Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (1. februar 2001)

 

 

Udenrigsministeren (Mogens Lykketoft):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side.

(Beslutningsforslag nr. B 105).

Samarbejdsaftalen med Sydafrika udgør et vigtigt skridt i retning af øget samarbejde mellem EU og Sydafrika.

Samarbejdsaftalen blev undertegnet i Pretoria den 11. oktober 1999. Aftalen træder i stedet for samarbejdsaftalen mellem EF og Sydafrika af 1994.

Formålet med aftalen er at styrke de bestående forbindelser mellem parterne på grundlag af gensidighed. Aftalen sigter på at etablere en politisk dialog, at støtte Sydafrikas bestræbelser for at forbedre det økonomiske og sociale grundlag for omstillingsprocessen fra apartheid til demokrati samt at styrke de handelsmæssige og økonomiske forbindelser ved en liberalisering af samhandlen med varer, tjenesteydelser og kapital. De vigtigste elementer i aftalen er en regelmæssig politisk dialog på bl.a. ministerniveau samt gennemførelse af en gradvis og gensidig liberalisering af varesamhandelen og af samhandelen med tjenesteydelser i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens (WTO s) bestemmelser og med en vis asymmetri til fordel for Sydafrika.

Respekten for de demokratiske principper samt for menneskerettighederne udgør et væsentligt element i aftalen. I tilfælde af den ene parts misligholdelse vil den anden part i medfør af aftalens bestemmelser kunne træffe passende foranstaltninger i medfør af folkeretten. Manglende overholdelse af aftalens væsentlige elementer vil således kunne føre til en suspension af aftalen.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til forslaget, og idet jeg kan tilføje, at tiltrædelsen ikke vil medføre statsfinansielle udgifter, skal jeg tillade mig at anbefale det til det Høje Tings velvillige behandling.