Den fulde tekst

Fremsat den 21. marts 2001 af ministeren for udviklingsbistand (Anita Bay  ;Bundegaard)

Forslag til folketingsbeslutning
om Danmarks ratifikation af partnerskabsaftalen mellem på
den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika,
Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det
Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i
Cotonou den 23. juni 2000, de dertil knyttede protokoller,
erklæringer og aftalens slutakt samt af intern aftale om
finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold
til finansprotokollen til ovennævnte aftale undertegnet i
Bruxelles den 18. september 2000

 

Folketinget meddeler sit samtykke til, at Danmark ratificerer den i Cotonou den 23. juni 2000 undertegnede partnerskabsaftale mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, de dertil knyttede protokoller, erklæringer og aftalens slutakt samt intern aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til ovennævnte aftale undertegnet i Bruxelles den 18. september 2000.

 

Indholdsfortegnelse

A.

Partnerskabsaftale mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (Cotonou-aftalen)

   
 

PRÆAMBEL

 
     
 

DEL 1:

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

 
       
 

Afsnit I

Mål, principper og aktører

 
 

Kapitel 1:

Mål og principper

 
 

Kapitel 2:

Aktørerne i partnerskabet

 
       
 

Afsnit II

Den politiske dimension

 
       
 

DEL 2:

INSTITUTIONELLE BESTEMMELSER

 
       
 

DEL 3:

SAMARBEJDSSTRATEGIER

 
       
 

Afsnit I

Udviklingsstrategier

 
 

Kapitel 1:

Generelle rammer

 
 

Kapitel 2:

Støtteområder

 
 

Afdeling 1:

Økonomisk udvikling

 
 

Afdeling 2:

Social og menneskelig udvikling

 
 

Afdeling 3:

Regionalt samarbejde og regional integration

 
 

Afdeling 4:

Tematiske og tværgående spørgsmål

 
       
 

Afsnit II

Økonomisk og handelsmæssigt samarbejde

 
 

Kapitel 1:

Mål og principper

 
 

Kapitel 2:

Nye handelsordninger

 
 

Kapitel 3:

Samarbejde i internationale fora

 
 

Kapitel 4:

Handel med tjenesteydelser

 
 

Kapitel 5:

Handelsrelaterede områder

 
 

Kapitel 6:

Samarbejde på andre områder

 
       
 

DEL 4:

SAMARBEJDE MED HENBLIK PÅ UDVIKLINGSFINANSIERING

 
       
 

Afsnit I

Almindelige bestemmelser

 
 

Kapitel 1:

Mål, principper, retningslinjer og bistandsberettigede

 
 

Kapitel 2:

Anvendelsesområde og finansieringens art

 
       
 

Afsnit II

Finansielt samarbejde

 
 

Kapitel 1:

Finansielle midler

 
 

Kapitel 2:

Gæld og strukturtilpasningsstøtte

 
 

Kapitel 3:

Støtte i tilfælde af kortvarige udsving i eksportindtægterne

 
 

Kapitel 4:

Støtte til sektorspecifikke politikker

 
 

Kapitel 5:

Mikroprojekter og decentralt samarbejde

 
 

Kapitel 6:

Humanitær bistand og katastrofebistand

 
 

Kapitel 7:

Støtte af investeringer og udvikling af den private sektor

 
       
 

Afsnit III

Fagligt samarbejde

 
       
 

Afsnit IV

Procedurer og forvaltningsordninger

 
       
 

DEL 5:

ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM DE MINDST UDVIKLEDE AVS-STATER, AVS-INDLANDSSTATERNE OG AVS-ØSTATERNE

 
 

Kapitel 1:

Almindelige bestemmelser

 
 

Kapitel 2:

De mindst udviklede AVS-stater

 
 

Kapitel 3:

AVS-indlandsstaterne

 
 

Kapitel 4:

AVS-østaterne

 
       
 

DEL 6:

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

 
       
 

BILAG I:

FINANSPROTOKOL

 
       
 

BILAG II:

FINANSIERINGSVILKÅR OG -BETINGELSER

 
       
 

Kapitel 1

Investeringsfinansiering

 
 

Kapitel 2

Særlige aktioner

 
 

Kapitel 3

Finansiering af kortvarige udsving i eksportindtægterne

 
 

Kapitel 4

Andre bestemmelser

 
 

Kapitel 5

Aftaler om investeringsbeskyttelse

 
       
 

BILAG III:

INSTITUTIONEL STØTTE - CENTRET FOR VIRKSOMHEDSUDVIKLING OG CENTRET FOR LANDBRUGSUDVIKLING

 
       
 

BILAG IV:

GENNEMFØRELSES- OG FORVALTNINGSPROCEDURER

 
       
 

Kapitel 1

Programmering (national)

 
 

Kapitel 2

Programmering og udarbejdelse (regional)

 
 

Kapitel 3

Projektgennemførelse

 
 

Kapitel 4

Konkurrence og præferencer

 
 

Kapitel 5

Overvågning og evaluering

 
 

Kapitel 6

Ansvarlige for forvaltning og gennemførelse

 
       
 

BILAG V:

HANDELSORDNING GÆLDENDE I DEN I ARTIKEL 37, STK. 1, OMHANDLEDE FORBEREDELSESPERIODE

 
       
 

Kapitel 1

Den almindelige samhandelsordning

 
 

Kapitel 2

Særforpligtelser vedrørende sukker og oksekød

 
 

Kapitel 3

Afsluttende bestemmelser

 
       
 

protokol NR. 1 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde

 
       
 

afsnit i

almindelige bestemmelser

 
 

afsnit ii

definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus«

 
 

afsnit iii

territorialkrav

 
 

afsnit iv

bevis for oprindelse

 
 

afsnit v

ordninger for administrativt samarbejde

 
 

afsnit vi

ceuta og melilla

 
 

afsnit vii

afsluttende bestemmelser

 
     
 

BILAG I til protokol nr. 1 Indledende noter til listen i bilag II

 
 

BILAG II til protokol nr. 1 Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus

 
 

BILAG III til protokol nr. 1 Oversøiske lande og territorier (OLT)

 
 

BILAG IV til protokol nr. 1 Formularer vedrørende varecertifikat

 
 

BILAG V til protokol nr. 1 Fakturaerklæring

 
 

BILAG VI A til protokol nr. 1 Leverandørerklæring for varer med præferenceoprindelsesstatus

 
 

Bilag VI B til protokol nr. 1 Leverandørerklæring for varer uden præferenceoprindelsesstatus

 
 

BILAG VII til protokol nr. 1 Oplysningsformular

 
 

BILAG VIII til protokol nr. 1 Formular til anmodning om en undtagelse

 
 

BILAG IX til protokol nr. 1 Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som medfører AVS-oprindelsesstatus for et produkt fremstillet ved bearbejdning eller forarbejdning af tekstilmaterialer med oprindelse i de udviklingslande, der er nævnt i artikel 6, stk. 11, i denne protokol

 
 

BILAG X til protokol nr. 1 Tekstilvarer, der udelukkes fra den i denne protokols artikel 6, stk. 11, nævnte kumulationsprocedure med visse udviklingslande

 
 

BILAG XI til protokol nr. 1 Produkter, for hvilke de i artikel 6, stk. 3, omhandlede kumulationsbestemmelser med Sydafrika gælder efter 3 år regnet fra den midlertidige anvendelse af aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Sydafrikanske Republik

 
 

BILAG XII til protokol nr. 1 Produkter, for hvilke de i artikel 6, stk. 3, omhandlede kumulationsbestemmelser med Sydafrika gælder efter 6 år regnet fra den midlertidige anvendelse af aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Sydafrikanske Republik

 
 

BILAG XIII til protokol nr. 1 Produkter, for hvilke artikel 6, stk. 3, ikke finder anvendelse

 
 

BILAG XIV til protokol nr. 1 Fiskeriprodukter, for hvilke artikel 6, stk. 3, midlertidigt ikke finder anvendelse

 
 

BILAG XV til protokol nr. 1 Fælleserklæring om kumulation

 
     
 

protokol nR. 2 om GENNEMFØRELSEN af artikel 9

 
     
 

protokol nR. 3 med samme ordlyd som protokol nr. 3 om avs-sukker

 
 

BILAG til protokol nr. 3 Erklæringer ad protokol 3

 
 

BILAG til protokol nr. 3 Brevvekslinger

 
     
 

protokol nR. 4 om oksekød

 
     
 

protokol nR. 5 anden protokol om bananer

 
     
 

BILAG VI: LISTE OVER DE MINDST UDVIKLEDE AVS-STATER, AVS-INDLANDSSTATERNE OG AVS-ØSTATERNE

 
     
 

PROTOKOLLER

 
     
 

protokol nR. 1 om de BLANDEDE institutioners driftsomkostninger

 
     
 

protokol nR. 2 om privilegier og immuniteter

 
 

Kapitel 1

Personer, der deltager i arbejde i forbindelse med aftalen

 
 

Kapitel 2

AVS-Ministerrådets ejendom, pengemidler og aktiver

 
 

Kapitel 3

Tjenstlige meddelelser

 
 

Kapitel 4

AVS-Sekretariatets personale

 
 

Kapitel 5

Kommissionens delegationer i AVS-staterne

 
 

Kapitel 6

Generelle bestemmelser

 
       
 

protokol nr. 3 om sydafrika

 
     
 

Slutakt

 
     

B.

Intern aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen i partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater

 
     

C.

Bemærkninger til forslaget til folketingsbeslutning

 

 

 

PARTNERSKABSAFTALE
MELLEM PÅ DEN ENE SIDE MEDLEMMERNE AF
GRUPPEN AF STATER I AFRIKA,
VESTINDIEN OG STILLEHAVET OG PÅ DEN ANDEN SIDE
DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER
UNDERTEGNET I COTONOU DEN 23 JUNI 2000

PRÆAMBEL

SOM HENVISER TIL traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på den ene side og til Georgetown-aftalen om oprettelse af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne) på den anden side,

SOM BEKRÆFTER deres tilsagn om at ville arbejde sammen om at virkeliggøre målene om udryddelse af fattigdom, bæredygtig udvikling og gradvis integration af AVS-staterne i verdensøkonomien,

SOM UNDERSTREGER, at de er besluttet på gennem samarbejde at yde et væsentligt bidrag til AVS-staternes økonomiske, sociale og kulturelle udvikling og til større velfærd for deres befolkninger ved at hjælpe dem med at klare udfordringerne ved globaliseringen og ved at styrke AVS-EU-partnerskabet med sigte på at give globaliseringsprocessen en stærkere social dimension,

SOM BEKRÆFTER deres vilje til at tilføre deres særlige indbyrdes forhold ny fremdrift og til at følge en vidtspændende og integreret tilgang til et udvidet partnerskab baseret på politisk dialog, udviklingssamarbejde og økonomiske og handelsmæssige forbindelser,

SOM ERKENDER, at et politisk klima, der sikrer fred, sikkerhed og stabilitet, respekt for menneskerettighederne, demokratiske principper og retsstaten samt god regeringsførelse er en integrerende del af langsigtet udvikling, og som erkender, at de berørte lande primært selv har ansvaret for at skabe et sådant klima,

SOM ERKENDER, at en forsvarlig og bæredygtig økonomisk politik er en forudsætning for udvikling,

SOM HENVISER til De Forenede Nationers pagt, og som minder om verdenserklæringen om menneskerettigheder, resultaterne af Wien-konferencen om menneskerettigheder i 1993, konventionerne om borgerlige og politiske rettigheder og om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, konventionen om barnets rettigheder, konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination, Genève-konventionerne af 1949 og andre instrumenter inden for den humanitære folkeret, konventionen af 1954 om statsløse personers retsstilling, Genève-konventionen af 1951 om flygtninges retsstilling samt New York-protokollen af 1967 om flygtninges retsstilling,

SOM BETRAGTER Europarådets konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, den afrikanske pagt om menneskerettigheder og folkenes rettigheder og den amerikanske konvention om menneskerettigheder som positive regionale bidrag til respekten for menneskerettighederne i Den Europæiske Union og AVS-staterne,

SOM HENVISER til Libreville- og Santo Domingo-erklæringerne fra AVS-staternes stats- og regeringschefer på topmøderne i 1997 og 1999,

SOM SER de udviklingsmål og -principper, der er vedtaget på De Forenede Nationers konferencer, og det mål, der er fastsat af OECD's Komité for Udviklingsbistand, om inden 2015 at halvere antallet af personer, som lever i yderste fattigdom, som et klart, tilstræbelsesværdigt sigte, der skal ligge til grund for AVS-EU-samarbejdet inden for denne aftales rammer,

SOM LÆGGER særlig vægt på de tilsagn, der blev givet på FN-konferencerne i Rio, Wien, Cairo, København, Beijing, Istanbul og Rom, og som erkender behovet for en yderligere indsats for at virkeliggøre de fastsatte mål og udmønte de handlingsprogrammer, der blev udarbejdet i disse fora,

SOM ØNSKER at respektere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder under hensyntagen til principperne i Den Internationale Arbejdsorganisations relevante konventioner,

SOM HENVISER til forpligtelserne inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen,

HAR VEDTAGET AT INDGÅ DENNE AFTALE:

 

DEL 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

AFSNIT I

MÅL, PRINCIPPER OG AKTØRER

KAPITEL 1

MÅL OG PRINCIPPER

ARTIKEL 1

Partnerskabets mål

Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og AVS-staterne på den anden side, i det følgende benævnt »parterne«, indgår denne aftale for at befordre og fremskynde den økonomiske, kulturelle og sociale udvikling i AVS-staterne med det sigte at bidrage til fred og sikkerhed og fremme et stabilt og demokratisk politisk klima.

Partnerskabet har som centralt mål at mindske og med tiden udrydde fattigdom i samspil med målet om at fremme bæredygtig udvikling og gradvis integration af AVS-staterne i verdensøkonomien.

Disse mål og parternes internationale forpligtelser danner grundlag for alle udviklingsstrategier og virkeliggøres gennem en integreret tilgang, der på én og samme tid tager hensyn til de politiske, økonomiske, sociale, kulturelle og miljømæssige aspekter af udvikling. Partnerskabet danner en sammenhængende ramme til støtte for de udviklingsstrategier, som de enkelte AVS-stater vælger at følge.

Bæredygtig økonomisk vækst, udvikling af den private sektor, øget beskæftigelse og bedre adgang til produktionsfaktorer indgår som elementer i denne ramme. Der ydes støtte til respekt for individets rettigheder, opfyldelse af grundlæggende behov, fremme af social udvikling og tilvejebringelse af betingelserne for en retfærdig fordeling af vækstens goder. Regional og subregional integration, som kan befordre AVS-staternes integration i verdensøkonomien i henseende til handel og private investeringer, fremmes og støttes. En integrerende del af tilgangen er opbygning af kapaciteten hos aktørerne i udviklingen og forbedring af de institutionelle rammer, der er nødvendige for at skabe social samhørighed, for at få et demokratisk samfund og markedsøkonomien til at fungere og for at danne et aktivt og organiseret civilsamfund. Der tages systematisk hensyn til kvindernes situation og til kønsaspektet på alle områder - det politiske, det økonomiske og det sociale. Principperne om bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og af miljøet lægges til grund og integreres på alle planer i partnerskabet.

ARTIKEL 2

Grundlæggende principper

AVS-EF-samarbejdet, der bygger på bindende retsregler og blandede institutioner, udmøntes på grundlag af følgende hovedprincipper:

partnernes ligestilling og ejerskab til udviklingsstrategierne: AVS-staterne fastlægger med henblik på virkeliggørelsen af målene for partnerskabet strategierne for udviklingen af deres økonomier og samfund i fuld uafhængighed og under behørigt hensyn til de væsentlige elementer, der er omhandlet i artikel 9; partnerskabet skal anspore til, at de berørte lande og befolkninger selv overtager ejerskabet til udviklingsstrategierne

deltagelse: centralforvaltningen er hovedpartner, men partnerskabet er åbent for deltagelse af forskellige andre aktører for at anspore til, at alle grene af samfundet, herunder den private sektor og civilsamfundsorganisationer, inddrages i det almindelige politiske, økonomiske og sociale liv

dialogens afgørende rolle og opfyldelse af gensidige forpligtelser: de forpligtelser, som parterne påtager sig inden for rammerne af deres dialog, er nøgleelementer i deres partnerskab og deres samarbejdsforbindelser

differentiering og regionalisering: samarbejdsordningerne og -prioriteterne varierer efter en partners udviklingsniveau, behov, resultater og langsigtede udviklingsstrategi. Der lægges særlig vægt på den regionale dimension. De mindst udviklede stater indrømmes særbehandling. Der tages hensyn til indlandsstaters og østaters sårbarhed.

ARTIKEL 3

Virkeliggørelse af denne aftales mål

Parterne træffer, hver for sit vedkommende inden for rammerne af denne aftale, alle almindelige eller særlige foranstaltninger, som er egnede til at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, som følger af denne aftale, og lette virkeliggørelsen af målene heri. De afholder sig fra at træffe foranstaltninger, der kan bringe disse mål i fare.

KAPITEL 2

AKTØRERNE I PARTNERSKABET

ARTIKEL 4

Generel tilgang

AVS-staterne fastlægger suverænt principperne, strategierne og modellerne for udviklingen af deres økonomi og samfund. De opstiller sammen med Fællesskabet de i denne aftale omhandlede samarbejdsprogrammer. Parterne anerkender dog, at ikke-statslige aktører kan spille en supplerende rolle i og potentielt bidrage til udviklingsprocessen. Til dette formål skal ikke-statslige aktører, når det er hensigtsmæssigt og på de i denne aftale fastlagte betingelser:

informeres og inddrages i konsultationerne om samarbejdspolitikker og -strategier, om prioriteterne for samarbejdet, særlig på områder, som de beskæftiger sig med, eller som direkte berører dem, og om den politiske dialog

tildeles finansielle midler på de i denne aftale fastlagte betingelser med henblik på at støtte udviklingen i lokalområderne

inddrages i gennemførelsen af samarbejdsprojekter og -programmer på områder, som de beskæftiger sig med, eller hvor de har en komparativ fordel

gives støtte til kapacitetsopbygning på særlig vigtige områder med henblik på at styrke deres handleevne, navnlig med hensyn til organisation, repræsentation og oprettelse af konsultationsordninger, herunder kommunikations- og dialogkanaler, og med henblik på at fremme strategiske alliancer.

ARTIKEL 5

Information

Samarbejdet støtter tiltag, der tager sigte på at øge informationen og skabe større bevidsthed om de grundlæggende træk ved AVS-EU-partnerskabet. Samarbejdet skal også:

anspore til dannelse af partnerskaber og knytte forbindelser mellem AVS- og EU-aktører

styrke netværksaktiviteter og udveksling af sagkundskab og erfaringer mellem aktørerne.

ARTIKEL 6

Definitioner

1. I samarbejdet deltager:

a) statslige aktører (lokale, nationale og regionale myndigheder)

b) ikke-statslige aktører:

den private sektor

arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer, herunder fagforeninger

civilsamfundet i alle dets former alt efter nationalt særpræg.

2. Parternes anerkendelse af ikke-statslige aktører afhænger af, i hvilket omfang disses indsats er rettet mod befolkningens behov, hvilken specifik kompetence de har, og hvorvidt deres opbygning og ledelse er demokratisk og åben.

ARTIKEL 7

Kapacitetsopbygning

Civilsamfundets bidrag til udviklingen kan øges ved at styrke interesseorganisationer og almennyttige ikke-statslige organisationer på alle samarbejdsområder. Dette forudsætter:

at oprettelsen og udviklingen af sådanne organisationer fremmes og støttes

at der skabes ordninger til at inddrage sådanne organisationer i udformningen, gennemførelsen og evalueringen af udviklingsstrategier og -programmer.

AFSNIT II

DEN POLITISKE DIMENSION

ARTIKEL 8

Politisk dialog

1. Parterne fører regelmæssigt en vidtspændende, afbalanceret og dybtgående politisk dialog, som munder ud i forpligtelser for begge parter.

2. Målet med denne dialog er at udveksle oplysninger, fremme gensidig forståelse og lette fastlæggelsen af fælles prioriteter og agendaer, særlig gennem en anerkendelse af forbindelsen mellem de forskellige aspekter af forholdet mellem parterne og de forskellige samarbejdsområder, der er fastlagt ved denne aftale. Dialogen letter konsultationerne mellem parterne i internationale fora. Målet med dialogen er også at forebygge situationer, hvor den ene af parterne måtte finde det nødvendigt at gøre brug af suspensionsklausulen.

3. Dialogen berører alle de ved denne aftale fastlagte mål samt spørgsmål af fælles, generel, regional eller subregional interesse. Gennem dialog bidrager parterne til fred, sikkerhed og stabilitet og fremmer et stabilt og demokratisk politisk klima. Dialogen omfatter samarbejdsstrategier og globale og sektorspecifikke politikker, herunder miljøet, kønsaspektet, migration og spørgsmål vedrørende kulturarven.

4. Dialogen rettes bl.a. mod specifikke politiske spørgsmål af gensidig interesse eller af almindelig betydning for virkeliggørelsen af denne aftales mål, som f.eks. våbenhandel, ekstremt høje militærudgifter, narkotika og organiseret kriminalitet eller etnisk, religiøs eller racebetinget forskelsbehandling. Dialogen omfatter også en løbende vurdering af udviklingen med hensyn til menneskerettighederne, de demokratiske principper, retsstaten og god regeringsførelse.

5. En generel politik, der tager sigte på at fremme freden og forebygge, styre og løse voldelige konflikter, spiller en fremtrædende rolle i denne dialog tillige med kravet om, at der tages fuldt hensyn til målet om fred og demokratisk stabilitet ved fastlæggelsen af de prioriterede områder for samarbejdet.

6. Dialogen føres med den fornødne fleksibilitet. Den er efter behov formel eller uformel og føres inden for eller uden for de institutionelle rammer, under relevante former og på hensigtsmæssigt niveau, herunder på regionalt, subregionalt eller nationalt niveau.

7. Regionale og subregionale organisationer samt repræsentanter for civilsamfundsorganisationer inddrages i denne dialog.

ARTIKEL 9

Væsentlige elementer og grundlæggende element

1. Samarbejdet tager sigte på en bæredygtig udvikling, hvor mennesket er i centrum som vigtigste aktør og som den, der primært skal drage nytte af udviklingen; dette indebærer, at alle menneskerettigheder respekteres og fremmes.

Respekt for alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, herunder respekt for de grundlæggende sociale rettigheder, demokrati baseret på retsstaten og åben og ansvarlig regeringsførelse udgør en integrerende del af bæredygtig udvikling.

2. Parterne henviser til deres internationale forpligtelser og tilsagn vedrørende respekten for menneskerettighederne. De tilkendegiver på ny deres dybe respekt for menneskets værdighed og menneskerettighederne, som udgør det enkelte menneskes og de enkelte befolkningers legitime stræben. Menneskerettighederne er universelle, udelelige og indbyrdes forbundet. Parterne forpligter sig til at fremme og beskytte alle grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder, såvel borgerlige og politiske rettigheder som økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. I denne forbindelse bekræfter parterne på ny, at mænd og kvinder er lige.

Parterne bekræfter, at demokratisering, udvikling og beskyttelse af de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne er indbyrdes forbundet og styrker hinanden i et samspil. De demokratiske principper er universelt anerkendte principper, der udgør fundamentet for statens organisation for at garanterer legitimiteten af dens myndighed, lovligheden af dens handlinger, som de afspejles i dens forfatning, lovgivning og forskrifter, samt eksistensen af mekanismer for folkelig deltagelse. Hvert land udvikler på grundlag af universelt anerkendte principper sin demokratiske kultur.

Statens struktur og de forskellige myndigheders beføjelser bygger på retsstatsprincippet, som i særdeleshed indebærer virkningsfulde, tilgængelige retsmidler, et uafhængigt retssystem, der garanterer lighed for loven, og en udøvende magt, der fuldt ud er underlagt loven.

Respekten for menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstaten, som danner grundlag for AVS-EU-partnerskabet, er ledende for parternes interne og eksterne politik og udgør væsentlige elementer i denne aftale.

3. I en politisk og institutionel sammenhæng, hvor der værnes om menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstaten, forstås ved god regeringsførelse en åben og ansvarlig forvaltning af menneskelige ressourcer, naturressourcer og økonomiske og finansielle ressourcer med sigte på en retfærdig og bæredygtig udvikling. Det indebærer klare beslutningsprocedurer i offentlige myndigheder, åbne og ansvarlige institutioner, lovens forrang i forvaltningen og fordelingen af ressourcerne samt opbygning af kapacitet til at udarbejde og gennemføre foranstaltninger, der særlig sigter mod at forebygge og bekæmpe korruption.

God regeringsførelse, som danner grundlag for AVS-EU-partnerskabet, er ledende for parternes interne og eksterne politik og udgør et grundlæggende element i denne aftale. Parterne er enige om, at kun alvorlige tilfælde af korruption som fastsat i artikel 97, herunder bestikkelse, der fører til sådan korruption, udgør en tilsidesættelse af dette element.

4. Partnerskabet støtter aktivt fremme af menneskerettighederne, demokratiseringsprocesser, konsolidering af retsstaten og god regeringsførelse.

Disse områder vil være et vigtigt emne i den politiske dialog. I forbindelse med denne dialog lægger parterne særlig vægt på igangværende forandringer og på kontinuiteten i de opnåede resultater. Ved denne løbende vurdering tages der hensyn til den økonomiske, sociale, kulturelle og historiske sammenhæng, som det enkelte land indgår i.

Disse områder står også i fokus med hensyn til støtte til udviklingsstrategier. Fællesskabet yder støtte til politiske, institutionelle og retlige reformer og til opbygning af kapaciteten hos offentlige og private aktører og i civilsamfundet som led i strategier, der fastlægges i fællesskab af den berørte stat og Fællesskabet.

ARTIKEL 10

Andre elementer i det politiske klima

1. Parterne anser følgende elementer for at bidrage til at opretholde og befæste et stabilt og demokratisk politisk klima.

bæredygtig og retfærdig udvikling, bl.a. med adgang til produktionsfaktorer, væsentlige tjenesteydelser og domstolene

større inddragelse af et aktivt og organiseret civilsamfund og af den private sektor.

2. Parterne anerkender, at de markedsøkonomiske principper, underbygget af gennemsigtige konkurrenceregler og en forsvarlig politik på det økonomiske og sociale område, bidrager til at virkeliggøre partnerskabets mål.

ARTIKEL 11

Fredskonsolidering samt forebyggelse og løsning af konflikter

1. Parterne fører en aktiv, alsidig og integreret politik for fredskonsolidering og forebyggelse og løsning af konflikter inden for partnerskabets rammer. Denne politik bygger på princippet om ejerskab. Den tager navnlig sigte på at opbygge regional, subregional og national kapacitet og forebygge voldelige konflikter på et tidligt stadium ved at sætte ind over for årsagerne til konflikt på en målrettet måde ved hjælp af en passende kombination af alle til rådighed stående midler.

2. Aktiviteterne på området fredskonsolidering og forebyggelse og løsning af konflikter tager navnlig sigte på at skabe lige politiske, økonomiske, sociale og kulturelle muligheder for alle samfundsgrupper, styrke regeringsførelsens demokratiske legitimitet og effektivitet, tilvejebringe effektive mekanismer til at forlige gruppeinteresser på fredelig vis, slå bro over kløfterne mellem forskellige samfundsgrupper samt støtte et aktivt, organiseret civilsamfund.

3. Relevante aktiviteter omfatter også bl.a. støtte til mæglings-, forhandlings- og forsoningsbestræbelser, til en effektiv regional forvaltning af fælles, knappe naturressourcer, til demobilisering og reintegration af tidligere kombattanter, til tackling af problemet med børnesoldater samt til relevante initiativer med henblik på at få sat rimelige grænser for militærudgifter og våbenhandel, bl.a. gennem støtte til fremme og anvendelse af vedtagne standarder og adfærdskodekser. I denne sammenhæng lægges der særlig vægt på at bekæmpe personelminer og modvirke en umådeholden og ukontrolleret spredning af, ulovlig handel med og ophobning af håndvåben og lette våben.

4. I situationer med voldelige konflikter tager parterne alle hensigtsmæssige skridt til at forhindre en tilspidsning af volden, begrænse dens spredning og lette en bilæggelse af uoverensstemmelserne ved fredelige midler. Opmærksomheden rettes særlig mod at sikre, at de finansielle midler til samarbejdet anvendes i overensstemmelse med partnerskabets principper og mål, og forhindre, at midler omdirigeres til krigsførelsesformål.

5. I post-konfliktsituationer tager parterne alle hensigtsmæssige skridt til at lette en tilbagevenden til fredelige og stabile forhold på et holdbart grundlag. Parterne drager omsorg for, at der skabes den nødvendige sammenhæng mellem nødforanstaltninger, rehabilitering og udviklingssamarbejde.

ARTIKEL 12

Sammenhæng i Fællesskabets politikker og deres indvirkning på gennemførelsen af denne aftale

Såfremt Fællesskabet som led i udøvelsen af sine beføjelser påtænker at træffe en foranstaltning, som kan berøre AVS-staternes interesser for så vidt angår denne aftales mål, underretter det i god tid disse herom, jf. dog artikel 96. Med henblik herpå giver Kommissionen samtidig AVS-staternes sekretariat meddelelse om forslagene til foranstaltninger af denne art. En anmodning om oplysninger kan ligeledes om nødvendigt indgives på AVS-staternes initiativ.

Efter anmodning fra AVS-staterne finder der omgående konsultationer sted, således at der inden den endelige afgørelse kan tages hensyn til deres synspunkter hvad angår virkningen af disse foranstaltninger.

I umiddelbar forlængelse af sådanne konsultationer kan AVS-staterne desuden skriftligt forelægge Kommissionen deres synspunkter og fremsætte forslag til ændringer med angivelse af, hvorledes deres ønsker kan imødekommes.

Imødekommer Fællesskabet ikke AVS-staternes anmodninger, underretter det dem hurtigst muligt herom med en angivelse af grundene hertil.

AVS-staterne modtager også, så vidt muligt på forhånd, relevante oplysninger om disse afgørelsers ikrafttræden.

ARTIKEL 13

Migration

1. Migration er genstand for en tilbundsgående dialog inden for rammerne af AVS-EU-partnerskabet.

Parterne bekræfter deres eksisterende forpligtelser og tilsagn i henhold til folkeretten med hensyn til at respektere menneskerettighederne og fjerne enhver form for forskelsbehandling på grundlag af oprindelse, køn, race, sprog og religion.

2. Parterne er enige om, at et partnerskab i relation til migration indebærer en retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere, som har lovligt ophold på deres område, en integrationspolitik, der sigter mod at give sådanne statsborgere rettigheder og pligter, der svarer til parternes egne borgeres, en styrkelse af ikke-forskelsbehandling på det økonomiske, sociale og kulturelle område og en iværksættelse af foranstaltninger mod racisme og fremmedhad.

3. Hver medlemsstat behandler arbejdstagere fra AVS-staterne, der er lovligt beskæftiget på dens område, på en måde, der for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning og afskedigelse udelukker enhver nationalitetsbegrundet forskelsbehandling i forhold til dens egne statsborgere. Tilsvarende behandler hver AVS-stat i den henseende arbejdstagere, som er statsborgere i en medlemsstat, på samme ikke-diskriminerende måde.

4. Parterne finder, at strategier, der tager sigte på at mindske fattigdommen, forbedre leve- og arbejdsvilkårene, skabe beskæftigelse og udvikle erhvervsuddannelsen, på lang sigt bidrager til at normalisere migrationsstrømmene.

Parterne tager i forbindelse med udviklingsstrategierne og den nationale og regionale programmering hensyn til strukturelle vilkår i tilknytning til migrationsstrømmene med det formål at støtte den økonomiske og sociale udvikling i de regioner, hvorfra migranterne stammer, og mindske fattigdommen.

Fællesskabet støtter med nationale og regionale samarbejdsprogrammer uddannelsen af AVS-statsborgere i deres hjemland, i andre AVS-stater eller i Den Europæiske Unions medlemsstater. For så vidt angår uddannelse i en medlemsstat drager parterne omsorg for, at sådanne tiltag orienteres mod erhvervsmæssig integration af AVS-statsborgerne i deres hjemlande.

Parterne udarbejder samarbejdsprogrammer, der letter adgangen til uddannelse for studerende fra AVS-staterne, særlig ved hjælp af nye kommunikationsteknologier.

5. a) Inden for rammerne af den politiske dialog undersøger Ministerrådet spørgsmål vedrørende ulovlig indvandring for om nødvendigt at fastlægge grundlaget for en forebyggende politik.

b) I denne sammenhæng er parterne navnlig enige om at sikre, at de enkelte personers rettigheder og værdighed respekteres i forbindelse med enhver procedure, der indledes med henblik på tilbagesendelse af ulovlige indvandrere til deres hjemland. Myndighederne bistår i den forbindelse sådanne personer med alle de administrative faciliteter, der er nødvendige for deres tilbagevenden.

c) Parterne er tillige enige om:

i) at hver af Den Europæiske Unions medlemsstater på en AVS-stats anmodning og uden yderligere formaliteter skal acceptere tilbagevenden og tilbagetagelse af eventuelle statsborgere, som befinder sig ulovligt på denne stats område

at hver af AVS-staterne på en af Den Europæiske Unions medlemsstaters anmodning og uden yderligere formaliteter skal acceptere tilbagevenden og tilbagetagelse af eventuelle statsborgere, som befinder sig ulovligt på denne medlemsstats område.

Medlemsstaterne og AVS-staterne udstyrer til dette formål deres statsborgere med passende identitetspapirer.

Hvad angår Den Europæiske Unions medlemsstater gælder forpligtelsen i henhold til dette nummer kun for personer, som betragtes som deres statsborgere i henseende til Fællesskabet i overensstemmelse med erklæring nr. 2 til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Hvad angår AVS-staterne gælder denne forpligtelse kun for personer, der betragtes som deres egne statsborgere i overensstemmelse med deres respektive lovgivninger.

ii) at der på anmodning af en part skal indledes forhandling med AVS-stater med henblik på i god tro og under behørigt hensyn til de relevante folkeretlige regler at indgå bilaterale aftaler om specifikke forpligtelser med hensyn til deres statsborgeres tilbagetagelse og tilbagevenden. Sådanne aftaler skal også, hvis en af parterne finder det nødvendigt, omfatte ordninger for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer. Aftalerne skal indeholde nærmere bestemmelser om, hvilke kategorier af personer der er omfattet af ordningerne, samt regler for disses tilbagetagelse og tilbagevenden.

Der vil blive ydet AVS-staterne passende bistand til at gennemføre sådanne aftaler.

iii) at der i dette litra ved »parter« forstås Fællesskabet, enhver af dets medlemsstater og enhver AVS-stat.

 

DEL 2

INSTITUTIONELLE BESTEMMELSER

ARTIKEL 14

De blandede institutioner

Denne aftales institutioner er Ministerrådet, Ambassadørudvalget og Den Blandede Parlamentariske Forsamling.

ARTIKEL 15

Ministerrådet

1. Ministerrådet består af medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og et medlem af hver AVS-stats regering på den anden side.

Formandskabet i Ministerrådet varetages på skift af et medlem af Rådet for Den Europæiske Union og et medlem af en AVS-stats regering.

Ministerrådet træder som generel regel sammen en gang om året på formandens initiativ, og når det i øvrigt er påkrævet, i en form og med en geografisk sammensætning, der afspejler de anliggender, der skal behandles.

2. Ministerrådet har til opgave:

a) at føre den politiske dialog

b) at vedtage de politiske retningslinjer og træffe de afgørelser, der er nødvendige for gennemførelsen af denne aftales bestemmelser, særlig vedrørende udviklingsstrategierne for de specifikke områder, der er omfattet af denne aftale, eller ethvert andet område, der måtte vise sig at være relevant, og vedrørende procedurerne

c) at undersøge og løse alle problemer, som vil kunne hæmme den rette gennemførelse af denne aftale eller udgøre en hindring for virkeliggørelsen af dens mål

d) at sikre, at konsultationsordningerne fungerer gnidningsløst.

3. Ministerrådet træffer afgørelse ved fælles overenskomst mellem parterne. Ministerrådet er kun beslutningsdygtigt, hvis halvdelen af medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union, et medlem af Kommissionen og to tredjedele af de medlemmer, der repræsenterer AVS-staternes regeringer, er til stede. Ethvert medlem af Ministerrådet, der er forhindret i at give møde, kan lade sig repræsentere ved en stedfortræder. Stedfortræderen udøver alle det pågældende medlems rettigheder.

Ministerrådet kan træffe afgørelser, der er bindende for parterne, og udforme resolutioner, henstillinger og udtalelser. Det behandler og tager hensyn til beslutninger og henstillinger fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling.

Ministerrådet fører en løbende dialog med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer og andre af civilsamfundets aktører i AVS-staterne og EU. Der kan med henblik herpå afholdes konsultationer sideløbende med Ministerrådets møder.

4. Ministerrådet kan overdrage beføjelser til Ambassadørudvalget.

5. Ministerrådet fastsætter sin forretningsorden senest seks måneder efter denne aftales ikrafttræden.

ARTIKEL 16

Ambassadørudvalget

1. Ambassadørudvalget består af medlemsstaternes faste repræsentanter ved Den Europæiske Union og en repræsentant for Kommissionen på den ene side og chefen for hver AVS-stats mission ved Den Europæiske Union på den anden side.

Formandskabet for Ambassadørudvalget varetages på skift af en fast repræsentant for en medlemsstat, udpeget af Fællesskabet, og af en missionschef for en AVS-stat, udpeget af AVS-staterne.

2. Ambassadørudvalget bistår Ministerrådet ved udførelsen af dets opgaver og udfører ethvert mandat, som det pålægges af Ministerrådet. Det overvåger i denne sammenhæng gennemførelsen af denne aftale og fremskridt i retning af virkeliggørelsen af dens mål.

Ambassadørudvalget mødes med regelmæssige mellemrum, navnlig for at forberede Ministerrådets samlinger, og når det i øvrigt er påkrævet.

3. Ambassadørudvalget fastsætter sin forretningsorden senest seks måneder efter denne aftales ikrafttræden.

ARTIKEL 17

Den Blandede Parlamentariske Forsamling

1. Den Blandede Parlamentariske Forsamling består af lige mange EU-repræsentanter og AVS-repræsentanter. Medlemmer af Den Blandede Parlamentariske Forsamling er medlemmer af Europa-Parlamentet på den ene side og parlamentsmedlemmer eller subsidiært repræsentanter udpeget af hver AVS-stats parlament på den anden side. Findes der ikke noget parlament, skal deltagelsen af en repræsentant fra den berørte AVS-stat på forhånd godkendes af Den Blandede Parlamentariske Forsamling.

2. Den Blandede Parlamentariske Forsamling, som er et rådgivende organ, har til opgave:

at fremme den demokratiske proces gennem dialog og konsultation

at befordre en større forståelse mellem befolkningerne i Den Europæiske Union og AVS-staterne og skabe større bevidsthed om udviklingsspørgsmål

at drøfte emner, der vedrører udvikling og AVS-EU-partnerskabet

at vedtage beslutninger og rette henstillinger til Ministerrådet med henblik på at virkeliggøre denne aftales mål.

3. Den Blandede Parlamentariske Forsamling afholder to plenarmøder om året, skiftevis i Den Europæiske Union og i en AVS-stat. Der kan med henblik på at styrke den regionale integration og befordre samarbejdet mellem nationale parlamenter tilrettelægges møder mellem EU- og AVS-parlamentsmedlemmer på regionalt eller subregionalt plan.

Den Blandede Parlamentariske Forsamling foranstalter regelmæssige kontakter med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer og andre af civilsamfundets aktører i AVS-staterne og EU for at høre disses mening om virkeliggørelsen af denne aftales mål.

4. Den Blandede Parlamentariske Forsamling fastsætter sin forretningsorden senest seks måneder efter denne aftales ikrafttræden.

 

DEL 3

SAMARBEJDSSTRATEGIER

ARTIKEL 18

Samarbejdsstrategierne baseres på udviklingsstrategierne og på det økonomiske og handelsmæssige samarbejde, som er indbyrdes forbundet og supplerer hinanden. Parterne drager omsorg for, at aktiviteterne på de to områder bliver gensidigt forstærkende.

AFSNIT I

UDVIKLINGSSTRATEGIER

KAPITEL 1

GENERELLE RAMMER

ARTIKEL 19

Principper og mål

1. Det centrale mål for AVS-EF-samarbejdet er at mindske og med tiden udrydde fattigdommen samt fremme bæredygtig udvikling og gradvis integration af AVS-staterne i verdensøkonomien. Samarbejdsrammerne og -sigtet skal i den forbindelse nøje afpasses efter den enkelte AVS-stats forhold og fremme lokalt ejerskab til økonomiske og sociale reformer og inddragelse af den private sektors og civilsamfundets aktører i udviklingsprocessen.

2. Samarbejdet har som referenceramme for så vidt angår udviklingsprincipper konklusionerne fra De Forenede Nationers konferencer og de mål og handlingsprogrammer, der er vedtaget på internationalt plan til opfølgning heraf. Samarbejdet skal også have de internationale mål for udviklingssamarbejde som referenceramme og lægge særlig vægt på anvendelse af kvalitative og kvantitative fremskridtsindikatorer.

3. De statslige og ikke-statslige aktører i den enkelte AVS-stat tager initiativ til konsultationer om landeudviklingsstrategier og om fællesskabsstøtte dertil.

ARTIKEL 20

Tilgangen

Målene for AVS-EF-udviklingssamarbejdet forfølges gennem integrerede strategier, som omfatter økonomiske, sociale, kulturelle, miljømæssige og institutionelle elementer under lokalt ejerskab. Samarbejdet danner således en sammenhængende, ophjælpende ramme til støtte for AVS-staternes egne udviklingsstrategier og sikrer komplementaritet og samspil mellem de forskellige elementer. I denne forbindelse rettes AVS-EF-samarbejdsstrategierne inden for rammerne af AVS-staternes udviklingspolitik og reformer mod:

a) at opnå en hurtig og vedvarende jobskabende økonomisk vækst, udvikle den private sektor, øge beskæftigelsen, forbedre adgangen til produktionsvirksomhed og produktionsfaktorer og befordre regionalt samarbejde og regional integration

b) at fremme den menneskelige og sociale udvikling og bidrage til at sikre en bred og retfærdig fordeling af vækstens goder samt fremme ligestilling mellem kønnene

c) at fremme samfundenes kulturelle værdier og et specifikt samspil med økonomiske, politiske og sociale elementer

d) at fremme reform og udvikling af institutioner, styrke de institutioner, der er nødvendige for at befæste demokratiet, for god regeringsførelse og for effektive og konkurrenceprægede markedsøkonomier, og opbygge kapacitet til udvikling og partnerskab

e) at fremme bæredygtighed, regenerering og god praksis på miljøområdet samt bevarelse af naturressourcegrundlaget.

2. Der tages systematisk hensyn til integration af følgende tematiske eller tværgående emner på alle samarbejdsområder: kønsaspektet, miljøanliggender og udvikling af institutioner og kapacitetsopbygning. Disse områder er også berettigede til støtte fra Fællesskabet.

3. De nærmere bestemmelser vedrørende udviklingssamarbejdsmål og -strategier, navnlig sektorspecifikke politikker og strategier, indarbejdes i et kompendium, der skal udstikke de praktiske retningslinjer for specifikke samarbejdsområder eller -sektorer. Disse bestemmelser kan revideres, revurderes og/eller ændres af Ministerrådet på grundlag af en henstilling fra AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering.

KAPITEL 2

STØTTEOMRÅDER

AFDELING 1

ØKONOMISK UDVIKLING

ARTIKEL 21

Investeringer og udvikling af den private sektor

1. Samarbejdet støtter på nationalt og/eller regionalt plan de økonomiske og institutionelle reformer og politikker, der er nødvendige for at skabe et gunstigt klima for private investeringer og for udviklingen af en dynamisk, rentabel og konkurrencedygtig privat sektor. Samarbejdet er endvidere rettet mod:

a) fremme af dialog og samarbejde mellem den offentlige og den private sektor

b) udvikling af iværksætterevner og virksomhedskultur

c) privatisering og virksomhedsreformer og

d) udvikling og modernisering af forligs- og voldgiftssystemer.

2. Samarbejdet tager også sigte på at forbedre kvaliteten af finansielle og ikke-finansielle tjenesteydelser til private virksomheder i såvel den formelle som den uformelle sektor og gøre sådanne ydelser mere disponible og lettere tilgængelige ved at:

a) kanalisere privat opsparing, såvel indenlandsk som udenlandsk, over i finansiering af private virksomheder gennem støtte til en politik, der tager sigte på at udvikle en moderne finanssektor, herunder kapitalmarkeder, finansieringsinstitutter og bæredygtige mikrofinansieringer

b) udvikle og styrke virksomhedsinstitutioner og formidlere, sammenslutninger, handelskamre og lokale tjenesteydere fra den private sektor, der støtter og leverer ikke-finansielle tjenesteydelser til virksomhederne på f.eks. det erhvervsmæssige, tekniske, ledelsesmæssige, uddannelsesmæssige og handelsmæssige område, og

c) støtte institutioner, programmer, aktiviteter og initiativer, som bidrager til udvikling og overførsel af teknologi og knowhow og god praksis på alle områder inden for virksomhedsledelse.

3. Samarbejdet fremmer virksomhedsudviklingen gennem finansiering, garantifaciliteter og faglig bistand, der tager sigte på at befordre og støtte oprettelse, etablering, udvidelse, diversificering, rehabilitering, omstrukturering, modernisering eller privatisering af dynamiske, rentable og konkurrencedygtige virksomheder inden for alle økonomiske sektorer samt finansielle formidlere såsom institutioner for udviklingsfinansiering og risikovillig kapital og leasingselskaber ved at:

a) skabe og/eller udbygge finansieringsinstrumenter i form af investeringskapital

b) forbedre adgangen til væsentlige inputs som f.eks. erhvervsinformation og tjenester i form af rådgivning, konsulentbistand eller faglig bistand

c) forbedre eksportvirksomheden, særlig gennem kapacitetsopbygning på alle handelsrelaterede områder, og

d) anspore til samvirke, netværk og samarbejde mellem virksomheder, herunder forbindelser med sigte på overførsel af teknologi og knowhow på nationalt, regionalt og AVS-EU-plan, samt til partnerskaber med private udenlandske investorer, som er forenelige med målene og retningslinjerne for AVS-EF-udviklingssamarbejdet.

4. Samarbejdet støtter udvikling af mikrovirksomheder ved at fremme bedre adgang til finansielle og ikke-finansielle tjenesteydelser, en hensigtsmæssig politik og lovgivningsmæssige rammer for sådanne virksomheders udvikling og leverer uddannelses- og informationstjenesteydelser om god praksis inden for mikrofinansiering.

5. Støtten til investeringer og udvikling af den private sektor omfatter aktioner og initiativer på makro-, meso- og mikroøkonomisk plan.

ARTIKEL 22

Makroøkonomiske og strukturelle reformer og politikker

1. Samarbejdet støtter AVS-staternes bestræbelser på at tilvejebringe:

a) makroøkonomisk vækst og stabilitet på basis af en disciplineret finans- og pengepolitik, som fører til et fald i inflationen og en forbedring af balancen over for udlandet og på budgettet gennem en styrkelse af budgetdisciplinen, en forbedring af den budgetmæssige gennemsigtighed og effektivitet og en forbedring af finanspolitikken med hensyn til kvalitet, retfærdig fordeling og sammensætning

b) strukturpolitikker, der skal styrke de forskellige aktørers rolle, særlig den private sektors, og skabe et klima, der befordrer omsætning, investeringer og beskæftigelse, idet sigtet skal være:

i) at liberalisere handels- og valutaordningerne og indføre konvertibilitet vedrørende de løbende poster under hensyntagen til de særlige forhold i hvert land

ii) at styrke reformer på arbejds- og produktmarkederne

iii) at anspore til reform af finanssystemerne, som kan bidrage til levedygtige banksystemer og ikke-banksystemer, kapitalmarkeder og finansielle tjenesteydelser, herunder mikrofinansiering

iv) at forbedre kvaliteten af private og offentlige tjenesteydelser

v) at tilskynde til regionalt samarbejde og til en gradvis integration af makroøkonomisk og monetær politik.

2. Udformningen af den makroøkonomiske politik og strukturtilpasningsprogrammerne skal afspejle de berørte landes sociopolitiske baggrund og institutionelle kapacitet og sikre en positiv indvirkning på fattigdommen og på adgangen til sociale tjenesteydelser, idet følgende principper lægges til grund:

a) AVS-staterne har det primære ansvar for at analysere de problemer, der skal løses, og udforme og gennemføre reformerne

b) støtteprogrammerne tilpasses de særlige omstændigheder i den enkelte AVS-stat, og der tages hensyn til de sociale, kulturelle og miljømæssige forhold

c) AVS-staternes ret til at bestemme, i hvilken retning deres udviklingsstrategier skal gå, og hvordan prioriteringen skal være, anerkendes og respekteres

d) reformtempoet skal være realistisk og foreneligt med den enkelte AVS-stats kapacitet og ressourcer

e) kommunikationen skal styrkes og befolkningen oplyses bedre om de økonomiske og sociale reformer og politikker.

ARTIKEL 23

Udvikling af de økonomiske sektorer

Samarbejdet støtter en bæredygtig politik og bæredygtige institutionelle reformer og de investeringer, der er nødvendige for at skabe en retfærdig adgang til økonomisk virksomhed og produktionsfaktorer, navnlig:

a) bedre erhvervsuddannelsessystemer, som kan medvirke til at øge produktiviteten i både den formelle og den uformelle sektor

b) kapital, kredit, jord, særlig for så vidt angår ejendomsret og udnyttelse

c) udvikling af strategier for landdistrikterne, som skal skabe rammerne for decentral planlægning samt tildeling og forvaltning af midler baseret på folkelig deltagelse

d) landbrugsproduktionsstrategier, en national og regional fødevaresikkerhedspolitik, bæredygtig udvikling af vandressourcer og fiskeri samt marine ressourcer i AVS-staternes eksklusive økonomiske zone. I eventuelle fiskeriaftaler, der måtte blive forhandlet mellem Fællesskabet og AVS-staterne, tages der behørigt hensyn til, at de skal være forenelige med udviklingsstrategierne på dette område

e) økonomiske og teknologiske infrastrukturer og tjenesteydelser, herunder transport, telekommunikationssystemer, kommunikationstjenester og udvikling af informationssamfundet

f) udvikling af konkurrencedygtige industri-, mine- og energisektorer ledsaget af tilskyndelse til inddragelse og udvikling af den private sektor

g) udvikling af handel, herunder fremme af loyal handelspraksis

h) udvikling af erhvervssektoren, finans- og banksektoren og andre servicesektorer

i) udvikling af turisme

j) udvikling af videnskabelige, teknologiske og forskningsmæssige infrastrukturer og tjenesteydelser, herunder forbedring, overførsel og overtagelse af ny teknologi

k) styrkelse af produktionskapaciteten, særlig i den offentlige og den private sektor.

ARTIKEL 24

Turisme

Samarbejdet rettes mod en bæredygtig udvikling af turistindustrien i AVS-staterne og i subregioner i erkendelse af turistindustriens stigende betydning for væksten i servicesektoren i AVS-staterne og for ekspansionen af disses globale handel, dens evne til at stimulere andre erhvervssektorer og den rolle, den kan spille med hensyn til udryddelse af fattigdom.

Samarbejdsprogrammer og -projekter støtter AVS-staternes bestræbelser på at få etableret og forbedret deres retlige og institutionelle rammer og ressourcer med henblik på udformning og gennemførelse af bæredygtige politikker og programmer på turistområdet ved bl.a. at forbedre sektorens konkurrenceevne, særlig de små og mellemstore virksomheders, støtte og fremme investeringer, befordre produktudvikling, herunder udvikling af indfødte kulturer i AVS-staterne, og styrke forbindelsen mellem turisme og andre erhvervssektorer.

AFDELING 2

SOCIAL OG MENNESKELIG UDVIKLING

ARTIKEL 25

Udvikling af den sociale sektor

1. Samarbejdet støtter AVS-staternes bestræbelser på at udforme generelle og sektorspecifikke politikker, der forbedrer dækningen og kvaliteten af samt adgangen til grundlæggende sociale infrastrukturer og tjenesteydelser, idet der tages hensyn til lokale behov og til de mest sårbare og ugunstigt stillede befolkningsgruppers specifikke krav for således at mindske ulighederne med hensyn til adgang til disse ydelser. Der lægges særlig vægt på at garantere et tilstrækkeligt niveau for de offentlige udgifter til den sociale sektor. I denne sammenhæng retter samarbejdet sig mod:

a) bedre uddannelses- og erhvervsuddannelsesmuligheder og opbygning af faglig kapacitet og færdigheder

b) bedre sundhedssystemer og ernæring, udryddelse af sult og underernæring, passende fødevareforsyning og -sikkerhed

c) indarbejdelse af befolkningsmæssige spørgsmål i udviklingsstrategierne for at forbedre den reproduktive sundhed, den primære sundhedspleje og familieplanlægning og forebygge omskæring af kvinder

d) fremme af bekæmpelsen af HIV/AIDS

e) bedre forsyningssikkerhed for vand til husholdningsbrug og bedre adgang til rent vand og passende sanitetsforhold

f) bedre adgang til passende boliger for alle til en overkommelig pris ved hjælp af støtte til programmer for socialt boligbyggeri og bedre byudvikling

g) fremme af folkelig deltagelse gennem social dialog samt respekt for de grundlæggende sociale rettigheder.

2. Samarbejdet støtter også kapacitetsopbygning på det sociale område som f.eks. programmer for uddannelse i udformning af socialpolitik og moderne metoder for forvaltning af sociale projekter og programmer, politikker, der fremmer teknologisk innovation og forskning, opbygning af lokal sagkundskab, fremme af partnerskaber og rundbordsdiskussioner på nationalt og/eller regionalt plan.

3. Samarbejdet fremmer og støtter udformningen og gennemførelsen af politikker og systemer for social beskyttelse og social sikring for at øge den sociale samhørighed og befordre selvhjælp og solidaritet i lokalsamfundet. Støtten rettes bl.a. mod initiativer, der bygger på økonomisk solidaritet, navnlig oprettelse af fonde for social udvikling, der er tilpasset lokale behov og aktører.

ARTIKEL 26

Ungdomsanliggender

Samarbejdet støtter også udformningen af en sammenhængende, bredtfavnende politik med henblik på at realisere de unges potentiel, således at de bedre integreres i samfundet og bedre kan komme til deres fulde ret. I denne sammenhæng støtter samarbejdet politikker, foranstaltninger og tiltag, der retter sig mod:

a) at beskytte børns og unges, særlig pigers, rettigheder

b) at udnytte de unges færdigheder, energi, nyskabende evner og potentiel til at forbedre deres økonomiske, sociale og kulturelle muligheder og øge deres beskæftigelsesmuligheder i produktionssektoren

c) at hjælpe institutioner med rod i lokalsamfundet med at give børn mulighed for at udvikle deres fysiske, psykologiske, sociale og økonomiske potentiel

d) at reintegrere børn i samfundet ved hjælp af rehabiliteringsprogrammer i post-konfliktsituationer.

ARTIKEL 27

Kulturel udvikling

Samarbejdet på det kulturelle område rettes mod:

a) at indarbejde den kulturelle dimension på alle niveauer i udviklingssamarbejdet

b) at anerkende, bevare og fremme kulturelle værdier og identiteter med sigte på en tværkulturel dialog

c) at anerkende, bevare og fremme kulturarvens værdi og støtte en udvikling af kapaciteten i denne sektor

d) at udvikle kulturelle industrier og forbedre markedsadgangsmulighederne for kulturgoder og -tjenester.

AFDELING 3

REGIONALT SAMARBEJDE OG REGIONAL INTEGRATION

ARTIKEL 28

Generel tilgang

Samarbejdet medvirker effektivt til at virkeliggøre de mål og prioriteter, som AVS-staterne har sat sig for regionalt og subregionalt samarbejde og integration, herunder interregionalt samarbejde og samarbejde AVS-staterne imellem. Det regionale samarbejde kan også involvere oversøiske lande og territorier og perifert beliggende regioner. I denne sammenhæng retter samarbejdet sig mod:

a) at anspore til gradvis integration af AVS-staterne i verdensøkonomien

b) at fremskynde økonomisk samarbejde og udvikling både inden for og mellem AVS-staternes regioner

c) at fremme den frie bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser, kapital, arbejdskraft og teknologi mellem AVS-staterne

d) at fremskynde diversificeringen af AVS-staternes økonomier og koordineringen og harmoniseringen af de regionale og subregionale samarbejdspolitikker

e) at fremme og udvide handelen mellem og i AVS-staterne og mellem AVS-staterne og tredjelande.

ARTIKEL 29

Regional økonomisk integration

Samarbejdet på området regional økonomisk integration er rettet mod:

a) at udvikle og styrke kapaciteten hos:

i) institutioner og organisationer for regional integration, som AVS-staterne har oprettet for at fremme det regionale samarbejde og den regionale integration, og

ii) nationale regeringer og parlamenter i anliggender vedrørende regional integration

b) at inddrage de mindst udviklede AVS-stater i oprettelsen af regionale markeder og sikre, at de får del i fordelene derved

c) at gennemføre sektorspecifikke reformpolitikker på regionalt plan

d) at liberalisere samhandel og betalinger

e) at stimulere investeringer på tværs af grænserne, både udenlandske og indenlandske, og andre initiativer til regional eller subregional økonomisk integration

f) at afbøde følgerne af nettoovergangsomkostningerne ved den regionale integration for budgetindtægterne og betalingsbalancen.

ARTIKEL 30

Regionalt samarbejde

1. Samarbejdet er for så vidt angår regionalt samarbejde rettet mod en lang række funktionelle og tematiske områder, hvor problemerne er fælles, og hvor der kan opnås stordriftsfordele, navnlig områder som:

a) infrastruktur, særlig transport og kommunikation og sikkerheden i forbindelse hermed, og tjenesteydelser, herunder udvikling af regionale muligheder inden for informations- og kommunikationsteknologi

b) miljøet, forvaltning af vandressourcer og energi

c) sundhed, uddannelse og erhvervsuddannelse

d) forskning og teknologisk udvikling

e) regionale initiativer vedrørende katastrofeberedskab og lindring af virkningerne af katastrofer

f) andre områder som f.eks. våbenbegrænsning samt bekæmpelse af narkotika, organiseret kriminalitet, hvidvaskning af penge, bestikkelse og korruption.

2. Samarbejdet støtter også ordninger og initiativer for interregionalt samarbejde og samarbejde mellem AVS-staterne.

3. Samarbejdet medvirker til at fremme og udbygge en regional politisk dialog på områder som forebyggelse og løsning af konflikter, menneskerettigheder og demokratisering, udvekslinger, netværksvirksomhed og fremme af mobiliteten blandt de forskellige aktører i udviklingsarbejdet, særlig fra civilsamfundet.

AFDELING 4

TEMATISKE OG TVÆRGÅENDE SPØRGSMÅL

ARTIKEL 31

Kønsaspektet

Samarbejdet medvirker til at styrke politikker og programmer, der forbedrer, sikrer og øger lige deltagelse af mænd og kvinder på alle områder af det politiske, økonomiske, sociale og kulturelle liv. Samarbejdet medvirker til at forbedre kvinders adgang til alle ressourcer, som er nødvendige, for at de kan udøve deres grundlæggende rettigheder fuldt ud. Mere specifikt skaber samarbejdet passende rammer med henblik på:

a) at tage behørigt hensyn til kønsaspektet på alle niveauer i udviklingssamarbejdet, også i makroøkonomiske politikker, strategier og foranstaltninger

b) at anspore til, at der træffes specifikke positive foranstaltninger til fordel for kvinder, f.eks. med det sigte:

i) at inddrage kvinder i national og lokal politik

ii) at støtte kvindeorganisationer

iii) at give kvinder adgang til grundlæggende sociale tjenesteydelser, særlig uddannelse og erhvervsuddannelse, sundhedspleje og familieplanlægning

iv) at give kvinder adgang til produktionsfaktorer, særlig jord og kredit, og til arbejdsmarkedet

v) at tage særligt hensyn til kvinder i forbindelse med nødhjælp og rehabilitering.

ARTIKEL 32

Miljø og naturressourcer

1. Samarbejdet om miljøbeskyttelse og bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcerne rettes mod:

a) at integrere miljøbæredygtighed i alle aspekter af udviklingssamarbejdet og støtte programmer og projekter, der gennemføres af de forskellige aktører

b) at opbygge og/eller styrke den videnskabelige og den tekniske menneskelige og institutionelle kapacitet med hensyn til miljøforvaltning hos alle aktører i miljøsammenhænge

c) at støtte specifikke foranstaltninger og ordninger, der tager sigte på at løse afgørende spørgsmål vedrørende bæredygtig forvaltning og spørgsmål, der angår nuværende og fremtidige regionale og internationale forpligtelser vedrørende mineral- og naturressourcer, såsom:

i) tropiske skove, vandressourcer, kyst-, hav- og fiskeressourcer, dyrelivet, jordbund, biodiversitet

ii) beskyttelse af skrøbelige økosystemer (f.eks. koralrev)

iii) vedvarende energikilder, navnlig solenergi, og energieffektivitet

iv) bæredygtig land- og byudvikling

v) ørkendannelse, tørke og afskovning

vi) innoverende løsninger på bymiljøproblemer

vii) bæredygtig turisme

d) at tage hensyn til spørgsmål i forbindelse med transport og bortskaffelse af farligt affald.

2. I samarbejdet tages der også hensyn til:

a) små AVS-østaters sårbarhed, særlig den trussel, som klimaændringer udgør

b) de voksende problemer med tørke og ørkendannelse, navnlig i de mindst udviklede stater og indlandsstaterne

c) udvikling af institutioner og kapacitetsopbygning.

ARTIKEL 33

Udvikling af institutioner og kapacitetsopbygning

1. Samarbejdet tager systematisk hensyn til de institutionelle aspekter og støtter i denne sammenhæng AVS-staternes bestræbelser på at opbygge og styrke strukturer, institutioner og procedurer, der bidrager til:

a) at fremme og støtte demokratiet, menneskets værdighed, social retfærdighed og pluralisme under fuld respekt for mangfoldigheden i de enkelte samfund og forskellene mellem dem

b) at fremme og støtte universel og fuld respekt for og overholdelse og beskyttelse af alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

c) at udvikle og styrke retsstaten og forbedre adgangen til domstolene, idet der samtidig garanteres professionelle, uafhængige retssystemer

d) at sikre en åben og ansvarlig regeringsførelse og administration i alle offentlige institutioner.

2. Parterne arbejder sammen om at bekæmpe bestikkelse og korruption i alle deres samfund.

3. Samarbejdet støtter AVS-staternes bestræbelser på at udvikle deres offentlige institutioner, så de bliver en drivende kraft for vækst og udvikling, og gøre de offentlige tjenester betydeligt mere effektive, hvor de berører almindelige mennesker i deres dagligliv. I denne sammenhæng støtter samarbejdet reform, rationalisering og modernisering af den offentlige sektor. Samarbejdet fokuserer navnlig på:

a) reform og modernisering af embedsværket

b) lov- og domstolsreform og modernisering af retssystemerne

c) forbedring og styrkelse af forvaltningen af de offentlige finanser

d) fremskyndelse af reformer i bank- og finanssektoren

e) forbedring af forvaltningen af offentlige aktiver og reform af procedurerne for offentlige indkøb

f) politisk, administrativ, økonomisk og finansiel decentralisering.

4. Samarbejdet medvirker også til at genskabe og/eller forbedre den offentlige sektors kapacitet på vigtige områder og støtte institutioner, der er nødvendige for en markedsøkonomi, idet der særlig satses på:

a) at opbygge den nødvendige lovgivnings- og forskriftsmæssige kapacitet til at styre en markedsøkonomi, herunder konkurrence- og forbrugerpolitik

b) at forbedre kapaciteten til at analysere, planlægge, udforme og gennemføre politikker, særlig på det økonomiske, sociale og miljømæssige område og inden for forskning, videnskab og teknologi samt innovation

c) at modernisere, styrke og reformere finans- og valutainstitutionerne og forbedre procedurerne

d) at opbygge den kapacitet på lokalt og kommunalt plan, der er nødvendig for at føre en decentral politik og inddrage befolkningen i udviklingsprocessen

e) at udvikle kapaciteten på andre vigtige områder såsom:

i) internationale forhandlinger og

ii) forvaltning og koordination af udenlandsk bistand.

5. Samarbejdet dækker alle områder og sektorer med henblik på i højere grad at inddrage ikke-statslige aktører og udvikle disses kapacitet samt styrke strukturerne for information, dialog og konsultation mellem sådanne aktører og de nationale myndigheder, også på regionalt plan.

AFSNIT II

ØKONOMISK OG HANDELSMÆSSIGT SAMARBEJDE

KAPITEL 1

MÅL OG PRINCIPPER

ARTIKEL 34

Mål

1. Det økonomiske og handelsmæssige samarbejde sigter mod at befordre en gnidningsløs og gradvis integration af AVS-staterne i verdensøkonomien under behørig hensyntagen til deres politiske valg og udviklingsprioriteter for derved at fremme en bæredygtig udvikling og bidrage til udryddelse af fattigdom i AVS-staterne.

2. Det endelige mål med det økonomiske og handelsmæssige samarbejde er at sætte AVS-staterne i stand til at deltage fuldt ud i det internationale handelssamkvem. I denne sammenhæng tages der særligt hensyn til behovet for, at AVS-staterne deltager aktivt i de multilaterale handelsforhandlinger. På baggrund af det nuværende udviklingsniveau i AVS-staterne rettes det økonomiske og handelsmæssige samarbejde mod at sætte AVS-staterne i stand til at klare udfordringerne ved globaliseringen og gradvis tilpasse sig de nye vilkår i det internationale handelssamkvem for dermed at lette deres omstilling til den liberaliserede globale økonomi.

3. Med henblik herpå retter det økonomiske og handelsmæssige samarbejde sig mod at forbedre AVS-staternes produktions-, forsynings- og handelskapacitet og deres evne til at tiltrække investeringer. Det sigter endvidere mod at skabe en ny handelsdynamik mellem parterne, styrke AVS-staternes handels- og investeringspolitikker og forbedre AVS-staternes evne til at håndtere alle handelsrelaterede spørgsmål.

4. Det økonomiske og handelsmæssige samarbejde gennemføres i fuld overensstemmelse med WTO-bestemmelserne, herunder bestemmelserne om særlig og differentieret behandling, under hensyntagen til parternes gensidige interesser og deres respektive udviklingsniveauer.

ARTIKEL 35

Principper

1. Det økonomiske og handelsmæssige samarbejde baseres på et ægte, udvidet og strategisk partnerskab. Det baseres tillige på en samlet tilgang, som bygger på de tidligere AVS-EF-konventioners styrke og resultater, og tager alle tilgængelige midler i anvendelse med henblik på at virkeliggøre ovennævnte mål ved at sætte ind over for problemerne på udbuds- og efterspørgselssiden. I denne sammenhæng tages der særligt hensyn til handelsudviklende foranstaltninger som et middel til at øge AVS-staternes konkurrenceevne. Der lægges derfor den fornødne vægt på udvikling af handelen i AVS-staternes udviklingsstrategier, som Fællesskabet støtter.

2. Det økonomiske og handelsmæssige samarbejde bygger på initiativer til regional integration af AVS-staterne i erkendelse af, at regional integration er et vigtigt middel til at integrere AVS-staterne i verdensøkonomien.

3. I det økonomiske og handelsmæssige samarbejde tages der hensyn til AVS-staternes og -regionernes forskellige behov og udviklingsniveau. I denne forbindelse bekræfter parterne, at de lægger vægt på at sikre alle AVS-stater en særlig og differentieret behandling og opretholde en særbehandling for de mindst udviklede AVS-stater samt tage behørigt hensyn til små indlandsstaters og østaters sårbarhed.

KAPITEL 2

NYE HANDELSORDNINGER

ARTIKEL 36

Nærmere vilkår

1. Parterne vedtager på baggrund af ovennævnte mål og principper at indgå nye WTO-forenelige handelsordninger, som indebærer gradvis fjernelse af handelshindringer mellem dem og en forbedring af samarbejdet på alle områder, der er relevante for handelen.

2. Parterne er enige om, at de nye handelsordninger skal indføres gradvis, og erkender derfor, at der er behov for en forberedelsesperiode.

3. For at lette overgangen til de nye handelsordninger opretholdes de ikke-gensidige handelspræferencer, der gælder i henhold til fjerde AVS-EF-konvention, i forberedelsesperioden for alle AVS-stater på de betingelser, der er angivet i bilag V til denne aftale.

4. I denne sammenhæng bekræfter parterne vigtigheden af de råvareprotokoller, der er knyttet til bilag V til denne aftale. De er enige om, at disse protokoller skal revideres i forbindelse med de nye handelsordninger, særlig for så vidt angår deres forenelighed med WTO-reglerne under hensyn til sukkerprotokollens særlige retlige status, med henblik på at opretholde de med protokollerne forbundne fordele.

ARTIKEL 37

Procedurer

1. I forberedelsesperioden, der udløber senest den 31. december 2007, forhandles der økonomiske partnerskabsaftaler. De formelle forhandlinger om de nye handelsordninger indledes i september 2002, og de nye handelsordninger træder i kraft den 1. januar 2008, medmindre parterne aftaler et tidligere tidspunkt.

2. Der træffes alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at forhandlingerne afsluttes med held i løbet af forberedelsesperioden. Med henblik herpå udnyttes perioden indtil indledningen af de formelle forhandlinger om de nye handelsordninger aktivt til at træffe de første forberedelser til forhandlingerne.

3. Forberedelsesperioden udnyttes også til at opbygge kapaciteten i den offentlige og den private sektor i AVS-staterne, herunder foranstaltninger, der øger konkurrenceevnen, samt til at styrke de regionale organisationer og støtte initiativer til regional handelsintegration, hvor det er relevant, ved bistand til budgettilpasning og omlægning af finanspolitikken samt til modernisering og udvikling af infrastruktur og til investeringsfremme.

4. Parterne undersøger løbende, hvilke fremskridt der gøres i forberedelserne og i forhandlingerne, og foretager i 2006 en formel, samlet undersøgelse af de planlagte ordninger for alle landene for at sikre, at der ikke er behov for yderligere tid til forberedelserne eller forhandlingerne.

5. Der indledes forhandlinger om økonomiske partnerskabsaftaler med de AVS-stater, som anser sig for at være i stand dertil, på det niveau, som de finder passende, og i overensstemmelse med de procedurer, der er aftalt med AVS-gruppen, under hensyntagen til den regionale integrationsproces i AVS.

6. I 2004 vurderer Fællesskabet situationen i de lande uden for kredsen af mindst udviklede lande, som efter konsultationer med Fællesskabet beslutter, at de ikke er i stand til at deltage i en økonomisk partnerskabsaftale, og det undersøger alle alternative muligheder med henblik på at tilbyde disse lande nye handelsrammer, som svarer til deres nuværende situation, og som er forenelige med WTO-reglerne.

7. Forhandlingerne om de økonomiske partnerskabsaftaler tager navnlig sigte på at fastlægge en tidsplan for en gradvis afskaffelse af hindringerne for handelen mellem parterne i overensstemmelse med de relevante WTO-regler. Fællesskabets handelsliberalisering skal bygge på de hidtil opnåede resultater og rettes mod at forbedre den nuværende markedsadgang for AVS-staterne gennem bl.a. en revision af oprindelsesreglerne. I forhandlingerne tages der hensyn til udviklingsniveauet og handelsforanstaltningers socioøkonomiske virkninger for AVS-staterne samt til staternes evne til at tilpasse sig og justere deres økonomier i takt med liberaliseringsprocessen. Forhandlingerne skal derfor være så fleksible som muligt for så vidt angår fastsættelsen af en tilstrækkelig lang overgangsperiode, den endelige produktdækning under hensyn til følsomme sektorer og graden af asymmetri i tidsplanen for toldafvikling, men skal samtidig overholde de til den tid gældende WTO-regler.

8. Parterne arbejder nært sammen i WTO om at forsvare de indgåede ordninger, navnlig med hensyn til graden af fleksibilitet.

9. Fællesskabet indleder i 2000 en proces, som ved udgangen af de multilaterale handelsforhandlinger og senest i 2005 munder ud i toldfri adgang for stort set alle produkter fra de mindst udviklede lande med udgangspunkt i de nuværende handelsbestemmelser i fjerde AVS-EF-konvention og fører til forenkling og revision af de oprindelsesregler, herunder kumulationsregler, som gælder for disse landes eksport.

ARTIKEL 38

Det Blandede Ministerudvalg for Handel

1. Der nedsættes et blandet AVS-EF-ministerudvalg for handel.

2. Det Blandede Ministerudvalg for Handel beskæftiger sig særlig med de igangværende multilaterale handelsforhandlinger og undersøger de bredere liberaliseringsinitiativers virkninger for AVS-EF-handelen og for udviklingen af AVS-staternes økonomier. Det fremsætter alle nødvendige henstillinger med henblik på at bevare fordelene ved AVS-EF-handelsordningerne.

3. Det Blandede Ministerudvalg for Handel træder sammen mindst en gang om året. Dets forretningsorden fastsættes af Ministerrådet. Det sammensættes af repræsentanter for AVS-staterne og Fællesskabet.

KAPITEL 3

SAMARBEJDE I INTERNATIONALE FORA

ARTIKEL 39

Almindelige bestemmelser

1. Parterne understreger betydningen af aktivt at deltage i WTO og andre relevante internationale organisationer ved at blive medlem af disse organisationer og nøje følge deres dagsorden og virksomhed.

2. De er enige om at arbejde tæt sammen om at indkredse og fremme deres fælles interesser i det internationale økonomiske og handelsmæssige samarbejde, navnlig i WTO, herunder være med til at bestemme dagsordenen og dermed afviklingen af de fremtidige multilaterale handelsforhandlinger. I denne forbindelse lægges der særlig vægt på at sikre produkter og tjenesteydelser med oprindelse i AVS-staterne bedre adgang til Fællesskabets marked og andre markeder.

3. Parterne er også enige om vigtigheden af fleksible WTO-regler, således at der kan tages hensyn til AVS-staternes udviklingsniveau og til de vanskeligheder, de har med at opfylde deres forpligtelser. De er endvidere enige om behovet for faglig bistand, for at AVS-staterne bliver i stand til at udmønte deres forpligtelser i praksis.

4. Fællesskabet accepterer at bistå AVS-staterne i deres bestræbelser på i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale at blive aktive medlemmer af disse organisationer ved at udvikle den nødvendige kapacitet til at forhandle disse aftaler, deltage effektivt i deres udformning, overvåge deres gennemførelse og sikre deres anvendelse.

ARTIKEL 40

Råvarer

1. Parterne erkender behovet for at sikre, at de internationale råvaremarkeder kommer til at fungere bedre, og at markedsgennemsigtigheden øges.

2. De bekræfter deres vilje til at afholde flere indbyrdes konsultationer i internationale fora og organisationer, der beskæftiger sig med råvarer.

3. Med henblik herpå skal der på en parts anmodning finde udveksling af synspunkter sted:

om, hvorledes de eksisterende internationale aftaler eller de specialiserede mellemstatslige arbejdsgrupper fungerer, med det formål at forbedre dem og gøre dem mere effektive under hensyntagen til markedstendenserne

når det påtænkes at indgå eller forny en international aftale eller nedsætte en specialiseret mellemstatslig arbejdsgruppe.

Sådanne udvekslinger af synspunkter har til formål at sikre, at der tages hensyn til de enkelte parters interesser. De kan om nødvendigt finde sted i Det Blandede Ministerudvalg for Handel.

KAPITEL 4

HANDEL MED TJENESTEYDELSER

ARTIKEL 41

Almindelige bestemmelser

1. Parterne understreger tjenesteydelsernes voksende betydning i den internationale handel og deres væsentlige bidrag til den økonomiske og sociale udvikling.

2. De bekræfter deres respektive forpligtelser i henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) og understreger behovet for en særlig og differentieret behandling af AVS-leverandører af tjenesteydelser.

3. Fællesskabet forpligter sig til under forhandlingerne om en gradvis liberalisering af handelen med tjenesteydelser som omhandlet i artikel XIX i GATS at tage AVS-staternes prioriteter vedrørende forbedring af EF-listen under velvillig overvejelse med henblik på at tilgodese deres særlige interesser.

4. Parterne er videre enige om at have som mål at udvide deres partnerskab inden for rammerne af de økonomiske partnerskabsaftaler, når de har fået en vis erfaring med at anvende mestbegunstigelsesklausulen i henhold til GATS, til også at omfatte liberalisering af tjenesteydelser i overensstemmelse med GATS-bestemmelserne, særlig dem, der vedrører udviklingslandes deltagelse i liberaliseringsaftaler.

5. Fællesskabet støtter AVS-staternes bestræbelser på at styrke deres kapacitet til at levere tjenesteydelser. Opmærksomheden rettes særlig mod tjenesteydelser i forbindelse med arbejdskraft, erhvervsvirksomhed, distribution, finansvæsen, turisme, kultur samt byggeri og andre dermed forbundne tekniske tjenesteydelser med henblik på at øge konkurrenceevnen og dermed værdien og omfanget af handelen med varer og tjenesteydelser.

ARTIKEL 42

Søtransport

1. Parterne anerkender betydningen af rentable, effektive søtransportydelser i et sikkert og rent havmiljø og ser søtransport som vigtigste transportform, der letter den internationale handel og dermed udgør en af drivkræfterne bag økonomisk udvikling og udvikling af handelen.

2. De forpligter sig til at arbejde for en liberalisering af søtransporten og med henblik herpå effektivt at følge princippet om uhindret adgang til det internationale marked for søtransport på et ikke-diskriminerende, kommercielt grundlag.

3. Hver part indrømmer bl.a. skibe, der drives af den anden parts statsborgere eller selskaber, og skibe, der er registreret på en parts område, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer egne skibe for så vidt angår adgang til havne, brug af infrastruktur og søfartshjælpetjenester i havnene samt dermed forbundne gebyrer og afgifter, toldfaciliteter og tildeling af kajplads samt laste- og lossefaciliteter.

4. Fællesskabet støtter AVS-staternes bestræbelser på at udvikle og fremme rentable, effektive søtransportydelser i AVS-staterne for at øge AVS-operatørers deltagelse i international søfart.

ARTIKEL 43

Informations- og kommunikationsteknologi og informationssamfundet

1. Parterne anerkender, at informations- og kommunikationsteknologi samt aktiv deltagelse i informationssamfundet spiller en vigtig rolle og er en forudsætning for en vellykket integration af AVS-staterne i verdensøkonomien.

2. De bekræfter derfor deres respektive forpligtelser i henhold til bestående multilaterale aftaler, navnlig protokollen om basistelekommunikation, der er knyttet til GATS, og opfordrer de AVS-stater, der endnu ikke er part i disse aftaler, til at tiltræde dem.

3. De er desuden enige om at ville deltage aktivt og fuldt ud i alle fremtidige internationale forhandlinger, der måtte blive ført på dette område.

4. Parterne vil derfor tage skridt til at sikre indbyggerne i AVS-staterne let adgang til informations- og kommunikationsteknologi ved hjælp af bl.a. foranstaltninger, der tager sigte på:

at udvikle vedvarende energikilder til en overkommelig pris og tilskynde til udnyttelse heraf

at udvikle mere vidtrækkende, billige trådløse net og sikre dem større udbredelse.

5. Parterne er også enige om at udvide deres indbyrdes samarbejde om informations- og kommunikationsteknologi og informationssamfundet. Samarbejdet rettes navnlig mod at tilvejebringe større komplementaritet og harmonisering af kommunikationssystemerne på nationalt, regionalt og internationalt plan og sikre en tilpasning af dem til de nye teknologier.

KAPITEL 5

HANDELSRELATEREDE OMRÅDER

ARTIKEL 44

Almindelige bestemmelser

1. Parterne anerkender nye handelsrelaterede områders voksende betydning med hensyn til at lette den gradvise integration af AVS-staterne i verdensøkonomien. De er derfor enige om at styrke deres samarbejde på disse områder gennem fuld og koordineret deltagelse i de relevante internationale fora og aftaler.

2. Fællesskabet støtter AVS-staternes bestræbelser på i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale og de mellem parterne fastlagte udviklingsstrategier at styrke deres kapacitet til at håndtere alle handelsrelaterede områder, om fornødent ved at forbedre og støtte de institutionelle rammer.

ARTIKEL 45

Konkurrencepolitik

1. Parterne er enige om, at indførelse og gennemførelse af effektive, forsvarlige konkurrencepolitikker og -regler er af afgørende betydning for at forbedre og sikre et investeringsvenligt klima, en bæredygtig industrialiseringsproces og gennemsigtighed i forbindelse med markedsadgang.

2. Med henblik på at fjerne konkurrenceforvridning og under behørig hensyntagen til den enkelte AVS-stats udviklingsniveau og økonomiske behov forpligter parterne sig til at gennemføre nationale eller regionale regler og politikker, herunder kontrol med og under visse omstændigheder forbud mod aftaler mellem virksomheder, vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og samordnet praksis mellem virksomheder, der som mål eller virkning har at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen. Parterne er tillige enige om at forbyde en eller flere virksomheders misbrug af dominerende stilling på Fællesskabets marked eller på AVS-staternes område.

3. Parterne er også enige om at styrke samarbejdet på dette område med henblik på sammen med de kompetente nationale konkurrencemyndigheder at udforme og støtte en effektiv konkurrencepolitik, der gradvis sikrer, at konkurrencereglerne reelt efterleves i såvel private som statslige virksomheder. Samarbejdet på dette område omfatter navnlig støtte til udformning af en egnet lovgivning og til den administrative håndhævelse heraf, idet der tages særligt hensyn til den specielle situation i de mindst udviklede lande.

ARTIKEL 46

Beskyttelse af intellektuel ejendomsret

1. Uden at det berører deres holdninger under multilaterale forhandlinger, anerkender parterne, at det er nødvendigt at sikre en passende og effektiv beskyttelse af intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder og andre rettigheder, der er omfattet af TRIPS, herunder beskyttelse af geografiske betegnelser, i overensstemmelse med internationale standarder med henblik på at mindske forvridning af og hindringer for den bilaterale handel.

2. De fremhæver i denne forbindelse betydningen af at tiltræde aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS), der er knyttet til WTO-overenskomsten, og konventionen om biodiversitet (CBD).

3. De er også enige om nødvendigheden af at tiltræde alle internationale konventioner om intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder som omhandlet i del I af TRIPS-aftalen på linje med deres udviklingsniveau.

4. Fællesskabet, dets medlemsstater og AVS-staterne kan overveje at indgå aftaler om beskyttelse af varemærker og geografiske betegnelser for produkter af særlig betydning for en af parterne.

5. I denne aftale forstås ved intellektuel ejendomsret især ophavsrettigheder, herunder ophavsret til edb-programmer, og dermed beslægtede rettigheder, herunder kunstneriske tegninger, industrielle ejendomsrettigheder, herunder brugsmønstre, patenter, herunder bioteknologiske opfindelser og plantenyheder og andre effektive sui generis-systemer, industrielle mønstre og modeller, geografiske betegnelser, herunder oprindelsesbetegnelser, varemærker for varer og tjenesteydelser, integrerede kredsløbs topografi samt retlig beskyttelse af databaser, beskyttelse mod illoyal konkurrence som omhandlet i artikel 10b i Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret og beskyttelse af fortrolig information om knowhow.

6. Parterne er endvidere enige om at styrke deres samarbejde på dette område. Samarbejdet omfatter på anmodning og på indbyrdes aftalte betingelser bl.a. følgende områder: udarbejdelse af love og bestemmelser om beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, forebyggelse af rettighedshaveres misbrug af sådanne rettigheder og konkurrenters krænkelse heraf samt oprettelse og styrkelse af nationale og regionale kontorer og andre organer, herunder støtte til regionale organisationer for intellektuel ejendomsret, som varetager håndhævelsen og beskyttelsen af rettighederne, herunder personaleuddannelse.

ARTIKEL 47

Standardisering og certificering

1. Parterne er enige om at arbejde nærmere sammen vedrørende standardisering, certificering og kvalitetssikring for at fjerne unødvendige tekniske hindringer og mindske forskellene mellem dem på disse områder for dermed at lette handelen.

I denne sammenhæng bekræfter de deres forpligtelser i henhold til aftalen om tekniske handelshindringer, der er knyttet til WTO-overenskomsten (TBT-aftalen).

2. Samarbejdet inden for standardisering og certificering rettes mod at fremme kompatible systemer mellem parterne og omfatter navnlig:

foranstaltninger i overensstemmelse med TBT-aftalen, der tager sigte på at fremme anvendelsen af internationale tekniske forskrifter, standarder og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, herunder sektorspecifikke foranstaltninger, afpasset efter AVS-staternes økonomiske udviklingsniveau

samarbejde på området kvalitetsstyring og kvalitetssikring i udvalgte sektorer af stor betydning for AVS-staterne

støtte til initiativer i AVS-staterne med henblik på kapacitetsopbygning inden for overensstemmelsesvurdering, metrologi og standardisering

udvikling af forbindelser mellem Fællesskabets og AVS-staternes institutioner vedrørende standardisering, overensstemmelsesvurdering og certificering.

3. Parterne forpligter sig til med tiden at overveje at forhandle aftaler om gensidig anerkendelse inden for sektorer af fælles økonomisk interesse.

ARTIKEL 48

Sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger

1. Parterne anerkender hver parts ret til at indføre eller håndhæve sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, som er nødvendige for at beskytte menneskers, dyrs og planters liv og sundhed, forudsat at sådanne foranstaltninger ikke bruges som et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller udgør en maskeret begrænsning af handelen i almindelighed. I denne forbindelse bekræfter de deres forpligtelser i henhold til aftalen om anvendelse af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, der er knyttet til WTO-overenskomsten (SPS-aftalen), under hensyntagen til deres respektive udviklingsniveau.

2. De forpligter sig desuden til at styrke koordinationen, konsultationerne og informationsformidlingen i forbindelse med anmeldelse og anvendelse af planlagte sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger i overensstemmelse med SPS-aftalen i tilfælde, hvor sådanne foranstaltninger kan påvirke den anden parts interesser. De er også enige om forudgående konsultation og koordination inden for rammerne af CODEX ALIMENTARIUS, Det Internationale Kontor for Epizootier og den internationale plantebeskyttelseskonvention med henblik på at fremme deres fælles interesser.

3. Parterne er enige om at udvide deres samarbejde med henblik på at styrke kapaciteten på dette område i den offentlige og den private sektor i AVS-staterne.

ARTIKEL 49

Handel og miljø

1. Parterne bekræfter på ny deres tilsagn om at ville fremme udviklingen af den internationale handel på en sådan måde, at der garanteres en bæredygtig og forsvarlig forvaltning af miljøet i overensstemmelse med de internationale konventioner og tilsagn på området og under behørigt hensyn til deres respektive udviklingsniveau. De er enige om, at der skal tages hensyn til AVS-staternes særlige behov og krav ved udarbejdelsen og gennemførelsen af miljøforanstaltninger.

2. Med udgangspunkt i Rio-principperne er parterne enige om at styrke deres samarbejde på dette område, således at handel og miljø supplerer hinanden indbyrdes. Samarbejdet rettes navnlig mod udformning af sammenhængende nationale, regionale og internationale politikker, styrkelse af kvalitetskontrollen af miljørelaterede varer og tjenesteydelser og forbedring af miljøvenlige produktionsmetoder i de relevante sektorer.

ARTIKEL 50

Handel og arbejdsstandarder

1. Parterne bekræfter deres tilslutning til de internationalt anerkendte grundlæggende arbejdsstandarder som defineret i de relevante ILO-konventioner, navnlig vedrørende foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger, afskaffelse af tvangsarbejde, afskaffelse af de værste former for børnearbejde samt ikke-diskrimination for så vidt angår beskæftigelse.

2. De er enige om at forbedre samarbejdet på dette område, navnlig på følgende felter:

informationsudveksling om parternes respektive lovgivning og forskrifter vedrørende arbejde

udarbejdelse af nationale arbejdsretlige bestemmelser og styrkelse af bestående lovgivning

uddannelses- og oplysningsprogrammer

skærpelse af overholdelsen af national lovgivning og nationale forskrifter vedrørende arbejde.

3. Parterne er enige om, at disse arbejdsstandarder ikke må bruges i handelsprotektionistisk øjemed.

ARTIKEL 51

Forbrugerpolitik og beskyttelse af forbrugernes sundhed

1. Parterne er enige om at udvide deres samarbejde inden for forbrugerpolitik og beskyttelse af forbrugernes sundhed under behørig hensyntagen til den nationale lovgivning med henblik på at undgå handelshindringer.

2. Samarbejdet rettes navnlig mod at forbedre den institutionelle og tekniske kapacitet på området, oprette systemer for hurtig varsling med gensidig underretning om farlige produkter, udveksle informationer om og erfaringer med indførelse og brug af systemer for tilsyn med markedsførte produkter og produktsikkerhed, forbedre oplysningerne til forbrugerne om priser og udbudte varers og tjenesteydelsers egenskaber, tilskynde til oprettelse af uafhængige forbrugersammenslutninger og kontakter mellem repræsentanter for forbrugerinteresser, gøre de forbrugerorienterede politikker og systemer indbyrdes mere kompatible, anmelde iværksættelse af lovgivning og fremme samarbejdet om undersøgelser af skadelig eller illoyal handelspraksis samt iværksætte eksportforbud i handelen mellem parterne med varer og tjenesteydelser, hvis markedsføring er forbudt i produktionslandet.

ARTIKEL 52

Skattemæssig undtagelsesbestemmelse

1. Den mestbegunstigelsesbehandling, der indrømmes i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale eller ordninger vedtaget på grundlag af denne aftale, omfatter ikke skattefordele, som parterne nu eller senere indrømmer på grundlag af aftaler om afskaffelse af dobbeltbeskatning eller andre beskatningsaftaler eller på grundlag af indenlandsk skattelovgivning, jf. dog artikel 31 i bilag IV.

2. Intet i denne aftale eller i ordninger, som vedtages på grundlag af denne aftale, må fortolkes således, at parterne hindres i at træffe eller håndhæve foranstaltninger, som tager sigte på at forebygge skatteundgåelse eller -unddragelse i medfør af skattebestemmelser i aftaler om afskaffelse af dobbeltbeskatning eller andre beskatningsaftaler eller indenlandsk skattelovgivning.

3. Intet i denne aftale eller i ordninger, som vedtages på grundlag af denne aftale, må fortolkes således, at parterne ved anvendelsen af de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning hindres i at skelne mellem skatteydere i forskellige situationer, f.eks. på grundlag af bopæl eller på grundlag af, hvor de har investeret deres kapital.

KAPITEL 6

SAMARBEJDE PÅ ANDRE OMRÅDER

ARTIKEL 53

Fiskeriaftaler

1. Parterne erklærer sig villige til at forhandle fiskeriaftaler, som har til formål at sikre bæredygtige og gensidigt tilfredsstillende vilkår for fiskeri i AVS-staterne.

2. Ved indgåelsen eller gennemførelsen af sådanne aftaler udøver AVS-staterne ingen forskelsbehandling af Fællesskabet eller dets medlemsstater, dog med forbehold af særlige aftaler mellem udviklingslande inden for samme geografiske område, herunder gensidige fiskeriaftaler, og tilsvarende udøver Fællesskabet ingen forskelsbehandling af AVS-staterne.

ARTIKEL 54

Fødevaresikkerhed

1. Med hensyn til disponible landbrugsprodukter forpligter Fællesskabet sig til at sikre mulighed for forudfastsættelse på længere sigt af restitutionerne ved eksport til alle AVS-stater for en række produkter, der udvælges under hensyn til de fødevarebehov, som disse stater giver udtryk for.

2. Denne forudfastsættelse vil kunne gælde ét år og vil blive anvendt hvert år i denne aftales gyldighedsperiode, idet restitutionsniveauet vil blive fastsat efter de metoder, som Kommissionen sædvanligvis anvender.

3. Der vil kunne indgås særlige aftaler med de AVS-stater, som måtte anmode derom som led i deres politik med hensyn til fødevaresikkerhed.

4. De i stk. 3 nævnte særlige aftaler må ikke bringe produktionen og handelsstrømmene i AVS-regionerne i fare.

 

DEL 4

SAMARBEJDE MED HENBLIK PÅ UDVIKLINGSFINANSIERING

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

KAPITEL 1

MÅL, PRINCIPPER, RETNINGSLINJER OG BISTANDSBERETTIGEDE

ARTIKEL 55

Mål

Målet for samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering er ved hjælp af tilstrækkelige finansielle midler og relevant faglig bistand at støtte og fremme AVS-staternes bestræbelser på at virkeliggøre de mål, der er fastsat i denne aftale, på grundlag af gensidig interesse og i erkendelse af indbyrdes afhængighed.

ARTIKEL 56

Principper

1. Samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering gennemføres på nationalt og regionalt plan på grundlag af de udviklingsmål, -strategier og -prioriteter, som AVS-staterne har fastlagt, og i overensstemmelse med disse. Der tages hensyn til de enkelte staters geografiske, sociale og kulturelle karakteristika samt til deres særlige muligheder. Samarbejdet skal desuden:

a) fremme lokalt ejerskab på alle niveauer i udviklingsprocessen

b) afspejle et partnerskab baseret på gensidige rettigheder og pligter

c) fremhæve vigtigheden af forudsigelighed og sikkerhed i tilførslen af midler, som sker på meget liberale betingelser og et regelmæssigt grundlag

d) være fleksibelt og tilpasset den enkelte AVS-stats situation samt det pågældende projekts eller programs særlige art

e) sikre, at foranstaltningerne er effektive, samordnede og indbyrdes sammenhængende.

2. Samarbejdet sikrer særbehandling af de mindst udviklede AVS-stater og tager behørigt hensyn til AVS-indlandsstaters og -østaters sårbarhed. Desuden tages der særligt hensyn til de specifikke behov i lande, der befinder sig i post-konfliktsituationer.

ARTIKEL 57

Retningslinjer

1. De foranstaltninger, der finansieres inden for rammerne af denne aftale, gennemføres i nært samarbejde mellem AVS-staterne og Fællesskabet på grundlag af princippet om ligestillede partnere.

2. Det henhører under AVS-staternes ansvarsområde:

a) at opstille mål og prioriteter for de vejledende programmer

b) at udvælge projekterne og programmerne

c) at udarbejde projekt- og programmaterialet

d) at udarbejde, forhandle og indgå kontrakter

e) at gennemføre og forvalte projekterne og programmerne

f) at vedligeholde projekterne og programmerne.

3. Uanset ovenstående bestemmelser kan bistandsberettigede ikke-statslige aktører også få ansvaret for at foreslå og gennemføre programmer og projekter på områder, der vedrører dem.

4. Det henhører under AVS-staternes og Fællesskabets fælles ansvarsområde:

a) i de blandede institutioner at udstikke de generelle retningslinjer for samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering

b) at vedtage de vejledende programmer

c) at forundersøge projekterne og programmerne

d) at sikre lige vilkår for deltagelse i udbud og aftaler

e) at overvåge og evaluere virkningerne og resultaterne af projekterne og programmerne

f) at sikre en hensigtsmæssig, hurtig og effektiv gennemførelse af projekterne og programmerne.

5. Det henhører under Fællesskabets ansvarsområde at træffe finansieringsafgørelser vedrørende projekterne og programmerne.

6. Medmindre andet er fastsat i denne aftale, vedtages eller anses enhver afgørelse, der kræver en af parternes godkendelse, for vedtaget 60 dage efter meddelelsen fra den anden part.

ARTIKEL 58

Bistandsberettigede

1. Der kan i henhold til denne aftale ydes finansiel bistand til følgende enheder eller organer:

a) AVS-stater

b) regionale eller mellemstatslige organer, som en eller flere AVS-stater er deltagere i, og som er bemyndiget af disse,

c) blandede organer, som er oprettet af AVS-staterne og Fællesskabet for at forfølge visse specifikke mål.

2. Der kan ligeledes med den eller de berørte AVS-staters samtykke ydes finansiel bistand til:

a) offentlige eller halvoffentlige nationale og/eller regionale organer, AVS-staternes ministerier eller lokale forvaltninger, og navnlig finansieringsinstitutter og udviklingsbanker

b) selskaber og andre organisationer og erhvervsdrivende i den private sektor i AVS-staterne

c) virksomheder i en medlemsstat for at sætte disse i stand til ud over den indsats, de allerede selv gør, at gennemføre produktionsprojekter på en AVS-stats område

d) finansielle formidlende organer i AVS-staterne eller Fællesskabet, der fremmer og finansierer private investeringer i AVS-staterne

e) aktører i det decentrale samarbejde og andre ikke-statslige aktører fra AVS-staterne og fra Fællesskabet.

KAPITEL 2

ANVENDELSESOMRÅDE OG FINANSIERINGENS ART

ARTIKEL 59

Der kan inden for rammerne af de prioriteter, som den eller de berørte AVS-stater har fastlagt på nationalt og regionalt plan, ydes støtte til projekter, programmer og andre former for foranstaltninger, der bidrager til at virkeliggøre målene i denne aftale.

ARTIKEL 60

Anvendelsesområde

Finansieringen kan afhængigt af behovene og den type foranstaltninger, der anses for mest hensigtsmæssig, bl.a. omfatte støtte til:

a) foranstaltninger, der bidrager til at lette AVS-staternes gældsbyrde og betalingsbalanceproblemer

b) makroøkonomiske og strukturelle reformer og politikker

c) afbødning af negative virkninger af ustabile eksportindtægter

d) sektorspecifikke politikker og reformer

e) udvikling af institutioner og kapacitetsopbygning

f) programmer vedrørende fagligt samarbejde

g) humanitær bistand og katastrofebistand, herunder hjælp til flygtninge og fordrevne, kortfristede rehabiliteringsforanstaltninger og katastrofeberedskab.

ARTIKEL 61

Finansieringens art

1. Finansieringen rettes bl.a. mod:

a) projekter og programmer

b) kreditlinjer, garantiordninger og erhvervelse af kapitalandele

c) budgetstøtte, enten direkte til de AVS-stater, hvis valuta er konvertibel og frit omsættelig, eller indirekte via counterpartmidler fra de forskellige fællesskabsinstrumenter

d) de menneskelige og materielle ressourcer, der er nødvendige for en effektiv administration og overvågning af projekter og programmer

e) sektorspecifikke og generelle importstøtteprogrammer, hvor der kan være tale om:

i) sektorspecifikke importprogrammer i form af direkte indkøb, herunder finansiering af inputs til produktionssystemet og leverancer til at forbedre de sociale tjenesteydelser

ii) sektorspecifikke importprogrammer i form af fremmed valuta, der frigøres i rater til finansiering af sektorspecifik import, og

iii) generelle importprogrammer i form af fremmed valuta, der frigøres i rater til finansiering af generel import af et bredt udsnit af produkter.

2. Der ydes direkte budgetstøtte til makroøkonomiske eller sektorspecifikke reformer, såfremt:

a) forvaltningen af de offentlige udgifter er tilstrækkelig gennemsigtig, ansvarlig og effektiv

b) der foreligger veldefinerede makroøkonomiske eller sektorspecifikke politikker, som landet selv har fastlagt, og som er aftalt med dets vigtigste donorer

c) ordningen for offentlige indkøb er åben og gennemsigtig.

3. Der ydes gradvis lignende direkte budgetstøtte til sektorspecifikke politikker til erstatning for individuelle projekter.

4. Ovennævnte importprogram- og budgetstøtteinstrumenter kan også benyttes til at hjælpe bistandsberettigede AVS-stater, der med sigte på økonomisk liberalisering inden for regionen gennemfører reformer, som afføder nettoovergangsomkostninger.

5. Inden for denne aftales rammer anvendes til at finansiere projekter, programmer og andre foranstaltninger, der bidrager til at virkeliggøre målene i denne aftale, Den Europæiske Udviklingsfond, i det følgende benævnt »EUF«, herunder counterpartmidler, uudnyttede restbeløb fra tidligere EUF, egne midler tilhørende Den Europæiske Investeringsbank, i det følgende benævnt »Banken«, og, hvor det er relevant, midler fra Det Europæiske Fællesskabs budget.

6. De midler, der stilles til rådighed i medfør af denne aftale, kan anvendes til dækning af samtlige lokale og eksterne udgifter til projekter og programmer, også faste udgifter.

AFSNIT II

FINANSIELT SAMARBEJDE

KAPITEL 1

FINANSIELLE MIDLER

ARTIKEL 62

Samlet beløb

1. Fællesskabets samlede finansielle bistand til de formål, der er omhandlet i denne aftale, og de detaljerede finansieringsvilkår og -betingelser er angivet i bilagene til denne aftale.

2. Hvis en AVS-stat undlader at ratificere denne aftale eller opsiger den, regulerer parterne de beløb, der er fastsat i finansprotokollen i bilag I. Der foretages også en regulering af de finansielle midler, når:

a) nye AVS-stater, der ikke har deltaget i forhandlingen af denne aftale, tiltræder denne

b) Fællesskabet udvides med nye medlemsstater.

ARTIKEL 63

Finansieringsformer

Finansieringsformerne for det enkelte projekt eller program fastlægges i fællesskab mellem den eller de berørte AVS-stater og Fællesskabet på grundlag af

a) disse staters udviklingsniveau og geografiske beliggenhed samt økonomiske og finansielle situation

b) projektets eller programmets art, dets muligheder for økonomisk og finansiel rentabilitet samt dets sociale og kulturelle virkninger

c) i tilfælde af lån de faktorer, som sikrer betjeningen af lånene.

ARTIKEL 64

Låneformidling

1. Finansiel bistand kan ydes til de berørte AVS-stater gennem AVS-staterne eller, med forbehold af bestemmelserne i denne aftale, gennem bistandsberettigede finansieringsinstitutter eller direkte til enhver anden bistandsberettiget modtager. Når den finansielle bistand ydes gennem et formidlende organ til den endelige modtager eller direkte til den endelige modtager i den private sektor:

a) fastsættes vilkårene og betingelserne for ydelsen af denne bistand gennem det formidlende organ til den endelige modtager eller direkte til den endelige modtager i den private sektor i finansieringsaftalen eller lånekontrakten

b) anvendes enhver fortjeneste, som det formidlende organ opnår som følge af denne låneformidlingstransaktion, eller som skabes ved den direkte långivning til den endelige modtager i den private sektor, til udviklingsformål på de i finansieringsaftalen eller lånekontrakten fastsatte vilkår, efter at der er taget hensyn til administrative omkostninger, finansielle risici og kursrisici samt omkostningerne i forbindelse med den faglige bistand til den endelige modtager.

2. Når finansieringen forestås af et formidlende organ, der er etableret og/eller opererer i AVS-staterne, påhviler det dette organ at udvælge og forundersøge hvert enkelt projekt og forvalte de midler, der stilles til dets rådighed, på de betingelser, som er fastsat i denne aftale, og efter fælles aftale mellem parterne.

ARTIKEL 65

Samfinansiering

1. På anmodning af AVS-staterne kan denne aftales finansielle midler anvendes til samfinansiering især sammen med udviklingsorganer og -institutioner, Fællesskabets medlemsstater, AVS-stater, tredjelande eller internationale eller private finansieringsinstitutter, virksomheder eller eksportkreditorganer.

2. Muligheden af samfinansiering overvejes specielt i tilfælde, hvor Fællesskabets bidrag kan hjælpe til at mobilisere bidrag fra andre finansieringskilder, og hvor en sådan finansiering kan føre til en fordelagtig finansieringspakke for den berørte AVS-stat.

3. Samfinansiering kan tage form af fællesfinansiering eller parallelfinansiering. I hvert enkelt tilfælde foretrækkes den løsning, der er bedst egnet set ud fra et omkostningseffektivitetssynspunkt. Desuden tages der skridt til at harmonisere og koordinere de foranstaltninger, som gennemføres af Fællesskabet og andre samfinansieringsorganer, for at begrænse antallet af procedurer, som AVS-staterne skal iværksætte, og for at gøre disse procedurer mere smidige.

4. Konsultations- og koordinationsprocessen med de øvrige donorer og deltagere i samfinansieringen styrkes og udvides, når det er muligt, ved at der indgås rammeaftaler om samfinansiering, og retningslinjerne og procedurerne for samfinansiering tages op til fornyet behandling for at sikre effektiviteten og de bedst mulige betingelser.

KAPITEL 2

GÆLD OG STRUKTURTILPASNINGSSTØTTE

ARTIKEL 66

Støtte til gældslettelse

1. For at lette AVS-staternes gældsbyrde og mindske deres betalingsbalanceproblemer er parterne enige om at benytte de midler, der stilles til rådighed ved denne aftale, til at bidrage til internationalt godkendte gældslettelsesinitiativer til fordel for AVS-staterne. Desuden fremskyndes ved en konkret vurdering af hvert enkelt tilfælde udnyttelsen af midler, som der ikke er blevet disponeret over som led i tidligere vejledende programmer, ved hjælp af de instrumenter for hurtig udbetaling, der er omhandlet i denne aftale. Fællesskabet forpligter sig endvidere til at undersøge, hvorledes andre midler end EUF's på længere sigt kan mobiliseres til at støtte internationalt godkendte gældslettelsesinitiativer.

2. Fællesskabet kan på anmodning af en AVS-stat:

a) bistå med at undersøge og finde konkrete løsninger på gældsproblemet, herunder indenlandsk gæld, vanskelighederne i forbindelse med gældsbetjeningen og betalingsbalanceproblemerne

b) yde hjælp til uddannelse i gældsforvaltning og i internationale finansforhandlinger samt yde bistand til workshops, kurser og seminarer inden for disse områder og

c) hjælpe med at udvikle smidige teknikker og instrumenter til gældsforvaltning.

3. For at bidrage til gældsbetjeningen i forbindelse med lån hidrørende fra Bankens egne midler, lån på særlige vilkår og risikovillig kapital kan AVS-staterne i henhold til bestemmelser, som i hvert enkelt tilfælde aftales med Kommissionen, anvende de disponible midler i fremmed valuta, der er omhandlet i denne aftale, til sådanne betalinger, efterhånden som gælden forfalder, og op til det beløb, der kræves til betalinger i national valuta.

4. På grund af det alvorlige internationale gældsproblem og dets følger for den økonomiske vækst erklærer parterne sig rede til i den internationale debat at fortsætte drøftelserne om gældsproblemet generelt, uden at dette berører de specifikke drøftelser, som finder sted i de relevante fora.

ARTIKEL 67

Strukturtilpasningsstøtte

1. I medfør af denne aftale ydes der støtte til makroøkonomiske og sektorspecifikke reformer, som gennemføres af AVS-staterne. Inden for disse rammer drager parterne omsorg for, at tilpasningen er økonomisk levedygtig og socialt og politisk acceptabel. Støtten ydes i forbindelse med en fælles vurdering foretaget af Fællesskabet og den berørte AVS-stat af de reformforanstaltninger, der er iværksat eller påtænkes på makroøkonomisk eller sektorspecifik plan, og skal muliggøre en samlet evaluering af reformindsatsen. Hurtig udbetaling er et af de vigtigste træk ved støtteprogrammerne.

2. AVS-staterne og Fællesskabet erkender, at det er nødvendigt at tilskynde til reformprogrammer på regionalt plan, idet det sikres, at der ved forberedelsen og gennemførelsen af nationale programmer tages behørigt hensyn til de regionale aktiviteter, som indvirker på den nationale udvikling. I dette øjemed skal strukturtilpasningsstøtten også tage sigte på:

a) fra kortlægningens begyndelse at indarbejde foranstaltninger til fremme af den regionale integration og tage hensyn til følgerne af grænseoverskridende tilpasning

b) at støtte harmoniseringen og koordinationen af makroøkonomiske politikker og sektorspecifikke politikker, herunder på skatte- og toldområdet, med henblik på at opfylde den dobbelte målsætning om regional integration og strukturreformer på nationalt plan

c) at afbøde følgerne af nettoovergangsomkostningerne ved den regionale integration for budgetindtægterne og betalingsbalancen ved hjælp af enten generelle importprogrammer eller budgetstøtte.

3. AVS-stater, der iværksætter eller påtænker reformer på makroøkonomisk eller sektorspecifik plan, er berettigede til strukturtilpasningsstøtte under hensyntagen til den regionale kontekst, reformernes gennemslagskraft og deres forventede indvirkning på den økonomiske, sociale og politiske dimension af udviklingen og på de økonomiske og sociale vanskeligheder, der gør sig gældende.

4. AVS-stater, der iværksætter reformprogrammer, som anerkendes og støttes i det mindste af de vigtigste, multilaterale donorer, eller som er aftalt med disse uden nødvendigvis at blive støttet finansielt af dem, anses for automatisk at have opfyldt betingelserne for at opnå tilpasningsstøtte.

5. Strukturtilpasningsstøtten tilvejebringes på en fleksibel måde og i form af sektorspecifikke og generelle importprogrammer eller budgetstøtte.

6. Forberedelsen og forundersøgelsen af strukturtilpasningsprogrammerne foretages, og finansieringsafgørelserne træffes i henhold til bestemmelserne om gennemførelsesprocedurer i denne aftale, idet der tages behørigt hensyn til hurtig udbetaling som et særligt træk ved strukturtilpasningsprogrammer. Der kan i konkrete tilfælde gives tilladelse til finansiering med tilbagevirkende kraft af en begrænset del af importen med oprindelse i AVS-staterne eller Fællesskabet.

7. Ved gennemførelsen af det enkelte støtteprogram sikres det, at der er så bred og gennemsigtig en adgang som muligt for AVS-staternes erhvervsdrivende til programmets midler, og at indkøbsprocedurerne er i overensstemmelse med administrativ og handelsmæssig praksis i den berørte stat, samtidig med at der sikres det bedst mulige forhold mellem pris og kvalitet for importerede varer og den fornødne sammenhæng med de internationale fremskridt i harmoniseringen af procedurerne for støtte til strukturtilpasning.

KAPITEL 3

STØTTE I TILFÆLDE AF KORTVARIGE UDSVING I EKSPORTINDTÆGTERNE

ARTIKEL 68

1. Parterne anerkender, at ustabilitet i eksportindtægterne, særlig i landbrugs- og minesektoren, kan påvirke AVS-staternes udvikling i negativ retning og bringe virkeliggørelsen af deres udviklingsmål i fare. Der indføres derfor en ordning for supplerende støtte med henblik på at afbøde de negative virkninger af ustabilitet i eksportindtægterne, også i landbrugs- og minesektoren, inden for finansieringsrammen for støtte til udviklingen på lang sigt.

2. Formålet med støtten i tilfælde af kortvarige udsving i eksportindtægterne er at beskytte de makroøkonomiske og sektorspecifikke reformer og politikker, som er i fare på grund af et fald i indtægterne, og at afbøde de negative virkninger af ustabiliteten i eksportindtægterne, navnlig for så vidt angår landbrugs- og mineprodukter.

3. AVS-staternes økonomiers yderst store afhængighed af eksport, navnlig af landbrugs- og mineprodukter, tages med i overvejelserne ved tildelingen af midler i anvendelsesåret. I denne forbindelse indrømmes de mindst udviklede AVS-stater samt AVS-indlandsstaterne og -østaterne en gunstigere behandling.

4. De supplerende midler bevilges efter de specifikke retningslinjer for støtteordningen, som er fastsat i bilag II om finansieringsvilkår og -betingelser.

5. Fællesskabet bevilger også støtte til markedsbaserede forsikringsordninger for AVS-stater, der søger at beskytte sig mod risikoen for udsving i eksportindtægterne.

KAPITEL 4

STØTTE TIL SEKTORSPECIFIKKE POLITIKKER

ARTIKEL 69

1. Samarbejdet støtter gennem denne aftales forskellige instrumenter og bestemmelser:

a) sociale og økonomiske sektorspecifikke politikker og -reformer

b) foranstaltninger til at øge virksomheden i produktionssektoren og eksportkonkurrenceevnen

c) foranstaltninger til at udbygge tjenesteydelserne i den sociale sektor og

d) tematiske og tværgående spørgsmål.

2. Støtten ydes efter forholdene som:

a) sektorspecifikke programmer

b) budgetstøtte

c) investeringer

d) rehabilitering

e) erhvervsuddannelse

f) faglig bistand

g) institutionel støtte.

KAPITEL 5

MIKROPROJEKTER OG DECENTRALT SAMARBEJDE

ARTIKEL 70

Med henblik på at imødekomme lokalsamfundenes udviklingsbehov og for at tilskynde alle aktører i det decentrale samarbejde, som er i stand til at bidrage til AVS-staternes selvstændige udvikling, til at fremkomme med og gennemføre initiativer, støtter samarbejdet sådanne udviklingstiltag inden for rammerne af de berørte AVS-staters regler og nationale lovgivning og bestemmelserne i det vejledende program. I denne sammenhæng støtter samarbejdet:

a) mikroprojekter på lokalt plan, som har en økonomisk og social indflydelse på befolkningernes levevilkår, som opfylder et klart påvist, prioriteret behov, og som iværksættes på det berørte lokalsamfunds initiativ og med aktiv deltagelse fra dettes side

b) decentralt samarbejde, navnlig når det indebærer en kombination af AVS-staters decentrale aktørers indsats og midler og deres EF-modparters. Gennem denne form for samarbejde mobiliseres der færdigheder, innoverende indsatsformer og midler fra aktørerne i det decentrale samarbejde til fordel for AVS-staternes udvikling.

ARTIKEL 71

1. Mikroprojekter og decentrale samarbejdsaktioner kan støttes med denne aftales finansielle midler. Projekter eller programmer, der indgår i denne form for samarbejde, behøver ikke at være knyttet til programmer, som er iværksat inden for de vejledende programmers målsektorer, men de kan være et middel til at nå de specifikke mål i det vejledende program eller mål, der er resultatet af initiativer taget af lokalsamfundet eller decentrale aktører.

2. EUF bidrager til finansieringen af mikroprojekter og decentralt samarbejde med et beløb, der i princippet ikke må udgøre mere end tre fjerdedele af de samlede udgifter til hvert projekt og ikke må overskride den grænse, der er fastsat i det vejledende program. Resten finansieres:

a) for så vidt angår mikroprojekter af det berørte lokalsamfund (i form af varer, tjenesteydelser eller penge, afhængigt af dets muligheder)

b) af aktører i det decentrale samarbejde, forudsat at de finansielle, faglige, materielle eller andre ressourcer, som disse aktører indskyder, i princippet mindst udgør 25% af de anslåede udgifter til projektet/programmet og

c) undtagelsesvis af den berørte AVS-stat, som kan bidrage finansielt, med offentlige faciliteter eller med tjenesteydelser.

3. De procedurer, der skal følges i forbindelse med projekter og programmer, som finansieres som led i mikroprojekter eller decentralt samarbejde, er de i denne aftale fastlagte, særlig vedrørende flerårige programmer.

KAPITEL 6

HUMANITÆR BISTAND OG KATASTROFEBISTAND

ARTIKEL 72

1. Der ydes humanitær bistand og katastrofebistand til befolkningen i AVS-staterne, der som følge af naturkatastrofer, menneskeskabte kriser som f.eks. krig og andre konflikter eller ekstraordinære omstændigheder med tilsvarende virkninger har alvorlige økonomiske og sociale vanskeligheder af exceptionel karakter. Den humanitære bistand og katastrofebistanden opretholdes, så længe den er nødvendig for at dække akutte behov, der er opstået som følge af disse situationer.

2. Den humanitære bistand og katastrofebistanden ydes udelukkende i forhold til katastrofeofrenes behov og interesser i overensstemmelse med principperne i humanitær folkeret. Der må især ikke diskrimineres mellem ofrene på grund af race, etnisk oprindelse, religion, køn, alder, nationalitet eller politisk overbevisning, og der garanteres fri adgang til og beskyttelse af ofrene samt sikkerhed for det humanitære hjælpepersonale og udstyr.

3. Den humanitære bistand og katastrofebistanden rettes mod:

a) at beskytte menneskeliv i krisesituationer og umiddelbart efter kriser, som er forvoldt af naturkatastrofer, konflikter eller krig

b) at bidrage til finansiering og levering af humanitær hjælp og sørge for, at den leveres direkte til de tilsigtede modtagere ved hjælp af alle disponible logistiske midler

c) at udføre kortsigtet rehabiliterings- og genopbygningsarbejde for at sætte den berørte del af befolkningen i stand til igen at nyde godt af et minimum af samfunds- og erhvervsmæssig integration og så snart som muligt skabe grundlag for en genoptagelse af udviklingen på basis af langsigtede mål, som den berørte AVS-stat har sat sig

d) at afhjælpe problemer som følge af befolkningsforflytninger (flygtninge, fordrevne og hjemvendte personer) efter naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer for dermed, så længe det er nødvendigt, at imødekomme alle flygtninge og fordrevne personers behov, uanset hvor de befinder sig, og bane vejen for deres frivillige repatriering og reintegrering i deres hjemland og

e) at støtte AVS-staterne med at oprette mekanismer til katastrofeforebyggelse og katastrofeberedskab, bl.a. udarbejdelse af systemer til forudsigelse og hurtig varsling i tilfælde af katastrofer med henblik på at mindske følgerne heraf.

4. Der kan ydes lignende bistand til AVS-stater, som modtager flygtninge eller repatrierede, med henblik på at afhjælpe presserende behov, som ikke falder ind under katastrofebistand.

5. Under hensyn til udviklingskarakteren af den bistand, der ydes i henhold til denne artikel, kan bistanden undtagelsesvis anvendes sammen med bevillingerne i den pågældende stats vejledende program efter anmodning herom.

6. Den humanitære bistand og katastrofebistanden iværksættes enten på anmodning af den AVS-stat, der befinder sig i en krisesituation, eller af Kommissionen, internationale organisationer eller lokale eller internationale ikke-statslige organisationer. Bistanden forvaltes og ydes efter procedurer, der åbner mulighed for hurtige, smidige og effektive indgreb. Fællesskabet tager passende skridt til at lette en hurtig gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe nødsituationen.

ARTIKEL 73

1. Aktioner, der udføres efter katastrofefasen, og som tager sigte på den materielle og sociale rehabilitering, der er nødvendig efter naturkatastrofer eller ekstraordinære omstændigheder med tilsvarende virkninger, kan finansieres af Fællesskabet i henhold til denne aftale. Aktionerne skal under anvendelse af effektive og fleksible mekanismer lette overgangen fra nødsituationen til udviklingsfasen, fremme den samfunds- og erhvervsmæssige reintegration af de berørte befolkningsgrupper, så vidt muligt fjerne årsagerne til krisen samt styrke institutionerne og lokale og nationale aktørers ejerskab til deres rolle i udformningen af en bæredygtig udviklingspolitik for den berørte AVS-stat.

2. Kortfristede nødforanstaltninger finansieres kun under ekstraordinære omstændigheder af EUF, når en sådan bistand ikke kan finansieres via Fællesskabets budget.

KAPITEL 7

STØTTE AF INVESTERINGER OG UDVIKLING AF DEN PRIVATE SEKTOR

ARTIKEL 74

Samarbejdet støtter gennem finansiel og faglig bistand politikker og strategier for investeringsfremme og udvikling af den private sektor som omhandlet i denne aftale.

ARTIKEL 75

Investeringsfremme

I erkendelse af, at private investeringer virker fremmende for deres udviklingssamarbejde, og at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger til at stimulere sådanne investeringer, vil AVS-staterne, Fællesskabet og dets medlemsstater inden for rammerne af deres respektive beføjelser:

a) iværksætte foranstaltninger med henblik på at tilskynde de private investorer, som overholder AVS-EF-udviklingssamarbejdets mål og prioriteter og deres respektive staters love og administrative bestemmelser, til at deltage i udviklingsbestræbelserne

b) træffe foranstaltninger, der kan bidrage til at tilvejebringe og bevare et forudsigeligt og sikkert investeringsklima, samt forhandle aftaler, der sigter mod at forbedre dette klima

c) anspore den private sektor i EU til at investere i og yde specifik bistand til dens modparter i AVS-staterne som led i samarbejde og partnerskaber mellem virksomheder

d) lette oprettelsen af partnerskaber og joint ventures ved at fremme samfinansiering

e) sponsorere sektorspecifikke investeringsfora for at fremme partnerskaber og udenlandske investeringer

f) støtte AVS-staternes bestræbelser på at tiltrække finansiering, særlig privat finansiering, til infrastrukturinvesteringer og indtægtsskabende infrastruktur af afgørende betydning for den private sektor

g) støtte kapacitetsopbygning i indenlandske organer og institutioner for investeringsfremme, der har til opgave at fremme og lette udenlandske investeringer

h) udbrede information om investeringsmuligheder og driftsvilkår for virksomheder i AVS-staterne

i) fremme erhvervsdialog, samarbejde og partnerskaber i den private sektor på nationalt og regionalt plan og på AVS-EU-plan, særlig gennem et AVS-EU-erhvervsforum for den private sektor. Formålet med støtten til et AVS-EU-erhvervsforum for den private sektor er:

i) at lette dialogen inden for den private sektor i AVS og EU og mellem denne og de organer, der er oprettet ved denne aftale

ii) at analysere og med mellemrum forsyne de relevante organer med oplysninger om en lang række spørgsmål vedrørende forbindelserne mellem de private sektorer i AVS og EU inden for denne aftales rammer eller mere generelt om de økonomiske forbindelser mellem Fællesskabet og AVS-staterne

iii) at analyse og forsyne de relevante organer med oplysninger om særlige sektorspecifikke problemer på regionalt eller subregionalt plan med berøring til bl.a. bestemte grene inden for produktionsvirksomhed eller produkttyper.

ARTIKEL 76

Investeringsfinansiering og -støtte

1. Gennem samarbejdet tilvejebringes der langfristede finansielle midler, herunder risikovillig kapital, som skal bidrage til at fremme væksten i den private sektor og mobilisere indenlandsk og udenlandsk kapital til dette formål. Samarbejdet stiller i denne forbindelse navnlig følgende til rådighed:

a) gavebistand til finansiel og faglig bistand til at støtte policy-reformer, udvikling af de menneskelige ressourcer, institutionel kapacitetsopbygning og andre former for institutionel støtte i forbindelse med specifikke investeringer, foranstaltninger til at øge virksomhedernes konkurrenceevne og til at støtte private finansielle og ikke-finansielle formidlende organers kapacitet, investeringsformidling og -fremme og aktiviteter til at forbedre konkurrenceevnen

b) rådgivnings- og konsulentvirksomhed, som skal bidrage til at skabe et velreagerende investeringsklima og informationsgrundlag til at lede og stimulere kapitalstrømmen

c) risikovillig kapital til investeringer i form af indskudskapital og ansvarlig lånekapital, garantier til støtte af indenlandske og udenlandske private investeringer og lån eller kreditlinjer på de vilkår og betingelser, der er fastsat i bilag II til denne aftale

d) lån via Bankens egne midler.

2. Banken yder lån via egne midler i overensstemmelse med Bankens vedtægter og på de vilkår og betingelser, der er fastsat i bilag II til denne aftale.

ARTIKEL 77

Investeringsgarantier

1. Investeringsgarantier er et stadigt vigtigere redskab til udviklingsfinansiering, da de bidrager til at mindske projektrisici og stimulere private kapitalstrømme. Samarbejdet sikrer derfor, at risikoforsikring i højere grad er til rådighed og benyttes som en mekanisme til at afbøde risici med henblik på at øge investorers tillid til AVS-staterne.

2. Som led i samarbejdet tilbydes der garantier, og der ydes støtte via garantifonde til risikodækning i forbindelse med bistandsberettigede investeringer. Samarbejdet støtter navnlig:

a) genforsikringsordninger, der skal sikre udenlandske direkte investeringer foretaget af bistandsberettigede investorer mod retlig usikkerhed og de store risici ekspropriation, restriktioner for valutaoverførsler, krig og borgerlige uroligheder og kontraktbrud. Investorerne kan forsikre projekter med enhver kombination af de fire typer dækning

b) garantiprogrammer til dækning af risiko i form af delgarantier for gældsfinansiering. Der skal være adgang til både delvis risiko og delvis kreditgaranti og

c) nationale og regionale garantifonde, hvori inddrages navnlig indenlandske finansieringsinstitutter eller investorer, med henblik på at fremme udviklingen af den finansielle sektor.

3. Samarbejdet støtter også kapacitetsopbygning, institutionel støtte og bidrag til grundfinansiering af nationale og/eller regionale initiativer til at mindske erhvervsrisiciene for investorer (bl.a. garantifonde, reguleringsorganer, voldgiftsordninger og retslige ordninger til at øge beskyttelsen af investeringer og forbedre eksportkreditsystemerne).

4. Samarbejdet yder en sådan støtte ud fra princippet om ekstra gevinst og komplementaritet i forhold til private og/eller offentlige initiativer og, når det er muligt, i partnerskab med private og andre offentlige organisationer. AVS og Fællesskabet foretager i AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering i fællesskab en undersøgelse af forslaget om at oprette et AVS-EF-garantiagentur, som skal udarbejde og forvalte investeringsgarantiprogrammer.

ARTIKEL 78

Investeringsbeskyttelse

1. AVS-staterne og Fællesskabet og dets medlemsstater bekræfter inden for rammerne af deres respektive beføjelser behovet for at fremme og beskytte en parts investeringer på deres respektive områder og bekræfter på denne baggrund betydningen af, at der i fælles interesse indgås aftaler om investeringsfremme og -beskyttelse, som desuden kan danne grundlag for forsikrings- og garantiordninger.

2. For at tilskynde til europæiske investeringer i de udviklingsprojekter, som AVS-staterne har igangsat, og som er af særlig betydning for dem, kan Fællesskabet og medlemsstaterne på den ene side og AVS-staterne på den anden side ligeledes indgå aftaler om specifikke projekter af fælles interesse, når Fællesskabet og europæiske virksomheder deltager i finansieringen heraf.

3. Parterne er også enige om inden for rammerne af de økonomiske partnerskabsaftaler og under hensyn til Fællesskabets og medlemsstaternes respektive beføjelser at indføre almindelige principper om investeringsbeskyttelse og -fremme, som afspejler de bedste resultater, der er aftalt i de kompetente internationale fora eller bilateralt.

AFSNIT III

FAGLIGT SAMARBEJDE

ARTIKEL 79

1. Det faglige samarbejde skal hjælpe AVS-staterne med at udvikle de menneskelige ressourcer på nationalt og regionalt plan og med varigt at udvikle de institutioner, som er af betydning for gode udviklingsresultater, herunder styrke AVS-konsulentfirmaer og -organisationer samt udvekslingsordninger for konsulenter fra både AVS- og EU-firmaer.

2. Det faglige samarbejde skal desuden være omkostningseffektivt og relevant i forhold til de behov, som det tager sigte på, og det skal lette overførsel af knowhow og øge den nationale og regionale kapacitet. Det faglige samarbejde skal bidrage til at virkeliggøre projekt- og programmålene, herunder bidrage til bestræbelser på at styrke de nationale og regionale anvisningsberettigedes forvaltningskapacitet. Den faglige bistand skal:

a) være efterspørgselsdreven og således kun stilles til rådighed efter anmodning fra den eller de berørte AVS-stater og tilpasses modtagerens behov

b) supplere og støtte AVS-staternes bestræbelser på at indkredse deres egne behov

c) overvåges og følges op for at garantere effektivitet

d) anspore til inddragelse af eksperter, konsulentfirmaer og uddannelses- og forskningsinstitutioner fra AVS-staterne i aftaler, der finansieres af EUF, og indkredse, hvordan der kan ansættes kvalificeret nationalt og regionalt personale ved EUF-projekter

e) anspore til udstationering af veluddannet personale fra AVS-staterne som konsulenter i en institution i deres eget land eller et naboland eller i en regional organisation

f) sigte mod at udvide kendskabet til begrænsninger og potentiel for så vidt angår nationale og regionale menneskelige ressourcer og oprette et register over AVS-eksperter, -konsulenter og -konsulentfirmaer, der med fordel vil kunne inddrages i projekter og programmer, der finansieres af EUF

g) støtte faglig bistand mellem AVS-staterne indbyrdes for at fremme udvekslingen mellem AVS-staterne af ekspertise inden for faglig bistand og forvaltning

h) udvikle handlingsprogrammer for en langsigtet udvikling af institutioner og kvalificering af personale som en integrerende del af projekt- og programplanlægningen under hensyntagen til de nødvendige finansielle krav

i) støtte ordninger, der skal forbedre AVS-staternes evne til at opbygge egen ekspertise

j) lægge særlig vægt på at udvikle AVS-staternes kapacitet inden for projektplanlægning, -gennemførelse og -evaluering samt budgetforvaltning.

3. Der kan ydes faglig bistand på alle samarbejdsområder, der er omfattet af denne aftale. Aktiviteterne skal være forskelligartede med hensyn til anvendelsesområde og art og afpasses nøje efter AVS-staternes behov.

4. Det faglige samarbejde kan være specifikt eller generelt. AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering fastlægger retningslinjerne for gennemførelsen af det faglige samarbejde.

ARTIKEL 80

Med henblik på at vende tendensen til, at de uddannede forlader AVS-staterne, bistår Fællesskabet på anmodning AVS-staterne med at få kvalificerede AVS-borgere, som er bosiddende i de udviklede lande, til at vende hjem ved at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, der tilskynder til tilbagevenden til hjemlandet.

AFSNIT IV

PROCEDURER OG FORVALTNINGSORDNINGER

ARTIKEL 81

Procedurer

Forvaltningsprocedurerne skal være gennemsigtige, let anvendelige og muliggøre decentralisering af opgaver og ansvar til aktørerne i felten. AVS-EU-udviklingssamarbejdet er åbent for ikke-statslige aktører på områder, der vedrører dem. Der findes i bilag IV om gennemførelses- og forvaltningsprocedurer detaljerede bestemmelser om programmering, forberedelse, gennemførelse og forvaltning af det finansielle og faglige samarbejde. Ministerrådet kan revurdere, revidere og ændre disse bestemmelser på grundlag af en henstilling fra AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering.

ARTIKEL 82

Ansvarlige for gennemførelsen

Der udpeges ansvarlige for gennemførelsen af det finansielle og faglige samarbejde i henhold til denne aftale. Der findes i bilag IV om gennemførelses- og forvaltningsprocedurer detaljerede bestemmelser om de opgaver, der påhviler sådanne ansvarlige.

ARTIKEL 83

AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering

1. Ministerrådet undersøger mindst en gang om året, hvorvidt målene for samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering er nået, og gennemgår de generelle og specifikke problemer i forbindelse med gennemførelsen af dette samarbejde. Med henblik herpå nedsættes der under Ministerrådet et udvalg for samarbejde med henblik på udviklingsfinansiering, i det følgende benævnt »AVS-EF-Udvalget«.

2. AVS-EF-Udvalget har bl.a. til opgave

a) at sikre, at målene og principperne for samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering i almindelighed virkeliggøres, og fastlægge de generelle retningslinjer for en effektiv og rettidig gennemførelse

b) at undersøge problemer i forbindelse med gennemførelsen af udviklingssamarbejdsaktiviteterne og foreslå relevante foranstaltninger

c) at revurdere bilagene til denne aftale for at sikre, at de fortsat er relevante, og fremsætte henstillinger om eventuelle fornødne ændringer til Ministerrådet til godkendelse

d) at undersøge de foranstaltninger, der gennemføres inden for denne aftales rammer for at virkeliggøre målet om at fremme udviklingen af den private sektor og investeringerne, samt undersøge, hvordan investeringsfaciliteten fungerer.

3. AVS-EF-Udvalget træder sammen hver tredje måned og sammensættes paritetisk af repræsentanter for AVS-staterne og Fællesskabet eller af disses befuldmægtigede. Det træder sammen på ministerplan, når en af parterne anmoder herom, dog mindst én gang om året.

4. Ministerrådet fastlægger AVS-EF-Udvalgets forretningsorden, herunder betingelser for repræsentation og antallet af medlemmer, de nærmere regler for forhandlingerne samt bestemmelser om varetagelse af formandskabet.

5. AVS-EF-Udvalget kan indkalde til møder mellem eksperter for at undersøge årsagerne til eventuelle vanskeligheder eller flaskehalse, som hindrer en effektiv gennemførelse af udviklingssamarbejdet. Disse eksperter fremsætter henstillinger til udvalget om, hvorledes vanskelighederne og flaskehalsene kan fjernes.

 

DEL 5

ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM DE MINDST UDVIKLEDE AVS-STATER, AVS-INDLANDSSTATERNE OG AVS-ØSTATERNE

KAPITEL 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ARTIKEL 84

1. For at sætte de mindst udviklede stater, indlandsstaterne og østaterne i stand til i fuldt omfang at drage fordel af de muligheder, som denne aftale giver, og dermed øge deres respektive udviklingstempo indrømmes der i forbindelse med samarbejdet de mindst udviklede blandt AVS-staterne en særbehandling, og der tages behørigt hensyn til AVS-indlandsstaternes og AVS-østaternes sårbarhed. Der tages desuden hensyn til behovene i lande, der befinder sig en post-konfliktsituation.

2. Uafhængigt af de særlige foranstaltninger og bestemmelser, der i denne aftales forskellige kapitler fastsættes for de mindst udviklede stater, indlandsstaterne og østaterne, lægges der for så vidt angår disse grupper samt lande, der befinder sig i en post-konfliktsituation, særlig vægt på

a) styrkelse af det regionale samarbejde

b) transport- og kommunikationsinfrastrukturer

c) effektiv udnyttelse af de marine ressourcer og markedsføring af produkter afledt heraf samt for indlandsstaternes vedkommende ferskvandsfiskeriet

d) strukturtilpasning, hvor der tages hensyn til disse landes udviklingsniveau og tillige i gennemførelsesfasen til tilpasningens sociale dimension

e) gennemførelse af fødevarestrategier og integrerede udviklingsprogrammer.

KAPITEL 2

DE MINDST UDVIKLEDE AVS-STATER

ARTIKEL 85

1. De mindst udviklede AVS-stater indrømmes en særbehandling for at hjælpe dem med at overvinde de alvorlige økonomiske og sociale vanskeligheder, der hæmmer deres udvikling, og dermed øge deres respektive udviklingstempo.

2. Listen over de mindst udviklede stater findes i bilag VI. Den kan ændres ved afgørelse truffet af Ministerrådet, når:

a) et tredjeland, der befinder sig i en tilsvarende situation, tiltræder denne aftale

b) den økonomiske situation i en AVS-stat ændres betydeligt og varigt, således at den pågældende stat må optages i kategorien mindst udviklede AVS-stater, eller således at den ikke længere er berettiget til at tilhøre denne kategori.

ARTIKEL 86

Bestemmelserne vedrørende de mindst udviklede AVS-stater findes i følgende artikler: 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84 og 85.

KAPITEL 3

AVS-INDLANDSSTATERNE

ARTIKEL 87

1. Der fastsættes særlige bestemmelser og foranstaltninger for at støtte AVS-indlandsstaterne i deres bestræbelser på at overvinde geografiske vanskeligheder og andre hindringer, der hæmmer deres udvikling, og sætte dem i stand til at øge deres respektive udviklingstempo.

2. Listen over AVS-indlandsstater findes i bilag VI. Den kan ændres ved afgørelse truffet af Ministerrådet, når et tredjeland, der befinder sig i en lignende situation, tiltræder denne aftale.

ARTIKEL 88

Bestemmelserne vedrørende AVS-indlandsstaterne findes i følgende artikler: 2, 32, 35, 56, 68, 84 og 87.

KAPITEL 4

AVS-ØSTATERNE

ARTIKEL 89

1. Der fastsættes særlige bestemmelser og foranstaltninger for at støtte AVS-østaterne i deres bestræbelser på at overvinde naturbestemte og geografiske vanskeligheder og andre hindringer, der hæmmer deres udvikling, og sætte dem i stand til at øge deres respektive udviklingstempo.

2. Listen over AVS-østater findes i bilag VI. Den kan ændres ved afgørelse truffet af Ministerrådet, når et tredjeland, der befinder sig i en lignende situation, tiltræder denne aftale.

ARTIKEL 90

Bestemmelserne vedrørende AVS-østaterne findes i følgende artikler: 2, 32, 35, 56, 68, 84 og 89.

 

DEL 6

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

ARTIKEL 91

Konflikt mellem denne aftale og andre traktater

Traktater, konventioner, aftaler eller ordninger, uanset form eller art, mellem en eller flere af Fællesskabets medlemsstater og en eller flere AVS-stater må ikke udgøre nogen hindring for denne aftales gennemførelse.

ARTIKEL 92

Geografisk anvendelsesområde

Med forbehold af de særlige bestemmelser om forbindelserne mellem AVS-staterne og de franske oversøiske departementer gælder denne aftale på det område, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse på de i nævnte traktat fastsatte betingelser, og på AVS-staternes områder.

ARTIKEL 93

Ratifikation og ikrafttræden

1. Denne aftale ratificeres eller godkendes af signatarerne i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige regler og procedurer.

2. Instrumenterne for ratifikation eller godkendelse af denne aftale deponeres for AVS-staternes vedkommende i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union og for Fællesskabets og dets medlemsstaters vedkommende i AVS-staternes generalsekretariat. Sekretariaterne underretter straks signatarstaterne og Fællesskabet herom.

3. Denne aftale træder i kraft på den første dag i den anden måned, der følger efter datoen for medlemsstaternes og mindst to tredjedele af AVS-staternes deponering af ratifikationsinstrumenterne og deponeringen af instrumentet for Fællesskabets godkendelse af denne aftale.

4. Såfremt en AVS-signatarstat ikke har afsluttet de i stk. 1 og 2 omhandlede procedurer inden datoen for denne aftales ikrafttræden som fastsat i stk. 3, kan den kun gøre dette inden for de tolv måneder, der følger efter samme dato, jf. dog stk. 6.

For sådanne stater finder denne aftale anvendelse fra den første dag i den anden måned, der følger efter afslutningen af de pågældende procedurer. Disse stater anerkender gyldigheden af alle foranstaltninger, der er truffet til gennemførelse af denne aftale efter datoen for dens ikrafttræden.

5. I forretningsordenen for de blandede institutioner, der er oprettet ved denne aftale, fastsættes det, på hvilke betingelser repræsentanterne for de i stk. 4 omhandlede signatarstater kan deltage i disse institutioner som observatører.

6. Ministerrådet kan beslutte at yde en særlig støtte til AVS-stater, der var part i de tidligere AVS-EF-konventioner, men som i mangel af normalt etablerede statslige institutioner ikke har været i stand til at undertegne eller ratificere denne aftale. Denne støtte kan rettes mod institutionsopbygning og aktiviteter med henblik på social og økonomisk udvikling, idet der tages særligt hensyn til de mest udsatte befolkningsgruppers behov. I denne forbindelse vil sådanne stater kunne trække på de midler til finansielt og fagligt samarbejde, der er omhandlet i del 4 i denne aftale.

Som en fravigelse af stk. 4 kan de af de berørte stater, der har undertegnet denne aftale, fuldføre ratifikationsprocedurerne inden for tolv måneder efter genetableringen af statslige institutioner.

De af de berørte stater, som hverken har undertegnet eller ratificeret denne aftale, kan tiltræde den efter den i artikel 94 fastlagte tiltrædelsesprocedure.

ARTIKEL 94

Tiltrædelse

1. Enhver anmodning om at tiltræde denne aftale, som fremsættes af en uafhængig stat, hvis struktur og økonomiske og sociale situation kan sammenlignes med AVS-staternes, indgives til Ministerrådet.

Hvis anmodningen godkendes af Ministerrådet, tiltræder den pågældende stat denne aftale ved at deponere en tiltrædelsesakt i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, som sender en attesteret kopi til AVS-sekretariatet og underretter medlemsstaterne herom. Ministerrådet kan træffe alle nødvendige ændringsforanstaltninger.

Den pågældende stat får samme rettigheder og pligter som AVS-staterne. Dens tiltrædelse må ikke forringe de fordele, som de AVS-stater, der har undertegnet denne aftale, opnår ved bestemmelserne om samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering. Ministerrådet kan fastsætte betingelserne og de specifikke ordninger for en stats tiltrædelse i en særlig protokol, som skal udgøre en integrerende del af denne aftale.

2. Ministerrådet underrettes om alle anmodninger fra et tredjeland om at blive medlem af en økonomisk gruppe af AVS-stater.

3. Ministerrådet underrettes om alle anmodninger fra et tredjeland om at blive medlem af Den Europæiske Union. Under forhandlingerne mellem Unionen og ansøgerlandet giver Fællesskabet AVS-staterne alle relevante oplysninger, og tilsvarende underretter disse Fællesskabet om deres ønsker, således at der kan tages fuldt hensyn hertil. AVS-sekretariatet underrettes af Fællesskabet om tiltrædelser af Den Europæiske Union.

Nye medlemmer af Den Europæiske Union bliver part i denne aftale fra tiltrædelsesdatoen ved en bestemmelse herom i tiltrædelsesakten. Hvis akten om tiltrædelse af Unionen ikke indeholder bestemmelse om medlemsstatens automatiske tiltrædelse af denne aftale, tiltræder den pågældende medlemsstat ved at deponere en tiltrædelsesakt i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, som sender en attesteret kopi til AVS-sekretariatet og underretter medlemsstaterne herom.

Parterne undersøger de virkninger, som nye medlemsstaters tiltrædelse har for denne aftale. Ministerrådet kan træffe alle nødvendige overgangs- eller ændringsforanstaltninger.

ARTIKEL 95

Gyldighedsperiode og ændringsklausul

1. Denne aftale indgås for en periode på tyve år begyndende den 1. marts 2000.

2. Der fastlægges finansprotokoller for fem år ad gangen.

3. Senest tolv måneder inden udløbet af hver femårsperiode meddeler Fællesskabet og medlemsstaterne på den ene side og AVS-staterne på den anden side den anden part, hvilke bestemmelser de ønsker revurderet med henblik på en eventuel ændring af denne aftale. Dette gælder dog ikke bestemmelserne om det økonomiske og handelsmæssige samarbejde, for hvilket der gælder en særlig revisionsprocedure. Uanset denne frist har den ene part, hvis den anden part anmoder om en revurdering af en af denne aftales bestemmelser, en frist på to måneder til at anmode om, at revurderingen også kommer til at omfatte andre bestemmelser, der har tilknytning til dem, som den første anmodning drejer sig om.

Ti måneder inden udløbet af femårsperioden indleder parterne forhandlinger for at undersøge, hvilke ændringer der eventuelt skal foretages i de bestemmelser, der er omfattet af meddelelsen.

Artikel 93 finder også anvendelse på ændringer.

Ministerrådet træffer eventuelle nødvendige overgangsforanstaltninger, indtil de ændrede bestemmelser træder i kraft.

4. Atten måneder inden udløbet af denne aftales samlede gyldighedsperiode indleder parterne forhandlinger for at undersøge, hvilke bestemmelser der fremtidigt skal gælde for deres forbindelser.

Ministerrådet træffer eventuelle nødvendige overgangsforanstaltninger, indtil den nye aftale træder i kraft.

ARTIKEL 96

Væsentlige elementer: konsultationsprocedure og relevante foranstaltninger for så vidt angår menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstaten

1. I denne artikel forstås ved udtrykket »part« på den ene side Fællesskabet og Den Europæiske Unions medlemsstater og på den anden side hver enkelt AVS-stat.

2. a) Hvis en part til trods for den løbende politiske dialog mellem parterne skønner, at den anden part har misligholdt en forpligtelse med hensyn til respekten for menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstaten som omhandlet i artikel 9, stk. 2, meddeler den, undtagen i særligt hastende tilfælde, den anden part og Ministerrådet alle nødvendige oplysninger, for at der kan foretages en grundig undersøgelse med henblik på at finde en for begge parter acceptabel løsning. Med henblik herpå opfordrer den den anden part til at indgå i konsultationer om foranstaltninger, som den berørte part har truffet eller skal træffe for at rette op på forholdene.

Konsultationerne føres på det plan og under de former, som skønnes at være mest hensigtsmæssige med henblik på at finde en løsning.

Konsultationerne indledes senest 15 dage efter opfordringen og fortsætter i en periode, der fastsættes ved fælles overenskomst afhængigt af, hvilken tilsidesættelse der er tale om, og hvor alvorlig den er. Under ingen omstændigheder må konsultationerne vare længere end 60 dage.

Hvis konsultationerne ikke fører til en for begge parter acceptabel løsning, hvis konsultationer afvises, eller hvis der er tale om særligt hastende tilfælde, kan der træffes relevante foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger ophæves, så snart begrundelsen for dem ikke længere er til stede.

b) Ved udtrykket »særligt hastende tilfælde« forstås ekstraordinære tilfælde, hvor der er tale om særlig alvorlig eller åbenbar tilsidesættelse af et af de væsentlige elementer, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, af en sådan art, at et øjeblikkeligt indgreb er påkrævet.

Den part, som gør brug af den særlige hasteprocedure, underetter særskilt den anden part og Ministerrådet om sagen, medmindre den ikke har tid til at gøre dette.

c) Ved »relevante foranstaltninger« forstås i denne artikel foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med folkeretten, og som står i forhold til tilsidesættelsen. Ved valget af sådanne foranstaltninger skal de, der medfører færrest forstyrrelser i anvendelsen af denne aftale, foretrækkes. Det er underforstået, at suspension er den sidste udvej.

Hvis der i særligt hastende tilfælde træffes foranstaltninger, meddeles de straks den anden part og Ministerrådet. Der kan da på anmodning af den berørte part indkaldes til konsultationer med henblik på en grundig undersøgelse af situationen for om muligt at finde en løsning. Disse konsultationer føres i overensstemmelse med ordningerne i litra a), andet og tredje afsnit.

ARTIKEL 97

Konsultationsprocedure og relevante foranstaltninger for så vidt angår korruption

1. Parterne skønner, at der, når Fællesskabet er en væsentlig partner med hensyn til finansiel bistand til økonomiske og sektorspecifikke politikker og programmer, skal afholdes konsultationer mellem parterne, hvis der forekommer alvorlige tilfælde af korruption.

2. Hver af parterne kan i sådanne tilfælde opfordre den anden part til at indgå i konsultationer. Konsultationerne indledes senest 21 dage efter opfordringen og må ikke vare længere end 60 dage.

3. Hvis konsultationerne ikke fører til en for begge parter acceptabel løsning eller hvis konsultationer afvises, træffeparterne relevante foranstaltninger. Under alle omstændigheder påhviler det i første række den part, hos hvem der er forekommet alvorlige tilfælde af korruption, at træffe de nødvendige foranstaltninger for straks at rette op på forholdene. De foranstaltninger, som hver part træffer, skal stå i forhold til situationens alvor. Ved valget af sådanne foranstaltninger skal de, der medfører færrest forstyrrelser i anvendelsen af denne aftale, foretrækkes. Det er underforstået, at suspension er den sidste udvej.

4. I denne artikel forstås ved udtrykket »part« på den ene side Fællesskabet og Den Europæiske Unions medlemsstater og på den anden side hver enkelt AVS-stat.

ARTIKEL 98

Bilæggelse af tvister

1. Tvister om fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale, som opstår mellem en eller flere medlemsstater eller Fællesskabet på den ene side og en eller flere AVS-stater på den anden side, forelægges Ministerrådet.

Mellem Ministerrådets samlinger forelægges sådanne tvister Ambassadørudvalget.

2. a) Lykkes det ikke Ministerrådet at bilægge tvisten, kan hver af parterne anmode om bilæggelse af tvisten ved voldgift. Med henblik herpå udpeger hver part en voldgiftsmand inden tredive dage efter anmodningen om voldgift. Sker dette ikke, kan hver af parterne anmode generalsekretæren for Den Faste Voldgiftsret om at udpege den anden voldgiftsmand.

b) De to voldgiftsmænd udpeger derefter en tredje voldgiftsmand inden tredive dage. Sker dette ikke, kan hver af parterne anmode generalsekretæren for Den Faste Voldgiftsret om at udpege den tredje voldgiftsmand.

c) Medmindre voldgiftsmændene træffer anden afgørelse, anvendes den procedure, som er fastlagt i Den Faste Voldgiftsrets regler for frivillig voldgift for internationale organisationer og stater. Voldgiftsmændenes afgørelser træffes med stemmeflertal inden for en frist på tre måneder.

d) Hver part i tvisten er forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen af voldgiftsmændenes afgørelse.

e) Ved anvendelsen af denne procedure betragtes Fællesskabet og medlemsstaterne som en enkelt part i tvisten.

ARTIKEL 99

Opsigelse

Denne aftale kan opsiges af Fællesskabet og dets medlemsstater over for hver AVS-stat og af hver AVS-stat over for Fællesskabet og dets medlemsstater med seks måneders varsel.

ARTIKEL 100

Tekster

De protokoller og bilag, der er knyttet til denne aftale, udgør en integrerende del deraf. Bilag II, III, IV og VI kan revideres, revurderes og/eller ændres af Ministerrådet på basis af en henstilling fra AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering.

Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union og i AVS-staternes sekretariat, som begge fremsender en bekræftet kopi af denne aftale til hver signatarstats regering.


Bilag I

FINANSPROTOKOL

1. Til de formål, der er omhandlet i denne aftale, udgør Fællesskabets samlede finansielle bistand til AVS-staterne 15 200 mio. EUR for en periode på 5 år at regne fra den 1. marts 2000.

2. Fællesskabets finansielle bistand omfatter et beløb på op til 13 500 mio. EUR fra 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF).

3. 9. EUF fordeles mellem samarbejdsinstrumenterne som følger:

a) 10 000 mio. EUR i form af gavebistand afsættes til en finansieringsramme for støtte til langsigtet udvikling. Denne finansieringsramme benyttes til at finansiere nationale vejledende programmer i overensstemmelse med artikel 1 til 5 i bilag IV til denne aftale (gennemførelses- og forvaltningsprocedurer). Fra finansieringsrammen for støtte til langsigtet udvikling:

i) afsættes 90 mio. EUR til finansiering af budgettet for Centret for Virksomhedsudvikling (CVU)

ii) afsættes 70 mio. EUR til finansiering af budgettet for Centret for Landbrugsudvikling (CLU)

iii) afsættes et beløb på højst 4 mio. EUR til de formål, der er omhandlet i artikel 17 i denne aftale (Den Blandede Parlamentariske Forsamling).

b) 1 300 mio. EUR i form af gavebistand afsættes til finansiering af støtte til regionalt samarbejde og regional integration af AVS-staterne i overensstemmelse med artikel 6 til 14 i bilag IV til denne aftale (gennemførelses- og forvaltningsprocedurer).

c) 2 200 mio. EUR afsættes til at finansiere investeringsfaciliteten i henhold til de vilkår og betingelser, der er fastsat i bilag II til denne aftale, (finansieringsvilkår og betingelser), dog ikke de rentegodtgørelser, der er omhandlet i artikel 2 og 4 i bilag II til denne aftale, idet disse finansieres af de midler, der er nævnt i punkt 3, litra a), i nærværende bilag.

4. Et beløb på op til 1 700 mio. EUR stilles til rådighed af Den Europæiske Investeringsbank i form af lån af Bankens egne midler. Disse midler bevilges til de formål, der er fastsat i bilag II til denne aftale (finansieringsvilkår og -betingelser), i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i Bankens vedtægter og de relevante bestemmelser i vilkårene og betingelserne for investe-ringsfinansiering som fastlagt i nævnte bilag. Banken kan bidrage til finansieringen af regionale projekter og programmer fra de midler, som den forvalter.

5. Enhvert uudnyttet restbeløb fra tidligere EUF på datoen for denne finansprotokols ikrafttræden samt alle beløb, der frigives på et senere tidspunkt fra igangværende projekter i henhold til disse fonde, overføres til 9. EUF og anvendes i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale. Alle midler, der således overføres til 9. EUF, og som tidligere var blevet tildelt en AVS-stats eller -regions vejledende program, forbliver tildelt den pågældende stat eller region. Det samlede beløb i denne finansprotokol vil, suppleret med de overførte restbeløb fra tidligere EUF, dække perioden 2000-2007.

6. Banken forvalter de lån, der bevilges fra dens egne midler, samt de transaktioner, der finan-sieres gennem investeringsfaciliteten. Alle andre finansielle midler i henhold til denne aftale for-valtes af Kommissionen.

7. Før denne finansprotokols gyldighedsperiode udløber, vurderer parterne, i hvilket omfang forpligtelser og betalinger er blevet realiseret. Denne vurdering udgør grundlaget for en reevaluering af de samlede midler samt for en evaluering af behovet for nye midler til støtte for finansielt samarbejde i henhold til denne aftale.

8. Hvis de midler, der tilvejebringes gennem et af denne aftales instrumenter, opbruges før udløbet af denne finansprotokols gyldighedsperiode, træffer AVS-EF-Ministerrådet passende foranstaltninger.Bilag II

FINANSIERINGSVILKÅR OG -BETINGELSER

KAPITEL 1

INVESTERINGSFINANSIERING

ARTIKEL 1

Finansieringsvilkårene og -betingelserne i forbindelse med investeringsfacilitetens aktioner, Den Europæiske Investeringsbanks lån af egne midler og særlige aktioner fastsættes i dette kapitel. Disse midler kan kanaliseres til berettigede virksomheder enten direkte eller indirekte gennem berettigede investeringsfonde og/eller finansielle formidlende organer.

ARTIKEL 2

Investeringsfacilitetens midler

1. Investeringsfacilitetens midler kan bl.a. anvendes til at:

a) tilvejebringe risikovillig kapital gennem:

i) erhvervelse af kapitalandele i AVS-virksomheder, herunder finansieringsinstitutter;

ii) bistand i form af ansvarlig lånekapital til AVS-virksomheder, herunder finansieringsinstitutter;

iii) garantier og anden kreditsikring, der kan anvendes til at dække politiske og andre investeringsrelaterede risici, både for udenlandske og lokale investorer og långivere;

b) tilvejebringe almindelige lån.

2. Kapitalandele skal normalt være i form af ikke-kontrollerende mindretalsposter og skal give afkast på grundlag af det pågældende projekts resultater.

3. Bistand i form af ansvarlig lånekapital kan bestå af aktionærforskud, konvertible obligationer, betingede lån, lavere prioriterede lån, lån med deltagerrettigheder eller andre tilsvarende former for bistand. En sådan bistand kan især omfatte:

a) betingede lån, hvis tilbagebetaling og/eller løbetid afhænger af opfyldelsen af visse betingelser i forbindelse med resultaterne af projektet; hvad specifikt angår betingede lån til forundersøgelser vedrørende investeringer eller anden projektrelateret faglig bistand kan der gives afkald på tilbagebetaling, hvis investeringen ikke foretages;

b) lån med deltagerrettigheder, hvis tilbagebetaling og/eller varighed er knyttet til projektets finansielle afkast;

c) lavere prioriterede lån, der først tilbagebetales, når de øvrige fordringer er blevet indfriet.

4. Forrentningen af hver aktion fastlægges i forbindelse med ydelsen af lånet. Dog gælder følgende:

a) for betingede lån eller lån med deltagerrettigheder består forrentningen normalt af en fast rente på højst 3% og en variabel komponent, der er forbundet med projektets resultater;

b) for lavere prioriterede lån er renten markedsrelateret.

5. For garantier fastsættes prisen, så den afspejler de forsikrede risici og de særlige forhold ved aktionen.

6. Renten på almindelige lån består af en referencesats, der anvendes af Banken for sammen-lignelige lån på samme vilkår og betingelser med hensyn til afdragsfrie perioder og tilbagebetalingstid, samt et tillæg fastsat af Banken.

7. Almindelige lån kan forlænges på fordelagtige vilkår og betingelser, når de ydes:

a) til infrastrukturprojekter i de mindst udviklede stater eller i stater i en post-konfliktsituation, som er en forudsætning for udviklingen af den private sektor. I sådanne tilfælde reduceres renten på lånet med 3%;

b) til projekter, som involverer omstruktureringsforanstaltninger i forbindelse med privatisering, eller til projekter forbundet med betydelige og klart påviselige sociale eller miljømæssige fordele. I sådanne tilfælde kan lån forlænges med en rentegodtgørelse, hvis størrelse og form fastlægges under hensyntagen til de særlige forhold ved projektet. Rentegodtgørelsen kan dog ikke udgøre mere end 3%.

Den endelige rente må i intet tilfælde ligge under 50% af referencesatsen.

8. Midlerne til disse begunstigede formål vil blive stillet til rådighed via investeringsfaciliteten og må ikke udgøre mere end 5% af det samlede beløb, der afsættes til investeringsfinansiering af investeringsfaciliteten og af Banken af dens egne midler.

9. Rentegodtgørelser kan kapitaliseres eller anvendes som gavebistand til at støtte projektrelateret faglig bistand, særlig til finansieringsinstitutter i AVS-staterne.

ARTIKEL 3

Investeringsfacilitetens aktioner

1. Investeringsfaciliteten virker i alle økonomiske sektorer og støtter private og kommercielt drevne offentlige enheders investeringer, herunder indtægtsskabende økonomisk og teknologisk infrastruktur af afgørende betydning for den private sektor. Faciliteten:

a) forvaltes som en revolverende fond og sigter mod at være finansielt rentabel. Dens aktioner foregår på markedsvilkår og -betingelser og må ikke skabe forstyrrelser på lokale markeder og erstatte private finansieringskilder;

b) bestræber sig på at have en katalysatoreffekt ved at tilskynde til tilvejebringelse af langfristede lokale midler og tiltrække udenlandske private investorer og långivere til projekter i AVS-staterne.

2. Medmindre der foreligger en specifik afgørelse truffet af Ministerrådet, overføres de kumulerede nettotilbageførsler til investeringsfaciliteten ved udløbet af finansprotokollens gyldighedsperio-de til næste protokol.

ARTIKEL 4

Lån af Bankens egne midler

1. Banken:

a) bidrager ved hjælp af de midler, den forvalter, til AVS-staternes økonomiske og industrielle udvikling på nationalt og regionalt plan og finansierer med henblik herpå først og fremmest produktionsorienterede projekter og programmer eller andre investeringer, der sigter mod at fremme den private sektor i alle økonomiske sektorer;

b) etablerer et nært samarbejde med nationale og regionale udviklingsbanker og med AVS-staternes og EU's banker og finansieringsinstitutter;

c) tilpasser inden for rammerne af de procedurer, der er fastlagt i dens vedtægter i samråd med den berørte AVS-stat om nødvendigt de ordninger og procedurer for gennemførelse af sam-arbejdet med henblik på udviklingsfinansiering, som er fastsat i denne aftale, for at tage hensyn til projekternes og programmernes art og handle i overensstemmelse med denne aftales mål.

2. Lån af Bankens egne midler ydes på følgende vilkår og betingelser:

a) referencerentesatsen er den sats, som Banken anvender for et lån på samme vilkår med hensyn til valuta og tilbagebetalingstid på den dag, hvor kontrakten underskrives, eller på udbetalingsdagen;

b) dog gælder følgende:

i) i princippet er projekter i den offentlige sektor berettigede til en rentegodtgørelse på 3%;

ii) projekter i den private sektor, som falder ind under de kategorier, der er anført i artikel 2, stk. 7, litra b), i dette bilag, er berettigede til rentegodtgørelser på samme vilkår som dem, der er anført i nævnte bestemmelse.

Den endelige rente må i intet tilfælde ligge under 50% af referencesatsen;

c) rentegodtgørelsesbeløbet, beregnet efter værdien på tidspunktet for udbetalingen af lånet, afskrives på investeringsfacilitetens tildeling til rentegodtgørelse som defineret i artikel 2, stk. 8 og 9, og indbetales direkte til Banken;

d) tilbagebetalingstiden for lån af Bankens egne midler fastsættes på grundlag af projektets økonomiske og finansielle karakteristika, men må ikke overstige 25 år. For disse lån gælder der i regelen en afdragsfri periode, der fastsættes i forhold til projektets gennemførelsestid.

3. For investeringer i selskaber i den offentlige sektor, der finansieres af Banken af dens egne midler, kan der stilles krav om specifikke projektrelaterede garantier eller forpligtelser fra den berørte AVS-stat.

ARTIKEL 5

Betingelser i forbindelse med valutakursrisiko

For at mindske virkningerne af valutakursudsving behandles problemerne vedrørende kursrisiko således:

a) i forbindelse med kapitalandele, der har til formål at styrke en virksomheds egenkapital, bæres kursrisikoen i regelen af investeringsfaciliteten;

b) i forbindelse med risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder fordeles kursrisikoen i regelen mellem henholdsvis Fællesskabet og de øvrige berørte parter. Set som et gennemsnit fordeles kursrisikoen ligeligt mellem de to parter;

c) når det er muligt og hensigtsmæssigt, vil investeringsfaciliteten, særlig i lande præget af makroøkonomisk og finansiel stabilitet, tilstræbe at yde lån i lokale AVS-valutaer og derved reelt påtage sig kursrisikoen.

ARTIKEL 6

Betingelser i forbindelse med overførsel af udenlandsk valuta

De berørte AVS-stater skal for så vidt angår aktioner i henhold til denne aftale, som de har godkendt skriftligt inden for rammerne af denne:

a) indrømme fritagelse for enhver national eller lokal beskatning af eller afgift på renter, provision og afdrag på lån, der skal erlægges i henhold til gældende lovgivning i den eller de berørte AVS-stater;

b) stille den nødvendige udenlandske valuta til rådighed for modtagerne med henblik på betaling af renter, provision og afdrag på lån, som skal erlægges i henhold til de finansieringsaftaler, der er indgået med henblik på gennemføresle af projekter og programmer på deres område;

c) stille den nødvendige udenlandske valuta til rådighed for Banken med henblik på overførsel af alle de beløb, de har modtaget i national valuta, til den på datoen for overførslen gældende kurs mellem euroen eller andre overførselsvalutaer og den nationale valuta. Disse beløb omfatter alle former for betaling, som f.eks. renter, udbytte, provisioner og gebyrer samt afdrag på lån og indtægter fra salg af aktier, som skal erlægges i henhold til de finansieringsaftaler, der er indgået med henblik på gennemførelse af projekter og programmer på deres område.

KAPITEL 2

SÆRLIGE AKTIONER

ARTIKEL 7

1. Samarbejdet støtter via gavebistandstildelingen:

a) socialt boligbyggeri med henblik på at fremme en langsigtet udvikling af boligsektoren, herunder sekundære realkreditfaciliteter;

b) mikrofinansiering med henblik på at fremme små og mellemstore virksomheder samt mikrovirksomheder;

c) kapacitetsopbygning med henblik på at styrke og lette den private sektors reelle deltagelse i den sociale og økonomiske udvikling.

2. AVS-EF-Ministerrådet fastlægger efter undertegnelsen af denne aftale på forslag fra AVS EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering de nærmere vilkår samt størrelsen af de midler, der skal afsættes til at nå disse mål fra finansieringsrammen for langsigtet udvikling.

KAPITEL 3

FINANSIERING AF KORTVARIGE UDSVING I EKSPORTINDTÆGTERNE

ARTIKEL 8

1. Parterne erkender, at tab af eksportindtægter som følge af kortvarige udsving kan bringe udviklingsfinansieringen og gennemførelsen af makroøkonomiske og sektorspecifikke politikker i fare. Graden af en AVS-stats økonomis afhængighed af eksport af varer, og særlig af landbrugs- og mineprodukter, er derfor et kriterium, der lægges til grund ved fastsættelsen af tildelingen til langsigtet udvikling.

2. For at afbøde de negative virkninger af ustabile eksportindtægter og beskytte det udviklingsprogram, der er truet af indtægtsfaldet, kan der på grundlag af artikel 9 og 10 tilvejebringes supplerende finansiel bistand fra de programmerbare midler, der er afsat til den berørte stats langsigtede udvikling.

ARTIKEL 9

Berettigelseskriterier

1. Berettigelse til supplerende midler foreligger ved:

a) et fald på 10% (2% for de mindst udviklede stater) i indtægterne fra eksport af varer i forhold til det aritmetiske gennemsnit af indtægterne i de første tre år af de første fire år forud for anvendelsesåret;

eller

et fald på 10% (2% for de mindst udviklede stater) i indtægterne fra eksport af samtlige landbrugs- eller mineprodukter i forhold til det aritmetiske gennemsnit af indtægterne i de første tre år af de første fire år forud for anvendelsesåret for stater, hvis indtægter fra landbrugs- eller mineeksport udgør mere end 40% af de samlede indtægter fra eksport af varer;

b) en forværring på 10% af det forventede offentlige underskud for det pågældende eller det følgende år.

2. Retten til supplerende støtte er begrænset til fire på hinanden følgende år.

3. De supplerende midler skal figurere i den pågældende stats statsregnskaber. De anvendes i overensstemmelse med programmeringsreglerne og -metoderne, herunder de specifikke bestemmelser i bilag IV (gennemførelses- og forvaltningsprocedurer), på grundlag af på forhånd indgåede aftaler mellem Fællesskabet og den pågældende AVS-stat i året efter anvendelsen. Efter aftale mellem parterne kan midlerne benyttes til at finansiere programmer, der er omfattet af statsbudgettet. En del af de supplerende midler kan dog også afsættes til bestemte sektorer.

ARTIKEL 10

Forskud

Ordningen for tildeling af supplerende midler skal give mulighed for udbetaling af forskud for at dække eventuelle forsinkelser ved fremskaffelsen af samlede handelsstatistikker og for at sikre, at de pågældende midler kan indgå i budgettet for året efter anvendelsesåret. Forskud tilvejebringes på grundlag af foreløbige eksportstatistikker, der udarbejdes af regeringen og fremsendes til Kommissionen før de officielle endelige samlede statistikker. Forskud kan højst udgøre 80% af de anslåede supplerende midler for anvendelsesåret. De således tilvejebragte beløb reguleres ved fælles aftale mellem Kommissionen og regeringen i lyset af de endelige samlede eksportstatistikker og det offentlige underskuds endelige størrelse.

ARTIKEL 11

Bestemmelserne i dette kapitel tages op til fornyet overvejelse senest efter to års anvendelse og derefter på anmodning af en af parterne.

KAPITEL 4

ANDRE BESTEMMELSER

ARTIKEL 12

Løbende betalinger og kapitalbevægelser

1. Parterne forpligter sig til ikke at indføre nogen begrænsning på betalinger i frit konvertibel valuta under betalingsbalancens løbende poster mellem bosiddende i henholdsvis Fællesskabet og AVS-staterne, jf. dog stk. 3.

2. Hvad angår transaktioner på betalingsbalancens kapitalposter forpligter parterne sig til ikke at indføre nogen begrænsning på frie kapitalbevægelser i forbindelse med direkte investeringer i selskaber oprettet i overensstemmelse med værtslandets lovgivning og investeringer i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale samt afvikling eller hjemtagelse af disse investeringer og ethvert afkast deraf.

3. Hvis en eller flere AVS-stater eller en eller flere af Fællesskabets medlemsstater har alvorlige betalingsbalanceproblemer eller risikerer at få det, kan AVS-staten, medlemsstaten eller Fællesskabet i overensstemmelse med betingelserne i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel, den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser og artikel VIII og XIV i overenskomsten om Den Internationale Valutafond indføre restriktioner for løbende transaktioner, som skal være af begrænset varighed og ikke må gå ud over, hvad der er nødvendigt for at rette op på betalingsbalancesituationen. Den part, der træffer foranstaltningerne, underretter straks de øvrige parter herom og forelægger dem så hurtigt som muligt en tidsplan for ophævelsen af de pågældende foranstaltninger.

ARTIKEL 13

Behandling af virksomheder

For så vidt angår ordningen, der finder anvendelse i forbindelse med etablering og tjenesteydelser, behandler AVS-staterne og medlemsstaterne statsborgere og selskaber i medlemsstaterne og statsborgere og selskaber i AVS-staterne ens. Såfremt en AVS-stat eller en medlemsstat for en given aktivitet ikke er i stand til at tilbyde en sådan ens behandling, er den pågældende AVS-stat eller medlemsstat imidlertid med hensyn til denne aktivitet ikke forpligtet til at indrømme den berørte stats statsborgere og selskaber en sådan behandling.

ARTIKEL 14

Definition af »selskaber«

1. Ved »selskaber i en medlemsstat eller en AVS-stat« forstås i denne aftale privatretlige selskaber - heri indbefattet offentlige selskaber, kooperative selskaber samt enhver anden juridisk person eller sammenslutning, der henhører under den offentlige ret eller privatretten, med undtagelse af selskaber, som ikke arbejder med gevinst for øje - der er oprettet i overensstemmelse med en medlemsstats eller en AVS-stats lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende i en medlemsstat eller en AVS-stat.

2. Såfremt et selskab kun har sit vedtægtsmæssige hjemsted i en medlemsstat eller i en AVS-stat, skal dets virksomhed dog have en reel og vedvarende forbindelse med denne medlemsstats eller denne AVS-stats økonomi.

KAPITEL 5

AFTALER OM INVESTERINGSBESKYTTELSE

ARTIKEL 15

1. Ved gennemførelsen af bestemmelserne i artikel 78 i denne aftale tager parterne hensyn til følgende principper:

a) en kontraherende stat kan om nødvendigt anmode om, at der indledes forhandlinger med henblik på indgåelse af en aftale om investeringsfremme og -beskyttelse med en anden kontraherende stat;

b) ved indledningen af forhandlinger om indgåelse og ved anvendelsen og fortolkningen af bilaterale eller multilaterale aftaler om investeringsfremme og -beskyttelse udøver de stater, der er part i sådanne aftaler, ingen forskelsbehandling mellem de stater, der er kontraherende part i denne aftale, eller over for hinanden i forhold til tredjelande;

c) de kontraherende stater har ret til at anmode om ændring eller tilpasning af den ovenfor omhandlede ikke-forskelsbehandling, hvis internationale forpligtelser eller ændrede omstændigheder gør dette nødvendigt;

d) ovennævnte principper har ikke til formål og må ikke i praksis føre til en krænkelse af en af de staters suverænitet, som er kontraherende part i denne aftale;

e) forholdet mellem ikrafttrædelsesdatoen for en forhandlet aftale, bestemmelserne om bilæggelse af tvister og datoen for de berørte investeringer fastsættes i nævnte aftale under hensyntagen til ovenstående bestemmelser. De kontraherende parter bekræfter, at aftalerne principielt ikke får tilbagevirkende kraft, medmindre kontraherende stater træffer anden afgørelse.

2. For at lette forhandlingerne om bilaterale aftaler om investeringsfremme og -beskyttelse er parterne enige om at undersøge, hvad der skal være de vigtigste bestemmelser i en standardaftale om beskyttelse. Denne undersøgelse skal tage udgangspunkt i bestemmelserne i eksisterende bilaterale aftaler mellem kontraherende stater og skal navnlig vedrøre følgende spørgsmål:

a) retlige garantier, som sikrer udenlandske investorer en retfærdig og rimelig behandling og beskyttelse

b) mestbegunstigelsesklausul for investorer

c) beskyttelse i tilfælde af ekspropriation og nationalisering

d) overførsel af kapital og overskud

e) international voldgift i tilfælde af tvister mellem investor og værtsland.

3. Parterne er enige om at undersøge, hvorvidt garantiordningerne i tilstrækkelig grad imødekommer små og mellemstore virksomheders særlige behov for at sikre deres investeringer i AVS-staterne. Ovennævnte undersøgelser begynder snarest muligt efter undertegnelsen af denne aftale. Når undersøgelserne er afsluttet, forelægges resultatet med henblik på drøftelse og eventuelle passende foranstaltninger for AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering.Bilag III

INSTITUTIONEL STØTTE - CENTRET FOR VIRKSOMHEDSUDVIKLING OG CENTRET FOR LANDBRUGSUDVIKLING

ARTIKEL 1

Samarbejdet skal støtte de institutionelle mekanismer, der yder bistand til virksomheder og fremmer udviklingen af landbruget og landdistrikter. I denne sammenhæng bidrager samarbejdet til at:

a) styrke og udbygge rollen for Centret for Virksomhedsudvikling (CVU), så AVS-staternes private sektor får den nødvendige støtte til fremme af udviklingsaktiviteter i den private sektor;

b) styrke og udbygge rollen for Centret for Landbrugsudvikling (CLU) med hensyn til udviklingen af AVS-staternes institutionelle kapacitet, navnlig vedrørende informationsstyring, for at forbedre adgangen til teknologier, der øger produktiviteten og kommercialiseringen inden for landbruget, fødevaresikkerheden og udviklingen af landdistrikterne.

ARTIKEL 2

Centret for Virksomhedsudvikling (CVU)

1. CVU støtter gennemførelsen af udviklingsstrategier i AVS-staternes private sektor ved at tilvejebringe ikke-finansielle tjenesteydelser til selskaber og virksomheder i AVS-staterne og yde støtte til fælles initiativer mellem erhvervsdrivende i Fællesskabet og AVS-staterne.

2. CVU sigter mod at bistå private AVS-virksomheder med at blive mere konkurrencedygtige inden for alle erhvervssektorer. Det skal navnlig:

a) lette og fremme erhvervsmæssigt samarbejde og partnerskabsforbindelser mellem virksomheder i AVS-staterne og EU;

b) bistå ved udviklingen af erhvervsstøttetjenester gennem støtte til kapacitetsopbygning i organisationer i den private sektor eller støtte til leverandører af støttetjenester inden for teknik, liberale erhverv, virksomhedsledelse, forretningsvirksomhed og uddannelse;

c) yde bistand til investeringsfremmende aktiviteter til f.eks. investeringsfremmende organisationer, afholdelse af investeringskonferencer, uddannelsesprogrammer, strategiworkshops og opfølgende investeringsfremmende tiltag;

d) støtte initiativer, som bidrager til udvikling og overførsel af teknologi og knowhow og god praksis på alle områder inden for virksomhedsledelse.

3. CVU skal også:

a) orientere den private sektor i AVS-staterne om denne aftales bestemmelser;

b) formidle oplysninger til den lokale private sektor i AVS-staterne om den produktkvalitet og de standarder, der kræves på udenlandske markeder;

c) levere oplysninger til europæiske selskaber og organisationer i den private sektor om erhvervsmuligheder og -betingelser i AVS-staterne.

4. CVU yder støtte til virksomheder gennem kvalificerede og kompetente nationale og/eller regionale serviceformidlende organer.

5. CVU's aktiviteter baseres på princippet om samordning, komplementaritet og ekstra gevinst for alle udviklingsinitiativer i den private sektor, der tages af offentlige eller private enheder. CVU handler selektivt ved gennemførelsen af sine opgaver.

6. Ambassadørudvalget er tilsynsmyndighed for CVU. Efter undertegnelsen af denne aftale skal det:

a) fastlægge centrets vedtægter og forretningsorden, herunder dets tilsynsorganer;

b) fastlægge vedtægter og finansielle bestemmelser for personalet;

c) føre tilsyn med centrets organers arbejde;

d) fastsætte de nærmere regler for centrets drift og proceduren for vedtagelse af dets budget.

7. Ambassadørudvalget udpeger medlemmerne af CVU's organer i overensstemmelse med de procedurer og kriterier, udvalget fastsætter.

8. CVU's budget finansieres i henhold til bestemmelserne i denne aftale om samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering.

ARTIKEL 3

Centret for Landbrugsudvikling (CLU)

1. CLU's opgave er at styrke udviklingen af den politiske og institutionelle kapacitet samt informations- og kommunikationsstyringskapaciteten hos organisationer i AVS-staterne, der beskæftiger sig med udvikling af landbruget og landdistrikterne. Det bistår disse organisationer med at formulere og gennemføre politikker og programmer, der skal mindske fattigdommen, fremme varig fødevaresikkerhed og bevare naturressourcer, og bidrager derved til at tilvejebringe self-reliance i AVS-staternes udvikling af landbruget og landdistrikterne.

2. CLU skal

a) udvikle og tilvejebringe informationstjenester og sikre bedre adgang til forskning, uddannelse og innovationer inden for udvikling af landbruget og landdistrikterne og inden for konsulent- og oplysningsvirksomhed med henblik på at fremme udviklingen af landbruget og landdistrikterne;

b) udvikle og styrke kapaciteten i AVS-staterne med henblik på at:

i) forbedre formuleringen og forvaltningen af politikker for udvikling af landbruget og landdistrikterne og strategier på nationalt og regionalt plan, herunder forbedre kapaciteten til indsamling af data samt politikforskning, -analyse og -formulering;

ii) forbedre informations- og kommunikationsstyringen, navnlig inden for den nationale landbrugsstrategi;

iii) fremme en effektiv intrainstitutionel informations- og kommunikationsstyring med henblik på resultatovervågning samt fremme konsortier med regionale og internationale partnere;

iv) fremme en decentraliseret informations- og kommunikationsstyring på lokalt og nationalt plan;

v) styrke initiativer gennem regionalt samarbejde;

vi) udvikle metoder til at vurdere politikkers indvirkning på udviklingen af landbruget og landdistrikterne.

3. CLU støtter regionale initiativer og netværk og vil gradvis dele kapacitetsudviklingsprogrammer med relevante AVS-organisationer. Med henblik herpå støtter CLU decentraliserede regionale informationsnetværk. Sådanne netværk opbygges gradvis og på en effektiv måde.

4. Ambassadørudvalget er tilsynsmyndighed for CLU. Efter undertegnelsen af denne aftale skal det:

a) fastlægge centrets vedtægter og forretningsorden, herunder dets tilsynsorganer;

b) fastlægge vedtægter og finansielle bestemmelser for personalet;

c) føre tilsyn med centrets organers arbejde;

d) fastsætte de nærmere regler for centrets drift og proceduren for vedtagelse af dets budget.

5. Ambassadørudvalget udpeger medlemmerne af CLU's organer i overensstemmelse med de procedurer og kriterier, udvalget fastsætter.

6. CLU's budget finansieres i henhold til bestemmelserne i denne aftale om samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering.Bilag IV

GENNEMFØRELSES- OG FORVALTNINGSPROCEDURER

KAPITEL 1

PROGRAMMERING (NATIONAL)

ARTIKEL 1

De foranstaltninger, der finansieres af gavebistand inden for rammerne af denne aftale, programmeres ved begyndelsen af den periode, der dækkes af finansprotokollen. Ved programmering forstås i denne forbindelse:

a) forberedelse og udarbejdelse af en landestøttestrategi på grundlag af landets egne mellemfristede udviklingsmål og -strategier;

b) en klar angivelse fra Fællesskabet af den vejledende programmerbare finansielle tildeling, som landet kan nyde godt af i femårsperioden, samt alle andre relevante oplysninger;

c) udarbejdelse og vedtagelse af et vejledende program for gennemførelse af landestøttestrategien;

d) en revisionsproces, der dækker landestøttestrategien, det vejledende program og de midler, der tildeles dette.

ARTIKEL 2

Landestøttestrategi

Landestøttestrategien udarbejdes af den berørte AVS-stat og EU efter konsultationer med en bred vifte af aktører i udviklingsprocessen og bygger på indhøstede erfaringer og god praksis. Hver landestøttestrategi tilpasses den enkelte AVS-stats behov og de særlige forhold, der gør sig gældende for hver enkelt stat. Landestøttestrategien er et middel til at prioritere aktiviteter og opbygge lokalt ejerskab til samarbejdsprogrammerne. Alle afvigelser mellem landets egen analyse og Fællesskabets analyse noteres. Landestøttestrategien indeholder følgende standardelementer:

a) en analyse af landets politiske, økonomiske og sociale situation, begrænsninger, kapacitet og udsigter, herunder en vurdering af de grundlæggende behov, f.eks. indkomst pr. indbygger, befolkningens størrelse, sociale indikatorer og sårbarhed;

b) en detaljeret oversigt over landets udviklingsstrategi på mellemlang sigt, klart definerede prioriteter og forventede finansieringsbehov;

c) en oversigt over relevante planer og aktiviteter iværksat af andre donorer i landet, herunder navnlig dem, som gennemføres af EU-medlemsstater, der optræder som bilaterale donorer;

d) reaktionsstrategier, der nærmere beskriver det specifikke bidrag, som EU kan yde. Disse strategier skal så vidt muligt sikre komplementaritet i forhold til foranstaltninger finansieret af AVS-staten selv og af andre donorer, der arbejder i landet;

e) en definition af arten og anvendelsesområdet for de mest hensigtsmæssige støttemekanismer, der vil blive benyttet til at gennemføre ovennævnte strategier.

ARTIKEL 3

Tildeling af midler

1. Tildelingen af midler baseres på behov og resultater som defineret i denne aftale. I denne sammenhæng gælder følgende:

a) behovene vurderes på grundlag af følgende kriterier: indkomst pr. indbyger, befolkningens størrelse, sociale indikatorer, gældsbyrde, fald i eksportindtægter og afhængighed af eksportindtægter, navnlig fra landbrugs- og minesektoren. Der indrømmes de mindst udviklede AVS-stater en særlig behandling, og der tages behørigt hensyn til østaters og indlandsstaters sårbarhed. Der tages desuden hensyn til særlige vanskeligheder i lande, der befinder sig i en post-konfliktsituation;

b) resultaterne vurderes på objektiv og gennemsigtig vis på grundlag af følgende elementer: fremskridt med hensyn til gennemførelse af institutionelle reformer, landets resultater vedrørende udnyttelse af ressourcer, effektiv gennemførelse af igangværende foranstaltninger, lindring eller mindskelse af fattigdom, bæredygtige udviklingsforanstaltninger samt resultater med hensyn til makroøkonomisk politik og sektorspecifikke politikker.

2. De tildelte midler omfatter to elementer:

a) en tildeling til dækning af makroøkonomisk bistand, sektorspecifikke politikker, programmer og projekter til støtte for fællesskabsbistandens målsektorer og andre sektorer;

b) en tildeling til dækning af uforudsete behov såsom katastrofebistand, når en sådan bistand ikke kan finansieres over Fællesskabets budget, bidrag til internationalt godkendte gældslettelsesinitiativer og støtte til at afbøde de negative virkninger af ustabilitet i eksportindtægterne.

3. Dette vejledende beløb skal lette den langsigtede programmering af Fællesskabets bistand til det pågældende land. Sammen med uudnyttede restbeløb af midler, som er tildelt landet under tidligere EUF, og om muligt midler fra Fællesskabets budget er disse tildelinger grundlaget for udarbejdelsen af de vejledende programmer for det pågældende land.

4. Der vil blive draget omsorg for de lande, der på grund af ekstraordinære omstændigheder ikke har adgang til normale programmerbare midler.

ARTIKEL 4

Udarbejdelse og vedtagelse af det vejledende program

1. Så snart den enkelte AVS-stat har modtaget ovennævnte oplysninger, udarbejder den på grundlag af og i overensstemmelse med sine egne udviklingsmål og -prioriteter som udtrykt i landestøttestrategien et udkast til vejledende program, som den forelægger Fællesskabet. I dette udkast til vejledende program angives:

a) den eller de målsektorer eller målområder, hvorom støtten skal koncentreres;

b) de foranstaltninger og aktiviteter, der er mest hensigtsmæssige for at nå målene i målsektoren eller målsektorerne;

c) de midler, der afsættes til projekter og programmer uden for målsektoren eller målsektorerne, og/eller en kortfattet beskrivelse af sådanne aktiviteter samt en angivelse af de midler, der vil blive anvendt til hvert af disse elementer;

d) identifikation af berettigede ikke-statslige aktører og de midler, der tildeles sådanne aktører;

e) forslag til regionale projekter og programmer;

f) en reserve til forsikring mod eventuelle krav og til dækning af omkostningsstigninger og uforudsete udgifter.

2. Udkastet til vejledende program skal, hvor det er relevant, angive de midler, der afsættes til at styrke AVS-staternes menneskelige, materielle og institutionelle kapacitet til at udarbejde og gennemføre nationale og regionale vejledende programmer og forbedre forvaltningen af AVS-staternes offentlige investeringsprojekter.

3. Udkastet til vejledende program skal drøftes mellem den berørte AVS-stat og Fællesskabet. Det vejledende program vedtages ved fælles aftale mellem Fællesskabet og AVS-staten. Når programmet er vedtaget, er det bindende for både Fællesskabet og AVS-staten. Det vejledende program knyttes som bilag til landestøttestrategien og skal desuden indeholde:

a) specifikke og klart definerede foranstaltninger, navnlig foranstaltninger, for hvilke der kan indgås forpligtelser før næste revision;

b) en tidsplan for gennemførelsen og revisionen af det vejledende program, herunder forpligtelser og betalinger;

c) parametre og kriterier for revisionerne.

4. Fællesskabet og den berørte AVS-stat træffer foranstaltninger til at sikre, at programmeringsprocessen afsluttes hurtigst muligt og, medmindre ekstraordinære omstændigheder gør sig gældende, senest tolv måneder efter undertegnelsen af finansprotokollen. I denne forbindelse skal udarbejdelsen af landestøttestrategien og det vejledende program være led i en fortløbende proces, der fører til vedtagelse af et enhedsdokument.

ARTIKEL 5

Revisionsproces

1. Det finansielle samarbejde mellem en AVS-stat og Fællesskabet skal være tilstrækkeligt smidigt til at sikre, at foranstaltningerne til stadighed er i overensstemmelse med målene i denne aftale, og at der kan tages hensyn til eventuelle forandringer i den pågældende AVS-stats økonomiske situation, prioriteter og mål. I denne forbindelse skal den nationale anvisningsberettigede og delegationslederen:

a) årligt foretage en operationel undersøgelse af det vejledende program;

b) foretage en midtvejsundersøgelse og en afsluttende undersøgelse af landestøttestrategien og det vejledende program i lyset af de aktuelle behov og resultater.

2. Under ekstraordinære omstændigheder som omhandlet i bestemmelserne om humanitær bistand og katastrofebistand kan undersøgelsen foretages på anmodning af en af parterne.

3. Den nationale anvisningsberettigede og delegationslederen:

a) træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at bestemmelserne i det vejledende program overholdes, herunder at den tidsplan for forpligtelser og betalinger, der blev aftalt ved programmeringen, overholdes;

b) identificerer alle årsager til forsinkelser af gennemførelsen og stiller forslag til passende foranstaltninger med henblik på afhjælpning af situationen.

4. Den årlige operationelle undersøgelse af det vejledende program består af en fælles vurdering af gennemførelsen af programmet og tager hensyn til resultaterne af relevante overvågnings- og evalueringsaktiviteter. Denne undersøgelse gennemføres lokalt og færdiggøres mellem den nationale anvisningsberettigede og delegationslederen inden for en frist på 60 dage. Den omfatter navnlig en vurdering af:

a) de resultater, der er opnået i målsektorerne i forhold til de fastsatte mål, virkningsindikatorer og sektorspecifikke politiske forpligtelser;

b) projekter og programmer uden for målsektorerne og/eller inden for rammerne af flerårige programmer;

c) udnyttelsen af midler, der er afsat til ikke-statslige aktører;

d) effektiviteten i forbindelse med gennemførelsen af igangværende foranstaltninger og det omfang, hvori tidsplanen for forpligtelser og betalinger er blevet overholdt;

e) programmeringsperspektivet for de følgende år.

5. Den nationale anvisningsberettigede og delegationslederen forelægger rapporten om afslutningen af den årlige undersøgelse for Udvalget med henblik på Udviklingsfinansiering senest 30 dage efter afslutningen af den operationelle undersøgelse. Udvalget gennemgår rapporten i overensstemmelse med dets ansvarsopgaver og beføjelser i henhold til denne aftale.

6. I lyset af de årlige operationelle undersøgelser kan den nationale anvisningsberettigede og delegationslederen inden for de nævnte frister revidere og tilpasse landestøttestrategien ved midtvejsundersøgelsen og den afsluttende undersøgelse:

a) hvis de operationelle undersøgelser tyder på, at der er specifikke problemer, og/eller

b) hvis forholdene i en AVS-stat har ændret sig.

Sådanne revisioner skal være gennemført inden for en frist på yderligere 30 dage fra færdiggørelsen af midtvejsundersøgelsen og den afsluttende undersøgelse. Undersøgelsen i forbindelse med udløbet af finansprotokollens gyldighedsperiode skal også omfatte en tilpasning til den nye finansprotokol for så vidt angår både tildeling af midler og forberedelse til det næste program.

7. Efter afslutningen af midtvejsundersøgelser og afsluttende undersøgelser kan Fællesskabet revidere tildelingen af midler under hensyntagen til den pågældende AVS-stats aktuelle behov og resultater.

KAPITEL 2

PROGRAMMERING OG UDARBEJDELSE (REGIONAL)

ARTIKEL 6

Deltagelse

1. Det regionale samarbejde dækker foranstaltninger, som er til fordel for og involverer:

a) to eller flere eller samtlige AVS-stater og/eller

b) et regionalt organ, hvoraf mindst to AVS-stater er medlemmer.

2. Det regionale samarbejde kan også involvere oversøiske lande og territorier og perifert beliggende regioner. De bevillinger, der er nødvendige for disse lande og territoriers deltagelse, skal lægges til de bevillinger, AVS-staterne tildeles i henhold til denne aftale.

ARTIKEL 7

Regionale programmer

De berørte AVS-stater vedtager definitionen af geografiske regioner. Programmer i tilknytning til regional integration skal i videst mulig udstrækning svare til programmer, der gennemføres af eksisterende regionale organisationer med mandat til økonomisk integration. Hvis der er en vis grad af sammenfald mellem medlemmerne af flere relevante regionale organisationer, skal det regionale integrationsprogram i princippet svare til disse organisationers kombinerede medlemsskare. I denne forbindelse yder Fællesskabet specifik støtte via regionale programmer til grupper af AVS-stater, som vil forhandle økonomiske partnerskabsaftaler med Fællesskabet.

ARTIKEL 8

Regional programmering

1. Programmeringen finder sted i den enkelte region. Programmeringen skal være resultatet af en drøftelse mellem Kommissionen og den eller de berørte regionale organisationer, der har et behørigt mandat, eller, hvis der ikke foreligger et sådant mandat, de nationale anvisningsberettigede for landene i den pågældende region. Når det er relevant, kan programmeringen omfatte en konsultation med berettigede ikke-statslige aktører.

2. Ved programmering forstås i denne forbindelse:

a) forberedelse og udarbejdelse af en regional støttestrategi på grundlag af regionens egne udviklingsmål og -strategier på mellemlang sigt;

b) en klar angivelse fra Fællesskabet af den vejledende tildeling af midler, som regionen kan nyde godt af i femårsperioden, samt alle andre relevante oplysninger;

c) udarbejdelse og vedtagelse af et regionalt vejledende program for gennemførelse af den regionale støttestrategi;

d) en revisionsproces, der dækker den regionale støttestrategi, det regionale vejledende program og de midler, der tildeles den enkelte region.

3. Den regionale støttestrategi udarbejdes af Kommissionen og den eller de regionale organisationer, der har behørigt mandat dertil, i samarbejde med AVS-staterne i den berørte region. Den regionale støttestrategi er et middel til at prioritere aktiviteter og opbygge lokalt ejerskab til støttede programmer. Den regionale støttestrategi indeholder følgende standardelementer:

a) en analyse af regionens politiske, økonomiske og sociale situation;

b) en vurdering af udsigterne til regional økonomisk integration og til integration i verdensøkonomien og den dermed forbundne proces;

c) en oversigt over de fastlagte regionale strategier og prioriteter og de forventede finansieringsbehov;

d) en oversigt over relevante aktiviteter iværksat af andre eksterne partnere i det regionale samarbejde;

e) en oversigt over EU's specifikke bidrag til at nå målene for det regionale samarbejde og den regionale integration, idet disse bidrag så vidt muligt skal være komplementære i forhold til eventuelle foranstaltninger finansieret af AVS-staterne selv og af andre eksterne partnere, særlig medlemsstaterne.

ARTIKEL 9

Tildeling af midler

Ved begyndelsen af den periode, der er dækket af finansprotokollen, modtager hver region en angivelse fra Fællesskabet af, hvilke midler den kan trække på i en femårig periode. Den vejledende tildeling af midler baseres på en vurdering af behovet og fremskridtene i og udsigterne for den regionale samarbejds- og integrationsproces. For at opnå passende stordriftsfordele og øge effektiviteten kan regionale foranstaltninger med en tydelig national komponent finansieres med en blanding af regionale og nationale midler.

ARTIKEL 10

Regionalt vejledende program

1. På grundlag af den ovenfor omhandlede tildeling af midler udarbejder den eller de regionale organisationer, der har et behørigt mandat, eller, hvis der ikke foreligger et sådant mandat, de nationale anvisningsberettigede i regionens lande et udkast til regionalt vejledende program. I dette udkast til program anføres navnlig:

a) målsektorerne og temaerne for fællesskabsstøtten;

b) de foranstaltninger og aktioner, der er bedst egnede til at virkeliggøre de mål, der er fastsat for de pågældende sektorer og temaer;

c) i det omfang de er blevet klart defineret, de projekter og programmer, der gør det muligt at nå disse mål, med angivelse af de midler, der skal anvendes til hvert element og en tidsplan for gennemførelsen.

2. De regionale vejledende programmer vedtages ved fælles aftale mellem Fællesskabet og de berørte AVS-stater.

ARTIKEL 11

Revisionsproces

Det finansielle samarbejde mellem en AVS-region og Fællesskabet skal være tilstrækkeligt smidigt til at sikre, at foranstaltningerne til stadighed er i overensstemmelse med målene i denne aftale, og at der kan tages hensyn til eventuelle forandringer i den pågældende regions økonomiske situation, prioriteter og mål. Der foretages en midtvejsundersøgelse og en afsluttende undersøgelse af de regionale vejledende programmer med henblik på at tilpasse dem til ændrede omstændigheder og sikre, at de gennemføres korrekt. Efter afslutningen af midtvejsundersøgelser og afsluttende undersøgelser kan Fællesskabet revidere tildelingen af midler under hensyntagen til aktuelle behov og resultater.

ARTIKEL 12

AVS-internt samarbejde

Ved begyndelsen af den periode, der er omfattet af finansprotokollen, angiver Fællesskabet over for AVS-Ministerrådet, hvilken del af de midler, der er øremærket til regionale foranstaltninger, der skal afsættes til foranstaltninger, som er til fordel for mange eller alle AVS-stater. Ved sådanne foranstaltninger tages der ikke hensyn til geografisk placering.

ARTIKEL 13

Anmodninger om finansiering

1. Anmodninger om finansiering af regionale programmer indgives af:

a) et regionalt organ eller en regional organisation med behørigt mandat hertil;

b) et subregionalt organ, en subregional organisation eller en AVS-stat i den pågældende region med behørigt mandat hertil i programmeringsfasen, forudsat at foranstaltningen er anført i det regionale vejledende program.

2. Anmodninger om finansiering af AVS-interne programmer indgives af:

a) mindst tre regionale organer eller organisationer med mandat hertil, som tilhører forskellige geografiske regioner, eller de nationale anvisningsberettigede i sådanne regioner;

b) AVS-Ministerrådet eller, ved specifik delegering, AVS-Ambassadørudvalget;

c) internationale organisationer, som gennemfører foranstaltninger, der fremmer regionalt samarbejde og regional integration, dog under forudsætning af AVS-Ambassadørudvalgets forudgående godkendelse.

ARTIKEL 14

Gennemførelsesprocedurer

1. Regionale programmer gennemføres af det anmodende organ eller alle andre institutioner eller organer med behørig bemyndigelse hertil.

2. AVS-interne programmer gennemføres af det anmodende organ eller dets behørigt bemyndigede repræsentant. Findes der ikke et behørigt bemyndiget gennemførelsesorgan, er Kommissionen, uden at det berører ad hoc-projekter og -programmer, som forvaltes af AVS-sekretariatet, ansvarlig for gennemførelsen af AVS-interne foranstaltninger.

3. Foranstaltninger inden for det regionale samarbejde gennemføres under hensyn til dette samarbejdes mål og egenart efter de procedurer, der er fastsat for samarbejdet om udviklingsfinansiering, hvor disse er relevante.

KAPITEL 3

PROJEKTGENNEMFØRELSE

ARTIKEL 15

Identifikation, udarbejdelse og forundersøgelse af projekter

1. Projekter og programmer, der er fremlagt af en AVS-stat, er genstand for en fælles forundersøgelse. AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering fastlægger de generelle retningslinjer og kriterier for forundersøgelse af projekter og programmer.

2. Det projekt- og programmateriale, der udarbejdes og forelægges til finansiering, skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for en forundersøgelse af projekterne eller programmerne, eller, hvis disse projekter eller programmer ikke er endeligt defineret, en kortfattet beskrivelse til brug ved forundersøgelsen. AVS-staterne eller de andre berettigede modtagere fremsender officielt dette materiale til Fællesskabet i overensstemmelse med denne aftale.

3. Ved forundersøgelsen af projekter og programmer tages der behørigt hensyn til begrænsningerne med hensyn til nationale menneskelige ressourcer, og der lægges en strategi med henblik på bedre at udnytte disse ressourcer. Der tages også hensyn til de særlige forhold og begrænsninger, der gør sig gældende i den enkelte AVS-stat.

ARTIKEL 16

Finansieringsforslag og -afgørelse

1. I nært samarbejde med den berørte AVS-stat sammenfatter Fællesskabet konklusionerne af forundersøgelsen i et finansieringsforslag. Dette finansieringsforslag fremlægges for Kommissionens beslutningsorgan med henblik på godkendelse.

2. Finansieringsforslaget indeholder en forventet tidsplan for den faglige og finansielle gennemførelse af projektet eller programmet, herunder flerårige programmer og globale tildelinger til finan-sielt mindre omfattende foranstaltninger, og angiver varigheden af de forskellige gennemførelses-faser. Finansieringsforslaget:

a) tager hensyn til den eller de berørte AVS-staters bemærkninger;

b) fremsendes samtidig til den eller de berørte AVS-stater og Fællesskabet.

3. Kommissionen udformer finansieringsforslaget endeligt og fremsender det med eller uden ændringer til Fællesskabets beslutningsorgan. Den eller de berørte AVS-stater vil kunne fremsætte bemærkninger til enhver substansændring, som Kommissionen agter at foretage i dokumentet. Disse bemærkninger gengives i det ændrede finansieringsforslag.

4. Fællesskabets beslutningsorgan meddeler sin afgørelse senest 120 dage efter datoen for ovennævnte meddelelse af finansieringsforslaget.

5. Godkendes finansieringsforslaget ikke af Fællesskabet, underrettes den eller de berørte AVS-stater straks om begrundelsen herfor. I et sådant tilfælde kan repræsentanterne for den eller de berørte AVS-stater inden 60 dage fra underretningen anmode om:

a) at spørgsmålet tages op i det ved denne aftale nedsatte AVS-EF-Udvalg for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering;

b) at de bliver hørt af Fællesskabets beslutningsorgan.

6. Efter denne høring træffer Fællesskabets kompetente organ endelig afgørelse om at vedtage eller forkaste finansieringsforslaget; inden der træffes afgørelse, kan den eller de berørte AVS-stater fremsende enhver oplysning, som skønnes nødvendig for at supplere de foreliggende oplysninger.

7. Flerårige programmer finansierer bl.a. uddannelse, decentraliserede foranstaltninger, mikroprojekter, handelsfremme og -udvikling, grupper af foranstaltninger af mindre omfang inden for en bestemt sektor, projekt/programforvaltningsstøtte og fagligt samarbejde.

8. I de ovenfor omhandlede tilfælde kan den berørte AVS-stat forelægge delegationslederen et flerårigt program, som indeholder hovedlinjer, planlagte typer foranstaltninger og foreslået finansiel forpligtelse:

a) finansieringsafgørelsen for det enkelte flerårige program træffes af den ledende anvisningsberettigede. Den skrivelse, hvormed den ledende anvisningsberettigede giver den nationale anvisningsberettigede meddelelse om denne afgørelse, udgør finansieringsaftalen;

b) inden for rammerne af de således vedtagne flerårige programmer iværksætter den nationale anvisningsberettigede eller, når omstændighederne byder det, den aktør i det decentrale samarbejde, som har fået overdraget dette hverv, eller i relevante tilfælde andre berettigede modtagere de enkelte foranstaltninger i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne aftale og ovennævnte finansieringsaftale. Når gennemførelsen varetages af decentrale samarbejdsaktører eller andre berettigede modtagere, bevarer den nationale anvisningsberettigede og delegationslederen det finansielle ansvar og tilsyn, således at de kan opfylde deres forpligtelser.

9. Ved udgangen af hvert år sender den nationale anvisningsberettigede Kommissionen en i samråd med delegationslederen udarbejdet rapport om de flerårige programmers gennemførelse.

ARTIKEL 17

Finansieringsaftale

1. Medmindre andet er fastsat i denne aftale, udarbejdes der en finansieringsaftale mellem Kommissionen og den eller de berørte AVS-stater for alle projekter eller programmer, der finansieres ved gavebistand fra EUF. Hvis den direkte modtager ikke er en AVS-stat, formaliserer Kommissionen finansieringsafgørelsen ved en brevveksling med den pågældende modtager.

2. Finansieringsaftalen udarbejdes mellem Kommissionen og den eller de berørte AVS-stater senest 60 dage efter, at Fællesskabets beslutningsorgan har truffet afgørelse. Aftalen skal:

a) navnlig angive EUF's finansielle forpligtelse, de nærmere bestemmelser og betingelser for finansieringen samt de almindelige og særlige bestemmelser vedrørende det berørte projekt eller program og skla endvidere indeholde en forventet tidsplan for den tekniske gennemførelse af det projekt eller program, som dækkes af finansieringsforslaget;

b) afsætte tilstrækkelige bevillinger til dækning af omkostningsstigninger og uforudsete udgifter.

3. Efter finansieringsaftalens undertegnelse sker betalingerne i overensstemmelse med den i aftalen fastsatte finansieringsplan. Restbeløb, som henstår efter projekternes og programmernes afslutning, tilkommer den berørte AVS-stat og opføres som sådanne i EUF's regnskaber. De kan anvendes til finansiering af projekter og programmer på den i denne aftale anførte måde.

ARTIKEL 18

Overskridelse

1. Så snart der konstateres risiko for overskridelse af de i finansieringsaftalen fastsatte beløbsgrænser, underretter den nationale anvisningsberettigede den ledende anvisningsberettigede herom gennem delegationslederen med angivelse af, hvilke foranstaltninger den nationale anvisningsberettigede agter at træffe for at dække overskridelsen af tildelingen, idet der kan blive tale om enten at indskrænke projektet eller programmet eller at anvende nationale midler eller andre midler, som ikke stammer fra Fællesskabet.

2. Hvis det i forståelse med Fællesskabet besluttes ikke at indskrænke projektet eller programmet, eller hvis det ikke er muligt at dække overskridelsen ved hjælp af andre midler, kan overskridelsen finansieres over det vejledende program med op til 20% af den finansielle forpligtelse for det pågældende projekt eller program.

ARTIKEL 19

Finansiering med tilbagevirkende kraft

1. For at sikre, at projekterne iværksættes hurtigt, og for at undgå, at der opstår afbrydelser mellem på hinanden følgende projekter eller forsinkelser, kan AVS-staterne efter aftale med Kommissionen, når forundersøgelsen af projektet er afsluttet, og inden finansieringsafgørelsen træffes:

a) indkalde bud i forbindelse med alle former for aftaler, ledsaget af en klausul med opsættende virkning;

b) forudfinansiere aktiviteter i forbindelse med iværksættelse af programmer, indledende og sæsonbestemt arbejde, ordrer på udstyr med lang leveringstid samt visse løbende foranstaltninger. Sådanne udgifter afholdes i overensstemmelse med de i denne aftale fastsatte procedurer.

2. Disse bestemmelser berører ikke Fællesskabets beslutningsorgans beføjelser.

3. De udgifter, som en AVS-stat afholder i medfør af denne bestemmelse, finansieres med tilbagevirkende kraft inden for rammerne af projektet eller programmet efter finansieringsaftalens undertegnelse.

KAPITEL 4

KONKURRENDE OG PRÆFERENCER

ARTIKEL 20

Ret til at deltage i udbud

Medmindre der ved de almindelige bestemmelser for indgåelse af aftaler eller artikel 22 åbnes mulighed for at fravige bestemmelserne:

a) kan følgende deltage på lige vilkår i udbud vedrørende aftaler finansieret af EUF:

i) fysiske personer, selskaber og offentlige eller halvoffentlige organer i AVS-staterne og i medlemsstaterne;

ii) kooperative selskaber og andre juridiske personer, der henhører under den offentlige ret eller privatretten, i medlemsstaterne og/eller AVS-staterne;

iii) joint ventures eller sammenslutninger af selskaber i AVS-stater og/eller medlemsstaterne.

b) skal indkøb have oprindelse i Fællesskabet og/eller AVS-staterne. I denne forbindelse vurderes definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« på grundlag af de relevante internationale aftaler, og indkøb med oprindelse i Fællesskabet omfatter leverancer med oprindelse i de oversøiske lande og territorier.

ARTIKEL 21

Deltagelse på lige vilkår

AVS-staterne og Kommissionen træffer foranstaltninger til at sikre den bredest mulige deltagelse på lige vilkår i udbud i forbindelse med aftaler om bygge- og anlægsarbejder, leverancer og tjenesteydelser, herunder i givet fald foranstaltninger med henblik på:

a) at sikre, at udbuddene offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende, på Internettet og i officielle tidender i alle AVS-staterne samt på enhver anden egnet måde;

b) at undgå forskelsbehandling og tekniske specifikationer, som vil kunne være til hinder for en bred deltagelse på lige vilkår;

c) at tilskynde til samarbejde mellem selskaber i medlemsstaterne og selskaber i AVS-staterne;

d) at sikre, at alle udvælgelseskriterierne nævnes i udbudsmaterialet;

e) at sikre, at det bud, der vælges, opfylder de betingelser og kriterier, der er fastsat i udbudsmaterialet.

ARTIKEL 22

Undtagelser

1. For at sikre, at ordningen bliver så omkostningseffektiv som mulig, kan fysiske eller juridiske personer fra udviklingslande, der ikke er AVS-stater, få tilladelse til at deltage i aftaler finansieret af Fællesskabet på anmodning af de berørte AVS-stater. De berørte AVS-stater giver i hvert enkelt tilfælde delegationslederen de oplysninger, der er nødvendige, for at Fællesskabet kan træffe afgørelse om sådanne undtagelser, idet der lægges særlig vægt på:

a) den berørte AVS-stats geografiske beliggenhed;

b) konkurrenceevnen hos entreprenører, leverandører og konsulenter fra medlemsstaterne og AVS-staterne;

c) ønsket om at undgå for voldsomme stigninger i udgifterne til aftalernes udførelse;

d) transportvanskeligheder og forsinkelser som følge af leveringsfrister eller andre lignende problemer;

e) den teknologi, der er bedst egnet og bedst tilpasset de lokale forhold.

2. Tredjelande kan ligeledes få tilladelse til at deltage i aftaler finansieret af Fællesskabet:

a) når Fællesskabet deltager i finansieringen af regionale eller interregionale samarbejdsforanstaltninger, hvori tredjelande er inddraget;

b) når projekter og programmer samfinansieres;

c) når der er tale om katastrofebistand.

3. Undtagelsesvis og efter aftale med Kommissionen kan konsulentfirmaer med eksperter, der er statsborgere i tredjelande, deltage i aftaler om tjenesteydelser.

ARTIKEL 23

Konkurrence

1. For at forenkle og strømline de almindelige regler og bestemmelser vedrørende konkurrence og præferencer for EUF-finansierede foranstaltninger indgås aftaler som anført nedenfor ved offentligt og begrænset udbud samt som rammeaftaler, underhåndsaftaler og aftaler i offentligt regi:

a) offentligt internationalt udbud gennem eller efter offentliggørelse af en udbudsmeddelelse i henhold til bestemmelserne i denne aftale;

b) offentligt lokalt udbud, hvor udbudsmeddelelsen udelukkende offentliggøres i den berørte AVS-stat;

c) begrænset internationalt udbud, hvor den ordregivende myndighed opfordrer et begrænset antal kandidater til at deltage i udbuddet efter offentliggørelse af en præinformationsmed-delelse;

d) underhåndsaftaler efter forenklede procedurer, hvor der ikke offentliggøres en udbudsmeddelelse, og hvor den ordregivende myndighed opfordrer et begrænset antal leverandører af tjenesteydelser til at afgive bud;

e) aftaler udført i offentligt regi, hvor ydelserne leveres af offentlige eller halvoffentlige organer og tjenester i de berørte stater.

2. EUF-finansierede aftaler indgås efter følgende bestemmelser:

a) aftaler om bygge- og anlægsarbejder af en værdi på:

i) over 5 mio. EUR indgås ved offentligt internationalt udbud;

ii) mellem 300 000 og 5 mio. EUR indgås ved offentligt lokalt udbud;

iii) under 300 000 EUR indgås ved underhåndsaftale efter en forenklet procedure uden offentliggørelse af en udbudsmeddelelse

b) aftaler om indkøb af en værdi på:

i) over 150 000 EUR indgås ved offentligt internationalt udbud;

ii) mellem 30 000 og 150 000 EUR indgås ved offentligt lokalt udbud;

iii) under 30 000 EUR indgås ved underhåndsaftale efter en forenklet procedure uden offentliggørelse af en udbudsmeddelelse

c) aftaler om tjenesteydelser af en værdi på:

i) over 200 000 EUR indgås ved begrænset internationalt udbud efter offentliggørelse af en udbudsmeddelelse;

ii) under 200 000 EUR indgås ved underhåndsaftale efter en forenklet procedure eller ved en rammeaftale.

3. Aftaler om bygge- og anlægsarbejder, indkøb og tjenesteydelser, der har en værdi på 5 000 EUR eller derunder, kan indgås direkte uden konkurrence.

4. I forbindelse med begrænset udbud opstiller den eller de berørte AVS-stater efter aftale med delegationslederen en begrænset liste over potentielle tilbudsgivere, i givet fald efter at have foretaget en forudgående udvælgelse på grundlag af offentliggørelse af en udbudsmeddelelse.

5. I forbindelse med underhåndsaftaler indleder AVS-staten frit sådanne drøftelser, som den finder hensigtsmæssige, med tilbudsgiverne på den liste, der er opstillet i henhold til bestemmelserne i artikel 20-22, og tildeler ordren til den tilbudsgiver, som den har udvalgt.

6. AVS-staterne kan anmode Kommissionen om at forhandle, udarbejde, indgå og gennemføre aftaler om tjenesteydelser på deres vegne, direkte eller gennem Kommissionens relevante organ.

ARTIKEL 24

Aftaler udført i offentligt regi

1. I forbindelse med aftaler i offentligt regi gennemføres projekter og programmer af offentlige eller halvoffentlige organer eller tjenester i den eller de berørte stater eller af den person, som er ansvarlig for at gennemføre foranstaltningen.

2. Fællesskabet yder tilskud til de berørte tjenesters udgifter ved at bevilge manglende udstyr og/eller materialer og/eller midler til rekruttering af det nødvendige ekstra personale, f.eks. eksperter fra den berørte AVS-stat eller fra en anden AVS-stat. Fællesskabets tilskud dækker kun udgifter i forbindelse med supplerende foranstaltninger og kun midlertidige gennemførelsesudgifter, der er nøje forbundet med det berørte projekt.

ARTIKEL 25

Aftaler om katastrofebistand

Aftaler om katastrofebistand iværksættes under hensyn til situationens hastende karakter. AVS-staten kan derfor ved alle foranstaltninger vedrørende katastrofebistand efter aftale med delegationslederen tillade:

a) at der indgås underhåndsaftaler;

b) at aftalerne udføres i offentligt regi;

c) at foranstaltningerne udføres gennem særorganisationer;

d) at foranstaltningerne iværksættes direkte af Kommissionen.

ARTIKEL 26

Præferencer

Der træffes foranstaltninger til at fremme bredest mulig deltagelse af fysiske og juridiske personer fra AVS-staterne i udførelsen af EUF-finansierede aftaler, således at de fysiske og menneskelige ressourcer i disse stater kan udnyttes optimalt. Med henblik herpå:

a) gives der ved aftaler om bygge- og anlægsarbejder af en værdi på under 5 mio. EUR tilbudsgivere fra AVS-stater en præference på 10% ved sammenligning med bud af samme økonomiske, tekniske og administrative kvalitet, såfremt mindst en fjerdedel af kapitalen og det ledende personale kommer fra en eller flere AVS-stater;

b) gives der ved aftaler om indkøb, uanset værdi, tilbudsgivere fra AVS-stater, som tilbyder leverancer, hvor mindst 50% af aftaleværdien er fra AVS-staterne, en præference på 15% ved sammenligning med bud af samme økonomiske, tekniske og administrative kvalitet;

c) gives der ved aftaler om tjenesteydelser, forudsat at den fornødne kompetence er til stede, præference til:

i) eksperter, institutioner eller konsulentfirmaer fra AVS-stater ved sammenligning med bud af samme økonomiske og tekniske kvalitet;

ii) bud afgivet af et AVS-selskab, der deltager i et konsortium med EF-partnere;

iii) bud afgivet af EF-tilbudsgivere med AVS-underleverandører eller -eksperter.

d) giver den valgte tilbudsgiver, når det påtænkes at anvende underleverandører, præference til fysiske personer og selskaber i AVS-staterne, der kan udføre aftalen på samme betingelser;

e) kan AVS-staten i udbuddet foreslå potentielle tilbudsgivere bistand fra selskaber, nationale eksperter eller konsulenter fra andre AVS-stater, som udvælges efter fælles overenskomst. Dette samarbejde kan tage form af et joint venture eller en underleverance eller uddannelse af beskæftiget personale.

ARTIKEL 27

Tildeling af ordrer

1. Med forbehold af artikel 24 tildeler AVS-staten ordren:

a) til den tilbudsgiver, hvis bud anses for at stemme overens med kravene i udbudsmaterialet;

b) til den tilbudsgiver, som ved aftaler om bygge- og anlægsarbejder og indkøb har afgivet det mest fordelagtige bud ud fra en vurdering af navnlig følgende kriterier:

i) pris samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger;

ii) tilbudsgiverens kvalifikationer og garantier, buddets tekniske kvalitet samt tilbud om eftersalgsservice i AVS-staten;

iii) aftalens art, udførelsesbetingelser og -frister og tilpasning til de lokale forhold.

c) til den tilbudsgiver, som ved aftaler om tjenesteydelser har afgivet det mest fordelagtige bud, bl.a. under hensyn til pris, teknisk værdi, den tilrettelæggelse og metode, der foreslås ved leveringen af tjenesteydelserne, samt det foreslåede personales kvalifikationer, uafhængighed og disponibilitet.

2. Hvis to bud på grundlag af ovenstående kriterier anses for at være lige gode, foretrækkes:

a) buddet fra en tilbudsgiver i en AVS-stat eller

b) hvis der ikke foreligger et sådant bud:

i) det bud, som fører til den bedst mulige udnyttelse af AVS-staternes fysiske og menneskelige ressourcer;

ii) det bud, som giver de bedste muligheder for underleverancer til selskaber eller fysiske personer i AVS-staterne, eller

iii) et bud afgivet af et konsortium af fysiske personer eller selskaber fra AVS-staterne og Fællesskabet.

ARTIKEL 28

Almindelige bestemmelser for indgåelse af aftaler

1. Indgåelse af EUF-finansierede aftaler reguleres af dette bilag og de procedurer, som Ministerrådet vedtager ved afgørelse på første møde efter denne aftales undertegnelse efter indstilling fra AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering. Disse procedurer skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag og med Fællesskabets regler for indkøb i forbindelse med samarbejde med tredjelande.

2. Indtil disse procedurer er vedtaget, anvendes de nugældende EUF-regler som fastsat i de nuværende almindelige bestemmelser og almindelige betingelser for aftaler.

ARTIKEL 29

Almindelige betingelser for aftaler

Aftaler om bygge- og anlægsarbejder, indkøb og tjenesteydelser, der finansieres af EUF, udføres:

a) i henhold til de almindelige betingelser for aftaler finansieret af EUF, som Ministerrådet vedtager ved afgørelse på første møde efter denne aftales undertegnelse efter indstilling fra AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering;

b) når der er tale om samfinansierede projekter og programmer, eller når en tredjepart har fået tilladelse til at deltage, eller ved hasteprocedure eller i andre relevante tilfælde i henhold til sådanne øvrige almindelige betingelser, som den berørte AVS-stat og Fællesskabet måtte have aftalt såsom:

i) de almindelige betingelser for aftaler fastsat ved lov i den berørte AVS-stat eller gældende praksis i denne stat vedrørende internationale aftaler eller

ii) alle andre internationale almindelige betingelser for aftaler.

ARTIKEL 30

Bilæggelse af tvister

Tvister, der under udførelsen af en EUF-finansieret aftale opstår mellem myndighederne i en AVS-stat og en entreprenør, leverandør eller tjenesteyder, bilægges:

a) i overensstemmelse med den berørte AVS-stats nationale lovgivning, når der er tale om en national aftale;

b) når der er tale om internationale aftaler:

i) hvis parterne i aftalen er enige herom, i overensstemmelse med den berørte AVS-stats nationale lovgivning eller med dens praksis på internationalt plan;

ii) ved voldgift ifølge de procedureregler, som Ministerrådet vedtager ved afgørelse på første møde efter denne aftales undertegnelse efter indstilling fra AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering.

ARTIKEL 31

Afgifts- og toldordning

1. AVS-staterne anvender på aftaler finansieret af Fællesskabet en afgifts- og toldordning, som ikke er mindre gunstig end den, der gælder for den mest begunstigede stat eller for de internationale udviklingsorganisationer, som de har forbindelse med. Ved fastlæggelsen af, hvad der skal forstås ved mestbegunstigelsesbehandling, tages der ikke hensyn til de ordninger, den berørte AVS-stat anvender over for andre AVS-stater eller andre udviklingslande.

2. Med forbehold af ovennævnte bestemmelser finder følgende ordning anvendelse på aftaler finansieret af Fællesskabet:

a) aftalerne pålægges hverken bestående eller fremtidige stempel- og registreringsafgifter eller andre afgifter med tilsvarende virkning i den berørte AVS-stat; aftalerne registreres dog i overensstemmelse med gældende lov i AVS-staten, og der kan ved registreringen opkræves et gebyr svarende til tjenesteydelsen;

b) overskud og/eller indtægter i forbindelse med aftalernes udførelse beskattes efter den berørte AVS-stats nationale afgiftsordning, såfremt de fysiske og juridiske personer, der har opnået disse overskud og/eller indtægter, har fast forretningssted i denne stat, eller udførelsen af aftalen har varet over seks måneder;

c) virksomheder, som har behov for at indføre erhvervsbestemt materiel til udførelsen af bygge- og anlægsaftaler, kan på anmodning midlertidigt indføre dette materiel toldfrit i henhold til den berørte AVS-stats lovgivning;

d) erhvervsbestemt materiel, der er nødvendigt til udførelse af opgaver, der er defineret i en aftale om tjenesteydelser, kan i henhold til den nationale lovgivning indføres i den eller de berørte AVS-stater midlertidigt uden afgifter, herunder importafgifter, told og andre afgifter med tilsvarende virkning, i det omfang tolden og afgifterne ikke udgør betaling for en tjenesteydelse;

e) indførsel til den berørte AVS-stat i forbindelse med udførelsen af en aftale om indkøb kan ske uden opkrævning af told og importafgifter eller andre afgifter med tilsvarende virkning. Når en aftale omfatter indkøb med oprindelse i den berørte AVS-stat, indgås den på grundlag af prisen ab fabrik, hvortil kan lægges de afgifter, AVS-staten i givet fald selv pålægger disse indkøb;

f) brændstoffer, smøremidler og bindemidler på basis af carbonhydrider samt generelt alt materiale, der anvendes ved udførelsen af en bygge- og anlægsaftale, anses for at være indkøbt på det lokale marked og undergives den afgiftsordning, der gælder ifølge den berørte AVS-stats lovgivning;

g) fysiske personer, bortset fra lokalt ansatte, der varetager opgaver, som er defineret i en aftale om tjenesteydelser, samt disses familiemedlemmer kan efter bestemmelserne i den berørte AVS-stats lovgivning indføre ejendele til personlig og husholdningsmæssig brug uden erlæggelse af told, importafgifter og andre afgifter med tilsvarende virkning.

3. Alle forhold, der ikke er omhandlet i ovenstående bestemmelser om afgifts- og toldordninger, forbliver undergivet den berørte AVS-stats lovgivning.

KAPITEL 5

OVERVÅGNING OG EVALUERING

ARTIKEL 32

Formål

Formålet med overvågningen og evalueringen er at foretage en regelmæssig vurdering af udviklingsaktiviteterne (forberedelse og gennemførelse og efterfølgende aktiviteter) for at gøre igangværende og kommende aktiviteter mere effektive ud fra et udviklingsmæssigt synspunkt.

ARTIKEL 33

Retningslinjer

1. Uden at det berører evalueringer, der gennemføres af AVS-staterne eller Kommissionen, udfører AVS-staterne og Fællesskabet dette arbejde i forening. AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering sikrer, at den fælles overvågning og evaluering foregår i fællesskab. For at bistå AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering forbereder og iværksætter Kommissionen og AVS-sekretariatet fælles overvågnings- og evalueringsforanstaltninger og aflægger rapport til udvalget. Udvalget fastlægger på første møde efter denne aftales undertegnelse forvaltningsregler, som sikrer, at disse foranstaltninger bliver udført i fællesskab, og godkender hvert år arbejdsprogrammet.

2. Overvågnings- og evalueringsforanstaltningerne skal navnlig:

a) tilvejebringe regelmæssige og uafhængige vurderinger af EUF's aktiviteter gennem en sammenholdning af resultater og mål og derved

b) gøre det muligt for AVS-staterne, Kommissionen og de blandede institutioner at udnytte erfaringerne ved udformningen og gennemførelsen af fremtidige politikker og foranstaltninger.

KAPITEL 6

ANSVARLIGE FOR FORVALTNING OG GENNEMFØRELSE

ARTIKEL 34

Den ledende anvisningsberettigede

1. Kommissionen udpeger en ledende anvisningsberettiget for EUF, som skal være ansvarlig for forvaltningen af EUF's midler. Den ledende anvisningsberettigede er ansvarlig for indgåelse af forpligtelser, for fastsættelse og anvisning og for regnskabsføring i forbindelse med udgifter, der afholdes af EUF.

2. Den ledende anvisningsberettigede:

a) indgår forpligtelser, fastsætter og anviser udgifter og fører regnskab med indgåede forpligtelser og anviste beløb;

b) drager omsorg for, at finansieringsafgørelserne overholdes;

c) træffer i nært samarbejde med den nationale anvisningsberettigede de forpligtelsesafgørelser og de finansielle foranstaltninger, som viser sig nødvendige for at sikre en økonomisk og teknisk set tilfredsstillende gennemførelse af de godkendte foranstaltninger;

d) forbereder udbudsmaterialet, før der indkaldes bud, for så vidt angår:

i) offentligt internationalt udbud og

ii) begrænset internationalt udbud efter forudgående udvælgelse;

e) godkender forslag om tildeling af aftaler, uden at dette indskrænker delegationslederens beføjelser efter artikel 36;

f) sikrer en betimelig offentliggørelse af internationale udbud.

3. Ved slutningen af hvert regnskabsår forelægger den ledende anvisningsberettigede en detaljeret balance for EUF med angivelse af saldo for bidrag, som medlemsstaterne har indbetalt til EUF, og samlede udbetalinger under hvert finansieringsområde.

ARTIKEL 35

Den nationale anvisningsberettigede

1. Hver AVS-stats regering udpeger en national anvisningsberettiget, der repræsenterer den ved alle foranstaltninger, som finansieres over den del af EUF's midler, som Kommissionen og Banken forvalter. Den nationale anvisningsberettigede kan overdrage en del af sine beføjelser og underretter den ledende anvisningsberettigede om sådanne overdragelser. Den nationale anvisningsberettigede:

a) er i nært samarbejde med delegationslederen ansvarlig for projekterne og programmernes udarbejdelse, forelæggelse og forundersøgelse;

b) indkalder i nært samarbejde med delegationslederen bud ved lokale offentlige udbud, modtager bud, både lokale og internationale (ved såvel offentlige som begrænsede udbud), forestår gennemgangen af dem, opstiller resultatet af denne gennemgang, underskriver kontrakter og tillægskontrakter og godkender udgifter;

c) forelægger inden indkaldelse af bud ved lokale offentlige udbud udbudsmaterialet for delegationslederen, som godkender dette inden 30 dage;

d) afslutter behandlingen af buddene inden for disses gyldighedsperiode under hensyn til den tid det tager at få en kontrakt godkendt;

e) fremsender resultatet af gennemgangen af buddene samt et forslag om tildeling af aftalen til delegationslederen med henblik på godkendelse inden for de frister, der er fastsat i artikel 36;

f) fastsætter og anviser udgifter inden for rammerne af de midler, han har fået tildelt;

g) foretager under gennemførelsen nødvendige tilpasninger for at sikre en økonomisk og teknisk set tilfredsstillende gennemførelse af de godkendte projekter og programmer.

2. Under foranstaltningernes gennemførelse træffer den nationale anvisningsberettigede, forudsat at han underretter delegationslederen derom, beslutning om følgende:

a) tekniske ændringer og detailtilpasninger, forudsat at de ikke påvirker de valgte tekniske løsninger og ikke overskrider det beløb, der er afsat til ændringer;

b) ændringer i overslagene under udførelsen;

c) overførsler fra post til post inden for overslagene;

d) ændringer i placeringen af projekter eller programmer, der består af flere enheder, når dette er berettiget af tekniske, økonomiske eller sociale grunde;

e) pålæg eller eftergivelse af bod for forsinkelse;

f) frigivelse af sikkerhedsstillelse;

g) køb af varer på det lokale marked uden hensyn til oprindelse;

h) anvendelse af entreprenørmateriel og -maskiner, der ikke har oprindelse i medlemsstaterne eller AVS-staterne, når tilsvarende materiel og maskiner ikke fremstilles i medlemsstaterne og AVS-staterne;

i) underleverancer;

j) endelig overtagelse, forudsat at delegationslederen er til stede ved den foreløbige overtagelse, påtegner rapporterne herom og om fornødent er til stede ved den endelige overtagelse, navnlig når der ved den foreløbige overtagelse er taget så mange forbehold, at et større supplerende arbejde er påkrævet;

k) rekruttering af konsulenter og andre eksperter i faglig bistand.

ARTIKEL 36

Delegationslederen

1. Kommissionen repræsenteres i hver AVS-stat eller i hver regional gruppe, som udtrykkeligt anmoder herom, af en delegation under en delegationsleders myndighed efter godkendelse fra den eller de berørte AVS-stater. Såfremt der udpeges en delegationsleder for en gruppe AVS-stater, træffes der passende foranstaltninger til at sikre, at delegationslederen repræsenteres af stedfortræ-dere med bopæl i de stater, hvor han ikke selv har bopæl. Delegationslederen repræsenterer Kommissionen inden for alle dens kompetenceområder og i alle dens aktiviteter.

2. Delegationslederen skal i denne forbindelse i nært samarbejde med den nationale anvisningsberettigede:

a) på anmodning af den berørte AVS-stat deltage i og bistå ved udarbejdelse af projekter og programmer samt forhandling af aftaler om faglig bistand;

b) deltage i forundersøgelsen af projekter og programmer og i udarbejdelsen af udbudsmateriale og finde metoder til at forenkle procedurerne for forundersøgelse og gennemførelse af projekter og programmer;

c) udarbejde finansieringsforslag;

d) før den nationale anvisningsberettigede indkalder bud, godkende udbudsmaterialet vedrørende lokale offentlige udbud og aftaler om katastrofebistand inden 30 dage fra det tidspunkt, hvor den nationale anvisningsberettigede fremsendte det;

e) deltage i gennemgangen af bud og modtage kopi af de afgivne bud samt af resultatet af behandlingen heraf;

f) inden 30 dage godkende den nationale anvisningsberettigedes forslag om tildeling af aftaler ved lokale offentlige udbud, underhåndsaftaler, aftaler om katastrofebistand, aftaler om tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der har en værdi på under 5 mio. EUR, og aftaler om indkøb, der har en værdi på under 1 mio. EUR;

g) inden 30 dage godkende forslag om tildeling af alle andre aftaler end de ovenfor nævnte, som han har fået forelagt af den nationale anvisningsberettigede, når følgende betingelser er til stede:

i) det valgte bud er det laveste af de bud, der opfylder kravene i udbudsmaterialet;

ii) det valgte bud opfylder alle de udvælgelseskriterier, der er fastsat i udbudsmaterialet;

iii) det valgte bud overskrider ikke det beløb, der er afsat til den pågældende aftale.

h) såfremt de under litra g) nævnte betingelser ikke er til stede, fremsende forslaget til den ledende anvisningsberettigede, der træffer afgørelse inden 60 dage fra det tidspunkt, hvor delegationslederen modtog det. Når det valgte bud overskrider det beløb, der er afsat til aftalen, indgår den ledende anvisningsberettigede ved godkendelsen af aftalen de nødvendige finansielle forpligtelser;

i) godkende aftaler og overslag, når udførelsen sker i offentligt regi, tillægskontrakter samt de af den nationale anvisningsberettigede udstedte betalingsordrer;

j) sikre sig, at de projekter og programmer, der finansieres over den del af EUF's midler, som Kommissionen forvalter, gennemføres på en økonomisk og teknisk set tilfredsstillen måde;

k) samarbejde med de nationale myndigheder i den AVS-stat, hvor han repræsenterer Kommissionen, i forbindelse med en regelmæssig evaluering af foranstaltningerne;

l) sende AVS-staten alle hensigtsmæssige oplysninger eller dokumenter vedrørende procedurerne for gennemførelse af samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering, herunder navnlig kriterierne for forundersøgelse og evaluering af bud;

m) jævnligt underrette de nationale myndigheder om fællesskabsaktiviteter, der kan være af direkte betydning for samarbejdet mellem Fællesskabet og AVS-staterne.

3. Delegationslederen modtager de nødvendige instrukser og beføjelser for at lette og fremskynde alle foranstaltninger i henhold til denne aftale. Enhver yderligere overdragelse af administrative og/eller finansielle beføjelser til delegationslederen end dem, der er beskrevet i denne artikel, meddeles de nationale anvisningsberettigede og Ministerrådet.

ARTIKEL 37

Betalinger og udbetalende myndigheder

1. Med henblik på effektuering af betalinger i AVS-staternes valutaer åbnes der i Kommissionens navn i hver AVS-stat konti i en medlemsstats valuta eller i euro i et nationalt offentligt eller halvoffentligt finansieringsinstitut, som udvælges efter fælles overenskomst mellem AVS-staten og Kommissionen. Det pågældende finansieringsinstitut optræder som national udbetalende myndighed.

2. Den nationale udbetalende myndighed modtager ikke vederlag for sine tjenesteydelser, og de indestående beløb forrentes ikke. Kommissionen foretager indbetalinger på de lokale konti i en medlemsstats valuta eller i euro på grundlag af et skøn over de fremtidige kontantbehov så tidligt, at AVS-staterne undgår forhåndsfinansiering, og der ikke opstår betalingsforsinkelser.

3. Med henblik på effektuering af betalinger i euro åbnes der i Kommissionens navn konti i euro i finansieringsinstitutter i medlemsstaterne. Disse finansieringsinstitutter optræder som udbetalende myndigheder i EU.

4. Udbetalinger fra EU-kontiene kan ske efter instruks fra Kommissionen eller fra delegations-lederen, der handler i Kommissionens navn, med hensyn til udgifter, der er anvist til betaling af den nationale anvisningsberettigede eller af den ledende anvisningsberettigede med forudgående tilladelse fra den nationale anvisningsberettigede.

5. Så længe der er disponible midler på kontiene, udbetaler de udbetalende myndigheder sådan-ne beløb, som den nationale anvisningsberettigede eller i givet fald den ledende anvisningsberettigede har anvist til betaling, efter at have kontrolleret, at dokumentationen er korrekt og i orden, samt at den frigørende kvittering er gyldig.

6. Procedurerne for fastsættelse, anvisning og betaling af udgifter skal være afsluttet senest 90 dage efter forfaldsdatoen. Den nationale anvisningsberettigede anviser betalingen og underretter delegationslederen senest 45 dage inden forfaldsdatoen.

7. Krav som følge af betalingsforsinkelser dækkes af den eller de berørte AVS-stater og af Kom-missionen via dens egne indtægter, hver for den del af forsinkelsen, som de er ansvarlige for i over-ensstemmelse med ovennævnte procedurer.

8. De udbetalende myndigheder, den nationale anvisningsberettigede, delegationslederen og Kommissionens ansvarlige tjenestegrene bevarer det finansielle ansvar, indtil Kommissionen har givet sin endelige godkendelse af de transaktioner, som det påhviler dem at udføre.Bilag V

HANDELSORDNING GÆLDENDE I DEN I ARTIKEL 37, STK. 1, OMHANDLEDE FORBEREDELSESPERIODE

KAPITEL 1

DEN ALMINDELIGE SAMHANDELSORDNING

ARTIKEL 1

Produkter med oprindelse i AVS-staterne fritages for told og afgifter med tilsvarende virkning ved indførsel i Fællesskabet.

a) For produkter med oprindelse i AVS-staterne

som er opført på listen i bilag I til EF-traktaten, når de er omfattet af en fælles markedsordning i henhold til traktatens artikel 34, eller

som ved indførsel i Fællesskabet er underkastet en særordning, der er indført som følge af gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik,

træffer Fællesskabet de nødvendige foranstaltninger for at sikre en gunstigere behandling end den, der er indrømmet tredjelande, som har opnået mestbegunstigelsesbehandling for samme produkter.

b) Såfremt AVS-staterne i løbet af dette bilags anvendelsesperiode anmoder om, at nye landbrugsprodukter, som ved bilagets ikrafttræden ikke er omfattet af en særordning, bliver omfattet af en sådan ordning, behandler Fællesskabet disse anmodninger i samråd med AVS-staterne.

c) Uanset foranstående undersøger Fællesskabet på baggrund af de priviligerede forbindelser og AVS-EF-samarbejdets særlige karakter i hvert enkelt tilfælde AVS-staternes anmodninger om, at der sikres deres landbrugsprodukter præferenceadgang til fællesskabsmarkedet, og meddeler, hvilken afgørelse det har truffet vedrørende sådanne behørigt begrundede anmodninger om muligt inden fire måneder og under alle omstændigheder inden seks måneder efter deres fremsættelse.

På baggrund af litra a) træffer Fællesskabet sine afgørelser under hensyntagen til navnlig de indrømmelser, der måtte være tilstået udviklingslande, som ikke er AVS-stater. Det tager hensyn til de muligheder, som markedet uden for sæsonen byder på.

d) De i litra a) omhandlede ordninger træder i kraft samtidig med denne aftale og finder anvendelse i hele den forberedelsesperiode, der er fastsat i denne aftales artikel 37, stk. 1.

Såfremt Fællesskabet imidlertid i denne periode

lader et eller flere produkter omfatte af en fælles markedsordning eller af en særordning indført som følge af gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik, forbeholder det sig ret til efter konsultationer i Ministerrådet at tilpasse importordningen for de pågældende produkter med oprindelse i AVS-staterne. I sådanne tilfælde finder bestemmelserne i litra a) anvendelse;

ændrer en fælles markedsordning eller en særordning indført som følge af gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik, forbeholder det sig ret til efter konsultationer i Ministerrådet at ændre den ordning, som er fastsat for produkter med oprindelse i AVS-staterne. I sådanne tilfælde forpligter Fællesskabet sig til fortsat at indrømme produkter med oprindelse i AVS-staterne en fordel svarende til den, der tidligere gjaldt for disse produkter i forhold til produkter med oprindelse i tredjelande, som har opnået mestbegunstigelsesbehandling.

e) Hvis Fællesskabet påtænker at indgå en præferenceaftale med tredjelande, underretter det AVS-staterne herom. På anmodning af AVS-staterne finder der konsultationer sted med henblik på at beskytte disse staters interesser.

ARTIKEL 2

1. Fællesskabet anvender hverken kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning over for indførsel af produkter med oprindelse i AVS-staterne.

2. Stk. 1 er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden og den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, bevarelse af udtømmelige naturressourcer, for så vidt sådanne foranstaltninger bringes i anvendelse i forbindelse med begrænsninger af den indenlandske produktion eller det indenlandske forbrug, eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.

3. Sådanne forbud eller restriktioner må dog under ingen omstændigheder udgøre et middel til vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af handelen i almindelighed.

Såfremt anvendelsen af de i stk. 2 nævnte foranstaltninger påvirker en eller flere AVS-staters inter-esser, afholdes der på anmodning af disse stater konsultationer i henhold til artikel 12 i denne aftale med henblik på at finde en tilfredsstillende løsning.

ARTIKEL 3

1. Såfremt nye foranstaltninger eller foranstaltninger, der er et led i Fællesskabets programmer for tilnærmelse af love og administrative bestemmelser med henblik på at lette varebevægelserne, vil kunne påvirke en eller flere AVS-staters interesser, underretter Fællesskabet gennem Ministerrådet AVS-staterne herom, inden disse foranstaltninger vedtages.

2. For at gøre det muligt for Fællesskabet at tage hensyn til de pågældende AVS-staters interesser, afholdes der på anmodning af disse stater konsultationer i henhold til artikel 12 i denne aftale med henblik på at finde en tilfredsstillende løsning.

ARTIKEL 4

1. Såfremt Fællesskabets gældende retsforskrifter med henblik på at lette varebevægelserne påvirker en eller flere AVS-staters interesser, eller såfremt disse interesser påvirkes af, hvorledes retsforskrifterne fortolkes, anvendes eller gennemføres, afholdes der på anmodning af de pågældende AVS-stater konsultationer med henblik på at finde en tilfredsstillende løsning.

2. Med henblik på en tilfredsstillende løsning kan AVS-staterne ligeledes i Ministerrådet rejse andre vanskeligheder, der måtte opstå for varebevægelserne som følge af foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe.

3. Fællesskabets kompetente institutioner underretter i videst muligt omfang Ministerrådet om sådanne foranstaltninger med henblik på at sikre effektive konsultationer.

ARTIKEL 5

1. AVS-staterne skal ikke påtage sig forpligtelser til at indføre produkter med oprindelse i Fællesskabet svarende til de forpligtelser, Fællesskabet i medfør af dette bilag påtager sig til at indføre produkter med oprindelse i AVS-staterne.

a) I deres samhandel med Fællesskabet udøver AVS-staterne ingen forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, og de indrømmer Fællesskabet en behandling, som ikke er mindre gunstig end mestbegunstigelsesbehandlingen.

b) Den under litra a) nævnte mestbegunstigelsesbehandling finder ikke anvendelse for så vidt angår de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem AVS-staterne eller mellem en eller flere AVS-stater og andre udviklingslande.

ARTIKEL 6

Hver part tilsender Ministerrådet sin toldtarif senest tre måneder efter, at dette bilag er trådt i kraft. Hver part meddeler ligeledes senere ændringer i tariffen, efterhånden som sådanne træder i kraft.

ARTIKEL 7

1. Begrebet »produkter med oprindelsesstatus« med henblik på anvendelsen af dette bilag samt metoderne for administrativt samarbejde i forbindelse hermed er defineret i protokol nr. 1, der er knyttet som bilag hertil.

2. Ministerrådet kan vedtage ændringer af protokol nr. 1.

3. Såfremt begrebet »oprindelsesstatus« endnu ikke er defineret for et bestemt produkt i medfør af stk. 1 eller 2, anvender hver part fortsat egne bestemmelser.

ARTIKEL 8

1. Hvis et produkt indføres til Fællesskabet i sådanne øgede mængder og under sådanne forhold, at der forvoldes - eller er risiko for, at der forvoldes - alvorlig skade for fællesskabsproducenter af samme produkt eller produkter, der konkurrerer direkte med det pågældende produkt, eller alvorlige forstyrrelser i en økonomisk sektor eller vanskeligheder, der vil kunne medføre en alvorlig forringelse af den økonomiske situation i en region, kan Fællesskabet træffe passende foranstaltninger på de betingelser og efter de procedurer, der er fastsat i artikel 9.

2. Fællesskabet forpligter sig til ikke at anvende andre midler i protektionistisk øjemed eller hindre strukturudviklingen. Fællesskabet afholder sig fra at gøre brug af beskyttelsesforanstaltninger med tilsvarende virkning.

3. Beskyttelsesforanstaltningerne skal begrænses til foranstaltninger, der bringer mindst mulig forstyrrelse i samhandelen mellem parterne i forbindelse med virkeliggørelsen af denne aftales mål, og de må ikke være mere omfattende end absolut nødvendigt for at afhjælpe de opståede vanskeligheder.

4. Ved beskyttelsesforanstaltningernes gennemførelse tages der hensyn til omfanget af den berørte eksport fra AVS-staterne til Fællesskabet og til udviklingsmulighederne for denne eksport. Der tages særligt hensyn til de mindst udviklede AVS-staters, AVS-indlandsstaternes og AVS-østaternes interesser.

ARTIKEL 9

1. Der afholdes forudgående konsultationer om anvendelse af beskyttelsesklausulen, hvad enten det drejer sig om indførelse eller om forlængelse af foranstaltningerne. Fællesskabet meddeler AVS-staterne alle nødvendige oplysninger med henblik på sådanne konsultationer samt oplysninger, der gør det muligt at fastslå, i hvilket omfang indførsel af et bestemt produkt fra en AVS-stat har fremkaldt de i artikel 8, stk. 1, nævnte virkninger.

2. Beskyttelsesforanstaltningerne eller ethvert arrangement, som aftales mellem de berørte AVS-stater og Fællesskabet, træder i kraft efter konsultationerne.

3. De forudgående konsultationer, der er omhandlet i stk. 1 og 2, er dog ikke til hinder for, at Fællesskabet kan træffe øjeblikkelige afgørelser i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, når særlige omstændigheder har gjort sådanne afgørelser påkrævede.

4. For at lette undersøgelsen af forhold, der kan fremkalde markedsforstyrrelser, indføres der en mekanisme, der skal sikre en statistisk overvågning af udførslen af visse produkter fra AVS-staterne til Fællesskabet.

5. Parterne forpligter sig til at afholde regelmæssige konsultationer med henblik på at finde tilfredsstillende løsninger på de problemer, som anvendelsen af beskyttelsesklausulen måtte medføre.

6. De forudgående og de regelmæssige konsultationer samt den overvågningsmekanisme, der er omhandlet i stk. 1 til 5, iværksættes i henhold til protokol nr. 2, der er knyttet som bilag hertil.

ARTIKEL 10

På anmodning af en berørt part behandler Ministerrådet de økonomiske og sociale følgevirkninger af beskyttelsesklausulens anvendelse.

ARTIKEL 11

Såfremt der indføres beskyttelsesforanstaltninger, eller disse ændres eller ophæves, tages der særligt hensyn til de mindst udviklede AVS-staters, AVS-indlandsstaternes og AVS-østaternes interesser.

ARTIKEL 12

For at sikre en effektiv anvendelse af dette bilags bestemmelser er parterne enige om at underrette og konsultere hinanden.

Ud over i de tilfælde, hvor der udtrykkeligt i henhold til artikel 2 til 9 i dette bilag skal foretages konsultationer, afholdes der på anmodning af Fællesskabet eller AVS-staterne konsultationer på de betingelser, der er fastsat i artikel 12 i denne aftale, navnlig i følgende tilfælde:

1) såfremt parterne påtænker at træffe handelsmæssige foranstaltninger, som påvirker en eller flere parters interesser inden for dette bilags rammer, underretter de Ministerrådet herom. Der afholdes konsultationer på anmodning af de berørte parter, for at deres respektive interesser kan tages i betragtning;

2) såfremt AVS-staterne i løbet af dette bilags anvendelsesperiode finder, at de i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede landbrugsprodukter, der ikke er omfattet af en særordning, bør omfattes af en sådan, kan der afholdes konsultationer i Ministerrådet;

3) såfremt en part finder, at varebevægelserne hindres som følge af gældende regler hos en anden part eller disse reglers fortolkning, anvendelse eller håndhævelse;

4) såfremt Fællesskabet træffer beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 8, kan der på anmodning af de berørte parter afholdes konsultationer i Ministerrådet om disse foranstaltninger, navnlig med henblik på at sikre overholdelsen af artikel 8, stk. 3.

Konsultationerne skal afsluttes inden tre måneder.

KAPITEL 2

SÆRFORPLIGTELSER VEDRØRENDE SUKKER OG OKSEKØD

ARTIKEL 13

1. I overensstemmelse med artikel 25 i Lomé-konventionen AVS-EØF, undertegnet den 28. fe-bruar 1975, og med protokol nr. 3, der er knyttet som bilag dertil, har Fællesskabet, uanset de øvrige bestemmelser i nærværende bilag, forpligtet sig til i en ikke nærmere fastsat periode til garanterede priser at købe og indføre nærmere aftalte mængder rørsukker i form af råsukker eller hvidt sukker med oprindelse i de rørsukkerproducerende og -eksporterende AVS-stater, som disse stater har forpligtet sig til at levere til Fællesskabet.

2. Gennemførelsesbestemmelserne til ovennævnte artikel 25 er fastsat i den i stk. 1 nævnte protokol nr. 3. Denne protokols ordlyd er som protokol nr. 3 knyttet til nærværende bilag.

3. Bestemmelserne i artikel 8 i nærværende bilag finder ikke anvendelse i forbindelse med nævnte protokol.

4. Med henblik på anvendelsen af artikel 8 i nævnte protokol kan der i denne aftales anvendelsesperiode rettes henvendelse til de ved denne aftale oprettede institutioner.

5. Bestemmelserne i artikel 8, stk. 2, i nævnte protokol finder anvendelse, såfremt denne aftale ophører med at have virkning.

6. Erklæringerne i bilag XIII, XXI og XXII til slutakten til Lomé-konventionen AVS-EØF, undertegnet den 28. februar 1975, bekræftes, og bestemmelserne deri finder fortsat anvendelse. Disse erklæringer er knyttet som bilag til protokol nr. 3 uden ændringer.

7. Denne artikel og protokol nr. 3 finder ikke anvendelse på forbindelserne mellem AVS-staterne og de franske oversøiske departementer.

ARTIKEL 14

Særforpligtelserne vedrørende oksekød defineret i protokol nr. 4, som er knyttet til dette bilag, finder anvendelse.

KAPITEL 3

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

ARTIKEL 15

De protokoller, der er knyttet til dette bilag, udgør en integrerende del heraf.

 

 

PROTOKOL NR. 1
OM DEFINITION AF BEGREBET
»PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS« OG
METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

INDHOLD

AFSNIT I: Almindelige bestemmelser

Artikler

1. Definitioner

AFSNIT II: Definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus«

Artikler

2. Generelle krav

3. Fuldt ud fremstillede produkter

4. Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

5. Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

6. Kumulation af oprindelse

7. Kvalificerende enhed

8. Tilbehør, reservedele og værktøj

9. Produkter i sæt

10. Neutrale elementer

AFSNIT III: Territorialkrav

Artikler

11. Territorialitetsprincip

12. Direkte transport

13. Udstillinger

AFSNIT IV: Bevis for oprindelse

Artikler

14. Generelle krav

15. Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

16. Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

17. Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

18. Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget bevis for oprindelse

19. Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring

20. Godkendte eksportører

21. Gyldigheden af beviset for oprindelse

22. Transitprocedure

23. Fremlæggelse af bevis for oprindelse

24. Indførsel i form af delforsendelser

25. Undtagelser for bevis på oprindelse

26. Oplysningsprocedure til kumulationsformål

27. Støttedokumenter

28. Opbevaring af beviser for oprindelse og støttedokumenter

29. Uoverensstemmelser og formelle fejl

30. Beløb udtrykt i euro

AFSNIT V: Ordninger for administrativt samarbejde

Artikler

31. Gensidig bistand

32. Kontrol af beviser for oprindelse

33. Kontrol af leverandørerklæringer

34. Bilæggelse af tvister

35. Sanktioner

36. Frizoner

37. Toldsamarbejdsudvalget

38. Undtagelser

AFSNIT VI: Ceuta og Melilla

Artikler

39. Særlige betingelser

AFSNIT VII: Afsluttende bestemmelser

Artikler

40. Revision af oprindelsesreglerne

41. Bilag

42. Gennemførelse af denne protokol

 

INDHOLD

BILAG

BILAG I til protokol nr. 1: Indledende noter til listen i bilag II

BILAG II til protokol nr. 1: Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus

BILAG III til protokol nr. 1: Oversøiske lande og territorier (OLT)

BILAG IV til protokol nr. 1: Formularer vedrørende varecertifikat

BILAG V til protokol nr. 1: Fakturaerklæring

BILAG VI A til protokol nr. 1: Leverandørerklæring for varer med præferenceoprindelses-status

BILAG VI B til protokol nr. 1: Leverandørerklæring for varer uden præferenceoprindelses-status

BILAG VII til protokol nr. 1: Oplysningsformular

BILAG VIII til protokol nr. 1: Formular til anmodning om en undtagelse

BILAG IX til protokol nr. 1: Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som medfører AVS-oprindelsesstatus for et produkt fremkommet ved bearbejdning eller forarbejdning af tekstilmaterialer med oprindelse i de udviklingslande, der er nævnt i artikel 6, stk. 11, i denne protokol

BILAG X til protokol nr. 1: Tekstilvarer, der udelukkes fra den i denne protokols artikel 6, stk. 11, nævnte kumulationsprocedure med visse udviklingslande

BILAG XI til protokol nr. 1: Produkter, for hvilke de i artikel 6, stk. 3, omhandlede kumulationsbestemmelser med Sydafrika gælder efter 3 år regnet fra den midlertidige anven-delse af aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Sydafrikanske Republik

BILAG XII til protokol nr. 1: Produkter, for hvilke de i artikel 6, stk. 30, omhandlede kumulationsbestemmelser med Sydafrika gælder efter 6 år regnet fra den midlertidige anvendelse af aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Sydafrikanske Republik

BILAG XIII til protokol nr. 1: Produkter, for hvilke artikel 6, stk. 3, ikke finder anvendelse

BILAG XIV til protokol nr. 1: Fiskeriprodukter, for hvilke artikel 6, stk. 3, midlertidigt ikke finder anvendelse

BILAG XV til protokol nr. 1: Fælleserklæring om kumulation

 

 

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ARTIKEL 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »fremstilling« alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b) »materialer« alle former for bestanddele, råmaterialer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af et produkt

c) »produkt« det produkt, der fremstilles, også når det senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces

d) »varer« både materialer og produkter

e) »toldværdi« den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (WTO-aftalen om toldværdiansættelse)

f) »prisen ab fabrik« den pris, der betales for produktet ab fabrik til den producent, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der tilbagebetales eller kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt udføres

g) »materialernes værdi« toldværdien på indførelsestidspunktet af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i det pågældende område

h) »værdien af materialer med oprindelsesstatus« toldværdien af disse materialer som defineret i litra g) anvendt med de fornødne ændringer

i) »merværdi« prisen ab fabrik minus toldværdien af tredjelandsmaterialer, som indføres i Fællesskabet, AVS-staterne eller OLT

j) »kapitler« og »positioner« de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt »det harmoniserede system« eller »HS«

k) »tariferet« et produkts eller materiales tarifering under en bestemt position

l) »sending« produkter, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et gennemgående transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en samlet faktura

m) »område« også territorialfarvande.

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

ARTIKEL 2

Generelle krav

1. Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne om handelssamarbejdet i bilag V anses følgende produkter som produkter med oprindelse i AVS-staterne:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i AVS-staterne i den i artikel 3 i denne protokol fastlagte betydning

b) produkter, der er fremstillet i AVS-staterne, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i AVS-staterne, forudsat at disse materialer har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i AVS-staterne i den i artikel 4 i denne protokol fastlagte betydning.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 betragtes AVS-staterne som værende et enkelt område.

Produkter med oprindelsesstatus bestående af materialer, der er fuldt ud fremstillet eller tilstrækkeligt forarbejdet i to eller flere AVS-stater, betragtes som produkter med oprindelse i den AVS-stat, hvor den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt denne bearbejdning eller forarbejdning er mere vidtgående end den, der er omhandlet i artikel 5 i denne protokol.

ARTIKEL 3

Fuldt ud fremstillede produkter

1. Som produkter, der fuldt ud er fremstillet i AVS-staterne eller Fællesskabet eller i de oversøiske lande og territorier, der er angivet i bilag III, i det følgende benævnt »OLT«, anses:

a) mineralske produkter, som er udvundet af deres jord eller havbund

b) vegetabilske produkter, der er høstet dér

c) levende dyr, som er født og opdrættet dér

d) produkter fra levende dyr, som er opdrættet dér

e) produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér

f) produkter fra havfiskeri og andre produkter, som er hentet op fra havet af deres fartøjer uden for deres territorialfarvande

g) produkter, som er fremstillet på deres fabriksskibe udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte produkter

h) brugte genstande, som indsamles dér og kun anvendes til genindvinding af råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun er egnet til regummering eller til anvendelse som spildprodukt

i) affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves dér

j) produkter, som er udvundet af havbunden eller -undergrunden uden for deres territorialfarvande, for så vidt de har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller -undergrund

k) varer, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a) til j) nævnte produkter.

2. Udtrykket »deres fartøjer« og »deres fabriksskibe« i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og fabriksskibe:

a) som er registreret eller anmeldt i en EF-medlemsstat, en AVS-stat eller et OLT,

b) som fører en EF-medlemsstats, en AVS-stats eller et OLT's flag,

c) som for mindst 50%'s vedkommende ejes af statsborgere i stater, der er part i denne aftale, eller i et OLT, eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en af disse stater eller i et OLT, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i stater, der er part i denne aftale, eller i et OLT, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører stater, der er part i denne aftale, eller offentlige institutioner eller statsborgere i disse stater eller i et OLT, og

d) hvis besætning, inklusive skibsfører og -officerer, er sammensat således, at mindst 50% er statsborgere i stater, der er part i denne aftale, eller i et OLT.

3. Uanset stk. 2 anerkender Fællesskabet på anmodning af en AVS-stat, at fartøjer, der er chartret eller leaset af AVS-staten, behandles som »deres fartøjer« til fiskerivirksomhed i dets eksklusive økonomiske zone, forudsat:

at AVS-staten har givet Fællesskabet mulighed for at forhandle en fiskeriaftale, og at Fællesskabet ikke har accepteret tilbuddet,

at mindst 50% af besætningen, inklusive skibsfører og -officerer, er statsborgere i stater, der er part i denne aftale, eller i et OLT,

at AVS-EF-Toldsamarbejdsudvalget har godtaget, at charter- eller leasingaftalen giver AVS-staten passende mulighed for at udvikle sin kapacitet til at fiske for egen regning, ved navnlig at overdrage AVS-staten ansvaret for den sø- og handelsmæssige forvaltning af det fartøj, den har fået stillet til rådighed for et længere tidsrum.

ARTIKEL 4

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

1. Med henblik på anvendelsen af denne protokol anses produkter, som ikke er fuldt ud fremstillet, for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i AVS-staterne, Fællesskabet eller OLT, når betingelserne i listen i bilag II er opfyldt.

Disse betingelser angiver for alle produkter, der er omfattet af denne aftale, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal foretages af materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og de gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis et produkt, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de i listen angivne betingelser er opfyldt, anvendes til fremstilling af et andet produkt, gælder de betingelser, som er angivet for det produkt, i hvilket det indarbejdes, ikke for det, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er blevet anvendt ved fremstillingen af det.

2. Uanset stk. 1 må der dog anvendes materialer uden oprindelsesstatus, som efter betingelserne i listen ikke burde anvendes ved fremstillingen af et givet produkt, forudsat:

a) at deres samlede værdi ikke overstiger 15% af produktets pris ab fabrik

b) at de på listen angivne procentsatser for maksimumsværdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus i ingen tilfælde overstiges ved anvendelse af dette stykke.

3. Stk. 1 og 2 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i artikel 5.

ARTIKEL 5

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

1. Med forbehold af stk. 2 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstrækkelige til at give produkterne oprindelsesstatus, uanset om betingelserne i artikel 4 er opfyldt:

a) behandlinger, som har til formål at sikre, at produkternes tilstand ikke forringes under transport og oplagring (lufttilførsel, strækning, tørring, afkøling, anbringelse i saltvand, svovlholdigt vand eller i vand, der er tilsat andre stoffer, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende)

b) enkle foranstaltninger som afstøvning, sigtning, sortering, klassificering, sammenstilling (herunder samling i sæt), vaskning, maling og tilskæring

c) i) udskiftning af emballage og adskillelse og samling af kolli

ii) enkel aftapning, påfyldning af flakoner, anbringelse i sække, etuier, æsker, på bræt, plader eller bakker mv. samt alle andre enkle emballeringsarbejder

d) anbringelse af mærker, etiketter eller andre lignende kendetegn på selve produkterne eller på deres emballage

e) enkel blanding af produkter, også af forskellig art, når en eller flere af bestanddelene i blandingen ikke opfylder betingelserne i denne protokol for at kunne betragtes som produkter med oprindelsesstatus i en AVS-stat, Fællesskabet eller et OLT

f) enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt

g) kombination af to eller flere af de i litra a) til f) nævnte arbejdsprocesser

h) slagtning af dyr.

2. Alle bearbejdninger eller forarbejdninger af et givet produkt, der udføres enten i AVS-staterne, i Fællesskabet eller i OLT, tages i betragtning samlet, når det bestemmes, om den bearbejdning eller forarbejdning, som det pågældende produkt har undergået, skal anses som utilstrækkelig i henhold til stk. 1.

ARTIKEL 6

Kumulation af oprindelse

Kumulation med OLT og Fællesskabet

1. Materialer med oprindelse i Fællesskabet eller i OLT anses som materialer med oprindelse i AVS-staterne, når de indarbejdes i et produkt, der fremstilles dér. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 5.

2. Bearbejdning eller forarbejdning foretaget i Fællesskabet eller i OLT anses for at være foretaget i AVS-staterne, såfremt materialerne senere bearbejdes eller forarbejdes i AVS-staterne.

Kumulation med Sydafrika

3. Materialer med oprindelse i Sydafrika anses som materialer med oprindelse i AVS-staterne, når de indarbejdes i et produkt, der fremstilles dér, jf. dog stk. 4, 5, 6, 7 og 8. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

4. Produkter, der har opnået oprindelsesstatus i henhold til stk. 3, beholder kun deres oprindelsesstatus i AVS-staterne, hvis den værdi, der er tilført dem dér, overstiger værdien af de anvendte materialer med oprindelse i Sydafrika. Er dette ikke tilfældet, anses de pågældende produkter som havende oprindelse i Sydafrika. Ved bestemmelse af et produkts oprindelse tages der ikke hensyn til materialer med oprindelse i Sydafrika, når materialerne har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i AVS-staterne.

5. Den i stk. 3 nævnte kumulation anvendes først efter 3 år for de produkter, der er anført i bilag XI, og efter 6 år for de produkter, der er anført i bilag XII, regnet fra den midlertidige anvendelse af aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Sydafrikanske Republik. Den i stk. 3 nævnte kumulation anvendes ikke på de produkter, der er anført i bilag XIII.

6. Uanset stk. 5 kan den i stk. 3 nævnte kumulation på anmodning af AVS-staterne anvendes på de produkter, der er anført i bilag XI og XII. AVS-EF-Ambassadørudvalget træffer afgørelse om AVS-staternes anmodninger, produkt for produkt, på basis af en rapport fra AVS-EF-Toldsamarbejdsudvalget i overensstemmelse med artikel 37 i denne protokol. Ved behandlingen af anmodninger tages der hensyn til risikoen for omgåelse af handelsbestemmelserne i aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Sydafrikanske Republik.

7. Den i stk. 3 nævnte kumulation anvendes først på de produkter, der er anført i bilag XIV, når tolden på disse produkter inden for rammerne af aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Sydafrikanske Republik er afviklet. Europa-Kommissionen offentliggør i C-udgaven af De Europæiske Fællesskabers Tidende, fra hvilken dato betingelserne i dette stykke er opfyldt.

8. Den i stk. 3 nævnte kumulation kan kun anvendes, hvor de anvendte sydafrikanske materialer har opnået oprindelsesstatus ved anvendelse af samme oprindelsesregler som dem, der er anført i denne protokol. AVS-staterne giver Fællesskabet detaljerede oplysninger om aftaler og dertil hørende oprindelsesregler, som er indgået med Sydafrika. Europa-Kommissionen offentliggør i C-udgaven af De Europæiske Fællesskabers Tidende , fra hvilken dato AVS-staterne har opfyldt de betingelser, der er fastsat i dette stykke.

9. Bearbejdninger og forarbejdninger, der er udført i Sydafrika, anses for at være udført i en anden stat, der er medlem af toldunionen for Det Sydlige Afrika (SACU), når materialerne senere bearbejdes eller forarbejdes i denne anden SACU-medlemsstat, jf. dog stk. 5 og 7.

10. På anmodning af AVS-staterne anses bearbejdning eller forarbejdning, der er udført i Sydafrika, for at være udført i AVS-staterne, når materialerne senere bearbejdes eller forarbejdes i en AVS-stat inden for rammerne af en aftale om økonomisk regional integration, jf. dog stk. 5 og 7.

AVS-EF-Toldsamarbejdsudvalget træffer afgørelse om AVS-anmodninger i overensstemmelse med artikel 37, medmindre en af parterne specifikt anmoder om, at afgørelsen forelægges AVS-EF-Ministerrådet.

Kumulation med nabo-udviklingslande

11. På AVS-staternes anmodning anses materialer med oprindelse i et nabo-udviklingsland, som ikke er en AVS-stat, men som er en del af en sammenhængende geografisk enhed, som materialer med oprindelse i AVS-staterne, når de indarbejdes i et produkt, der fremstilles dér. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, forudsat:

at den bearbejdning eller forarbejdning, der foretages i AVS-staten, er mere vidtgående end den, der er angivet i artikel 5. Dog skal produkter henhørende under kapitel 50 til 63 i det harmoniserede system tillige i AVS-staten mindst undergå en bearbejdning eller forarbejdning, som medfører, at det fremstillede produkt tariferes under en anden position end den, hvor de til fremstillingen anvendte materialer med oprindelse i et ikke-AVS-udviklingsland tariferes. For produkter, der er anført i bilag IX til denne protokol, gælder kun den specifikke bearbejdning eller forarbejdning, der er angivet i kolonne 3, uanset om der er tale om positionsskift

at AVS-staterne, Fællesskabet og de andre berørte lande har indgået en aftale om passende administrative procedurer, som sikrer, at dette stykke anvendes korrekt.

Dette stykke finder ikke anvendelse på tunfiskprodukter henhørende under HS-kapitel 3 eller 16, risprodukter henhørende under HS-kode 1006 eller tekstilvarer, der er anført i bilag X til denne protokol.

Ved bestemmelse af, om produkterne har oprindelse i ikke-AVS-udviklingslande, anvendes bestemmelserne i denne protokol.

AVS-EF-Toldsamarbejdsudvalget træffer afgørelse om AVS-anmodninger i overensstemmelse med artikel 37, medmindre en af parterne specifikt anmoder om, at afgørelsen forelægges AVS-EF-Ministerrådet.

ARTIKEL 7

Kvalificerende enhed

1. Ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er den kvalificerende enhed det produkt, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger, at:

når et produkt, der består af en gruppe eller samling af artikler, i henhold til det harmoniserede system tariferes under én og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

når en sending består af et antal identiske produkter, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hvert produkt for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2. Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i produktet med hensyn til tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

ARTIKEL 8

Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner, apparater eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i produktets pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner, apparater eller køretøjer.

ARTIKEL 9

Produkter i sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som produkter med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af produkter med oprindelsesstatus og produkter uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af de produkter, der ikke har oprindelsesstatus, ikke overstiger 15% af sættets pris ab fabrik.

ARTIKEL 10

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om et produkt har oprindelsesstatus, er det ikke nødvendigt at undersøge, om følgende, som eventuelt anvendes ved dets fremstilling, har oprindelsesstatus:

a) energi og brændsel

b) anlæg og udstyr

c) maskiner og værktøj

d) varer, som ikke indgår i og ikke er bestemt til at indgå i det pågældende produkts endelige sammensætning.

AFSNIT III

TERRITORIALKRAV

ARTIKEL 11

Territorialitetsprincip

1. Betingelserne i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i AVS-staterne, jf. dog artikel 6.

2. Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er udført fra AVS-staterne, Fællesskabet eller OLT til et andet land, genindføres, anses de som varer uden oprindelsesstatus, jf. dog artikel 6, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at de genindførte varer er de samme varer som dem, der blev udført, og

b) at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for at sikre, at deres tilstand ikke blev forringet, medens de befandt sig i det pågældende land eller blev udført.

ARTIKEL 12

Direkte transport

1. Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til bestemmelserne om handelssamarbejdet i BILAG V, gælder kun for produkter, der opfylder betingelserne i denne protokol, og som med henblik på den i artikel 6 omhandlede kumulation transporteres direkte mellem AVS-staternes, Fællesskabets, OLT's eller Sydafrikas område uden passage af noget andet område. Dog kan produkter, som udgør en samlet sending, transporteres gennem andre landes områder, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring på disse områder, såfremt produkterne forbliver under toldmyndighedernes tilsyn i transit- eller oplagringslandet og ikke dér undergår anden behandling end losning og ladning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem andre landes områder end en AVS-stats, Fællesskabets eller et OLT's område.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for toldmyndighederne i indførselslandet fremlægges:

a) et gennemgående transportdokument, som dækker passagen fra udførselslandet gennem transitlandet, eller

b) en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i) en nøjagtig beskrivelse af produkterne,

ii) datoen for produkternes losning og ladning og, hvis det er relevant, angivelse af de anvendte fartøjers navne eller af de andre anvendte transportmidler og

iii) dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke produkterne har henligget i transitlandet, eller

c) i mangel heraf enhver anden dokumentation.

ARTIKEL 13

Udstillinger

1. Produkter med oprindelsesstatus, der afsendes fra en AVS-stat til en udstilling i et andet land end dem, der er omhandlet i artikel 6, og som efter udstillingen sælges til indførsel i Fællesskabet, opnår ved indførslen de fordele, som følger af bestemmelserne i BILAG V, forudsat at det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at en eksportør har sendt disse produkter fra en AVS-stat til udstillingslandet og har ladet dem udstille dér;

b) at denne eksportør har solgt produkterne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i Fællesskabet;

c) at produkterne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen, og

d) at produkterne fra det tidspunkt, hvor de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2. Der skal udstedes eller udfærdiges et bevis for oprindelse i henhold til bestemmelserne i afsnit IV, og dette bevis skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for de omstændigheder, under hvilke produkterne har været udstillet.

3. Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske produkter, og under hvilke produkterne forbliver under toldkontrol.

AFSNIT IV

BEVIS FOR OPRINDELSE

ARTIKEL 14

Generelle krav

1. Produkter med oprindelse i AVS-staterne er ved indførsel i Fællesskabet omfattet af de fordele, der er følger af bestemmelserne i BILAG V, når der forelægges:

a) et varecertifikat EUR.1 som det, der er vist i bilag IV, eller

b) i de i artikel 19, stk. 1, fastsatte tilfælde en erklæring gengivet i bilag V til denne protokol, som afgives af eksportøren på en faktura, en følgeseddel eller ethvert andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkeligt detaljeret til, at de kan identificeres (i det følgende benævnt »fakturaerklæring«).

2. Uanset stk. 1 er produkter med oprindelsesstatus i den i denne protokol fastlagte betydning omfattet af fordelene i BILAG V i de i artikel 25 omhandlede tilfælde, uden at der skal forelægges nogen af de ovennævnte dokumenter.

ARTIKEL 15

Fremgangsmåde for udstedelse af varecertifikat EUR.1

1. Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2. I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i bilag IV. Formularerne udfyldes i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol. Hvis de udfyldes i hånden, skal udfyldningen ske med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal overstreges.

3. Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal til enhver tid på anmodning af toldmyndighederne i den eksporterende AVS-stat, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle relevante dokumenter, som beviser, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i den eksporterende AVS-stat, hvis de berørte varer kan anses som varer med oprindelse i AVS-staterne eller i et af de i artikel 6 omhandlede andre lande og opfylder de øvrige i denne protokol fastsatte betingelser.

5. De udstedende toldmyndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at varerne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig. De udstedende toldmyndigheder påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

6. Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i certifikatets rubrik 11.

7. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne og stilles til rådighed for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

ARTIKEL 16

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

1. Uanset artikel 15, stk. 7, kan et varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de produkter, som det vedrører, såfremt

a) det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved udførslen, eller

b) det over for toldmyndighederne på fyldestgørende vis godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de varer, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning.

3. Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4. På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«,

»DELIVRE A POSTERIORI«,

»RILASCIATO A POSTERIORI«,

»AFGEGEVEN A POSTERIORI«,

»ISSUED RETROSPECTIVELY«,

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE«,

»+5)?1+; +5 IS; mGI+CS;«,

»EXPEDIDO A POSTERIORI«,

»EMITIDO A POSTERIORI«,

»ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«,

»UTFÄRDAT I EFTERHAND«.

5. Den påtegning, der er omhandlet i stk. 4, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på varecertifikat EUR.1.

ARTIKEL 17

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til de toldmyndigheder, der udstedte det, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndighederne beroende udførselsdokumenter.

2. På duplikateksemplarer, der bliver udstedt på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:

»DUPLIKAT«, »DUPLICATA«, »DUPLICA-

TO«, »DUPLICAAT«, »DUPLICATE«,

»!;I3'C!M?«, »DUPLICADO«, »SEGUN-

DA VIA«, »KAKSOISKAPPALE«.

3. Den påtegning, der er omhandlet i stk. 2, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4. Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato.

ARTIKEL 18

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget bevis for oprindelse

Når varer med oprindelsesstatus er under et toldsteds kontrol i en AVS-stat eller i Fællesskabet, skal det originale varecertifikat EUR.1 kunne erstattes med et andet eller flere andre certifikater med henblik på at sende alle eller nogle af varerne til et andet sted i AVS-staterne eller Fællesskabet. Erstatningscertifikater EUR.1 udstedes af det toldsted, hvis kontrol varerne er undergivet.

ARTIKEL 19

Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring

1. En fakturaerklæring som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra b), kan udfærdiges:

a) af en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 20 eller

b) af enhver eksportør angående enhver sending, der består af en eller flere kolli indeholdende varer med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke overstiger 6 000 EUR.

2. Der kan udfærdiges en fakturaerklæring, hvis de pågældende varer kan anses som varer med oprindelse i AVS-staterne eller i et af de andre i artikel 6 omhandlede lande og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

3. Den eksportør, som udfærdiger en fakturaerklæring, skal til enhver tid på anmodning af toldmyndighederne i udførselslandet kunne fremlægge alle relevante dokumenter, som beviser, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Eksportøren skal udfærdige en fakturaerklæring ved med maskinskrift, stempling eller trykning at anføre den i bilag V gengivne erklæring på fakturaen, følgeseddelen eller et andet handelsdokument, idet der vælges en af de sproglige udgaver, der er vist i nævnte bilag, i overensstemmelse med udførselslandets lovgivning. Hvis erklæringen skrives i hånden, skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver.

5. Fakturaerklæringer skal være forsynet med eksportørens personlige, håndskrevne underskrift. En godkendt eksportør som omhandlet i artikel 20 kan dog undlade at underskrive sådanne erklæringer, forudsat at han skriftligt over for toldmyndighederne i udførselslandet tilkendegiver, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer i hans navn, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

6. Eksportøren kan udfærdige en fakturaerklæring ved udførslen af de varer, som den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at den forelægges i indførselslandet senest to år efter indførslen af de varer, den vedrører.

ARTIKEL 20

Godkendte eksportører

1. Udførselslandets toldmyndigheder kan give enhver eksportør, der hyppigt forsender varer i henhold til bestemmelserne om handelssamarbejdet i BILAG V, tilladelse til at udfærdige fakturaerklæringer uanset de berørte varers værdi. En eksportør, der anmoder om en sådan tilladelse, skal over for toldmyndighederne på fyldestgørende vis give alle nødvendige garantier, således at det kan efterprøves, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

2. Toldmyndighederne kan indrømme status som godkendt eksportør på de betingelser, som de finder hensigtsmæssige.

3. Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et toldgodkendelsesnummer, som skal angives på fakturaerklæringen.

4. Toldmyndighederne kontrollerer, hvordan den godkendte eksportør bruger sin godkendelse.

5. Toldmyndighederne kan når som helst trække godkendelsen tilbage. De skal trække den tilbage, når den godkendte eksportør ikke længere giver de i stk. 1 omhandlede garantier, ikke opfylder de i stk. 2 omhandlede betingelser eller på anden måde gør ukorrekt brug af godkendelsen.

ARTIKEL 21

Gyldigheden af beviset for oprindelse

1. Et bevis for oprindelse er gyldigt i ti måneder fra den dato, hvor det blev udstedt i udførselslandet, og skal inden for samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

2. Beviser for oprindelse, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte sidste frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes ekstraordinære omstændigheder.

3. I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage beviser for oprindelse, når varerne er blevet frembudt for dem inden udløbet af den nævnte frist.

ARTIKEL 22

Transitprocedure

Når varerne ankommer til en anden AVS-stat eller et andet OLT end oprindelseslandet, begynder en ny gyldighedsperiode på 4 måneder på den dato, hvor transitlandets toldmyndigheder i rubrik 7 i varecertifikat EUR.1 påfører:

anmærkningen »transit«

transitlandets navn

det officielle stempel, hvoraf et aftryk i forvejen er stillet til rådighed for Kommissionen i henhold til artikel 31

datoen for påtegningerne.

ARTIKEL 23

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Et bevis for oprindelse fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan kræve en oversættelse af beviset for oprindelse og kan desuden kræve, at indførselsangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at varerne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af BILAG V.

ARTIKEL 24

Indførsel i form af delforsendelser

Når varerne henhørende under afsnit XVI og XVII eller pos. 7308 og 9406 i det harmoniserede system på importørens anmodning og på de af indførselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkår indføres i demonteret eller ikke-monteret stand som omhandlet i punkt 2a i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system, og denne indførsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved indførslen af den første delforsendelse fremlægges et samlet bevis for disse varers oprindelse for toldmyndighederne.

ARTIKEL 25

Undtagelser for bevis på oprindelse

1. Varer, der indgår i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan indføres som varer med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et bevis for oprindelse, forudsat at der er tale om indførsel uden erhvervsmæssig karakter, at det erklæres, at varerne opfylder betingelserne i denne protokol, og at der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår varer sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse CN22/CN23 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2. Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af varer bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3. Desuden må den samlede værdi af disse varer ikke overstige 500 EUR, når der er tale om småforsendelser, eller 1 200 EUR, når der er tale om produkter, der indgår i rejsendes personlige bagage.

ARTIKEL 26

Oplysningsprocedure til kumulationsformål

1. Når artikel 2, stk. 2, og artikel 6, stk. 1, anvendes, stilles beviset for oprindelsesstatus i den i dette bilag anførte forstand for materialer fra de andre AVS-stater, Fællesskabet eller OLT, i form af et varecertifikat EUR.1 eller den i bilag VI A til denne protokol angivne leverandørerklæring, som skal afgives af eksportøren i den stat eller det OLT, hvorfra materialerne kommer.

2. Når artikel 2, stk. 2, artikel 6, stk. 2, og artikel 6, stk. 9, anvendes, stilles beviset for den bearbejdning eller forarbejdning, der er udført i de andre AVS-stater, Fællesskabet, OLT eller Sydafrika, i form af den i bilag VI B til denne protokol angivne leverandørerklæring, som skal afgives af eksportøren i den stat eller det OLT, hvorfra materialerne kommer.

3. Leverandøren skal for hver sending materialer afgive en særskilt leverandørerklæring på fakturaen for den pågældende sending, på et bilag til fakturaen eller på en leveringsseddel eller et andet handelsdokument vedrørende sendingen, som beskriver de pågældende materialer tilstrækkeligt detaljeret til, at de kan identificeres.

4. Leverandørerklæringen kan afgives på en fortrykt formular.

5. Leverandørerklæringen skal underskrives i hånden. Når fakturaen og leverandørerklæringen udstedes pr. edb, behøver leverandørerklæringen imidlertid ikke at blive underskrevet i hånden, såfremt den ansvarlige person i leverandørvirksomheden på fyldestgørende vis identificeres over for toldmyndighederne i den stat, hvor leverandørerklæringen udstedes. De pågældende toldmyndigheder kan fastsætte betingelser for anvendelsen af dette stykke.

6. Leverandørerklæringen forelægges for det kompetente toldsted i den eksporterende AVS-stat, der anmodes om at udstede varecertifikat EUR.1.

7. Leverandørerklæringer og oplysningsformularer, der er udstedt inden denne protokols ikrafttræden i henhold til artikel 23 i protokol nr. 1 til fjerde AVS-EF-konvention, forbliver gyldige.

ARTIKEL 27

Støttedokumenter

De i artikel 15, stk. 3, og artikel 19, stk. 3, omhandlede dokumenter, der benyttes som bevis for, at varer, der er omfattet af et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring, kan betragtes som varer med oprindelse i AVS-stat eller et af de andre i artikel 6 omhandlede lande og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, kan bl.a. omfatte følgende:

a) direkte dokumentation for fremstillingsprocessen for de omhandlede varer hos den pågældende eksportør eller leverandør, f.eks. hidrørende fra hans eksterne eller interne regnskab

b) dokumenter, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i en AVS-stat eller et af de andre i artikel 6 omhandlede lande, hvor disse dokumenter benyttes i overensstemmelse med intern lovgivning

c) dokumenter, der beviser, at en bearbejdning eller forarbejdning af materialerne har fundet sted i en AVS-stat, i Fællesskabet eller i et OLT, og som er udstedt eller udfærdiget i en AVS-stat, Fællesskabet eller i et OLT i overensstemmelse med intern lovgivning

d) varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i AVS-staterne eller i et af de andre i artikel 6 omhandlede lande i overensstemmelse med denne protokol.

ARTIKEL 28

Opbevaring af beviser for oprindelse og støttedokumenter

1. En eksportør, der anmoder om udstedelse af et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare de i artikel 15, stk. 3, omhandlede dokumenter.

2. En eksportør, der udfærdiger en fakturaerklæring, skal i mindst tre år opbevare en genpart af denne fakturaerklæring, samt de i artikel 19, stk. 3, omhandlede dokumenter.

3. De toldmyndigheder i udførselslandet, som udsteder et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare den i artikel 15, stk. 2, omhandlede anmodningsformular.

4. Indførselslandets toldmyndigheder skal i mindst tre år opbevare de varecertifikater EUR.1 og de fakturaerklæringer, der fremlægges for dem.

ARTIKEL 29

Uoverensstemmelser og formelle fejl

1. Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et bevis for oprindelse og oplysningerne i de dokumenter, der forelægges toldstedet med henblik på opfyldelse af formaliteterne i forbindelse med indførsel af varerne, medfører dette ikke i sig selv, at et bevis for oprindelse er ugyldigt, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet svarer til de frembudte varer.

2. Klare formelle fejl som maskinskrivningsfejl på et bevis for oprindelse bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

ARTIKEL 30

Beløb udtrykt i euro

1. De beløb, der skal benyttes i en given medlemsstats nationale valuta, er modværdien i den pågældende nationale valuta af de i euro udtrykte beløb på den første hverdag i oktober 1999.

2. De i euro udtrykte beløb og disses modværdi i nogle af EF-medlemsstaternes nationale valutaer kan om nødvendigt ændres af Fællesskabet og meddeles Toldsamarbejdsudvalget senest en måned, inden de får gyldighed. Som led i denne nyvurdering sikrer Fællesskabet, at der ikke finder nogen nedgang sted i de beløb, der skal benyttes i en given national valuta, og overvejer desuden, om det er ønskeligt at bevare de berørte beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i euro udtrykte beløb.

3. Er varerne faktureret i en anden EF-medlemsstats valuta, skal indførselslandet godkende det beløb, som meddeles af den pågældende medlemsstat.

AFSNIT V

ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

ARTIKEL 31

Gensidig bistand

1. AVS-staterne tilsender Kommissionen aftryk af de anvendte stempler sammen med en fortegnelse over adresserne på de toldmyndigheder, der er kompetente til at udstede varecertifikater EUR.1 og til efterfølgende at kontrollere varecertifikater EUR.1 og fakturaerklæringer.

Fra den dato, hvor Kommissionen modtager oplysningerne, accepteres varecertifikater EUR.1 og fakturaerklæringer med henblik på anvendelse af præferenceordningen.

Kommissionen fremsender nævnte oplysninger til medlemsstaternes toldmyndigheder.

2. For at sikre en korrekt anvendelse af denne protokol yder Fællesskabet, OLT og AVS-staterne gennem de kompetente toldmyndigheder hinanden gensidig bistand ved kontrollen af ægtheden af varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer og af rigtigheden af de oplysninger, der er anført i disse dokumenter.

De adspurgte myndigheder meddeler alle relevante oplysninger om de nærmere omstændigheder, hvorunder varen er blevet fremstillet, idet de navnlig oplyser, på hvilke vilkår oprindelsesreglerne er blevet overholdt i de forskellige berørte AVS-stater, medlemsstater samt OLT.

ARTIKEL 32

Kontrol af beviser for oprindelse

1. Efterfølgende kontrol af beviser for oprindelse foretages ved stikprøver, og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de berørte varers oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.

2. Med henblik på gennemførelsen af stk. 1 skal indførselslandets toldmyndigheder returnere varecertifikatet EUR.1 eller fakturaerklæringen eller sende en kopi af disse dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder, i givet fald med angivelse af årsagerne til, at der anmodes om kontrol. Samtlige dokumenter og oplysninger, som myndighederne er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i beviset for oprindelse er ukorrekte, fremsendes til støtte for anmodningen om kontrol.

3. Kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4. Hvis indførselslandets toldmyndigheder beslutter at suspendere præferencebehandlingen af de berørte varer, medens de afventer resultatet af kontrollen, skal de tilbyde at frigive varerne til importøren, idet de træffer de sikkerhedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5. De toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, skal underrettes om resultaterne af denne kontrol hurtigst muligt. Det skal klart fremgå, om dokumenterne er ægte, og om de berørte varer kan anses som varer med oprindelsesstatus i AVS-staterne eller i et af de andre i artikel 6 omhandlede lande og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

6. Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder regnet fra datoen for anmodningen om kontrol, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller varernes virkelige oprindelse, afslår indførselslandet toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder.

7. Hvis det af kontrolproceduren eller andre foreliggende oplysninger synes at fremgå, at bestemmelserne i denne protokol overtrædes, skal AVS-staten på eget initiativ eller efter anmodning fra Fællesskabet hurtigt foretage eller lade foretage passende undersøgelser for at afsløre og forhindre sådanne overtrædelser, og med henblik herpå kan AVS-staten opfordre Fællesskabet til at deltage i undersøgelsen.

ARTIKEL 33

Kontrol af leverandørerklæringer

1. Kontrol af leverandørerklæringer kan foretages ved stikprøver og i øvrigt, når indførselsstatens toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed eller om rigtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne vedrørende de berørte materialers faktiske oprindelse.

2. De toldmyndigheder, til hvem der indgives en leverandørerklæring, kan anmode toldmyndighederne i den stat, hvor erklæringen er afgivet, om at udstede en oplysningsformular, der er vist i bilag VII til denne protokol. Alternativt kan de toldmyndigheder, til hvem der indgives en leverandørerklæring, anmode eksportøren om at fremlægge en oplysningsformular, som er udstedt af toldmyndighederne i den stat, hvor erklæringen er afgivet.

En kopi af oplysningsformularen opbevares i mindst tre år af det toldsted, der har udstedt den.

3. Toldmyndighederne i indførselsstaten underrettes om resultatet af kontrollen så hurtigt som muligt. Det skal klart fremgå af svaret, om erklæringen vedrørende materialernes status er korrekt.

4. Af kontrolhensyn skal leverandørerne i mindst tre år opbevare en kopi af det dokument, der indeholder erklæringen, samt alt nødvendigt bevismateriale, som viser materialernes faktiske oprindelse.

5. Toldmyndighederne i den stat, hvor leverandørerklæringen er afgivet, er berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol, som de finder hensigtsmæssig, for at kontrollere rigtigheden af leverandørerklæringen.

6. Ethvert varecertifikat EUR.1 eller enhver fakturaerklæring, som er udstedt eller udfyldt på grundlag af en urigtig leverandørerklæring, betragtes som ugyldig.

ARTIKEL 34

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 32 og 33 fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges mellem de toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for kontrollens gennemførelse, eller hvis der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges disse for Toldsamarbejdsudvalget.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

ARTIKEL 35

Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for varer.

ARTIKEL 36

Frizoner

1. AVS-staterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at varer, der udføres på grundlag af bevis for oprindelse eller en leverandørerklæring, og som under transporten indføres i en frizone beliggende på deres område, ikke ombyttes med andre varer og ikke dér undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2. Som undtagelse fra stk. 1 skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt varecertifikat EUR.1 for varer med oprindelsesstatus, der er indført i en frizone på grundlag af et bevis for oprindelse, og som undergår behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, varerne undergår, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

ARTIKEL 37

Toldsamarbejdsudvalget

1. Der nedsættes et toldsamarbejdsudvalg, i det følgende benævnt »udvalget«, der skal varetage det administrative samarbejde med sigte på en korrekt og ensartet anvendelse af denne protokol samt andre opgaver på toldområdet, som det måtte få overdraget.

2. Udvalget undersøger regelmæssigt, hvilke følger oprindelsesreglernes anvendelse har for AVS-staterne, særlig de mindst udviklede AVS-stater, og udarbejder henstillinger til Ministerrådet om egnede foranstaltninger.

3. Udvalget træffer afgørelse om kumulation på de i artikel 6 fastsatte betingelser.

4. Udvalget træffer afgørelse om undtagelser fra denne protokol på de i artikel 38 fastsatte betingelser.

5. Udvalget træder sammen regelmæssigt, navnlig for at forberede Ministerrådets afgørelser i medfør af artikel 40.

6. Udvalget består på den ene side af eksperter fra medlemsstaterne og tjenestemænd fra Kommissionen, som beskæftiger sig med toldspørgsmål, og på den anden side af eksperter, der repræsenterer AVS-staterne, og embedsmænd fra regionale grupper af AVS-stater, som beskæftiger sig med toldspørgsmål. Udvalget kan om nødvendigt inddrage passende sagkundskab.

ARTIKEL 38

Undtagelser

1. Udvalget kan træffe afgørelse om undtagelser fra denne protokol, når udviklingen af eksisterende industrier eller oprettelsen af nye industrier berettiger hertil.

En AVS-stat, der anmoder om en undtagelse, underretter inden eller samtidig med, at sagen forelægges udvalget, Fællesskabet om anmodningen og begrunder denne i overensstemmelse med stk. 2.

Fællesskabet imødekommer enhver anmodning om undtagelse fra AVS-staterne, der er behørigt begrundet i overensstemmelse med denne artikel, og som ikke alvorligt skader en industri, der er etableret i Fællesskabet.

2. For at lette udvalgets behandling af anmodninger om undtagelse meddeler AVS-staten til støtte for sin anmodning og ved anvendelse af formularen i bilag VIII til denne protokol så fuldstændige oplysninger som muligt, idet især følgende angives:

beskrivelse af det færdige produkt

beskaffenhed og mængde af materialer med oprindelse i tredjelande

beskaffenhed og mængde af materialer med oprindelse i AVS-staterne, Fællesskabet eller OLT, eller som er forarbejdet dér

fremstillingsproces

merværdi

antal beskæftigede i den pågældende virksomhed

det forventede omfang af udførslen til Fællesskabet

andre muligheder for forsyning med råvarer

begrundelse for længden af den ønskede periode på baggrund af bestræbelserne for at finde nye forsyningskilder

andre bemærkninger.

Samme regler gælder for anmodninger om forlængelse.

Udvalget kan ændre formularen.

3. Ved behandlingen af anmodningerne tages der navnlig hensyn til:

a) den eller de berørte AVS-staters udviklingsniveau og geografiske beliggenhed

b) tilfælde, hvor anvendelse af de eksisterende oprindelsesregler i mærkbar grad vil kunne påvirke en i en AVS-stat eksisterende industris mulighed for at fortsætte sin udførsel til Fællesskabet, og navnlig tilfælde, hvor anvendelsen vil kunne medføre ophør af aktiviteter

c) særlige tilfælde, hvor det klart kan bevises, at oprindelsesreglerne vil være en hindring for betydelige investeringer inden for en bestemt industri, og hvor en undtagelse, der virker fremmende for realiseringen af investeringsprogrammet, vil gøre det muligt at opfylde disse regler etapevis.

4. I hvert enkelt tilfælde skal det undersøges, om ikke reglerne om kumulation af oprindelse kan løse problemet.

5. Såfremt en anmodning om undtagelse vedrører en af de mindst udviklede AVS-stater eller en AVS-østat, skal anmodningen desuden behandles velvilligt, idet der navnlig tages hensyn til:

a) de økonomiske og sociale, herunder navnlig beskæftigelsesmæssige, følger af den afgørelse, der skal træffes

b) nødvendigheden af at indrømme en undtagelse i en vis periode af hensyn til den pågældende AVS-stats særlige situation og dens vanskeligheder.

6. Ved behandlingen af anmodningerne tages der i hvert enkelt tilfælde navnlig hensyn til muligheden af at give oprindelsesstatus til varer, til hvis fremstilling der er medgået materialer med oprindelse i tilgrænsende udviklingslande, de mindst udviklede lande eller udviklingslande, med hvilke en eller flere AVS-stater har særlige forbindelser, forudsat at der kan etableres et tilfredsstillende administrativt samarbejde.

7. Uanset stk. 1 til 6 indrømmes undtagelsen, når merværdien for varer uden oprindelsesstatus, der anvendes i den eller de pågældende AVS-stater, er på mindst 45% af det færdige produkts værdi, forudsat at undtagelsen ikke er af en sådan art, at den alvorligt vil kunne skade en økonomisk sektor i Fællesskabet eller i en eller flere medlemsstater.

8. Uanset stk. 1 til 7 indrømmes der kun undtagelser for tunfiskekonserves og stykker af tun inden for et årligt kontingent på 8 000 tons for tunfiskekonserves og et årligt kontingent på 2 000 tons for stykker af tun.

AVS-staterne forelægger under overholdelse af ovennævnte kontingenter anmodninger om sådanne undtagelser for udvalget, som indrømmer dem automatisk og sætter dem i kraft ved en afgørelse.

9. Udvalget træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der træffes en afgørelse hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 75 hverdage efter, at udvalgets EF-formand har modtaget anmodningen. Underretter Fællesskabet ikke AVS-staterne om sin holdning til anmodningen inden udløbet af denne frist, anses anmodningen for at være taget til følge. Såfremt der ikke træffes en afgørelse af udvalget, træffer Ambassadørudvalget afgørelse senest en måned efter, at det har fået sagen forelagt.

10.

a) Undtagelsens gyldighed fastsættes i hvert enkelt tilfælde af udvalget, generelt 5 år.

b) Afgørelsen om undtagelse kan indeholde bestemmelser om videreførelse, uden at udvalget nødvendigvis skal træffe en ny afgørelse, forudsat at den eller de berørte AVS-stater tre måneder inden hver periodes udløb fører bevis for, at de stadig ikke er i stand til at opfylde de bestemmelser i denne protokol, hvorfra der er gjort undtagelse.

Såfremt der rejses indsigelser mod forlængelsen, behandles disse hurtigst muligt af udvalget, som beslutter, hvorvidt undtagelsen skal forlænges. Udvalget går frem som omhandlet i stk. 9. Der træffes alle nødvendige foranstaltninger til at undgå, at anvendelsen af undtagelsen afbrydes.

c) I løbet af de i litra a) og b) nævnte perioder kan udvalget foretage en fornyet behandling af betingelserne for undtagelsens anvendelse, hvis det viser sig, at der er sket en betydelig ændring i de forhold, der har ligget til grund for indrømmelsen. Efter denne behandling kan udvalget beslutte at ændre sin afgørelse med hensyn til undtagelsens anvendelsesområde eller enhver anden betingelse, der tidligere er fastsat.

AFSNIT VI

CEUTA OG MELILLA

ARTIKEL 39

Særlige betingelser

1. Udtrykket »Fællesskabet« i denne protokol omfatter ikke Ceuta og Melilla. Udtrykket »produkter med oprindelse i Fællesskabet« omfatter ikke varer med oprindelse på Ceuta og Melilla.

2. Denne protokols bestemmelser finder tilsvarende anvendelse ved afgørelsen af, om varer, der indføres til Ceuta og Melilla, kan anses for at have oprindelse i AVS-staterne.

3. Såfremt varer, der er fuldt ud fremstillet i Ceuta og Melilla, i OLT eller i Fællesskabet, bearbejdes eller forarbejdes i AVS-staterne, anses de som værende fuldt ud fremstillet i AVS-staterne.

4. Bearbejdning eller forarbejdning foretaget i Ceuta og Melilla, i OLT eller i Fællesskabet anses for at være foretaget i AVS-staterne, såfremt materialerne senere bearbejdes eller forarbejdes i AVS-staterne.

5. Ved anvendelsen af stk. 3 og 4, betragtes de utilstrækkelige arbejdsprocesser i artikel 5 ikke som bearbejdning eller forarbejdning.

6. Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt område.

AFSNIT VII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

ARTIKEL 40

Revision af oprindelsesreglerne

Ministerrådet undersøger hvert år, eller hver gang AVS-staterne eller Fællesskabet anmoder derom i overensstemmelse med artikel 7 i BILAG V, anvendelsen af denne protokols bestemmelser og bestemmelsernes økonomiske virkninger med henblik på at foretage eventuelle nødvendige ændringer eller tilpasninger.

Ministerrådet tager bl.a. hensyn til den teknologiske udviklings indvirkning på oprindelsesreglerne.

Afgørelserne træder i kraft hurtigst muligt.

ARTIKEL 41

Bilag

Bilagene til denne protokol udgør en integrerende del heraf.

ARTIKEL 42

Gennemførelse af denne protokol

Fællesskabet og AVS-staterne træffer hver især de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne protokol.BILAG I TIL PROTOKOL NR. 1

Indledende noter til listen i bilag II

Note 1:

Listen angiver de betingelser, der skal være opfyldt, for at varer kan anses for at være tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede i den i artikel 4 i denne protokol anførte forstand.

Note 2:

1. I de to første kolonner på listen beskrives det fremstillede produkt. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives produktbeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de to første kolonner er en regel specificeret i kolonne 3 eller 4. Når der i nogle tilfælde står et »ex« før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 eller 4 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

2. Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og produktbeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4 anvendelse på alle varer, der i henhold til det harmoniserede system tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

3. Når der er forskellige regler på listen for forskellige varer inden for en position, indeholder hver »indrykning« beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4.

4. Hvis der i forbindelse med en angivelse i de første to kolonner er specificeret en regel i både kolonne 3 og kolonne 4, kan eksportøren vælge at anvende enten reglen i kolonne 3 eller reglen i kolonne 4. Hvis der ikke er angivet nogen oprindelsesregel i kolonne 4, skal reglen i kolonne 3 anvendes.

Note 3:

1. Bestemmelserne i denne protokols artikel 4 angående varer, der efter at have opnået oprindelsesstatus, benyttes til fremstilling af andre varer, finder anvendelse, uanset om oprindelsesstatus er opnået på den fabrik, hvor disse varer benyttes, eller på en anden fabrik i Fællesskabet eller AVS-staterne.

Eksempel:

En maskine, der henhører under pos. 8407, for hvilken det i reglen hedder, at værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40% af prisen ab fabrik, fremstilles af »andet legeret stål groft tildannet ved smedning«, der henhører under pos. 7224.

Hvis smedningen er foretaget i Fællesskabet på grundlag af en barre uden oprindelsesstatus, har smedeemnet allerede fået oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex 7224 på listen. Smedeemnet anses så for at have oprindelsesstatus ved beregningen af værdien af maskinen, uanset om denne er fremstillet på den samme fabrik eller på en anden fabrik i Fællesskabet. Ved bestemmelsen af værdien af de af de anvendte materialer, der ikke har oprindelsesstatus, skal der således ikke tages hensyn til værdien af barren uden oprindelsesstatus.

2. Reglen på listen angiver den nødvendige mindstegrad af bearbejdning eller forarbejdning, og en større grad af bearbejdning eller forarbejdning giver derfor oprindelsesstatus; derimod kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Med andre ord: når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en given regel kan anvendes på et bestemt trin af dets fremstilling, kan det også anvendes på et tidligere stadium i fremstillingen, men derimod ikke på et senere stadium.

3. Såfremt en regel angiver »fremstilling på basis af alle materialer«, kan, med forbehold af note 3.2, også materialer, der henhører under samme position som varen, anvendes, jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen. Ved »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under position . . .« forstås imidlertid, at kun materialer, der tariferes under samme position som varen med en anden beskrivelse end produktbeskrivelsen i kolonne 2 på listen, kan anvendes.

4. Når det i en regel på listen specificeres, at et produkt må fremstilles af mere end ét materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Reglen betyder naturligvis ikke, at alle materialerne skal anvendes samtidig.

Eksempel:

I reglen for vævede stoffer henhørende under pos. 5208 til 5212 hedder det, at naturlige fibre kan anvendes, og at bl.a. kemikalier også kan anvendes. Dette indebærer ikke, at både naturlige fibre og kemikalier skal anvendes, men at et af dem eller begge må anvendes.

5. Når det i en regel på listen hedder, at et produkt skal være fremstillet af et bestemt materiale, er denne betingelse ikke til hinder for, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen (jf. også note 6.3. angående tekstiler).

Eksempel:

Reglen angående tilberedte fødevarer under pos. 1904, hvorefter anvendelse af korn og kornprodukter udtrykkeligt er udelukket, er ikke til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemikalier og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet på basis af korn.

Dette gælder dog ikke for varer, der - selv om de ikke må fremstilles af det bestemte materiale, der er nævnt på listen - på et tidligere fremstillingstrin må fremstilles af et materiale af samme art.

Eksempel:

Hvis det kun er tilladt at anvende garn uden oprindelsesstatus til fremstilling af artikler som f.eks. en beklædningsgenstand henhørende under ex kapitel 62 fremstillet af fiberdug, er det ikke muligt at starte med fiberdug, selv om fiberdug normalt ikke må fremstilles af garn. I sådanne tilfælde vil udgangsmaterialet normalt skulle være stadiet inden garnet, dvs. fiberstadiet.

6. Når der i en regel på listen angives to procentsatser for maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procentsatser ikke lægges sammen. Maksimumsværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må med andre ord aldrig være højere end den højeste af de angivne procentsatser. Endvidere må de enkelte procentsatser ikke overskrides for de bestemte materialer, de gælder for.

Note 4:

1. »Naturlige fibre« anvendes i listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre. De er begrænset til stadiet, inden spinding foretages, herunder også affald, og omfatter, medmindre andet er angivet, også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde beredt, men ikke spundet.

2. »Naturlige fibre« omfatter også hestehår henhørende under pos. 0503 og natursilke henhørende under pos. 5002 og 5003 samt uld og fine eller grove dyrehår under pos. 5101 til 5105, bomuld under pos. 5201 til 5203 og andre vegetabilske fibre under pos. 5301 til 5305.

3. »Spindeopløsninger«, »kemikalier« og »materialer til papirfremstilling« anvendes i listen til beskrivelse af materialer ikke tariferet i kapitel 50 til 63, som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller -garn.

4. »Korte kemofibre« anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under pos. 5501 til 5507.

Note 5:

1. Når der for et bestemt produkt er henvist til denne note, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på basistekstilmaterialer anvendt til fremstilling af dette produkt, som sammenlagt udgør 10% eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer (jf. også note 5.3 og 5.4).

2. Den i note 5.1 nævnte tolerancemargen kan imidlertid kun anvendes på blandede varer, der er fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

natursilke

uld

grove dyrehår

fine dyrehår

hestehår

bomuld

materialer til papirfremstilling og papir

hør

hamp

jute og andre bastfibre

sisal og andre agavefibre

kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

endeløse syntetiske fibre

endeløse regenererede fibre

strømførende fibre

korte syntetiske fibre af polypropylen

korte syntetiske fibre af polyester

korte syntetiske fibre af polyamid

korte syntetiske fibre af polyacrylnitril

korte syntetiske fibre af polyimid

korte syntetiske fibre af polytetraflouorethylen

korte syntetiske fibre af polyphenylensulphid

korte syntetiske fibre af polyvinylchlorid

andre korte syntetiske fibre

korte regenererede fibre af viskose

andre korte regenererede fibre

garn af polyurethan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet

garn af polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet

varer henhørende under pos. 5605 (metalliseret garn), hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie

andre varer henhørende under pos. 5605.

Eksempel:

Garn henhørende under pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor kan korte syntetiske fibre uden oprindelsesstatus, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), anvendes med op til 10 vægtprocent af garnet.

Eksempel:

Vævet stof henhørende under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under pos. 5107 og garn af korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5509, er et blandet stof. Derfor kan garn af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), eller uldgarn, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding), eller en kombination af disse to garntyper anvendes med op til 10 vægtprocent af stoffet.

Eksempel:

Tuftet tekstilstof henhørende under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun et blandet produkt, når bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof, fremstillet af garner, der tariferes under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.

Eksempel:

Hvis det pågældende tuftede tekstilstof er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre henhørende under pos. 5407, er der klart tale om anvendelse af to særskilte basistekstilmaterialer, og det tuftede tekstilstof er derfor et blandet produkt.

3. For varer, hvori der indgår »garn af polyurethan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet«, er tolerancemargenen 20% med hensyn til dette garn.

4. For varer, hvori der indgår »strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie«, er tolerancemargenen 30% med hensyn til denne strimmel.

Note 6:

1. For de tekstilvarer, der i listen er markeret med en fodnote med henvisning til denne indledende note, kan besætningsartikler og tilbehør af tekstilmaterialer, som ikke opfylder reglen på listen i kolonne 3 for det fremstillede produkt, anvendes, forudsat at deres vægt ikke overstiger 10% af den samlede vægt af alle de medgåede tekstilmaterialer.

Besætningsartikler og tilbehør af tekstilmaterialer er dem, der er tariferet i kapitel 50 til 63. For- og mellemfor betragtes ikke som besætningsartikler eller tilbehør.

2. Besætningsartikler og tilbehør, der ikke er fremstillet af tekstilmateriale, og andre anvendte materialer, som ikke indeholder tekstilmateriale, skal ikke opfylde betingelserne i kolonne 3, selv om de falder uden for anvendelsesområdet for note 3.5.

3. I overensstemmelse med note 3.5 kan besætningsartikler og tilbehør uden oprindelsesstatus, der ikke er fremstillet af tekstilmateriale, eller andre varer uden oprindelsesstatus, som ikke indeholder tekstilmaterialer, dog anvendes frit, når de ikke kan fremstilles af de i kolonne 3 anførte materialer.

Hedder det f.eks.1) i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. en bluse, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da de ikke kan fremstilles af tekstilmateriale.

4. Når der gælder en procentregel, skal der tages hensyn til værdien af besætningsartikler og tilbehør ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har oprindelsesstatus.

Note 7:

1. Som »særlige processer« (pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner2)

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturlige aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

i) isomerisation.

2. Som »særlige processer« (pos. 2710, 2711 og 2712) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner3)

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturlige aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

i) isomerisation

j) kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: afsvovling ved anvendelse af hydrogen, når produkternes svovlindhold derved reduceres med mindst 85% (metode ASTM D 1266-59 T)

k) kun for varer henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel filtrering

l) kun for tunge olier henhørende under pos. 2710: hydrogenbehandling - dog ikke afsvovling - ved hvilken hydrogenen ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250° C deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator. Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex 2710 (f.eks. hydrofinishing eller affarvning) med henblik på forbedring af farven eller stabiliteten betragtes ikke som særlige processer

m) kun for brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter ASTM D 86 op til 300° C overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillation)

n) kun for andre tunge olier end gasolier og brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning.

3. For pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403 giver simple arbejdsprocesser såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af varer med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser, ikke oprindelsesstatus.BILAG II TIL PROTOKOL NR. 1

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger,
som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå,
for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus

De på listen opførte produkter er ikke alle omfattet af aftalen. Der henvises derfor til de øvrige dele af aftalen.

HS-position

Produktbeskrivelse

Bearbejdning eller forarbejdning af materialer uden oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt oprindelsesstatus

(1)

(2)

(3) eller (4)

       

Kapitel 01

Levende dyr

Alle anvendte dyr, der henhører under kapitel 01, skal være fuldt ud fremstillet

 

Kapitel 02

Kød og spiseligt slagteaffald

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 01 og 02, skal være fuldt ud fremstillet

 

Kapitel 03

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 03, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 04

Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 04, skal være fuldt ud fremstillet

 

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 04, skal være fuldt ud fremstillet

- alle anvendte frugtsafter, (undtagen ananas-, lime- eller grapefrugtsafter), der henhører under pos. 2009, skal have oprindelsesstatus, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 05

Produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 05, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 0502

Bearbejdede svine- og vildsvinebørster

Rensning, desinficering, sortering og glatning af svine- og vildsvinebørster

 

Kapitel 06

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder o. lign.; afskårne blomster og blade

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 06, skal være fuldt ud fremstillet

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 07

Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 07, skal være fuldt ud fremstillet

 

Kapitel 08

Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer skal være fuldt ud fremstillet

- værdien af materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 09

Kaffe, te, maté og krydderier, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 09, skal være fuldt ud fremstillet

 

0901

Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet

Fremstilling på basis af alle materialer

 

0902

Te, også aromatiseret

Fremstilling på basis af alle materialer

 

ex 0910

Blandinger af krydderier

Fremstilling på basis af alle materialer

 

Kapitel 10

Korn

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 10, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 11

Mølleriprodukter; malt; stivelse; inulin; hvedegluten, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken al anvendt korn, grøntsager, rødder og rodknolde, der henhører under pos. 0714, eller anvendt frugt skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 1106

Mel og pulver af tørrede bælgfrugter, henhørende under pos. 0713, afbælgede

Tørring og formaling af bælgfrugter, der henhører under pos. 0708

 

Kapitel 12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; planter til industriel og medicinsk brug; halm og foderplanter

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 12, skal være fuldt ud fremstillet

 

1301

Schellak o.lign.; vegetabilske carbohydratgummier, naturharpikser, gummiharpikser og oleoresiner (f.eks. balsamer)

Fremstilling, ved hvilken værdien af materialer, der henhører under pos. 1301, ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

   
 

- Planteslimer og gelatineringsmidler, modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer

Fremstillet på basis af ikke-modificerede planteslimer og gelatineringsmidler

 
 

- Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 14

Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 14, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 15

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

1501

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503:

   
 

- Ben og destruktionsfedt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 0203, 0206 eller 0207, eller ben, der henhører under pos. 0506

 
 

- Andre produkter

Fremstilling på basis af kød og spiseligt slagteaffald af svin, der henhører under pos. 0203 eller 0206, eller af kød og spiseligt slagteaffald af fjerkræ, der henhører under pos. 0207

 

1502

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra produkter henhørende under pos. 1503:

   
 

- Ben og destruktionsfedt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 0201, 0202, 0204 eller 0206, eller ben, der henhører under pos. 0506

 
 

- Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 02, skal være fuldt ud fremstillet

 

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

   
 

- Fraktioner i fast form

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1504

 
 

- Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 02 og 03, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 1505

Raffineret lanolin

Fremstilling på basis af uldfedt, rå, der henhører under pos. 1505

 

1506

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

   
 

- Fraktioner i fast form

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1506

 
 

- Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 02, skal være fuldt ud fremstillet

 

1507 til 1515

Vegetabilske olier og fraktioner deraf:

   
 

- Sojabønneolie, jordnøddeolie, palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie, træolie, oiticicaolie, myrtevoks, japanvoks, fraktioner af jojobaolie og olie til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 
 

- Fraktioner i fast form, undtagen fraktioner af jojobaolie

Fremstilling på basis af andre materialer, der henhører under pos. 1507 til 1515

 
 

- Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken alle de anvendte vegetabilske materialer skal være fuldt ud fremstillet

 

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 02, skal være fuldt ud fremstillet

- alle de anvendte vegetabilske materialer skal være fuldt ud fremstillet. Dog kan materialer, der henhører under pos. 1507, 1508, 1511 og 1513, anvendes

 

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 02 og 04, skal være fuldt ud fremstillet

- alle de anvendte vegetabilske materialer skal være fuldt ud fremstillet. Dog kan materialer, der henhører under pos. 1507, 1508, 1511 og 1513, anvendes

 

Kapitel 16

Tilberedte produkter af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

Fremstilling på basis af dyr, der henhører under kapitel 01. Alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 03, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 17

Sukker og sukkerprodukter, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 1701

Rør- og roesukker samt kemisk rent sukker, i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel:

   
 

- Kemisk ren maltose og fructose

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1702

 
 

- Andet sukker i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af materialer, der henhører under kapitel 17 ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer skal have oprindelsesstatus

 

ex 1703

Melasse, hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af materialer, der henhører under kapitel 17 ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

1704

Sukkerprodukter uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 18

Kakao og tilberedte produkter deraf

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet:

   
 

- Maltekstrakt

Fremstilling på basis af korn, der henhører under kapitel 10

 
 

- Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre produkter) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt:

   
 

- Med indhold af kød, slagteaffald, fisk, krebsdyr eller bløddyr på 20 vægtprocent eller derunder

Fremstilling, ved hvilken det korn og de afledte produkter heraf, der anvendes (undtagen hård hvede og afledte produkter heraf), skal være fuldt ud fremstillet

 
 

- med indhold af kød, slagteaffald, fisk, krebsdyr eller bløddyr på over 20 vægtprocent

Fremstilling, ved hvilken:

- det korn og de afledte produkter heraf, der anvendes (undtagen hård hvede og afledte produkter heraf), skal være fuldt ud fremstillet

- alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 02 og 03, skal være fuldt ud fremstillet

 

1903

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel o.lign.

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen kartoffelstivelse, der henhører under pos. 1108

 

1904

Produkter fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling:

- på basis af materialer, der ikke henhører under pos. 1806

- ved hvilken det anvendte korn eller mel (undtagen hård hvede og afledte produkter heraf og majs af arten Zea indurata) skal være fuldt ud fremstillet1)

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art, der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende produkter af mel eller stivelse

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under kapitel 11

 

ex Kapitel 20

Produkter af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele undtagen:

Fremstilling, ved hvilken de anvendte grøntsager, nødder og frugter skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 2001

Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5% vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 2004 og

ex 2005

Kartofler i form af mel eller flager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

2006

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede)

Fremstilling, ved hvilken værdien af materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

2007

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

ex 2008

- Nødder, uden indhold af tilsat sukker eller alkohol

Fremstilling, ved hvilken værdien af de anvendte nødder og olieholdige frø, der henhører under pos. 0801, 0802 og 1202 til 1207 og har oprindelsesstatus, overstiger 60% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Jordnøddesmør; blandinger på basis af korn; palmehjerter; majs

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 
 

- Andre produkter end frugt og nødder, kogt på anden måde end i vand eller ved dampkogning, uden indhold af tilsat sukker, frosne

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

2009

Frugt- og grøntsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 21

Diverse produkter fra næringsmiddelindustrien, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt produkter tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- den anvendte cikorie skal være fuldt ud fremstillet

 

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep:

   
 

- Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Sennepsmel eller tilberedt sennep kan dog anvendes

 
 

- Sennepsmel og tilberedt sennep

Fremstilling på basis af alle materialer

 

ex 2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen tilberedte eller konserverede grøntsager, der henhører under pos. 2002 til 2005

 

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 22

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- druerne eller de af druerne afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet

 

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

- alle anvendte frugtsafter, (undtagen ananas-, lime- eller grapefrugtsafter) skal have oprindelsesstatus

 

2207

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80% vol eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

Fremstilling:

- på basis af materialer, der ikke henhører under pos. 2207 eller 2208

- ved hvilken druerne eller de af druer afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet, eller ved hvilken arrak, såfremt alle de andre anvendte materialer allerede har oprindelsesstatus, kan anvendes i et forhold, der ikke overstiger 5% vol.

 

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80% vol; spiritus, likører og andre spiritusholdige drikkevarer

Fremstilling:

- på basis af materialer, der ikke henhører under pos. 2207 eller 2208,

- ved hvilken druerne eller de af druer afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet, eller ved hvilken arrak, såfremt alle de andre anvendte materialer allerede har oprindelsesstatus, kan anvendes i et forhold, der ikke overstiger 5% vol.

 

ex Kapitel 23

Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 2301

Hvalmel; mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 02 og 03, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 2303

Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse (bortset fra koncentreret majsstøbevand), med proteinindhold beregnet på grundlag af tørstofindholdet, på over 40 vægtprocent

Fremstilling, ved hvilken al anvendt majs skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 2306

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvindingen af olivenolie, med indhold af olivenolie på over 3%

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte oliven skal være fuldt ud fremstillet

 

2309

Tilberedt dyrefoder

Fremstilling, ved hvilken:

- alt korn, sukkermelasse, kød eller mælk skal have oprindelsesstatus

- alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 03, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 24

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 24, skal være fuldt ud fremstillet

 

2402

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

Fremstilling, ved hvilken mindst 70% vægtprocent af anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald, der henhører under pos. 2401, skal have oprindelsesstatus

 

ex 2403

Røgtobak

Fremstilling, ved hvilken mindst 70% vægtprocent af anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald, der henhører under pos. 2401, skal have oprindelsesstatus

 

ex Kapitel 25

Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 2504

Naturlig krystallinsk grafit med beriget kulindhold, renset og malet

Berigelse af kulindholdet, rensning og maling af krystallinsk rågrafit

 

ex 2515

Marmor, groft tildannet, også ved savning, til blokke eller til kvadratiske eller rektangulære plader, af tykkelse højst 25 cm

Tildannelse af marmor, også ved savning, (eventuelt allerede udsavet), af tykkelse over 25 cm

 

ex 2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, groft tildannet, også ved savning, til blokke eller til kvadratiske eller rektangulære plader, af tykkelse højst 25 cm

Tildannelse af sten, også ved savning, (eventuelt allerede udsavet), af tykkelse over 25 cm

 

ex 2518

Dolomit, brændt

Brænding af ikke-brændt dolomit

 

ex 2519

Naturlig magnesiumcarbonat, (magnesit), knust og pakket i lufttætte beholdere; magnesiumoxid, også rent, dog ikke smeltet eller dødbrændt (sintret) magnesium

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må der anvendes naturlig magnesium-carbonat (magnesit)

 

ex 2520

Gips, særlig tilberedt til dentalbrug

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 2524

Asbestfibre, rå

Fremstilling på basis af asbestmalm (asbestkoncentrat)

 

ex 2525

Glimmerpulver

Maling af glimmer og glimmeraffald

 

ex 2530

Brændte eller pulveriserede jordpigmenter

Brænding eller knusning af jordpigmenter

 

Kapitel 26

Malme, slagger og aske

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 27

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf; bituminøse substanser; mineralsk voks, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 2707

Olier, hvis indhold af aromatiske bestanddele -beregnet efter vægt - er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele, og som er lignende olier som mineralolier, udvundet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul, af hvilke der ved destillation på op til 250°C overdestilleres mindst 65 rumfangsprocent (herunder blandinger af benzin og benzen), til anvendelse som brændstof

Raffinering og/eller en eller flere særlige processer2)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 2709

Rå olier hidrørende fra bituminøse materialer

Tørdestillation af bituminøse materialer

 

2710

Olie udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende 70% vægtprocent eller derover af jordolie eller af rå olie hidrørende fra bituminøse mineraler som karaktergivende bestanddel

Raffinering og/eller en eller flere særlige processer3)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

2711

Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider

Raffinering og/eller en eller flere særlige processer3)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

2712

Vaselin; paraffin, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet

Raffinering og/eller en eller flere særlige processer2)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Raffinering og/eller en eller flere særlige processer2)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

2714

Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt bitumenholdigt sand; asfalit og asfaltsten

Raffinering og/eller en eller flere særlige processer2)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

2715

Bituminøse blandinger på basis af naturligt asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg (f.eks. asfaltmastix og »cut-backs«)

Raffinering og/eller en eller flere særlige processer2)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 28

Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 2805

Mischmetall

Fremstilling ved varmebehandling eller elektrolytisk behandling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 2811

Svovltrioxid

Fremstilling på basis af svovldioxid

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 2833

Aluminiumsulfat

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 2840

Natriumperborat

Fremstilling på basis af dinatriumtetraborat pentahydrat

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 29

Organiske kemikalier, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 2901

Acycliske carbonhydrider, bestemt til anvendelse som motorbrændstof eller andet brændstof

Raffinering og/eller en eller flere særlige processer2)

eller

 
   

andre arbejdsprocesser, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 2902

Cyckloalkaner og cyckloalkener (ikke azulener), benzen, toluen og xylener, til anvendelse som motorbrændstof eller andet brændstof

Raffinering og/eller en eller flere særlige processer2)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 2905

Metalalkoholater af alkoholer henhørende under denne position og af ethanol

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 2905. Dog kan metalalkoholater, der henhører under denne position, anvendes, forudsat deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

2915

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2915 og 2916, må dog ikke overstige 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 2932

- Indre ethere og halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2909, må dog ikke overstige 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

- Cycliske acetater og indre hemiacetater samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

2933

Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er)

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2932 og 2933, må dog ikke overstige 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

2934

Nucleinsyrer og deres salte; andre heterocycliske forbindelser

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2932, 2933 og 2934, må dog ikke overstige 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 30

Farmaceutiske præparater, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 

3002

Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug; antisera og andre blodbestanddele samt modificerede immunologiske produkter, også fremstillet ved bioteknologiske processer; vacciner, toksiner, kulturer af mikroorganismer (undtagen gær) samt lignende produkter:

   
 

- Produkter bestående af to eller flere bestanddele, som er blevet sammenblandet med henblik på terapeutisk eller profylaktisk brug, eller ikke sammenblandede produkter til samme brug, i doseret stand eller i detailsalgspakninger

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre produkter:

   
 

-- Mnneskeblod

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 
 

-- Dyreblod tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 
 

-- Blodbestanddele, undtagen antisera, hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 
 

-- Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 
 

-- I andre tilfælde

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 

3003 og 3004

Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 og 3006):

   
 

- Fremstillet på basis af amicacin henhørende under pos. 2941

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under pos. 3003 eller 3004, må dog anvendes, forudsat at deres værdi tilsammen ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under pos. 3003 eller 3004, må dog anvendes, forudsat at deres værdi tilsammen ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 31

Gødningsstoffer, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 3105

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne nitrogen, phosphor og kalium; andre gødningsstoffer; produkter henhørende under nærværende kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt højst 10 kg, undtagen:

- Natriumnitrat

- Calciumcyanamid

- Kaliumsulfat

- Kalium-magnesiumsulfat

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 32

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse og lign.; trykfarver, blæk og tusch; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 3201

Garvesyrer (tanniner) samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf

Fremstilling på basis af garveekstrakter af vegetabilsk oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

3205

Substratpigmenter; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af substratpigmenter4)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 3203, 3204 og 3205. Materialer, der henhører under pos. 3205, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 33

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumer, kosmetik og toiletmidler; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

3301

Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i flydende eller fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier

Fremstilling på basis af materialer, der hidrører fra en anden »gruppe»5) under denne position. Materialer, der henhører under samme gruppe, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 34

Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler; smøremidler; syntetisk voks, tilberedt voks; pudse- og skuremidler; lys og lignende produkter; modellermasse; dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 3403

Tilberedte smøremidler, der indeholder under 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Raffinering og/eller en eller flere særlige processer2)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3404

Syntetisk voks og tilberedt voks:

   
 

- På basis af paraffin, jordolievoks eller voks fra bituminøse mineraler, paraffinremanens

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre produkter

Fremstilling på basis af alle materialer undtagen:

- olier, hydrogenerede, der har karakter af voks, som henhører under pos. 1516

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

   

- fedtsyrer, ikke kemisk definerede, eller industrielle fedtalkoholer, der har karakter af voks, som henhører under pos. 3823

 
   

- materialer, der henhører under pos. 3404

 
   

De nævnte materialer må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 35

Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister enzymer, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

3505

Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse:

   
 

- Ethere og estere af stivelse

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer under pos. 3505

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

- Andre produkter

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen dem, der henhører under pos. 1108

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 3507

Tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 36

Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler; tændstikker; pyrophore legeringer; visse brændbare materialer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 37

Fotografiske og kinematografiske artikler, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

3701

Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; bladfilm til øjeblikkelig billedfremstilling, lysfølsomme, ikke eksponerede, også i kassetter

   
 

- Film til umiddelbar billedfremstilling (»instant films«) til farveoptagelser, i kassetter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 3701 eller 3702. Materialer, der henhører under pos. 3702, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

- Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 3701 eller 3702. Materialer, der henhører under pos. 3701 eller 3702, må dog anvendes, forudsat at deres værdi tilsammen ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

3702

Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; instant film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 3701 eller 3702

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

3704

Fotografiske plader, film, papir, pap og tekstilstof, eksponerede, men ikke fremkaldte

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 3701 til 3704

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 38

Diverse kemiske produkter, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 3801

- Kolloid graphit, opslæmmet i olie, og semikolloid graphit; kulholdig pasta til elektroder

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Grafit, i form af pasta, der udgør en blanding med jordolie, indeholdende over 30 vægtprocent grafit

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 3403 ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 3803

Raffineret tallolie (tallsyre)

Raffinering af rå tallolie (tallsyre)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 3805

Sulfatterpentin, renset

Rensning: herunder destillation og raffinering af rå sulfatterpentin

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 3806

Harpiksestere

Fremstilling på basis af harpikssyrer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 3807

Trætjærebeg

Destillation af trætjære

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

3808

Insekt-bekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæm-pelsesmidler, antispiringsmidler, plantevækstregulatorer, desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (f.eks. bånd, væger og lys præpareret med svovl samt fluepapir)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3809

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3810

Metalbejdser; flusmidler og andre hjælpemidler til lodning eller svejsning; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal og andre stoffer; præparater af den art, der anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder eller svejsetråd

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3811

Præparater til modvirkning af bankning, oxydation, korrosion eller harpiksdannelse, viskositetsforhøjende præparater og andre tilberedte additiver til mineralolier (herunder benzin), som anvendes til samme formål som mineralolier:

   
 

- tilberedte tilsætningsstoffer til smøremidler med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 3811 ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3812

Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer; sammensatte blødgøringsmidler til gummi eller plast, ikke andetsteds tariferet; antioxydanter og andre sammensatte stabilisatorer til gummi eller plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3813

Præparater og ladninger til ildslukningsapparater; ildslukkere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3814

Sammensatte organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler, ikke andetsteds tariferet; præparater til fjernelse af maling og lak

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3818

Kemiske grundstoffer, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader (wafers) eller lignende; kemiske forbindelser doteret til anvendelse i elektronikken

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3819

Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolier eller af rå olie hidrørende fra bituminøse mineraler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3820

Antifrostpræparater (herunder kølevæsker) og tilberedte væsker til afrimning

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3822

Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, samt sammensatte reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, undtagen produkter henhørende under pos. 3002 og 3006

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3823

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer:

   
 

- Industrielle monocarboxylfedtsyrer, fedtsyrer, sure olier fra raffinering

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 
 

- Industrielle fedtalkoholer

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3823

 

3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; produkter og restprodukter fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet; restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet

   
 

- Følgende henhørende under denne position:

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner, på basis af naturlige harpiksprodukter

Naphtensyre og ikke-vandopløselige salte af naphtensyre; estere af naphtensyre

Sorbitol, undtagen sorbitol henhørende under pos. 2905

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

Petroleumssulfonater, bortset fra petroleumssulfonater af alkalimetaller, af ammonium eller ethanolaminer; thiopenholdige sulfonsyrer af olier hidrørende fra bituminøse mineraler og salte deraf

   
 

Ionbyttere

Luftabsorberende præparater (getters)

   
 

Alkalisk jernoxid (gasrensemasse)

Gasvand og brugt gasrensemasse

   
 

Sulfonaphtensyre og ikke-vandopløselige salte heraf; estere af sulfonaphtensyre

Fuselolie og dippelsolie

   
 

Blandinger af salte med forskellige anioner

Kopieringspasta, på basis af gelatine, også på papir- eller tekstilunderlag

   
 

- Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3901 til 3915

Plast i ubearbejdet form, affald, afklip og skrot, af plast, undtagen produkter henhørende under pos. ex 3907 og 3912, for hvilke reglerne er anført nedenfor:

   
 

- Additionspolymerisationsprodukter, i hvilken andelen af en monomer udgør over 99 vægtprocent af polymerens samlede indhold

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik6)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

 

- Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik6)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

ex 3907

- Copolymerer, fremstillet af polycarbonat, acrylonitril og butadienstyren (ABS)

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik6)

 
 

- Polyester

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik og/eller fremstilling på basis af tetrabrompolycarbonat (bisphenol A)

 

3912

Cellulose og kemiske derivater deraf, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle materialer henhørende under samme position som det færdige produkt ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 

3916 til 3921

Halvfabrikata og produkter af plast, undtagen produkter henhørende under pos. ex 3916, ex 3917, ex 3920 og ex 3921, for hvilke reglerne er anført nedenfor:

   
 

- Flade produkter, også bearbejdet på anden måde end overfladebehandlede eller udskåret i andre end rektangulære former (herunder kvadratiske); andre produkter, også bearbejdet på anden måde end overfladebehandlede

Andre produkter:

Fremstilling, ved hvilken værdien af materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

 

-- Additionspolymerisationsprodukter, i hvilken andelen af en monomer udgør over 99 vægtprocent af polymerens samlede indhold

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik6)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

 

-- I andre tilfælde

Fremstilling, ved hvilken værdien af materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik6)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

ex 3916 og

ex 3917

Profiler og rør

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

- værdien af alle materialer henhørende under samme position som det færdige produkt ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

ex 3920

- Ark og film af ionomer

Fremstillet på basis af termoplastisk copolymer og ethylen og methacrylsyre, som er delvis neutraliseret, hovedsagelig med zink- og natriumioner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

 

- Ark af regenereret cellulose, polyamid eller polyethylen

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle materialer henhørende under samme position som det færdige produkt ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 

ex 3921

Metaliserede bånd af plast

Fremstilling på basis af særdeles transparente bånd af polyester, af tykkelse på under 23 micron7)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

3922 til 3926

Produkter af plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 40

Gummi og produkter deraf, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 4001

»Sole-crepe»-plader

Sammenpresning af »thin pale crepe« -lag

 

4005

Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, undtagen naturgummi, ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

4012

Dæk af gummi, regummerede eller brugte; massive eller hule ringe, udskiftelige slidbaner til dæk samt fælgbånd, af gummi:

   
 

- Dæk af gummi, regummerede eller massive eller hule ringe

Regummering af brugte dæk

 
 

- Andre produkter

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen dem, der henhører under pos. 4011 og 4012

 

ex 4017

Produkter af hård gummi

Fremstilling på basis af hård gummi

 

ex Kapitel 41

Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 4102

Afhårede fåre- og lammeskind

Afhåring af fåre- og lammeskind

 

4104 til 4107

Læder, uden hår eller uld, undtagen læder henhørende under pos. 4108 og 4109

Eftergarvning af forgarvet læder

eller

fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

4109

Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

Fremstilling på basis af læder, der henhører under pos. 4104 til 4107, forudsat at værdien heraf ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 42

Produkter af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende produkter; produkter af tarme, undtagen fishgut

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 43

Pelsskind og kunstigt pelsskind samt produkter deraf, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 4302

Garvede eller beredte pelsskind, sammensatte:

   
 

- Til plader, kors og lignende

Blegning eller farvning samt udklipning og sammensætning af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind

 
 

- Andre produkter

Fremstilling på basis af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind

 

4303

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre produkter af pelsskind

Fremstilling på basis af garvet eller beredte ikke-sammensatte pelsskind, der henhører under pos. 4302

 

ex Kapitel 44

Træ og produkter deraf; trækul, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 4403

Træ, groft firhugget

Fremstilling på basis af træ, også afbarket eller groft tilhugget

 

ex 4407

Træ, savet eller tilhugget i længederetningen, skåret eller skrællet, høvlet, slebet eller sammensat ved fingerskarvning, af tykkelse over 6 mm

Høvlning, slibning eller fingerskarvning

 

ex 4408

Finérplader og plader til krydsfinér, sammensat, af tykkelse på 6 mm og derunder, samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, høvlet, slebet eller sammensat ved fingerskarvning, af tykkelse 6 mm og derunder

Laskning, høvlning, slibning eller fingerskarvning

 

ex 4409

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter, også høvlet, slebet eller sammensat ved fingerskarvning:

   
 

- Slebet eller sammensat ved fingerskarvning

Slibning eller fingerskarvning

 
 

- Ramme- og møbellister

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

ex 4410 til

ex 4413

Ramme- og møbellister af træ samt profilerede lister af træ til bygningsbrug

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

ex 4415

Komplette pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, af træ

Fremstilling på basis af planker og brædder, ikke afskåret i færdige længder

 

ex 4416

Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ

Fremstilling på basis af emner af træ til tøndestaver, savet på de to væsentligste sider, men ikke yderligere bearbejdede

 

ex 4418

- Tømrer- og snedkerarbejder af træ til bygningsbrug

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må lamelplader (celleplader) og tagspån (»shingles« og »shakes«) anvendes

 
 

- Ramme- og møbellister

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

ex 4421

Tændstikemner; træpløkke til fodtøj

Fremstilling på basis af træ, der henhører under alle positioner, dog med undtagelse af trætråd henhørende under pos. 4409

 

ex Kapitel 45

Kork og produkter deraf, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

4503

Produkter af naturkork

Fremstilling på basis af kork, der henhører under pos. 4501

 

Kapitel 46

Kurvevarearbejder og andre produkter af flettematerialer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

Kapitel 47

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald)

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 48

Papir og pap; produkter af papirmasse, papir og pap, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 4811

Papir og pap, linjeret eller kvadreret

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir henhørende under kapitel 47

 

4816

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir (undtagen produkter henhørende under pos. 4809), stencils og offsetplader af papir, også i æsker

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir henhørende under kapitel 47

 

4817

Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort, af papir eller pap; æsker, mapper o.lign. af papir og pap, indeholdende assortimenter af brevpapir, konvolutter

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 4818

Toiletpapir

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir henhørende under kapitel 47

 

ex 4819

Æsker, kartoner, sække, poser og andre emballagegenstande af papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 4820

Brevpapirblokke

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 4823

Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, tilskåret

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir henhørende under kapitel 47

 

ex Kapitel 49

Bøger, aviser, billeder og andre tryksager; håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

4909

Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med lykønskninger eller personlige meddelelser, også illustrerede, med eller uden konvolutter eller påsat udstyr

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen dem, der henhører under pos. 4909 og 4911

 

4910

Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke:

   
 

- Såkaldte »evighedskalendere«, også til udskiftelige kalenderblokke, monteret på andet underlag end af papir eller pap

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre produkter

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen dem, der henhører under pos. 4909 og 4911

 

ex Kapitel 50

Silke, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 5003

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmaterialer), kartet eller kæmmet

Kartning eller kæmning af affald af natursilke

 

5004 til

ex 5006

Garn af natursilke eller affald af natursilke

Fremstilling på basis af8):

- råsilke eller silkeaffald, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

- andre naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

5007

Vævet stof af silke eller silkeaffald:

   
 

- Bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstillet på basis af enkelttrådet garn8)

 
 

- Andre produkter

Fremstillet på basis af8):

 
   

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- papir

eller

 
   

Trykning i forbindelse med mindst to for- eller efterbehandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 51

Uld samt fine eller grove dyrehår; garn og vævet stof af hestehår, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

5106 til 5110

Garn af uld, af fine eller grove dyrehår eller af hestehår

Fremstilling på basis af8):

- råsilke eller silkeaffald, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

- naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

5111 til 5113

Vævet stof af uld, af fine eller grove dyrehår eller af hestehår:

   
 

- Bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstillet på basis af enkelttrådet garn8)

 
 

- Andre produkter

Fremstillet på basis af8):

 
   

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- papir

 
   

eller

Trykning i forbindelse med mindst to for- eller efterbehandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 52

Bomuld, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

5204 til 5207

Garn og tråd af bomuld

Fremstilling på basis af8):

- råsilke eller silkeaffald, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

- naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

5208 til 5212

Vævet stof af bomuld:

   
 

- Bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstillet på basis af enkelttrådet garn1

 
 

- Andre produkter

Fremstillet på basis af8):

 
   

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- papir

 
   

eller

Trykning i forbindelse med mindst to for- eller efterbehandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 53

Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet stof af papirgarn, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

5306 til 5308

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn

Fremstilling på basis af8):

- råsilke eller silkeaffald, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

- naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

5309 til 5311

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn:

   
 

- Bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstillet på basis af enkelttrådet garn8)

 
 

- Andre produkter

Fremstilling på basis af8):

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- papir

 
   

eller

Trykning i forbindelse med mindst to for- eller efterbehandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

5401 til 5406

Garn, monofilamenter og tråd af endeløse kemofibre

Fremstillet på basis af8):

- råsilke eller silkeaffald, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

- naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

5407 og 5408

Vævet stof af garn af endeløse kemofibre:

   
 

- Bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstillet på basis af enkelttrådet garn8)

 
 

- Andre produkter

Fremstillet på basis af8):

 
   

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- papir

 
   

eller

Trykning i forbindelse med mindst to for- eller efterbehandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

5501 til 5507

Korte kemofibre

Fremstilling på basis af kemikalier eller spindeopløsninger

 

5508 til 5511

Garn og sytråd af korte kemofibre

Fremstilling på basis af8):

- råsilke eller silkeaffald, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

- naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

5512 til 5516

Vævet stof af garn af korte kemofibre:

   
 

- Bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstillet på basis af enkelttrådet garn8)

 
 

- Andre produkter

Fremstilling på basis af8):

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- papir

 
   

eller

Trykning i forbindelse med mindst to for- eller efterbehandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 56

Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt produkter deraf, undtagen:

Fremstillet på basis af8):

- kokosgarn

- naturlige fibre

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

5602

Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret:

   
 

- Nålefilt

Fremstillet på basis af8):

- naturlige fibre

- kemikalier eller spindeopløsninger

 
   

Dog gælder følgende :

- filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5402

- fibre af polypropylen, der henhører under pos. 5503 eller 5506, eller

- bånd (tow) af filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5501, er dog tilladt, forudsat at de enkelte fibres finhed er mindre end 9 decitex, og at deres værdi ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre produkter

Fremstilling på basis af8):

- naturlige fibre

- korte kemofibre, af kasein, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger

 

5604

Garn og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn samt strimler o.lign. henhørende under pos. 5404 eller 5405, imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast:

   
 

- Tråde af snore af blødgummi, overtrukket med tekstil

Fremstilling på basis af tråde og snore af gummi, uden tekstilovertræk

 
 

- Andre produkter

Fremstillet på basis af8):

- naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

5605

Metalliseret garn, også overspundet, bestående af tekstilgarn eller strimler o.lign. henhørende under pos. 5404 eller 5405, i forbindelse med metal i form af tråd, bånd eller pulver eller overtrukket med metal

Fremstilling på basis af8):

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

5606

Overspundet garn samt overspundne strimler o.lign. henhørende under pos. 5404 eller 5405 (bortset fra garn henhørende under pos. 5605 og overspundet garn af hestehår); chenillegarn; krimmergarn (»chainettegarn«)

Fremstillet på basis af8):

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

Kapitel 57

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer:

   
 

- Af nålefilt

Fremstillet på basis af8):

- naturlige fibre, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

Dog gælder følgende:

 
   

- filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5402,

- fibre af polypropylen, der henhører under pos. 5503 eller 5506, eller

 
   

- bånd (tow) af filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5501, er dog tilladt, forudsat at de enkelte fibres finhed er mindre end 9 decitex, og at deres værdi ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 
   

- vævet stof af jute kan anvendes som bundstof

 
 

- Af andet filt

Fremstilling på basis af8):

- naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger

 
 

- Andre produkter

Fremstilling på basis af8):

- kokos eller jutegarn

- garn af syntetiske eller regenererede fibre

- naturlige fibre, eller

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

Vævet stof af jute kan anvendes som bundstof

 

ex Kapitel 58

Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possementartikler; broderier, undtagen:

   
 

- Af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstillet på basis af enkelttrådet garn8)

 
 

- Andre produkter

Fremstillet på basis af8):

 
   

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger

 
   

eller

Trykning i forbindelse med mindst to for- eller efterbehandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

5805

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais o. lign.) og broderede tapisserier (med gobelinsting, korssting o. lign.), også konfektionerede

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

5810

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

5901

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den art, der anvendes til fremstilling af bogbind mv.; kalkerlærred; præpareret malerlærred; buckram og lignende stivede tekstilstoffer af den art, der anvendes til fremstilling af hatte

Fremstilling på basis af garn

 

5902

Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj styrke, af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose:

   
 

- Med et indhold af højst 90 vægtprocent tekstilmaterialer

Fremstilling på basis af garn

 
 

- Andre produkter

Fremstilling på basis af kemikalier eller spindeopløsninger

 

5903

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med plast, undtagen produkter henhørende under pos. 5902

Fremstilling på basis af garn

eller

Trykning i forbindelse med mindst to for- eller efterbehandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

5904

Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker

Fremstilling på basis af garn8)

 

5905

Vægbeklædning af tekstilmaterialer:

   
 

- Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med gummi, plastic eller andre materialer

Fremstilling på basis af garn

 
 

- Andre produkter

Fremstillet på basis af8):

 
   

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger

eller

 
   

Trykning i forbindelse med mindst to for- eller efterbehandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

5906

Tekstilstof, gummeret, undtagen produkter henhørende under pos. 5902:

   
 

- Af trikotage

Fremstilling på basis af8):

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

 
 

- Andet stof fremstillet af garn af kemofibre, med indhold af tekstilmaterialer på over 90 vægtprocent

Fremstilling på basis af kemikalier

 
 

- Andre produkter

Fremstilling på basis af garn

 

5907

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper o.lign.

Fremstilling på basis af garn

eller

Trykning i forbindelse med mindst to for- eller efterbehandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

5908

Væger af tekstil, vævede, flettede eller strikkede, til lamper, ovne, fyrtøj, lys o.lign.; glødenet og glødestrømper samt rørformede emner til fremstilling deraf, også imprægnerede:

   
 

- Glødenet og glødestrømper

Fremstilling på basis af rørformede emner af tekstil

 
 

- Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

5909 til 5911

Tekstilvarer til teknisk brug:

   
 

- Polerskiver og -ringe af andre materialer end filt, henhørende under pos. 5911

Fremstilling på basis af garn eller af affald af stoffer eller klude henhørende under pos. 6310

 
 

- Tekstilstof, filtet eller ikke, af den art, der sædvanligvis anvendes i papirmaskiner eller til anden teknisk brug, også imprægneret eller overtrukket, rørformet eller endeløst, enkelt- eller flerkædet og/ eller - skuddet, eller fladvævet, flerkædet og/ eller -skuddet henhørende under pos. 5911

Fremstilling på basis af8):

- kokosgarn

- følgende materialer:

- garn af polytetrafluorethylen9)

- garn af polyamid, tvundet og overtrukket, imprægneret eller belagt med phenolharpiks

- garn af aromatisk polyamid fremstillet ved polykondensation af meta-phenylendiamin og isophthalsyre

 
   

- monofilamenter af polytetrafluorethylen9)

- garn af syntetiske tekstilfibre af poly-p-phenylenterephthalamid

- garn af glasfibre, overtrukket med phenolharpiks og bevilket med acrylgarn9)

 
   

- monofilamenter af copolyester bestående af en polyester, en terephthalsyreharpiks, 1,4 cyclohexandiethanol og isophthalsyre

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger

 
 

- Andre produkter

Fremstilling på basis af8):

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger

 

Kapitel 60

Trikotagestof

Fremstillet på basis af8):

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger

 

Kapitel 61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage:

   
 

- Fremstillet ved sammensyning eller anden samling af to eller flere stykker af trikotagestof, der enten er skåret i form eller formtilvirket

Fremstilling på basis af garn8),10):

 
 

- Andre produkter

Fremstilling på basis af8):

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger

 

ex Kapitel 62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, ikke af trikotage, undtagen:

Fremstilling på basis af garn8),10):

 

ex 6202

ex 6204

ex 6206

ex 6209 og

ex 6211

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande til kvinder, piger og spædbørn, forsynet med broderi

Fremstilling på basis af garn10)

eller

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik10)

 

ex 6210 og

ex 6216

Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et lag aluminiumbehandlet polyester

Fremstilling på basis af garn10)

eller

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke overtrukket, forudsat at værdien af det anvendte ikke overtrukne stof ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik10)

 

6213 og

6214

Lommetørklæder, sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende produkter:

   
 

- Broderiprodukter

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn8),10)

eller

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik10)

 
 

- Andre produkter

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn8),10):

eller

Trykning i forbindelse med mindst to for- eller efterbehandlinger, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af de anvendte utrykte produkter henhørende under pos. 6213 og 6214 ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

6217

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller tilbehør til beklædningsgenstande, bortset fra produkter henhørende under pos. 6212:

   
 

- Broderiprodukter

Fremstilling på basis af garn10)

eller

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik10)

 
 

- Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et lag aluminiumbehandlet polyester

Fremstilling på basis af garn10)

eller

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke overtrukket, forudsat at værdien af det anvendte ikke overtrukne stof ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik10)

 
 

- Indlæg til kraver og manchetter, udskårne

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre produkter

Fremstilling på basis af garn10)

 

ex Kapitel 63

Andre konfektionerede tekstilvarer; håndarbejdssæt; brugte beklædningsgenstande og brugte tekstilvarer; klude, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

6301 til 6304

Plaider og lignende tæpper; sengelinned mv.; gardiner mv.; andre boligtekstiler:

   
 

- Af filt, ikke-vævede stoffer

Fremstilling på basis af8):

- naturlige fibre, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger

 
 

- Andre produkter:

   
 

-- Broderiprodukter

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn8),11)

eller

Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke broderet (ikke af trikotage), hvis værdi ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 
 

-- I andre tilfælde

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn8),11)

 

6305

Sække og poser til emballage

Fremstilling på basis af8):

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger,

 

6306

Presenninger og markiser; telte; sejl til både, sejlbrætter og sejlvogne; campingudstyr:

   
 

- Af ikke-vævede stoffer

Fremstilling på basis
af 8),10):

- naturlige fibre, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger

 
 

- Andre produkter

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn8),10)

 

6307

Andre konfektionerede produkter (herunder snitmønstre)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

6308

Sæt bestående af vævet stof samt garn, også med tilbehør, til fremstilling af tæpper, tapisserier, broderede duge og servietter eller lignende tekstilprodukter, i pakninger til detailsalg

Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der ville gælde for den, såfremt den ikke indgik i sættet; dog må der indarbejdes artikler uden oprindelsesstatus, forudsat at deres værdi ikke overstiger 15% af sættets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 64

Fodtøj, gamacher og lign., undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen samlede dele, bestående af overdel fastgjort til bindsål eller andre underdele, der henhører under pos. 6406

 

6406

Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele, også fastgjort til bindsål eller anden underdel, bortset fra ydersål); indlægssåler, hælepuder og lignende produkter; gamacher; skinnebensbeskyttere og lignende produkter samt dele dertil

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 65

Hovedbeklædning og dele dertil, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

6503

Hatte og anden hovedbeklædning af filt, fremstillet af hattestumper eller plane hatteemner henhørende under pos. 6501, også forede eller garnerede

Fremstilling på basis af garn eller tekstilfibre10)

 

6505

Hatte og anden hovedbeklædning, af trikotage eller konfektioneret af blonder, kniplinger, filt eller andet tekstilstof (men ikke af bånd eller strimler), også forede eller garnerede; hårnet, uanset materialets art, også forede eller garnerede

Fremstilling på basis af garn eller tekstilfibre10)

 

ex Kapitel 66

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

6601

Paraplyer og parasoller (herunder stokkeparaplyer, haveparasoller o.lign.)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 67

Bearbejdede fjer og dun samt produkter af fjer og dun; kunstige blomster; produkter af menneskehår

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 68

Produkter af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 6803

Produkter af skifer, herunder produkter af agglomeret skifer

Fremstilling på basis af bearbejdet skifer

 

ex 6812

Produkter af asbest; produkter på basis af blandinger på basis af asbest eller af asbest og magnesiumcarbonat

Fremstilling på basis af alle materialer

 

ex 6814

Produkter af glimmer, herunder produkter af agglomereret eller rekonstitueret glimmer, også på underlag af papir, pap eller andre materialer

Fremstilling på basis af bearbejdet glimmer, herunder agglomeret eller rekonstitueret glimmer

 

Kapitel 69

Keramiske produkter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 70

Glas og glasprodukter, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 7003

ex 7004 og

ex 7005

Glas, med ikke-reflekterende lag

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7001

 

7006

Glas henhørende under pos. 7003, 7004 eller 7005, bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret, emaljeret eller på anden måde bearbejdet, men ikke indrammet eller i forbindelse med andre materialer:

   
 

- Glasplader (substrater), med dielektrisk belægning af metal, halvledere ifølge standarderne fra SEMII12)

Fremstilling på basis af glasplader (substrater) uden belægning henhørende under pos. 7006

 
 

- I andre tilfælde

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7001

 

7007

Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7001

 

7008

Isolationsruder bestående af flere lag glas

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7001

 

7009

Glasspejle, også indrammede, herunder bakspejle

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7001

 

7010

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas af den art, der anvendes til transport af produkter eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

eller

Slibning af produkter af glas, hvis værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

7013

Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande til indendørs brug og lignende produkter, af glas, undtagen produkter henhørende under pos. 7010 eller 7018

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

eller

Slibning af produkter af glas, hvis værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

eller

Dekoration, undtagen serigrafisk trykning, udelukkende udført i hånden, af produkter af glas, blæst med munden, hvis værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 7019

Produkter af glasfibre, undtagen garn

Fremstilling på basis af:

- fiberbånd, rovings, garn eller afhuggede tråde, ufarvede

- glasuld

 

ex Kapitel 71

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt produkter af disse materialer; bijouterivarer; mønter, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 7101

Naturperler og kulturperler, sorterede og trukket på snor af hensyn til forsendelsen

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 7102

ex 7103 og

ex 7104

Bearbejdede ædel- og halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædel- og halvædelsten

 

7106, 7108 og 7110

Ædle metaller:

   
 

- Ubearbejdede

Fremstilling på basis af alle materialer undtagen materialer, der henhører under pos. 7106, 7108 eller 7110

eller

Adskillelse ved elektrolyse, varmebehandling eller kemisk behandling af ædle metaller, der henhører under pos. 7106, 7108 eller 7110

eller

Legering af ædle metaller, der henhører under pos. 7106, 7108 eller 7110, indbyrdes eller med andre metalbaser

 
 

- I form af halvfabrikata eller som pulver

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædle metaller

 

ex 7107

ex 7109 og

ex 7111

Ædelmetaldublé, i form af halvfabrikata

Fremstilling af ædelmetaldublé på basis af ubearbejdede ædelmetaller

 

7116

Produkter af naturperler eller kulturperler, ædel- eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

7117

Bijouterivarer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

eller

 
   

Fremstilling på basis af metaldele, ikke dubleret eller overtrukket med ædle metaller, forudsat at værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 72

Jern og stål, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

7207

Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7201, 7202, 7203, 7204 og 7205

 

7208 til 7216

Fladvalsede produkter, stænger, profiler af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede former af materialer henhørende under pos. 7206

 

7217

Tråd af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata af materialer henhørende under pos. 7207

 

ex 7218, 7219 til 7222

Halvfabrikata, fladvalsede produkter og profiler af rustfrit stål

Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede former af materialer henhørende under pos. 7218

 

7223

Tråd af rustfrit stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata af materialer henhørende under pos. 7218

 

ex 7224, 7225 til 7228

Halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe; profiler, af andet legeret stål; hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål

Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede former af materialer henhørende under pos. 7206, 7218 eller 7224

 

7229

Tråd af andet legeret stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata af materialer henhørende under pos. 7224

 

ex Kapitel 73

Produkter af jern og stål, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 7301

Spunsvægjern

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7206

 

7302

Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7206

 

7304, 7305 og 7306

Rør og hule profiler, af jern (bortset fra støbejern) og stål

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7206, 7207, 7218 eller 7224

 

ex 7307

Rør fittings af rustfrit stål (ISO nr. X5CrNiMo 1712) bestående af flere dele

Drejning, boring, gevindskæring, afgratning og sandblæsning af smedede emner, hvis værdi ikke overstiger 35% af produktets pris ab fabrik

 

7308

Konstruktioner, undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406, og dele af konstruktioner (f.eks. broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør o.lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Svejsede profiler, der henhører under pos. 7301, må dog ikke anvendes

 

ex 7315

Kæder, skridsikre

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 7315 ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 74

Kobber og produkter deraf, undtagen

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

7401

Kobbersten; cementkobber (udfældet kobber)

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

7402

Uraffineret kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

7403

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form:

   
 

- Raffineret kobber

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 
 

- Kobberlegeringer og raffineret kobber med indhold af andre elementer

Fremstilling på basis af raffineret kobber, i ubearbejdet form, eller af affald og skrot af kobber

 

7404

Affald og skrot, af kobber

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

7405

Kobberforlegeringer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 75

Nikkel og produkter deraf, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

7501 til 7503

Nikkelsten, nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstilling af nikkel; ubearbejdet nikkel; affald og skrot af nikkel

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 76

Aluminium og produkter deraf, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

7601

Ubearbejdet aluminium

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt,

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 
   

eller

Fremstilling ved varmebehandling eller elektrolyse på basis af ulegeret aluminium eller affald og skrot af aluminium

 

7602

Affald og skrot, af aluminium

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 7616

Andre aluminiumsartikler end trådvæv, trådnet, tråddug, trådgitter og lignende produkter (herunder endeløse bånd) af aluminiumstråd samt strækmetal af aluminium

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må trådvæv, trådnet, tråddug, trådgitter og lignende produkter (herunder endeløse bånd) af aluminiumstråd samt strækmetal af aluminium anvendes

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 77

Forbeholdt eventuel senere anvendelse i HS

 

 

 

ex Kapitel 78

Bly og produkter deraf, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

7801

Ubearbejdet bly:

   
 

- Raffineret bly

Fremstilling på basis af »bullion»- eller »work»-bly

 
 

- Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må affald og skrot, der henhører under pos. 7802, ikke anvendes

 

7802

Affald og skrot, af bly

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 79

Zink og produkter deraf, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

7901

Ubearbejdet zink

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må affald og skrot, der henhører under pos. 7902, ikke anvendes

 

7902

Affald og skrot, af zink

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 80

Tin og produkter deraf, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

8001

Ubearbejdet tin

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må affald og skrot, der henhører under pos. 8002, ikke anvendes

 

8002 og 8007

Affald og skrot, af tin; andre produkter af tin

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

Kapitel 81

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); produkter af disse materialer

   
 

- Andre uædle metaller, bearbejdede; produkter af disse materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under samme position som det færdige produkt ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 82

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler samt dele dertil, af uædle metaller, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

8206

Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 8202 til 8205, i sæt i detailsalgsemballage

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 8202 til 8205. Dog må værktøj henhørende under pos. 8202 til 8205 medtages i sættet, forudsat at dets værdi ikke overstiger 15% af sættets pris ab fabrik

 

8207

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, også mekanisk, eller til værktøjsmaskiner (f.eks. til presning, stansning, lokning, gevindskæring, boring, udboring, rømning, fræsning, drejning og skruning), herunder matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal, samt værktøj til bjerg- eller jordboring

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8208

Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

ex 8211

Knive (undtagen produkter henhørende under pos. 8208) med skærende eller savtakket æg (herunder beskæreknive), samt blade dertil

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må blade til knive og håndtag af uædle metaller anvendes

 

8214

Andre skære- og klipperedskaber (f.eks. hårklippere, flækkeknive, huggeknive, hakkeknive og papirknive); redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), også i sæt

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må håndtag af uædle metaller anvendes

 

8215

Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må håndtag af uædle metaller anvendes

 

ex Kapitel 83

Diverse produkter af uædle metaller, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 8302

Andre beslag, tilbehør og lignende produkter, til bygninger og automatiske dørlukkere

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Andre materialer henhørende under pos. 8302 må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 

ex 8306

Statuetter og andre dekorationsgenstande, af uædle metaller

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Andre materialer henhørende under pos. 8306 må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 84

Atomreaktorer; kedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

ex 8401

Nukleare brændselselementer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt13)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8402

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler, som også kan producere lavtryksdamp); kedler med overhedning

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

8403 og

ex 8404

Kedler til central opvarmning, bortset fra kedler henhørende under pos. 8402, samt hjælpeapparater til central opvarmning

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 8403 eller 8404

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

8406

Dampturbiner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8407

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8408

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8409

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig er bestemt til forbrændingsmotorer henhørende under pos. 8407 eller 8408

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8411

Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

8412

Andre kraftmaskiner og motorer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

ex 8413

Roterende positive fortrængningspumper

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

ex 8414

Industrielle ventilatorer, blæsere o.lign.

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

8415

Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8418

Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

ex 8419

Maskiner til træ-, papirmasse- og papindustrien

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under samme position som det færdige produkt kun anvendes op til en værdi af 25% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8420

Kalandere og andre valsemaskiner, undtagen maskiner til metal eller glas, samt valser dertil

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under samme position som det færdige produkt kun anvendes op til en værdi af 25% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8423

Vægte, herunder tælle- og kontrolvægte (undtagen vægte, følsomme for 5 centrigram eller mindre); vægtlodder af enhver art

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

8425 til 8428

Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8431 kun anvendes op til en værdi af 10% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8429

Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og levellers), scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, stampemaskiner og vejtromler, selvkørende:

   
 

- Vejtromler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre produkter

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8431 kun anvendes op til en værdi af 10% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8430

Andre maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, stenbrydning o.lign.; piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle; sneplove og sneblæsere

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8431 kun anvendes op til en værdi af 10% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

ex 8431

Dele, som udelukkende eller hovedsageligt anvendes til vejtromler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8439

Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse af cellulosefibre eller til fremstilling og efterbehandling af papir og pap

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under samme position som det færdige produkt kun anvendes op til en værdi af 25% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8441

Andre maskiner og apparater til forarbejdning af papirmasse, papir og pap, herunder papir- og papskæremaskiner af enhver art

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under samme position som det færdige produkt kun anvendes op til en værdi af 25% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8444 til 8447

Maskiner henhørende under disse positioner til anvendelse inden for tekstilindustrien

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

ex 8448

Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med de under pos. 8444 og 8445 henhørende maskiner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8452

Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger henhørende under pos. 8440; møbler, borde og overtræk, specielt konstrueret til symaskiner; symaskinnåle:

   
 

- Symaskiner (skyttemaskiner), hvis hoved vejer højst 16 kg uden motor eller højst 17 kg med motor

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor værdien af alle de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes ved samling af symaskinehovedet (uden motor), ikke overstiger værdien af de anvendte materialer med oprindelsesstatus

- de anvendte trådspændings-, griber- og zig-zagsyningsmekanismer allerede har oprindelsesstatus

 
 

- Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8456 til

8466

Værktøjsmaskiner og maskiner samt dele og tilbehør dertil henhørende under pos. 8456 til 8466

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8469 til 8472

Kontormaskiner (f.eks. skrivemaskiner, regnemaskiner, automatiske databehandlings-maskiner, duplikatorer og hæftemaskiner)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8480

Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller; støbeforme til metaller (bortset fra kokiller), metalkarbider, glas, mineralske materialer, gummi og plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

8482

Kugle- og rullelejer

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

8484

Pakninger o.lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag metal; sæt og assortimenter af pakninger o. lign. af forskellig beskaffenhed, i poser, hylstre eller lignende emballager; mekaniske pakninger

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8485

Dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber ikke andetsteds tariferet i dette kapitel og ikke forsynet med elektriske forbindelsesdele, isolatorer, spoler, kontakter eller andre elektriske dele

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 85

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8501

Elektriske motorer og generatorer, undtagen generatorsæt

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8503 kun anvendes op til en værdi af 10% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8502

Generatorsæt og roterende elektriske omformere

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8501 eller 8503 tilsammen kun anvendes op til en værdi af 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

ex 8504

Strømforsyningsenheder af den art, der anvendes til automatiske databehandlingsmaskiner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

ex 8518

Mikrofoner og stativer dertil; højtalere, også monteret i kabinet; elektriske lavfrekvensforstærkere; elektriske lydforstærkere

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

8519

Pladetallerkener, pladespillere, kassettespillere og andre lydgengivere, uden indbygget lydoptager

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8520

Magnetiske båndoptagere og andre lydoptagere, også med indbygget lydgengiver

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8521

Apparater til optagelse og gengivelse af video, også med indbygget videotuner

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8522

Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes i apparater henhørende under pos. 8519 til 8521

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8523

Uindspillede medier til optagelse af lyd eller andre fænomener, undtagen produkter henhørende under kapitel 37

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8524

Plader, bånd og andre medier med indspilning af lyd eller af andre fænomener, herunder matricer og mastere til fremstilling af plader, undtagen produkter henhørende under kapitel 37:

   
 

- Matricer og mastere til fremstilling af plader

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre produkter

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8523 kun anvendes op til en værdi af 10% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8525

Sendere til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengivere; fjernsynskameraer, still-billede videokameraer og andre videokameraer

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

8526

Radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernbetjeningsapparater

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

8527

Modtagere til radiotelefoni, radiotelegrafi eller radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

8528

Fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere og lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere; videomonitorer eller videoprojektionsapparater

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

8529

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes i apparater henhørende under pos. 8525 til 8528:

   
 

- Udelukkende eller hovedsagelig til videooptagere eller -gengivere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre produkter

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

8535 og 8536

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8538 kun anvendes op til en værdi af 10% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8537

Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter o.lign., sammensat af to eller flere af de under pos. 8535 eller 8536 nævnte apparater, til elektrisk styring eller distribution af elektricitet, herunder også tavler mv. indeholdende instrumenter og apparater henhørende under kapitel 90, og numeriske kontrolapparater, undtagen koblingsapparater henhørende under pos. 8517

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8538 kun anvendes op til en værdi af 10% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

ex 8541

Dioder, transistorer og lignende halvlederkomponenter, undtagen skiver, som endnu ikke er udskåret i chips

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

8542

Elektroniske integrerede kredsløb og mikrokredsløb

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8541 eller 8542 tilsammen kun anvendes op til en værdi af 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

8544

Isolerede (herunder lakererede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler) og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8545

Kulelektroder, børstekul; lampekul, batterikul og andre produkter af grafit eller andet kul, til elektrisk brug, også i forbindelse med metal

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8546

Elektriske isolatorer, uanset materialets art

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8547

Isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, for så vidt delene, bortset fra istøbte simple samledele af metal (f.eks. sokler med gevind), består helt af isolerende materiale, undtagen isolatorer henhørende under pos. 8546; elektriske installationsrør og forbindelsesdele dertil, af uædle metaller og med indvendig isolering

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8548

Affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; brugte primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; elektriske dele til maskiner og apparater, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 86

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel og dele hertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af enhver art, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8608

Stationært jernbane- og sporvejsmateriel; mekanisk og elektromekanisk signal-, sikkerheds- eller trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, landeveje, floder og kanaler, parkeringsområder, havne eller lufthavne; dele dertil

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 87

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8709

Motortrucks uden løftemekanisme af de typer, der benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne til transport af gods over korte afstande; traktorer af de typer, der benyttes på jernbaneperroner; dele til de nævnte køretøjer

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8710

Tanks og andre pansrede kampvogne, motoriserede, også med våben; dele til sådanne køretøjer

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8711

Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne:

   
 

- Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen:

   
 

-- 50 cc og derunder

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 

-- Over 50 cc

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

 

- Andre produkter

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

ex 8712

Cykler uden kuglelejer

Fremstilling på basis af materialer, der ikke henhører under pos. 8714

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8715

Barnevogne, klapvogne o.lign., samt dele dertil

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8716

Påhængsvogne og sættevogne; andre køretøjer uden fremdrivningsmekanisme; dele hertil

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 88

Luft- og rumfartøjer samt dele dertil, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 8804

Rotochutes

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer under pos. 8804

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

8805

Startanordninger til luftfartøjer; landingsanordninger til landing af luftfartøjer på hangarskibe samt lignende apparater og anordninger; stationært flyvetræningsudstyr; dele dertil

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

Kapitel 89

Skibe, både og flydende materiel

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må skibsskrog under pos. 8906 ikke anvendes

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 90

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og -apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

9001

Optiske fibre og bundter af optiske fibre; kabler af optiske fibre, undtagen produkter henhørende under pos. 8544; folier og plader af polariserende materialer; uindfattede linser (herunder kontaktlinser), prismer, spejle og andre optiske artikler, af ethvert materiale, undtagen sådanne produkter af glas, som ikke er optisk bearbejdet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

9002

Indfattede linser, prismer, spejle og andre optiske artikler af ethvert materiale, til instrumenter og apparater, undtagen sådanne produkter af glas, som ikke er optisk bearbejdet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

9004

Briller og lignende produkter, korrigerende, beskyttende eller andet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

ex 9005

Kikkerter og andre optiske teleskoper samt stativer og monteringer dertil, undtagen astronomiske linsekikkerter og stativer og monteringer dertil

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

ex 9006

Fotografiapparater (undtagen kinematografiske apparater); lynlysapparater og lynlyslamper til fotografisk brug, undtagen udladningslamper

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

9007

Kinematografiske kameraer og projektionsapparater, også med lydoptagere eller -gengivere

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

9011

Optiske mikroskoper, herunder mikroskoper til fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

ex 9014

Andre navigationsinstrumenter og -apparater

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

9015

Instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, landmåling, nivellering, fotogrammetri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorlogi eller geofysik, undtagen kompasser; afstandsmålere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

9016

Vægte, følsomme for 5 centrigram eller mindre, også med tilhørende lodder

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

9017

Instrumenter til tegning, afstikning eller beregning (f.eks. tegnemaskiner, pantografer, vinkelmålere, tegnebestik, linealer, regnestokke og regneskiver); instrumenter og apparater til længdemåling, til brug i hånden (f.eks. metermål, mikrometre og skydelærer), ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

9018

Instrumenter og apparater til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug, herunder instrumenter og apparater til scintigrafi, andre elektromedicinske instrumenter og apparater samt apparater til synsprøver:

   
 

- Tandlægestole med indbyggede tandlægeinstrumenter eller med spytbakke

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer under pos. 9018

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

- Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

9019

Apparater til mekanoterapi; massageapparater; apparater til psykotekniske undersøgelser; apparater til ozonterapi, oxygenterapi eller aerosolterapi, respirationsapparater til kunstigt åndedræt og andre apparater til respirationsterapi

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

9020

Andre respirationsapparater og gasmasker, undtagen beskyttelsesmasker uden mekaniske eller udskiftelige filtre

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

9024

Maskiner og apparater til afprøvning af hårdhed, styrke, kompressionsevne, elasticitet eller andre mekaniske egenskaber ved materialer (f.eks. metaller, træ, tekstiler, papir, plast)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

9025

Densimetre, aræometre, flydevægte og lignende flydeinstrumenter, termometre, pyrometre, barometre, hygrometre og psycrometre, også registrerende samt kombinationer af disse instrumenter

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

9026

Instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af strømningshastighed, standhøjde, tryk eller andre variable størrelser i væsker eller gasser (f.eks. gennemstrømsmålere, væskestandsmålere, manometre, varmemålere), undtagen instrumenter og apparater henhørende under pos. 9014, 9015, 9028 eller 9032

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

9027

Instrumenter og apparater til fysiske eller kemiske analyser (f.eks. polarimetre, refraktometre, spektrometre samt gas- eller røganalyseringsapparater); instrumenter og apparater til måling og kontrollering af viskositet, porøsitet, ekspansion, overfladespænding o.lign.; instrumenter og apparater til kalorimetriske, akustiske eller fotometriske målinger (herunder belysningsmålere); mikrotomer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

9028

Forbrugs- og produktionsmålere til gasser, væsker og elektricitet, herunder justeringsmålere:

   
 

- Dele og tilbehør

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre produkter

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

9029

Omdrejningstællere, produktionstællere, taxametre, kilometertællere, skridttællere o.lign.; hastighedsmålere og takometre, undtagen produkter henhørende under pos. 9014 eller 9015; stroboskoper

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

9030

Oscilloskoper, spektrumanalysatorer og andre instrumenter og apparater til måling og kontrollering af elektriske størrelser, undtagen målere henhørende under pos. 9028; instrumenter og apparater til måling eller påvisning af alfa-, beta- eller gammastråler, røntgenstråler, kosmiske stråler eller andre ioniserende stråler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

9031

Instrumenter, apparater og maskiner til måling eller kontrollering, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel; profilprojektionsapparater

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

9032

Instrumenter og apparater til automatisk kontrollering eller regulering

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

9033

Dele og tilbehør, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel, til maskiner, apparater og instrumenter henhørende under kapitel 90

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 91

Ure og dele dertil, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

9105

Andre ure

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

9109

Andre urværker, komplette og samlede

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

9110

Komplette urværker, ikke samlede eller kun delvis samlede (værksæt); ukomplette urværker, samlede; råværker til urværker

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 9114 kun anvendes op til en værdi af 10% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

9111

Kasser til ure, samt dele dertil

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

9112

Urkasser og lignende kabinetter til andre produkter under dette kapitel, samt dele dertil

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

9113

Urremme, -kæder og -armbånd, samt dele dertil:

   
 

- Af uædle metaller, også forgyldt eller forsølvet, eller af ædelmetaldublé

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre produkter

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 92

Musikinstrumenter; dele og tilbehør

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 93

Våben og ammunition; dele og tilbehør dertil

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 94

Møbler; sengebunde, madrasser, dyner, puder og lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende produkter; præfabrikerede bygninger, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 9401 og

ex 9403

Møbler af metal med upolstret bomuldsbetræk med en vægt på 300 g/m2 eller mindre

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

eller

Fremstilling på basis af vævet stof af bomuld, der allerede er formtilvirket med henblik på anvendelse til produkter henhørende under pos. 9401 eller 9403, forudsat at:

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

   

- dets værdi ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

- alle andre anvendte materialer har oprindelsesstatus og henhører under en anden position end pos. 9401 eller 9403

 

9405

Lamper og belysningsartikler (herunder projektører) og dele dertil, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende produkter, med permanent monteret lyskilde, samt dele dertil, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

9406

Præfabrikerede bygninger

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 95

Legetøj, spil og sportsartikler; dele og tilbehør dertil, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

9503

Andet legetøj; skalamodeller og lignende modeller til underholdnings- og legebrug, også bevægelige; puslespil af enhver art

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 9506

Golfkøller og dele dertil

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må groft tilvirkede blokke til fremstilling af golfkøller anvendes

 

ex Kapitel 96

Diverse, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 9601 og

ex 9602

Artikler af animalske, vegetabilske eller mineralske udskæringsmaterialer

Fremstilling på basis af »tilvirkede« udskæringsmaterialer henhørende under samme position

 

ex 9603

Koste og børster (undtagen riskoste o.lign. samt børster af mår- eller egernhår), gulvfejeapparater til brug i hånden (undtagen apparater med motor); malerpuder og malerruller; skrabere og svabere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

9605

Rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til rengøring af fodtøj eller beklædningsgenstande

Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der ville gælde for den, såfremt den ikke indgik i sættet; dog må der medtages artikler uden oprindelsesstatus, forudsat at deres værdi ikke overstiger 15% af sættets pris ab fabrik

 

9606

Knapper, trykknapper, tryklåse o.lign. samt knapforme og andre dele til disse produkter; knapemner

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

9608

Kuglepenne; filtpenne, fiberspidspenne o.lign.; fyldepenne, stylografer og andre penne; stencilpenne; pencils; penneskafter, blyantholdere o.lign.; dele (herunder hætter og clips) til disse produkter, undtagen til produkter henhørende under pos. 9609

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt.

Dog kan penne og pennespidser henhørende under samme position anvendes

 

9612

Farvebånd med farve til skrivemaskiner, instrumenter o.lign., også på spoler eller i kassetter; stempelpuder, med eller uden farve, også i æsker

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 9613

Cigartændere, med piezo-elektrisk tænding

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 9613 ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

ex 9614

Piber og pibehoveder

Fremstilling på basis af råt tilhuggede blokke

 

Kapitel 97

Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

1) Undtagelsen vedrørende majs af arten Zea indurata gælder indtil den 31.12.2002.

2) De særlige processer er beskrevet i indledende note 7.1 og 7.3.

3) De særlige processer er beskrevet i indledende note 7.2.

4) Efter bestemmelse 3 til kapitel 32 drejer det sig om præparater, som anvendes til farvning af alle materialer eller som bestanddele ved fremstilling af farvevarer, forudsat at de ikke henhører under en anden position i kapitel 32.

5) Ved »gruppe« forstås enhver anden del af positionen, som er adskilt fra resten af positionsteksten ved semikolon.

6) For produkter, der består af materialer, som henhører under både pos. 3901 til 3906, på den ene side, og pos. 3907 til 3911, på den anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe af materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for det pågældende produkt.

7) Følgende bånd betragtes som særdeles transparente: bånd, hvis uklarhedsfaktor - målt efter ASTM-D 1003-16 med Gardners nefelometer (uklarhedsfaktor) - er på under 2%.

8) Angående de særlige betingelser, der gælder for produkter fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se indledende note 5.

9) Dette produkt anvendes kun til fremstilling af vævet stof af den art, der anvendes i papirmaskiner.

10) Se indledende note 6.

11) Angående artikler af trikotage, ikke elastisk eller gummeret, fremstillet ved sammensyning eller samlet på anden måde af stykker, der er skåret i form eller formtilvirket, se indledende note 6.

12) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

13) Denne regel anvendes indtil den 31. december 2005.BILAG IV TIL PROTOKOL NR. 1

Formularer vedrørende varecertifikat

1. Varecertifikat EUR.1 udfærdiges på den formular, der er vist i dette bilag. Formularen trykkes på et eller flere af de sprog, som denne aftale er affattet på. Certifikatet udfærdiges på et af disse sprog og i overensstemmelse med udførselslandets egne retsregler. Hvis det udfærdiges i hånden, udfyldes det med blæk og med blokbogstaver.

2. Certifikatets format er 210 x 297 mm, idet en maksimal afvigelse på plus 8 mm og minus 5 mm i længden tillades. Der anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g/m². Certifikatet forsynes med guillochetryk i bunden i grøn farve, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

3. Udførselslandene kan forbeholde sig ret til selv at trykke certifikaterne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde forsynes hvert certifikat med en bemærkning om godkendelsen. Hvert certifikat forsynes med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt at identificere trykkeriet. Det skal desuden forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

 

 

VARECERTIFIKAT

1. Eksportør (navn, fuldstændig adresse, land)

EUR.1

Nr. A

000.000

 

Læs noterne på bagsiden, før certifikatet udfyldes

 

2. Varecertifikat til anvendelse i den præferentielle samhandel mellem

 

og

 

(angiv pågældende lande, landegrupper eller territorier)

3. Modtager (navn, fuldstændig adresse, land) (udfyldning ikke obligatorisk)

 
 

4. Land, landegruppe eller territorium, hvor varerne har oprindelse

5. Bestemmelsesland, -landegruppe eller -territorium

 

6. Oplysninger vedrørende transporten (udfyldning ikke obligatorisk)

7. Bemærkninger

 

 

 

 

8. Løbenummer; kollienes mærke, nummer, antal og art (1), varebeskrivelse

9. Bruttomasse (kg) eller andet mål (l, m3,mv.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Fakturaer

(udfyldning ikke obligatorisk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. TOLDVÆSENETS PÅTEGNINGER

Rigtig og bekræftet erklæring

Udførselsdokument (2)

Formular ................ Nr. ......................

Toldsted ...............................................

Udstedelsesland eller -territorium

..............................................................

Dato ......................................................

...............................................................

(Underskrift)

 

 

 

 

 

 

Stempel

 

12. EKSPORTØRENS ERKLÆRING

Undertegnede erklærer, at de ovenfor anførte varer opfylder betingelserne for at opnå dette certifikat.

 

 

Sted og dato ......................................

...........................................................

(Underskrift)

(1) Anfør »styrtgods« eller antallet af vareenheder, såfremt varerne ikke er emballeret.

(2) Skal kun udfyldes, hvis udførselslandets eller -territoriets interne regler kræver det.

 

13. Anmodning om kontrol; fremsendes til:

 

 

 

 

 

 

 

14. Resultat af kontrollen

 

Kontrollen har vist, at dette certifikat (*)

 

U er udstedt af det angivne toldsted, og at angivelserne i det er rigtige.

U ikke opfylder de stillede krav med hensyn til ægthed og rigtighed (se vedføjede bemærkninger)

 

 

 

 

............................................................................. .

(Sted og dato)

.......................................................... Stempel

 

 

 

 

............................................................ . (Underskrift)

________________________

(*) Sæt kryds ved det gældende.

Der anmodes herved om kontrol af dette certifikat med hensyn til ægtheden og rigtigheden

 

 

............................................................................. ....................

(Sted og dato)

..................................................................... ;Stempel

 

 

 

 

............................................................................. ..................

(Underskrift)

 

 

 

BEMÆRKNINGER

1. Certifikatet må ikke indeholde raderinger eller overskrivninger. Ændringer skal foretages ved overstregning af de fejlagtige oplysninger og eventuel tilføjelse af de ønskede oplysninger. Enhver således foretaget ændring skal bekræftes af den, der har udstedt certifikatet, og påtegnes af toldmyndighederne.

2. Der må ikke være noget mellemrum mellem de poster, der anføres på certifikatet, og foran hver post skal der anføres et løbenummer. Umiddelbart under den sidste post trækkes der en vandret afslutningsstreg. Den ikke-udfyldte del af rubrikken skal ved overstregning gøres uanvendelig til tilføjelser.

3. Varerne anføres med deres sædvanlige handelsbetegnelse og så udførligt, at de kan identificeres.

 

ANMODNING OM VARECERTIFIKAT

1. Eksportør (navn, fuldstændig adresse, land) (udfyldning ikke obligatorisk)

EUR.1 Nr. A

000.000

 

Læs noterne på bagsiden, før certifikatet udfyldes

 

2. Anmodning om certifikat til anvendelse i den præferentielle samhandel mellem

 

og

 

(angiv pågældende lande, landegrupper eller territorier)

3. Modtager (navn, fuldstændig adresse, land) (udfyldning ikke obligatorisk)

4. Land, landegruppe eller territorium, hvor varerne har oprindelse

5. Bestemmelsesland, -landegruppe eller -territorium

 

6. Oplysninger vedrørende transporten (udfyldning ikke obligatorisk)

 

 

 

7. Bemærkninger

 

 

 

 

8. Løbenummer; kollienes mærke, nummer, antal og art (1), varebeskrivelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Bruttomasse (kg) eller andet mål (l, m3,mv.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Fakturaer

(udfyldning ikke obligatorisk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Anfør »styrtgods« eller antallet af vareenheder, såfremt varerne ikke er emballeret.

 

EKSPORTØRENS ERKLÆRING

Undertegnede eksportør af de på omstående side beskrevne varer,

ERKLÆRER, at varerne opfylder de betingelser, der er fastsat for udstedelse af dette certifikat;

BESKRIVER de omstændigheder, der har gjort det muligt for varerne at opfylde disse betingelser:

 

FREMLÆGGER følgende dokumentation1):

FORPLIGTER SIG til på de kompetente myndigheders anmodning at fremlægge enhver yderligere dokumentation,

som disse måtte finde nødvendig for udstedelse af dette certifikat samt til i påkommende tilfælde at indvillige i enhver kontrol ved de nævnte myndigheders foranstaltning af sine regnskaber og af fremstillingsforholdene for ovennævnte varer;

ANMODER om udstedelse af varecertifikat for disse varer.

(Sted og dato)

(Underskrift)

1) For eksempel: indførselsdokumenter, varecertifikater, erklæringer fra producenten mv. vedrørende de ved fremstillingen anvendte produkter eller de varer, der genudføres i samme stand.BILAG V TIL PROTOKOL NR. 1

Fakturaerklæring

Fakturaerklæringen, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

Engelsk

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin2).

Spansk

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no . . . 1) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...2.

Dansk

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... 1), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... 2.

Tysk

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... 1, der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind 2

Græsk

? g>"(T(X"H JT< BD@^`<JT< B@L 6"8bBJ@<J"4 "B` J@ B"D`< X((D"n@ (V*,4" J,8T<,\@L LBr"D42. ... 1) *08f<,4 `J4, ,6J`H ,V< *08f<,J"4 F"nfH V88TH, J" BD@^`<J" "LJV ,\<"4 BD@J4:0F4"6ZH 6"J"(T(ZH.... 2.

 

Fransk

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no . . . 1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . 2.

Italiensk

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. . . .3)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . .4).

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... 1) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn2

Portugisisk

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° ... 1), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... 2.

Finsk

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o . . . 1) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita 2.

Svensk

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. . . . 1) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande . . . ursprung 2.

   
 

5)

 

(Sted og dato)

   
 

6)

 

(Eksportørens underskrift;
endvidere skal navnet på den person,
der underskriver erklæringen,
angives let læseligt)

1) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 20 i protokollen, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordene i parentesen udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

2) Her angives præferenceoprindelsen. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla som omhandlet i artikel 39 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive disse produkter ved hjælp af mærket "CM" i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

3) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 20 i protokollen, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordene i parentesen udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

4) Her angives præferenceoprindelsen. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla som omhandlet i artikel 39 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive disse produkter ved hjælp af mærket "CM" i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

5) Kan udelades, hvis de pågældende oplysninger findes i selve dokumentet.

6) Jf. artikel 19, stk. 5, i protokollen. Hvis det ikke er nødvendigt, at eksportøren skriver under, er han også fritaget for at angive sit navn.BILAG VI A TIL PROTOKOL NR. 1

Leverandørerklæring for varer med præferenceoprindelsesstatus

Undertegnede erklærer, at de på denne faktura .......................................................1)

anførte varer er fremstillet i ................................2) og opfylder de oprindelsesregler, der gælder for den præferentielle samhandel mellem AVS-staterne og Det Europæiske Fællesskab.

Jeg forpligter mig til på toldmyndighedernes anmodning at fremlægge enhver yderligere dokumentation, som disse måtte finde nødvendig.

....................................................3) .......................................................................... 4)

 

.............................................................. 5)

 

Bemærkning:

Ovenstående tekst udgør en leverandørerklæring, når den er udfyldt i overensstemmelse med nedenstående fodnoter. Fodnoterne skal ikke anføres.

1) Såfremt kun nogle af de på fakturaen nævnte varer omfattes af erklæringen, skal dette klart angives eller markeres, og denne markering skal anføres på erklæringen på følgende måde: »De på denne faktura anførte varer markeret med . . . . . . . . . . er fremstillet i . . . . . . . . . .«

Såfremt der anvendes andre dokumenter end en faktura eller et bilag til fakturaen (jf. artikel 26, stk. 3), anføres i stedet for ordet »faktura« det pågældende dokuments benævnelse.

2) Fællesskabet, en medlemsstat, en AVS-stat eller et OLT. Anføres der en AVS-stat eller et OLT, skal der henvises til det fællesskabstoldsted, der eventuelt opbevarer de pågældende EUR 1-certifikater, med angivelse af det pågældende certifikats eller den pågældende formulars nummer og om muligt det relevante toldangivelsesnummer.

3) Sted og dato.

4) Navn og stilling i firmaet.

5) Underskrift.BILAG VI B TIL PROTOKOL NR. 1

Leverandørerklæring for varer uden præferenceoprindelsesstatus

Undertegnede erklærer, at de på denne faktura ...................................................... 1) anførte varer er fremstillet i ......................................................2) med anvendelse af følgende materialer, dele eller komponenter, som ikke har oprindelse i en AVS-stat, i et OLT eller i Fællesskabet i henhold til bestemmelserne om præferentiel samhandel:

..........................................3) ......................................4) ...........................................5)

.......................................... ......................................... ...............................................

.......................................... ......................................... ...............................................

............................................................................. ....................................................6)

Undertegnede forpligter sig til på toldmyndighedernes anmodning at fremlægge enhver yderligere dokumentation, som disse måtte finde nødvendig.

............................................................... 7)  ............................................................... 8)

............................................................................. 9)

 

Bemærkning:

 

Ovenstående tekst udgør en leverandørerklæring, når den er udfyldt i overensstemmelse med nedenstående fodnoter. Fodnoterne skal ikke anføres.

1) Såfremt kun nogle af de på fakturaen nævnte varer omfattes af erklæringen, skal dette klart angives eller markeres, og denne markering skal anføres på erklæringen på følgende måde: »De på denne faktura anførte varer markeret med . . . . . . . . . . er fremstillet i . . . . . . . . . .«.

Såfremt der anvendes andre dokumenter end en faktura eller et bilag til fakturaen (jf. artikel 26, stk. 3), anføres i stedet for ordet »faktura« det pågældende dokuments benævnelse.

2) Fællesskabet, en medlemsstat, en AVS-stat, et OLT eller Sydafrika.

3) Varebeskrivelsen anføres i alle tilfælde. Beskrivelsen skal være fyldestgørende og tilstrækkeligt detaljeret til, at tariferingen af de pågældende varer kan afgøres.

4) Toldværdien anføres kun, såfremt dette er påkrævet.

5) Oprindelseslandet anføres kun, såfremt det er påkrævet. Den angivne oprindelse skal være en præferentiel oprindelse; alle andre oprindelser anføres som »tredjeland«.

6) »og har undergået følgende forarbejdning i [ Fællesskabet] [medlemsstat] [AVS-stat] [OLT] [Sydafrika] .................................« tilføjes med en beskrivelse af den udførte forarbejdning, såfremt denne oplysning er påkrævet.

7) Sted og dato.

8) Navn og stilling i firmaet.

9) Underskrift.BILAG VII TIL PROTOKOL NR. 1

Oplysningsformular

1. Den oplysningsformular, der er vist i dette bilag, anvendes; den trykkes på et eller flere af de officielle sprog, som denne aftale er affattet på, og i overensstemmelse med udførselslandets egne retsregler. Oplysningsformularerne udfærdiges på et af disse sprog: hvis de udfærdiges i hånden, skal de udfyldes med blæk og med blokbogstaver. De skal være forsynet med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

2. Oplysningsformularens format er 210 x 297 mm, idet der dog tillades en maksimal afvigelse på plus 8 mm og minus 5 mm i længden. Det anvendte papir skal være hvidt, skrivefast, træfrit og have en vægt på mindst 25g/m².

3. De nationale myndigheder kan forbeholde sig ret til selv at trykke formularerne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hvert certifikat være forsynet med en godkendelsesreference. Formularen skal være forsynet med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt at identificere trykkeriet.

 

 

De Europæiske Fællesskaber

1. Leverandør (1)

OPLYSNINGSFORMULAR

til brug for udstedelse af et

VARECERTIFIKAT

for præferentiel samhandel mellem

2. Modtager (1)

     
   

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

og

AVS-STATERNE

 
       

3. Forarbejdningsvirksomhed (1)

4. Stat, i hvilken bearbejdningen eller forarbejdningen har fundet sted

 

6. Indførselstoldsted (1)

 

5. Til tjenestebrug

7. Indførselsdokument (2)

Formular........................................... nr. ................................

Serie .

 

Dato

         
   

VARER AFSENDT TIL BESTEMMELSESMEDLEMSSTATERNE

8. Kolli (mærker og numre samt antal og art)

9. Position (HS-kode) i det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem

10. Mængde (1)

   

11. Værdi (4)

ANVENDTE INDFØRTE VARER

12. Position (HS-kode) i det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem

 

 

 

 

13. Oprindelsesland

14. Mængde (3)

15. Værdi (2) (5)

16. Arten af den foretagne bearbejdning eller forarbejdning

17. Bemærkninger

18. TOLDVÆSENETS PÅTEGNINGER

Rigtig og bekræftet erklæring

Dokument ...

Formular ................................... nr. ...

Toldsted .. ......................................

19. LEVERANDØRENS ERKLÆRING

Undertegnede erklærer, at de på denne formular afgivne oplysninger er rigtige.

 

------------------------------

       
 

(Sted) (Dato)

Dato:

         
   
 

Officielt

stempel

   

---------------------------------------

(Underskrift)

............................................................................. ..

(Underskrift)

(1) (2) (3) (4) (5) Se noterne på bagsiden

 

ANMODNING OM KONTROL

RESULTATET AF KONTROLLEN

Undertegnede toldmyndighed anmoder om kontrol af denne oplysningsformular med hensyn til ægthed og rigtighed.

Toldmyndighedens kontrol har vist, at denne oplysningsformular

   
 

a) er udstedt af det angivne toldsted, og at angivelserne i den er rigtige (*)

   
   
 

b) ikke opfylder de stillede krav med hensyn til ægthed og rigtighed (se vedføjede bemærkninger) (*)

   
   
   

----------------------------------------------

-----------------------------------------------

(Sted og dato)

(Sted og dato)

   
 

Officielt

stempel

               

 

Officielt

stempel

             
   

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

(Embedsmandens underskrift)

(Embedsmandens underskrift)

   
   
 

(*) Det ikke gældende overstreges

NOTER

(1) Personens eller virksomhedens navn og fuldstændige adresse.

(2) Udfyldning ikke obligatorisk.

(3) Kg, hl, m3 eller andet mål.

(4) Emballage anses for at udgøre et hele med de varer, som den indeholder. Denne bestemmelse gælder dog ikke for emballage, der ikke er af sædvanlig type for den emballerede vare, og som har en egen varig brugsværdi uafhængig af funktionen som emballage.

(5) Værdien angives i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende oprindelsesreglerne.Bilag BILAG VIII til protokol nr. 1

Formular til anmodning om en undtagelse

1. Det færdige produkts handelsmæssige betegnelse:

1.1 Tarifering (HS-kode):

2. Det forventede årlige omfang af udførslen til Fællesskabet (i vægt, antal stykker, meter eller anden enhed):

3. Handelsmæssig betegnelse for anvendte materialer med oprindelse i tredjelande:

Tarifering (HS-kode):

4. Den forventede årlige mængde af materialer, der skal anvendes, og som har oprindelse i tredjelande:

5. Værdien af materialer med oprindelse i tredjelande:

6. Det færdige produkts værdi ab fabrik:

7. Tredjelandsmaterialers oprindelse:

8. Grunde til, at det færdige produkt ikke kan opfylde oprindelsesreglen:

9. Handelsmæssig betegnelse for materialer, der skal anvendes, og som har oprindelse i AVS-stater, EF eller OLT:

10. Den forventede årlige mængde af materialer, der skal anvendes, og som har oprindelse i AVS-stater, EF eller OLT:

11. Værdien af materialer fra AVS-stater, EF eller OLT:

12. Bearbejdninger eller forarbejdninger af tredjelandsmaterialer, der har fundet sted i EF eller OLT (uden forventet opnåelse af oprindelsesstatus):


13. Tidsrummet for den ønskede undtagelse:

fra ............................... til

.........................................

 

14. Udførlig beskrivelse af de bearbejdninger eller forarbejdninger, der har fundet sted i AVS-

tater:

15. Sammensætningen af virksomhedens egenkapital:

 

16. Værdien af gennemførte/planlagte investeringer:

 

17. Faktisk/forventet antal beskæftigede:

18. Merværdi som følge af de bearbejdninger eller forarbejdninger, der har fundet sted i AVS-stater:

18.1 Arbejdskraft:

18.2 Fællesomkostninger:

18.3 Andet:

20. De løsninger, der påtænkes for i fremtiden at undgå, at det bliver nødvendigt med en undtagelse:

19. Andre eventuelle forsyningskilder med hensyn til de materialer, der skal anvendes:

21. Bemærkninger:

BEMÆRKNINGER

1. Hvis rubrikkerne i formularen ikke er store nok til at rumme alle de relevante oplysninger, kan disse anføres på ekstra ark, der vedlægges formularen. I så fald anføres »se bilag« i den relevante rubrik.

2. Sammen med formularen fremsendes der så vidt muligt prøver eller illustrationer (fotografier, tegninger, herunder konstruktionstegninger, kataloger, mv.) af det færdige produkt og af de anvendte materialer.

3. Der skal udfyldes en formular for hvert af de produkter, som anmodningen vedrører.

Rubrik 3,4,5,7: Ved »tredjeland« forstås ethvert land, der ikke er en AVS-stat, en EF-stat eller et OLT.

Rubrik 12: Hvis der er tale om materialer fra tredjelande, der er blevet bearbejdet eller forarbejdet i Fællesskabet eller i OLT uden at opnå oprindelsesstatus inden videreforarbejdning i den AVS-stat, der anmoder om undtagelse, angives arten af den bearbejdning eller forarbejdning, der har fundet sted i Fællesskabet eller i OLT.

Rubrik 13: De datoer, der skal anføres, er datoen for begyndelsen og datoen for udløbet af det tidsrum, for hvilket der i givet fald vil blive udstedt EUR. 1-certifikater i henhold til undtagelsen.

Rubrik 18: Værditilvæksten angives enten i procent af produktets pris ab fabrik eller som et beløb pr. produktenhed.

Rubrik 19: Hvis der er andre forsyningskilder med hensyn til materialer, angives hvilke, og så vidt muligt anføres grundene til, at disse muligheder ikke udnyttes (omkostningsmæssige eller andre grunde).

Rubrik 20: Det angives, hvilke investeringer eller hvilke andre forsyningskilder der påtænkes for at opnå, at undtagelsen kun er nødvendig for et begrænset tidsrum.BILAG IX TIL PROTOKOL NR. 1

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som medfører AVS-oprindelsesstatus for et produkt fremstillet ved bearbejdning eller forarbejdning af tekstilmaterialer med oprindelse i de udviklingslande, der er nævnt i artikel 6, stk. 11, i denne protokol

Tekstilvarer henhørende under afsnit XI

KN-kode

Produktbeskrivelse

Bearbejdning eller forarbejdning af materialer uden oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt

oprindelsesstatus

(1)

(2)

(3)

ex 5101

Uld, ikke kartet eller kæmmet:

 
 

affedtet, ikke carboniseret

Fremstilling på basis af uvasket uld, herunder affald af uld, hvis værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

carboniseret

Fremstilling på basis af affedtet uld, ikke-carboniseret, hvis værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

ex 5103

Affald af uld samt af fine eller grove dyrehår, carboniseret

Fremstilling på basis af affald af uld, ikke-carboniseret, hvis værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

ex 5201

Bomuld, ikke kartet eller kæmmet, bleget

Fremstilling på basis af rå bomuld, hvis værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

5501 til

5507

Korte kemofibre

 
 

ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

Fremstilling på basis af kemikalier eller spindeopløsninger

 

kartede, kæmmede eller i andre tilfælde

Fremstilling på basis af kemikalier, spindeopløsninger eller affald, henhørende under pos. 5505

ex Kapitel 50 til Kapitel 55

Garn, monofilamenter og sytråd, bortset fra papirgarn:

Fremstilling på basis af:

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

 

trykte eller farvede

Fremstilling på basis af:

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

natursilke eller affald af råsilke

kemikalier eller spindeopløsninger, eller korte kemofibre, bånd (tow) af filamenter eller affald af fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

   

eller

   

Trykning eller farvning af garn eller monofilamenter, ubleget eller forbleget (1), ledsaget af for- eller efterbehandlinger, herunder ikke medregnet snoning eller teksturering, hvor værdien af materialet (herunder garn) uden oprindelsesstatus ikke overstiger 48% af produktets pris ab fabrik

 

I andre tilfælde

Fremstilling på basis af:

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

natursilke eller affald af råsilke

kemikalier eller spindeopløsninger, eller korte kemofibre, bånd (tow) af filamenter eller affald af fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

 

Vævede stoffer, bortset fra vævede stoffer af papirgarn:

 
 

trykte eller farvede

Fremstilling på basis af garn

   

eller

   

Trykning eller farvning af vævet stof, ubleget eller forbleget, ledsaget af for- eller efterbehandlinger (1) (2)

 

I andre tilfælde

Fremstilling på basis af garn

5601

Vat af tekstilmaterialer samt varer af vat; tekstilfibre, hvis længde ikke overstiger 5 mm (flok), støv og nopper af tekstilmaterialer

Fremstilling på basis af fibre

5602

Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret:

 
 

trykt eller farvet

Fremstilling på basis af fibre

   

eller

   

Trykning eller farvning af vævet stof, ubleget eller forbleget, ledsaget af for- eller efterbehandlinger (1) (2)

 

imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

Imprægnering, overtrækning, belægning eller laminering af fiberdug, ubleget (3)

 

I andre tilfælde

Fremstilling på basis af fibre

5603

Fiberdug, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret:

 
 

trykt eller farvet

Fremstilling på basis af fibre

   

eller

   

Trykning eller farvning af vævet stof, ubleget eller forbleget, ledsaget af for- eller efterbehandlinger (1) (2)

 

imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

Imprægnering, overtrækning, belægning eller laminering af fiberdug, ubleget (3)

 

I andre tilfælde

Fremstilling på basis af fibre

5604

Garn og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn samt strimler o.lign. henhørende under pos. 5404 og 5405, imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast:

 
 

Garn og snore af gummi, overtrukket med tekstil

Fremstilling på basis af tråde og snore af gummi, uden tekstilovertræk

 

I andre tilfælde

Imprægnering, overtrækning, belægning eller beklædning af tekstilgarn, strimler og lignende, ublegede

5607

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, også imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi og plast

Fremstilling på basis af fibre, kokosgarn, garn af filamenter eller monofilamenter, syntetiske eller regenererede

5609

Varer fremstillet af garn, strimler eller lignende, henhørende under pos. 5404 eller 5405, sejlgarn, reb og tovværk, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling på basis af fibre, kokosgarn, garn af filamenter eller monofilamenter, syntetiske eller regenererede

5704

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer

Fremstilling på basis af fibre

ex Kapitel 58

Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier, possementartikler; broderier,

 
 

broderier i løbende længder, strimler eller motiver (pos. 5810)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

trykte eller farvede

Fremstilling på basis af garn

   

eller

   

Trykning eller farvning af vævet stof, ubleget eller forbleget, ledsaget af for- eller efterbehandlinger (1) (2)

 

imprægnerede, overtrukne eller belagte

Fremstilling på basis af vævet stof, filt eller fiberdug, ubleget

 

I andre tilfælde

Fremstilling på basis af garn

5901

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den art, der anvendes til fremstilling af bogbind mv.; kalkerlærred; præpareret malerlærred; buckram og lignende stivede tekstilstoffer af den art, der anvendes til fremstilling af hatte

Fremstilling på basis af vævet stof, ubleget

5902

Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj styrke, af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose:

Fremstilling på basis af garn

5903

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med plast, undtagen varer henhørende under pos. 5902

Fremstilling på basis af vævet stof, ubleget

   

eller

   

Trykning eller farvning af vævet stof, ubleget eller forbleget, ledsaget af for- eller efterbehandlinger (1) (2)

5904

Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsma-terialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker

Fremstilling på basis af vævet stof, filt eller fiberdug, ubleget

5905

Vægbeklædning af tekstilmaterialer

Fremstilling på basis af vævet stof, ubleget

   

eller

   

Trykning eller farvning af vævet stof, ubleget eller forbleget, ledsaget af for- eller efterbehandlinger (1) (2)

5906

Tekstilstof, gummeret, undtagen varer henhørende under pos. 5902:

Fremstilling på basis af trikotagestof, bleget, eller af andre vævede stoffer, ublegede

5907

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper o.lign.

Fremstilling på basis af vævet stof, ubleget

   

eller

   

Trykning eller farvning af vævet stof, ubleget eller forbleget, ledsaget af for- eller efterbehandlinger (1) (2)

5908

Væger af tekstil, vævede, flettede eller strikkede, til lamper, ovne, fyrtøj, lys o.lign.; glødenet og glødestrømper samt rørformede emner til fremstilling deraf, også imprægnerede

Fremstilling på basis af garn

5909

Brandslanger og lignede slanger, af tekstil, også med foring, armering og armaturer af andre materialer

Fremstilling på basis af garn eller fibre

5910

Driv- og transportremme af tekstil, også forstærket med metal eller andet materiale

Fremstilling på basis af garn eller fibre

5911

Tekstilstof og varer deraf, til teknisk brug, som nævnt i bestemmelse 7 til kapitel 59 i den kombinerede nomenklatur:

 
 

polerskiver og -ringe af andre materialer end filt

Fremstilling på basis af garn, af affald af vævet stof eller af klude henhørende under pos. 6310

 

Andre varer

Fremstilling på basis af garn eller fibre

*)Kapitel 60

Trikotagestof

 
 

trykt eller farvet

Fremstilling på basis af garn

   

eller

   

Trykning eller farvning af trikotagestof, ubleget eller forbleget, ledsaget af for- eller efterbehandlinger (1) (2)

 

I andre tilfælde

Fremstilling på basis af garn

Kapitel 61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgen-stande, af trikotage:

Fuldstændig konfektionering (4)

 

fremstillet ved sammensyning eller anden samling af to eller flere stykker af trikotagestof, der enten er skåret i form eller er direkte formtilvirket

 
 

Andre varer

Fremstilling på basis af garn

*ex Kapitel 62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, ikke af trikotage, undtagen produkter henhørende under pos. 6213 og 6214, for hvilke reglerne er anført nedenfor

Fremstilling på basis af garn*

 

færdige eller fuldstændige

Fuldstændig konfektionering (4)

 

ufærdige eller ufuldstændige

Fremstilling på basis af garn

6213 og 6214

Lommertørklæder, sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer:

 
 

forsynet med broderi

Fremstilling på basis af garn

eller

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik*

 

Andre

Fremstilling på basis af garn

6301 til ex 6306

Plaider og lignende tæpper; sengelinned, dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer; gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper; andre boligtekstiler, bortset fra varer henhørende under pos. 9404; sække og poser af den art, der anvendes til emballage; presenninger, markiser og campingudstyr

 
 

Af filt eller fiberdug

 
 

ikke imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

Fremstilling på basis af fibre

 

imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

Imprægnering, overtrækning, belægning eller laminering af filt eller fiberdug, ubleget (3)

 

I andre tilfælde

 
 

af trikotagestof

 
 

ikke broderet

Fuldstændig konfektionering (4)

 

forsynet med broderi

Fuldstændig konfektionering (4)

   

eller

   

Fremstilling på basis af trikotagestof, ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

af andre materialer end trikotagestof

 
 

ikke broderede

Fremstilling på basis af garn

 

forsynet med broderi

Fremstilling på basis af garn

   

eller

   

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

6307

Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre) undtagen vifter, stel og håndtag til vifter samt dele til sådanne stel og håndtag:

 
 

gulvklude, karklude, støvklude og lignende rengøringsklude

Fremstilling på basis af garn

 

I andre tilfælde

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

6308

Sæt bestående af vævet stof samt garn, også med tilbehør, til fremstilling af tæpper, tapisserier, broderede duge og servietter eller lignende tekstilvarer, i detailsalgspakninger

Samling til sæt, hvoraf den samlede værdi af dele uden oprindelsesstatus ikke overstiger 25% af sættets pris ab fabrik

1) »Forbleget«, som er anvendt i listen i bilag IX til at betegne det fremstillingstrin, der kræves for visse anvendte materialer uden oprindelsesstatus, gælder for visse former af garn, vævede stoffer og trikotagestoffer, som kun har undergået en vaskeproces, efter at spinding eller vævning har fundet sted.

2) For at kunne anses som bearbejdning eller forarbejdning, der giver oprindelsesstatus, skal termotrykning være forbundet med trykning af overføringspapiret.

3) »Imprægnering, overtrækning, belægning eller laminering« omfatter ikke processer, som udelukkende tager sigte på at binde vævede stoffer sammen.

4) Ved »fuldstændig konfektionering« i listen i bilag IX forstås, at alle de processer, der følger efter tilskæring af vævede stoffer eller direkte formtilvirkning af trikotagestoffer, skal være gennemført.

*) Se også de i BILAG X anførte produkter, der er udelukket fra undtagelsesproceduren.

At en eller flere færdiggørelsesprocesser ikke gennemføres, betyder ikke nødvendigvis, at konfektioneringen mister sin karakter af fuldstændig.

Nedenfor er anført eksempler på færdiggørelse:

påsætning af knapper og/eller andre typer af fastgørelses- eller lukkeanordninger

tillavning af knaphuller

opsømning af benklæder og ærmer samt af nederdele eller kjoler

påsætning af besætning eller tilbehør, såsom lommer, etiketter, emblemer, mærker mv.

strygning eller anden beredning af beklædningsgenstande bestemt til at blive solgt som konfektionsvarer.

Bemærkninger vedrørende færdiggørelsesprocesser Særlige tilfælde

Når der er tale om en kombination af processer, kan det inden for særlige fremstillingsprocesser forekomme, at færdiggørelsesprocesserne er så vigtige, at de må anses for mere end simple færdiggørelsesprocesser. I sådanne tilfælde mister konfektioneringen sin karakter af fuldstændig, hvis disse færdigørelsesprocesser ikke foretages.BILAG XI TIL PROTOKOL NR. 1

Produkter, for hvilke de i artikel 6, stk. 3, omhandlede kumulationsbestemmelser med Sydafrika gælder efter 3 år regnet fra den midlertidige anvendelse af aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Sydafrikanske Republik

KN-kode 96

Industriprodukter

Salt (herunder bordsalt og denatureret salt)

25010051

25010091

25010099

 

Alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller; sjældne jordarters metaller

28051100

28051900

28052100

28052200

28053010

28053090

28054010

 

Ammoniak, vandfri eller i vandig opløsning

28141000

28142000

 

Natriumhydroxid (kaustisk natron)

28151100

28151200

 

Zinkoxid; zinkperoxid

28170000

 

Kunstig korund

28181000

28182000

28183000

 

Oxider og hydroxider af chrom

28191000

28199000

 

Oxider af mangan

28201000

28209000

 

Oxider af titan

28230000

 

Hydrazin og hydroxylamin

28258000

 

Chlorider, oxychlorider og hydroxychlorider

28271000

 

Sulfider; polysulfider

28301000

 

Phosphinater (hypophosphiter), phosphonater

28351000

28352200

28352300

28352400

28352510

28352590

28352610

28352690

28352910

28352990

28353100

28353910

28353930

28353970

 

Carbonater; peroxocarbonater (percarbonater)

28362000

28364000

28366000

 

Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer

28416100

 

Radioaktive kemiske grundstoffer

28443011

28443019

28443051

 

Isotoper, undtagen isotoper henhørende under pos. 2844

28451000

28459010

 

Carbider, også når de ikke er kemisk definerede

28492000

28499030

 

Hydrider, nitrider, azider, silicider og borider

28500070

 

Cycliske carbonhydrider

29025000

 

Halogenderivater af carbonhydrider

29031100

29031200

29031300

29031400

29031500

29031600

29031910

29031990

29032100

29032300

29032900

29033010

29033031

29033033

29033038

29033090

29034100

29034200

29034300

29034410

29034490

29034510

29034515

29034520

29034525

29034530

29034535

29034540

29034545

29034550

29034555

29034590

29034610

29034620

29034690

29034700

29034910

29034920

29034990

29035190

29035910

29035930

29035990

29036100

29036200

29036910

29036990

 

Acycliske alkoholer samt halogen- og sulfoderivater deraf

29051100

29051200

29051300

29051410

29051490

29051500

29051610

29051690

29051700

29051910

29051990

29052210

29052290

29052910

29052990

29053100

29053200

29053910

29053990

29054100

29054200

29054910

29054951

29054959

29054990

29055010

29055030

29055099

 

Phenoler; phenolalkoholer

29071100

29071500

29072210

 

Ethere, etheralkoholer og etherphenoler

29091100

29091900

29092000

29093031

29093039

29093090

29094100

29094200

29094300

29094400

29094910

29094990

29095010

29095090

29096000

 

Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyphenoler og epoxyethere

29102000

 

Aldehyder, også med andre oxygenholdige grupper

29124100

29126000

 

Ketoner og quinoner, også med andre oxygenholdige grupper

29141100

29142100

 

Mættede acycliske monocarboxylsyrer

29151100

29151200

29151300

29152100

29152200

29152300

29152400

29152900

29153100

29153200

29153300

29153400

29153500

29153910

29153930

29153950

29153990

29154000

29155000

29156010

29156090

29157015

29157020

29157025

29157030

29157080

29159010

29159020

29159080

 

Umættede acycliske monocarboxylsyrer

29161210

29161220

29161290

29161410

29161490

 

Polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider

29171100

29171400

29173500

29173600

29173700

 

Carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper

29181400

29181500

29182200

29189000

 

Aminer

29211110

29211190

29211200

29211910

29211930

29211990

29212100

29212200

29212900

29213010

29213090

29214100

29214210

29214290

29214310

29214390

29214400

29214500

29214910

29214990

29215110

29215190

29215900

 

Aminer indeholdende oxygenholdige grupper

29221100

29221200

29221300

29221900

29222100

29222200

29222900

29223000

29224210

29224300

29224980

29225000

 

Amider af carboxylsyrer

29242110

29242190

29242930

 

Nitriler

29261000

29269090

 

Organiske svovlforbindelser

29302000

29309012

29309014

29309016

 

Andre organiske-uorganiske forbindelser

29310040

 

Heterocycliske forbindelser med oxygen som heteroatom(er)

29321200

29321300

29322100

 

Heterocycliske forbindelser med nitrogen som heteroatom(er)

29336100

 

Sulfonamider.

29350000

 

Nitrogenholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

31021010

31021090

31022100

31022900

31023010

31023090

31024010

31024090

31025090

31026000

31027090

31028000

31029000

 

Phosphorholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

31031010

31031090

 

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer

31051000

31052010

31052090

31053010

31053090

31054010

31054090

31055100

31055900

31056010

31056090

31059091

31059099

 

Vegetabilske garvestofekstrakter

32012000

32019020

 

Andre farvestoffer

32061100

32061900

32062000

32063000

32064100

32064200

32064300

32064990

32065000

 

Aktiveret kul; aktiverede naturlige mineraler

38021000

38029000

 

Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler

38081020

38081030

38083011

38083013

38083015

38083017

38083021

38083023

38083027

38083030

38083090

 

Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer; sammensatte blødgøringsmidler

38123020

 

Sammensatte organiske opløsnings- og fortyndingsmidler

38140090

 

Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphthalener

38171010

38171050

38171080

38172000

 

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner

38249090

 

Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form

39011010

39011090

39012000

39013000

39019000

 

Polymerer af propylen eller andre olefiner

39021000

39022000

39023000

39029000

 

Polymerer af styren, i ubearbejdet form

39031100

39031900

39032000

39033000

39039000

 

Polymerer af vinylchlorid

39041000

39042100

39042200

39043000

39044000

39045000

39046190

39046900

39049000

 

Polymerer af vinylacetat

39051200

 

Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser

39072019

39072090

39076090

39079110

39079190

39079910

39079990

 

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler

39201022

39201028

39201040

39201080

39202021

39202029

39202071

39202079

39202090

39203000

39204111

39204119

39204191

39204199

39204211

39204219

39204291

39204299

39205100

39205900

39206100

39206210

39206290

39206300

39206900

39207111

39207119

39207190

39207200

39207310

39207350

39207390

39207900

39209100

39209200

39209300

39209400

39209911

39209919

39209950

39209990

 

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler

39219019

 

Transport- og emballagegenstande

39232100

 

Regummerede eller brugte dæk, af gummi

40121030

40121050

40121080

40122090

40129010

40129090

 

Slanger af gummi

40131010

40131090

40132000

40139010

40139090

 

Læder af hornkvæg eller af dyr af hestefamilien, uden hår

41041091

41041095

41041099

41042100

41042290

41042900

41043111

41043119

41043130

41043190

41043910

41043990

 

Læder af fåre- og lammeskind, uden uld

41052000

 

Læder af andre dyr, uden hår

41071010

41072910

41079010

41079090

 

Semsgarvet læder (vaskeskind)

41080010

41080090

 

Laklæder og lamineret laklæder

41090000

 

Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre

41110000

 

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil

42031000

42032100

42032910

42032991

42032999

42033000

42034000

 

Spånplader og lignende plader af træ

44101100

44101910

44101930

44101950

44101990

44109000

 

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer

44111100

44111900

44112100

44112900

44113100

44113900

44119100

44119900

 

Krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter

44121311

44121319

44121390

44121400

44121900

44122210

44122291

44122299

44122300

44122920

44122980

44129210

44129291

44129299

44129300

44129920

44129980

 

Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug

44181010

44181050

44181090

44182010

44182050

44182080

44183010

44189010

 

Indlagt træ og træmosaik; æsker, skrin og etuier

44209011

44209019

 

Varer af naturkork

45031010

45031090

45039000

 

Flettede lidser og lignende varer af flettematerialer

46019910

 

Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer

46029010

 

Protokoller, regnskabsbøger, notesbøger, ordrebøger

48201030

 

Børnebilledbøger samt tegne- eller malebøger til børn

49030000

 

Landkort, søkort og lignende kort af enhver art

49051000

 

Overføringsbilleder af enhver art

49081000

49089000

 

Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort

49090010

49090090

 

Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke

49100000

 

Andre tryksager, herunder trykte billeder

49111010

49111090

49119180

49119900

 

Garn af natursilke, undtagen garn spundet af silkeaffald

50040010

50040090

 

Garn af affald af natursilke, ikke i detailsalgsoplægninger

50050010

50050090

 

Garn af natursilke eller affald af natursilke, i detailsalgsoplægninger

50060010

50060090

 

Vævede stoffer af silke eller silkeaffald

50071000

50072011

50072019

50072021

50072031

50072039

50072041

50072051

50072059

50072061

50072069

50072071

50079010

50079030

50079050

50079090

 

Garn af kartet uld, ikke i detailsalgsoplægninger

51061010

51061090

51062011

51062019

51062091

51062099

 

Garn af kæmmet uld, ikke i detailsalgsoplægninger

51071010

51071090

51072010

51072030

51072051

51072059

51072091

51072099

 

Garn af fine dyrehår, kartet eller kæmmet, ikke i detailsalgsoplægninger

51081010

51081090

51082010

51082090

 

Garn af uld eller fine dyrehår, i detailsalgsoplægninger

51091010

51091090

51099010

51099090

 

Garn af grove dyrehår eller af hestehår

51100000

 

Vævet stof af kartet uld eller kartede fine dyrehår

51111111

51111119

51111191

51111199

51111911

51111919

51111931

51111939

51111991

51111999

51112000

51113010

51113030

51113090

51119010

51119091

51119093

51119099

 

Vævet stof af kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår

51121110

51121190

51121911

51121919

51121991

51121999

51122000

51123010

51123030

51123090

51129010

51129091

51129093

51129099

 

Vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

51130000

 

Sytråd af bomuld, også i detailsalgsoplægninger

52041100

52041900

52042000

 

Garn af bomuld (undtagen sytråd)

52051100

52051200

52051300

52051400

52051510

52051590

52052100

52052200

52052300

52052400

52052600

52052700

52052800

52053100

52053200

52053300

52053400

52053510

52053590

52054100

52054200

52054300

52054400

52054600

52054700

52054800

 

Garn af bomuld (undtagen sytråd)

52061100

52061200

52061300

52061400

52061510

52061590

52062100

52062200

52062300

52062400

52062510

52062590

52063100

52063200

52063300

52063400

52063510

52063590

52064100

52064200

52064300

52064400

52064510

52064590

 

Garn af bomuld (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger

52071000

52079000

Garn af hør

53061011

530610191

53061031

53061039

53061050

53061090

53062011

53062019

53062090

 

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn

53082010

53082090

53083000

53089011

53089013

53089019

53089090

 

Vævet stof af hør

53091111

53091119

53091190

53091910

53091990

53092110

53092190

53092910

53092990

 

Vævet stof af jute eller andre bastfibre

53101010

53101090

53109000

 

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre

53110010

53110090

 

Sytråd af endeløse kemofibre

54011011

54011019

54011090

54012010

54012090

 

Garn af endeløse syntetiske fibre (undtagen sytråd)

54021010

54021090

54022000

54023110

54023130

54023190

54023200

54023310

54023390

54023910

54023990

54024110

54024130

54024190

54024200

54024310

54024390

54024910

54024991

54024999

54025110

54025130

54025190

54025210

54025290

54025910

54025990

54026110

54026130

54026190

54026210

54026290

54026910

54026990

 

Garn af endeløse regenererede fibre (undtagen sytråd)

54031000

54032010

54032090

54033100

54033200

54033310

54033390

54033900

54034100

54034200

54034900

 

Syntetiske monofilamenter af finhed 67 decitex eller derover

54041010

54041090

54049011

54049019

54049090

 

Regenererede monofilamenter af finhed 67 decitex eller derover

54050000

 

Garn af endeløse kemofibre (undtagen sytråd)

54061000

54062000

 

Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre

54071000

54072011

54072019

54072090

54073000

54074100

54074200

54074300

54074400

54075100

54075200

54075300

54075400

54076110

54076130

54076150

54076190

54076910

54076990

54077100

54077200

54077300

54077400

54078100

54078200

54078300

54078400

54079100

54079200

54079300

54079400

 

Vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre

54081000

54082100

54082210

54082290

54082310

54082390

54082400

54083100

54083200

54083300

54083400

 

Bånd (tow) af syntetiske filamenter

55011000

55012000

55013000

55019000

 

Bånd (tow) af regenererede filamenter

55020010

55020090

 

Korte syntetiske fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

55031011

55031019

55031090

55032000

55033000

55034000

55039010

55039090

 

Korte regenererede fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

55041000

55049000

 

Affald (herunder kæmlinge og garnaffald)

55051010

55051030

55051050

55051070

55051090

55052000

 

Korte syntetiske fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

55061000

55062000

55063000

55069010

55069091

55069099

 

Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

55070000

 

Sytråd af korte kemofibre

55081011

55081019

55081090

55082010

55082090

 

Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd)

55091100

55091200

55092110

55092190

55092210

55092290

55093110

55093190

55093210

55093290

55094110

55094190

55094210

55094290

55095100

55095210

55095290

55095300

55095900

55096110

55096190

55096200

55096900

55099110

55099190

55099200

55099900

 

Garn af korte regenererede fibre (undtagen sytråd)

55101100

55101200

55102000

55103000

55109000

 

Garn af korte kemofibre (undtagen sytråd)

55111000

55112000

55113000

 

Vat af tekstilmaterialer samt varer af vat

56011010

56011090

56012110

56012190

56012210

56012291

56012299

56012900

56013000

 

Filt, også imprægneret

56021011

56021019

56021031

56021035

56021039

56021090

56022100

56022910

56022990

56029000

 

Fiberdug, også imprægneret

56031110

56031190

56031210

56031290

56031310

56031390

56031410

56031490

56039110

56039190

56039210

56039290

56039310

56039390

56039410

56039490

 

Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil

56041000

56042000

56049000

 

Metalliseret garn, også overspundet

56050000

 

Overspundet garn samt overspundne strimler

56060010

56060091

56060099

 

Varer fremstillet af garn og strimler

56090000

 

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer

57011010

57011091

57011093

57011099

57019010

57019090

 

Vævet fløjls-, plys- og chenillestof

58011000

58012100

58012200

58012300

58012400

58012500

58012600

58013100

58013200

58013300

58013400

58013500

58013600

58019010

58019090

 

Håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof

58021100

58021900

58022000

58023000

 

Drejervævet stof, bortset fra bånd

58031000

58039010

58039030

58039050

58039090

 

Tyl og andre netstoffer

58041011

58041019

58041090

58042110

58042190

58042910

58042990

58043000

 

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin o.lign.)

58050000

Vævede bånd

58061000

58062000

58063110

58063190

58063210

58063290

58063900

58064000

 

Etiketter, emblemer og lignende varer af tekstilmaterialer

58071010

58071090

58079010

58079090

 

Flettede bånd og snore i løbende længder; agramaner og possement

58081000

58089000

 

Vævet stof af metaltråd og vævet stof af metalliseret garn

58090000

 

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver

58101010

58101090

58109110

58109190

58109210

58109290

58109910

58109990

 

Vatterede tekstilstoffer i løbende længder

58110000

 

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier

59011000

59019000

 

Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj styrke af nylon

59021010

59021090

59022010

59022090

59029010

59029090

 

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt

59031010

59031090

59032010

59032090

59039010

59039091

59039099

 

Linoleum, også i tilskårne stykker

59041000

59049110

59049190

59049200

 

Vægbeklædning af tekstilmaterialer

59050010

59050031

59050039

59050050

59050070

59050090

 

Tekstilstof, gummeret

59061010

59061090

59069100

59069910

59069990

 

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt på anden måde

59070010

59070090

 

Væger af tekstil, vævede, flettede eller strikkede

59080000

 

Brandslanger og lignende slanger, af tekstil

59090010

59090090

 

Driv- og transportremme af tekstil

59100000

 

Tekstilstof og varer deraf, til teknisk brug

59111000

59112000

59113111

59113119

59113190

59113210

59113290

59114000

59119010

59119090

 

Fløjls- og plysstof, herunder stof med lang luv

60011000

60012100

60012200

60012910

60012990

60019110

60019130

60019150

60019190

60019210

60019230

60019250

60019290

60019910

60019990

 

Frakker, pjækkerter, kapper, slag etc. til mænd eller drenge

61011010

61011090

61012010

61012090

61013010

61013090

61019010

61019090

 

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, etc. til kvinder eller piger

61021010

61021090

61022010

61022090

61023010

61023090

61029010

61029090

 

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, etc. til mænd eller drenge

61034110

61034190

61034210

61034290

61034310

61034390

61034910

61034991

61034999

 

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, til kvinder eller piger

61045100

61045200

61045300

61045900

61046110

61046190

61046210

61046290

61046310

61046390

61046910

61046991

61046999

 

Trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, etc. af trikotage til mænd eller drenge

61071100

61071200

61071900

61072100

61072200

61072900

61079110

61079190

61079200

61079900

 

Underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder etc. af trikotage til kvinder eller piger

61081110

61081190

61081910

61081990

61082100

61082200

61082900

61083110

61083190

61083211

61083219

61083290

61083900

61089110

61089190

61089200

61089910

61089990

 

T-shirts og undertrøjer, af trikotage

61091000

61099010

61099030

 

Træningsdragter, skidragter og badebeklædning, af trikotage

61121100

61121200

61121900

61122000

61123110

61123190

61123910

61123990

61124110

61124190

61124910

61124990

 

Beklædningsgenstande konfektioneret af trikotagestof

61130010

61130090

 

Andre beklædningsgenstande, af trikotage

61141000

61142000

61143000

61149000

 

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer af trikotage

61151100

61151200

61151910

61151990

61152011

61152019

61152090

61159100

61159200

61159310

61159330

61159391

61159399

61159900

 

Handsker, vanter og luffer, af trikotage

61161020

61161080

61169100

61169200

61169300

61169900

 

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

61171000

61172000

61178010

61178090

61179000

 

Frakker, pjækkerter, kapper, slag etc. til mænd eller drenge

62011100

62011210

62011290

62011310

62011390

62011900

62019100

62019200

62019300

62019900

 

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, etc. til kvinder eller piger

62021100

62021210

62021290

62021310

62021390

62021900

62029100

62029200

62029300

62029900

 

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, etc. til mænd eller drenge

62034110

62034130

62034190

62034211

62034231

62034233

62034235

62034251

62034259

62034290

62034311

62034319

62034331

62034339

62034390

62034911

62034919

62034931

62034939

62034950

62034990

 

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, til kvinder eller piger

62045100

62045200

62045300

62045910

62045990

62046110

62046180

62046190

62046211

62046231

62046233

62046239

62046251

62046259

62046290

62046311

62046318

62046331

62046339

62046390

62046911

62046918

62046931

62046939

62046950

62046990

 

Skjorter, til mænd eller drenge

62051000

62052000

62053000

62059010

62059090

 

Undertrøjer, trusser, underbenklæder, etc. til mænd eller drenge

62071100

62071900

62072100

62072200

62072900

62079110

62079190

62079200

62079900

 

Chemiser, underkjoler, underskørter, trusser etc. til kvinder eller piger

62081100

62081910

62081990

62082100

62082200

62082900

62089111

62089119

62089190

62089210

62089290

62089900

 

Brystholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere etc.

62121000

62122000

62123000

62129000

 

Lommetørklæder

62131000

62132000

62139000

 

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør etc.

62141000

62142000

62143000

62144000

62149010

62149090

 

Slips, butterflies og halsbind

62151000

62152000

62159000

 

Handsker, vanter og luffer

62160000

 

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande

62171000

62179000

 

Plaider og lignende tæpper

63011000

63012010

63012091

63012099

63013010

63013090

63014010

63014090

63019010

63019090

 

Sække og poser

63051010

63051090

63052000

63053211

63053281

63053289

63053290

63053310

63053391

63053399

63053900

63059000

 

Presenninger og markiser; telte; sejl

63061100

63061200

63061900

63062100

63062200

63062900

63063100

63063900

63064100

63064900

63069100

63069900

 

Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre)

63071010

63071030

63071090

63072000

63079010

63079091

63079099

 

Sæt bestående af vævet stof og garn

63080000

 

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

63090000

 

Vandtæt fodtøj med ydersål og overdel af gummi

64011010

64011090

64019110

64019190

64019210

64019290

64019910

64019990

 

Andet fodtøj med ydersål og overdel af gummi

64021210

64021290

64021900

64022000

64023000

64029100

64029910

64029931

64029939

64029950

64029991

64029993

64029996

64029998

 

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder, etc.

64031200

64031900

64032000

64033000

64034000

64035111

64035115

64035119

64035191

64035195

64035199

64035911

64035931

64035935

64035939

64035950

64035991

64035995

64035999

64039111

64039113

64039116

64039118

64039191

64039193

64039196

64039198

64039911

64039931

64039933

64039936

64039938

64039950

64039991

64039993

64039996

64039998

 

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder, etc.

64041100

64041910

64041990

64042010

64042090

 

Andet fodtøj

64051010

64051090

64052010

64052091

64052099

64059010

64059090

 

Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele)

64061011

64061019

64061090

64062010

64062090

64069100

64069910

64069930

64069950

64069960

64069980

 

Uglaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer o.lign.

69071000

69079010

69079091

69079093

69079099

 

Glaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer o.lign.

69081010

69081090

69089011

69089021

69089029

69089031

69089051

69089091

69089093

69089099

 

Bordservice, køkkenartikler, andre husholdningsartikler etc., af porcelæn

69111000

69119000

 

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler af keramisk materiale, undtagen af porcelæn

69120010

69120030

69120050

69120090

 

Statuetter og andre dekorationsgenstande, af keramisk materiale

69131000

69139010

69139091

69139093

69139099

 

Bordservice, køkkenartikler etc. af glas

70131000

70132111

70132119

70132191

70132199

70132910

70132951

70132959

70132991

70132999

70133110

70133190

70133200

70133910

70133991

70133999

70139110

70139190

70139910

70139990

 

Glasfibre (herunder glasuld)

70191100

70191200

70191910

70191990

70193100

70193200

70193910

70193990

70194000

70195110

70195190

70195200

70195910

70195990

70199010

70199030

70199091

70199099

 

Andre varer af ædle metaller

71159010

71159090

 

Ferrolegeringer

72025000

72027000

72029100

72029200

72029930

72029980

 

Stænger og profiler, af kobber

74071000

74072110

74072190

74072210

74072290

74072900

 

Tråd af kobber

74081100

74081910

74081990

74082100

74082200

74082900

 

Plader og bånd, af kobber

74091100

74091900

74092100

74092900

74093100

74093900

74094010

74094090

74099010

74099090

 

Folie af kobber (også med påtryk eller med underlag af papir)

74101100

74101200

74102100

74102200

 

Rør af kobber

74111011

74111019

74111090

74112110

74112190

74112200

74112910

74112990

 

Rørfittings af kobber

74121000

74122000

 

Snoet tråd, kabler, flettede bånd o. lign

74130091

74130099

 

Tråddug (herunder endeløse trådbånd), trådnet og trådgitter

74142000

74149000

 

Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer

74151000

74152100

74152900

74153100

74153200

74153900

 

Fjedre af kobber

74160000

 

Koge- og varmeapparater

74170000

 

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler

74181100

74181900

74182000

 

Andre varer af kobber

74191000

74199100

74199900

 

Stænger og profiler, af aluminium

76041010

76041090

76042100

76042910

76042990

 

Tråd af aluminium

76051100

76051900

76052100

76052900

 

Plader og bånd, af aluminium

76061110

76061191

76061193

76061199

76061210

76061250

76061291

76061293

76061299

76069100

76069200

 

Folie af aluminium

76071110

76071190

76071910

76071991

76071999

76072010

76072091

76072099

 

Rør af aluminium

76081090

76082030

76082091

76082099

 

Rørfittings af aluminium

76090000

 

Konstruktioner af aluminium

76101000

76109010

76109090

 

Tanke, kar og lignende beholdere af aluminium

76110000

 

Fade, tromler, dunke, dåser af aluminium

76121000

76129010

76129020

76129091

76129098

 

Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser

76130000

 

Snoet tråd, kabler, flettede bånd o.lign.

76141000

76149000

 

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler

76151100

76151910

76151990

76152000

 

Andre varer af aluminium

76161000

76169100

76169910

76169990

 

Ubearbejdet bly

78011000

78019100

78019991

78019999

 

Wolfram og varer deraf, herunder affald

81011000

81019110

 

Molybden og varer deraf, herunder affald

81021000

81029110

81029300

 

Magnesium og varer deraf, herunder affald

81041100

81041900

 

Cadmium og varer deraf, herunder affald

81071010

 

Titan og varer deraf, herunder affald

81081010

81081090

81089030

81089050

81089070

81089090

 

Zirconium og varer deraf, herunder affald

81091010

81099000

 

Antimon og varer deraf, herunder affald

81100011

81100019

 

Beryllium, chrom, germanium, vanadium, gallium

81122031

81123020

81123090

81129110

81129131

81129930

 

Sintrede keramiske metaller (cermets) og varer deraf, herunder affald

81130020

81130040

 

Atomreaktorer; brændselselementer

84011000

84012000

84013000

84014010

84014090

 

Hydrauliske turbiner, vandhjul og regulatorer

84101100

84101200

84101300

84109010

84109090

 

Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner

84111190

84111290

84112190

84112290

84118190

84118291

84118293

84118299

84119190

84119990

 

Luftpumper, vakuumpumper, luft- og andre gaskompressorer

84141030

84141050

84141090

84142091

84142099

84143030

84143091

84143099

84144010

84144090

84145190

84145930

84145950

84145990

84146000

84148021

84148029

84148031

84148039

84148041

84148049

84148060

84148071

84148079

84148090

84149090

 

Gaffeltrucks; andre trucks

84271010

84271090

84272011

84272019

84272090

84279000

 

Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger

84521011

84521019

84521090

84522100

84522900

84523010

84523090

84524000

84529000

 

Elektromekaniske husholdningsapparater

85091010

85091090

85092000

85093000

85094000

85098000

85099010

85099090

 

Elektriske vandvarmere

85162991

85163110

85163190

85164010

85164090

85165000

85166070

85167100

85167200

85167980

 

Pladetallerkener, pladespillere, kassettespillere

85191000

85192100

85192900

85193100

85193900

85194000

85199331

85199339

85199381

85199389

85199912

85199918

85199990

 

Magnetiske båndoptagere og andre lydoptagere

85201000

85203219

85203250

85203291

85203299

85203319

85203390

85203910

85203990

85209090

 

Apparater til optagelse og gengivelse af video

85211030

85211080

85219000

 

Dele og tilbehør

85221000

85229030

85229091

85229098

 

Uindspillede medier til optagelse af lyd

85233000

 

Plader, bånd og andre medier med indspilning

85241000

85243200

85243900

85245100

85245200

85245300

85246000

85249900

 

Modtagere til radiotelefoni

85271210

85271290

85271310

85271391

85271399

85272120

85272152

85272159

85272170

85272192

85272198

85272900

85273111

85273119

85273191

85273193

85273198

85273290

85273910

85273991

85273999

85279091

85279099

 

Fjernsynsmodtagere

85281214

85281216

85281218

85281222

85281228

85281252

85281254

85281256

85281258

85281262

85281266

85281272

85281276

85281281

85281289

85281291

85281298

85281300

85282114

85282116

85282118

85282190

85282200

85283010

85283090

 

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525-8528

85291020

85291031

85291039

85291040

85291050

85291070

85291090

85299051

85299059

85299070

85299081

85299089

 

Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle

85311020

85311030

85311080

85318090

85319090

 

Elektronrør (glødekatoderør, koldkatoderør og fotokatoderør)

85401111

85401113

85401115

85401119

85401191

85401199

85401200

85402010

85402030

85402090

85404000

85405000

85406000

85407100

85407200

85407900

85408100

85408911

85408919

85408990

85409100

85409900

 

Elektroniske integrerede kredsløb og mikrokredsløb

85421425

 

Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger

85441110

85441190

85441910

85441990

85442000

85443090

85444110

85444190

85444920

85444980

85445100

85445910

85445920

85445980

85446010

85446090

85447000

 

Motorkøretøjer til befordring af mindst 10 personer

87021091

87021099

87029031

87029039

87029090

 

Automobiler til godsbefordring

87041011

87041019

87041090

87042110

87042191

87042199

87042210

87042310

87043110

87043191

87043199

87043210

87049000

 

Automobiler til specielle formål

87051000

87052000

87053000

87054000

87059010

87059030

87059090

 

Motortrucks uden løftemekanisme

87091110

87091190

87091910

87091990

87099010

87099090

 

Motorcykler (herunder knallerter)

87111000

87112010

87112091

87112093

87112098

87113010

87113090

87114000

87115000

87119000

 

Cykler

87120010

87120030

87120080

 

Fotokopieringsapparater

90091100

90091200

90092100

90092210

90092290

90093000

90099010

90099090

 

Anordninger med flydende krystaller

90131000

90132000

90138011

90138019

90138030

90138090

90139010

90139090

 

Armbåndsure, lommeure og lignende ure

91011100

91011200

91011900

91012100

91012900

91019100

91019900

 

Armbåndsure, lommeure og lignende ure

91021100

91021200

91021900

91022100

91022900

91029100

91029900

 

Andre ure med lommeurværk

91031000

91039000

Andre ure

91051100

91051900

91052100

91052900

91059100

91059910

91059990

 

Klaverer, herunder automatiske klaverer; cembaloer

92011010

92011090

92012000

92019000

 

Revolvere og pistoler

93020010

93020090

 

Andre ildvåben og lignende våben

93031000

93032030

93032080

93033000

93039000

 

Andre våben (f.eks. luft- og fjederbøsser)

93040000

 

Dele og tilbehør til varer henhørende under pos. 9301 til 9304

93051000

93052100

93052910

93052930

93052980

93059090

 

Bomber, granater, torpedoer, miner, missiler

93061000

93062100

93062940

93062970

93063010

93063091

93063093

93063098

93069090

 

Siddemøbler (undtagen varer henhørende under pos. 9402)

94012000

94019010

94019030

94019080

 

Andre møbler og dele dertil

94034010

94034090

94039010

94039030

94039090

 

Sengebunde; sengeudstyr

94041000

94042110

94042190

94042910

94042990

94043010

94043090

94049010

94049090

 

Lamper og belysningsartikler (herunder projektører)

94051021

94051029

94051030

94051050

94051091

94051099

94052011

94052019

94052030

94052050

94052091

94052099

94053000

94054010

94054031

94054035

94054039

94054091

94054095

94054099

94055000

94056091

94056099

94059111

94059119

94059190

94059290

94059990

 

Præfabrikerede bygninger

94060010

94060031

94060039

94060090

 

Andet legetøj; skalamodeller

95031010

95031090

95032010

95032090

95033010

95033030

95033090

95034100

95034910

95034930

95034990

95035000

95036010

95036090

95037000

95038010

95038090

95039010

95039032

95039034

95039035

95039037

95039051

95039055

95039099

 

Koste og børster

96031000

96032100

96032910

96032930

96032990

96033010

96033090

96034010

96034090

96035000

96039010

96039091

96039099

 

Landbrugsprodukter

 

Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende

01011990

01012090

 

Andre dyr, levende

01060020

 

Spiseligt slagteaffald af hornkvæg, svin, får, geder, etc.

02063021

02064191

02068091

02069091

 

Kød og spiseligt slagteaffald

02071391

02071491

02072691

02072791

02073591

02073689

 

Andet kød og spiseligt slagteaffald, fersk, kølet, etc.

02081011

02081019

02089010

02089050

02089060

02089080

 

Kød og spiseligt slagteaffald, saltet, i saltlage, tørret, etc.

02109010

02109060

02109079

02109080

 

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte

04070090

 

Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

04100000

 

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler

06012030

06012090

 

Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger

06022090

06023000

06024010

06024090

06029010

06029030

06029041

06029045

06029049

06029051

06029059

06029070

06029091

06029099

 

Blade, grene og andre plantedele

06049121

06049129

06049149

06049990

 

Kartofler, friske eller kølede

07019059

07019090

 

Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer

07032000

 

Andre grøntsager, friske eller kølede

07091040

07095130

07095200

07096099

07099031

07099071

07099073

 

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte

07108059

 

Grøntsager, foreløbigt konserverede

07119010

 

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede

07129005

 

Andre nødder, friske eller tørrede, også afskallede

08021290

 

Dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango

08041000

 

Citrusfrugter, friske eller tørrede

08054095

 

Druer, friske eller tørrede

08062091

08062092

08062098

 

Abrikoser, kirsebær, ferskner (herunder nektariner)

08094010 (12)

08094090

 

Andre frugter, friske

08104050

 

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte

08112019

08112051

08112090

08119031

08119050

08119085

 

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede

08129040

 

Frugter, tørrede

08131000

08133000

08134030

08134095

 

Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri

09011200

09012100

09012200

09019090

 

Kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke

09070000

 

Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade

09104013

09104019

09104090

09109190

09109999

 

Frø, frugter og sporer, af den art der anvendes til udsæd

12091100

12091900

 

Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer

12129200

 

Fedt af svin og fjerkræ

15010090

 

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin

15030090

 

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede

15081090

15089090

 

Palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede

15119011

15119019

15119099

 

Kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie

15131191

15131199

15131911

15131919

15131991

15131999

15132130

15132190

15132911

15132919

15132950

15132991

15132999