af parterne har indrømmet i henhold til bestemmelserne i en aftale som defineret i artikel V i GATS eller til foranstaltninger, der er truffet på grundlag af en sådan aftale

b) andre fordele, som er indrømmet i henhold til listen over mestbegunstigelsesundtagelserne, som hver af parterne har knyttet som bilag til GATS.

3. Parterne bekræfter på ny deres respektive tilsagn, der er knyttet som bilag til fjerde protokol til GATS om basistelekommunikation og femte protokol om finansielle tjenesteydelser.

ARTIKEL 30

Yderligere liberalisering af udvekslingen af tjenesteydelser

1. Parterne bestræber sig på at udvide aftalens anvendelsesområde med sigte på en yderligere liberalisering af deres samhandel med tjenesteydelser. Foretages der en sådan udvidelse, skal liberaliseringen bevirke, at så godt som al forskelsbehandling mellem parterne i de omfattede servicesektorer undgås eller afskaffes, og den skal omfatte alle leveringsformer, herunder levering af en tjenesteydelse:

a) fra den ene parts område til den anden parts område

b) på den ene parts område til den anden parts forbruger af tjenesteydelsen

c) fra en tjenesteleverandør fra den ene part gennem kommerciel tilstedeværelse på den anden parts område

d) fra en tjenesteleverandør fra den ene part gennem fysiske personers tilstedeværelse på den anden parts område.

2. De nødvendige henstillinger fra Samarbejdsrådet skal bidrage til realisering af målet i stk. 1.

3. Ved udformningen af disse henstillinger tager Samarbejdsrådet hensyn til de erfaringer, som hver af parterne har indhøstet i forbindelse med indfrielsen af deres forpligtelser i henhold til GATS, med særlig henvisning til artikel V i almindelighed og i særdeleshed til nævnte artikels stk. 3, litra a), som vedrører udviklingslandes deltagelse i liberaliseringsaftaler.

4. Det i stk. 1 omhandlede mål gøres til genstand for en første undersøgelse i Samarbejdsrådet senest fem år efter aftalens ikrafttræden.

ARTIKEL 31

Søtransport

1. Parterne drager omsorg for effektivt at anvende princippet om uhindret adgang til det internationale søtransportmarked og den internationale samfærdsel ad søvejen med udgangspunkt i redelig konkurrence på et kommercielt grundlag.

2. Parterne vedtager at yde hinandens statsborgere og skibe, der er indregistreret på den anden parts område, en behandling, der ikke er mindre gunstig end mestbegunstigelsesbehandlingen, for så vidt angår transport af gods eller passagerer eller begge dele, adgang til havne, benyttelse af infrastruktur og søfartshjælpetjenester i disse havne og dermed forbundne gebyrer og afgifter, toldfaciliteter og tildeling af liggepladser og laste- og lossefaciliteter på grundlag af redelig konkurrence og på et kommercielt grundlag.

3. Parterne vedtager at gøre sig overvejelser over søtransport, herunder intermodale transportformer, inden for rammerne af artikel 30, uden at dette berører nationalitetsrestriktioner eller aftaler, som hver af parterne har indgået, og som er gældende på det tidspunkt, og som er forenelige med parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til GATS-overenskomsten.

AFDELING C

LØBENDE BETALINGER OG
KAPITALBEVÆGELSER

ARTIKEL 32

Løbende betalinger

1. Parterne forpligter sig til at tillade alle betalinger i forbindelse med løbende transaktioner mellem valutaindlændinge i Fællesskabet og Sydafrika i frit konvertibel valuta, jf. dog bestemmelserne i artikel 34.

2. Sydafrika kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at bestemmelserne i stk. 1 om liberalisering af de løbende betalinger ikke benyttes af dets valutaindlændinge til uautoriseret kapitaludstrømning.

ARTIKEL 33

Kapitalbevægelser

1. Hvad angår transaktioner på betalingsbalancens kapitalpost drager Fællesskabet og Sydafrika fra aftalens ikrafttræden omsorg for, at kapital med berøring til direkte investeringer i Sydafrika, som foretages af selskaber, der er stiftet i overensstemmelse med gældende lovgivning, kan bevæge sig frit, og at sådanne investeringer og eventuelt overskud kan afvikles og hjemtages.

2. Parterne konsulterer hinanden med henblik på at lette og med tiden nå en fuldstændig liberalisering af kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Sydafrika.

ARTIKEL 34

Betalingsbalancevanskeligheder

Hvis en eller flere af Fællesskabets medlemsstater eller Sydafrika befinder sig i alvorlige betalingsbalancevanskeligheder eller ser en trussel herom, kan Fællesskabet eller Sydafrika, alt efter hvem der er berørt, i overensstemmelse med betingelserne i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel og artikel VIII og XIV i Den Internationale Valutafonds statutter indføre restriktioner for løbende transaktioner, som skal være af begrænset varighed og ikke må gå ud over, hvad der er nødvendigt for at afhjælpe betalingsbalancesituationen. Fællesskabet henholdsvis Sydafrika underretter straks den anden part herom og forelægger så snart som muligt en tidsplan for ophævelsen af de pågældende foranstaltninger.

AFDELING D

KONKURRENCEPOLITIK

ARTIKEL 35

Definition

Følgende er uforeneligt med denne aftales rette funktion, i det omfang det kan påvirke handelen mellem Fællesskabet og Sydafrika:

a) aftaler og samordnet praksis mellem horisontalt forbundne virksomheder, vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og aftaler mellem vertikalt forbundne virksomheder, som har til følge i væsentlig grad at hindre eller mindske konkurrencen på Fællesskabets eller Sydafrikas område, medmindre virksomhederne kan godtgøre, at de konkurrencebegrænsende virkninger udlignes af konkurrencefremmende

b) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende markedsstilling på Fællesskabets eller Sydafrikas område eller en væsentlig del heraf.

ARTIKEL 36

Gennemførelse

Hvis en af parterne ved denne aftales ikrafttræden endnu ikke har vedtaget den nødvendige lovgivning eller de nødvendige administrative bestemmelser til gennemførelsen af artikel 35 inden for deres jurisdiktion, skal dette ske inden for en periode på tre år.

ARTIKEL 37

Passende foranstaltninger

Hvis Fællesskabet eller Sydafrika finder, at en given praksis på dets hjemmemarked er uforenelig med bestemmelserne i artikel 35, og

a) den ikke er behandlet på passende måde i de gennemførelsesbestemmelser, der er omhandlet i artikel 35, eller

b) hvis der ikke findes sådanne regler, og hvis en sådan praksis forvolder eller truer med at forvolde alvorlig skade for den anden parts interesser eller materiel skade for dens indenlandske industri, også serviceindustrien,

kan den pågældende part træffe passende foranstaltninger, som er forenelige med dens egen lovgivning, efter konsultation i Samarbejdsrådet eller efter 30 arbejdsdage efter, at sagen er indbragt til konsultation. Foranstaltningerne skal tilgodese den berørte konkurrencemyndigheds beføjelser.

ARTIKEL 38

Comitas gentium

1. Parterne vedtager, at i alle tilfælde, hvor Kommissionen eller den sydafrikanske konkurrencemyndighed har grund til at antage, at der forekommer konkurrencefordrejende praksis som defineret i artikel 35 på den anden myndigheds område, som i væsentlig grad påvirker parternes vigtige interesser, kan den pågældende myndighed anmode den anden parts konkurrencemyndighed om at træffe passende afhjælpende foranstaltninger baseret på denne myndigheds konkurrenceregler.

2. En sådan anmodning må på ingen måde berøre foranstaltninger i henhold til ansøgermyndighedens konkurrencelovgivning, som anses for at være nødvendige, og må på ingen måde hæmme den ansøgte myndigheds beslutningsbeføjelser eller dens uafhængighed.

3. Uden at dette berører den ansøgte myndigheds funktioner, rettigheder, forpligtelser eller uafhængighed, skal den overveje og omhyggeligt undersøge de synspunkter og den dokumentation, der fremlægges af den ansøgende myndighed, og navnlig være opmærksom på de pågældende aktiviteters konkurrencebegrænsende karakter, den eller de berørte virksomheder og de påståede skadelige virkninger for den anden parts vigtige interesser.

4. Hvis Kommissionen eller Sydafrikas konkurrencemyndighed beslutter at foretage en undersøgelse eller agter at træffe forholdsregler, som kan få væsentlige virkninger for den anden part, skal parterne på anmodning af en af dem afholde konsultationer og bestræbe sig på at finde en gensidigt acceptabel løsning på baggrund af deres respektive vigtige interesser under behørig hensyntagen til hinandens lovgivning og suverænitet, de respektive konkurrencemyndigheders uafhængighed og i venskabelig forståelse.

ARTIKEL 39

Faglig bistand

Fællesskabet yder Sydafrika faglig bistand til omstrukturering af den sydafrikanske konkurrencelovgivning og -politik, som bl.a. kan omfatte:

a) udveksling af eksperter

b) afholdelse af seminarer

c) uddannelsesaktiviteter.

ARTIKEL 40

Information

Parterne udveksler information under hensyntagen til kravet om beskyttelse af forretningshemmeligheder og om tavshedspligt.

AFDELING E

OFFENTLIG STØTTE

ARTIKEL 41

Offentlig støtte

1. Offentlig støtte til visse virksomheder eller til produktion af visse varer, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen, og som ikke støtter målet for nogen af parternes offentlige interesser, er uforenelig med denne aftales rettes funktion, i det omfang den påvirker handelen mellem Fællesskabet og Sydafrika.

2. Parterne er enige om, at det er i deres interesse at sikre, at offentlig støtte ydes på en redelig, retfærdig og gennemskuelig måde.

ARTIKEL 42

Afhjælpende foranstaltninger

1. Hvis Fællesskabet eller Sydafrika skønner, at en given praksis er uforenelig med bestemmelserne i artikel 41, og at denne praksis forvolder eller truer med at forvolde alvorlig skade for den anden parts interesser eller materiel skade på dens indenlandske industri, og at problemet ikke kan løses på grundlag af de bestående regler og procedurer, vedtager parterne, at der skal afholdes konsultationer med henblik på at finde en for begge parter tilfredsstillende løsning. Sådanne konsultationer berører ikke parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til deres respektive lovgivning og internationale forpligtelser.

2. Hver af parterne kan opfordre Samarbejdsrådet til under sådanne konsultationer at undersøge, hvilke offentlige interesser hos parterne der berettiger ydelse af offentlig støtte som omhandlet i artikel 41.

ARTIKEL 43

Gennemsigtighed

Hver af parterne skal sikre gennemsigtighed på området offentlig støtte. Hvis en af parterne anmoder derom, skal den anden part navnlig fremlægge oplysninger om støtteordninger, om enkelttilfælde af offentlig støtte eller om det samlede beløb, der er ydet som støtte, og støttens fordeling. Informationsudvekslingen mellem parterne sker under overholdelse af parternes lovgivning om forretningshemmelighed og tavshedspligt.

ARTIKEL 44

Fornyet undersøgelse

1. Hvis der ikke findes regler eller procedurer for gennemførelse af artikel 41, finder bestemmelserne i artikel VI og XVI i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 og WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger anvendelse på offentlig støtte eller subsidier.

2. Samarbejdsrådet undersøger med regelmæssige mellemrum, hvilke fremskridt der er gjort på disse områder. Det skal navnlig fortsætte med at udvikle samarbejdet om og forståelsen af de foranstaltninger, som hver af parterne træffer med henblik på artikel 41.

AFDELING F

ANDRE HANDELSRELATEREDE BESTEMMELSER

ARTIKEL 45

Offentlige indkøb

1. Parterne er enige om at samarbejde for at sikre, at der gælder redelige, retfærdige og gennemskuelige betingelser for adgangen til parternes indkøbskontrakter.

2. Samarbejdsrådet gennemgår regelmæssigt fremskridtene på dette område.

ARTIKEL 46

Intellektuel ejendomsret

1. Parterne sikrer en passende og effektiv beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i overensstemmelse med de højeste internationale standarder. Parterne anvender WTO-aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS) af 1. januar 1996 og forpligter sig til om fornødent at forbedre den beskyttelse, der er fastlagt i nævnte aftale.

2. Hvis der i forbindelse med beskyttelsen af intellektuel ejendomsret opstår problemer, som berører handelsvilkårene, skal der efter anmodning fra en part omgående afholdes konsultationer med henblik på at nå frem til gensidigt tilfredsstillende løsninger.

3. Fællesskabet bekræfter den betydning, det tillægger forpligtelserne i henhold til:

a) Protokollen til Madrid-arrangementet om international registrering af varemærker (Madrid 1989)

b) Den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender (Rom 1961)

c) Patentsamarbejdstraktaten (Washington 1979, som ændret i 1984)

4. Sydafrika er indstillet på positivt at overveje en tiltrædelse af de multilaterale konventioner, der er henvist til i stk. 3, uden at dette dog berører forpligtelserne i henhold til WTO-aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS).

5. Parterne bekræfter den betydning, de tillægger følgende instrumenter:

a) Nice-arrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Genève 1977, som ændret i 1979)

b) Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker (Paris-akten 1971)

c) Den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV) (Genève-akten 1978)

d) Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer med henblik på patentprocedurer (1977, som ændret i 1980)

e) Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten, som ændret i 1979) (WIPO)

f) WIPO's traktat om ophavsret, 1996

6. For at lette gennemførelsen af denne artikel kan Fællesskabet efter anmodning og på vilkår og betingelser, der fastlægges efter fælles aftale, yde faglig bistand til Sydafrika, bl.a. til forberedelsen af love og forskrifter vedrørende beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, forholdsregler mod misbrug af sådanne rettigheder, etablering og styrkelse af indenlandske kontorer og andre organer, der er involveret i håndhævelse og beskyttelse, herunder undervisning af personale.

7. Parterne er enige om, at intellektuel ejendomsret, for så vidt angår denne aftale, især omfatter ophavsret, herunder ophavsret til edb-programmer og beslægtede rettigheder, brugsmodeller, patenter, herunder bioteknologiske opfindelser, industrielle mønstre, geografiske betegnelser, herunder oprindelsesbetegnelser, varemærker og servicemærker, integrerede kredsløbs topografi samt beskyttelse mod illoyal konkurrence som omhandlet i artikel 10a i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret og beskyttelse af fortrolig information om knowhow.

ARTIKEL 47

Standardisering og overensstemmelsesvurdering

Parterne samarbejder på områderne standardisering, godkendelse, certificering, metrologi og kvalitetssikring med henblik på at mindske forskellene mellem parterne på disse områder, fjerne de tekniske handelshindringer og lette den bilaterale handel. Samarbejdet omfatter:

a) foranstaltninger i overensstemmelse med bestemmelserne i WTO-aftalen om tekniske handelshindringer (TBT) for at fremme anvendelsen af internationale tekniske forskrifter, standarder og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, herunder sektorspecifikke foranstaltninger

b) udvikling af aftaler om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering på områder af fælles økonomisk interesse

c) samarbejde på området kvalitetsstyring og -sikring i udvalgte sektorer, der er betydningsfulde for Sydafrika

d) fremme af faglig bistand til initiativer til opbygning af den sydafrikanske kapacitet på områderne godkendelse, metrologi og standardisering

e) udvikling af praktiske forbindelser mellem sydafrikanske og europæiske standardiserings-, godkendelses- og certificeringsorganisationer.

ARTIKEL 48

Told

1. Parterne fremmer og letter samarbejdet mellem deres toldtjenester for at sikre, at bestemmelserne om handel overholdes, og for at garantere en loyal handel. Samarbejdet skal bl.a. give anledning til udveksling af information og uddannelsesordninger.

2. Uden at dette berører andre former for samarbejde, som er omhandlet i denne aftale, navnlig i artikel 90, yder de kontraherende parters administrative myndigheder hinanden gensidig bistand i overensstemmelse med bestemmelserne i protokol 2 til denne aftale.

ARTIKEL 49

Statistikker

Parterne er enige om at samarbejde på dette område. Samarbejdet skal især tage sigte på at opnå en harmonisering af statistiske metoder og praksis, således at data vedrørende handelen med varer og tjenesteydelser og generelt alle de områder, der er omfattet af denne aftale, og som er egnede til statistisk behandling, kan bearbejdes på et gensidigt anerkendt grundlag.

AFSNIT IV

ØKONOMISK SAMARBEJDE

ARTIKEL 50

Indledning

Parterne har aftalt at udvikle og fremme samarbejdet om økonomiske og industrielle spørgsmål til gensidig fordel og i hele den sydafrikanske regions interesse ved at diversificere og styrke deres økonomiske forbindelser, fremme en bæredygtig økonomisk udvikling, støtte modeller for regionalt økonomisk samarbejde, fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder, beskytte og forbedre miljøet, fremme økonomisk indflydelse af de historisk set ugunstigt stillede grupper, herunder kvinderne, og beskytte og fremme arbejdstagernes rettigheder og de fagforeningsmæssige rettigheder.

ARTIKEL 51

Industri

Formålet med samarbejdet på dette område er at lette omstruktureringen og moderniseringen af den sydafrikanske industri, styrke dens konkurrenceevne og vækst og skabe gunstige vilkår for et gensidigt fordelagtigt samarbejde mellem Sydafrikas og Fællesskabets industri.

Samarbejdet. tager bl.a. sigte på:

a) at tilskynde til samarbejde mellem parternes økonomiske aktører (selskaber, fagfolk, branche- eller erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedsorganisationer osv.)

b) at støtte de bestræbelser, der udfoldes af Sydafrikas offentlige og private sektorer med henblik på at omstrukturere og modernisere industrien, på vilkår, der sikrer miljøbeskyttelse, bæredygtig udvikling og økonomisk indflydelse

c) at bidrage til at skabe et klima, som fremmer private initiativer, med henblik på at stimulere og diversificere produktionen til hjemmemarkedet og eksportmarkederne

d) at tilskynde til en bedre udnyttelse af Sydafrikas menneskelige ressourcer og industripotentiale, bl.a. ved at forbedre mulighederne for finansiering gennem kredit og investeringer og ved at støtte industriel innovation, overførsel af teknologi, uddannelse, forskning og teknologisk udvikling.

ARTIKEL 52

Fremme og beskyttelse af investeringer

Samarbejdet mellem parterne tager sigte på at skabe et klima, som fremmer og letter gensidigt fordelagtige indenlandske og udenlandske investeringer, navnlig gennem en forbedring af vilkårene for beskyttelse af investeringer, fremme af investeringer, overførsel af kapital og udveksling af information om investeringsmuligheder.

Samarbejdet har bl.a. til formål at lette og anspore:

a) en eventuel indgåelse af aftaler mellem medlemsstaterne og Sydafrika om fremme og beskyttelse af investeringer

b) en eventuel indgåelse af aftaler mellem medlemsstaterne og Sydafrika om undgåelse af dobbeltbeskatning

c) udveksling af information om investeringsmuligheder

d) bestræbelser med henblik på at opnå, at procedurerne og den administrative praksis på investeringsområdet harmoniseres og forenkles

e) støtte gennem hensigtsmæssige instrumenter til fremme og ansporing af investeringer i Sydafrika og i den sydafrikanske region.

ARTIKEL 53

Udvikling af handelen

1. Parterne forpligter sig til at udvikle, diversificere og forøge deres indbyrdes samhandel og forbedre den sydafrikanske produktions konkurrenceevne på hjemmemarkedet og de regionale og internationale markeder.

2. Samarbejdet om udvikling af handelen koncentreres navnlig om følgende:

a) udarbejdelse af hensigtsmæssige handelsudviklingsstrategier og tilvejebringelse af handelsvilkår, der er gunstige for konkurrenceevnen

b) opbygning af kapacitet og udvikling af menneskelige ressourcer og faglige kvalifikationer inden for handel og dertil knyttede tjenesteydelser, både i den offentlige og i den private sektor, herunder styrkelse af arbejdskraften

c) udveksling af information om markedsbehovene

d) overførsel af knowhow og teknologi gennem investeringer og joint ventures

e) udvikling af den private sektor, herunder navnlig små og mellemstore virksomheder, som beskæftiger sig med handel

f) oprettelse, tilpasning og styrkelse af organisationer, der er beskæftiget med udvikling af handel og dertil knyttede tjenesteydelser

g) regionalt samarbejde med henblik på udvikling af handel og handelsrelaterede infrastrukturer og tjenesteydelser i det sydlige Afrika.

ARTIKEL 54

Mikrovirksomheder og
små og mellemstore virksomheder

Parterne søger at udvikle og styrke mikrovirksomheder (MV) og små og mellemstore virksomheder (SMV) i Sydafrika samt fremme samarbejdet mellem SMV i Fællesskabet og i Sydafrika og den sydafrikanske region på en sådan måde, at der tages hensyn til ligestilling mellem kønnene. Parterne skal bl.a.:

a) hvis det er relevant, samarbejde om at skabe lovgivningsmæssige, administrative, institutionelle, tekniske, beskatningsmæssige og finansielle rammer, der gør det muligt at oprette og udvide MV og SMV

b) yde den fornødne bistand til MV og SMV, uanset disses juridiske status, på områder som finansiering, uddannelse, teknologi og markedsføring

c) yde bistand til selskaber, organisationer, beslutningstagere og organer, der leverer de i litra b) omhandlede tjenesteydelser, gennem faglig støtte, informationsudveksling og opbygning af kapacitet

d) etablere og fremme hensigtsmæssige kontakter mellem aktører i den private sektor i Sydafrika, det sydlige Afrika og Fællesskabet med henblik på at forbedre informationsstrømmen (vedrørende udformning og gennemførelse af strategier, forretningstendenser og -muligheder, etablering af netværk, joint ventures og formidling af knowhow).

ARTIKEL 55

Informationssamfund telekommunikation og informationsteknologi

1. Parterne er enige om at samarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT), som de anser for at være nøglesektorer i det moderne samfund og af vital betydning for den økonomiske og sociale udvikling og for udviklingen af et informationssamfund. Kommunikation omfatter i denne forbindelse postvæsen, radio- og tv-spredning, telekommunikation og informationsteknologier. Formålet med samarbejdet er:

a) at sikre Sydafrikas offentlige og private organer bedre adgang til kommunikationsmidler, elektronik og informationsteknologier gennem støtte til udvikling af infrastrukturnet, menneskelige ressourcer og hensigtsmæssige informationssamfundspolitikker i Sydafrika

b) at støtte samarbejdet på dette område mellem landene i den sydafrikanske region, især i forbindelse med satellitteknologi

c) at tage fat på udfordringerne i forbindelse med globalisering, nye teknologier og institutionel og sektoriel omstrukturering og afhjælpe de mangler, der er ved at opstå inden for grundlæggende informationstjenester og avancerede tjenester.

2. Samarbejdet skal bl.a. omfatte:

a) dialog om forskellige aspekter af informationssamfundet, herunder forskriftsmæssige aspekter og kommunikationspolitik

b) udveksling af information og eventuel faglig bistand med hensyn til forskrifter, standardisering, overensstemmelsesprøvning og certificering vedrørende informations- og kommunikationsteknologier samt brug af frekvenser

c) udbredelse af nye informations- og kommunikationsteknologier og udvikling af nye faciliteter, især med hensyn til indbyrdes forbindelser mellem netværk og driftskompatibilitet mellem applikationer

d) ansporing til og gennemførelse af fælles forskning og teknologisk udvikling for projekter vedrørende nye teknologier med tilknytning til informationssamfundet

e) adgang for sydafrikanske organisationer til Fællesskabets projekter eller programmer på grundlag af de ordninger, der gælder for de pågældende forskellige områder, og adgang for fællesskabsorganisationer til tiltag, der er iværksat af Sydafrika, på samme betingelser.

ARTIKEL 56

Postsamarbejde

Samarbejdet på dette område omfatter:

a) udveksling af information og dialog om postspørgsmål, bl.a. vedrørende regionale og internationale aktiviteter, forskriftsmæssige aspekter og strategibeslutninger

b) faglig bistand vedrørende forskrifter, driftsmæssige standarder og udvikling af menneskelige ressourcer

c) fremme og gennemførelse af fælles projekter, herunder forskning, vedrørende den teknologiske udvikling i denne sektor.

ARTIKEL 57

Energi

1. Samarbejdet på dette område sigter mod:

a) at forbedre de sydafrikanske borgeres adgang til økonomisk overkommelige, pålidelige og bæredygtige energikilder

b) at omorganisere og modernisere produktion, distribution og forbrug af energi, således at der kan leveres passende tjenesteydelser på optimale vilkår med hensyn til økonomisk effektivitet, social udvikling og miljømæssigt acceptable forhold

c) støtte til samarbejdet mellem landene i den sydafrikanske region med henblik på lokalt at udnytte de disponible energikilder effektivt og miljøvenligt.

2. Samarbejdet tager specifikt sigte på:

a) at støtte udviklingen af hensigtsmæssige energipolitikker og -infrastrukturer i Sydafrika

b) at diversificere energiforsyningerne i Sydafrika

c) at forbedre energiforsyningsværkernes produktionsstandarder i teknisk, økonomisk og finansiel henseende, navnlig i sektorerne for elektricitet og flydende brændstoffer

d) at lette opbygningen af lokal ekspertisekapacitet, navnlig gennem almen og faglig uddannelse

e) at udvikle nye og vedvarende energiformer og støtte infrastrukturen, især med henblik på energiforsyningen til landdistrikter

f) at gøre energiudnyttelsen mere rationel, navnlig ved at forbedre energisystemernes effektivitet

g) at fremme overførsel og brug af miljøvenlige teknologier

h) at fremme det regionale energisamarbejde i det sydlige Afrika.

ARTIKEL 58

Minedrift og mineraler

1. Formålet med samarbejdet på dette område er bl.a.:

a) at støtte og fremme strategier, som øger sundheds- og sikkerhedsstandarderne i mineindustrien og forbedrer arbejdsvilkårene

b) at tilvejebringe oplysninger om mineralressourcer og geovidenskabelig information til brug for investeringer i prospektering og minedrift. Der bør som led i samarbejdet også etableres et gensidigt fordelagtigt klima, der tiltrækker investeringer til sektoren, herunder også til SMV (og til tidligere dårligt stillede lokalsamfund)

c) at støtte politikker, der sikrer, at minedrift finder sted under behørig hensyntagen til miljø og bæredygtig udvikling, idet der også tages hensyn til landets særlige forhold og minedriftens art

d) at samarbejde om forskning og udvikling inden for minedrifts- og mineralteknologi.

2. Samarbejdet vil omfatte sydafrikanske aktiviteter, der iværksættes inden for rammerne af Southern African Development Community's (SADC) koordinationsenhed for minedrift.

ARTIKEL 59

Transport

1. Formålet med samarbejdet på dette område er:

a) at sikre Sydafrikas borgere bedre adgang til økonomisk overkommelige, sikre og pålidelige transportmidler og lette varestrømmen i landet gennem støtte til udvikling af intermodale infrastrukturnet og transportsystemer, der er økonomisk og miljømæssigt bæredygtige

b) at støtte samarbejdet mellem landene i den sydafrikanske region med henblik på at skabe et bæredygtigt transportnet, som dækker de regionale behov.

2. Samarbejdet koncentreres navnlig om:

a) at bidrage til omstruktureringen og moderniseringen af vej-, jernbane-, havne- og lufthavnsinfrastrukturen

b) at gennemføre en gradvis forbedring af forholdene inden for luftfart, jernbaner og veje samt multimodal transit og forbedre forvaltningen af veje, jernbaner, havne og lufthavne samt søfart og luftfart

c) at øge luftfarts- og søfartssikkerheden ved at forbedre støtten til navigation og uddannelse, således at der kan gennemføres effektive programmer.

ARTIKEL 60

Turisme

1. Parterne samarbejder om at styrke udviklingen af en konkurrencedygtig turistindustri. I den sammenhæng er parterne navnlig enige om:

a) at fremme udviklingen af turistindustrien som drivkraft for økonomisk vækst, økonomisk indflydelse, beskæftigelse og valutaindtjening

b) at søge at etablere en strategisk alliance, hvori de offentlige, private og Fællesskabets interesser er repræsenteret, for at sikre en bæredygtig udvikling af turismen

c) at gennemføre fælles tiltag inden for f.eks. udvikling af produkter og markeder, menneskelige ressourcer og institutionelle strukturer

d) at samarbejde om uddannelse og opbygning af kapacitet i turistsektoren for at forbedre serviceniveauet

e) at samarbejde om at fremme og udvikle turismen i lokalsamfundene gennem pilotprojekter i landdistrikter

f) at lette turisternes frie bevægelighed.

2. Parterne er enige om, at samarbejdet inden for turisme bl.a. skal bygge på følgende retningslinjer:

a) respekt for lokalsamfundenes integritet og interesser, især når der er tale om lokalsamfund i landdistrikter

b) understregning af kulturarvens betydning

c) fremme af uddannelse, overførsel af knowhow og bevidstgørelse på bredere plan

d) tilvejebringelse af et positivt samspil mellem turisme og miljøbeskyttelse

e) fremme af regionalt samarbejde i det sydlige Afrika.

ARTIKEL 61

Landbrug

1. Samarbejdet på dette område tager sigte på at fremme en integreret, harmonisk og bæredygtig udvikling af Sydafrikas landdistrikter. Samarbejdet koncentreres navnlig om:

a) om fornødent at modernisere og omstrukturere landbrugssektoren ved hjælp af metoder, der indbefatter modernisering af infrastruktur og udstyr, udvikling af emballerings- og oplagringsteknikker og forbedring af de private distributions- og markedsføringskæder

b) at fremme udviklingen og styrkelsen af konkurrenceevnen hos landbrugere fra tidligere dårligt stillede lokalsamfund og lette tilvejebringelsen af hensigtsmæssige tjenesteydelser på landbrugsområdet i forbindelse hermed

c) at diversificere og udvikle produktion og eksterne markeder

d) at oprette og udvikle samarbejde om dyre- og plantesundhed og landbrugsproduktionsteknikker

e) at undersøge foranstaltninger med henblik på at harmonisere standarder og regler vedrørende dyre- og plantesundhed for at øge samhandelen under hensyntagen til hver parts gældende lovgivning og i overensstemmelse med WTO-reglerne.

2. Samarbejdet gennemføres bl.a. ved hjælp af overførsel af knowhow, etablering af joint ventures og programmer til opbygning af kapacitet.

ARTIKEL 62

Fiskeri

Samarbejdet på dette område tager sigte mod at fremme en bæredygtig forvaltning og udnyttelse af fiskeriressourcerne, som på lang sigt er til fordel for begge parter. Dette skal ske gennem udveksling af information og udformning og gennemførelse af aftalte ordninger, som kan omfatte parternes ønsker på det økonomiske, handelsmæssige, udviklingsmæssige, videnskabelige og tekniske område. Disse ordninger vil blive fastlagt i en særskilt, gensidigt fordelagtig fiskeriaftale, som parterne forpligter sig til at søge at færdiggøre snarest muligt.

ARTIKEL 63

Tjenesteydelser

Parterne er enige om at fremme samarbejdet på området tjenesteydelser som helhed og områderne bank- og forsikringsvirksomhed samt andre finansielle tjenesteydelser i særdeleshed, bl.a. ved:

a) at fremme handelen med tjenesteydelser

b) i de tilfælde, hvor det er relevant, at udveksle information om regler, love og forskrifter, der regulerer tjenesteydelsessektoren hos parterne

c) at forbedre regnskab, revision, tilsyn og regulering inden for finansielle tjenesteydelser og finansiel overvågning, f.eks. ved at lette uddannelsesordninger

ARTIKEL 64

Forbrugerpolitik og beskyttelse af forbrugernes sundhed

Parterne indleder et samarbejde på området forbrugerpolitik og beskyttelse af forbrugernes sundhed, som navnlig tager sigte på:

a) at etablere systemer for gensidig information om nationalt forbudte og farlige produkter

b) at udveksle information og erfaringer om etablering og drift af efterfølgende markedsovervågning af produkter og produktsikkerhed

c) at forbedre forbrugeroplysningen, navnlig om priser, produktegenskaber og udbudte tjenesteydelser

d) at anspore til udveksling mellem repræsentanter for forbrugerinteresser

e) at øge kompatibiliteten mellem forbrugerpolitikker og -systemer

f) at udveksle information om øget forbrugerbevidsthed gennem oplysning og uddannelse

g) at underrette om håndhævelse og samarbejde mellem parterne i forbindelse med undersøgelser af skadelig eller illoyal forretningspraksis

h) at udveksle information om effektive midler til at rette op på skader for forbrugere, som er ofre for illegale aktiviteter.

AFSNIT V

UDVIKLINGSSAMARBEJDE

AFDELING A
ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ARTIKEL 65

Mål

1. Udviklingssamarbejdet mellem Fællesskabet og Sydafrika finder sted inden for rammerne af dialog og partnerskab og støtter de politikker og reformer, der gennemføres af de nationale myndigheder.

2. Udviklingssamarbejdet skal især bidrage til Sydafrikas bestræbelser for at opnå en harmonisk og bæredygtig økonomisk og social udvikling og dets integration i verdensøkonomien og til at konsolidere grundlaget for et demokratisk samfund og en stat styret af retsstatsprincipper, i hvilket de politiske, sociale og kulturelle aspekter af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder overholdes.

3. I den sammenhæng gives der prioritet til ledsageforanstaltninger, der bidrager til at bekæmpe fattigdom.

ARTIKEL 66

Prioriteter

1. Udviklingssamarbejdet vedrører navnlig:

a) støtte til politikker og instrumenter med henblik på at sikre en gradvis integration af Sydafrikas økonomi i verdensøkonomien og verdenshandelen, forøgelse af beskæftigelsen, en bæredygtig udvikling af private virksomheder, regionalt samarbejde og integration. I den sammenhæng skal opmærksomheden særlig rettes mod støtte til de tilpasningstiltag i regionen, der følger af etableringen af frihandelsområdet i henhold til denne aftale, især i SACU.

b) forbedring af levevilkårene og levering af sociale basisydelser

c) støtte til demokratisering, beskyttelse af menneskerettigheder, sund offentlig forvaltning, styrkelse af det civile samfund og dets integration i udviklingsprocessen.

2. Dialogen og partnerskabet mellem offentlige myndigheder og ikke-statslige udviklingspartnere og aktører vil blive fremmet.

3. Programmet fokuserer på basisbehovene i de tidligere dårligt stillede lokalsamfund og afspejler de kønsrelaterede og miljømæssige udviklingsdimensioner.

ARTIKEL 67

Berettigede støttemodtagere

De samarbejdspartnere, som der kan ydes finansiel og faglig bistand til, er myndigheder og offentlige organer på nationalt, regionalt og lokalt plan, ikke-statslige organisationer, lokalsamfundsorganisationer, regionale og internationale organisationer, institutioner og offentlige eller private aktører. Andre organer vil ligeledes kunne opnå støtte, hvis begge parter er enige herom.

ARTIKEL 68

Midler og metoder

1. De midler, der kan tages i anvendelse som led i de i artikel 66 omhandlede samarbejdsforanstaltninger, omfatter navnlig undersøgelser, faglig bistand, uddannelse eller andre tjenesteydelser, leverancer og arbejder samt revisions- og evalueringskontrol og -missioner.

2. Fællesskabsfinansieringen, som, afhængigt af foranstaltningens behov og art, afholdes i lokal eller i fremmed valuta, kan dække:

a) statens budgetudgifter til støtte af reformer og gennemførelse af strategier i de prioriterede sektorer, der identificeres på grundlag af en dialog

b) investeringer (med undtagelse af køb af bygninger) og udstyr

c) i visse tilfælde, og især hvis et program gennemføres af en ikke-statslig partner, faste udgifter.

3. Der skal i princippet kræves et bidrag fra de i artikel 67 omhandlede partnere i forbindelse med hver enkelt samarbejdsforanstaltning. Bidragets art og størrelsesorden skal afpasses efter partnerens muligheder og foranstaltningernes art.

4. Der kan eventuelt tilstræbes kohærens og komplementaritet med andre bidragydere, herunder navnlig Fællesskabets medlemsstater.

5. Begge parter træffer hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at offentligheden gøres opmærksom på fællesskabskarakteren af udviklingssamarbejdet i henhold til denne aftale.

ARTIKEL 69

Programmering

1. Der gennemføres en flerårig vejledende programmering baseret på specifikke mål, som er i overensstemmelse med de i artikel 66 omhandlede prioriteter, og med angivelse af fremgangsmåderne for forberedelse, gennemførelse og overvågning af udviklingssamarbejdet og deraf følgende foranstaltninger i en referenceperiode; programmeringen skal finde sted inden for rammerne af tætte kontakter mellem Fællesskabet og Sydafrikas regering med bidrag fra Den Europæiske Investeringsbank. Resultatet af programmeringsdrøftelserne opstilles i et flerårigt vejledende program, som skal undertegnes af begge parter.

2. De detaljerede operationelle procedurer og bestemmelser for gennemførelsen og overvågningen af udviklingssamarbejdet vedlægges som bilag til det flerårige vejledende program.

ARTIKEL 70

Identifikation, forberedelse og vurdering af projekter

1. Sydafrikas regerings nationale anvisningsberettigede i medfør af artikel 80 eller enhver anden berettiget modtager i henhold til artikel 67 har ansvaret for at identificere og forberede udviklingsforanstaltninger.

2. Det projekt- og programmateriale, Fællesskabet forelægger til finansiering, skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for en vurdering af projekterne eller programmerne. Den nationale anvisningsberettigede eller de andre berettigede modtagere skal videresende dette materiale officielt til delegationslederen.

3. Vurderingen af udviklingsforanstaltningerne foretages i fællesskab af den nationale anvisningsberettigede og/eller de andre berettigede modtagere og Fællesskabet.

ARTIKEL 71

Forslag og afgørelse om finansiering

1. Delegationslederen resumerer konklusionerne af vurderingen i et finansieringsforslag, der udarbejdes i nært samarbejde med den nationale anvisningsberettigede og/eller den ansøgende partner.

2. Fællesskabet færdiggør finansieringsforslaget og fremsender det til Fællesskabets beslutningstagende organ.

ARTIKEL 72

Finansieringsaftaler

1. Ethvert projekt eller program, som godkendes af Fællesskabet, er omfattet af:

a) en finansieringsaftale, der er udarbejdet mellem Kommissionen, på Fællesskabets vegne, og den nationale anvisningsberettigede, på vegne af Sydafrikas regering, eller den berettigede modtager

b) eller en kontrakt med internationale organisationer eller juridiske personer, fysiske personer eller enhver anden aktør som omhandlet i artikel 67 med ansvar for at gennemføre det pågældende projekt eller program.

2. Samtlige finansieringsaftaler eller kontrakter skal indeholde bestemmelser om kontrol på stedet foretaget af Kommissionen og De Europæiske Fællesskabers Revisionsret.

AFDELING B
GENNEMFØRELSE

ARTIKEL 73

Kriterier for udvælgelse af leverandører og leverancer

1. Deltagelse i udbud og kontrakter er åben på lige fod for alle fysiske og juridiske personer i Fællesskabets medlemsstater, Sydafrika og AVS-staterne. Deltagelsen kan udvides til også at omfatte andre udviklingslande i behørigt begrundede tilfælde og for at sikre den størst mulige omkostningseffektivitet.

2. Leverancer skal have oprindelse i medlemsstaterne, Sydafrika eller AVS-staterne. I behørigt begrundede ekstraordinære tilfælde kan leverancerne have oprindelse i andre lande.

ARTIKEL 74

Ordregivende myndighed

1. Kontrakter om bygge- og anlægsarbejder, indkøb og tjenesteydelser udarbejdes, forhandles og indgås af den berettigede modtager efter aftale og i samarbejde med Kommissionen.

2. Berettigede modtagere kan anmode Kommissionen om at forberede, forhandle og indgå kontrakter om tjenesteydelser på deres vegne, direkte eller gennem det relevante organ.

ARTIKEL 75

Indkøbsprocedurer

Procedurerne for indkøb eller kontrakter, der finansieres af Fællesskabet, er fastlagt i de generelle bestemmelser, der er vedlagt finansieringsaftalerne.

ARTIKEL 76

Almindelige bestemmelser og betingelser

Indgåelsen og gennemførelsen af kontrakter om bygge- og anlægsarbejder, indkøb og tjenesteydelser, der finansieres af Fællesskabet, er underkastet bestemmelserne i denne aftale og de respektive almindelige bestemmelser og betingelser for kontrakter om bygge- og anlægsarbejder, indkøb og tjenesteydelser, som Samarbejdsrådet træffer afgørelse om.

ARTIKEL 77

Bilæggelse af tvister

Enhver tvist mellem Sydafrika og en ordregiver eller en leverandør af varer eller tjenesteydelser under gennemførelsen af en kontrakt, som finansieres af Fællesskabet, skal bilægges ved voldgift i henhold til de procedureregler for mægling og voldgift for kontrakter, som Samarbejdsrådet træffer afgørelse om.

ARTIKEL 78

Skatte- og toldordninger

1. Sydafrikas regering indrømmer fuld fritagelse for skatter, told og/eller afgifter med tilsvarende virkning for alle kontrakter, der finansieres af Fællesskabet.

2. De nærmere bestemmelser for de i stk. 1 omhandlede ordninger fastlægges ved brevveksling mellem Sydafrikas regering og Kommissionen.

ARTIKEL 79

Den ledende anvisningsberettigede

Kommissionen udpeger en ledende anvisningsberettiget, som er ansvarlig for forvaltningen af de ressourcer, Fællesskabet stiller til rådighed til udviklingssamarbejde med Sydafrika.

ARTIKEL 80

Den nationale anvisningsberettigede og den udbetalende myndighed

1. Sydafrikas regering udpeger en national anvisningsberettiget, der skal repræsentere den i forbindelse med alle transaktioner vedrørende de af Kommissionen finansierede projekter, som er genstand for finansieringsaftaler mellem Sydafrika og Fællesskabet. Der udpeges ligeledes en udbetalende myndighed.

2. De forpligtelser og opgaver, der pålægges den ledende anvisningsberettigede, den nationale anvisningsberettigede og den udbetalende myndighed, fastlægges gennem udveksling af instrumenter mellem Sydafrikas regering og Kommissionen i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommissionens finansforordninger vedrørende præferenceaftaler.

ARTIKEL 81

Delegationsleder

1. Kommissionen repræsenteres i Sydafrika af delegationslederen, som sammen med den nationale anvisningsberettigede sørger for gennemførelsen, overvågningen og opfølgningen af det finansielle og faglige samarbejde i overensstemmelse med principperne for sund finansiel forvaltning og bestemmelserne i denne aftale. Delegationslederen bemyndiges navnlig til at lette og fremskynde forberedelsen, vurderingen og gennemførelsen af projekter og programmer.

2. Sydafrikas regering indrømmer delegationslederen og de tjenestemænd fra Kommissionen, som udsendes til Sydafrika, privilegier og immuniteter i overensstemmelse med Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser af 1961.

3. Parterne søger ved fastlæggelsen af de opgaver og forpligtelser, som skal pålægges den nationale anvisningsberettigede og delegationslederen, at sikre, at projekterne og programmerne i størst mulig udstrækning forvaltes lokalt, og at de er forenelige og kohærente med den praksis, der gælder i de øvrige AVS-stater.

ARTIKEL 82

Overvågning og evaluering

1. Formålet med overvågningen og evalueringen er at opnå en ekstern vurdering af udviklingsforanstaltningerne (forberedelse, gennemførelse og efterfølgende funktion) med henblik på at forbedre effektiviteten under igangværende og fremtidige foranstaltninger. Sydafrika og Fællesskabet udfører dette arbejde i fællesskab.

2. Sydafrika og Fællesskabet gennemfører i fællesskab overvågningen og evalueringen af samarbejdet. Der kan afholdes årlige konsultationer for at vurdere gennemførelsen og aftale, hvilke forholdsregler der skal træffes for at tilpasse og forbedre gennemførelsen af det flerårige vejledende program samt for at forberede fremtidige foranstaltninger.

AFSNIT VI

SAMARBEJDE PÅ ANDRE OMRÅDER

ARTIKEL 83

Videnskab og teknologi

Parterne forpligter sig til at intensivere det videnskabelige og teknologiske samarbejde. De nærmere bestemmelser for gennemførelsen af dette mål er opstillet i en særskilt aftale, som trådte i kraft i november 1997.

ARTIKEL 84

Miljø

1. Parterne samarbejder om at sikre en bæredygtig udvikling gennem rationel udnyttelse af ikke-vedvarende naturressourcer og bæredygtig udnyttelse af vedvarende naturressourcer, således at miljøbeskyttelsen, forebyggelsen af miljøforringelse og kontrollen med forurening fremmes. Parterne søger at forbedre miljøkvaliteten og arbejder sammen om at bekæmpe globale miljøproblemer.

2. Parterne viser udviklingen af kapacitet inden for miljømæssig forvaltning særlig opmærksomhed. Der indledes en dialog om identifikation af miljømæssige prioriteter. De tidligere sydafrikanske politikkers virkninger for miljøsituationen, vil blive gennemgået og afhjulpet i de tilfælde, hvor det er muligt.

3. Samarbejdsforbindelserne vil bl.a. omfatte spørgsmål vedrørende byudvikling og udnyttelse af jord til landbrug og andre formål, ørkendannelse, forvaltning af affald, herunder farligt og nukleart affald, forvaltning af farlige kemikalier, bevaring og bæredygtig forvaltning af den biologiske mangfoldighed, bæredygtig forvaltning af skovressourcer, kontrol med vandkvalitet, kontrol med forurening fra industri og andre kilder, kontrol med kyst- og havforurening og forvaltning af havressourcer, integreret vandopsamlingsforvaltning, herunder forvaltning af internationale flodbækkener, forvaltning af vandefterspørgsel og spørgsmål vedrørende nedbringelse af emissioner af drivhusgas.

ARTIKEL 85

Kultur

1. Parterne forpligter sig til at samarbejde på det kulturelle område for at fremme et tilbundsgående kendskab til og en bedre forståelse af den kulturelle mangfoldighed i Sydafrika og i Fællesskabet. Parterne vil fjerne hindringerne for interkulturel kommunikation og samarbejde og vil stimulere bevidstheden om den indbyrdes afhængighed mellem folkeslag af forskellige kulturer. De vil arbejde for, at befolkningen i Sydafrika og Fællesskabet i større omfang deltager i den gensidige kulturelle berigelse.

2. Kontakterne på det kulturelle område skal tage sigte på at bevare og udvide kulturarven og frembringe og udbrede kulturelle goder og tjenesteydelser. Der skal i videst mulig udstrækning gøres brug af nationale, regionale og mellemregionale kommunikationsmidler og infrastrukturer for at lette de kulturelle kontakter, samtidig med at respekten for ophavsret og beslægtede rettigheder fremmes.

3. Parterne samarbejder om kulturelle arrangementer og udvekslinger mellem institutioner og sammenslutninger fra Sydafrika og Fællesskabet.

ARTIKEL 86

Sociale anliggender

1. Parterne indfører en dialog om socialt samarbejde. Den skal omfatte, men ikke nødvendigvis være begrænset til, spørgsmål vedrørende sociale problemer i et samfund efter apartheid, fattigdomsbekæmpelse, arbejdsløshed, ligestilling mellem kønnene, vold mod kvinder, børns rettigheder, arbejdsmarkedsforbindelser, folkesundhed, sikkerhed på arbejdspladsen og befolkningsspørgsmål.

2. Parterne finder, at økonomisk udvikling skal ledsages af social fremgang. De erkender ansvaret for at garantere grundlæggende sociale rettigheder, som specifikt tager sigte på at sikre arbejdstagernes foreningsfrihed, retten til kollektive forhandlinger, afskaffelse af tvangsarbejde, afskaffelse af diskrimination i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse og effektiv afskaffelse af børnearbejde. De relevante ILO-standarder skal danne referencerammen for udviklingen af disse rettigheder.

ARTIKEL 87

Information

Parterne træffer passende foranstaltninger for at fremme og anspore til en effektiv gensidig udveksling af information. Der vil bl.a. blive givet prioritet til udbredelse af information om samarbejdet mellem Sydafrika og Fællesskabet. Desuden bestræber parterne sig på at give den brede offentlighed grundlæggende oplysninger om Sydafrika og Den Europæiske Union og forsyne særlige målgrupper i Sydafrika med specifik information om Den Europæiske Unions politikker og særlige målgrupper i Den Europæiske Union med specifik information om Sydafrikas politikker.

ARTIKEL 88

Presse og audiovisuelle medier

Parterne ansporer til samarbejde inden for presse og audiovisuelle medier for at støtte den videre udvikling og fremme frie og pluralistiske medier. Der tilstræbes bl.a. samarbejde gennem:

a) fremme af udviklingen af menneskelige ressourcer, navnlig ved hjælp af uddannelses- og udvekslingsprogrammer for journalister og branchefolk i medierne

b) tilskyndelse til større adgang til informationskilder for medierne

c) udveksling af teknisk knowhow og information

d) produktion af audiovisuelle programmer.

ARTIKEL 89

Menneskelige ressourcer

1. Parterne samarbejder med henblik på at øge værdien af de menneskelige ressourcer i Sydafrika på alle de områder, der er omfattet af denne aftale. Samarbejdet sigter mod at styrke den institutionelle kapacitet i regeringens centrale områder for udvikling af menneskelige ressourcer, idet der vises de befolkningsgrupper, som er dårligst stillet, særlig opmærksomhed.

2. For at øge ekspertisen hos lederne i den offentlige og i den private sektor optrapper parterne deres samarbejde om almen og faglig uddannelse og samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og firmaer. Der lægges særlig vægt på at fremme etableringen af faste kontakter mellem specialorganer i Den Europæiske Union og Sydafrika for at fremme fælles anvendelse og udveksling af erfaringer og tekniske ressourcer.

3. Parterne ansporer til udveksling af information for at fremme samarbejdet med hensyn til de relevante myndigheders anerkendelse af grader og diplomer.

4. Parterne ansporer til tætte forbindelser og samarbejde mellem højere uddannelsesinstitutioner, f.eks. universiteter.

ARTIKEL 90

Bekæmpelse af narkotika og hvidvaskning af penge

Parterne forpligter sig til at samarbejde om at bekæmpe narkotika og hvidvaskning af penge

a) ved at fremme iværksættelsen af Sydafrikas dispositionsplan for narkotikakontrol og styrke effektiviteten af regionale programmer i Sydafrika og det sydlige Afrika, som tager sigte på at bekæmpe ulovligt misbrug af narkotika og psykotrope stoffer, samt produktion, forsyning og ulovlig handel med disse stoffer, på grundlag af de relevante internationale FN-konventioner om narkotikakontrol

b) ved at bekæmpe anvendelse af deres finansielle institutioner til hvidvaskning af penge fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og fra narkotikahandel i særdeleshed, på grundlag af standarder svarende til dem, som er vedtaget af internationale organer, herunder navnlig Den Finansielle Aktionsgruppe vedrørende Hvidvaskning af Penge (FATF), og

c) ved at bekæmpe ulovlig anvendelse af prækursorer og andre stoffer, der er nødvendige til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer, på grundlag af Fællesskabets og andre internationale myndigheders standarder, herunder også standarder vedtaget af Chemical Action Task Force (CATF).

ARTIKEL 91

Beskyttelse af data

1. Parterne samarbejder for at forbedre beskyttelsen i forbindelse med bearbejdning af persondata under hensyntagen til de internationale standarder.

2. Samarbejdet om beskyttelse af persondata kan indbefatte faglig bistand i form af udveksling af information og eksperter og etablering af fælles programmer og projekter.

3. Samarbejdsrådet gennemgår regelmæssigt de fremskridt, der gøres på dette område.

ARTIKEL 92

Sundhed

1. Parterne samarbejder om at forbedre befolkningernes psykiske og fysiske sundhed ved at fremme sundheden og forebygge sygdomme.

2. På området folkesundhed samarbejder parterne ved at udveksle viden og erfaringer vedrørende programmer, som bl.a. tager sigte på at udbrede information, forbedre uddannelsen og oplæringen af fagfolk i sundhedssektoren, overvåge sygdomme og udvikle sundhedsinformationssystemer, mindske risici for sygdomme, der har relation til livsstil, og forebygge og kontrollere hiv/aids og andre smitsomme sygdomme.

3. Samarbejdet på området sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen omfatter udveksling af information om lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger med henblik på at forebygge ulykker, erhvervssygdomme og erhvervsrelaterede sundhedsrisici.

4. Samarbejdet på det farmaceutiske område kan omfatte støtte til evaluering og registrering af lægemidler.

AFSNIT VII

FINANSIELLE ASPEKTER AF SAMARBEJDET

ARTIKEL 93

Mål

For at målene i denne aftale kan virkeliggøres, modtager Sydafrika finansiel og faglig bistand fra Fællesskabet i form af gavebistand og lån til støtte for landets sociale og økonomiske udviklingsbehov.

ARTIKEL 94

Gavebistand

Den finansielle bistand i form af gavebistand vil være omfattet af:

a) en særlig finansiel facilitet på fællesskabsbudgettet til støtte for de udviklingssamarbejdsaktiviteter, der er omhandlet i artikel 65 og 66

b) andre finansielle ressourcer, som stilles til rådighed via andre fællesskabsbudgetposter til udvikling og internationale samarbejdsaktiviteter, der er omfattet af anvendelsesområdet for de pågældende budgetposter. Proceduren for indgivelse og godkendelse af ansøgninger, gennemførelse og overvågning/evaluering vil være i overensstemmelse med de almindelige betingelser, der gælder for den pågældende budgetpost.

ARTIKEL 95

Lån

Hvad angår finansiel bistand i form af lån, vil Den Europæiske Investeringsbank efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union kunne overveje, om den kan forøge sin finansiering af investeringsprojekter i Sydafrika gennem langfristede lån inden for rammerne af maksimumsbeløb og løbetider, der skal fastlægges i henhold til de relevante bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

ARTIKEL 96

Regionalt samarbejde

Den finansielle bistand fra Fællesskabet, som der henvises til i de foregående artikler, kan anvendes til finansiering af projekter eller programmer af national eller lokal interesse i Sydafrika samt til Sydafrikas deltagelse i regionale samarbejdsaktiviteter, som det iværksætter sammen med andre udviklingslande.

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

ARTIKEL 97

Institutionel struktur

1. Parterne er enige om at oprette et Samarbejdsråd, som skal:

a) sikre, at aftalen fungerer og gennemføres korrekt, og sørge for dialogen mellem parterne

b) undersøge udviklingen i handelen og samarbejdet mellem parterne

c) søge passende metoder til at forhindre problemer, som måtte opstå på områder, der er omfattet af aftalen

d) udveksle standpunkter og fremsætte forslag om spørgsmål af fælles interesse vedrørende handel og samarbejde, herunder fremtidige tiltag og disponible ressourcer til gennemførelse heraf.

2. Samarbejdsrådets sammensætning, mødehyppighed, dagsorden og mødested aftales på grundlag af konsultation mellem parterne.

3. Det ovenfor omhandlede samarbejdsråd bemyndiges til at træffe afgørelser vedrørende alle spørgsmål, der er omfattet af denne aftale.

4. Parterne er enige om at fremme og lette regelmæssige kontakter mellem deres respektive parlamenter vedrørende de samarbejdsområder, der er omfattet af aftalen.

5. Parterne tilskynder ligeledes til kontakter mellem andre lignende og relevante institutioner i Sydafrika og Den Europæiske Union, såsom Det Europæiske Fællesskabs Økonomiske og Sociale Udvalg og Sydafrikas National Economic Development and Labour Council (NEDLAC).

ARTIKEL 98

Skattemæssig undtagelsesbestemmelse

1. Den mestbegunstigelsesbehandling, der indrømmes i henhold til denne aftale, eller enhver anden ordning, som vedtages i henhold til denne aftale, finder ikke anvendelse på skattefordele, som Sydafrika og Fællesskabets medlemsstater nu eller i fremtiden indrømmer på grundlag af aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning eller andre skatteordninger, eller i medfør af national skattelovgivning.

2. Intet i denne aftale og ingen ordninger, som vedtages i henhold til denne aftale, må fortolkes således, at parterne hindres i at træffe eller håndhæve foranstaltninger, som tager sigte på at forebygge skatteundgåelse eller -unddragelse efter skattebestemmelser i aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning eller andre skatteordninger eller indenlandsk skattelovgivning.

3. Intet i denne aftale og ingen ordninger, som vedtages i henhold til denne aftale, må fortolkes således, at Fællesskabets medlemsstater eller Sydafrika under anvendelsen af de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning hindres i at sondre mellem skattepligtige, som ikke befinder sig i den samme situation, især hvad angår disses bopæl eller det sted, hvor deres kapital er investeret.

ARTIKEL 99

Varighed

Denne aftale indgås for en ubegrænset periode. Hver part kan opsige aftalen ved at give den anden part skriftlig meddelelse herom. Aftalens gyldighed ophører seks måneder efter datoen for en sådan meddelelse.

ARTIKEL 100

Ikke-forskelsbehandling

Inden for de områder, som aftalen omfatter, og med forbehold af særlige bestemmelser heri:

a) må de ordninger, som Sydafrika anvender over for Fællesskabet, ikke give anledning til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres selskaber eller firmaer

b) må de ordninger, som Fællesskabet anvender over for Sydafrika, ikke give anledning til nogen form for forskelsbehandling mellem Sydafrikas statsborgere eller selskaber eller firmaer.

ARTIKEL 101

Territorial anvendelse

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastsat i nævnte traktat, og på den anden side, hvad angår Sydafrika, for de områder, der er defineret i Sydafrikas forfatning .

ARTIKEL 102

Udviklingsklausul

Parterne kan efter fælles overenskomst og inden for rammerne af deres respektive kompetenceområder udvide aftalen med henblik på at øge samarbejdet og supplere aftalen med aftaler om specifikke sektorer eller aktiviteter.

Inden for rammerne af denne aftale kan hver part fremsætte forslag om at udvide området for samarbejdet under hensyntagen til erfaringerne med aftalens anvendelse.

ARTIKEL 103

Fornyet gennemgang

Parterne tager denne aftale op til fornyet gennemgang inden for fem år efter dens ikrafttræden med henblik på at undersøge eventuelle konsekvenser af andre ordninger, som måtte berøre denne aftale. Parterne kan aftale at foretage yderligere gennemgange.

ARTIKEL 104

Bilæggelse af tvister

1. Parterne kan hver især forelægge Samarbejdsrådet enhver tvist angående anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale.

2. Samarbejdsrådet kan bilægge enhver tvist i kraft af en afgørelse.

3. Parterne er hver især forpligtet til at træffe de foranstaltninger, der kræves til gennemførelse af den i stk. 2 omhandlede afgørelse.

4. Hvis det ikke lykkes at bilægge tvisten i henhold til stk. 2, kan hver af parterne meddele den anden part, at den har udpeget en voldgiftsmand; den anden part skal derefter udpege en anden voldgiftsmand inden for en frist på to måneder efter udpegelsen af den første voldgiftsmand.

5. Samarbejdsrådet udpeger en tredje voldgiftsmand inden for en frist på seks måneder efter udpegelsen af den anden voldgiftsmand.

6. Voldgiftsmændenes afgørelser træffes med stemmeflertal inden for en frist på tolv måneder.

7. Hver part i tvisten skal træffe de foranstaltninger, der kræves til gennemførelsen af voldgiftsmændenes afgørelse.

8. Samarbejdsrådet fastsætter procedurerne for voldgift.

9. Hvis der opstår tvister under denne aftales afsnit II og III, gælder følgende procedurer:

a) Den anden voldgiftsmand skal udpeges inden for en frist på tredive dage.

b) Samarbejdsrådet skal udpege en tredje voldgiftsmand inden for en frist på tres dage efter udpegelsen af den anden voldgiftsmand.

c) Generelt skal voldgiftsmændene forelægge deres konklusioner og afgørelser for parterne og Samarbejdsrådet senest seks måneder efter datoen for sammensætningen af voldgiftspanelet. I hastende tilfælde, herunder tilfælde vedrørende fordærvelige varer, skal voldgiftsmændene søge at forelægge deres rapport for parterne inden for en frist på tre måneder.

d) Den berørte part underretter inden for en frist på tres dage den anden part og Samarbejdsrådet om sine hensigter med hensyn til at gennemføre de konklusioner og afgørelser, der træffes af Samarbejdsrådet eller voldgiftsmændene, alt efter hvilket tilfælde der er tale om.

e) Hvis det ikke kan lade sig gøre straks at efterkomme Samarbejdsrådets eller voldgiftsmændenes konklusioner og afgørelser, skal den berørte part have en rimelig frist hertil. Den rimelige tidsfrist må ikke overstige femten måneder regnet fra den dato, hvor parterne har fået forelagt konklusionerne og afgørelserne. Denne tidsfrist kan dog efter fælles overenskomst mellem parterne forkortes eller forlænges, afhængigt af de specifikke omstændigheder.

10. Fællesskabet og Sydafrika skal, uden at det berører deres ret til at anvende WTO s procedurer for tvistbilæggelse, bestræbe sig på at bilægge tvister vedrørende specifikke forpligtelser, som opstår under afsnit II og III i denne aftale, ved hjælp af dennes særlige bestemmelser om bilæggelse af tvister. Voldgiftsbehandling i henhold til denne aftale omfatter ikke spørgsmål, som vedrører hver parts WTO-rettigheder og forpligtelser, medmindre parterne aftaler at lade sådanne spørgsmål afgøre ved voldgift.

ARTIKEL 105

Klausul om bilaterale aftaler

Denne aftale berører ikke rettigheder i henhold til eksisterende aftaler, der forpligter en eller flere medlemsstater på den ene side og Sydafrika på den anden side, medmindre der i kraft af denne aftale sikres de berørte parter tilsvarende eller større rettigheder.

ARTIKEL 106

Ændringsklausul

1. Enhver af parterne, som ønsker at ændre denne aftale, kan fremsætte sit ændringsforslag, ledsaget af begrundelsen for den foreslåede ændring, til Samarbejdsrådet med henblik på behandling og afgørelse.

2. Såfremt den anden part finder, at den foreslåede ændring kunne få skadelig indvirkning på dens rettigheder i henhold til aftalen, kan den forelægge et forslag om kompenserende tilpasninger af aftalen for Samarbejdsrådet med henblik på behandling og afgørelse.

ARTIKEL 107

Bilag

Protokollerne og bilagene udgør en integrerende del af aftalen.

ARTIKEL 108

Sprog og originaltekster

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk og på Den Sydafrikanske Republiks officielle sprog, som foruden engelsk er sepedi, sesotho, setswana, siswati, tshivenda, xitsonga, afrikaans, isindebele, isixhosa og isizulu, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

ARTIKEL 109

Ikrafttræden

Denne aftale træder i kraft på den første dag i måneden efter den måned, i hvilken de kontraherende parter har givet hinanden notifikation om afslutningen af de fornødne procedurer.

Hvis parterne i afventning af denne aftales ikrafttræden beslutter at anvende den midlertidigt, betragtes alle henvisninger til ikrafttrædelsesdatoen som henvisninger til den dato, hvor en sådan midlertidig anvendelse får virkning.

++BILAG+++BILAG I

Den Sydafrikanske Republik
Liste over vedtagne undtagelser fra standstill og rollback

Indledning

Fællesskabet og Sydafrika vedtager, at enhver stigning i den anvendte mestbegunstigelses(MFN)- told eller andre handelsbegrænsende eller -fordrejende foranstaltninger, der er truffet efter den 1. juli 1996, skal afskaffes i forhold til den anden part senest på tidspunktet for aftalens ikrafttræden.

Fællesskabet har på anmodning af Sydafrika under henvisning til den særlige karakter af den økonomiske omstilling i Sydafrika og det specifikke stadium i tilpasningen af landets tarifsystem inden for rammerne af dets WTO-forpligtelser accepteret som en ekstraordinær foranstaltning at overveje specifikke anmodninger om undtagelser fra rollback.

Begge parter har som følge heraf vedtaget, at nedenstående toldniveauer med henblik på anvendelsen af aftalens artikel 7 skal træde i stedet for de toldsatser, der faktisk blev anvendt den 1. juli 1996, som standstill-reference til de i dette bilag nævnte produkter.

Kode

beskrivelse

Dato

for gennemførelse

Sats i 1996

Ny sats

02074190

 

18.09.97

27%

220c/kg

04039000

 

02.01.98

FRI

450c/kg

04041000

 

02.01.98

FRI

450c/kg

04049000

 

02.01.98

100c/kg

450c/kg

04051000

 

02.01.98

320c/kg

500c/kg

04052010

 

02.01.98

20%

500c/kg

04052090

 

02.01.98

320c/kg

500c/kg

04059000

 

02.01.98

320c/kg

500c/kg

04061010

 

02.01.98

25%

500c/kg

04061020

 

02.01.98

20%

500c/kg

04062010

 

02.01.98

22%

500c/kg

04062090

 

02.01.98

25%

500c/kg

04063000

 

02.01.98

25%

500c/kg

04064010

 

02.01.98

22%

500c/kg

04064090

 

02.01.98

25%

500c/kg

04069010

 

02.01.98

22%

500c/kg

04069025

 

02.01.98

660c/kg

500c/kg

04069035

 

02.01.98

660c/kg

500c/kg

04069090

 

02.01.98

25%

500c/kg

09023000

 

11.01.99

FRI

R4/kg

09024000

 

11.01.99

FRI

R4/kg

10019000

 

Toldformel

FRI

50

10051000

 

Toldformel

FRI

50

10059000

 

Toldformel

FRI

50

11010010

 

Toldformel

50%

99

11010020

 

Toldformel

1c/kg

99

15091000

 

April 98

30%

10

17011100

 

variabel

76,5c/kg

105

17011200

 

variabel

76,5c/kg

105

17019100

 

variabel

76,5c/kg

105

17019900

 

variabel

76,5c/kg

105

20021090

 

13.02.98

110c/kg nedsat med 80

30

22041010

 

13.02.98

118c/l

238c/l

22041090

 

13.02.98

118c/l

238c/l

22042110

 

13.02.98

31c/l

97c/l

22042120

 

13.02.8

1764/l absolut alkohol eller R1,542/l + R0,92/

138c/l

22042190

 

13.02.98

22,44c/l

138c/l

22042910

 

13.02.98

31c/l

73c/l

22042920

 

13.02.98

1764/l absolut alkohol eller R1,542/l + R0,9200

138c/l

22042990

 

13.02.98

22,44c/l

114c/l

22051000

 

13.02.98

22,44c/l

88c/l

22059000

 

13.02.98

22,44c/l

73c/l

22060010

 

13.02.98

9,9c/l

2c/l

22060020

 

13.02.98

9,9c/l

62c/l

22060030

 

13.02.98

9,9c/l

156c/l

22060040

 

13.02.98

44,81c/l

62c/l

22060050

 

13.02.98

44,81c/l

62c/l

22060060

 

13.02.98

44,81c/l

156c/l

22060070

 

13.02.98

22,44c/l

62c/l

22060090

 

13.02.98

43,21c/l

62c/l

28491000

 

13.02.98

FRI

10

32041710

 

19.06.98

FRI

12

32041910

 

19.06.98

FRI

12

40111005

 

01.01.97

FRI

40

40111015

 

01.01.97

25% eller 815c/kg minus 75%

40

40111025

 

01.01.97

25% eller 815c/kg minus 75%

40

40111035

 

01.01.97

25% eller 815c/kg minus 75%

40

40112010

 

01.01.97

25% eller 860c/kg minus 75%

34

40112020

 

01.01.97

25% eller 860c/kg minus 75%

34

40112030

 

01.01.97

25% eller 860c/kg minus 75%

34

40112040

 

01.01.97

25% eller 860c/kg minus 75%

34

40112050

 

01.01.97

25% eller 860c/kg minus 75%

34

40112060

 

01.01.97

25% eller 860c/kg minus 75%

34

40119110

 

01.01.97

10% eller 830c/kg minus 90%

20

40119120

 

01.01.97

FRI

20

40119130

 

01.01.97

FRI

20

40119140

 

01.01.97

FRI

20

40119150

 

01.01.97

10% eller 830c/kg minus 90%

20

40119160

 

01.01.97

10% eller 830c/kg minus 90%

20

40119900

 

01.01.97

10% eller 830c/kg minus 90%

20

40121000

 

01.01.97

20%

25

40122000

 

01.01.97

20%

25

40129000

 

01.01.97

12%

25

40131000

 

01.01.97

10% eller 920c/kg minus 90%

25

40139090

 

01.01.97

10% eller 920c/kg minus 90%

25

44092000

 

07.02.97

FRI

12

52083140

 

13.12.97

10%

22

52083240

 

13.12.97

10%

22

52083320

 

13.12.96

10%

22

52084140

 

13.12.97

10%

22

52084240

 

13.12.97

10%

22

52085120

 

13.12.97

10%

22

52085130

 

13.12.96

10%

22

52085220

 

13.12.97

10%

22

52085230

 

13.12.96

10%

22

52085320

 

13.12.96

10%

22

52085920

 

13.12.96

10%

22

52093140

 

13.12.96

10%

22

52094140

 

13.12.96

10%

22

52095115

 

13.12.96

10%

22

52095120

 

13.12.96

10%

22

52095220

 

13.12.96

10%

22

52095920

 

13.12.96

10%

22

52103140

 

13.12.96

10%

22

52103220

 

13.12.96

10%

22

52103920

 

13.12.96

10%

22

52105120

 

13.12.96

10%

22

52105130

 

13.12.96

10%

22

52105220

 

13.12.96

10%

22

52105920

 

13.12.96

10%

22

52113125

 

13.12.96

10%

22

52114125

 

13.12.96

10%

22

52115115

 

13.12.96

10%

22

52115120

 

13.12.96

10%

22

52115220

 

13.12.96

10%

22

52115920

 

13.12.96

10%

22

52121320

 

13.12.96

10%

22

52121440

 

13.12.96

10%

22

52121520

 

13.12.96

10%

22

52122325

 

13.12.96

10%

22

52122425

 

13.12.96

10%

22

52122515

 

13.12.96

10%

22

58042100

 

13.12.96

FRI

22

58042900

 

13.12.96

FRI

22

58062000

 

13.12.96

42%

36

58079010

 

13.12.96

 

36

58079020

 

13.12.96

 

36

58079030

 

13.12.96

 

36

58081010

 

13.12.96

 

36

58089000

 

13.12.96

45%

36

60022010

 

13.12.96

20%

22

60024110

 

13.12.96

20%

22

60024210

 

13.12.96

20%

22

60024305

 

13.12.96

20%

22

60024910

 

13.12.96

20%

22

60029110

 

13.12.96

20%

22

60029210

 

13.12.96

20%

22

60029305

 

13.12.96

20%

22

60029910

 

13.12.96

20%

22

62132010

 

13.12.96

15%

46

62139010

 

13.12.96

15%

46

76169910

 

15.11.96

 

10

76169920

 

07.02.97

 

15

85014090

 

30.05.97

5%

20

85015190

 

30.05.97

5%

24

85015290

 

30.05.97

5%

24

85015390

 

30.05.97

5%

20

85042190

 

06.12.97

5%

15

85042290

 

06.12.97

5%

15

85042330

 

06.12.97

14%

15

85042390

 

06.12.97

5%

15

85043190

 

06.12.97

5%

15

85043290

 

06.12.97

5%

15

85043390

 

06.12.97

5%

15

85043490

 

06.12.97

5%

15

85171100

 

18.12.98

FRI

12.5

85171900

 

18.12.98

FRI

12.5

85179000

 

18.12.98

FRI

12.5

85233000

 

30.11.98

FRI

10

85246000

 

30.11.98

FRI

10

85421200

 

30.11.98

FRI

10

85362010

 

05.07.96

12.5%

15

87089110

 

03.02.97

FRI

20

+++BILAG+++BILAG II

Det Europæiske Fællesskab
Industrivarer
Liste 1

EU's tilbud Industriprodukter Bilag II - Liste 1

KN-kode 96

Toldkontingent eller delvis liberalisering

Salt (herunder bordsalt og denatureret salt)

 

25010051

 

25010091

 

25010099

 

Alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller; sjældne jordarters metaller

 

28051100

 

28051900

 

28052100

 

28052200

 

28053010

 

28053090

 

28054010

 

Ammoniak, vandfri eller i vandig opløsning:

 

28141000

 

28142000

 

Natriumhydroxid (kaustisk natron)

 

28151100

 

28151200

 

Zinkoxid; zinkperoxid.

 

28170000

 

Kunstig korund

 

28181000

 

28182000

 

28183000

 

Oxider og hydroxider af chrom:

 

28191000

 

28199000

 

Oxider af mangan:

 

28201000

 

28209000

 

Oxider af titan.

 

28230000

 

Hydrazin og hydroxylamin

 

28258000

 

Chlorider, oxychlorider og hydroxychlorider

 

28271000

 

Sulfider; polysulfider:

 

28301000

 

Phosphinater (hypophosphiter), phosphonater

 

28351000

 

28352200

 

28352300

 

28352400

 

28352510

 

28352590

 

28352610

 

28352690

 

28352910

 

28352990

 

28353100

 

28353910

 

28353930

 

28353970

 

Carbonater; peroxocarbonater (percarbonater)

 

28362000

 

28364000

 

28366000

 

Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer:

 

28416100

 

Radioaktive kemiske grundstoffer

 

28443011

 

28443019

 

28443051

 

Isotoper, andre end de under pos. 2844 hørende

 

28451000

 

28459010

 

Carbider, også når de ikke er kemisk definerede:

 

28492000

 

28499030

 

Hydrider, nitrider, azider, silicider og borider

 

28500070

 

Cycliske carbonhydrider:

 

29025000

 

Halogenderivater af carbonhydrider:

 

29031100

 

29031200

 

29031300

 

29031400

 

29031500

 

29031600

 

29031910

 

29031990

 

29032100

 

29032300

 

29032900

 

29033010

 

29033031

 

29033033

 

29033038

 

29033090

 

29034100

 

29034200

 

29034300

 

29034410

 

29034490

 

29034510

 

29034515

 

29034520

 

29034525

 

29034530

 

29034535

 

29034540

 

29034545

 

29034550

 

29034555

 

29034590

 

29034610

 

29034620

 

29034690

 

29034700

 

29034910

 

29034920

 

29034990

 

29035190

 

29035910

 

29035930

 

29035990

 

29036100

 

29036200

 

29036910

 

29036990

 

Acycliske alkoholer samt halogen- og sulfoderivater deraf

 

29051100

 

29051200

 

29051300

 

29051410

 

29051490

 

29051500

 

29051610

 

29051690

 

29051700

 

29051910

 

29051990

 

29052210

 

29052290

 

29052910

 

29052990

 

29053100

 

29053200

 

29053910

 

29053990

 

29054100

 

29054200

 

29054910

 

29054951

 

29054959

 

29054990

 

29055010

 

29055030

 

29055099

 

Phenoler; phenolalkoholer:

 

29071100

 

29071500

 

29072210

 

Ethere, etheralkoholer og etherphenoler

 

29091100

 

29091900

 

29092000

 

29093031

 

29093039

 

29093090

 

29094100

 

29094200

 

29094300

29094400

 

29094910

 

29094990

 

29095010

 

29095090

 

29096000

 

Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyphenoler og epoxyethere

 

29102000

 

Aldehyder, også med andre oxygenholdige grupper

 

29124100

 

29126000

 

Ketoner og quinoner, også med andre oxygenholdige grupper

 

29141100

 

29142100

 

Mættede acycliske monocarboxylsyrer

 

29151100

 

29151200

 

29151300

 

29152100

 

29152200

 

29152300

 

29152400

 

29152900

 

29153100

 

29153200

 

29153300

 

29153400

 

29153500

 

29153910

 

29153930

 

29153950

 

29153990

 

29154000

 

29155000

 

29156010

 

29156090

 

29157015

 

29157020

 

29157025

 

29157030

 

29157080

 

29159010

 

29159020

 

29159080

 

Umættede acycliske monocarboxylsyrer

 

29161210

 

29161220

 

29161290

 

29161410

 

29161490

 

Polycarboxylsyrer og deres anhydrider og halogenider

 

29171100

 

29171400

 

29173500

 

29173600

 

29173700

 

Carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper

 

29181400

 

29181500

 

29182200

 

29189000

 

Aminer:

 

29211110

 

29211190

 

29211200

 

29211910

 

29211930

 

29211990

 

29212100

 

29212200

 

29212900

 

29213010

 

29213090

 

29214100

 

29214210

 

29214290

 

29214310

 

29214390

 

29214400

 

29214500

 

29214910

 

29214990

 

29215110

 

29215190

 

29215900

 

Aminer indeholdende oxygenholdige grupper:

 

29221100

 

29221200

 

29221300

 

29221900

 

29222100

 

29222200

 

29222900

 

29223000

 

29224210

 

29224300

 

29224980

 

29225000

 

Amider af carboxylsyrer

 

29242110

 

29242190

 

29242930

 

Nitriler:

 

29261000

 

29269090

 

Organiske svovlforbindelser:

 

29302000

 

29309012

 

29309014

 

29309016

 

Andre organiske-uorganiske forbindelser:

 

29310040

 

Heterocycliske forbindelser med oxygen som heteroatom(er)

 

29321200

 

29321300

 

29322100

 

Heterocycliske forbindelser med nitrogen som heteroatom(er)

 

29336100

 

Sulfonamider.

 

29350000

 

Nitrogenholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske:

 

31021010

 

31021090

 

31022100

 

31022900

 

31023010

 

31023090

 

31024010

 

31024090

 

31025090

 

31026000

 

31027090

 

31028000

 

31029000

 

Phosphorholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske:

 

31031010

 

31031090

 

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer

 

31051000

 

31052010

 

31052090

 

31053010

 

31053090

 

31054010

 

31054090

 

31055100

 

31055900

 

31056010

 

31056090

 

31059091

 

31059099

 

Vegetabilske garvestofekstrakter

 

32012000

 

32019020

 

Andre farvestoffer

 

32061100

 

32061900

 

32062000

 

32063000

 

32064100

 

32064200

 

32064300

 

32064990

 

32065000

 

Aktiveret kul; aktiverede naturlige mineraler

 

38021000

 

38029000

 

Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler

 

38081020

 

38081030

 

38083011

 

38083013

 

38083015

 

38083017

 

38083021

 

38083023

 

38083027

 

38083030

 

38083090

 

Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer; sammensatte blødgøringsmidler

 

38123020

 

Sammensatte organiske opløsnings- og fortyndingsmidler

 

38140090

 

Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphthalener

 

38171010

 

38171050

 

38171080

 

38172000

 

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner

 

38249090

 

Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form:

 

39011010

 

39011090

 

39012000

 

39013000

 

39019000

 

Polymerer af propylen eller andre olefiner

 

39021000

 

39022000

 

39023000

 

39029000

 

Polymerer af styren, i ubearbejdet form:

 

39031100

 

39031900

 

39032000

 

39033000

 

39039000

 

Polymerer af vinylchlorid

 

39041000

 

39042100

 

39042200

 

39043000

 

39044000

 

39045000

 

39046190

 

39046900

 

39049000

 

Polymerer af vinylacetat

 

39051200

 

Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser

 

39072019

 

39072090

 

39076090

 

39079110

 

39079190

 

39079910

 

39079990

 

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler

 

39201022

 

39201028

 

39201040

 

39201080

 

39202021

 

39202029

 

39202071

 

39202079

 

39202090

 

39203000

 

39204111

 

39204119

 

39204191

 

39204199

 

39204211

 

39204219

 

39204291

 

39204299

 

39205100

 

39205900

 

39206100

 

39206210

 

39206290

 

39206300

 

39206900

 

39207111

 

39207119

 

39207190

 

39207200

 

39207310

 

39207350

 

39207390

 

39207900

 

39209100

 

39209200

 

39209300

 

39209400

 

39209911

 

39209919

 

39209950

 

39209990

 

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler

 

39219019

 

Transport- og emballagegenstande

 

39232100

 

Regummerede eller brugte dæk, af gummi

 

40121030

 

40121050

 

40121080

 

40122090

 

40129010

 

40129090

 

Slanger af gummi:

 

40131010

 

40131090

 

40132000

 

40139010

 

40139090

 

Læder af hornkvæg eller af dyr af hestefamilien, uden hår

 

41041091

 

41041095

 

41041099

 

41042100

 

41042290

 

41042900

 

41043111

 

41043119

 

41043130

 

41043190

 

41043910

 

41043990

 

Læder af fåre- og lammeskind, uden uld

 

41052000

 

Læder af andre dyr, uden hår

 

41071010

 

41072910

 

41079010

 

41079090

 

Semsgarvet læder (vaskeskind):

 

41080010

 

41080090

 

Laklæder og lamineret laklæder

 

41090000

 

Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre

 

41110000

 

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil

 

42031000

 

42032100

 

42032910

 

42032991

 

42032999

 

42033000

 

42034000

 

Spånplader og lignende plader af træ

 

44101100

 

44101910

 

44101930

 

44101950

 

44101990

 

44109000

 

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer

 

44111100

 

44111900

 

44112100

 

44112900

 

44113100

 

44113900

 

44119100

 

44119900

 

Krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter

 

44121311

 

44121319

 

44121390

 

44121400

 

44121900

 

44122210

 

44122291

 

44122299

 

44122300

 

44122920

 

44122980

 

44129210

 

44129291

 

44129299

 

44129300

 

44129920

 

44129980

 

Tømrer- og snedkerarbejder af træ til bygningsbrug

 

44181010

 

44181050

 

44181090

 

44182010

 

44182050

 

44182080

 

44183010

 

44189010

 

Indlagt træ og træmosaik; æsker, skrin og etuier

 

44209011

 

44209019

 

Varer af naturkork:

 

45031010

 

45031090

 

45039000

 

Flettede lidser og lignende varer af flettematerialer

 

46019910

 

Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer eller af varer under pos. 4601

 

46029010

 

Protokoller, regnskabsbøger, notesbøger, ordrebøger, etc.

 

48201030

 

Børnebilledbøger samt tegne- eller malebøger til børn.

 

49030000

 

Landkort, søkort og lignende kort af enhver art

 

49051000

 

Overføringsbilleder af enhver art:

 

49081000

 

49089000

 

Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort

 

49090010

 

49090090

 

Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke

 

49100000

 

Andre tryksager, herunder trykte billeder

 

49111010

 

49111090

 

49119180

 

49119900

 

Garn af natursilke (undtagen garn af affald af natursilke)

 

50040010

 

50040090

 

Garn af affald af natursilke, ikke i detailsalgsoplægninger

 

50050010

 

50050090

 

Garn af natursilke eller affald af natursilke, i detailsalgsoplægninger

 

50060010

 

50060090

 

Vævede stoffer af silke eller silkeaffald

 

50071000

 

50072011

 

50072019

 

50072021

 

50072031

 

50072039

 

50072041

 

50072051

 

50072059

 

50072061

 

50072069

 

50072071

 

50079010

 

50079030

 

50079050

 

50079090

 

Garn af kartet uld, ikke i detailsalgsoplægninger:

 

51061010

 

51061090

 

51062011

 

51062019

 

51062091

 

51062099

 

Garn af kæmmet uld, ikke i detailsalgsoplægninger:

 

51071010

 

51071090

 

51072010

 

51072030

 

51072051

 

51072059

 

51072091

 

51072099

 

Garn af fine dyrehår, kartet eller kæmmet, ikke i detailsalgsoplægninger:

 

51081010

 

51081090

 

51082010

 

51082090

 

Garn af uld eller fine dyrehår, i detailsalgsoplægninger:

 

51091010

 

51091090

 

51099010

 

51099090

 

Garn af grove dyrehår eller af hestehår

 

51100000

 

Vævet stof af kartet uld eller kartede fine dyrehår

 

51111111

 

51111119

 

51111191

 

51111199

 

51111911

 

51111919

 

51111931

 

51111939

 

51111991

 

51111999

 

51112000

 

51113010

 

51113030

 

51113090

 

51119010

 

51119091

 

51119093

 

51119099

 

Vævet stof af kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår

 

51121110

 

51121190

 

51121911

 

51121919

 

51121991

 

51121999

 

51122000

 

51123010

 

51123030

 

51123090

 

51129010

 

51129091

 

51129093

 

51129099

 

Vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

 

51130000

 

Sytråd af bomuld, også i detailsalgsoplægninger

 

52041100

 

52041900

 

52042000

 

Garn af bomuld (undtagen sytråd)

 

52051100

 

52051200

 

52051300

 

52051400

 

52051510

 

52051590

 

52052100

 

52052200

 

52052300

 

52052400

 

52052600

 

52052700

 

52052800

 

52053100

 

52053200

 

52053300

 

52053400

 

52053510

 

52053590

 

52054100

 

52054200

 

52054300

 

52054400

 

52054600

 

52054700

 

52054800

 

Garn af bomuld (undtagen sytråd)

 

52061100

 

52061200

 

52061300

 

52061400

 

52061510

 

52061590

 

52062100

 

52062200

 

52062300

 

52062400

 

52062510

 

52062590

 

52063100

 

52063200

 

52063300

 

52063400

 

52063510

 

52063590

 

52064100

 

52064200

 

52064300

 

52064400

 

52064510

 

52064590

 

Garn af bomuld (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger

 

52071000

 

52079000

 

Garn af hør:

 

53061011

 

53061019

 

53061031

 

53061039

 

53061050

 

53061090

 

53062011

 

53062019

 

53062090

 

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn

 

53082010

 

53082090

 

53083000

 

53089011

 

53089013

 

53089019

 

53089090

 

Vævet stof af hør:

 

53091111

 

53091119

 

53091190

 

53091910

 

53091990

 

53092110

 

53092190

 

53092910

 

53092990

 

Vævet stof af jute eller andre bastfibre

 

53101010

 

53101090

 

53109000

 

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre

 

53110010

 

53110090

 

Sytråd af endeløse kemofibre

 

54011011

 

54011019

 

54011090

 

54012010

 

54012090

 

Garn af endeløse syntetiske fibre (undtagen sytråd)

 

54021010

 

54021090

 

54022000

 

54023110

 

54023130

 

54023190

 

54023200

 

54023310

 

54023390

 

54023910

 

54023990

 

54024110

 

54024130

 

54024190

 

54024200

 

54024310

 

54024390

 

54024910

 

54024991

 

54024999

 

54025110

 

54025130

 

54025190

 

54025210

 

54025290

 

54025910

 

54025990

 

54026110

 

54026130

 

54026190

 

54026210

 

54026290

 

54026910

 

54026990

 

Garn af endeløse regenererede fibre (undtagen sytråd)

 

54031000

 

54032010

 

54032090

 

54033100

 

54033200

 

54033310

 

54033390

 

54033900

 

54034100

 

54034200

 

54034900

 

Syntetiske monofilamenter af finhed 67 decitex eller derover

 

54041010

 

54041090

 

54049011

 

54049019

 

54049090

 

Regenererede monofilamenter af finhed 67 decitex eller derover

 

54050000

 

Garn af endeløse kemofibre (undtagen sytråd)

 

54061000

 

54062000

 

Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre

 

54071000

 

54072011

 

54072019

 

54072090

 

54073000

 

54074100

 

54074200

 

54074300

 

54074400

 

54075100

 

54075200

 

54075300

 

54075400

 

54076110

 

54076130

 

54076150

 

54076190

 

54076910

 

54076990

 

54077100

 

54077200

 

54077300

 

54077400

 

54078100

 

54078200

 

54078300

 

54078400

 

54079100

 

54079200

 

54079300

 

54079400

 

Vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre

 

54081000

 

54082100

 

54082210

 

54082290

 

54082310

 

54082390

 

54082400

 

54083100

 

54083200

 

54083300

 

54083400

 

Bånd (tow) af syntetiske filamenter:

 

55011000

 

55012000

 

55013000

 

55019000

 

Bånd (tow) af regenererede filamenter:

 

55020010

 

55020090

 

Korte syntetiske fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

 

55031011

 

55031019

 

55031090

 

55032000

 

55033000

 

55034000

 

55039010

 

55039090

 

Korte regenererede fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

 

55041000

 

55049000

 

Affald (herunder kæmlinge og garnaffald)

 

55051010

 

55051030

 

55051050

 

55051070

 

55051090

 

55052000

 

Korte syntetiske fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

 

55061000

 

55062000

 

55063000

 

55069010

 

55069091

 

55069099

 

Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

 

55070000

 

Sytråd af korte kemofibre

 

55081011

 

55081019

 

55081090

 

55082010

 

55082090

 

Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd)

 

55091100

 

55091200

 

55092110

 

55092190

 

55092210

 

55092290

 

55093110

 

55093190

 

55093210

 

55093290

 

55094110

 

55094190

 

55094210

 

55094290

 

55095100

 

55095210

 

55095290

 

55095300

 

55095900

 

55096110

 

55096190

 

55096200

 

55096900

 

55099110

 

55099190

 

55099200

 

55099900

 

Garn af korte regenererede fibre (undtagen sytråd)

 

55101100

 

55101200

 

55102000

 

55103000

 

55109000

 

Garn af korte kemofibre (undtagen sytråd)

 

55111000

 

55112000

 

55113000

 

Vat af tekstilmaterialer samt varer af vat

 

56011010

 

56011090

 

56012110

 

56012190

 

56012210

 

56012291

 

56012299

 

56012900

 

56013000

 

Filt, også imprægneret

 

56021011

 

56021019

 

56021031

 

56021035

 

56021039

 

56021090

 

56022100

 

56022910

 

56022990

 

56029000

 

Fiberdug, også imprægneret

 

56031110

 

56031190

 

56031210

 

56031290

 

56031310

 

56031390

 

56031410

 

56031490

 

56039110

 

56039190

 

56039210

 

56039290

 

56039310

 

56039390

 

56039410

 

56039490

 

Garn og snore af gummi, overtrukket med tekstil

 

56041000

 

56042000

 

56049000

 

Metalliseret garn, også overspundet

 

56050000

 

Overspundet garn samt overspundne strimler

 

56060010

 

56060091

 

56060099

 

Varer fremstillet af garn og strimler

 

56090000

 

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer

 

57011010

 

57011091

 

57011093

 

57011099

 

57019010

 

57019090

 

Vævet fløjls-, plys- og chenillestof

 

58011000

 

58012100

 

58012200

 

58012300

 

58012400

 

58012500

 

58012600

 

58013100

 

58013200

 

58013300

 

58013400

 

58013500

 

58013600

 

58019010

 

58019090

 

Håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof

 

58021100

 

58021900

 

58022000

 

58023000

 

Drejervævet stof, bortset fra bånd

 

58031000

 

58039010

 

58039030

 

58039050

 

58039090

 

Tyl og andre netstoffer

 

58041011

 

58041019

 

58041090

 

58042110

 

58042190

 

58042910

 

58042990

 

58043000

 

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin o.lign.)

 

58050000

 

Vævede bånd

 

58061000

 

58062000

 

58063110

 

58063190

 

58063210

 

58063290

 

58063900

 

58064000

 

Etiketter, emblemer og lignende varer af tekstilmaterialer

 

58071010

 

58071090

 

58079010

 

58079090

 

Flettede bånd og snore i løbende længder; agramaner og possement

 

58081000

 

58089000

 

Vævet stof af metaltråd og vævet stof af metalliseret garn

 

58090000

 

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver:

 

58101010

 

58101090

 

58109110

 

58109190

 

58109210

 

58109290

 

58109910

 

58109990

 

Vatterede tekstilstoffer i løbende længder

 

58110000

 

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier

 

59011000

 

59019000

 

Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj styrke af nylon

 

59021010

 

59021090

 

59022010

 

59022090

 

59029010

 

59029090

 

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt

 

59031010

 

59031090

 

59032010

 

59032090

 

59039010

 

59039091

 

59039099

 

Linoleum, også i tilskårne stykker

 

59041000

 

59049110

 

59049190

 

59049200

 

Vægbeklædning af tekstilmaterialer:

 

59050010

 

59050031

 

59050039

 

59050050

 

59050070

 

59050090

 

Tekstilstof, gummeret

 

59061010

 

59061090

 

59069100

 

59069910

 

59069990

 

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt på anden måde

 

59070010

 

59070090

 

Væger af tekstil, vævede, flettede eller strikkede

 

59080000

 

Brandslanger og lignende slanger, af tekstil

 

59090010

 

59090090

 

Driv- og transportremme af tekstil

 

59100000

 

Tekstilstof og varer deraf, til teknisk brug

 

59111000

 

59112000

 

59113111

 

59113119

 

59113190

 

59113210

 

59113290

 

59114000

 

59119010

 

59119090

 

Fløjls- og plysstof, herunder stof med lang luv

 

60011000

 

60012100

 

60012200

 

60012910

 

60012990

 

60019110

 

60019130

 

60019150

 

60019190

 

60019210

 

60019230

 

60019250

 

60019290

 

60019910

 

60019990

 

Frakker, pjækkerter, kapper, slag etc. til mænd eller drenge

 

61011010

 

61011090

 

61012010

 

61012090

 

61013010

 

61013090

 

61019010

 

61019090

 

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, etc. til kvinder eller piger

 

61021010

 

61021090

 

61022010

 

61022090

 

61023010

 

61023090

 

61029010

 

61029090

 

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, til mænd eller drenge

 

61034110

 

61034190

 

61034210

 

61034290

 

61034310

 

61034390

 

61034910

 

61034991

 

61034999

 

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, til kvinder eller piger

 

61045100

 

61045200

 

61045300

 

61045900

 

61046110

 

61046190

 

61046210

 

61046290

 

61046310

 

61046390

 

61046910

 

61046991

 

61046999

 

Trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, etc. af trikotage til mænd eller drenge

 

61071100

 

61071200

 

61071900

 

61072100

 

61072200

 

61072900

 

61079110

 

61079190

 

61079200

 

61079900

 

Underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder etc. af trikotage til kvinder eller piger

 

61081110

 

61081190

 

61081910

 

61081990

 

61082100

 

61082200

 

61082900

 

61083110

 

61083190

 

61083211

 

61083219

 

61083290

 

61083900

 

61089110

 

61089190

 

61089200

 

61089910

 

61089990

 

T-shirts og undertrøjer, af trikotage

 

61091000

 

61099010

 

61099030

 

Træningsdragter, skidragter og badebeklædning, af trikotage

 

61121100

 

61121200

 

61121900

 

61122000

 

61123110

 

61123190

 

61123910

 

61123990

 

61124110

 

61124190

 

61124910

 

61124990

 

Beklædningsgenstande konfektioneret af trikotagestof

 

61130010

 

61130090

 

Andre beklædningsgenstande, af trikotage:

 

61141000

 

61142000

 

61143000

 

61149000

 

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer af trikotage

 

61151100

 

61151200

 

61151910

 

61151990

 

61152011

 

61152019

 

61152090

 

61159100

 

61159200

 

61159310

 

61159330

 

61159391

 

61159399

 

61159900

 

Handsker, vanter og luffer, af trikotage:

 

61161020

 

61161080

 

61169100

 

61169200

 

61169300

 

61169900

 

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

 

61171000

 

61172000

 

61178010

 

61178090

 

61179000

 

Frakker, pjækkerter, kapper, slag etc. til mænd eller drenge

 

62011100

 

62011210

 

62011290

 

62011310

 

62011390

 

62011900

 

62019100

 

62019200

 

62019300

 

62019900

 

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, etc. til kvinder eller piger

 

62021100

 

62021210

 

62021290

 

62021310

 

62021390

 

62021900

 

62029100

 

62029200

 

62029300

 

62029900

 

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, til mænd eller drenge

 

62034110

 

62034130

 

62034190

 

62034211

 

62034231

 

62034233

 

62034235

 

62034251

 

62034259

 

62034290

 

62034311

 

62034319

 

62034331

 

62034339

 

62034390

 

62034911

 

62034919

 

62034931

 

62034939

 

62034950

 

62034990

 

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, til kvinder eller piger

 

62045100

 

62045200

 

62045300

 

62045910

 

62045990

 

62046110

 

62046180

 

62046190

 

62046211

 

62046231

 

62046233

 

62046239

 

62046251

 

62046259

 

62046290

 

62046311

 

62046318

 

62046331

 

62046339

 

62046390

 

62046911

 

62046918

 

62046931

 

62046939

 

62046950

 

62046990

 

Skjorter, til mænd eller drenge:

 

62051000

 

62052000

 

62053000

 

62059010

 

62059090

 

Undertrøjer, trusser, underbenklæder, etc. til mænd eller drenge

 

62071100

 

62071900

 

62072100

 

62072200

 

62072900

 

62079110

 

62079190

 

62079200

 

62079900

 

Chemiser, underkjoler, underskørter, trusser etc. til kvinder eller piger

 

62081100

 

62081910

 

62081990

 

62082100

 

62082200

 

62082900

 

62089111

 

62089119

 

62089190

 

62089210

 

62089290

 

62089900

 

Brystholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere etc.

 

62121000

 

62122000

 

62123000

 

62129000

 

Lommetørklæder:

 

62131000

 

62132000

 

62139000

 

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør etc.

 

62141000

 

62142000

 

62143000

 

62144000

 

62149010

 

62149090

 

Slips, butterflies og halsbind:

 

62151000

 

62152000

 

62159000

 

Handsker, vanter og luffer.

 

62160000

 

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande

 

62171000

 

62179000

 

Plaider og lignende tæpper:

 

63011000

 

63012010

 

63012091

 

63012099

 

63013010

 

63013090

 

63014010

 

63014090

 

63019010

 

63019090

 

Sække og poser

 

63051010

 

63051090

 

63052000

 

63053211

 

63053281

 

63053289

 

63053290

 

63053310

 

63053391

 

63053399

 

63053900

 

63059000

 

Presenninger og markiser; telte; sejl

 

63061100

 

63061200

 

63061900

 

63062100

 

63062200

 

63062900

 

63063100

 

63063900

 

63064100

 

63064900

 

63069100

 

63069900

 

Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre):

 

63071010

 

63071030

 

63071090

 

63072000

 

63079010

 

63079091

 

63079099

 

Sæt bestående af vævet stof og garn

 

63080000

 

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer.

 

63090000

 

Vandtæt fodtøj med ydersål og overdel af gummi

 

64011010

 

64011090

 

64019110

 

64019190

 

64019210

 

64019290

 

64019910

 

64019990

 

Andet fodtøj med ydersål og overdel af gummi

 

64021210

 

64021290

 

64021900

 

64022000

 

64023000

 

64029100

 

64029910

 

64029931

 

64029939

 

64029950

 

64029991

 

64029993

 

64029996

 

64029998

 

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder, etc.

 

64031200

 

64031900

 

64032000

 

64033000

 

64034000

 

64035111

 

64035115

 

64035119

 

64035191

 

64035195

 

64035199

 

64035911

 

64035931

 

64035935

 

64035939

 

64035950

 

64035991

 

64035995

 

64035999

 

64039111

 

64039113

 

64039116

 

64039118

 

64039191

 

64039193

 

64039196

 

64039198

 

64039911

 

64039931

 

64039933

 

64039936

 

64039938

 

64039950

 

64039991

 

64039993

 

64039996

 

64039998

 

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder, etc.

 

64041100

 

64041910

 

64041990

 

64042010

 

64042090

 

Andet fodtøj:

 

64051010

 

64051090

 

64052010

 

64052091

 

64052099

 

64059010

 

64059090

 

Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele)

 

64061011

 

64061019

 

64061090

 

64062010

 

64062090

 

64069100

 

64069910

 

64069930

 

64069950

 

64069960

 

64069980

 

Uglaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer o.lign.

 

69071000

 

69079010

 

69079091

 

69079093

 

69079099

 

Glaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer o.lign.

 

69081010

 

69081090

 

69089011

 

69089021

 

69089029

 

69089031

 

69089051

 

69089091

 

69089093

 

69089099

 

Bordservice, køkkenartikler, andre husholdningsartikler, etc. af porcelæn

 

69111000

 

69119000

 

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler af keramisk materiale, undtagen af porcelæn

 

69120010

 

69120030

 

69120050

 

69120090

 

Statuetter og andre dekorationsgenstande, af keramisk materiale:

 

69131000

 

69139010

 

69139091

 

69139093

 

69139099

 

Bordservice, køkkenartikler etc. af glas

 

70131000

 

70132111

 

70132119

 

70132191

 

70132199

 

70132910

 

70132951

 

70132959

 

70132991

 

70132999

 

70133110

 

70133190

 

70133200

 

70133910

 

70133991

 

70133999

 

70139110

 

70139190

 

70139910

 

70139990

 

Glasfibre (herunder glasuld)

 

70191100

 

70191200

 

70191910

 

70191990

 

70193100

 

70193200

 

70193910

 

70193990

 

70194000

 

70195110

 

70195190

 

70195200

 

70195910

 

70195990

 

70199010

 

70199030

 

70199091

 

70199099

 

Andre varer af ædle metaller

 

71159010

 

71159090

 

Ferrolegeringer :

 

72025000

 

72027000

 

72029100

 

72029200

 

72029930

 

72029980

 

Stænger og profiler, af kobber:

 

74071000

 

74072110

 

74072190

 

74072210

 

74072290

 

74072900

 

Tråd af kobber:

 

74081100

 

74081910

 

74081990

 

74082100

 

74082200

 

74082900

 

Plader og bånd, af kobber

 

74091100

 

74091900

 

74092100

 

74092900

 

74093100

 

74093900

 

74094010

 

74094090

 

74099010

 

74099090

 

Folie af kobber

 

74101100

 

74101200

 

74102100

 

74102200

 

Rør af kobber:

 

74111011

 

74111019

 

74111090

 

74112110

 

74112190

 

74112200

 

74112910

 

74112990

 

Rørfittings af kobber

 

74121000

 

74122000

 

Snoet tråd, kabler, flettede bånd o. lign.

 

74130091

 

74130099

 

Tråddug (herunder endeløse trådbånd), trådnet og trådgitter

 

74142000

 

74149000

 

Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer

 

74151000

 

74152100

 

74152900

 

74153100

 

74153200

 

74153900

 

Fjedre af kobber.

 

74160000

 

Koge- og varmeapparater

 

74170000

 

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler

 

74181100

 

74181900

 

74182000

 

Andre varer af kobber:

 

74191000

 

74199100

 

74199900

 

Stænger og profiler, af aluminium:

 

76041010

 

76041090

 

76042100

 

76042910

 

76042990

 

Tråd af aluminium:

 

76051100

 

76051900

 

76052100

 

76052900

 

Plader og bånd, af aluminium

 

76061110

 

76061191

 

76061193

 

76061199

 

76061210

 

76061250

 

76061291

 

76061293

 

76061299

 

76069100

 

76069200

 

Folie af aluminium

 

76071110

 

76071190

 

76071910

 

76071991

 

76071999

 

76072010

 

76072091

 

76072099

 

Rør af aluminium:

 

76081090

 

76082030

 

76082091

 

76082099

 

Rørfittings af aluminium

 

76090000

 

Konstruktioner af aluminium

 

76101000

 

76109010

 

76109090

 

Tanke, kar og lignende beholdere af aluminium

 

76110000

 

Fade, tromler, dunke, dåser af aluminium

 

76121000

 

76129010

 

76129020

 

76129091

 

76129098

 

Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser

 

76130000

 

Snoet tråd, kabler, flettede bånd o. lign.

 

76141000

 

76149000

 

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler

 

76151100

 

76151910

 

76151990

 

76152000

 

Andre varer af aluminium:

 

76161000

 

76169100

 

76169910

 

76169990

 

Ubearbejdet bly:

 

78011000

 

78019100

 

78019991

 

78019999

 

Wolfram og varer deraf, herunder affald

 

81011000

 

81019110

 

Molybden og varer deraf, herunder affald

 

81021000

 

81029110

 

81029300

 

Magnesium og varer deraf, herunder affald

 

81041100

 

81041900

 

Cadmium og varer deraf, herunder affald

 

81071010

 

Titan og varer deraf, herunder affald

 

81081010

 

81081090

 

81089030

 

81089050

 

81089070

 

81089090

 

Zirconium og varer deraf, herunder affald

 

81091010

 

81099000

 

Antimon og varer deraf, herunder affald

 

81100011

 

81100019

 

Beryllium, chrom, germanium, vanadium, gallium

 

81122031

 

81123020

 

81123090

 

81129110

 

81129131

 

81129930

 

Sintrede keramiske metaller (cermets) og varer deraf, herunder affald

 

81130020

 

81130040

 

Atomreaktorer; brændselselementer

 

84011000

 

84012000

 

84013000

 

84014010

 

84014090

 

Hydrauliske turbiner, vandhjul og regulatorer

 

84101100

 

84101200

 

84101300

 

84109010

 

84109090

 

Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner

 

84111190

 

84111290

 

84112190

 

84112290

 

84118190

 

84118291

 

84118293

 

84118299

 

84119190

 

84119990

 

Luftpumper, vakuumpumper, luft- og andre gaskompressorer

 

84141030

 

84141050

 

84141090

 

84142091

 

84142099

 

84143030

 

84143091

 

84143099

 

84144010

 

84144090

 

84145190

 

84145930

 

84145950

 

84145990

 

84146000

 

84148021

 

84148029

 

84148031

 

84148039

 

84148041

 

84148049

 

84148060

 

84148071

 

84148079

 

84148090

 

84149090

 

Gaffeltrucks; andre trucks

 

84271010

 

84271090

 

84272011

 

84272019

 

84272090

 

84279000

 

Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger

 

84521011

 

84521019

 

84521090

 

84522100

 

84522900

 

84523010

 

84523090

 

84524000

 

84529000

 

Elektromekaniske husholdningsapparater

 

85091010

 

85091090

 

85092000

 

85093000

 

85094000

 

85098000

 

85099010

 

85099090

 

Elektriske vandvarmere

 

85162991

 

85163110

 

85163190

 

85164010

 

85164090

 

85165000

 

85166070

 

85167100

 

85167200

 

85167980

 

Pladetallerkener, pladespillere, kassettespillere

 

85191000

 

85192100

 

85192900

 

85193100

 

85193900

 

85194000

 

85199331

 

85199339

 

85199381

 

85199389

 

85199912

 

85199918

 

85199990

 

Magnetiske båndoptagere og andre lydoptagere

 

85201000

 

85203219

 

85203250

 

85203291

 

85203299

 

85203319

 

85203390

 

85203910

 

85203990

 

85209090

 

Apparater til optagelse og gengivelse af video

 

85211030

 

85211080

 

85219000

 

Dele og tilbehør

 

85221000

 

85229030

 

85229091

 

85229098

 

Uindspillede medier til optagelse af lyd

 

85233000

 

Plader, bånd og andre medier med indspilning

 

85241000

 

85243200

 

85243900

 

85245100

 

85245200

 

85245300

 

85246000

 

85249900

 

Modtagere til radiotelefoni

 

85271210

 

85271290

 

85271310

 

85271391

 

85271399

 

85272120

 

85272152

 

85272159

 

85272170

 

85272192

 

85272198

 

85272900

 

85273111

 

85273119

 

85273191

 

85273193

 

85273198

 

85273290

 

85273910

 

85273991

 

85273999

 

85279091

 

85279099

 

Fjernsynsmodtagere

 

85281214

 

85281216

 

85281218

 

85281222

 

85281228

 

85281252

 

85281254

 

85281256

 

85281258

 

85281262

 

85281266

 

85281272

 

85281276

 

85281281

 

85281289

 

85281291

 

85281298

 

85281300

 

85282114

 

85282116

 

85282118

 

85282190

 

85282200

 

85283010

 

85283090

 

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525-8528

 

85291020

 

85291031

 

85291039

 

85291040

 

85291050

 

85291070

 

85291090

 

85299051

 

85299059

 

85299070

 

85299081

 

85299089

 

Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle

 

85311020

 

85311030

 

85311080

 

85318090

 

85319090

 

Elektronrør (glødekatoderør, koldkatoderør og fotokatoderør)

 

85401111

 

85401113

 

85401115

 

85401119

 

85401191

 

85401199

 

85401200

 

85402010

 

85402030

 

85402090

 

85404000

 

85405000

 

85406000

 

85407100

 

85407200

 

85407900

 

85408100

 

85408911

 

85408919

 

85408990

 

85409100

 

85409900

 

Elektroniske integrerede kredsløb og mikrokredsløb

 

85421425

 

Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger

 

85441110

 

85441190

 

85441910

 

85441990

 

85442000

 

85443090

 

85444110

 

85444190

 

85444920

 

85444980

 

85445100

 

85445910

 

85445920

 

85445980

 

85446010

 

85446090

 

85447000

 

Motorkøretøjer til befordring af mindst 10 personer

 

87021091

 

87021099

 

87029031

 

87029039

 

87029090

 

Automobiler til godsbefordring

 

87041011

 

87041019

 

87041090

 

87042110

 

87042191

 

87042199

 

87042210

 

87042310

 

87043110

 

87043191

 

87043199

 

87043210

 

87049000

 

Automobiler til specielle formål

 

87051000

 

87052000

 

87053000

 

87054000

 

87059010

 

87059030

 

87059090

 

Motortrucks uden løftemekanisme

 

87091110

 

87091190

 

87091910

 

87091990

 

87099010

 

87099090

 

Motorcykler (herunder knallerter)

 

87111000

 

87112010

 

87112091

 

87112093

 

87112098

 

87113010

 

87113090

 

87114000

 

87115000

 

87119000

 

Cykler

 

87120010

 

87120030

 

87120080

 

Fotokopieringsapparater

 

90091100

 

90091200

 

90092100

 

90092210

 

90092290

 

90093000

 

90099010

 

90099090

 

Anordninger med flydende krystaller

 

90131000

 

90132000

 

90138011

 

90138019

 

90138030

 

90138090

 

90139010

 

90139090

 

Armbåndsure, lommeure og lignende ure

 

91011100

 

91011200

 

91011900

 

91012100

 

91012900

 

91019100

 

91019900

 

Armbåndsure, lommeure og lignende ure

 

91021100

 

91021200

 

91021900

 

91022100

 

91022900

 

91029100

 

91029900

 

Andre ure med lommeurværk

 

91031000

 

91039000

 

Andre ure:

 

91051100

 

91051900

 

91052100

 

91052900

 

91059100

 

91059910

 

91059990

 

Klaverer, herunder automatiske klaverer; cembaloer

 

92011010

 

92011090

 

92012000

 

92019000

 

Revolvere og pistoler

 

93020010

 

93020090

 

Andre ildvåben og lignende våben

 

93031000

 

93032030

 

93032080

 

93033000

 

93039000

 

Andre våben (f.eks. luft- og fjederbøsser)

 

93040000

 

Dele og tilbehør til varer henhørende under pos. 9301 til 9304

 

93051000

 

93052100

 

93052910

 

93052930

 

93052980

 

93059090

 

Bomber, granater, torpedoer, miner, missiler

 

93061000

 

93062100

 

93062940

 

93062970

 

93063010

 

93063091

 

93063093

 

93063098

 

93069090

 

Siddemøbler (undtagen varer henhørende under pos. 9402)

 

94012000

 

94019010

 

94019030

 

94019080

 

Andre møbler og dele dertil:

 

94034010

 

94034090

 

94039010

 

94039030

 

94039090

 

Sengebunde; sengeudstyr

 

94041000

 

94042110

 

94042190

 

94042910

 

94042990

 

94043010

 

94043090

 

94049010

 

94049090

 

Lamper og belysningsartikler (herunder projektører)

 

94051021

 

94051029

 

94051030

 

94051050

 

94051091

 

94051099

 

94052011

 

94052019

 

94052030

 

94052050

 

94052091

 

94052099

 

94053000

 

94054010

 

94054031

 

94054035

 

94054039

 

94054091

 

94054095

 

94054099

 

94055000

 

94056091

 

94056099

 

94059111

 

94059119

 

94059190

 

94059290

 

94059990

 

Præfabrikerede bygninger:

 

94060010

 

94060031

 

94060039

 

94060090

 

Andet legetøj; skalamodeller

 

95031010

 

95031090

 

95032010

 

95032090

 

95033010

 

95033030

 

95033090

 

95034100

 

95034910

 

95034930

 

95034990

 

95035000

 

95036010

 

95036090

 

95037000

 

95038010

 

95038090

 

95039010

 

95039032

 

95039034

 

95039035

 

95039037

 

95039051

 

95039055

 

95039099

 

Koste og børster

 

96031000

 

96032100

 

96032910

 

96032930

 

96032990

 

96033010

 

96033090

 

96034010

 

96034090

 

96035000

 

96039010

 

96039091

 

96039099

 

BILAG II

Det Europæiske Fællesskab
Industrivarer
Liste 2

EU's tilbud Industriprodukter Bilag II - Liste 2

KN-kode 96

Toldkontingent eller delvis liberalisering

Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover

 

52081110

 

52081190

 

52081211

 

52081213

 

52081215

 

52081219

 

52081291

 

52081293

 

52081295

 

52081299

 

52081300

 

52081900

 

52082110

 

52082190

 

52082211

 

52082213

 

52082215

 

52082219

 

52082291

 

52082293

 

52082295

 

52082299

 

52082300

 

52082900

 

52083100

 

52083211

 

52083213

 

52083215

 

52083219

 

52083291

 

52083293

 

52083295

 

52083299

 

52083300

 

52083900

 

52084100

 

52084200

 

52084300

 

52084900

 

52085100

 

52085210

 

52085290

 

52085300

 

52085900

 

Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover

 

52091100

 

52091200

 

52091900

 

52092100

 

52092200

 

52092900

 

52093100

 

52093200

 

52093900

 

52094100

 

52094200

 

52094300

 

52094910

 

52094990

 

52095100

 

52095200

 

52095900

 

Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på under 85 vægtprocent

 

52101110

 

52101190

 

52101200

 

52101900

 

52102110

 

52102190

 

52102200

 

52102900

 

52103110

 

52103190

 

52103200

 

52103900

 

52104100

 

52104200

 

52104900

 

52105100

 

52105200

 

52105900

 

Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på under 85 vægtprocent

 

52111100

 

52111200

 

52111900

 

52112100

 

52112200

 

52112900

 

52113100

 

52113200

 

52113900

 

52114100

 

52114200

 

52114300

 

52114910

 

52114990

 

52115100

 

52115200

 

52115900

 

Andet vævet stof af bomuld:

 

52121110

 

52121190

 

52121210

 

52121290

 

52121310

 

52121390

 

52121410

 

52121490

 

52121510

 

52121590

 

52122110

 

52122190

 

52122210

 

52122290

 

52122310

 

52122390

 

52122410

 

52122490

 

52122510

 

52122590

 

Vævet stof af korte syntetiske fibre

 

55121100

 

55121910

 

55121990

 

55122100

 

55122910

 

55122990

 

55129100

 

55129910

 

55129990

 

Vævet stof af korte syntetiske fibre

 

55131110

 

55131130

 

55131190

 

55131200

 

55131300

 

55131900

 

55132110

 

55132130

 

55132190

 

55132200

 

55132300

 

55132900

 

55133100

 

55133200

 

55133300

 

55133900

 

55134100

 

55134200

 

55134300

 

55134900

 

Vævet stof af korte syntetiske fibre

 

55141100

 

55141200

 

55141300

 

55141900

 

55142100

 

55142200

 

55142300

 

55142900

 

55143100

 

55143200

 

55143300

 

55143900

 

55144100

 

55144200

 

55144300

 

55144900

 

Andet vævet stof af korte syntetiske fibre

 

55151110

 

55151130

 

55151190

 

55151210

 

55151230

 

55151290

 

55151311

 

55151319

 

55151391

 

55151399

 

55151910

 

55151930

 

55151990

 

55152110

 

55152130

 

55152190

 

55152211

 

55152219

 

55152291

 

55152299

 

55152910

 

55152930

 

55152990

 

55159110

 

55159130

 

55159190

 

55159211

 

55159219

 

55159291

 

55159299

 

55159910

 

55159930

 

55159990

 

Vævet stof af korte regenererede fibre

 

55161100

 

55161200

 

55161300

 

55161400

 

55162100

 

55162200

 

55162310

 

55162390

 

55162400

 

55163100

 

55163200

 

55163300

 

55163400

 

55164100

 

55164200

 

55164300

 

55164400

 

55169100

 

55169200

 

55169300

 

55169400

 

Sejlgarn, reb og tovværk

 

56071000

 

56072100

 

56072910

 

56072990

 

56073000

 

56074100

 

56074911

 

56074919

 

56074990

 

56075011

 

56075019

 

56075030

 

56075090

 

56079000

 

Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk

 

56081111

 

56081119

 

56081191

 

56081199

 

56081911

 

56081919

 

56081931

 

56081939

 

56081991

 

56081999

 

56089000

 

Gulvtæpper og anden gulvbelægning, vævede

 

57021000

 

57022000

 

57023110

 

57023130

 

57023190

 

57023210

 

57023290

 

57023910

 

57023990

 

57024110

 

57024190

 

57024210

 

57024290

 

57024910

 

57024990

 

57025100

 

57025200

 

57025900

 

57029100

 

57029200

 

57029900

 

Gulvtæpper og anden gulvbelægning, tuftede

 

57031010

 

57031090

 

57032011

 

57032019

 

57032091

 

57032099

 

57033011

 

57033019

 

57033051

 

57033059

 

57033091

 

57033099

 

57039010

 

57039090

 

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af filt

 

57041000

 

57049000

 

Andre gulvtæpper og gulvbelægninger

 

57050010

 

57050031

 

57050039

 

57050090

 

Andet trikotagestof

 

60021010

 

60021090

 

60022010

 

60022031

 

60022039

 

60022050

 

60022070

 

60022090

 

60023010

 

60023090

 

60024100

 

60024210

 

60024230

 

60024250

 

60024290

 

60024311

 

60024319

 

60024331

 

60024333

 

60024335

 

60024339

 

60024350

 

60024391

 

60024393

 

60024395

 

60024399

 

60024900

 

60029100

 

60029210

 

60029230

 

60029250

 

60029290

 

60029310

 

60029331

 

60029333

 

60029335

 

60029339

 

60029391

 

60029399

 

60029900

 

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, til mænd eller drenge

 

61031100

 

61031200

 

61031900

 

61032100

 

61032200

 

61032300

 

61032900

 

61033100

 

61033200

 

61033300

 

61033900

 

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, til kvinder eller piger

 

61041100

 

61041200

 

61041300

 

61041900

 

61042100

 

61042200

 

61042300

 

61042900

 

61043100

 

61043200

 

61043300

 

61043900

 

61044100

 

61044200

 

61044300

 

61044400

 

61044900

 

Skjorter, af trikotage, til mænd eller drenge

 

61051000

 

61052010

 

61052090

 

61059010

 

61059090

 

Bluser, skjorter og skjortebluser, til kvinder eller piger

 

61061000

 

61062000

 

61069010

 

61069030

 

61069050

 

61069090

 

T-shirts og undertrøjer, af trikotage

 

61099090

 

Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer

 

61101010

 

61101031

 

61101035

 

61101038

 

61101091

 

61101095

 

61101098

 

61102010

 

61102091

 

61102099

 

61103010

 

61103091

 

61103099

 

61109010

 

61109090

 

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, til spædbørn

 

61111010

 

61111090

 

61112010

 

61112090

 

61113010

 

61113090

 

61119000

 

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, til mænd eller drenge

 

62031100

 

62031200

 

62031910

 

62031930

 

62031990

 

62032100

 

62032210

 

62032280

 

62032310

 

62032380

 

62032911

 

62032918

 

62032990

 

62033100

 

62033210

 

62033290

 

62033310

 

62033390

 

62033911

 

62033919

 

62033990

 

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, til kvinder eller piger

 

62041100

 

62041200

 

62041300

 

62041910

 

62041990

 

62042100

 

62042210

 

62042280

 

62042310

 

62042380

 

62042911

 

62042918

 

62042990

 

62043100

 

62043210

 

62043290

 

62043310

 

62043390

 

62043911

 

62043919

 

62043990

 

62044100

 

62044200

 

62044300

 

62044400

 

62044910

 

62044990

 

Bluser, skjorter og skjortebluser, til kvinder eller piger

 

62061000

 

62062000

 

62063000

 

62064000

 

62069010

 

62069090

 

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, til spædbørn

 

62091000

 

62092000

 

62093000

 

62099000

 

Beklædningsgenstande konfektioneret af tekstilstof henhørende under pos. 5602, 5

 

62101010

 

62101091

 

62101099

 

62102000

 

62103000

 

62104000

 

62105000

 

Træningsdragter, skidragter og badebeklædning, andre beklædningsgenstande

 

62111100

 

62111200

 

62112000

 

62113100

 

62113210

 

62113231

 

62113241

 

62113242

 

62113290

 

62113310

 

62113331

 

62113341

 

62113342

 

62113390

 

62113900

 

62114100

 

62114210

 

62114231

 

62114241

 

62114242

 

62114290

 

62114310

 

62114331

 

62114341

 

62114342

 

62114390

 

62114900

 

Sengelinned, dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer

 

63021010

 

63021090

 

63022100

 

63022210

 

63022290

 

63022910

 

63022990

 

63023110

 

63023190

 

63023210

 

63023290

 

63023910

 

63023930

 

63023990

 

63024000

 

63025110

 

63025190

 

63025200

 

63025310

 

63025390

 

63025900

 

63026000

 

63029110

 

63029190

 

63029200

 

63029310

 

63029390

 

63029900

 

Gardiner og rullegardiner

 

63031100

 

63031200

 

63031900

 

63039100

 

63039210

 

63039290

 

63039910

 

63039990

 

Andre boligtekstiler

 

63041100

 

63041910

 

63041930

 

63041990

 

63049100

 

63049200

 

63049300

 

63049900

 

BILAG II

Det Europæiske Fællesskab
Industrivarer
Liste 3

EU's tilbud Industriprodukter Bilag II - Liste 3

KN-kode 96

Toldkontingent eller delvis liberalisering

 

Hydrogen, inaktive gasser og andre ikke-metaller:

   

28046900

   

Kolloide ædle metaller; uorganiske eller organiske

   

28431090*

   

28433000*

   

28439090*

   

Aminer indeholdende oxygenholdige grupper:

   

29224100*

   

Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former

   

72011011**

   

72011019**

   

72011030**

   

72012000**

   

72015090**

   

Ferrolegeringer:

   

72021120*

   

72021180*

   

72021900*

   

72022110*

   

72022190*

   

72022900*

   

72023000*

   

72024110*

konsolidering af globalt toldfrit kontingent:

515 000 tons ferrochrom

72024191*

konsolidering af globalt toldfrit kontingent:

515 000 tons ferrochrom

72024199*

konsolidering af globalt toldfrit kontingent:

515 000 tons ferrochrom

72024910*

   

72024950*

   

72024990*

   

Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion

   

72039000**

   

Affald skrot af jern og stål; ingots af omsmeltet jern og stål

   

72045090**

   

Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former

   

72061000**

   

72069000**

   

Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål

   

72071111**

   

72071114**

   

72071116**

   

72071210**

   

72071911**

   

72071914**

   

72071916**

   

72071931**

   

72072011**

   

72072015**

   

72072017**

   

72072032**

   

72072051**

   

72072055**

   

72072057**

   

72072071**

   

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål

   

72081000**

   

72082500**

   

72082600**

   

72082700**

   

72083600**

   

72083710**

   

72083790**

   

72083810**

   

72083890**

   

72083910**

   

72083990**

   

72084010**

   

72084090**

   

72085110**

   

72085130**

   

72085150**

   

72085191**

   

72085199**

   

72085210**

   

72085291**

   

72085299**

   

72085310**

   

72085390**

   

72085410**

   

72085490**

   

72089010**

   

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål

   

72091500**

   

72091610**

   

72091690**

   

72091710**

   

72091790**

   

72091810**

   

72091891**

   

72091899**

   

72092500**

   

72092610**

   

72092690**

   

72092710**

   

72092790**

   

72092810**

   

72092890**

   

72099010**

   

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål

   

72101110**

   

72101211**

   

72101219**

   

72102010**

   

72103010**

   

72104110**

   

72104910**

   

72105010**

   

72106110**

   

72106910**

   

72107031**

   

72107039**

   

72109031**

   

72109033**

   

72109038**

   

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål

   

72111300**

   

72111410**

   

72111490**

   

72111920**

   

72111990**

   

72112310**

   

72112351**

   

72112920**

   

72119011**

   

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål

   

72121010**

   

72121091**

   

72122011**

   

72123011**

   

72124010**

   

72124091**

   

72125031**

   

72125051**

   

72126011**

   

72126091**

   

Varmtvalsede stænger

   

72131000**

   

72132000**

   

72139110**

   

72139120**

   

72139141**

   

72139149**

   

72139170**

   

72139190**

   

72139910**

   

72139990**

   

Andre stænger af jern og ulegeret stål

   

72142000**

   

72143000**

   

72149110**

   

72149190**

   

72149910**

   

72149931**

   

72149939**

   

72149950**

   

72149961**

   

72149969**

   

72149980**

   

72149990**

   

Andre stænger af jern og ulegeret stål:

   

72159010**

   

Profiler af jern og ulegeret stål

   

72161000**

   

72162100**

   

72162200**

   

72163111**

   

72163119**

   

72163191**

   

72163199**

   

72163211**

   

72163219**

   

72163291**

   

72163299**

   

72163310**

   

72163390**

   

72164010**

   

72164090**

   

72165010**

   

72165091**

   

72165099**

   

72169910**

   

Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former

   

72181000**

   

72189111**

   

72189119**

   

72189911**

   

72189920**

   

Fladvalsede produkter af rustfrit stål

   

72191100**

   

72191210**

   

72191290**

   

72191310**

   

72191390**

   

72191410**

   

72191490**

   

72192110**

   

72192190**

   

72192210**

   

72192290**

   

72192300**

   

72192400**

   

72193100**

   

72193210**

   

72193290**

   

72193310**

   

72193390**

   

72193410**

   

72193490**

   

72193510**

   

72193590**

   

72199010**

   

Fladvalsede produkter af rustfrit stål

   

72201100**

   

72201200**

   

72202010**

   

72209011**

   

72209031**

   

Varmtvalsede stænger

   

72210010**

   

72210090**

   

Andre stænger af rustfrit stål

   

72221111**

   

72221119**

   

72221121**

   

72221129**

   

72221191**

   

72221199**

   

72221910**

   

72221990**

   

72223010**

   

72224010**

   

72224030**

   

Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former

   

72241000**

   

72249001**

   

72249005**

   

72249008**

   

72249015**

   

72249031**

   

72249039**

   

Fladvalsede produkter af andet legeret stål

   

72251100**

   

72251910**

   

72251990**

   

72252020**

   

72253000**

   

72254020**

   

72254050**

   

72254080**

   

72255000**

   

72259110**

   

72259210**

   

72259910**

   

Fladvalsede produkter af andet legeret stål

   

72261110**

   

72261910**

   

72261930**

   

72262020**

   

72269110**

   

72269190**

   

72269210**

   

72269320**

   

72269420**

   

72269920**

   

Varmtvalsede stænger

   

72271000**

   

72272000**

   

72279010**

   

72279050**

   

72279095**

   

Andre stænger af andet legeret stål

   

72281010**

   

72281030**

   

72282011**

   

72282019**

   

72282030**

   

72283020**

   

72283041**

   

72283049**

   

72283061**

   

72283069**

   

72283070**

   

72283089**

   

72286010**

   

72287010**

   

72287031**

   

72288010**

   

72288090**

   

Spunsvægjern af jern og stål

   

73011000**

   

Materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje

   

73021031**

   

73021039**

   

73021090**

   

73022000**

   

73024010**

   

73029010**

   

Rør og hule profiler, af støbejern

   

73030010**

   

73030090**

   

Rørfittings af jern og stål

   

73071110**

   

73071190**

   

73071910**

   

73071990**

   

73072100**

   

73072210**

   

73072290**

   

73072310**

   

73072390**

   

73072910**

   

73072930**

   

73072990**

   

73079100**

   

73079210**

   

73079290**

   

73079311**

   

73079319**

   

73079391**

   

73079399**

   

73079910**

   

73079930**

   

73079990**

   

Tanke, kar og lignende beholdere

   

73090010**

   

73090030**

   

73090051**

   

73090059**

   

73090090**

   

Tanke, fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere

   

73101000**

   

73102110**

   

73102191**

   

73102199**

   

73102910**

   

73102990**

   

Beholdere til komprimerede eller flydende gasser

   

73110010**

   

73110091**

   

73110099**

   

Snoet tråd, kabler, tovværk, flettede bånd

   

73121030**

   

73121051**

   

73121059**

   

73121071**

   

73121075**

   

73121079**

   

73121082**

   

73121084**

   

73121086**

   

73121088**

   

73121099**

   

73129090**

   

Pigtråd af jern og stål

   

73130000**

   

Kæder og dele dertil, af jern og stål:

   

73151110**

   

73151190**

   

73151200**

   

73151900**

   

73152000**

   

73158100**

   

73158210**

   

73158290**

   

73158900**

   

73159000**

   

Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge

   

73181100**

   

73181210**

   

73181290**

   

73181300**

   

73181410**

   

73181491**

   

73181499**

   

73181510**

   

73181520**

   

73181530**

   

73181541**

   

73181549**

   

73181551**

   

73181559**

   

73181561**

   

73181569**

   

73181570**

   

73181581**

   

73181589**

   

73181590**

   

73181610**

   

73181630**

   

73181650**

   

73181691**

   

73181699**

   

73181900**

   

73182100**

   

73182200**

   

73182300**

   

73182400**

   

73182900**

   

Synåle, strikkepinde, trækkenål, prene

   

73191000**

   

73192000**

   

73193000**

   

73199000**

   

Fjedre og blade til fjedre, af jern og stål:

   

73201011**

   

73201019**

   

73201090**

   

73202020**

   

73202081**

   

73202085**

   

73202089**

   

73209010**

   

73209030**

   

73209090**

   

Komfurer, kogeapparater, bageovne, kaminer

   

73211110**

   

73211190**

   

73211200**

   

73211300**

   

73218110**

   

73218190**

   

73218210**

   

73218290**

   

73218300**

   

73219000**

   

Radiatorer til centralopvarmning

   

73221100**

   

73221900**

   

73229090**

   

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler

   

73231000**

   

73239100**

   

73239200**

   

73239310**

   

73239390**

   

73239410**

   

73239490**

   

73239910**

   

73239991**

   

73239999**

   

Sanitetsartikler samt dele dertil, af jern og stål

   

73241090**

   

73242100**

   

73242900**

   

73249090**

   

Andre støbte varer, af jern og stål

   

73251020**

   

73251050**

   

73251091**

   

73251099**

   

73259100**

   

73259910**

   

73259991**

   

73259999**

   

Andre varer af jern og stål

   

73261100**

   

73261910**

   

73261990**

   

73262030**

   

73262050**

   

73262090**

   

73269010**

   

73269030**

   

73269040**

   

73269050**

   

73269060**

   

73269070**

   

73269080**

   

73269091**

   

73269093**

   

73269095**

   

73269097**

   

Ubearbejdet zink

   

79011100

   

79011210

   

79011230

   

79011290

   

79012000

   

Støv, pulver og flager, af zink

   

79031000

   

79039000

   

Motorkøretøjer til befordring af mindst 10 personer

   

87021011

   

87021019

   

87029011

   

87029019

   

Automobiler til godsbefordring

   

87042131

   

87042139

   

87042291

   

87042299

   

87042391

   

87042399

   

87043131

   

87043139

   

87043291

   

87043299

   

(*) Fjernelsen af tolden påbegyndes i det 4. år.

(**) Tolden fjernes i 2004.

BILAG II

Det Europæiske Fællesskab
Industrivarer
Liste 4

EU's tilbud Industriprodukter Bilag II -Liste 4

KN-kode 96

Toldkontingent eller delvis liberalisering

Automobiler og andre køretøjer

 

87031010

 

87031090

 

87032110

 

87032190

 

87032211

 

87032219

 

87032290

 

87032311

 

87032319

 

87032390

 

87032410

 

87032490

 

87033110

 

87033190

 

87033211

 

87033219

 

87033290

 

87033311

 

87033319

 

87033390

 

87039010

 

87039090

 

Chassiser med motor

 

87060011

 

87060019

 

87060091

 

87060099

 

Karosserier og førerhuse til motorkøretøjer

 

87071010

 

87071090

 

87079010

 

87079090

 

Dele og tilbehør til motorkøretøjer

 

87081010***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87081090***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87082110***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87082190***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87082910***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87082990***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87083110***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87083191***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87083199***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87083910***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87083990***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87084010***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87084090***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87085010***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87085090***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87086010***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87086091***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87086099***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87087010***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87087050***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87087091***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87087099***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87088010***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87088090***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87089110***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87089190***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87089210***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87089290***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87089310***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87089390***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87089410***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87089490***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87089910***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87089930***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87089950***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87089992***

50% nedsættelse af MFN-satsen

87089998***

50% nedsættelse af MFN-satsen

(***) 50% nedsættelse af MFN-satsen ved ikrafttrædelsen.

BILAG II

Det Europæiske Fællesskab
Industrivarer
Liste 5

EU's tilbud Industriprodukter Bilag II - Liste 5

KN-kode 96

Toldkontingent eller delvis liberalisering

Ubearbejdet aluminium

 

76011000

 

76012010

 

76012091

 

76012099

 

Pulver og flager, af aluminium

 

76031000

 

76032000

 

Bilag II fodnoter

(*) Fjernelsen af tolden påbegyndes i det 4. år.

(**) Tolden fjernes i 2004.

(***) 50% nedsættelse af MFN-satsen ved ikrafttrædelsen.

+++BILAG+++BILAG III

Den Sydafrikanske Republik
Industrivarer
Liste 1

SA's tilbud Industriprodukter Bilag III Liste 1

HS-kode 96

Noter/toldkontingenter/nedsættelser

Halogenderivater af carbonhydrider:

 

29031910

 

Aldehyder, også med andre oxygenholdige grupper; cycliske polymere af aldehyder

 

29121100

 

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer

 

29153500

 

Aminer:

 

29211100

 

29211915

 

29212980

 

29214100

 

Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er)

 

29336940

 

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner

 

38241010

 

38241090

 

38242010

 

38242090

 

38243010

 

38243090

 

38245010

 

38245090

 

38249023

 

Transport- og emballagegenstande, af plast; propper, låg, kapsler

 

39239020

 

Andre varer af plast og varer af andre materialer henhørende under pos. 3901 til 3914:

 

39269020

 

39269025

 

Varer til teknisk brug af læder eller kunstlæder

 

42040000

 

Kokos, abaca (Manilahamp eller Musa textilis Nee), ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

 

53051100

 

53051900

 

53052100

 

53052900

 

53059100

 

53059900

 

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn:

 

53081000

 

53083000

 

Lommetørklæder:

 

62132010

 

62139010

 

Sække og poser, af den art der anvendes til emballage:

 

63051090

 

63059090

 

Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre):

 

63079020

 

63079040

 

Brosten, kantsten og fortovssten af naturlige stenarter (undtagen skifer)

 

68010000

 

Bearbejdede monument- og bygningssten (undtagen skifer) samt varer af monument- og bygningssten

 

68021000

 

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere

 

70102000

 

70109110

 

70109130

 

70109210

 

70109240

 

70109310

 

70109320

 

70109410

 

70109420

 

Åbne glaskolber og glasrør, uden montering, samt dele dertil

 

70111000

 

70112000

 

70119000

 

Glasfibre (herunder glasuld) og varer deraf (f.eks. garn og vævet stof)

 

70194090

 

70195190

 

70195290

 

70195990

 

Andre varer af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

 

71151020

 

71159090

 

Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af rustfrit stål

 

72181000

 

72189010

 

72189020

 

72189030

 

72189090

 

72189100

 

72189910

 

72189920

 

72189990

 

Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsmaskiner og- apparater til jordens bearbejdning og dyrkning

 

84322990

 

84323010

 

84323090

 

Plader, bånd og andre medier med indspilning af lyd eller andre fænomener

 

85249090

 

85249110

 

Sendere til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn

 

85251010

 

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes i apparater henhørende under pos. 8525 til 8

 

85299060

 

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb

 

85369030

 

85369040

 

 

BILAG III

Den Sydafrikanske Republik
Industrivarer
Liste 2

SA's tilbud Industriprodukter Bilag III Liste 2

HS-kode 96

Noter/toldkontingenter/nedsættelser

Olier og andre produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul

 

27079990

 

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie

 

27132000

 

27139000

 

Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten

 

27149010

 

27149020

 

27149090

 

Fluor, chlor, brom og jod

 

28011000

 

28012000

 

Carbon (kønrøg og carbon i andre former, ikke andetsteds tariferet)

 

28030000

 

Hydrogenchlorid (saltsyre); chlorsvovlsyre

 

28061000

 

Zinkoxid; zinkperoxid.

 

28170000

 

Kolloide ædle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller

 

28432900

 

28433000

 

Hydrogenperoxid (brintoverilte), også bragt i fast form med urinstof

 

28470015

 

Carbider, også når de ikke er kemisk definerede:

 

28491000

 

Halogenderivater af carbonhydrider:

 

29032200

 

29032300

 

Sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af carbonhydrider

 

29041090

 

29049010

 

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

 

29051200

 

Ethere, etheralkoholer, etherphenoler, etheralkoholphenoler, alkoholperoxider

 

29096000

 

Ketoner og quinoner, også med andre oxygenholdige grupper

 

29141100

 

29141200

 

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer

 

29152990

 

29153990

 

29155030

 

Polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer

 

29171230

 

29171990

 

Carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer

 

29189090

 

Aminer indeholdende oxygenholdige grupper

 

29224300

 

Amider af carboxylsyrer eller carbonsyre (kulsyre)

 

29242990

 

Organiske svovlforbindelser:

 

29309005

 

Heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom(er):

 

29329990

 

Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er)

 

29334090

 

29335930

 

29335990

 

29336990

 

Nucleinsyrer og salte deraf; andre heterocycliske forbindelser

 

29342090

 

Provitaminer og vitaminer, naturlige eller syntetisk reproducerede

 

29362900

 

Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler, tilberedte porcelæns-, glas- og emaljefarver

 

32071000

 

32073000

 

Anden maling og andre lakker, klare eller pigmenterede; tilberedte koldtvandsfarver

 

32100040

 

Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger)

 

33029010

 

Præparater til brug før, under og efter barbering, desodoriseringsmidler til personlig brug, præparater til badebrug

 

33074990

 

Modellermasse, også som legetøj

 

34070000

 

Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir

 

37024100

 

37024290

 

Lysfølsomt fotografisk papir, pap og tekstilstof, ikke eksponeret

 

37031020

 

37031090

 

37032010

 

37032090

 

37039010

 

37039090

 

Fotografiske plader, film, papir, pap og tekstilstof, eksponerede, men ikke fremkaldte

 

37040090

 

Fotografiske plader og film, undtagen kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte

 

37051000

 

37059000

 

Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler

 

38082090

 

38083005

 

38083010

 

38083030

 

38083035

 

38083040

 

38083080

 

Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer; sammensatte blødgøringsmidler til gummi eller plast

 

38123090

 

Kemiske grundstoffer, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader (wafers) eller lignende

 

38180090

 

Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner

 

38190090

 

Antifrostpræparater (herunder kølevæsker) og tilberedte væsker til afrimning

 

38200010

 

38200090

 

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; kemiske produkter

 

38246010

 

38246090

 

38247190

 

Aminoplast, phenolplast og polyurethaner, i ubearbejdet form

 

39094040

 

39094090

 

Rør og slanger samt fittings dertil (f.eks. muffer, rørknæ, forbindelsesstykker)

 

39171090

 

39172985

 

39173185

 

39173205

 

39173285

 

39173965

 

Gulvbelægningsmaterialer af plast, også selvklæbende, i ruller

 

39189090

 

Plader, ark, film, folier, bånd, tape, strimler og andre flade former, af plast

 

39191090

 

39199090

 

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast undtagen celleplast, uden underlag og ikke forstærket

 

39207200

 

39207300

 

39207990

 

39209990

 

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast

 

39211400

 

39211990

 

39219005

 

39219012

 

39219090

 

Syntetgummi og factis fremstillet af olier, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

 

40021190

 

40022030

 

40023130

 

40023930

 

40024190

 

40025190

 

40027030

 

40028000

 

40029190

 

Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

 

40051010

 

Tråde og snore af blødgummi

 

40070020

 

Beklædningsgenstande (herunder handsker) og tilbehør dertil

 

40151910

 

Finérplader og plader til krydsfinér, også fingerskarvet

 

44081000

 

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks

 

44111190

 

44111990

 

44112190

 

44112990

 

44113190

 

44113990

 

44119190

 

44119990

 

Krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter

 

44121300

 

44121400

 

44121900

 

44122200

 

44122300

 

44122900

 

44129200

 

44129300

 

44129900

 

Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af træ; kabeltromler af træ

 

44151000

 

Værktøj og redskaber af træ; skafter, håndtag og lignende dele af træ til værktøj og redskaber

 

44170090

 

Avispapir, i ruller og ark

 

48010020

 

Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug

 

48025100

 

48025200

 

48025300

 

48026000

 

Papir, af den art der anvendes til toiletpapir, renseservietter, håndklæder og servietter, og lignende papir

 

48030000

 

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller og ark

 

48041100

 

48041900

 

48042100

 

48042900

 

48043100

 

48044100

 

48044200

 

48044900

 

48045100

 

48045200

 

48045900

 

Andet papir og pap, ikke belagt, i ruller eller ark, ikke yderligere bearbejdet eller behandlet

 

48051000

 

48052100

 

48052200

 

48052300

 

48052900

 

48055000

 

48056090

 

48057090

 

48058090

 

Papir og pap bestående af sammenklæbede lag af papir eller pap

 

48071000

 

48079000

 

48079900

 

Bølgepapir og bølgepap, også med påklæbede plane flader, kreppet

 

48081000

 

48082000

 

48083000

 

48089000

 

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir

 

48091000

 

Papir og pap belagt på den ene eller på begge sider med kaolin

 

48101100

 

48101200

 

48102100

 

48102900

 

48103100

 

48103200

 

48103900

 

48109100

 

48109900

 

Papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, overtrukket, imprægneret

 

48111000

 

48112900

 

48113100

 

48113900

 

48114000

 

48119000

 

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir

 

48161000

 

Æsker, kartoner, sække, poser og andre emballagegenstande af papir, pap, cellulose

 

48193000

 

48194000

 

Bobiner, spoler og lignende varer af papirmasse, papir eller pap

 

48221010

 

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, herunder støttestrømper

 

61151190

 

61151290

 

61151900

 

61152090

 

Handsker, vanter og luffer, af trikotage:

 

61161000

 

61169100

 

61169200

 

61169300

 

61169900

 

Træningsdragter, skidragter og badebeklædning; andre beklædningsgenstande

 

62114110

 

62114210

 

62114310

 

62114910

 

Handsker, vanter og luffer.

 

62160000

 

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande

 

62171030

 

62171090

 

62179000

 

Hattestumper af filt, hverken formpressede eller med udformede skygger

 

65010000

 

Hattestumper, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art

 

65020000

 

Bearbejdede monument- og bygningssten (undtagen skifer) samt varer af monument- og bygningssten

 

68029100

 

68029200

 

68029300

 

68029900

 

Bearbejdet skifer og varer af skifer (herunder varer af agglomereret skifer)

 

68030090

 

Planglas og glasprofiler, støbt eller valset

 

70031280

 

70031290

 

70031990

 

70032000

 

70033000

 

Planglas, trukket eller blæst

 

70042080

 

70042090

 

70049015

 

70049025

 

70049035

 

70049045

 

70049055

 

Floatglas og andet planglas, der er slebet eller poleret

 

70051080

 

70052113

 

70052115

 

70052117

 

70052123

 

70052125

 

70052135

 

70052145

 

70052155

 

70052165

 

70052175

 

70052185

 

70052913

 

70052915

 

70052917

 

70052923

 

70052925

 

70052935

 

70052945

 

70052955

 

70052965

 

70052975

 

70052985

 

70053000

 

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas

 

70101090

 

70109190

 

70109220

 

70109290

 

70109315

 

70109390

 

70109415

 

70109490

 

Refleksglas og optiske artikler af glas (bortset fra varer henhørende under pos. 7015)

 

70140090

 

Urglas og lignende glas

 

70159000

 

Glasfibre (herunder glasuld) og varer deraf (f.eks. garn og vævet stof)

 

70194020

 

70195110

 

70195210

 

70195910

 

Andre varer af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

 

71159030

 

Ferrolegeringer :

 

72029910

 

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover

 

72081000

 

72082500

 

72082600

 

72082700

 

72083600

 

72083700

 

72083800

 

72083900

 

72085100

 

72085200

 

72085300

 

72085400

 

72089000

 

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover

 

72091500

 

72091600

 

72091700

 

72091800

 

72092500

 

72092600

 

72092700

 

72092800

 

72099000

 

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover

 

72101200

 

72103000

 

72104100

 

72104900

 

72105000

 

72107000

 

72109000

 

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm

 

72111300

 

72111400

 

72111900

 

72112300

 

72112900

 

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm

 

72121020

 

72122000

 

72123000

 

72124000

 

72125085

 

72125090

 

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål

 

72131000

 

72132000

 

72139100

 

72139900

 

Andre stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmtvalsede

 

72141010

 

72141090

 

72142000

 

72143000

 

72149100

 

72149900

 

Andre stænger af jern og ulegeret stål:

 

72151000

 

72155000

 

72159000

 

Profiler af jern og ulegeret stål:

 

72161000

 

72162100

 

72162200

 

72163100

 

72163200

 

72163300

 

72164000

 

72165000

 

72166700

 

72166900

 

72169100

 

72169900

 

Tråd af jern og ulegeret stål:

 

72171000

 

72171100

 

72171200

 

72171300

 

72171900

 

72172000

 

72172100

 

72172200

 

72172300

 

72172900

 

72173000

 

72173100

 

72173200

 

72173300

 

72173900

 

72179000

 

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde 600 mm og derover:

 

72191100

 

72191200

 

72191300

 

72191400

 

72192100

 

72192200

 

72192300

 

72192400

 

72193100

 

72193200

 

72193300

 

72193400

 

72193500

 

72199000

 

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde under 600 mm:

 

72201100

 

72201200

 

72202000

 

72209000

 

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde 600 mm og derover:

 

72253000

 

72254010

 

72254090

 

72255000

 

72259090

 

72259100

 

72259200

 

72259990

 

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde under 600 mm:

 

72269100

 

72269300

 

72269400

 

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål:

 

72271000

 

72272000

 

72279000

 

Andre stænger af andet legeret stål; profiler af andet legeret stål

 

72281010

 

72281020

 

72281090

 

72282010

 

72282020

 

72282030

 

72282040

 

72282050

 

72282060

 

72282090

 

72283010

 

72283020

 

72283030

 

72283090

 

72284000

 

72285000

 

72286000

 

72287000

 

72288000

 

Tråd af andet legeret stål:

 

72292000

 

72299000

 

Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller

 

73011010

 

73012000

 

Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje: skinner

 

73021000

 

73022000

 

73023000

 

73024000

 

73029000

 

Rør og hule profiler, sømløse, af jern (bortset fra støbejern) og stål:

 

73041030

 

73041090

 

73042110

 

73042120

 

73042190

 

73042910

 

73042920

 

73042990

 

73043100

 

73043935

 

73043990

 

73045100

 

73045945

 

73049000

 

Andre rør (f.eks. svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede)

 

73051100

 

73051200

 

73051900

 

73052000

 

73053190

 

73053990

 

73059090

 

Andre rør og hule profiler (f.eks. svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter)

 

73061000

 

73062000

 

73063000

 

73064000

 

73065000

 

73066000

 

73069000

 

Rørfittings af jern og stål (f.eks. samleled, rørknæ, muffer)

 

73071110

 

73071190

 

73071910

 

73071980

 

73071990

 

73072110

 

73072190

 

73072210

 

73072290

 

73072310

 

73072390

 

73072910

 

73072990

 

73079110

 

73079120

 

73079130

 

73079140

 

73079150

 

73079190

 

73079210

 

73079220

 

73079230

 

73079310

 

73079320

 

73079330

 

73079910

 

73079920

 

73079930

 

Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) og dele til konstruktioner

 

73081000

 

Snoet tråd, kabler, tovværk, flettede bånd, stropper og lignende varer, af jern og stål

 

73121005

 

73121010

 

73121015

 

73121020

 

73121025

 

73121030

 

73121035

 

73121040

 

73121090

 

73129090

 

Tråddug (herunder endeløse bånd), trådnet og trådgitter, af jern- og ståltråd

 

73141210

 

73141220

 

73141310

 

73141420

 

73141430

 

73141930

 

73141940

 

73145000

 

Synåle, strikkepinde, trækkenåle, prene, hæklenåle, broderenåle og lignende varer

 

73192000

 

73193000

 

73199090

 

Fjedre og blade til fjedre, af jern og stål:

 

73201000

 

73202000

 

73209000

 

Andre støbte varer, af jern og stål:

 

73251040

 

73259940

 

Andre varer af jern og stål:

 

73261900

 

73269029

 

Stænger og profiler, af kobber:

 

74071030

 

74071090

 

74072120

 

74072190

 

74072220

 

74072290

 

74072920

 

74072990

 

Plader og bånd, af kobber, af tykkelse over 0,15 mm

 

74091100

 

74091900

 

74092100

 

74092900

 

74093100

 

74093900

 

74094000

 

74099000

 

Folie af kobber, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer

 

74101100

 

74101200

 

Rør af kobber:

 

74111010

 

74111040

 

74112115

 

74112210

 

74112910

 

Rørfittings (f.eks. samleled, rørknæ, muffer), af kobber

 

74121010

 

74121080

 

74121090

 

74122020

 

74122080

 

Snoet tråd, kabler, flettede bånd o.lign., af kobber, ikke isoleret til elektrisk brug

 

74130030

 

74130090

 

Tråddug (herunder endeløse trådbånd), trådnet og trådgitter, af kobbertråd

 

74142000

 

74149000

 

Andre varer af kobber:

 

74199922

 

74199924

 

74199925

 

74199990

 

Pulver og flager, af aluminium

 

76031000

 

Stænger og profiler, af aluminium:

 

76041035

 

76041065

 

76042115

 

76042190

 

76042915

 

76042965

 

76042990

 

Tråd af aluminium:

 

76051107

 

Rør af aluminium:

 

76082015

 

Rørfittings (f.eks. samleled, rørknæ, muffer), af aluminium

 

76090010

 

76090090

 

Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) af aluminium

 

76101000

 

76109000

 

Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere, af aluminium

 

76129040

 

Snoet tråd, kabler, flettede bånd o. lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug

 

76141000

 

76149000

 

Stænger, profiler og tråd, af zink

 

79040000

 

Andre varer af zink

 

79070090

 

Wolfram og varer deraf, herunder affald og skrot:

 

81011000

 

81019100

 

Magnesium og varer deraf, herunder affald og skrot:

 

81043000

 

81049050

 

Håndsave; savblade af enhver art (herunder slidse- og notningssavblade samt savblade uden tænder)

 

82022020

 

Rørslanger af uædle metaller, også med fittings:

 

83071090

 

83079090

 

Kedler til centralopvarmning, bortset fra kedler henhørende under pos. 8402:

 

84031000

 

84039000

 

Hjælpeapparater til kedler henhørende under pos. 8402 eller 8403

 

84041010

 

84049010

 

Andre kraftmaskiner og motorer:

 

84122910

 

84128020

 

84129060

 

Væskepumper, også med målere; væskeelevatorer:

 

84131100

 

84132010

 

84135010

 

84136010

 

84136020

 

84137015

 

84138110

 

84139110

 

Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre

 

84181000

 

84182100

 

84182200

 

84182900

 

84183090

 

84184090

 

84185000

 

84186110

 

84186910

 

84189110

 

84189120

 

84189920

 

84189930

 

Centrifuger, herunder tørrecentrifuger; maskiner og apparater til filtrering eller rensning

 

84211220

 

84212110

 

84213110

 

84213120

 

84219120

 

84219930

 

Opvaskemaskiner; maskiner og apparater til rensning eller tørring af flasker og andre beholdere

 

84221100

 

84221900

 

84229010

 

Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande (skips); spil og ankerspil; donkrafte

 

84251100

 

84253110

 

84253910

 

84254235

 

84254250

 

84254990

 

Svingkraner og andre kraner, herunder kabelkraner; mobile portalkraner, portalløftetrucks og krantrucks

 

84261110

 

84262010

 

84264110

 

84269110

 

Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning (f.eks. elevatorer, rulletrapper, transportører og tovbaner)

 

84283990

 

84289015

 

Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og levellers), scrapere, gravemaskiner o.lign., selvkørende

 

84292090

 

84295120

 

84295905

 

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner eller apparater henhørende under pos. 8425-8

 

84312010

 

84312030

 

84312050

 

84312090

 

84313990

 

84314925

 

84314930

 

84314935

 

84314947

 

Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsmaskiner og- apparater til jordens bearbejdning og dyrkning

 

84321010

 

84322930

 

Høstmaskiner og tærskeværker, herunder halm- og foderpressere; slåmaskiner (herunder plæneklippere)

 

84331190

 

84331990

 

84339020

 

Andre maskiner og apparater til landbrug, havebrug, skovbrug, fjerkræavl eller biavl

 

84362990

 

84369190

 

Maskiner og apparater (undtagen maskiner henhørende under pos. 8450) til vaskning, rensning, vridning, tørring

 

84512110

 

84513010

 

84513020

 

84519010

 

84519020

 

Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til værktøjsmaskiner henhørende under pos.

 

84662000

 

Salgsautomater (f.eks. frimærke-, cigaret-, fødevare- og drikkevareautomater)

 

84762100

 

84762900

 

Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller; støbeforme til metaller

 

84803010

 

84803030

 

84803090

 

84807100

 

84807900

 

Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, tanke, kar og lignende

 

84818037

 

84819055

 

84819090

 

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under pos. 8501 eller 850

 

85030010

 

85030020

 

Primærelementer og primærbatterier:

 

85061005

 

85061025

 

85068005

 

85068025

 

85069000

 

Elektriske akkumulatorer, herunder separatorer (også kvadratiske eller rektangulære)

 

85074000

 

85079020

 

85079090

 

Elektriske vandvarmere (gennemstrømningsvandvarmere, akkumulerende vandvarmere) og dyppevarmere

 

85163110

 

85169020

 

Elektriske apparater til trådtelefoni og trådtelegrafi, herunder apparater til trådtelefoni

 

85175000

 

85179000

 

Plader, bånd og andre medier med indspilning af lyd eller andre fænomener

 

85243290

 

Elektrisk signal-, sikkerheds- og trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, veje

 

85308000

 

85309090

 

Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle (f.eks. ringeapparater, sirener, signaltavler, tyverialarmer og brandalarmer)

 

85318090

 

85319090

 

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb

 

85361010

 

85362010

 

85363010

 

85366110

 

85366910

 

Elektriske glødelamper og udladningslamper, herunder sealed beam-lamper

 

85392220

 

85392290

 

85392910

 

85392915

 

85392920

 

85392925

 

85392950

 

85392957

 

85392990

 

85393145

 

85393190

 

85393245

 

85393290

 

85393945

 

85393990

 

85394100

 

85394910

 

85394920

 

85399000

 

Kulelektroder, børstekul, lampekul, batterikul og andre varer

 

85459000

 

Isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel

 

85479010

 

Arbejds- eller servicevogne, også selvkørende, til jernbaner og sporveje

 

86040010

 

Godsvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvkørende

 

86069910

 

Dele til lokomotiver og til andet rullende jernbane- og sporvejsmateriel:

 

86071940

 

86072160

 

86073060

 

Indfattede linser, prismer, spejle og andre optiske artikler af ethvert materiale

 

90022080

 

Klaverer, herunder automatiske klaverer; cembaloer og andre strengeinstrumenter med klaviatur

 

92011000

 

Redskaber og rekvisitter til almindelige fysiske øvelser, gymnastik, atletik

 

95066200

 

95066900

 

95067000

 

95069100

 

95069900

 

Fiskestænger, fiskekroge og andre fiskegrejer til fiskeri med snøre; fangstketsjere til enhver brug

 

95071090

 

95073000

 

95079000

 

Blyanter (undtagen pencils henhørende under pos. 9608), farveblyanter, blyantstifter, farvestifter, pastelkridt

 

96091010

 

 

BILAG III

Den Sydafrikanske Republik
Industrivarer
Liste 3

SA's tilbud Industriprodukter Bilag III Liste 3

HS-kode 96

 

Noter/toldkontingenter/nedsættelser

Parfumer og toiletvand:

   

33030090

   

Tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje

   

33041030

   

33041090

   

33042030

   

33042090

   

33043030

   

33043090

   

33049100

   

33049930

   

33049990

   

Hårplejemidler:

   

33051030

   

33051090

   

33052030

   

33052090

   

33053030

   

33053090

   

33059030

   

33059090

   

Præparater til brug før, under og efter barbering, desodoriseringsmidler til personlig brug, præparater til badebrug

   

33071040

   

33071090

   

33072030

   

33072090

   

33073010

   

33073090

   

33074100

   

33079040

   

33079090

   

Læder af hornkvæg eller af dyr af hestefamilien, uden hår, undtagen læder henhørende under pos. 4

   

41041090

nedsættelse starter i 3. år

 

41042100

nedsættelse starter i 3. år

 

41042200

nedsættelse starter i 3. år

 

41042900

nedsættelse starter i 3. år

 

41043100

nedsættelse starter i 3. år

 

41043900

nedsættelse starter i 3. år

 

Læder af fåre- og lammeskind, uden uld, undtagen læder henhørende under pos. 4108 eller 41

   

41051100

nedsættelse starter i 3. år

 

41051200

nedsættelse starter i 3. år

 

41051900

nedsættelse starter i 3. år

 

41052000

nedsættelse starter i 3. år

 

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af læder eller kunstlæder:

   

42032100

nedsættelse starter i 3. år

 

Papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, overtrukket, imprægneret

   

48112100

nedsættelse starter i 3. år

 

Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort

   

48171000

   

48172000

   

48173000

   

Toiletpapir og lignende papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug

   

48181000

   

48182000

   

48183000

   

48184000

   

48185000

   

48189000

   

Uglaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer o.lign., af keramisk materiale; uglaserede keramiske terninger

   

69079000

   

Glaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer o.lign., af keramisk materiale; glaserede keramiske terninger

   

69081000

   

69089000

   

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af porcelæn

   

69111000

   

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af keramisk materiale

   

69120000

   

Vaskemaskiner, også med tørremaskine:

   

84501115

   

84501920

   

84509010

   

Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, tanke, kar og lignende

   

84818072

   

84818073

   

Kugle- og rullelejer:

   

84821010

   

84821015

   

84822015

   

84822030

   

84822045

   

84823020

   

84825050

   

84829120

   

84829911

   

84829913

   

84829917

   

84829929

   

84829931

   

Elektriske motorer og generatorer, med undtagelse af generatorsæt:

   

85011005

   

85011019

   

85012010

   

85013110

   

85013210

   

85013310

   

85013410

   

85014025

   

85014030

   

85014035

   

85014040

   

85014045

   

85014050

   

85014055

   

85014070

   

85014075

   

85014080

   

85015120

   

85015130

   

85015140

   

85015150

   

85015220

   

85015240

   

85015250

   

85015320

   

85015350

   

85016190

   

85016200

   

85016310

   

Elektriske generatorsæt og roterende elektriske omformere:

   

85021100

   

85021200

   

85021300

   

Primærelementer og primærbatterier:

   

85061090

   

85063090

   

85068090

   

Elektromekaniske husholdningsapparater med indbygget elektromotor:

   

85093000

   

85094000

   

85098000

   

Elektriske vandvarmere (gennemstrømningsvandvarmere, akkumulerende vandvarmere) og dyppevarmere

   

85162910

   

85163300

   

85165000

   

85166000

   

85167100

   

85167200

   

85167900

   

85168010

   

85169030

   

Modtagere til radiotelefoni, radiotelegrafi eller radiofoni

   

85271900

   

85272100

   

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb

   

85366920

   

Elektriske glødelamper og udladningslamper, herunder sealed beam-lamper

   

85392120

   

85392945

   

Siddemøbler (undtagen varer henhørende under pos. 9402), herunder sovesofaer

   

94013000

   

94014000

   

94015000

   

94016100

   

94016900

   

94017100

   

94017900

   

94018030

   

94018090

   

Møbler til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug (f.eks. operationsborde)

   

94021020

   

94029090

   

Andre møbler og dele dertil:

   

94031010

   

94031090

   

94032010

   

94032030

   

94032050

   

94032060

   

94032090

   

94033000

   

94034000

   

94035000

   

94036030

   

94036040

   

94036090

   

94037030

   

94037090

   

94038030

   

94038090

   

94039010

   

94039020

   

94039030

   

94039040

   

94039050

   

94039060

   

94039090

   

Sengebunde; sengeudstyr o. lign. (f.eks. madrasser)

   

94041000

   

94042100

   

94042910

   

94042990

   

94049010

   

94049090

   

Lamper og belysningsartikler (herunder projektører) og dele dertil

   

94051005

   

94051035

   

94051090

   

94052010

   

94052090

   

94053000

   

94054005

   

94054050

   

94054090

   

94055000

   

94056000

   

94059190

   

94059210

   

94059290

   

94059930

   

94059935

   

94059940

   

94059955

   

94059960

   

94059990

   

Præfabrikerede bygninger:

   

94060090

   

 

BILAG III

Den Sydafrikanske Republik
Industrivarer
Liste 4

SA's tilbud Industriprodukter Bilag III Liste 4

HS-kode 96

Noter/toldkontingenter/nedsættelser

Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære og andre mineraltjærer

 

27060000

 

Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider:

 

27111310

 

27112910

 

Vaselin; paraffin, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks

 

27121010

 

27121020

 

Bituminøse blandinger på basis af naturligt asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen

 

27150010

 

27150020

 

Oxider af titan.

 

28230000

 

Hypochloriter; kommercielt calciumhypochlorit; chloriter; hypobromiter:

 

28281000

 

Phosphinater (hypophosphiter), phosphonater (phosphiter), phosphater og polyphosphater

 

28352500

 

28352610

 

28353100

 

Sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af carbonhydrider

 

29041010

 

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

 

29051500

 

29054500

 

Ketoner og quinoner, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

 

29141300

 

29144100

 

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer

 

29152100

 

29152200

 

29153100

 

29153300

 

29153400

 

29153920

 

29153930

 

29153940

 

Polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer

 

29171220

 

29171400

 

29171930

 

29173100

 

29173200

 

29173300

 

29173400

 

29173500

 

Carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer

 

29181200

 

29181320

 

29181400

 

29181920

 

29182210

 

29182310

 

29189010

 

Aminer:

 

29211980

 

29214490

 

29215110

 

Amider af carboxylsyrer eller carbonsyre(kulsyre)

 

29242110

 

Forbindelser med andre nitrogenholdige grupper

 

29299010

 

Organiske svovlforbindelser:

 

29301000

 

29302025

 

Heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom(er):

 

29322910

 

Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er)

 

29334030

 

29334040

 

29335920

 

29336930

 

Nucleinsyrer og salte deraf; andre heterocycliske forbindelser

 

29342010

 

29342030

 

29342040

 

Plantealkaloider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere

 

29399020

 

Antibiotika:

 

29414010

 

Vat, bind og lignende varer (f.eks. bandager, hæfteplastre, omslag)

 

30059010

 

Syntetiske organiske farvestoffer, også kemisk definerede

 

32041710

32041720

 

32041790

 

32041910

 

32041920

 

32041990

 

Andre farvestoffer; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel

 

32061100

 

32061900

 

32062015

 

32062090

 

32063000

 

32064100

 

32064200

 

32064300

 

32064900

 

32065000

 

Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler, tilberedte porcelæns-, glas- og emaljefarver

 

32074000

 

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer

 

32081000

 

32082000

 

32089090

 

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer

 

32091000

 

32099000

 

Anden maling og andre lakker, klare eller pigmenterede; tilberedte koldtvandsfarver

 

32100005

 

Pigmenter (herunder metalpulver og -skæl) dispergerede i ikke-vandige medier

 

32129010

 

Præparater til mund- eller tandhygiejne, herunder pulver og creme til fastgørelse af tandproteser

 

33061000

 

33062090

 

33069000

 

Præparater til brug før, under og efter barbering, desodoriseringsmidler til personlig brug, præparater til badebrug

 

33071010

 

33074920

 

Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe

 

34011120

 

34011130

 

34011190

 

34011920

 

34011930

 

34011990

 

34012000

 

Organiske overfladeaktive stoffer (undtagen sæbe); overfladeaktive præparater

 

34021110

 

34021120

 

34021210

 

34021220

 

34021310

 

34021320

 

34021910

 

34021920

 

34022010

 

34022020

 

34029010

 

34029020

 

Syntetisk voks og tilberedt voks:

 

34041000

 

34042000

 

34049000

 

Pudse- og polermidler (til fodtøj, møbler, gulve, automobiler, glasvarer eller metalvarer)

 

34051000

 

34052000

 

34053000

 

34054000

 

34059090

 

Stearin-, paraffin- og vokslys samt lignende varer:

 

34060000

 

Tændsnore, også detonerende; fænghætter og sprængkapsler; tændsatser

 

36030090

 

Tændstikker, undtagen pyrotekniske artikler henhørende under pos. 3604

 

36050000

 

Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede

 

37011090

 

37013015

 

37013020

37013030

37013040

37013060

 

37019915

 

37019945

 

37019950

 

37019970

 

Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir

 

37023210

 

37023910

 

37024220

 

37024310

 

37024410

 

37029120

 

37029220

 

37029320

 

37029420

 

37029520

 

Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler

 

38083017

 

38084010

 

38084020

 

Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer; sammensatte blødgøringsmidler til gummi eller plast

 

38121000

 

38123010

 

38123020

 

38123025

 

Præparater og ladninger til ildslukningsapparater; ildslukkere

 

38130010

 

38130015

 

Sammensatte organiske opløsnings- og fortyndingsmidler, ikke andetsteds tariferet

 

38140000

 

Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphthalener, undtagen produkter henhørende under pos. 2707

 

38171000

 

Kemiske grundstoffer, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader (wafers) eller lignende

 

38180020

 

Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner

 

38190010

 

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer

 

38231300

 

38231910

 

38231920

 

38237000

 

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; kemiske produkter

 

38247110

 

38249025

 

38249037

38249040

38249045

 

38249047

 

38249050

 

Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form:

 

39011000

 

39012090

 

39013010

 

39019090

 

Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form:

 

39021000

 

39023000

 

Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form:

 

39041000

 

39042110

 

39042190

 

39042210

 

39042290

 

39043000

 

39044010

 

39044020

 

39044090

 

Polymerer af vinylacetat eller andre vinylestere, i ubearbejdet form; andre vinylpolymerer

 

39051100

 

39052100

 

Polymerer af acryl, i ubearbejdet form:

 

39069020

 

Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser, i ubearbejdet form; polycarbonater

 

39072010

 

39076090

 

39079100

 

Cellulose og kemiske derivater deraf, ikke andetsteds tariferet

 

39123100

 

Affald, afklip og skrot, af plast:

 

39151000

 

39152000

 

39153000

 

39159040

 

Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, stænger og profiler

 

39161010

 

39161090

 

39162090

 

39169005

 

39169030

 

39169040

 

39169050

 

39169090

 

Rør og slanger samt fittings dertil (f.eks. muffer, rørknæ, forbindelsesstykker)

 

39172190

 

39172200

 

39172300

 

39172930

 

39172940

 

39172950

 

39172960

 

39172990

 

39173120

 

39173130

 

39173140

 

39173150

 

39173160

 

39173175

 

39173180

 

39173190

 

39173220

 

39173230

 

39173240

 

39173250

 

39173260

 

39173275

 

39173280

 

39173290

 

39173300

 

39173920

 

39173925

 

39173930

 

39173940

 

39173945

 

39173955

 

39173960

 

39173990

 

39174000

 

Gulvbelægningsmaterialer af plast, også selvklæbende, i ruller

 

39181003

 

39181007

 

39181030

39181035

 

39181053

 

39181073

 

39181090

 

39189010

 

39189040

 

39189050

 

39189060

 

39189065

 

39189070

 

39189075

 

39189080

 

39189085

 

Plader, ark, film, folier, bånd, tape, strimler og andre flade former, af plast

 

39191003

 

39191007

 

39191010

 

39191013

 

39191029

 

39191031

 

39191037

 

39191040

 

39191043

 

39191045

 

39191050

 

39191053

 

39191055

 

39191060

 

39191065

 

39199003

 

39199007

 

39199010

 

39199013

 

39199019

 

39199029

 

39199030

 

39199035

 

39199037

 

39199040

 

39199045

 

39199047

 

39199050

 

39199055

 

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast undtagen celleplast, uden underlag og ikke forstærket

 

39201000

 

39202010

39202090

 

39203000

 

39204165

 

39204170

 

39204265

 

39204270

 

39205100

 

39205900

 

39206100

 

39206300

 

39206900

 

39209100

 

39209200

 

39209300

 

39209400

 

39209910

 

39209920

 

39209925

 

39209930

 

39209940

 

39209960

 

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast

 

39211100

 

39211235

 

39211275

 

39211300

 

39211930

 

39211940

 

39211950

 

39211955

 

39211960

 

39211970

 

39211980

 

39219002

 

39219004

39219006

 

39219016

 

39219022

 

39219024

39219026

 

39219028

 

39219030

 

39219032

 

39219034

 

39219036

39219038

 

39219040

 

39219042

 

39219044

 

39219046

 

39219048

 

39219052

 

39219054

 

39219056

 

39219058

 

39219060

 

39219062

 

39219064

 

39219066

 

39219072

 

Badekar, brusekar, håndvaske, bideter, klosetter samt sæder og låg dertil

 

39221000

 

39222000

 

39229010

 

39229020

 

39229090

 

Transport- og emballagegenstande, af plast; propper, låg, kapsler

 

39231000

 

39232110

 

39232190

 

39232910

 

39232920

 

39232930

 

39232990

 

39233000

 

39234090

 

39235000

 

39239030

 

39239090

 

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af plast

 

39241000

 

39249000

 

Bygningsudstyr, af plast, ikke andetsteds tariferet:

 

39251000

 

39252000

 

39253000

 

39259000

 

Andre varer af plast og varer af andre materialer henhørende under pos. 3901 til 3914:

 

39261030

 

39261090

 

39262010

 

39262090

 

39263000

 

39264000

 

39269003

 

39269005

 

Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi og lignende naturlige gummiarter

 

40013030

 

40013050

 

Syntetgummi og factis fremstillet af olier, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

 

40021990

 

40022090

 

Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

 

40051020

 

40051030

 

40051090

 

40052000

 

40059110

 

40059120

 

40059190

 

40059910

 

40059920

 

40059930

 

40059940

 

Ikke-vulkaniseret gummi i andre former (f.eks. stænger, rør og profiler) samt varer af ikke-vulkaniseret gummi

 

40061000

 

40069000

 

Tråde og snore af blødgummi

 

40070090

 

Plader, bånd, strimler, stænger og profiler, af blødgummi

 

40081115

 

40081190

 

40081900

 

40082110

 

40082115

 

40082190

 

40082910

 

40082990

 

Rør og slanger af blødgummi, også med fittings

 

40091000

40092000

 

40093000

 

40094000

 

40095000

 

Driv- og transportremme af blødgummi:

 

40101100

 

40101200

 

40101300

 

40101900

 

40102190

 

40102290

 

40102300

 

40102400

 

40102910

 

40102990

 

Hygiejniske eller pharmaceutiske artikler (herunder sutter), af blødgummi

 

40149090

 

Beklædningsgenstande (herunder handsker) og tilbehør dertil

 

40151100

 

40151930

 

40151990

 

40159000

 

Andre varer af blødgummi:

 

40169100

 

40169200

 

40169390

 

40169400

 

40169590

 

40169915

 

40169940

 

40169950

 

40169980

 

40169990

 

Semsgarvet læder (vaskeskind):

 

41080000

 

Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre, i plader eller bånd, også i ruller

 

41110020

 

Garvede eller beredte pelsskind (herunder hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip)

 

43021100

 

43021200

 

43021900

 

43022000

 

43023000

 

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pelsskind:

 

43031000

 

43039000

 

Kunstigt pelsskind og varer deraf

 

43040000

 

Træ (herunder ikke-sammensatte parketstaver)

 

44092000

 

Spånplader og lignende plader af træ eller af andre træagtige materialer

 

44101100

 

44101900

 

44109000

 

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks

 

44111110

 

44111910

 

44112110

 

44112910

 

44113110

 

44113910

 

44119110

 

44119910

 

Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler

 

44130000

 

Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande:

 

44140000

 

Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af træ; kabeltromler af træ

 

44152010

 

44152020

 

Værktøj og redskaber af træ; skafter, håndtag og lignende dele af træ til værktøj og redskaber

 

44170040

 

44170050

 

Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, herunder lamelplader (celleplader) af træ, sammensatte parketstaver

 

44181000

 

44182000

 

44184000

 

44185000

 

44189000

 

Bordservice og køkkenudstyr, af træ:

 

44190000

 

Indlagt træ og træmosaik; æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik

 

44201000

 

44209000

 

Andre varer af træ:

 

44211000

 

44219005

 

44219090

 

Flettede lidser og lignende varer af flettematerialer, også samlede til bånd

 

46011000

 

46012000

 

46019190

 

46019900

 

Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer

 

46021000

 

46029000

 

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir

 

48092000

 

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir

 

48162000

 

Æsker, kartoner, sække, poser og andre emballagegenstande af papir, pap

 

48191000

 

48192000

 

48195000

 

48196000

 

Protokoller, regnskabsbøger, notesbøger, ordrebøger, kvitteringsblokke, brevpapirsblokke

 

48201000

 

48202000

 

48203000

 

48204000

 

48205000

 

48209000

 

Etiketter og mærkesedler af enhver art, af papir eller pap, også med påtryk:

 

48211000

 

48219000

 

Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, tilskåret

 

48231100

 

48231900

 

48233090

 

48235100

 

48235900

 

48236000

 

48237999

 

48239090

 

Umakulerede frimærker, stempelmærker og lignende mærker, der er gangbare eller bliver gangbare

 

49070090

 

Overføringsbilleder af enhver art:

 

49081090

 

49089090

 

Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med lykønskninger eller personlige meddelelser

 

49090000

 

Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke

 

49100000

 

Andre tryksager, herunder trykte billeder og fotografier:

 

49111090

 

49119990

 

Uld samt fine eller grove dyrehår, kartet eller kæmmet

 

51052190

 

51054090

 

Bånd (tow) af syntetiske filamenter:

 

55012000

 

Korte syntetiske fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

 

55032000

 

55034000

 

Affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale):

 

55051010

 

55051020

 

Korte syntetiske fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding:

 

55062000

 

Vat af tekstilmaterialer samt varer af vat; tekstilfibre, hvis længde ikke overstiger 5 mm

 

56011000

 

56012100

 

56012200

 

56012900

 

Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret:

 

56021000

 

56022100

 

56022900

 

56029000

 

Fiberdug, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret:

 

56031110

 

56031190

 

56031210

 

56031290

 

56031310

 

56031390

 

56031410

 

56031490

 

56039110

 

56039190

 

56039210

 

56039290

 

56039310

 

56039390

 

56039410

 

56039490

 

Sejlgarn, reb og tovværk, flettet eller ikke

 

56071000

 

56072100

 

56072900

 

56073000

 

56074100

 

56074900

 

56079010

 

56079090

 

Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk; konfektionerede fiskenet samt andre konfektionerede net

 

56081100

 

56081900

 

56089000

 

Tyl og andre netstoffer, bortset fra vævet stof og trikotagestof

 

58042100

 

58042900

 

Driv- og transportremme af tekstil

 

59100010

 

Tekstilstof og varer deraf, til teknisk brug, som nævnt i bestemmelse 7 til dette kapitel:

 

59119010

 

59119040

 

59119050

 

59119060

 

Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper:

 

63039910

 

Sække og poser, af den art der anvendes til emballage:

 

63051010

 

63052010

 

63052020

 

63052090

 

63053210

 

63053290

 

63053310

 

63053390

 

63053910

 

63053990

 

63059010

 

Presenninger og markiser; telte; sejl til både, sejlbrætter eller sejlvogne

 

63061100

 

63061200

 

63061900

 

63062100

 

63062200

 

63062900

 

63063100

 

63063900

 

63064100

 

63064910

 

63064990

 

63069100

 

63069910

 

63069990

 

Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre):

 

63071000

 

63072010

 

63072090

 

63079010

 

63079030

 

63079050

 

63079090

 

Sæt bestående af vævet stof og garn, også med tilbehør

 

63080000

 

Andet fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast:

 

64021210

 

64021220

 

64021900

 

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af tekstilmaterialer

 

64041105

 

64041110

 

64041915

 

64042030

 

Andet fodtøj:

 

64052017

 

64059017

 

Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele, også fastgjort til bindsål eller anden underdel, bortset fra ydersål)

 

64061025

 

64069140

 

64069190

 

64069910

 

64069915

 

64069940

 

64069960

 

64069990

 

Hatte og anden hovedbeklædning af filt, fremstillet af hattestumper eller plane hatteemner

 

65030000

 

Hatte og anden hovedbeklædning, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art

 

65040000

 

Hatte og anden hovedbeklædning, af trikotage eller konfektioneret af blonder, kniplinger, filt eller andet tekstilstof

 

65051000

 

65059000

 

Anden hovedbeklædning, også foret eller garneret:

 

65061080

 

65061090

 

65069110

 

65069190

 

65069200

 

65069900

 

Svederemme, for, overtræk, forme, stel, skygger og hageremme, til hovedbeklædning

 

65070000

 

Paraplyer og parasoller (herunder stokkeparaplyer, haveparasoller o.lign.)

 

66011000

 

66019100

 

66019900

 

Spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske o.lign.

 

66020000

 

Dele, besætning og tilbehør til varer henhørende under pos. 6601 og 6602:

 

66031000

 

66032000

 

66039000

 

Fugleskind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer, dele af fjer

 

67010000

 

Kunstige blomster, blade og frugter samt dele deraf; varer af kunstige blomster

 

67021000

 

67029000

 

Menneskehår, der er sorteret med rodenderne i samme retning, bleget eller bearbejdet på anden måde; uld og andre dyrehår

 

67030010

 

Parykker, kunstigt skæg, øjenbryn og øjenvipper, fletninger o.lign., af menneske- eller dyrehår

 

67041100

 

67041900

 

67042000

 

67049000

 

Møllesten, slibesten og lignende varer, uden stativ, til formaling

 

68041090

 

68042190

 

68042280

 

68042290

 

68043090

 

Slibemidler, naturlige eller kunstige, som pulver eller korn, på underlag af tekstilstof, papir

 

68051000

 

68052000

 

68053000

 

Slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld; ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler

 

68061000

 

68062000

 

68069030

 

Varer af asfalt eller af lignende materialer (f.eks. af kunstig asfaltbitumen eller stenkulstjærebeg)

 

68071000

 

68079000

 

Tavler, plader, fliser, blokke og lignende varer, af vegetabilske fibre, af halm

 

68080090

 

Varer af gips eller af blandinger på basis af gips:

 

68091100

 

68091900

 

68099000

 

Bearbejdede asbestfibre; blandinger på basis af asbest eller asbest og magnesiumcarbonat

 

68123090

 

68125000

 

68126010

 

68126020

 

68127090

 

Bearbejdet glimmer og varer af glimmer, herunder agglomereret eller rekonstitueret glimmer

 

68141000

 

68149000

 

Uglaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer o.lign., af keramisk materiale; uglaserede keramiske terninger

 

69071000

Køkkenvaske, vaskekummer, vaskekummesøjler, badekar, bideter, klosetskåle

 

69101000

 

69109000

 

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af porcelæn

 

69119000

 

Statuetter og andre dekorationsgenstande, af keramisk materiale:

 

69131000

 

69139000

 

Andre varer af keramisk materiale:

 

69141000

 

69149000

 

Glas som nævnt i pos. 7003, 7004 eller 7005, bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret, emaljeret

 

70060090

 

Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas:

 

70071900

 

70072900

 

Isolationsruder bestående af flere lag glas:

 

70080000

 

Glasspejle, også indrammede, herunder bakspejle:

 

70091000

 

70099100

 

70099200

 

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas

 

70101010

 

70109120

 

70109230

 

70109430

 

Brosten, blokke, mursten, fliser, tagsten og andre varer af presset eller støbt glas

 

70161000

 

70169090

 

Laboratorieartikler, hygiejniske artikler og pharmaceutiske artikler, af glas, også graderede eller justerede

 

70171010

 

70171020

 

70172010

 

70172020

 

70179010

 

70179020

 

Glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende

 

70181000

70182000

 

Glasfibre (herunder glasuld) og varer deraf (f.eks. garn og vævet stof)

 

70191100

 

70191290

 

70191990

 

70193100

 

70193200

 

70193900

 

70194010

 

70199090

 

Ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, også bearbejdede

 

71039100

 

71039900

 

Juvelerarbejder samt dele deraf, af ædle metaller

 

71131100

 

71131900

 

71132000

 

Guld- og sølvsmedearbejder og dele deraf, af ædle metaller

 

71141190

 

71141990

 

71142090

 

Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller halvædelsten

 

71161000

 

71162000

 

Bijouterivarer:

 

71171100

 

71171900

 

71179020

 

71179040

 

71179090

 

Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) og dele til konstruktioner

 

73082090

 

73083090

 

73084090

 

73089030

 

73089090

 

Kæder og dele dertil, af jern og stål:

 

73151110

 

73151130

 

73151235

 

73151910

 

73158200

 

73158990

 

73159090

 

Spiger, søm, stifter, tegnestifter, bølgesøm, hæfteklammer

 

73170015

 

73170040

 

Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler

 

73181300

 

73181590

 

73181690

 

73182110

 

Komfurer, kogeapparater, bageovne, kaminer (herunder sådanne, der tillige kan anvendes til centralopvarmning)

 

73211110

 

73211120

 

73211130

 

73211140

 

73211150

 

73211160

 

73211220

73211290

 

73211300

 

73218100

 

73218200

 

73218300

 

73219010

 

73219090

 

Radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk opvarmede, samt dele dertil

 

73221100

 

73221900

 

73229020

 

73229090

 

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af jern og stål

 

73231000

 

73239110

 

73239120

 

73239130

 

73239140

 

73239190

 

73239210

 

73239220

 

73239230

 

73239290

 

73239310

 

73239320

 

73239330

 

73239340

 

73239350

 

73239390

 

73239407

 

73239417

 

73239425

 

73239440

 

73239445

 

73239450

 

73239455

 

73239490

 

73239905

 

73239950

 

73239955

 

73239960

 

73239965

 

73239975

 

73239990

 

Sanitetsartikler samt dele dertil, af jern og stål:

 

73241000

 

73242110

 

73242190

 

73242900

 

73249030

 

73249080

 

73249090

 

Andre støbte varer, af jern og stål:

 

73251090

 

73259190

 

73259990

 

Andre varer af jern og stål:

 

73262050

 

73262090

 

73269039

 

73269056

 

73269059

 

73269090

 

Rørfittings (f.eks. samleled, rørknæ, muffer), af kobber:

 

74122010

 

Koge- og varmeapparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug

 

74170000

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af kobber; gryderensere

 

74181100

 

74181910

 

74181990

 

Andre varer af kobber:

 

74191090

 

74199100

 

Ubearbejdet aluminium

 

76011000

 

Stænger og profiler, af aluminium:

 

76041020

 

Tråd af aluminium:

 

76051105

 

76051180

 

76051905

 

76051980

 

76052170

 

76052180

 

76052905

 

76052980

 

Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm:

 

76061107

 

76061117

 

76061207

 

76061217

 

76069107

 

76069117

76069140

76069207

 

Folie af aluminium, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer

 

76071100

 

76071990

 

76072090

 

Rør af aluminium:

 

76081000

 

Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør)

 

76121000

 

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af aluminium; gryderensere

 

76151100

 

76151920

 

76151990

 

76152000

 

Andre varer af aluminium:

 

76169000

 

Andre varer af bly:

 

78060090

 

Rør og rørfittings (f. eks. samleled, rørknæ, muffer), af zink

 

79060000

 

Andre varer af zink

 

79070010

 

79070030

 

Magnesium og varer deraf, herunder affald og skrot:

 

81049090

 

Spader, skovle, ryddehakker, spidshakker, hakker, hyppejern, forke, grebe og river; økser

 

82011010

 

82012010

 

82012030

 

82013003

 

82013020

 

82013040

 

82014010

 

Håndsave; savblade af enhver art (herunder slidse- og notningssavblade samt savblade uden tænder)

 

82022030

 

82023930

 

82029100

 

File, raspe, knibtænger, bidetænger, niptænger o. lign. samt pincetter, bliksakse, rørskærere

 

82031090

 

82032010

 

82032020

82032030

 

82032040

 

Skruenøgler til brug i hånden (herunder momentnøgler)

 

82041110

 

82041120

 

82041130

 

82041140

 

82041210

 

82041220

 

82042040

 

Håndværktøj og håndredskaber (herunder monterede glarmesterdiamanter), ikke andetsteds tariferet

 

82051030

 

82052010

 

82054010

 

82054020

 

82054040

 

82055100

 

82055905

 

82057010

 

82057020

 

82057030

 

82058010

 

82059000

 

Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 8202-8205, i sæt til detailsalg

 

82060000

 

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, også mekanisk, eller til værktøjsmaskiner

 

82071330

 

82071910

 

82072010

 

82073010

 

82074010

 

82075000

 

82076010

 

82076020

 

82077010

 

82077020

 

82078010

 

Plader, stænger, spidser og lignende umonterede dele til værktøj, af cermets:

 

82090010

82090020

 

Mekaniske redskaber, hånddrevne, af vægt ikke over 10 kg

 

82100000

 

Knive med skærende eller savtakket æg (herunder beskæreknive)

 

82111030

 

82111080

 

82111090

 

82119110

 

82119330

 

82119390

 

82119410

 

82119490

 

82119510

 

82119520

 

82119530

 

Barberknive og barbermaskiner, samt klinger og blade dertil (herunder emner til barberblade i båndform):

 

82121000

 

82129000

 

Sakse og blade dertil

 

82130010

 

82130090

 

Andre skære- og klipperedskaber (f. eks. hårklippere, flækkeknive)

 

82141010

 

82141090

 

82142000

 

82149030

 

82149090

 

Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger

 

82151000

 

82152000

 

82159100

 

82159900

 

Hængelåse og andre låse (nøglelåse, kombinationslåse eller elektriske låse), af uædle metaller

 

83011000

 

83012000

 

83013000

 

83014000

 

83015000

 

83016000

 

83017000

 

Beslag, tilbehør og lignende varer, af uædle metaller, til møbler, døre, trapper

 

83022000

 

83024190

 

83024290

 

83024900

 

83025000

 

83026000

 

Pansrede eller på anden måde forstærkede pengeskabe, boksdøre og bokse til brand- og tyverisikre rum

 

83030010

 

83030090

 

Kartotekskasser, sorteringsæsker, brevbakker, manuskriptholdere, pennebakker

 

83040020

 

83040030

 

83040040

 

83040090

 

Beslag og mekanismer til løsbladebind eller brevordnere, brevholdere, brevhjørner, clips

 

83051000

 

83052000

 

83059000

 

Klokker, gongonger o. lign. (ikke-elektriske), af uædle metaller; statuetter og andre dekorationsgenstande

 

83061090

 

83062100

 

83062910

 

83062920

 

83062990

 

83063010

 

83063090

 

Rørslanger af uædle metaller, også med fittings:

 

83071010

 

83079010

 

Lukketøjer, taskebøjler, ringe, spænder, hægter og maller, snøreringe og lignende varer

 

83081000

 

83082090

 

83089010

 

83089020

 

83089030

 

83089060

 

83089090

 

Propper, hætter og låg (herunder crown corks, skruepropper og skænkepropper)

 

83099090

 

Skilte, navneplader, adresseplader og lignende plader, samt tal, bogstaver og andre symboler

 

83100000

 

Tråd, stænger, rør, plader, elektroder og lignende varer, af uædle metaller

 

83111010

 

83113010

 

83119010

 

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel:

 

84072900

 

84073190

 

84073200

 

84079090

 

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer)

 

84082090

 

84089040

 

84089050

 

84089060

 

84089090

 

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig er bestemt til forbrændingsmotorer henhørende under pos. 8407 eller 8408

 

84099945

 

Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner:

 

84118110

 

Andre kraftmaskiner og motorer:

 

84121090

 

84123190

 

84123910

 

84123990

 

84128040

 

84128090

 

84129020

 

Luftpumper, vakuumpumper, luft- og andre gaskompressorer samt ventilatorer

 

84141010

 

84141090

 

84142090

 

84144020

 

84145110

 

84145190

 

84145910

 

84145920

 

84146010

 

84148010

 

84148020

 

84149010

 

84149030

 

84149050

 

Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer

 

84151040

 

84152000

 

Maskiner, apparater og anlæg, også elektrisk opvarmede

 

84191110

 

84191910

 

84198110

 

84198910

 

84198920

 

84199010

 

84199020

 

84199030

 

Centrifuger, herunder tørrecentrifuger; maskiner og apparater til filtrering eller rensning

 

84213920

 

Vægte, herunder tælle- og kontrolvægte (undtagen vægte, følsomme for 5 centigram og derunder)

 

84239010

 

Mekaniske apparater (også hånddrevne) til udsprøjtning, forstøvning eller spredning

 

84242090

 

84248990

 

84249090

 

Gaffeltrucks; andre trucks med anordning til løftning og flytning:

 

84271010

 

84271060

 

84271090

 

84272015

 

84272070

 

84272090

 

84279010

 

Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning (f. eks. elevatorer, rulletrapper, transportører og tovbaner)

 

84281090

 

84282090

 

84284020

 

84285090

 

84289090

 

Høstmaskiner og tærskeværker, herunder halm- og foderpressere; slåmaskiner (herunder plæneklippere)

 

84331110

 

84331910

 

84339010

 

Andre maskiner og apparater til landbrug, havebrug, skovbrug, fjerkræavl eller biavl

 

84362930

 

Maskiner og apparater, ikke tariferet i nogen anden position i dette kapitel

 

84385010

 

84389020

 

Maskiner, apparater og redskaber

 

84425010

 

Vaskemaskiner, også med tørremaskine:

 

84501215

 

Slibemaskiner, hvæssemaskiner, honemaskiner, lappemaskiner, poleremaskiner

 

84609020

 

Værktøjsmaskiner (herunder pressere) til frismedning, sænksmedning og hamring af metal

 

84621030

 

84622120

 

84622170

 

84622910

 

84622920

 

84622970

 

84622985

 

84623110

 

84623910

 

84629100

 

84629900

 

Håndværktøj, pneumatisk, hydraulisk

 

84671110

 

84671160

 

84671960

 

84671970

 

84678950

 

84679230

 

84679240

84679930

 

Maskiner og apparater til sortering, harpning, vaskning, knusning, formaling, blanding og æltning

 

84743110

 

Maskiner og apparater til forarbejdning af tobak, ikke andetsteds tariferet

 

84781090

 

84789090

 

Maskiner, apparater og mekaniske redskaber med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet

 

84796010

 

84796090

 

84798190

 

84798930

84798933

 

84798943

 

84798953

 

84798990

 

84799015

 

84799027

 

84799090

 

Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, tanke, kar og lignende

 

84811010

 

84811090

 

84813000

 

84814010

 

84818001

 

84818007

 

84818009

 

84818011

 

84818019

 

84818027

 

84818029

 

84818031

 

84818035

 

84818061

 

84818063

 

84818079

 

84818090

 

84819005

 

84819010

 

84819015

 

84819020

 

84819025

 

84819030

 

84819035

 

84819040

 

84819045

 

84819050

 

Kugle- og rullelejer:

 

84822002

 

84822007

 

84825020

 

Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe; lejehuse

 

84833055

84834035

 

Pakninger o.lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale

 

84841090

 

84849090

 

Dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber ikke forsynet med elektriske forbindelsesdele, isolatorer, spoler, kontakter

 

84851000

 

84859010

 

Elektriske motorer og generatorer, med undtagelse af generatorsæt:

 

85014090

 

85015110

 

85015190

 

85015210

 

85015290

 

85015310

 

85015390

 

Elektriske transformatorer, statiske omformere (f. eks. ensrettere) og induktionsspoler:

 

85041000

 

85042110

 

85042190

 

85042210

 

85042290

 

85042330

 

85042390

 

85043110

 

85043120

 

85043190

 

85043210

 

85043220

 

85043290

 

85043310

 

85043390

 

85043410

85043420

 

85043430

 

85043490

 

85049010

 

Elektriske akkumulatorer, herunder separatorer (også kvadratiske eller rektangulære)

 

85071000

 

85079010

 

Elektromekanisk håndværktøj med indbygget elektromotor:

 

85088010

 

85089010

 

Elektromekaniske husholdningsapparater med indbygget elektromotor:

 

85091010

 

85092000

 

85099000

 

Barbermaskiner, hårklippemaskiner og apparater til fjernelse af hår, med indbygget elektrisk motor:

 

85102090

 

85109030

 

85109090

 

Elektrisk start- og tændingsudstyr, af den art der anvendes til motorer med gnist- eller kompressionstænding

 

85111090

 

85113030

85114015

 

85115020

 

85119020

 

85119080

 

Elektrisk lys- og signaludstyr (undtagen varer henhørende under pos. 8539)

 

85122000

 

85123000

 

85124000

 

Lommelygter, håndlygter og lignende transportable elektriske lygter med egen strømkilde

 

85131090

 

85139090

 

Elektriske vandvarmere (gennemstrømningsvandvarmere, akkumulerende vandvarmere) og dyppevarmere

 

85161090

 

85162100

 

85162990

 

85163190

 

85163200

 

85164000

 

85168090

 

85169025

 

85169090

 

Elektriske apparater til trådtelefoni og trådtelegrafi, herunder apparater til trådtelefoni

 

85171100

 

85171900

 

Pladetallerkener, pladespillere, kassettespillere

 

85194000

 

Uindspillede medier til optagelse af lyd eller andre fænomener

 

85233000

 

Plader, bånd og andre medier med indspilning af lyd eller andre fænomener

 

85243110

 

85243190

 

85243910

 

85243990

 

85246010

 

85246090

 

85249190

 

85249930

 

Modtagere til radiotelefoni, radiotelegrafi eller radiofoni

 

85271200

 

85271300

 

85272900

 

Fjernsynsmodtagere

 

85281290

 

85281390

 

85282120

 

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes i apparater henhørende under pos. 8525 til 8....

 

85299010

 

85299020

 

85299030

 

85299040

 

85299070

 

85299080

 

Elektriske kondensatorer, faste, variable eller justerbare (forindstillede):

 

85322915

 

85329010

 

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb

 

85352105

 

85352110

 

85352120

85352140

 

85353005

 

85359010

 

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb

 

85362020

 

85362030

 

85362035

85363020

 

85363030

 

85364190

 

85364990

 

85365025

 

85365045

 

85365080

 

85366120

 

85366130

 

85366140

 

85366930

 

85366950

 

85369020

 

85369090

 

Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter o. lign.

 

85371020

 

85371030

 

85372010

 

85372020

 

85372040

 

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8535-853........

 

85389030

 

85389045

 

85389060

 

Elektriske glødelamper og udladningslamper, herunder sealed beam-lamper

 

85391010

 

85391090

 

85392110

 

Elektronrør (glødekatoderør, koldkatoderør og fotokatoderør)

 

85401100

 

85401200

 

Elektroniske integrerede kredsløb og mikrokredsløb:

 

85421200

 

Elektriske maskiner og apparater med selvstændig funktion

 

85439090

 

Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler)

 

85441100

 

85441900

 

85442090

 

85443000

 

85444100

 

85445100

 

85445900

 

85446000

 

85447000

 

Affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer

 

85481020

 

85481030

 

85489000

 

Godsvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvkørende

 

86063010

 

Dele til lokomotiver og til andet rullende jernbane- og sporvejsmateriel:

 

86071140

 

86071240

 

86072960

 

86079930

 

Automobiler og andre motorkøretøjer, hovedsagelig konstrueret til personbefordring

 

87032125

 

87032190

 

87032225

 

87032325

 

87032425

 

87033125

 

87033225

 

87033325

 

87039025

 

Automobiler til godsbefordring

 

87043220

 

Automobiler til specielle formål, undtagen automobiler, der hovedsagelig er konstrueret til personbefordring

 

87051000

 

87054000

 

Dele og tilbehør til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705:

 

87081000

 

87082110

 

87089380

 

87089990

 

Motortrucks uden løftemekanisme

 

87099090

 

Tanks og andre pansrede kampvogne, motoriserede, også med våben

 

87100000

 

Cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler):

 

87120000

 

Dele og tilbehør til køretøjer henhørende under pos. 8711-8713:

 

87149110

 

87149120

 

87149500

 

Barnevogne, klapvogne o.lign., samt dele dertil:

 

87150000

 

Påhængsvogne og sættevogne; andre køretøjer uden fremdrivnings-mekanisme; dele dertil:

 

87161000

 

87162000

 

87163100

 

87163900

 

87164000

 

87168010

 

87168020

 

87168090

 

87169005

 

87169090

 

Lystyachter og andre skibe og både til lystsejlads og sport; robåde og kanoer:

 

89031000

 

89039100

 

89039200

 

89039990

 

Optiske fibre og bundter af optiske fibre; kabler af optiske fibre

 

90011000

 

Briller og lignende varer, korrigerende, beskyttende eller andet:

 

90041000

 

Apparater og materiel til fotografiske og kinematografiske laboratorier

 

90106090

 

90109090

 

Anordninger med flydende krystaller

 

90138030

 

90139020

 

Instrumenter og apparater til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug

 

90183110

 

90183115

 

90183120

 

90183125

 

90183130

 

90183135

 

90183220

 

90183910

 

90183920

 

90189020

 

Instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af strømningshastighed, standhøjde, tryk

 

90269020

 

Instrumenter og apparater til fysiske eller kemiske analyser (f.eks. polarimetre)

 

90278030

 

Forbrugs- og produktionsmålere til gasser, væsker og elektricitet, herunder justeringsmålere

 

90282010

 

90282020

 

90283040

 

90289010

 

Instrumenter, apparater og maskiner til måling eller kontrollering

 

90318020

 

Instrumenter og apparater til automatisk regulering:

 

90321010

 

Apparater til tidskontrol og tidsmåling, med urværk eller synkronmotor

 

91061000

 

91062000

 

91069090

 

Urremme, -kæder og -armbånd, samt dele dertil:

 

91131000

 

91132000

 

91139010

 

91139030

 

91139090

 

Spilledåser, orkestrioner, lirekasser, mekaniske sangfugle

 

92089090

 

Dele (f. eks. mekanismer til spilledåser) og tilbehør (f. eks. kort)

 

92091000

 

92099190

 

92099290

 

92099390

 

92099490

 

92099990

 

Våben til militær brug, undtagen revolvere, pistoler og våben henhørende under pos. 9307

 

93010010

 

93010090

 

Revolvere og pistoler, undtagen varer henhørende under pos. 9303 eller 9304:

 

93020000

 

Andre ildvåben og lignende våben, som virker ved antændelse af en eksplosiv ladning

 

93031000

 

93032015

 

93032025

 

93033015

 

93033025

 

93039010

 

93039025

 

93039090

 

Andre våben (f. eks. luft- og fjederbøsser, knipler)

 

93040010

 

93040020

 

93040090

 

Dele og tilbehør til varer henhørende under pos. 9301 til 9304:

 

93051010

 

93051090

 

93052100

 

93052910

 

93052920

 

93052990

 

93059010

 

93059090

 

Bomber, granater, torpedoer, miner, missiler og lignende krigsammunition, samt dele dertil

 

93061010

 

93061020

 

93061090

 

93062100

 

93062910

 

93062990

 

93063010

 

93063090

 

93069000

 

Sabler, huggerter, bajonetter, lanser og lignende våben samt dele og skeder dertil

 

93070000

 

Siddemøbler (undtagen varer henhørende under pos. 9402), herunder sovesofaer

 

94019000

 

Sengebunde; sengeudstyr o. lign. (f. eks. madrasser)

 

94043000

 

Lamper og belysningsartikler (herunder projektører) og dele dertil

 

94059110

 

Legetøj på hjul, beregnet til at bære et barn (f. eks. trehjulede cykler, løbehjul)

 

95010000

 

Dukker, som udelukkende forestiller mennesker:

 

95021000

 

95029100

 

95029900

 

Andet legetøj; skalamodeller og lignende modeller til underholdnings- og legebrug, også bevægelige

 

95031000

 

95032020

 

95032090

 

95033000

 

95034100

 

95034910

 

95034990

 

95035010

 

95035090

 

95036010

 

95036090

 

95037010

 

95037090

 

95038080

 

95038090

 

95039020

 

95039090

 

Varer til selskabslege og selskabsspil, herunder spilleautomater, billardborde

 

95041000

 

95042000

 

95043000

 

95044000

 

95049020

 

95049090

 

Pyntegenstande til brug ved højtider samt karnevals- og andre underholdningsartikler, herunder trylle- og skæmteartikler

 

95051000

 

95059000

 

Redskaber og rekvisitter til almindelige fysiske øvelser, gymnastik, atletik

 

95063200

 

95066100