Den fulde tekst

Fremsat den 23. januar 2002 af udenrigsministeren (Per Stig Møller)

Forslag til folketingsbeslutning

om tiltrædelse af Stabiliserings- og Associeringsaftale mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side

Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne tiltræder den i Luxemborg den 9. april 2001 undertegnede Stabiliserings- og Associeringsaftale mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side.

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.

Folketingsbeslutning om tiltrædelse af Stabiliserings- og associeringsaftale mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side

Præambel

 

Afsnit I.

Almindelige principper

Afsnit II.

Politisk dialog

Afsnit III.

Regionalt samarbejde

Afsnit IV.

Frie varebevægelser

Kapitel I

Industrivarer

Kapitel II

Landbrug og Fiskeri

Kapitel III

Fælles bestemmelser

Afsnit V.

Arbejdskraftens bevægelighed, etablering, tjenesteydelser og kapital

Kapitel I

Arbejdskraftens bevægelighed

Kapitel II

Etablering

Kapitel III

Udveksling af tjenesteydelser

Kapitel IV

Løbende betalinger og kapitalbevægelser

Kapitel V

Almindelige bemærkninger

Afsnit VI.

Tilnærmelser af lovgivning og lovhåndhævelse

Afsnit VII.

Retlige og indre anliggender

Afsnit VIII.

Samarbejdspolitikker

Afsnit IX.

Finansielt samarbejde

Afsnit X.

Institutioner, almindelige og afsluttende bestemmelser

Bilag I-VII

 

Protokoller

 

Protokol 1

om tekstilvarer og beklædningsgenstande

Protokol 2

om stålprodukter

Protokol 3

om handel mellem den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Fællesskabet med forarbejdede landbrugsprodukter

Protokol 4

om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

Protokol 5

om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål

Slutakt

 

Fælleserklæringer

 

Ensidige erklæringer

 

2.

Bemærkninger til forslaget

 

STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSAFTALE
MELLEM
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER
PÅ DEN ENE SIDE OG
DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN
PÅ DEN ANDEN SIDE

KONGERIGET BELGIEN

KONGERIGET DANMARK

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

DEN HELLENSKE REPUBLIK

KONGERIGET SPANIEN

DEN FRANSKE REPUBLIK

IRLAND

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK

REPUBLIKKEN FINLAND

KONGERIGET SVERIGE

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab og traktaten om Den Europæiske Union,

i det følgende benævnt »medlemsstaterne«, og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB OG DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN,

på den anden side,

SOM TAGER HENSYN TIL de stærke bånd mellem parterne og deres fælles værdier, parternes vilje til at styrke disse bånd og etablere nære og varige forbindelser på grundlag af gensidighed og fælles interesse, som vil sætte Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i stand til yderligere at styrke og udvide de forbindelser, der er etableret tidligere, ved bl.a. samarbejdsaftalen, der blev undertegnet den 29. april 1997 ved en brevveksling, og som trådte i kraft den 1. januar 1998,

SOM TAGER HENSYN TIL, at forbindelserne mellem parterne på landtransportområdet fortsat skal reguleres ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om transport, som blev undertegnet den 29. juni 1997 og trådte i kraft den 28. november 1997,

SOM TAGER HENSYN TIL betydningen af denne aftale inden for rammerne af stabiliserings- og associeringsprocessen med landene i det sydøstlige Europa, der skal yderligere udbygges med en fælles EU-strategi for regionen, for skabelse og befæstelse af en stabil europæisk orden baseret på samarbejde, i hvilket Den Europæiske Union er en hjørnesten, såvel som inden for rammerne af stabilitetspagten,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes tilsagn om med alle midler at ville bidrage til den politiske, økonomiske og institutionelle stabilisering i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samt i regionen gennem udvikling af civilsamfundet og demokratisering, opbygning af institutioner og reform af den offentlige forvaltning, udvidet handelsmæssigt og økonomisk samarbejde, styrkelse af den nationale og regionale sikkerhed samt et vidtgående samarbejde inden for retlige og indre anliggender,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes tilsagn om at ville øge de politiske og økonomiske friheder som det virkelige grundlag for denne aftale, samt deres tilsagn om at ville respektere menneskerettighederne og retsstaten, og rettighederne for personer, der tilhører nationale mindretal, og de demokratiske principper gennem frie og retfærdige valg og et flerpartisystem,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes tilslutning til principperne for den frie markedsøkonomi og Fællesskabets beredvillighed til at bidrage til de økonomiske reformer i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes forpligtelse til fuldt ud at respektere og anvende alle principperne og bestemmelserne i FN-pagten, fra OSCE, navnlig slutakten fra Helsingfors, slutdokumenterne fra Madrid- og Wien-konferencerne, Paris-chartret for et nyt Europa og principperne i Köln-stabilitetspagten for Sydøsteuropa for dermed at bidrage til den regionale stabilitet og samarbejdet mellem landene i regionen,

SOM ØNSKER at etablere en regelmæssig politisk dialog om bilaterale og internationale spørgsmål af fælles interesse, herunder regionale aspekter,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes tilslutning til frihandel i overensstemmelse med WTO-rettighederne og -forpligtelserne,

SOM ER OVERBEVIST OM, at stabiliserings- og associeringsaftalen vil skabe et nyt klima for deres indbyrdes økonomiske forbindelser og i særdeleshed for udviklingen af handel og investeringer, som er en forudsætning for økonomisk omstrukturering og modernisering,

SOM HOLDER SIG FOR ØJE, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har forpligtet sig til at tilnærme sin lovgivning til Fællesskabets,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Fællesskabet er villigt til hertil at levere en afgørende støtte til gennemførelsen af reformer og til at benytte alle til rådighed stående instrumenter inden for samarbejde og faglig, finansiel og økonomisk bistand på et alsidigt vejledende flerårigt grundlag,

SOM BEKRÆFTER, at bestemmelserne i denne aftale, som falder ind under anvendelsesområdet for tredje del, afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er bindende for Det Forenede Kongerige og Irland som særskilte kontraherende parter, og ikke som part i Det Europæiske Fællesskab, indtil Det Forenede Kongerige og Irland (alt efter omstændighederne) meddeler Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, at de er blevet bundet som part i Det Europæiske Fællesskab i overensstemmelse med protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Det samme gælder for Danmark i overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, som er knyttet til nævnte traktater,

SOM ERINDRER SIG, at Den Europæiske Union er rede til i videst mulige omfang at integrere Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i de politiske og økonomiske hovedstrømninger i Europa, og at landet er potentiel kandidat til EU-medlemskab på basis af traktaten om oprettelse af Den Europæiske Union og opfyldelsen af de kriterier, som Det Europæiske Råd fastlagde i juni 1993, forudsat at denne aftale gennemføres til fulde, navnlig hvad angår det regionale samarbejde,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

ARTIKEL 1

1. Der oprettes en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side.

2. Det er formålet med denne associering:

at skabe passende rammer for en politisk dialog og således gøre det muligt at udvikle nære politiske forbindelser mellem parterne

at støtte Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens bestræbelser for at udvikle det økonomiske og internationale samarbejde, også gennem en tilnærmelse af landets lovgivning til Fællesskabets

at fremme harmoniske økonomiske forbindelser og gradvis at opbygge et frihandelsområde mellem Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

at fremme det regionale samarbejde på alle områder, der er omfattet af denne aftale.

AFSNIT I

ALMINDELIGE PRINCIPPER

ARTIKEL 2

Respekten for de demokratiske principper og menneskerettighederne som stadfæstet i verdenserklæringen om menneskerettighederne og som defineret i slutakten fra Helsingfors og Paris-chartret om et nyt Europa og respekten for de folkeretlige principper og retsstaten såvel som de markedsøkonomiske principper, som de fremgår af CSCE-dokumentet fra Bonn-konferencen om økonomisk samarbejde, danner grundlaget for parternes interne og eksterne politik og udgør væsentlige elementer i denne aftale.

ARTIKEL 3

International fred og stabilitet samt udvikling af gode naboskabsforbindelser står i centrum for stabiliserings- og associeringsprocessen. Denne aftale indgås og gennemføres som led i Fællesskabets regionale tilgang som defineret i Rådets konklusioner af 29. april 1997 på grundlag af forholdene i de enkelte lande i regionen.

ARTIKEL 4

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien forpligter sig til at indlede samarbejde og oprette gode naboskabsforbindelser med de andre lande i regionen, også hvad angår passende gensidige indrømmelser i forbindelse med person-, vare- og kapitalbevægelser og tjenesteydelser samt projekter af fælles interesse. Dette tilsagn er en væsentlig faktor i udviklingen af forbindelserne mellem parterne og bidrager således til den regionale stabilitet.

ARTIKEL 5

1. Associeringen gennemføres i sin helhed i en overgangsperiode på højst ti år, fordelt på to på hinanden følgende etaper. Formålet med denne inddeling i to på hinanden følgende etaper er gradvis at gennemføre bestemmelserne i stabiliserings- og associeringsaftalen og at fokusere på de områder, der er beskrevet nedenfor i afsnit III, V, VI og VII i første etape.

2. Stabiliserings- og Associeringsrådet, der er oprettet ved artikel 108, undersøger med regelmæssige mellemrum denne aftales anvendelse og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens resultater med lovgivningsmæssige, administrative, institutionelle og økonomiske reformer set på baggrund af præamblen og i overensstemmelse med de almindelige principper i denne aftale.

3. Fire år efter aftalens ikrafttræden vurderer Stabiliserings- og Associeringsrådet, hvilke fremskridt der er sket og træffer afgørelse om overgangen til anden etape og om dennes varighed såvel som om eventuelle ændringer, der skal foretages af indholdet i bestemmelserne for anden etape. Det tager i den forbindelse hensyn til resultaterne af ovennævnte undersøgelse.

4. De i stk. 1 og 3 omhandlede to etaper gælder ikke for afsnit IV.

ARTIKEL 6

Aftalen skal være forenelig med de relevante WTO-bestemmelser, særlig artikel XXIV i GATT 1994 og artikel V i GATS.

AFSNIT II

POLITISK DIALOG

ARTIKEL 7

Den politiske dialog mellem parterne udvikles og uddybes yderligere. Den skal ledsage og befæste tilnærmelsen mellem Den Europæiske Union og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og bidrage til at etablere nære solidaritetsforbindelser og nye former for samarbejde mellem parterne.

Den politiske dialog skal især fremme:

- større sammenfald i parternes holdning til internationale spørgsmål, navnlig sådanne, som vil kunne få væsentlige virkninger for parterne

- regionalt samarbejde og opbygning af gode naboskabsforbindelser

- fælles synspunkter vedrørende sikkerhed og stabilitet i Europa, også på områder, der er omfattet af Den Europæiske Unions fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

ARTIKEL 8

Den politiske dialog kan finde sted inden for multilaterale rammer og som en regional dialog med inddragelse af andre lande i regionen.

ARTIKEL 9

1. På ministerplan finder den politiske dialog sted i Stabiliserings- og Associeringsrådet, som skal have almindelig kompetence til at behandle alle anliggender, som parterne måtte ønske at forelægge det.

2. På anmodning af parterne kan den politiske dialog også finde sted under følgende former:

- i givet fald på møder mellem højtstående tjenestemænd, der repræsenterer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den ene side og formandskabet for Rådet og Kommissionen på den anden side

- under fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler mellem parterne, herunder passende kontakter i tredjelande og i De Forenede Nationer, OSCE og andre internationale fora

- med alle andre midler, som vil kunne bidrage til at konsolidere, udvikle og uddybe denne dialog.

ARTIKEL 10

Den politiske dialog på parlamentarikerplan finder sted i Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg, der er nedsat ved artikel 114.

AFSNIT III

REGIONALT SAMARBEJDE

ARTIKEL 11

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien vil på basis af sin tilslutning til fred og stabilitet og til udvikling af gode naboskabsforbindelser aktivt fremme det regionale samarbejde. Fællesskabet støtter også projekter af regional eller grænseoverskridende dimension med sine programmer for faglig bistand.

Når Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien påtænker at udvide sit samarbejde med et af de i artikel 12 til 14 nedenfor omhandlede lande, underretter det Fællesskabet og dets medlemsstater herom og hører dem i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit X.

ARTIKEL 12

Samarbejde med andre lande, som har undertegnet en stabiliserings- og associeringsaftale

Så snart mindst én stabiliserings- og associeringsaftale er undertegnet med et andet af de lande, der er berørt af stabiliserings- og associeringsprocessen, indleder Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien forhandlinger med det eller de pågældende lande med henblik på at indgå en konvention om regionalt samarbejde, hvis formål skal være at udvide samarbejdet mellem de pågældende lande.

Hovedelementerne i denne konvention skal være:

- politisk dialog

- oprettelse af et frihandelsområde mellem parterne, som er foreneligt med de relevante WTO-bestemmelser

- gensidige indrømmelser vedrørende arbejdstagernes bevægelighed, fri etablering, udveksling af tjenesteydelser, løbende betalinger og kapitalbevægelser på samme niveau som denne aftales

- bestemmelser om samarbejde på andre områder, også sådanne som eventuelt ikke er omfattet af denne aftale, navnlig på området retlige og indre anliggender.

Konventionen skal om fornødent indeholde bestemmer om de nødvendige institutionelle mekanismer.

Konventionen om regionalt samarbejde skal indgås inden to år efter ikrafttrædelsen af mindst den anden stabiliserings- og associeringsaftale. Det er en forudsætning for den videre udvikling af forbindelserne mellem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og EU, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er rede til at indgå en sådan konvention.

ARTIKEL 13

Samarbejde med andre lande, der er berørt af stabiliserings- og associeringsprocessen

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien skal indgå i et regionalt samarbejde med de andre lande, der berøres af stabiliserings- og associeringsprocessen på nogle eller alle områder for det af aftalen omfattede samarbejde, navnlig sådanne, som er af fælles interesse. Dette samarbejde skal være foreneligt med principperne og målene i denne aftale.

ARTIKEL 14

Samarbejde med lande, der er kandidater til tiltrædelse af EU

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien kan befordre sit samarbejde og indgå en konvention om regionalt samarbejde med ethvert land, der er kandidat til tiltrædelse af EU på alle de af denne aftale omfattede samarbejdsområder. En sådan konvention skal gradvis tilpasse forbindelserne mellem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og dette land til den relevante del af forbindelserne mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og nævnte land.

AFSNIT IV

FRIE VAREBEVÆGELSER

ARTIKEL 15

1. Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien opretter i en periode på højst ti år fra denne aftales ikrafttræden gradvis et frihandelsområde i overensstemmelse med denne aftales bestemmelser og bestemmelserne i GATT 1994 samt WTO-reglerne. I denne sammenhæng tager de hensyn til følgende specifikke krav.

2. Den kombinerede varenomenklatur anvendes til tarifering af varer i samhandelen mellem de to parter.

3. For hver vare udgør basistolden, ud fra hvilken de gradvise nedsættelser, der er fastsat i denne aftale, skal foretages, den told, der faktisk blev anvendt generelt på dagen forud for aftalens undertegnelse.

4. Foretages der efter aftalens undertegnelse toldnedsættelser på et generelt grundlag, særlig nedsættelser, som følger af toldforhandlingerne i WTO-regi, træder denne nedsatte told i stedet for den i stk. 3 omhandlede basistold på det tidspunkt, hvor disse nedsættelser foretages.

5. Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien meddeler hinanden deres respektive basistoldsatser.

KAPITEL I

INDUSTRIVARER

ARTIKEL 16

1. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på alle produkter med oprindelse i Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som er omfattet af kapitel 25 til 97 i den kombinerede nomenklatur, med undtagelse af de varer, der er opregnet i et bilag 1, stk. 1, nr. ii), til aftalen om landbrug (GATT 1994).

2. Bestemmelserne i artikel 17 og 18 finder hverken anvendelse på tekstilvarer eller stålprodukter som anført i artikel 22 og 23.

3. Handelen mellem parterne med produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab reguleres i overensstemmelse med denne traktats bestemmelser.

ARTIKEL 17

1. Told ved indførsel i Fællesskabet af produkter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

2. Kvantitative restriktioner for indførsel i Fællesskabet og foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden for produkter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

ARTIKEL 18

1. Told ved indførsel i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af produkter med oprindelse i Fællesskabet, bortset fra dem, der er anført i bilag I og II, afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

2. Told ved indførsel i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af produkter med oprindelse i Fællesskabet, som er anført i bilag I, nedsættes gradvis efter følgende tidsplan:

- den 1. januar i det første år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 90% af basistolden

- den 1. januar i det andet år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 80% af basistolden

- den 1. januar i det tredje år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 70% af basistolden

- den 1. januar i det fjerde år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 60% af basistolden

- den 1. januar i det femte år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 50% af basistolden

- den 1. januar i det sjette år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 40% af basistolden

- den 1. januar i det syvende år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 30% af basistolden

- den 1. januar i det ottende år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 20% af basistolden

- den 1. januar i det niende år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 10% af basistolden

- den 1. januar i det tiende år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende told.

3. Told ved indførsel i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af produkter med oprindelse i Fællesskabet, som er anført i bilag II, nedsættes gradvis og afskaffes efter tidsplanen i bilaget.

4. Kvantitative restriktioner for indførsel i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden.

ARTIKEL 19

Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien afskaffer ved denne aftales ikrafttræden i deres samhandel alle afgifter med virkning svarende til indførselstold.

ARTIKEL 20

1. Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien afskaffer ved denne aftales ikrafttræden al udførselstold og alle afgifter med tilsvarende virkning.

2. Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien afskaffer ved denne aftales ikrafttræden i deres samhandel alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning.

ARTIKEL 21

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien erklærer sig rede til at nedsætte sin told i samhandelen med Fællesskabet hurtigere end fastsat i artikel 18, hvis den generelle økonomiske situation og forholdene i den berørte erhvervssektor tillader det.

Stabiliserings- og Associeringsrådet retter henstillinger herom.

ARTIKEL 22

Protokol 1 fastsætter ordningen for de tekstilvarer, der er omhandlet i denne protokol.

ARTIKEL 23

Protokol 2 fastsætter ordningen for de stålprodukter, der er omhandlet i denne protokol.

KAPITEL II

LANDBRUG OG FISKERI

ARTIKEL 24

Definition

1. Bestemmelserne i dette kapitel gælder for handelen med landbrugsprodukter og fiskerivarer med oprindelse i Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

2. Udtrykket »landbrugsprodukter og fiskerivarer« betegner de produkter, der er angivet i kapitel 1 til 24 i den kombinerede nomenklatur, og de produkter, der er angivet i bilag 1, stk. 1, nr. ii), i aftalen om landbrug (GATT 1994).

3. Denne definition omfatter fisk og fiskerivarer henhørende under kapitel 3, pos. 1604 og 1605 og underpos. 0511 91, 2301 20 00 og ex 1902 20.1)

ARTIKEL 25

Protokol 3 fastsætter handelsordningen for de forarbejdede landbrugsprodukter, der er omhandlet i denne protokol.

ARTIKEL 26

1. Ved denne aftales ikrafttræden afskaffer Fællesskabet alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af landbrugsprodukter og fiskerivarer med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

2. Ved denne aftales ikrafttræden afskaffer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af landbrugsprodukter og fiskerivarer med oprindelse i Fællesskabet.

ARTIKEL 27

Landbrugsprodukter

1. Ved denne aftales ikrafttræden afskaffer Fællesskabet told og afgifter med tilsvarende virkning ved indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, med undtagelse af produkter henhørende under pos. 0102, 0201, 0202 og 2204 i den kombinerede nomenklatur.

For produkter henhørende under kapitel 7 og 8 i den kombinerede nomenklatur, og for hvilke der i henhold til den fælles toldtarif anvendes en værditold og en specifik told, gælder afskaffelsen kun værdielementet af tolden.

2. Fra datoen for denne aftales ikrafttræden fastsætter Fællesskabet den gældende told ved indførsel i Fællesskabet af »baby beef«-produkter som defineret i bilag III med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til 20% af værditolden og 20% af den specifikke told som fastsat i De Europæiske Fællesskabers fælles toldtarif inden for et årligt toldkontingent på 1 650 tons slagtekrops vægt.

3. Ved denne aftales ikrafttræden skal Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien:

a) afskaffe den gældende told ved indførsel på visse landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som angivet i bilag IV (a)

b) afskaffe den gældende told ved indførsel på visse landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som angivet i bilag IV (b) inden for de toldkontingenter, der er angivet for hvert produkt i nævnte bilag. For mængder ud over toldkontingenterne nedsætter Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien gradvis tolden i overensstemmelse med den tidsplan, der er angivet for hvert produkt i nævnte bilag

c) gradvis nedsætte den gældende told ved indførsel på visse landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som angivet i bilag IV (c) inden for de toldkontingenter og efter den tidsplan, der er angivet for hvert produkt i nævnte bilag.

4. Handelsordningen for vin og spiritus fastlægges i en særskilt aftale om vin og spiritus.

ARTIKEL 28

Fiskerivarer

1. Ved denne aftales ikrafttræden afskaffer Fællesskabet fuldstændig tolden på fisk og fiskerivarer med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Bestemmelserne i bilag V (a) gælder for deri angivne varer.

2. Ved denne aftales ikrafttræden afskaffer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien alle afgifter med virkning svarende til told og nedsætter tolden på fisk og fiskerivarer med oprindelse i Fællesskabet med 50% af MFN-tolden. Den resterende told nedsættes over en periode på seks år og afskaffes ved udløbet af denne periode.

Reglerne i dette stykke finder ikke anvendelse på varer, der er anført i bilag V (b), som er omfattet af de toldnedsættelser, der er angivet i nævnte bilag.

ARTIKEL 29

1. Under hensyntagen til omfanget af handelen med landbrugsprodukter og fiskerivarer mellem parterne, deres særlige følsomheder, reglerne for Fællesskabets fælles landbrugs- og fiskeripolitik, reglerne for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens landbrugspolitik, landbrugets rolle i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens økonomi, dets traditionelle branchers og markeders produktions- og eksportpotentiel og følgerne af de multilaterale handelsforhandlinger i WTO's regi undersøger Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i Stabiliserings- og Associeringsrådet senest den 1. januar 2003 produkt for produkt og på et ordnet og egnet gensidigt grundlag mulighederne for at indrømme hinanden yderligere lempelser med sigte på en større liberalisering af handelen med landbrugsprodukter og fiskerivarer.

2. Bestemmelserne i dette kapitel forhindrer på ingen måde nogen af parterne i ensidigt at træffe gunstigere foranstaltninger.

ARTIKEL 30

Uanset andre bestemmelser i denne aftale, særlig artikel 37, indleder parterne, hvis importen af varer med oprindelse i den ene af de to parter, som er genstand for de i henhold til artikel 25, 27 og 28 indrømmede lempelser, i betragtning af landbrugs- og fiskerimarkedernes særlige følsomhed giver anledning til alvorlige forstyrrelser for den anden parts markeder eller interne reguleringsmekanismer, omgående konsultationer med henblik på at finde en passende løsning. Den berørte part kan, indtil en sådan løsning foreligger, træffe sådanne egnede foranstaltninger, som den skønner nødvendige.

KAPITEL III

FÆLLES BESTEMMELSER

ARTIKEL 31

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på handelen mellem parterne med alle varer, medmindre andet er fastsat i dette kapitel eller i protokol 1, 2 og 3.

ARTIKEL 32

Standstill

1. Fra datoen for denne aftales ikrafttræden må der ikke indføres ny told ved indførsel eller udførsel eller afgifter med tilsvarende virkning, ejheller må allerede gældende told eller afgifter forhøjes i samhandelen mellem Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

2. Fra datoen for denne aftales ikrafttræden må der ikke indføres nye kvantitative restriktioner ved indførsel eller udførsel eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, ejheller må allerede gældende foranstaltninger gøres mere restriktive i samhandelen mellem Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

3. Uden at dette berører lempelserne i henhold til artikel 26, må bestemmelserne i denne artikels stk. 1 og 2 på ingen måde bevirke en begrænsning af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens og Fællesskabets respektive landbrugspolitikker og muligheden for at træffe foranstaltninger i henhold til disse politikker, så længe importordningen i bilag III, IV (a), (b) og (c) og bilag V (a) og (b) ikke påvirkes.

ARTIKEL 33

Forbud mod afgiftsdiskrimination

1. Parterne afstår fra og afskaffer enhver eksisterende foranstaltning eller praksis af intern fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskelsbehandling mellem varer fra den ene part og lignende varer med oprindelse på den anden parts område.

2. Varer, der udføres til en parts område, må ikke begunstiges med godtgørelse af en intern indirekte afgift, der er højere end den indirekte afgift, de pålægges.

ARTIKEL 34

Bestemmelserne om afskaffelse af importtold finder også anvendelse på finanstold.

ARTIKEL 35

Toldunioner, frihandelsområder, grænsehandelsordninger

1. Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsehandelsordninger for så vidt disse ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved aftalen.

2. I de i artikel 17 og 18 nævnte overgangsperioder berører denne aftale ikke gennemførelsen af den specifikke præferenceordning for varebevægelserne, som enten er nedfældet i grænseaftaler, der tidligere er indgået mellem en eller flere medlemsstater og Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien og overtaget af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, eller som følger af de bilaterale aftaler, der er omhandlet i afsnit III, og som Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har indgået for at fremme den regionale handel.

3. Der finder konsultationer sted mellem parterne i Stabiliserings- og Associeringsrådet om de aftaler, der er omtalt i denne artikels stk. 1 og 2, og på anmodning om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. I tilfælde af, at et tredjeland tiltræder Fællesskabet, skal der i særdeleshed afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens gensidige interesser som fastlagt i denne aftale.

ARTIKEL 36

Dumping

1. Hvis en af parterne skønner, at der finder dumping sted i samhandelen med den anden part i den i artikel VI i GATT 1994 anførte forstand, kan den træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VI i GATT 1994 og egen relevant intern lovgivning.

2. Med henvisning til denne artikels stk. 1 underrettes Stabiliserings- og Associeringsrådet om dumpingtilfældet, så snart myndighederne i den importerende part har indledt en undersøgelse. Hvis den pågældende dumpingpraksis i den i artikel VI i GATT 1994 anførte forstand ikke bringes til ophør, eller der ikke inden 30 dage efter, at sagen er indbragt for Stabiliserings- og Associeringsrådet, er fundet nogen anden tilfredsstillende løsning, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger.

ARTIKEL 37

Generel beskyttelsesklausul

1. Når et produkt fra en part indføres på den anden parts område i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om:

væsentlig skade for indenlandske producenter af samme eller direkte konkurrerende varer på den importerende parts område, eller

alvorlige forstyrrelser inden for en sektor i økonomien eller vanskeligheder, der kan give sig udtryk i en alvorlig ændring af den økonomiske situation i en region i den importerende part,

kan den importerende part træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i denne artikel.

2. Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien må kun anvende beskyttelsesforanstaltninger over for hinanden i overensstemmelse med denne aftales bestemmelser. Beskyttelsesforanstaltningerne må ikke være mere vidtgående, end hvad der er nødvendigt til at bøde på de vanskeligheder, der er opstået, og skal normalt bestå i suspension af den yderligere nedsættelse af den i henhold til denne aftale gældende toldsats for det pågældende produkt, eller en forhøjelse af toldsatsen for det pågældende produkt.

Foranstaltningerne skal klart udformes således, at de gradvis afvikles senest inden udløbet af den fastsatte periode. Foranstaltninger må højst anvendes i et år. Under meget ekstraordinære omstændigheder kan foranstaltninger vare i højst tre år. Der må ikke anvendes beskyttelsesforanstaltninger ved indførsel af et produkt, som tidligere var genstand for en sådan foranstaltning, i en periode på mindst tre år efter foranstaltningens udløb.

3. I de tilfælde, der omhandles i denne artikel, giver Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, før det træffer de foranstaltninger, der er fastsat heri, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 4, litra b), Stabiliserings- og Associeringsudvalget alle relevante oplysninger med henblik på at nå til en løsning, der er acceptabel for begge parter.

4. Med henblik på gennemførelsen af ovenstående stykker gælder følgende bestemmelser:

a) Vanskeligheder, der opstår som følge af den i denne artikel nævnte situation, indbringes for Stabiliserings- og Associeringsudvalget til undersøgelse, og udvalget kan træffe alle nødvendige afgørelser til at afhjælpe dem. Hvis Stabiliserings- og Associeringsudvalget eller den eksporterende part ikke har truffet nogen afgørelse til at gøre en ende på problemet, eller der ikke er fundet nogen tilfredsstillende løsning inden 30 dage efter, at Stabiliserings- og Associeringsudvalget har fået forelagt sagen, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe problemet i overensstemmelse med denne artikel. Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i de i denne aftale fastlagte ordningers funktion, skal foretrækkes.

b) Når ekstraordinære og kritiske omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående information eller undersøgelse, kan den berørte part i de situationer, der er omhandlet i denne artikel, straks indføre sådanne forebyggende foranstaltninger, som er nødvendige for at afhjælpe situationen, og underretter straks den anden part herom.

5. Beskyttelsesforanstaltningerne skal straks meddeles Stabiliserings- og Associeringsudvalget og er dér genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på at fastsætte en tidsplan for deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

6. Undergiver Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien indførslen af produkter, som vil kunne medføre de vanskeligheder, der henvises til i denne artikel, en administrativ procedure med henblik på hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i samhandelsmønstret, underretter det den anden part herom.

ARTIKEL 38

Knaphedsklausul

1. Hvis overholdelse af bestemmelserne i afsnit fører til

a) alvorlig knaphed eller trussel om alvorlig knaphed på levnedsmidler eller andre produkter af væsentlig betydning for den eksporterende part eller

b) genudførsel til et tredjeland af et produkt, over for hvilket den eksporterende part anvender kvantitative eksportrestriktioner, eksportafgifter eller foranstaltninger eller afgifter med tilsvarende virkning, eller hvis de ovenfor nævnte situationer giver eller kan give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part, kan denne træffe passende foranstaltninger på de vilkår og efter de procedurer, der er fastsat i denne artikel.

2. Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i de i denne aftale fastlagte ordningers funktion, skal foretrækkes. Foranstaltningerne må ikke anvendes på en sådan måde, at de bliver redskab for vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling, hvor samme forhold råder, eller bliver en skjult begrænsning af handelen, og de ophæves, når omstændighederne ikke længere berettiger til, at de opretholdes.

3. Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien giver, før de træffer de foranstaltninger, der er fastsat i denne artikels stk. 1, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der er omfattet af denne artikels stk. 4, Stabiliserings- og Associeringsudvalget alle relevante oplysninger med henblik på at nå til en løsning, der er acceptabel for begge parter. Parterne kan i Stabiliserings- og Associeringsudvalget enes om andre midler til at bringe vanskelighederne til ophør. Er der ikke nået til enighed inden 30 dage efter, at sagen er indbragt for Stabiliserings- og Associeringsudvalget, kan den eksporterende part anvende foranstaltninger i medfør af denne artikel på udførslen af det pågældende produkt.

4. Når ekstraordinære og kritiske omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående information eller undersøgelse, kan Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, alt efter hvem der er berørt, straks indføre sådanne forebyggende foranstaltninger, som er nødvendige for at afhjælpe situationen, og underretter straks den anden part herom.

5. Alle foranstaltninger, der anvendes i medfør af denne artikel, skal straks meddeles Stabiliserings- og Associeringsudvalget og er dér genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på at fastsætte en tidsplan for deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

ARTIKEL 39

Statsmonopoler

Medlemsstaterne og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien tilpasser gradvis eventuelle statslige handelsmonopoler, således at enhver forskelsbehandling af statsborgere i medlemsstaterne og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår er udelukket ved udløbet af det femte år efter denne aftales ikrafttræden. Stabiliserings- og Associeringsrådet underrettes om, hvilke foranstaltninger der træffes til at virkeliggøre dette mål.

ARTIKEL 40

Protokol 4 fastsætter oprindelsesreglerne med henblik på anvendelsen af de toldpræferencer, der er fastsat i denne aftale.

ARTIKEL 41

Tilladte restriktioner

Denne aftale er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller varer i transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret eller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Sådanne forbud eller restriktioner må dog ikke udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

ARTIKEL 42

Begge parter enes om at samarbejde om at indskrænke mulighederne for svig i forbindelse med anvendelsen af denne aftales handelsbestemmelser.

Hvis en af parterne skønner, at der foreligger tilstrækkeligt bevis for svig, f.eks. når der forekommer en væsentlig stigning i den ene parts handel med varer til den anden part ud over et niveau, som er repræsentativt for de økonomiske vilkår såsom produktions- og eksportkapacitet, eller hvis der ikke ydes det fornødne administrative samarbejde om kontrol af den anden parts oprindelsesbeviser, indleder parterne uanset andre bestemmelser i denne aftale, særlig artikel 30, 37 og 88 og protokol 4, straks konsultationer for at finde en passende løsning. Den berørte part kan, indtil en sådan løsning foreligger, træffe sådanne passende foranstaltninger, som den skønner nødvendige. Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i de i denne aftale fastlagte ordningers funktion, skal foretrækkes.

ARTIKEL 43

Denne aftale berører ikke anvendelsen af fællesskabsretten på De Kanariske Øer.

AFSNIT V

ARBEJDSKRAFTENS BEVÆGELIGHED, ETABLERING, TJENESTEYDELSER OG KAPITAL

KAPITEL I

ARBEJDSKRAFTENS BEVÆGELIGHED

ARTIKEL 44

1. På de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i hver af medlemsstaterne:

behandles arbejdstagere, der er statsborgere i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og som er lovligt beskæftiget på en medlemsstats område, på lige fod med medlemsstatens egne statsborgere uden nogen i nationaliteten begrundet forskelsbehandling, for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning eller afskedigelse

har den lovligt bosiddende ægtefælle og børn af en på en medlemsstats område lovligt beskæftiget arbejdstager, med undtagelse af sæsonarbejdere og arbejdstagere, som er omfattet af bilaterale aftaler efter artikel 45, medmindre andet er fastsat ved sådanne aftaler, adgang til denne medlemsstats arbejdsmarked i det tidsrum, hvor denne arbejdstager har arbejdstilladelse.

2. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien indrømmer arbejdstagere, som er statsborgere i en medlemsstat og lovligt beskæftiget på Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område, samt deres ægtefæller og børn, som lovligt er bosiddende på nævnte område, den i stk. 1 omhandlede behandling på de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

ARTIKEL 45

1. Under hensyntagen til arbejdsmarkedssituationen i medlemsstaterne og til deres gældende lovgivning og regler vedrørende arbejdstagernes mobilitet:

bevares og om muligt forbedres de bestående lempelser for adgang til beskæftigelse for arbejdstagere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til bilaterale aftaler

overvejer de øvrige medlemsstater velvilligt muligheden for at indgå lignende aftaler.

2. Stabiliserings- og Associeringsrådet undersøger andre forbedringer, herunder mulighed for adgang til erhvervsuddannelse i overensstemmelse med gældende regler og procedurer i medlemsstaterne og under hensyntagen til arbejdsmarkedssituationen i medlemsstaterne og i Fællesskabet.

ARTIKEL 46

Der skal vedtages bestemmelser med henblik på en koordinering af de sociale sikringssystemer for arbejdstagere, der er statsborgere i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og som er lovligt beskæftiget i en medlemsstat, og for medlemmerne af deres familier, som er lovligt bosiddende dér. Stabiliserings- og Associeringsrådet træffer en afgørelse om indførelse af følgende bestemmelser, som dog ikke må påvirke rettigheder og forpligtelser i henhold til bilaterale aftaler, hvorved der indrømmes en mere favorabel behandling:

alle tidsrum, i hvilke sådanne arbejdstagere har været forsikret eller beskæftiget eller har haft ophold i de forskellige medlemsstater, sammenlægges for så vidt angår pension og andre ydelser, der udbetales på grund af alderdom, invaliditet og dødsfald, samt lægehjælp for sådanne arbejdstagere og deres familiemedlemmer

alle pensioner og andre ydelser, der udbetales på grund af alderdom, dødsfald, arbejdsulykke eller erhvervssygdom eller invaliditet som følge heraf, undtagen bidragsfri ydelser, skal frit kunne overføres til den sats, der anvendes efter lovgivningen i debitormedlemsstaten eller -medlemsstaterne

de pågældende arbejdstagere modtager familieydelser for medlemmerne af deres familie som defineret ovenfor.

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien indrømmer arbejdstagere, som er statsborgere i en medlemsstat, og som er lovligt beskæftiget på dets område, samt medlemmer af deres familie, som er lovligt bosiddende dér, en behandling svarende til den, der er omhandlet i stk. 1, andet og tredje led.

KAPITEL II

ETABLERING

ARTIKEL 47

I denne aftale forstås ved:

a) et »EF-selskab«, henholdsvis et »selskab fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien«, et selskab, der er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende på henholdsvis Fællesskabets eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område.

Har et selskab, der er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis Fællesskabets eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens lovgivning, imidlertid kun sit vedtægtsmæssige hjemsted på henholdsvis Fællesskabets eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område, anses selskabet for at være henholdsvis et EF-selskab eller et selskab fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, hvis det i sine aktiviteter har en aktiv og vedvarende forbindelse til økonomien i henholdsvis en af medlemsstaterne eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

b) »datterselskab« af et selskab, et selskab, som faktisk kontrolleres af det første selskab

c) »filial« af et selskab, et forretningssted, der ikke har status som juridisk person, men som giver indtryk af varighed, såsom en afdeling af et moderorgan, har en ledelse og er materielt rustet til at indgå forretninger med tredjemand, således at sidstnævnte omend vidende om, at der om nødvendigt vil være en juridisk forbindelse med moderorganet, der har sit hovedkontor i udlandet, ikke behøver at forhandle direkte med moderorganet, men kan afslutte forretninger på det forretningssted, der udgør afdelingen

d) »etablering«,

i) for så vidt angår statsborgere, retten til at oprette virksomheder, særlig selskaber, som de faktisk kontrollerer. Statsborgere må i deres forretningsvirksomhed ikke søge eller tage beskæftigelse på arbejdsmarkedet og kan ikke opnå nogen ret til adgang til den anden parts arbejdsmarked

ii) for så vidt angår EF-selskaber eller selskaber fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, retten til at udøve erhvervsvirksomhed gennem oprettelse af datterselskaber og filialer i henholdsvis Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Fællesskabet

e) »drift«, udøvelse af erhvervsvirksomhed

f) »erhvervsvirksomhed«, i princippet virksomhed inden for industri, handel og liberale erhverv samt håndværk

g) »EF-statsborger« og »statsborger i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien«, en fysisk person, som er statsborger i henholdsvis i en af medlemsstaterne eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

h) for så vidt angår international søtransport, herunder intermodale transportforløb, der indbefatter en sørejse, finder bestemmelserne i dette kapitel og kapitel III også anvendelse på statsborgere fra medlemsstaterne eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, der er etableret uden for henholdsvis Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og rederier, der er etableret uden for Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og som kontrolleres af statsborgere i henholdsvis en medlemsstat eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, såfremt deres skibe er registreret i henholdsvis den pågældende medlemsstat eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i overensstemmelse med deres respektive lovgivninger

i) »finansielle tjenesteydelser«, de aktiviteter, der er beskrevet i bilag VI. Stabiliserings- og Associeringsrådet kan udvide eller ændre nævnte bilags anvendelsesområde.

ARTIKEL 48

1. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien skal ved denne aftales ikrafttræden:

i) i forbindelse med EF-selskabers etablering indrømme disse en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer egne selskaber eller tredjelandes selskaber, alt efter hvilken er bedst, og

ii) i forbindelse med driften af datterselskaber og filialer af EF-selskaber i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, når de engang er etableret, indrømme disse en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer egne selskabers datterselskaber og filialer eller ethvert tredjelandsselskabs datterselskaber og filialer, alt efter hvilken er bedst.

2. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien må ikke indføre nye forskrifter eller foranstaltninger, som medfører forskelsbehandling, for så vidt angår EF-selskabers etablering på dets område eller deres drift, når de engang er etableret, sammenlignet med egne selskaber.

3. Fællesskabet og dets medlemsstater skal ved denne aftales ikrafttræden:

i) i forbindelse med etablering af selskaber fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien indrømme disse en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, medlemsstaterne indrømmer egne selskaber eller tredjelandes selskaber, alt efter hvilken er bedst,

ii) i forbindelse med driften af datterselskaber og filialer af selskaber fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, der er etableret på deres område, indrømme disse en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, medlemsstaterne indrømmer egne selskabers datterselskaber og filialer eller ethvert tredjelandsselskabs datterselskaber og filialer, der er etableret på deres område, alt efter hvilken er bedst.

4. Fem år efter denne aftales ikrafttræden undersøger Associerings- og Stabiliseringsrådet i lyset af EF-Domstolens relevante retspraksis og situationen på arbejdsmarkedet, om bestemmelserne skal udvides til også at gælde for begge aftaleparternes statsborgeres etablering med henblik på udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed.

5. Uanset denne artikels bestemmelser:

a) har EF-selskabers datterselskaber og filialer fra denne aftales ikrafttræden ret til at benytte og leje fast ejendom i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

b) har EF-selskabers datterselskaber desuden ret til erhverve og udøve ejendomsret til fast ejendom på lige fod med selskaber fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og hvad angår offentlige goder/goder af fælles interesse, herunder naturressourcer, landbrugsjord og skovdrift, samme rettigheder som selskaber fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, når disse rettigheder er nødvendige af hensyn til udøvelsen af den erhvervsvirksomhed, med henblik på hvilken de er oprettet

c) undersøger Stabiliserings- og Associeringsrådet ved udløbet af første etape af overgangsperioden muligheden af at udvide de i litra b) nævnte rettigheder til at gælde for filialer af EF-selskaber.

ARTIKEL 49

1. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 48 og med undtagelse af de i bilag VI beskrevne finansielle tjenesteydelser kan hver af parterne regulere selskabers og statsborgeres etablering og aktiviteter på sit område, for så vidt denne regulering ikke medfører nogen forskelsbehandling af den anden parts selskaber og statsborgere i forhold til egne selskaber og statsborgere.

2. Uanset alle andre bestemmelser i denne aftale må en part med hensyn til finansielle tjenesteydelser ikke forhindres i at træffe foranstaltninger af forsigtighedshensyn, herunder til beskyttelse af investorer, indskydere, policeindehavere eller personer, som en leverandør af finansielle tjenesteydelser skylder en »fiduciary duty« (tillidsforpligtelse), eller for at sikre finanssystemets integritet og stabilitet. Sådanne foranstaltninger må af parterne ikke benyttes som et middel til at omgå deres forpligtelser i henhold til denne aftale.

3. Intet i aftalen må fortolkes som et krav om, at en part skal afsløre oplysninger om individuelle kunders forhold og konti eller nogen fortrolig information eller eneretsinformation, som offentlige enheder er i besiddelse af.

ARTIKEL 50

1. Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på lufttransport, transport ad indre vandveje og søtransport i form af cabotage.

2. Stabiliserings- og Associeringsrådet kan rette henstillinger med henblik på at forbedre mulighederne for etablering og udøvelse af virksomhed på de i stk. 1 nævnte områder.

ARTIKEL 51

1. Bestemmelserne i artikel 48 og 49 udelukker ikke, at en part kan anvende særlige regler vedrørende etablering og drift på sit område af filialer af selskaber fra den anden part, der ikke er oprettet i henhold til lovgivningen på den første parts område, hvis disse regler er begrundet i retlige eller tekniske forskelle mellem sådanne filialer sammenlignet med filialer af selskaber, der er oprettet i henhold til lovgivningen på dens område, eller hvad angår finansielle tjenesteydelser, hvis de er begrundet i forsigtighedshensyn.

2. Denne forskelsbehandling må ikke gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt som følge af sådanne retlige eller tekniske forskelle eller, hvad angår finansielle tjenesteydelser, af forsigtighedshensyn.

ARTIKEL 52

For at gøre det lettere for EF-statsborgere og statsborgere i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien at udøve lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed i henholdsvis Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Fællesskabet vil Stabiliserings- og Associeringsrådet undersøge, hvilke skridt der skal tages til gensidig anerkendelse af eksamensbeviser. Det kan træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik herpå.

ARTIKEL 53

1. Et EF-selskab eller et selskab fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, der er etableret på henholdsvis Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens eller Fællesskabets område, har ret til i overensstemmelse med etablerings-værtslandets gældende lovgivning at beskæftige eller lade et af sine datterselskaber eller filialer beskæftige personale, som er statsborgere i henholdsvis EF-medlemsstaterne eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, forudsat at dette personale er nøglepersonale som defineret i stk. 2, og at de udelukkende beskæftiges af selskaber, datterselskaber eller filialer. Opholds- og arbejdstilladelserne for sådant personale gælder kun for tidsrummet for sådan beskæftigelse.

2. Som nøglepersonale i ovennævnte selskaber, i det følgende benævnt »organisationer«, betragtes »virksomhedsinternt udstationerede«, som defineret i dette stykkes litra c), inden for følgende kategorier, forudsat at organisationen er en juridisk person, og at de pågældende har været beskæftiget i den eller været partnere i den (på anden måde end som majoritetsaktionærer) i mindst det år, der går umiddelbart forud for en sådan udstationering:

a) personer i en overordnet stilling i en organisation, som primært forestår ledelsen af foretagendet, og som i generel tilsyns- og ledelsesmæssig henseende først og fremmest sorterer under virksomhedens bestyrelse eller aktionærer eller tilsvarende, herunder personer:

- der leder foretagendet eller en afdeling eller underafdeling af det

- der fører tilsyn og kontrol med andre tilsyns-, fag- eller ledelsesmedarbejderes arbejde

- der personligt har beføjelser til at ansætte og afskedige eller anbefale ansættelse, afskedigelse eller andre personaledispositioner

b) personer, der arbejder i en organisation, og som besidder en ekspertviden af afgørende betydning for foretagendets service, forskningsudstyr, teknikker eller ledelse. I bedømmelsen af en sådan viden kan der ud over den for foretagendet specifikke viden indgå et højt kvalifikationsniveau med hensyn til en type arbejde eller aktivitet, der kræver specifik teknisk viden, herunder medlemskab af en anerkendt faggruppe

c) ved en »virksomhedsinternt udstationeret« forstås en fysisk person, der arbejder i en organisation på en parts område, og som i forbindelse med udøvelse af erhvervsvirksomhed midlertidigt overflyttes til den anden parts område; den pågældende organisation skal have sin hovedvirksomhed på en parts område, og overflytningen skal ske til et under denne organisation hørende foretagende (filial, datterselskab), der reelt udøver tilsvarende erhvervsvirksomhed på den anden parts område.

3. Indrejse og midlertidigt ophold på Fællesskabets eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område af henholdsvis statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller EF-statsborgere tillades, når disse repræsentanter for selskaber arbejder i en overordnet stilling som defineret i stk. 2, litra a), ovenfor i et selskab og er ansvarlige for oprettelsen af et EF-datterselskab eller en EF-filial af et selskab fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller et datterselskab eller en filial i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af et EF-selskab i henholdsvis en EF-medlemsstat eller i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, når:

- disse repræsentanter ikke er engageret i direkte salg eller levering af tjenesteydelser, og

- selskabet har sin hovedvirksomhed uden for henholdsvis Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og ikke har en anden repræsentant, et kontor, en filial eller et datterselskab i henholdsvis den pågældende medlemsstat eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

ARTIKEL 54

Inden for de første fem år efter denne aftales ikrafttræden kan Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien indføre foranstaltninger, som afviger fra bestemmelserne i dette kapitel, hvad angår EF-selskabers og -statsborgeres etablering, såfremt visse erhvervsgrene:

- undergår omstrukturering eller er udsat for alvorlige vanskeligheder, særlig når sådanne forårsager sociale problemer i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, eller

- risikerer tab eller en drastisk indskrænkning af den samlede markedsandel, der indehaves af selskaber eller statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i en given sektor eller erhvervsgren i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, eller

- er nye erhvervsgrene under opståen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

Disse foranstaltninger:

i) ophører med at gælde senest to år efter udgangen af første etape af overgangsperioden

ii) skal være rimelige og nødvendige for at afhjælpe situationen, og

iii) må ikke bevirke nogen forskelsbehandling af aktiviteter udøvet af EF-selskaber eller -statsborgere, som allerede er etableret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på tidspunktet for indførelsen af en given foranstaltning, i forhold til selskaber eller statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien indrømmer ved udformningen og anvendelsen af sådanne foranstaltninger så vidt muligt EF-selskaber og -statsborgere præferencebehandling og under ingen omstændigheder en behandling, der er mindre gunstig end den, der indrømmes selskaber eller statsborgere fra tredjelande. Forud for indførelsen af disse foranstaltninger konsulterer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien Stabiliserings- og Associeringsrådet og må ikke bringe dem i anvendelse før en måned efter underretningen af Stabiliserings- og Associeringsrådet om de konkrete foranstaltninger, som Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien vil indføre, medmindre en trussel om uoprettelig skade kræver hastende foranstaltninger, i hvilket tilfælde Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien straks efter deres indførelse konsulterer Stabiliserings- og Associeringsrådet.

Efter udløbet af det fjerde år efter denne aftales ikrafttræden må Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien kun indføre eller opretholde sådanne foranstaltninger med Stabiliserings- og Associeringsrådets tilladelse og på de af dette fastlagte betingelser.

KAPITEL III

UDVEKSLING AF TJENESTEYDELSER

ARTIKEL 55

1. Parterne forpligter sig til i overensstemmelse med følgende bestemmelser at tage de nødvendige skridt til gradvis at muliggøre levering af tjenesteydelser foretaget af EF-selskaber eller -statsborgere eller selskaber eller statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som er etableret hos en anden part end den, hvor modtageren af den pågældende tjenesteydelse er bosat.

2. I takt med den i stk. 1 omhandlede liberaliseringsproces tillader parterne midlertidig bevægelsesfrihed for fysiske personer, som præsterer tjenesteydelser, eller som er beskæftiget hos en sådan person som nøglepersonale, som defineret i artikel 53, herunder fysiske personer, som repræsenterer et EF-selskab eller en EF-statsborger eller et selskab eller en statsborger fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og som søger midlertidig adgang med henblik på at forhandle om salg af tjenesteydelser eller indgåelse af aftaler om salg af tjenesteydelser for nævnte leverandør af tjenesteydelser, når sådanne repræsentanter ikke er inddraget i direkte salg til offentligheden eller selv præsterer tjenesteydelser.

3. Fra og med anden etape af overgangsperioden træffer Stabiliserings- og Associeringsrådet de nødvendige foranstaltninger til gradvis at gennemføre bestemmelserne i stk. 1. Der tages hensyn til, hvilket fremskridt parterne har gjort med lovgivningstilnærmelse.

ARTIKEL 56

1. Parterne afstår fra foranstaltninger eller tiltag, som gør vilkårene for levering af tjenesteydelser foretaget af et EF-selskab eller en EF-statsborger eller selskaber eller statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som er etableret i en anden part end den, hvor modtageren af den pågældende tjenesteydelser er bosat, væsentligt mere restriktive sammenlignet med situationen på dagen forud for denne aftales ikrafttræden.

2. Hvis er part skønner, at foranstaltninger truffet af den anden part siden aftalens ikrafttræden fører til en situation, der er væsentligt mere restriktiv, hvad angår levering af tjenesteydelser, sammenlignet med situationen på dagen forud for aftalens ikrafttræden, kan førstnævnte part anmode den anden part om, at der indledes konsultationer.

ARTIKEL 57

Med hensyn til udveksling af transporttjenesteydelser mellem Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien gælder følgende bestemmelser:

1) For landtransports vedkommende reguleres forbindelserne mellem parter af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på transportområdet, der trådte i kraft den 28. november 1997. Parterne bekræfter, hvilken betydning de tillægger en korrekt anvendelse af denne aftale.

2) Hvad angår international søtransport, forpligter parterne sig til effektivt at anvende princippet om ubegrænset adgang til markedet og om trafik på et kommercielt grundlag.

a) Ovennævnte bestemmelse berører ikke rettighederne og forpligtelserne i henhold til De Forenede Nationers adfærdskodeks for linjekonferencer som anvendt af den ene eller den anden part i denne aftale. Fragtskibe i linjefart, som ikke er part i nogen konference, kan frit operere i konkurrence med en konference, så længe de tilslutter sig princippet om redelig konkurrence på et kommercielt grundlag

b) Parterne bekræfter, at de tilslutter sig princippet om fri konkurrence som værende et af de væsentlige kendetegn ved tør og våd bulk-fragt.

3. Ved anvendelsen af principperne i stk. 2:

a) må parterne ikke indføre lastfordelingsklausuler i fremtidige bilaterale aftaler med tredjelande undtagen under de ekstraordinære omstændigheder, hvor linjerederier fra en af parterne i denne aftale ellers ikke ville have nogen faktisk mulighed for at drive transportvirksomhed til og fra det berørte tredjeland

b) skal parterne forbyde lastfordelingsarrangementer i fremtidige bilaterale aftaler om tør og våd bulk-fragt

c) skal parterne ved denne aftales ikrafttræden afskaffe alle ensidige foranstaltninger og administrative, tekniske og andre hindringer, som vil kunne få en restriktiv eller diskriminerende indvirkning på den frie udveksling af tjenesteydelser inden for international søtransport.

4. Med henblik på at sikre en koordineret udvikling og en gradvis liberalisering af transporten mellem parterne, afpasset efter deres gensidige handelsbehov, vil betingelserne for gensidig markedsadgang inden for lufttransport blive behandlet i en særlig transportaftale, som skal forhandles mellem parterne efter denne aftales ikrafttræden.

5. Forud for indgåelsen af den i stk. 4 nævnte aftale træffer parterne ingen foranstaltninger, som er mere restriktive eller diskriminerende end situationen på dagen forud for denne aftales ikrafttræden.

6. I overgangsperioden tilpasser Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien gradvis sin lovgivning, herunder administrative, tekniske og andre regler, til den til enhver tid gældende fællesskabslovgivning på luft- og landtransportområdet, for så vidt det tjener liberaliseringen og den gensidige adgang til parternes markeder, og letter person- og godstrafikken.

I takt med de fælles fremskridt i virkeliggørelsen af målene i dette kapitel undersøger Stabiliserings- og Associeringsrådet midler til at skabe de nødvendige betingelser for øget frihed til udveksling af tjenesteydelser inden for luft- og landtransport.

KAPITEL IV

LØBENDE BETALINGER OG KAPITALBEVÆGELSER

ARTIKEL 58

Parterne forpligter sig til i frit konvertibel valuta i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel VIII i overenskomsten om Den Internationale Valutafond at tillade betalinger og overførsler på betalingsbalancens løbende poster mellem Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

ARTIKEL 59

1. Hvad angår transaktioner på betalingsbalancens kapitalposter, sikrer parterne fra aftalens ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med direkte investeringer i selskaber, der er oprettet i overensstemmelse med værtslandets lovgivning, og investeringer foretaget i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit V, kapitel II, samt afvikling eller hjemtagelse af disse investeringer og ethvert afkast heraf.

2. Hvad angår transaktioner på betalingsbalancens kapitalposter, sikrer parterne fra aftalens ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med kreditter med berøring til handelstransaktioner eller levering af tjenesteydelser, i hvilke en valutaindlænding i en af parterne deltager, og med lån og kreditter med en løbetid på over et år.

De sikrer tillige fra begyndelsen af anden etape frie kapitalbevægelser i forbindelse med porteføljeinvesteringer og lån og kreditter med en løbetid på under et år.

3. Uden at dette berører stk. 1, må parterne ikke indføre nye restriktioner for kapitalbevægelserne og de løbende betalinger mellem valutaindlændinge i Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og må ikke gøre de bestående ordninger mere restriktive.

4. Uden at dette berører bestemmelserne i artikel 58 og i denne artikel kan henholdsvis Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, når kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien under ekstraordinære omstændigheder forvolder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for valutakurs- eller pengepolitikken i henholdsvis Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien træffe beskyttelsesforanstaltninger over for kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i en periode på højst seks måneder, hvis sådanne foranstaltninger er strengt nødvendige.

5. Parterne konsulterer hinanden med henblik på at lette kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for at fremme denne aftales mål.

ARTIKEL 60

1. I første etape træffer parterne foranstaltninger til at skabe de nødvendige vilkår for en videre gradvis anvendelse af Fællesskabets regler om de frie kapitalbevægelser.

2. Ved udgangen af første etape undersøger Stabiliserings- og Associeringsrådet, på hvilken måde Fællesskabets regler om kapitalbevægelserne kan anvendes i deres helhed.

KAPITEL V

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ARTIKEL 61

1. Bestemmelserne i dette afsnit anvendes under hensyntagen til begrænsninger begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed.

2. De finder ikke anvendelse på virksomhed, som varigt eller lejlighedsvis på hver af parternes område er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed.

ARTIKEL 62

For så vidt angår dette afsnit er intet i denne aftale til hinder for, at parterne anvender deres love og forskrifter vedrørende indrejse og ophold, beskæftigelse, arbejdsvilkår, fysiske personers etablering samt udveksling af tjenesteydelser, forudsat at de ikke anvender dem på en sådan måde, at fordelene for en af parterne i henhold til en særlig bestemmelse i denne aftale reduceres til nul eller begrænses. Denne bestemmelse berører ikke anvendelsen af artikel 61.

ARTIKEL 63

Selskaber, der kontrolleres eller i deres helhed ejes i fællesskab af selskaber eller statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og EF-selskaber eller -statsborgere, er også omfattet af bestemmelserne i dette afsnit.

ARTIKEL 64

1. Den mestbegunstigelsesbehandling, der indrømmes i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit, finder ikke anvendelse på skattefordele, som parterne indrømmer eller vil indrømme i fremtiden på basis af aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning eller andre skatteordninger.

2. Ingen af bestemmelserne i dette afsnit må fortolkes på en sådan måde, at parterne forhindres i at vedtage eller håndhæve foranstaltninger til bekæmpelse af skattesvig og -unddragelse på grundlag af skattebestemmelserne i aftaler om afskaffelse af dobbeltbeskatning eller andre beskatningsaftaler eller indenlandsk skattelovgivning.

3. Ingen af bestemmelserne i dette afsnit må fortolkes på en sådan måde, at medlemsstaterne eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien ved anvendelsen af deres skattelovgivning forhindres i at skelne mellem skattepligtige, som ikke befinder sig i samme situation, særlig med hensyn til bopæl.

ARTIKEL 65

1. Partnerne bestræber sig på så vidt muligt at undgå at indføre restriktive foranstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende import, af hensyn til betalingsbalancen. En part, der indfører sådanne foranstaltninger, forelægger så snart som muligt den anden part en tidsplan for deres ophævelse.

2. Hvis en eller flere medlemsstater eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har alvorlige vanskeligheder eller umiddelbart trues af vanskeligheder med hensyn til betalingsbalancen, kan Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien alt efter tilfældet i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til WTO-overenskomsten, vedtage restriktive foranstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende import, som skal være tidsbegrænsede, og som ikke må gå ud over, hvad der er nødvendigt for at rette op på betalingsbalancens stilling. Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien underretter alt efter tilfældet straks den anden part herom.

3. Der må ikke anvendes restriktive foranstaltninger for overførsler i forbindelse med investeringer, navnlig ikke for hjemtagelse af investerede eller geninvesterede beløb og alle former for indtægter heraf.

ARTIKEL 66

Bestemmelserne i dette afsnit tilpasses gradvis, navnlig i lyset af kravene i henhold til artikel V i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS).

ARTIKEL 67

Bestemmelserne i denne aftale er ikke til hinder for, at hver af parterne anvender alle foranstaltninger, der er nødvendige for at hindre omgåelse af deres foranstaltninger vedrørende tredjelandes adgang til deres marked, ved hjælp af denne aftales bestemmelser.

AFSNIT VI

TILNÆRMELSE AF LOVGIVNING OG LOVHÅNDHÆVELSE

ARTIKEL 68

1. Parterne anerkender betydningen af tilnærmelse af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens eksisterende og fremtidige lovgivning til Fællesskabets. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien bestræber sig på at sikre, at dets lovgivning gradvis gøres forenelig med Fællesskabets.

2. Denne gradvise tilnærmelse af lovgivning skal ske i to etaper.

3. Fra datoen for aftalens undertegnelse og så længe som omhandlet i artikel 5 skal lovgivningstilnærmelsen vedrøre visse grundlæggende elementer i Fællesskabets regelværk for det indre marked samt andre handelsrelaterede områder ifølge et program, der fastlægges i koordination med Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien fastlægger også i koordination med Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber retningslinjerne for tilsyn med gennemførelsen af lovgivningstilpasningen og lovhåndhævelsen, som også skal omfatte reform af retsvæsenet.

Der vil blive sat frister for lovgivning vedrørende konkurrence, intellektuel ejendomsret, standarder og certificering, offentlige indkøb og databeskyttelse. Lovgivningstilnærmelsen i andre sektorer i det indre marked vil skulle være afsluttet ved udgangen af overgangsperioden.

4. I anden etape af overgangsperioden, jf. artikel 5, skal lovgivningstilnærmelsen vedrøre de elementer i Fællesskabets regelværk, der ikke er nævnt i ovenstående stykke.

ARTIKEL 69

Konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser

1. Følgende er uforeneligt med aftalens rette funktion i det omfang, det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien:

i) alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

ii) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på hele Fællesskabets eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område eller en væsentlig del heraf

iii) al offentlig støtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produkter.

2. Alle former for praksis, der strider mod denne artikels bestemmelser, skal vurderes på grundlag af kriterier, som udformes på basis af anvendelsen af artikel 81, 82 og 87 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

3. a) For så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1, nr. iii), anerkender parterne, at al offentlig støtte ydet af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i de første fire år efter aftalens ikrafttræden skal vurderes under hensyntagen til, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien betragtes som et område svarende til de områder i Fællesskabet, der er beskrevet i artikel 87, stk. 3, litra a), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

b) Hver af parterne sikrer gennemsigtighed på området offentlig støtte, bl.a. ved årligt at meddele den anden part det samlede beløb af den ydede støtte og fordelingen heraf og ved på anmodning at stille oplysninger til rådighed om støtteordninger. På anmodning af en af parterne stiller den anden part oplysninger til rådighed om særlige enkelttilfælde af offentlig støtte.

Hver af parterne drager omsorg for, at bestemmelserne gennemføres inden for en frist på fem år regnet fra aftalens ikrafttræden.

4. Hvad angår de varer, der er omhandlet i afsnit IV, kapitel II:

- finder stk. 1, nr. iii), ikke anvendelse

- vurderes enhver praksis, der er i strid med stk. 1, nr. i), på basis af de kriterier, der er fastlagt af Fællesskabet på basis af artikel 36 og 37 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og specifikke EF-instrumenter, der er vedtaget på dette grundlag.

5. Skønner Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, at en særlig praksis er uforenelig med stk. 1, og

- sådan praksis i alvorlig grad skader eller truer med at skade den anden parts interesser eller påføre dens indenlandske industri, også serviceindustrien, væsentlig skade, kan de træffe passende foranstaltninger efter konsultation i Stabiliserings- og Associeringsrådet eller tredive arbejdsdage efter, at sagen er blevet indbragt med henblik på sådan konsultation.

I tilfælde af praksis, der er uforenelig med stk. 1, nr. iii), må sådanne passende foranstaltninger, når WTO-aftalen finder anvendelse herpå, kun træffes i overensstemmelse med de procedurer og de betingelser, der er fastlagt deri, eller den relevante interne EF-lovgivning.

6. Parterne udveksler information under hensyntagen til forretningshemmelighedens og tavshedspligtens krav.

ARTIKEL 70

Hvad angår offentlige virksomheder, som er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, drager hver af parterne omsorg for, at principperne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 86, overholdes fra og med det tredje år efter denne aftales ikrafttræden.

ARTIKEL 71

Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret

1. Parterne bekræfter under henvisning til bestemmelserne i denne artikel og bilag VII den betydning, de tillægger en passende og effektiv beskyttelse og håndhævelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret.

2. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien træffer de nødvendige foranstaltninger til senest fem år efter denne aftales ikrafttræden at sikre et niveau for beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret svarende til det, der gælder i Fællesskabet, herunder effektive midler til at håndhæve sådanne rettigheder.

3. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien forpligter sig til i ovennævnte periode at tiltræde de multilaterale konventioner om intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, der er omhandlet i bilag VII.

Skulle der opstå problemer vedrørende intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, som påvirker handelsvilkårene, indbringes de på en af parternes anmodning som hastesag for Stabiliserings- og Associeringsrådet, for at der kan findes en gensidigt tilfredsstillende løsning på dem.

ARTIKEL 72

Offentlige aftaler

1. Parterne betragter en åbning med hensyn til tildeling af offentlige kontrakter på grundlag af princippet om ikke-diskriminering og gensidighed, særlig i WTO-sammenhæng, som et ønskeligt mål.

2. Virksomheder fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien indrømmes, uanset om de er etableret i Fællesskabet eller ej, fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden adgang til udbudsprocedurerne i Fællesskabet i overensstemmelse med Fællesskabets regler for offentlige indkøb på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes EF-virksomheder.

Ovennævnte bestemmelser finder også anvendelse på kontrakter vedrørende offentlige forsyningsværker, når Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens regering engang har vedtaget lovgivning til at indføre Fællesskabets regler på dette område. Fællesskabet undersøger med regelmæssige mellemrum, om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien faktisk har indført sådan lovgivning.

EF-virksomheder, der ikke er etableret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, gives adgang til udbudsprocedurerne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i henhold til loven om offentlige indkøb og indrømmes en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der indrømmes virksomheder fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, senest fem år efter denne aftales ikrafttræden. EF-virksomheder, der er etableret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, jf. bestemmelserne i afsnit V, kapitel 2, har ved denne aftales ikrafttræden adgang til udbudsprocedurerne og indrømmes en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der indrømmes virksomheder fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

Stabiliserings- og Associeringsrådet undersøger med regelmæssige mellemrum, om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har mulighed for at give alle EF-virksomheder adgang til udbudsprocedurerne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

3. Hvad angår etablering, drift samt udveksling af tjenesteydelser mellem Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, samt beskæftigelse og arbejdskraftsbevægelser i forbindelse med opfyldelsen af offentlige kontrakter, finder bestemmelserne i artikel 44 til 67 anvendelse.

ARTIKEL 73

Standardisering, måling, akkreditering og overensstemmelsesvurdering

1. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien træffer de nødvendige foranstaltninger til gradvis at bringe sin lovgivning i overensstemmelse med Fællesskabets tekniske forskrifter og europæiske procedurer for standardisering, måling, akkreditering og overensstemmelsesvurdering.

2. Med henblik herpå søger parterne:

- at fremme anvendelsen af Fællesskabets tekniske forskrifter og europæiske standarder samt procedurer for prøvning og overensstemmelsesvurdering

- at indgå europæiske protokoller om overensstemmelsesvurdering, hvor det er egnet

- at befordre udvikling af kvalitetsinfrastruktur: standardisering, måling, akkreditering og overensstemmelsesvurdering

- at fremme Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens deltagelse i arbejdet i specialiserede organisationer (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMED osv.).

AFSNIT VII

RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

ARTIKEL 74

Styrkelse af institutioner og retsstaten

Som led i samarbejdet om retlige og indre anliggender vil parterne lægge særlig vægt på en styrkelse af institutionerne på alle forvaltningsniveauer i almindelighed og i forbindelse med retshåndhævelse og retsvæsenets funktion i særdeleshed. Det gælder også retsstaten. Samarbejdet på det retlige område skal særlig fokusere på domstolenes uafhængighed, forbedring af deres funktionsmåde og uddannelse af jurister.

ARTIKEL 75

Visum, grænsekontrol, asyl og migration

1. Parterne samarbejder på området visum, grænsekontrol, asyl og migration og skaber rammer for samarbejde på disse områder, også på regionalt plan.

2. Samarbejdet om de i stk. 1 nævnte anliggender baseres på gensidige konsultationer og nær koordination mellem parterne og omfatter faglig og administrativ bistand til:

- udveksling af informationer om lovgivning og praksis

- udarbejdelse af lovgivning

- effektivisering af institutioner

- personaleuddannelse

- sikkerhed ved rejsedokumenter og afsløring af falske dokumenter.

3. Samarbejdet skal navnlig fokusere på:

- på asylområdet: udformning og implementering af national lovgivning, der opfylder standarderne i Genève-konventionen af 1951, for således at sikre, at »non-refoulement«-princippet respekteres

- på området lovlig migration: indrejseregler og indrejste personers rettigheder og stilling. I forbindelse med migration er parterne enige om at yde andre landes statsborgere, der er lovligt bosat på deres områder, en rimelig behandling og at føre en integrationspolitik med sigte på at give dem samme rettigheder og forpligtelser som deres egne statsborgere.

Stabiliserings- og Associeringsrådet kan anbefale, at andre emner inddrages i samarbejdet i henhold til denne artikel.

ARTIKEL 76

Forhindring og kontrol af ulovlig indvandring, tilbagetagelse

1. Parterne er enige om at samarbejde om at forhindre og kontrollere ulovlig indvandring. Med henblik herpå:

- accepterer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien at tilbagetage egne statsborgere, der opholder sig ulovligt på en medlemsstats område, på dennes anmodning og uden yderligere formaliteter, så snart disse personer er blevet identificeret som sådanne

- og accepterer hver af Den Europæiske Unions medlemsstater at tilbagetage egne statsborgere, der opholder sig ulovligt på Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område, på dettes anmodning og uden yderligere formaliteter, så snart disse personer er blevet identificeret som sådanne.

Den Europæiske Unions medlemsstater og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien udstyrer deres statsborgere med passende identitetspapirer og giver dem adgang til de dertil nødvendige administrative faciliteter.

2. Parterne er enige om på anmodning at indgå en aftale mellem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Det Europæiske Fællesskab om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens og Den Europæiske Unions medlemsstaters forpligtelse til tilbagetagelse, herunder en forpligtelse til tilbagetagelse af andre landes statsborgere og statsløse personer.

3. I afventning af indgåelsen af den i stk. 2 nævnte aftale med Fællesskabet accepterer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på anmodning af en medlemsstat at indgå bilaterale aftaler med Den Europæiske Unions enkelte medlemsstater om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens og den pågældende medlemsstats forpligtelse til tilbagetagelse, herunder en forpligtelse til tilbagetagelse af andre landes statsborgere og statsløse personer.

4. Stabiliserings- og Associeringsrådet undersøger, hvilken anden fælles indsats der kan gøres for at forhindre og kontrollere ulovlig indvanding, herunder menneskesmugling.

ARTIKEL 77

Bekæmpelse af hvidvaskning af penge

1. Parterne er enige om nødvendigheden af at gøre enhver indsats for og samarbejde om at forhindre, at deres finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og ulovlig narkotikahandel i særdeleshed.

2. Samarbejdet på dette område kan omfatte administrativ og faglig bistand til at garantere en bedre anvendelse af reglerne og sikre, at passende standarder og mekanismer for bekæmpelse af hvidvaskning af penge svarende til dem, der anvendes af Fællesskabet og internationale fora på området, fungerer effektivt.

ARTIKEL 78

Modvirkning og bekæmpelse af kriminalitet og ulovlig aktiviteter

1. Parterne er enige om at samarbejde om bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet og ulovlige aktiviteter, også organiseret kriminalitet, såsom:

- menneskesmugling

- ulovlige aktiviteter på det økonomiske område, særlig korruption, ulovlige transaktioner med produkter, såsom industriaffald, radioaktivt materiale og transaktioner med ulovlige varer eller varemærkeforfalskninger

- ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

- smugleri

- ulovlig våbenhandel

- terrorisme.

Som led i samarbejdet på ovennævnte områder konsulterer parterne hinanden og foretager en nær koordination.

2. Den faglige og administrative bistand på dette område kan omfatte:

- udarbejdelse af national lovgivning på det strafferetlige område

- forbedring af effektiviteten i de institutioner, der har til opgave at bekæmpe og forebygge ulovlige aktiviteter

- personaleuddannelse og udvikling af efterforskningsstrukturer

- udformning af foranstaltninger til at forebygge ulovlige aktiviteter.

ARTIKEL 79

Samarbejde om ulovlig narkotika

1. Parterne samarbejder inden for deres respektive beføjelser og kompetence om at sikre en afbalanceret og integreret tilgang til narkotika. Politikken og indsatsen på dette område skal rettes mod at reducere udbuddet af, den ulovlige handel med og efterspørgslen efter ulovlig narkotika samt en mere effektiv kontrol med prækursorer.

2. Parterne aftaler, hvilke metoder der skal følges i samarbejdet med henblik på at virkeliggøre disse mål. Aktionerne baseres på i fællesskab vedtagne principper, der er på linje med EU's narkotikastrategi.

3. Samarbejdet mellem parterne omfatter også faglig og administrativ bistand, navnlig på følgende områder: udformning af national lovgivning og politik, oprettelse af institutioner og informationscentre, personaleuddannelse, narkotikaforskning og forhindring af omdirigering af prækursorer til ulovlig fremstilling af narkotika. Parterne kan aftale at inddrage andre områder.

AFSNIT VIII

SAMARBEJDSPOLITIKKER

ARTIKEL 80

1. Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien indleder et nært samarbejde med sigte på at bidrage til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens udvikling og vækstpotentiel. Samarbejdet skal styrke de eksisterende økonomiske bånd på det bredest mulige grundlag til fordel for begge parter.

2. Der fastlægges politik og andre foranstaltninger til at fremme den økonomiske og sociale udvikling i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Den pågældende politik bør fra begyndelsen sikre, at miljømæssige hensyn fuldt ud indarbejdes og er tilpasset de krav, der må stilles til en harmonisk social udvikling.

3. Samarbejdspolitikkerne indpasses i rammer for et regionalt samarbejde. Der skal lægges særlig vægt på foranstaltninger, der kan fremme samarbejdet mellem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og dets nabolande, herunder medlemsstater, for således at bidrage til den regionale stabilitet. Stabiliserings- og Associeringsrådet kan fastlægge prioriteter mellem og inden for de samarbejdspolitikker, der er beskrevet i det følgende.

ARTIKEL 81

Økonomisk politik

1. Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien letter den økonomiske reform- og integrationsproces ved at samarbejde om en bedre forståelse af de grundlæggende elementer i deres respektive økonomier og om gennemførelse af økonomisk politik i en markedsøkonomi.

2. Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samarbejder med henblik herpå om:

- at udveksle oplysninger om makroøkonomiske resultater og udsigter og om udviklingsstrategier

- i fællesskab at analysere økonomiske spørgsmål af gensidig interesse, herunder fastlæggelse af rammer for økonomisk politik og midlerne til gennemførelse heraf.

3. På anmodning af myndighederne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien kan Fællesskabet yde bistand til at støtte Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens bestræbelser på at indføre fuldstændig konvertibilitet for denaren og på gradvis at udvikle sin politik i retning af det europæiske monetære system. Samarbejdet på dette område skal omfatte uformel udveksling af oplysninger om principperne for det europæiske monetære systems principper og funktion og det europæiske system af centralbanker.

ARTIKEL 82

Statistisk samarbejde

1. Det statistiske samarbejde skal rettes mod at udvikle et effektivt og bæredygtigt statistisk system, der til rette tid kan levere pålidelige, objektive og akkurate data til planlægning og overvågning af omstillings- og reformprocessen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Det skal sætte det nationale statistiske system, der koordineres af statens statistiske kontor, i stand til bedre at opfylde brugernes behov, både den offentlige forvaltning og det private erhvervsliv. Det statistiske system skal følge de grundlæggende statistiske principper, der er fastlagt af FN, og anvisningerne i den europæiske lovgivning om statistikker og udvikles i retning af Fællesskabets regelværk vedrørende statistikker.

2. Med henblik herpå samarbejder parterne særlig om:

- at fremme udviklingen af en effektiv statistisk tjeneste i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på basis af passende institutioner

- at opbygge og bevare den nationale kapacitet til at indsamle, bearbejde og formidle statistiske oplysninger af høj kvalitet med anvendelse af moderne teknologi på den mest effektive måde

- at forsyne erhvervsdrivende i den private og offentlige sektor og forskningssamfundet med egnede socioøkonomiske data til at overvåge statsreformerne

- at sætte det nationale statistiske system i stand til at overtage principperne og standarderne i det europæiske statistiske system

- at sikre persondatafortrolighed.

3. Samarbejdet på dette område omfatter også levering af information om metoder, deltagelse i udvalgte Eurostat-arbejdsgrupper og udveksling af statistiske data.

ARTIKEL 83

Bank- og forsikringsvirksomhed samt andre finansielle tjenesteydelser

1. Parterne samarbejder om at skabe og udvikle passende rammer til at befordre bank- og forsikringsvirksomhed og finansielle tjenesteydelser i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

Samarbejdet fokuserer på:

- indførelse af et fælles regnskabssystem, der er foreneligt med europæiske standarder

- styrkelse og omstrukturering af bank- og forsikringsvirksomhed og andre finansielle sektorer

- forbedring af overvågning og regulering af bankvirksomhed og andre finansielle tjenesteydelser

- udveksling af oplysninger, særlig om planlagt lovgivning

- oversættelser og udarbejdelse af terminologiglossarer.

2. Parterne samarbejder om at udvikle effektive revisionssystemer i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien efter de harmoniserede EF-metoder og -procedurer.

Samarbejdet fokuserer på:

- faglig bistand til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens revisionskontor

- oprettelse af revisionsinstanser i offentlige organer

- udveksling af oplysninger om revisionssystemer

- standardisering af revisionsdokumentation

- uddannelses- og konsulentforanstaltninger.

ARTIKEL 84

Investeringsfremme og -beskyttelse

1. Samarbejdet mellem parterne rettes mod at skabe et gunstigt klima for private investeringer, både indenlandske og udenlandske.

2. Samarbejdet tager navnlig sigte på:

- at hjælpe Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med at forbedre lovgivningen på en sådan måde, at den fremmer og beskytter investeringer

- eventuel indgåelse af bilaterale aftaler med medlemsstaterne om fremme og beskyttelse af investeringer

- at indføre en passende ordning for kapitaloverførsler

- at forbedre investeringsbeskyttelsen.

ARTIKEL 85

Industrisamarbejde

1. Samarbejdet rettes mod at fremme moderniseringen og omstruktureringen af industrien og individuelle sektorer i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samt industrisamarbejdet mellem økonomiske beslutningstagere hos begge parter med det særlige mål for øje at styrke den private sektor på betingelser, der tilgodeser miljøet.

2. I forbindelse med initiativer som led i industrisamarbejdet skal der tages hensyn til de prioriteter, begge parter fastsætter. De tager hensyn til de regionale aspekter af industriudviklingen og fremmer tværnationale partnerskaber, hvor dette er relevant. De skal særlig omfatte egnede rammebetingelser for virksomhederne, øget knowhow i managementhenseende samt større markedsreklame og gennemsigtighed på markederne og bedre erhvervsbetingelser.

ARTIKEL 86

Små og mellemstore virksomheder

Parterne søger at udvikle og styrke den private sektors små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og at etablere nye foretagender på områder, der byder på vækstmuligheder og samarbejde mellem SMV'er i Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

ARTIKEL 87

Turisme

Samarbejdet mellem parterne på turistområdet rettes mod at lette og fremme turisme og turisterhvervet gennem overførsel af knowhow, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens deltagelse i vigtige europæiske turistorganisationer og undersøgelse af mulighederne for fælles operationer, navnlig i forbindelse med regionale turistprojekter.

ARTIKEL 88

Told

1. Målet med samarbejdet skal være at sikre overholdelse af alle bestemmelser, der planlægges vedtaget i forbindelse med handel, og at opnå en tilnærmelse af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens toldsystem til Fællesskabets og således hjælpe med at bane vejen for den under denne aftale planlagte liberalisering.

2. Samarbejdet skal navnlig omfatte følgende:

- informationsudveksling, herunder efterforskningsmetoder

- udvikling af grænseoverskridende infrastrukturer mellem parterne

- muligheden af sammenkobling af Fællesskabets og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens forsendelsessystemer samt overtagelse af det administrative enhedsdokument

- forenkling af inspektion og formaliteter i forbindelse med godstransport

- støtte til indførelse af moderne toldinformationssystemer.

3. Med forbehold af det yderligere samarbejde, der fastlægges i denne aftale, særlig i artikel 76, 77 og 78, ydes gensidig bistand mellem parternes administrative myndigheder i toldspørgsmål i overensstemmelse med bestemmelserne i protokol 5.

ARTIKEL 89

Beskatning

Parterne indleder et samarbejde på beskatningsområdet, som skal omfatte foranstaltninger til yderligere reform af skattesystemet, modernisering af skattevæsenet for at forbedre skatteopkrævningen og bekæmpe skattesvig.

ARTIKEL 90

Socialt samarbejde

1. På beskæftigelsesområdet rettes samarbejdet navnlig mod modernisering af arbejdsanvisnings- og erhvervsvejledningstjenesterne, opfølgningsforanstaltninger og fremme af lokaludvikling for at hjælpe til omstrukturering af industri og arbejdsmarked. Det omfatter også f.eks. undersøgelser, udstationering af eksperter og oplysning og uddannelse.

2. Hvad angår social sikring søger parterne gennem deres samarbejde at tilpasse det sociale sikringssystem i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til den nye økonomiske og sociale situation, hovedsagelig gennem ekspertbistand, information og uddannelse.

3. Samarbejdet mellem parterne berører tilpasning af lovgivningen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om arbejdsvilkår og ligestilling af mænd og kvinder.

4. Parterne opbygger et indbyrdes samarbejde for at højne niveauet for beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed med udgangspunkt i det højeste beskyttelsesniveau i Fællesskabet.

ARTIKEL 91

Uddannelse og erhvervsuddannelse

1. Parterne samarbejder om at højne det generelle uddannelsesniveau og erhvervskvalifikationerne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien under hensyntagen til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens prioriteter.

2. Tempus-programmet vil bidrage til at styrke samarbejdet mellem de to parter inden for uddannelse og erhvervsuddannelse, fremme af demokratiet, retsstatsprincipperne og økonomisk reform.

3. Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut vil også bidrage til at modernisere uddannelsesstrukturerne og -aktiviteterne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

ARTIKEL 92

Kulturelt samarbejde

Parterne forpligter sig til at fremme det kulturelle samarbejde. Samarbejdet skal bl.a. tjene til at øge den gensidige forståelse og anseelse mellem enkeltpersoner, samfund og folk.

ARTIKEL 93

Information og kommunikation

Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien træffer de nødvendige foranstaltninger til at fremme den gensidige udveksling af informationer. Der lægges særlig vægt på programmer, der kan bringe basisinformationer om Fællesskabet ud til offentligheden og specialiseret information til erhvervslivet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

ARTIKEL 94

Samarbejde på det audiovisuelle område

Parterne samarbejder om at fremme den audiovisuelle industri i Europa og tilskynde til samproduktion inden for film og fjernsyn.

Parterne koordinerer og om fornødent harmoniserer deres politik for regulering af indholdsaspekterne af grænseoverskridende udsendelser med opmærksomheden særlig henledt på områder vedrørende erhvervelse af intellektuelle ejendomsrettigheder til programmer og udsendelser via satellit og kabel.

ARTIKEL 95

Elektronisk kommunikationsinfrastruktur og dertil knyttede tjenester

Parterne styrker samarbejdet på området elektronisk kommunikationsinfrastruktur, herunder de klassiske telekommunikationsnet og de relevante elektroniske audiovisuelle transportnet, og dertil knyttede tjenester med det endelige mål for øje, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien tilpasser sig Fællesskabets regelværk et år efter denne aftales ikrafttræden.

Ovennævnte foranstaltninger omhandler især følgende prioriterede områder:

policy-udformning

juridiske aspekter og reguleringsaspekter

institutionsopbygning efter en liberalisering

modernisering af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens elektroniske infrastruktur og integration heraf i europæiske og internationale net med sigte på en forbedring af telekommunikationen på regionalt plan

institutionelt samarbejde

samarbejde i europæiske strukturer, særlig sådanne, som beskæftiger sig med standardisering

koordinering af holdninger i internationale organisationer og fora.

ARTIKEL 96

Informationssamfundet

Parterne er enige om at styrke samarbejdet med sigte på yderligere at udvikle informationssamfundet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Det overordnede mål vil være at forberede samfundet som helhed på den digitale tidsalder, at tiltrække investeringer og sikre interoperabilitet i net og tjenester.

Myndighederne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien vil med bistand fra Fællesskabet omhyggeligt følge, hvilke politiske tilsagn Den Europæiske Union giver med henblik på at tilpasse sin egen politik til Unionens.

Myndighederne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien vil fastlægge en plan for overtagelse af Fællesskabets lovgivning om informationssamfundet.

ARTIKEL 97

Forbrugerbeskyttelse

Parterne samarbejder om at afstemme forbrugerbeskyttelsen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien efter Fællesskabets. Der bør opnås en effektiv beskyttelse af forbrugeren for at sikre, at markedsøkonomien fungerer godt, og denne beskyttelse afhænger af, at der opbygges administrative strukturer til markedstilsyn og lovhåndhævelse på området.

Med henblik herpå fremmer og tilskynder parterne med deres fælles interesser for øje følgende:

harmonisering af lovgivning og afstemning af forbrugerbeskyttelsen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien efter Fællesskabets

en aktiv forbrugerbeskyttelsespolitik, herunder øget information og opbygning af uafhængige organisationer

en effektiv retsbeskyttelse af forbrugerne for at højne kvalitetsniveauet og garantere passende sikkerhedsstandarder for konsumgoder.

ARTIKEL 98

Transport

1. Til supplering af transportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien vil parterne udvikle og styrke deres samarbejde på transportområdet for at sætte Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i stand til at:

omstrukturere og modernisere transportsektoren og dermed forbunden infrastruktur

forbedre passager- og godstrafikken og adgangen til transportmarkedet ved at fjerne administrative, tekniske og andre hindringer

opnå driftsstandarder svarende til dem, der findes i Fællesskabet

udvikle et transportsystem, der er foreneligt med og tilnærmet EF-systemet

forbedre miljøbeskyttelsen inden for transport og reducere skadelige virkninger og forurening.

2. Samarbejdet omfatter desuden følgende prioriterede områder:

udvikling af vej-, jernbane-, lufthavns- og havneinfrastruktur i forbindelse med de store samfærdselsveje af fælles interesse og de transeuropæiske og paneuropæiske strækninger

forvaltning af jernbaner og lufthavne, herunder passende samarbejde mellem de kompetente nationale myndigheder

vejtransport, herunder beskatning, sociale aspekter og miljøaspekter

kombineret transport jernbane/vej

harmonisering af statistikker vedrørende international transport

modernisering af teknisk transportmateriel efter EF-standarderne og bistand til finansiering af nyanskaffelser i den forbindelse, særlig inden for vej/jernbanetransport, multimodal transport og omladning

fremme af programmer for fælles forskning og teknologi

vedtagelse af en koordineret transportpolitik, der er forenelig med Fællesskabets.

ARTIKEL 99

Energi

1. Samarbejdet i energisektoren skal bygge på de markedsøkonomiske principper og den europæiske energichartertraktat og udvikle sig med henblik på en gradvis integrering i de europæiske energimarkeder.

2. Samarbejdet skal navnlig omfatte følgende:

udformning og planlægning af energipolitik, herunder modernisering af infrastruktur, forbedring og diversificering af udbud og forbedring af adgangen til energimarkedet, herunder lettelse af transit

management og uddannelse til energisektoren og overførsel af teknologi og knowhow

fremme af energibesparelser, energieffektivitet, vedvarende energikilder og undersøgelse af energiproduktion og -forbrug på miljøet

fastlæggelse af rammebetingelser for omstrukturering af energiforsyningsværker og samarbejde mellem virksomheder i denne sektor.

ARTIKEL 100

Landbrug og agroindustri

Samarbejdet på dette område rettes mod modernisering og omstrukturering af landbruget og agroindustrien, forvaltning af vand, udvikling af landdistrikter, gradvis harmonisering af sundheds- og plantesundhedslovgivningen med Fællesskabets standarder og udvikling af fiskeriet og skovbruget i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

ARTIKEL 101

Regional og lokal udvikling

Parterne styrker det regionale udviklingssamarbejde med henblik på at bidrage til økonomisk udvikling og nedbringe regionale skævheder.

Der sættes særlig ind på grænseoverskridende, transnationalt og mellemregionalt samarbejde. Med henblik herpå kan der udveksles information og eksperter.

ARTIKEL 102

Samarbejde inden for forskning og teknologisk udvikling

1. Parterne fremmer det bilaterale samarbejde inden for civil videnskabelig forskning og teknologisk udvikling (FTU) på basis af gensidig fordel og, under hensyntagen til de til rådighed værende ressourcer, rimelig adgang til hinandens programmer under forudsætning af passende beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret.

2. Samarbejdet inden for videnskab og teknologi omfatter:

udveksling af videnskabelig og teknisk information

fælles møder for videnskabsfolk

fælles RTU-aktiviteter

uddannelsesaktiviteter og mobilitetsprogrammer for de to parters videnskabsfolk, forskere og teknikere.

3. Samarbejdet gennemføres på basis af specifikke arrangementer, som skal forhandles og vedtages efter procedurer, som hver af parterne fastlægger, og som bl.a. skal omfatte passende bestemmelser om intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret.

ARTIKEL 103

Miljø og nuklear sikkerhed

1. Parterne udvikler og styrker deres samarbejde om den vitale opgave at bekæmpe miljøforringelse med sigte på at støtte miljøets bæredygtighed.

2. Samarbejdet kan rettes mod følgende prioriterede områder:

modvirkning af lokal, regional og grænseoverskridende forurening (luft- og vandkvalitet, herunder spildevandsbehandling og drikkevandskvalitet) og effektiv overvågning

udvikling af strategier vedrørende globale klimaproblemer

effektiv, bæredygtig og ikke-forurenende energiproduktion og energiudnyttelse, sikkerhed i industrianlæg

klassificering og sikker håndtering af kemikalier

nedbringelse af affaldsmængderne, genanvendelse og sikker bortskaffelse samt gennemførelse af Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og dettes bortskaffelse (Basel 1989)

landbrugets indvirkning på miljøet, jorderosion og forurening med kemikalier, der benyttes i landbruget

beskyttelse af skove, flora og fauna, bevarelse af biodiversiteten

fysisk planlægning, herunder byggeri og byplanlægning

vurderinger af virkningerne på miljøet og strategiske miljøvurderinger

løbende tilpasning af lovgivning til Fællesskabets standarder

internationale konventioner på miljøområdet, som Fællesskabet er part i

samarbejde på regionalt plan, herunder samarbejde inden for rammerne af Det Europæiske Miljøagentur

uddannelse i miljøspørgsmål, information og bevidstgørelse om miljøproblemer.

3. Hvad angår beskyttelse mod naturkatastrofer, er målet med samarbejdet at beskytte mennesker, dyr, ejendom og miljøet mod menneskeskabte katastrofer. Samarbejdet kan med henblik herpå berøre følgende områder:

udveksling af resultater af forsknings- og udviklingsprojekter

gensidig overvågning, hurtige varslingssystemer for risici og katastrofer og deres konsekvenser

redningsøvelser og bistandssystemer i katastrofesituationer

udveksling af erfaringer om rehabilitering og genopbygning efter katastrofer.

4. Samarbejdet om nuklear sikkerhed kan omfatte bl.a. følgende emner:

forbedring af den makedonske lovgivning om nuklear sikkerhed og styrkelse af kontrolmyndighederne og deres ressourcer

strålingsbeskyttelse, herunder kontrol med bestrålingen i miljøet

forvaltning af radioaktivt affald: Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien forpligter sig til at underrette Stabiliserings- og Associeringsrådet om eventuelle planer om indførsel eller oplagring af radioaktivt affald

tilskyndelse til fremme af aftaler mellem EU's medlemsstater eller Euratom og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om hurtig varsling i tilfælde af nukleare ulykker og om nukleare sikkerhedsspørgsmål generelt, hvis dette er relevant

styrkelse af overvågning af og kontrol med transport af materialer, der er følsomme for radioaktiv forurening.

AFSNIT IX

FINANSIELT SAMARBEJDE

ARTIKEL 104

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien kan med henblik på at virkeliggøre denne aftales mål og i overensstemmelse med artikel 3, 108 og 109 modtage finansiel bistand fra Fællesskabet i form af gavebistand og lån, også lån fra Den Europæiske Investeringsbank.

ARTIKEL 105

Den finansielle bistand i form af gavebistand omfattes af de operative foranstaltninger, der er fastsat i den relevante rådsforordning, inden for flerårige, vejledende rammer, der fastlægges af Fællesskabet efter konsultationer med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

Det overordnede mål med bistanden i form af institutionsopbygning og investering er at bidrage til de demokratiske, økonomiske og institutionelle reformer i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på linje med stabiliserings- og associeringsprocessen. Den finansielle bistand kan omfatte alle områder inden for harmonisering af lovgivning og samarbejdspolitikker i denne aftale, også retlige og indre anliggender.

De infrastrukturprojekter af fælles interesse, der er indkredset i transportaftalen, vil skulle gennemføres i deres helhed.

ARTIKEL 106

På anmodning af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien kan Fællesskabet, hvis der er særligt behov for det, i koordination med de internationale finansieringsinstitutioner undersøge muligheden for ekstraordinær makrofinansiel bistand på visse betingelser under hensyntagen til alle disponible ressourcer.

ARTIKEL 107

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af de disponible ressourcer drager parterne omsorg for, at Fællesskabets bidrag bevilges i nær koordination med bidrag fra andre kilder, som f.eks. medlemsstaterne, andre lande og de internationale finansieringsinstitutioner.

Med henblik herpå udveksler parterne med regelmæssige mellemrum oplysninger om alle bistandskilder.

AFSNIT X

INSTITUTIONER, ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

ARTIKEL 108

Der oprettes et Stabiliserings- og Associeringsråd, som skal overvåge anvendelsen og gennemførelsen af denne aftale. Det træder med regelmæssige mellemrum sammen på et passende niveau, samt når omstændighederne kræver det. Det undersøger alle vigtige problemer, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, samt alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af fælles interesse.

ARTIKEL 109

1. Stabiliserings- og Associeringsrådet består af medlemmer af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og medlemmer udpeget af regeringen for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side.

2. Stabiliserings- og Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Medlemmerne af Stabiliserings- og Associeringsrådet kan lade sig repræsentere i overensstemmelse med de betingelser, der fastsættes i forretningsordenen.

4. Formandskabet i Stabiliserings- og Associeringsrådet beklædes på skift af en repræsentant for Det Europæiske Fællesskab og en repræsentant for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenen.

5. Den Europæiske Investeringsbank deltager i Stabiliserings- og Associeringsrådets arbejde som observatør, for så vidt angår anliggender, der vedrører den.

ARTIKEL 110

Stabiliserings- og Associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelsen af denne aftales mål beføjelse til inden for aftalens rammer at træffe afgørelser i de i aftalen anførte tilfælde. Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre afgørelserne. Når Stabiliserings- og Associeringsrådet træffer afgørelse om overgangen til anden etape, jf. artikel 5, kan det også træffes afgørelse om eventuelle ændringer af indholdet af bestemmelserne for anden etape.

Stabiliserings- og Associeringsrådet fastlægger i sin forretningsorden, hvilke opgaver Stabiliserings- og Associeringsudvalget skal tillægges, og som omfatter forberedelse af Stabiliserings- og Associeringsrådets møder, og det bestemmer, hvorledes Stabiliserings- og Associeringsudvalget skal fungere.

Stabiliserings- og Associeringsrådet kan delegere enhver af sine beføjelser til Stabiliserings- og Associeringsudvalget. I så fald træffer Stabiliserings- og Associeringsudvalget sine afgørelser i overensstemmelse med denne artikels bestemmelser.

Stabiliserings- og Associeringsrådet kan også fremsætte passende henstillinger.

Det udfærdiger sine afgørelser og fremsætter sine henstillinger efter fælles overenskomst mellem parterne.

ARTIKEL 111

Hver af parterne kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for Stabiliserings- og Associeringsrådet. Stabiliserings- og Associeringsrådet kan bilægge tvister ved en bindende afgørelse.

ARTIKEL 112

Stabiliserings- og Associeringsrådet bistås i udøvelsen af sine hverv af et Stabiliserings- og Associeringsudvalg, der består af repræsentanter for Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanter for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og repræsentanter for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side.

ARTIKEL 113

Stabiliserings- og Associeringsudvalget kan nedsætte underudvalg. Det transportudvalg, der er nedsat ved transportaftalen, bistår Stabiliserings- og Associeringsudvalget.

ARTIKEL 114

Der nedsættes et Parlamentarisk Stabiliserings- og Associeringsudvalg. Det skal være forum for møder og meningsudvekslinger mellem medlemmer af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens parlament og Europa-Parlamentet. Det mødes med mellemrum, som det selv fastsætter.

Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg består af medlemmer af Europa-Parlamentet på den ene side og medlemmer af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens parlament på den anden side.

Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg fastsætter selv sin forretningsorden.

Formandskabet i Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg beklædes på skift af en repræsentant for Europa-Parlamentet og en repræsentant for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens parlament i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenen.

ARTIKEL 115

Inden for denne aftales anvendelsesområde forpligter hver af parterne sig til at sikre, at fysiske og juridiske personer fra den anden part uden forskelsbehandling i forhold til deres egne statsborgere gives adgang til parternes kompetente domstole og administrative organer, for at de kan forsvare deres individuelle rettigheder og ejendomsrettigheder.

ARTIKEL 116

Intet i aftalen forhindrer en af parterne i at træffe foranstaltninger, som:

a) den finder nødvendige for at forhindre udbredelse af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser

b) vedrører produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller forskning, udvikling og produktion, der er nødvendig i forsvarsøjemed, såfremt disse foranstaltninger ikke ændrer konkurrencevilkårene for de varer, der ikke er beregnet til specifikt militære formål

c) den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for opfyldelsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed.

ARTIKEL 117

1. Inden for de områder, som aftalen omfatter, og med forbehold af særlige bestemmelser heri:

må de ordninger, der anvendes af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien over for Fællesskabet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder

må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller dets virksomheder.

2. Bestemmelserne i stk. 1 berører ikke parternes ret til at anvende de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning på skattepligtige, som ikke befinder sig i samme situation med hensyn til bopæl.

ARTIKEL 118

1. Parterne træffer de fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger til opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til aftalen. De drager omsorg for, at aftalens mål virkeliggøres.

2. Finder en af parterne, at den anden part har tilsidesat en forpligtelse, som påhviler den i henhold til denne aftale, kan den træffe passende foranstaltninger. Forinden skal den, bortset fra tilfælde af særlig hastende karakter, tilsende Stabiliserings- og Associeringsrådet alle relevante oplysninger, der er nødvendige for en indgående behandling af situationen med henblik på at finde en løsning, der kan accepteres af parterne.

Ved valget af foranstaltninger foretrækkes sådanne, som mindst muligt forstyrrer aftalens gennemførelse. Foranstaltningerne meddeles straks Stabiliserings- og Associeringsrådet og er dér genstand for konsultationer, hvis den anden part anmoder derom.

ARTIKEL 119

Parterne er enige om på anmodning af en af dem straks gennem passende kanaler at konsultere hinanden med henblik på drøftelse af ethvert spørgsmål vedrørende fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale og andre relevante aspekter af forbindelserne mellem dem.

Denne artikels bestemmelser berører på ingen måde artikel 30, 37, 38 og 42.

ARTIKEL 120

Denne aftale berører, indtil der er opnået lige rettigheder for enkeltpersoner og virksomheder i henhold til denne aftale, ikke rettigheder, der er dem sikret på grundlag af bestående aftaler mellem en eller flere medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side.

ARTIKEL 121

Protokol 1, 2, 3, 4 og 5 og bilag I til VII udgør en integrerende del af denne aftale.

ARTIKEL 122

Denne aftale indgås på ubestemt tid.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved notifikation herom til den anden part. Denne aftale ophører med at gælde seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

ARTIKEL 123

I denne aftale forstås ved 'parter' Fællesskabet eller dets medlemsstater eller Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side.

ARTIKEL 124

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab finder anvendelse, og på de i disse traktater fastsatte betingelser, og på den anden side for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område.

ARTIKEL 125

Denne aftale deponeres hos generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union.

ARTIKEL 126

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på hver af parternes officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

ARTIKEL 127

Parterne godkender denne aftale i overensstemmelse med egne procedurer.

Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

Denne aftale træder ved sin ikrafttræden i stedet for samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, undertegnet den 29. april 1997 ved en brevveksling.

ARTIKEL 128

Interimsaftale

Såfremt bestemmelserne i visse dele af denne aftale, særlig bestemmelserne vedrørende de frie varebevægelser, i afventning af afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for denne aftales ikrafttræden, bringes i anvendelse ved en interimsaftale mellem Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, er parterne enige om, at udtrykket »datoen for denne aftales ikrafttræden« med henblik på afsnit IV, artikel 69, 70 og 71 i denne aftale og protokol 1 til 5 hertil betyder datoen for interimsaftalens ikrafttræden i relation til de forpligtelser, der er indeholdt i disse artikler og protokoller.

 

 

LISTE OVER BILAG

Bilag I:

Indførsel i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af mindre følsomme industrivarer med oprindelse i Fællesskabet (jf. art. 18, stk. 2)

Bilag II:

Indførsel i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af følsomme industrivarer med oprindelse i Fællesskabet (jf. art. 18, stk. 3)

Bilag III:

EF-definition af »Baby beef« (jf. art. 27 og 32)

Bilag IV(a):

Indførsel i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af landbrugsvarer med oprindelse i Fællesskabet (nulsats) (jf. art. 27, stk. 3, litra a), og art. 32)

Bilag IV(b):

Indførsel i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af landbrugsvarer med oprindelse i Fællesskabet (nulsats med toldkontingenter) (jf. art. 27, stk. 3, litra b), og art. 32)

Bilag IV(c):

Indførsel i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet (indrømmelser inden for toldkontingenter) (jf. art. 27, stk. 3, litra c), og art. 32)

Bilag V(a):

Indførsel i Fællesskabet af fisk og fiskerivarer med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (jf. art. 28, stk. 1, og art. 32)

Bilag V(b):

Indførsel i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af fisk og fiskerivarer med oprindelse i Fællesskabet (jf. art. 28, stk. 2, og art. 32)

Bilag VI:

Etablering: finansielle tjenesteydelser (jf. afsnit V, kapitel II, art. 47 og 49)

Bilag VII:

Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret (jf. art. 71)


Bilag I

INDFØRSEL I DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN AF MINDRE FØLSOMME INDUSTRIVARER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET
(jf. artikel 18, stk. 2)

Toldkode

VAREBESKRIVELSE

2517

 

Småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning o.lign., samt singels og flint, også varmebehandlede; makadam af slagger eller af lignende industrielt affald, også med indhold af materialer, der er nævnt i første del af teksten; tjæremakadam; granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 eller 2516, også varmebehandlede:

   

- granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 eller 2516, også varmebehandlede:

 

41 00 00

- - Af marmor

 

49 00 00

- - I andre tilfælde

2518

 

Dolomit, også brændt; dolomit, groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; agglomereret dolomit (herunder tjæredolomit).

2520

 

Gipssten; anhydrit; brændt gips, også farvet eller tilsat små mængder acceleratorer eller retarderingsmidler.

2523

 

Portland cement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker:

 

10 00 00

- Cementklinker

 

29 00 00

- - Andre varer

3105

 

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne nitrogen, phosphor og kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under dette kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder.

3214

 

Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætningsmidler o.lign.; spartelmasse; ikke-ildfaste præparater til overfladebehandling af facader, vægge, gulve, lofter o.lign.

3303

 

Parfumer og toiletvand.

3304

 

Tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje (undtagen lægemidler), herunder præparater til solbeskyttelse og solbruning; manicure- og pedicurepræparater.

3305

 

Hårplejemidler.

3306

 

Præparater til mund- eller tandhygiejne, herunder pulver og creme til fastgørelse af tandproteser; tandtråd i pakninger til detailsalg.

3307

 

Præparater til brug før, under og efter barbering, desodoriseringsmidler til personlig brug, præparater til badebrug, hårfjerningsmidler samt andre parfumevarer, kosmetik og toiletmidler, ikke andetsteds tariferet; tilberedte rumdesodoriseringsmidler, også parfumerede eller med desinficerende egenskaber.

3405

 

Pudse- og polermidler (til fodtøj, møbler, gulve, automobiler, glasvarer eller metalvarer), skurepasta og skurepulver og lignende varer (herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast eller skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater), undtagen voks henhørende under pos. 3404.

3506

 

Tilberedt lim og klister samt andre tilberedte klæbemidler, ikke andetsteds tariferet; varer af enhver art, der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg pr. stk.

3701

 

Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling (»instant film«) i plader, lysfølsomme, ikke eksponerede, også i kassetter.

3702

 

Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling (»instant film«) i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede.

3808

 

Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler, plantevækstregulatorer, desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (f.eks. bånd, væger og lys præpareret med svovl, samt fluepapir).

3918

 

Gulvbelægningsmaterialer af plast, også selvklæbende, i ruller eller som fliser; væg- eller loftsbeklædning af plast som defineret i bestemmelse 9 til dette kapitel.

3919

 

Plader, ark, film, folier, bånd, tape, strimler og andre flade former, af plast, selvklæbende, også i ruller.

3921

 

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast.

3923

 

Transport- og emballagegenstande, af plast; propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger, af plast.

3924

 

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af plast.

3925

 

Bygningsudstyr, af plast, ikke andetsteds tariferet.

3926

 

Andre varer af plast:

4008

 

Plader, bånd, strimler, stænger og profiler, af blødgummi:

   

- Af cellegummi (skumgummi o.lign.):

 

11 00 00

- - Plader, bånd og strimler

 

19 00 00

- - Andre varer

   

- Af anden gummi:

   

- - Plader, bånd og strimler:

 

21 10 00

- - - Gulvbelægningsmaterialer og måtter

 

21 90 00

- - - Andre varer

   

- - Andre varer:

 

29 90 00

- - - Andre varer

4015

 

Beklædningsgenstande (herunder handsker) og tilbehør dertil, af blødgummi:

   

- Handsker:

   

- - I andre tilfælde:

 

19 10 00

- - - Til husholdningsbrug

 

19 90 00

- - - I andre tilfælde

 

90 00 00

- Andre varer

4016

 

Andre varer af blødgummi

   

- I andre tilfælde

 

91 00 00

- - Gulvbelægningsmaterialer og måtter

4302

 

Garvede eller beredte pelsskind (herunder hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip), også sammensatte (uden tilføjelse af andre materialer), undtagen varer henhørende under pos. 4303

4303

 

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pelsskind

4409

 

Træ (herunder ikke-sammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller flere kanter eller overflader, også høvlet, slebet eller sammensat ved fingerskarvning.

4415

 

Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af træ; kabeltromler af træ; lastpaller o.lign., af træ; pallerammer af træ.

4802

 

Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, papir og pap til hulkort eller kodebånd, i ruller og ark, undtagen papir henhørende under pos. 4801 eller 4803; håndgjort papir og pap:

   

- Andet papir og pap, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse på ikke over 10 vægtprocent af den samlede fibermængde:

   

- - Af vægt under 40 g pr. m²:

 

51 10 00

- - - Papir af vægt 15 g pr. m² eller derunder, til fremstilling af stencils

 

51 90 00

- - - Andre varer

 

52 20 00

- - - I ruller

 

52 80 00

- - - I ark

   

- - Af vægt over 150 g pr. m²:

 

53 20 00

- - - I ruller

 

53 80 00

- - - I ark

4805

 

Andet papir og pap, ikke belagt, i ruller eller ark, ikke yderligere bearbejdet eller behandlet end nævnt i bestemmelse 2 til dette kapitel:

   

- Andet papir og pap af vægt 225 g pr. m² eller derover:

   

- - Af papiraffald:

 

80 11 00

- - - Testliner

 

80 19 00

- - - Andre varer

 

80 90 00

- - I andre tilfælde

4811

 

Papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, overtrukket, imprægneret, belagt, farvet eller dekoreret på overfladen eller med påtryk, i ruller eller ark, undtagen varer henhørende under pos. 4803, 4809 og 4810:

   

- Papir og pap, overtrukket, imprægneret eller belagt med plast (undtagen klæbestof):

 

31 00 00

- - Bleget, af vægt over 150 g pr. m²

 

39 00 00

- - I andre tilfælde

 

40 00 00

- Papir og pap, overtrukket, imprægneret eller belagt med voks, paraffin, stearin, olie eller glycerin

4814

 

Tapet og lignende vægbeklædning; gennemskinneligt vinduespapir.

4815

 

Gulvbelægningsmaterialer på basis af papir eller pap, også tilskåret.

4816

 

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir (undtagen varer henhørende under pos. 4809), stencils og offsetplader af papir, også i æsker.

4817

 

Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort, af papir eller pap; æsker, mapper og lignende af papir eller pap, indeholdende assortimenter af brevpapir, konvolutter mv.

4820

 

Protokoller, regnskabsbøger, notesbøger, ordrebøger, kvitteringsblokke, brevpapirsblokke, notesblokke, dagbøger og lignende varer, stilehæfter, skriveunderlag, samlebind og dokumentomslag, blanketsæt, også med karbonark, samt lignende varer af papir eller pap; album til prøver eller samlinger samt bogomslag, af papir eller pap.

4821

 

Etiketter og mærkesedler af enhver art, af papir eller pap, også med påtryk.

4909

 

Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med lykønskninger eller personlige meddelelser, også illustrerede, med eller uden konvolutter eller påsat udstyr.

4910

 

Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke.

6601

 

Paraplyer og parasoller (herunder stokkeparaplyer, haveparasoller o.lign.).

6802

 

Bearbejdede monument- og bygningssten (undtagen skifer) samt varer af monument- og bygningssten, bortset fra varer henhørende under pos. 6801; terninger og lignende varer til mosaikarbejder, af naturlige stenarter (herunder skifer), også på et underlag; granulater, splinter og pulver af naturlige stenarter (herunder skifer), kunstigt farvet.

6805

 

Slibemidler, naturlige eller kunstige, som pulver eller korn, på underlag af tekstilstof, papir, pap eller andre materialer, også tilskåret, syet eller samlet på anden måde.

6807

 

Varer af asfalt eller af lignende materialer (f.eks. af kunstig asfaltbitumen eller stenkulstjærebeg).

6809

 

Varer af gips eller af blandinger på basis af gips.

6810

 

Varer af cement, beton eller kunststen, også forstærkede.

6811

 

Varer af asbestcement, cellulosecement o.lign.

6813

 

Friktionsmateriale og varer deraf (f.eks. plader, ruller, bånd, segmenter, skiver, ringe, puder), ikke monterede, til bremser, koblinger o.lign., fremstillet på basis af asbest, andre mineralske stoffer eller cellulose, også i forbindelse med tekstil eller andre materialer.

6815

 

Varer af sten eller andre mineralske stoffer (herunder kulfibre, varer af kulfibre samt varer af tørv), ikke andetsteds tariferet.

6902

 

Ildfaste sten, blokke, fliser og lignende ildfast keramisk konstruktionsmateriale, bortset fra varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter.

6904

 

Keramiske mursten, sten til gulvunderlag, dæksten og lignende varer.

6905

 

Tagsten, skorstenspiber, røghætter, skorstensforinger, arkitektoniske ornamenter og andre keramiske produkter til bygningsbrug.

6907

 

Uglaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer o.lign., af keramisk materiale; uglaserede keramiske terninger og lignende varer til mosaikarbejder, også på underlag.

6908

 

Glaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer o.lign., af keramisk materiale; glaserede keramiske terninger og lignende varer til mosaikarbejder, også på underlag.

6910

 

Køkkenvaske, vaskekummer, vaskekummesøjler, badekar, bideter, klosetskåle, skyllecisterner, urinaler og lignende sanitetsartikler, af keramisk materiale.

6911

 

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af porcelæn.

6912

 

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af keramisk materiale, undtagen af porcelæn.

6914

 

Andre varer af keramisk materiale.

7007

 

Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas.

   

- Hærdet sikkerhedsglas:

   

- - Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i køretøjer, luftfartøjer, rumfartøjer samt skibe, både og andre fartøjer:

 

11 10 00

- - - Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i automobiler og traktorer

 

11 90 00

- - - I andre tilfælde

   

- - I andre tilfælde:

 

19 10 00

- - - Emaljeret

 

19 20 00

- - - Farvet i massen, matteret, overfanget eller med et absorberende eller reflekterende lag

 

19 80 00

- - - I andre tilfælde

   

- Lamineret sikkerhedsglas:

   

- - Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i køretøjer, luftfartøjer, rumfartøjer samt skibe, både og andre fartøjer:

   

- - - Andre varer:

 

21 91 00

- - - - Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i automobiler og traktorer

 

21 99 00

- - - - I andre tilfælde

 

29 00 00

- - I andre tilfælde

7009

 

Glasspejle, også indrammede, herunder bakspejle.

7013

 

Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande til indendørs brug og lignende varer, af glas, undtagen varer henhørende under pos. 7010 eller 7018.

7019

 

Glasfibre (herunder glasuld) og varer deraf (f.eks. garn og vævet stof):

   

- Fiberbånd, rovings, garn og afhuggede tråde:

 

11 00 00

- - Afhuggede tråde, af længde 50 mm og derunder

 

12 00 00

- - Rovings

 

19 00 00

- - Andre varer

7106

 

Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver.

7108

 

Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver.

7113

 

Juvelerarbejder samt dele deraf, af ædle metaller eller af ædelmetaldublé.

7114

 

Guld- og sølvsmedearbejder og dele deraf, af ædle metaller eller af ædelmetaldublé.

7115

 

Andre varer af ædle metaller eller af ædelmetaldublé.

7116

 

Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede).

7117

 

Bijouterivarer.

7217

 

Tråd af jern og ulegeret stål:

   

- Belagt eller overtrukket med andre uædle metaller:

   

- - Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtptocent:

   

- - - Med største tværmål på under 0,8 mm

 

30 11 00

- - - - Overtrukket med kobber

 

30 19 00

- - - - I andre tilfælde

   

- - - Med største tværmål 0,8 mm og derover:

 

30 31 00

- - - - Overtrukket med kobber

 

30 39 00

- - - - I andre tilfælde

 

30 50 00

- - Med et indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent

 

30 90 00

- - Med et indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover

   

- I andre tilfælde:

   

- - Med et indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:

 

90 10 00

- - - Med største tværmål under 0,8 mm

 

90 30 00

- - - Med største tværmål 0,8 mm og derover

 

90 50 00

- - Med et indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover, men under 0,6 vægtprocent

 

90 90 00

- - Med et indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent eller derover

7307

 

Rørfittings af jern og stål (f.eks. samleled, rørknæ, muffer):

   

- Støbte fittings:

   

- - Af støbejern, hårdstøbt:

 

11 10 00

- - - Af den art der anvendes til trykrør

 

11 90 00

- - - I andre tilfælde

   

- - I andre tilfælde:

 

19 10 00

- - - Af støbejern, smedbart

 

19 90 00

- - - I andre tilfælde

   

- Andre varer, af rustfrit stål:

 

91 00 00

- - Flanger

   

- - Rørknæ, rørbøjninger og muffer, med gevind:

 

92 10 00

- - - Muffer

 

92 90 00

- - - Rørknæ og rørbøjninger

   

- - Fittings til stuksvejsning:

   

- - - Med største udvendige diameter på 609,6 mm og derunder:

 

93 11 00

- - - - Rørknæ og rørbøjninger

 

93 19 00

- - - - Andre varer

   

- - - Med største udvendige diameter på over 609,6 mm:

 

93 91 00

- - - - Rørknæ og rørbøjninger

 

93 99 00

- - - - Andre varer

   

- - Andre varer:

 

99 10 00

- - - Med gevind

 

99 30 00

- - - Til påsvejsning

 

99 90 00

- - - I andre tilfælde

7311

 

Beholdere til komprimerede eller flydende gasser, af jern og stål.

7313

 

Pigtråd af jern og stål; snoede bånd og snoet fladtråd, med eller uden pigge, samt løstsnoet dobbelttråd, af den art der anvendes til indhegning, af jern og stål.

7403

 

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form:

   

- Raffineret kobber:

 

11 00 00

- - Katoder og dele deraf

7418

 

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af kobber; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af kobber; sanitetsartikler samt dele dertil, af kobber.

7614

 

Snoet tråd, kabler, flettede bånd o.lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug:

7616

 

Andre varer af aluminium.

7801

 

Ubearbejdet bly

7802

 

Affald og skrot, af bly.

7803

 

Stænger, profiler og tråd, af bly

7804

 

Plader, bånd og folie, af bly; pulver og flager, af bly.

7805

 

Rør og rørfittings (f.eks. samleled, rørknæ, muffer), af bly.

7806

 

Andre varer af bly.

7901

 

Ubearbejdet zink:

   

- Ulegeret zink:

 

11 00 00

- - Med indhold af zink på 99,99 vægtprocent og derover

   

- - Med indhold af zink på under 99,99 vægtprocent:

 

12 10 00

- - - Med indhold af zink på 99,95 vægtprocent og derover, men under 99,99 vægtprocent

 

12 30 00

- - - Med indhold af zink på 98,5 vægtprocent og derover, men under 99,95 vægtprocent

 

12 90 00

- - - Med indhold af zink på 97,5 vægtprocent og derover, men under 98,5 vægtprocent

7902

 

Affald og skrot, af zink

7903

 

Støv, pulver og flager, af zink.

7904

 

Stænger, profiler og tråd, af zink.

7905

 

Plader, bånd og folie, af zink.

7906

 

Rør og rørfittings (f.eks. samleled, rørknæ, muffer), af zink.

7907

 

Andre varer af zink.

8211

 

Knive (undtagen varer henhørende under pos. 8208) med skærende eller savtakket æg (herunder beskæreknive), samt blade dertil:

   

- Andre varer:

   

- - Bordknive med fast blad:

 

91 30 00

- - - Bordknive med skaft og blad af rustfrit stål

 

91 80 00

- - - Andre varer

 

92 00 00

- - Andre knive med fast blad

 

93 00 00

- - Andre knive

 

94 00 00

- - Knivblade

8215

 

Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug:

   

- - Andre sæt:

 

10 30 00

- - - Af rustfrit stål

   

- Andre sæt:

 

20 10 00

- - Af rustfrit stål

 

20 90 00

- - I andre tilfælde

   

- - Andre varer:

 

99 10 00

- - - Af rustfrit stål

 

99 90 00

- - - I andre tilfælde

8301

 

Hængelåse og andre låse (nøglelåse, kombinationslåse eller elektriske låse), af uædle metaller; spænder og taskebøjler med indbygget lås, af uædle metaller; nøgler til de nævnte låse, af uædle metaller:

 

20 00 00

- Låse, af den art der anvendes til automobiler

8302

 

Beslag, tilbehør og lignende varer, af uædle metaller, til møbler, døre, trapper, vinduer, rullegardiner, persienner, karrosserier, sadelmagerarbejder, kufferter, kister o.lign.; knager og knagerækker, hyldeknægte o.lign., af uædle metaller; møbelruller med beslag, af uædle metaller; automatiske dørlukkere, af uædle metaller.

8304

 

Kartotekskasser, sorteringsæsker, brevbakker, manuskriptholdere, pennebakker, stempelholdere og lignende kontorudstyr, af uædle metaller, undtagen kontormøbler henhørende under pos. 9403

8309

 

Propper, hætter og låg (herunder crown corks, skruepropper og skænkepropper), kapsler til flasker, spunse med gevind, spunsdæksler, plomber og andet emballagetilbehør, af uædle metaller:

 

10 00 00

- Crown corks

8419

 

Maskiner, apparater og anlæg, også elektrisk opvarmede, til behandling af materialer ved processer, der indbefatter temperaturændringer, såsom opvarmning, kogning, ristning, destillation, rektifikation, sterilisation, pasteurisering, dampning, tørring, inddampning, fordampning, kondensering eller afkøling (undtagen maskiner og apparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug); gennemstrømnings- eller akkumulerende vandvarmere, ikke-elektriske:

   

- Maskiner, apparater og anlæg til tørring:

 

31 00 00

- - Til landbrugsprodukter

 

32 00 00

- - Til træ, papirmasse, papir eller pap.

 

39 00 00

- - I andre tilfælde

   

- - I andre tilfælde:

 

89 10 00

- - - Køletårne og lignende apparater og anlæg til genafkøling af recirkulerende vand, i hvilke varmeudvekslingen ikke foregår gennem vægge

8423

 

Vægte, herunder tælle- og kontrolvægte (undtagen vægte, følsomme for 5 centigram og derunder); vægtlodder af enhver art:

   

- - Med kapacitet over 30 kg, men ikke over 5 000 kg:

 

82 10 00

- - - Kontrolvægte og automatiske kontrolmaskiner og -apparater, der virker på grundlag af en forudindstillet vægt

 

82 90 00

- - - Andre vægte

   

- - I andre tilfælde:

 

89 10 00

- - - Brovægte

 

89 90 00

- - - Andre vægte

8460

 

Slibemaskiner, hvæssemaskiner, honemaskiner, lappemaskiner, poleremaskiner og lignende maskiner til overbehandling af metal eller cermets ved hjælp af slibesten, slibeskiver eller slibe- eller poleremidler, undtagen tandhjulsfremstillingsmaskiner henhørende under pos. 8461.

8461

 

Høvlemaskiner, shapingmaskiner, notstikkemaskiner, rømmemaskiner, maskiner til fremstilling og færdigbearbejdning af tandhjul, maskinsave, afskæremaskiner og andre spåntagende værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal eller cermets, ikke andetsteds tariferet.

8462

 

Værktøjsmaskiner (herunder pressere) til frismedning, sænksmedning og hamring af metal; værktøjsmaskiner (herunder pressere) til bearbejdning af metal ved bøjning, bukning, retning, klipning, lokning, stansning eller udhugning; pressere, undtagen de forannævnte, til bearbejdning af metal eller sintrede metalcarbider.

8463

 

Andre ikke-spåntagende værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal eller cermets.

8464

 

Værktøjsmaskiner til bearbejdning af sten, keramisk materiale, beton, asbestcement og lignende mineralske materialer eller til bearbejdning af glas i kold tilstand.

   

- Slibe- og poleremaskiner:

   

- - Til bearbejdning af glas:

8464

20 19 00

- - - I andre tilfælde

8464

20 80 00

- - I andre tilfælde

8464

90 00 00

- Andre maskiner

8474

 

Maskiner og apparater til sortering, harpning, vaskning, knusning, formaling, blanding og æltning af jord, sten, malm og andre faste mineralske stoffer, også i pulver- og pastaform; maskiner og apparater til agglomerering og formning af faste brændselsstoffer, keramiske masser, uhærdet cement, gips og andre mineralske produkter i pulver- eller pastaform; maskiner til fremstilling af støbeforme af sand:

8477

 

Maskiner og apparater til bearbejdning af gummi og plast eller til fremstilling af varer af disse materialer, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel.

8478

 

Maskiner og apparater til forarbejdning af tobak, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel.

8480

 

Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller; støbeforme til metaller (bortset fra kokiller), metalcarbider, glas, mineralske materialer, gummi og plast.

8483

 

Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe; lejehuse og aksellejer; tandhjulsudvekslinger og friktionsgear; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere; svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke; akselkoblinger og andre koblinger, herunder universalkoblinger:

   

- Tandhjulsudvekslinger og friktionsgear, undtagen enkelte tandhjul og andre enkeltkomponenter til kraftoverførsel; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere:

   

- - I andre tilfælde:

 

40 91 00

- - - Tandhjulsudvekslinger, undtagen friktionsgear:

 

40 92 00

- - - Kugle- og rulleskruer

 

40 93 00

- - - Gearkasser og andre regulerbare gear:

 

40 98 00

- - - Andre varer

8501

 

Elektriske motorer og generatorer, med undtagelse af generatorsæt:

   

- Motorer med effekt 37,5 watt og derunder:

 

10 10 00

- - Synkronmotorer med effekt 18 watt

   

- - Andre varer:

 

10 91 00

- - - Universalmotorer

 

10 93 00

- - - Vekselstrømsmotorer

 

10 99 00

- - - Jævnstrømsmotorer

   

- Andre enfasede vekselstrømsmotorer:

   

- - I andre tilfælde:

 

40 91 00

- - - Med effekt ikke over 750 W

8508

 

Elektromekanisk håndværktøj med indbygget elektromotor.

8509

 

Elektromekaniske husholdningsapparater med indbygget elektromotor.

8512

 

Elektrisk lys- og signaludstyr (undtagen varer henhørende under pos. 8539), vindspejlviskere, defrostere og dugfjernere, af den art der anvendes til cykler og motorkøretøjer:

 

10 00 00

- Lys- og visuelt signaludstyr, af den art der anvendes til cykler

8515

 

Elektriske maskiner og apparater til lodning og svejsning, også anvendelige til skæring (herunder apparater som arbejder ved elektrisk opvarmet gas) samt tilsvarende maskiner og apparater, som fungerer ved hjælp af laserstråler eller andre lys- og fotonstråler, ultralyd, elektronstråler, induktion eller plasmabue; elektriske maskiner og apparater til varmsprøjtning af metal eller cermets:

   

- Maskiner og apparater til lodning:

 

11 00 00

- - Loddekolber og loddepistoler

 

19 00 00

- - Andre varer

   

- Maskiner og apparater til modstandssvejsning af metal:

 

21 00 00

- - Hel- eller halvautomatiske

 

29 00 00

- - I andre tilfælde

   

- Maskiner og apparater til lysbue- og plasmasvejsning af metal:

 

31 00 00

- - Hel- eller halvautomatiske

   

- - I andre tilfælde:

 

39 10 00

- - - Håndapparater til svejsning med overtrukne elektroder, komplette med svejse- eller skæreudstyr

 

39 90 00- - - Andre varer

 
   

- Andre maskiner og apparater:

   

- - Til behandling af metaller:

 

80 11 00

- - - Til svejsning

 

80 19 00

- - - I andre tilfælde

   

- - I andre tilfælde:

 

80 91 00

- - - Til modstandssvejsning af plast

 

80 99 00

- - - I andre tilfælde

8517

 

Elektriske apparater til trådtelefoni og trådtelegrafi, herunder apparater til trådtelefoni, med trådløst telefonrør, og apparater til bærefrekvenstrådsystemer eller digitalnetsystemer; videofoner.

8518

 

Mikrofoner og stativer dertil; højttalere, også monteret i kabinet; hovedtelefoner og øretelefoner, også kombineret med mikrofon; elektriske lavfrekvensforstærkere; elektriske lydforstærkere.

8519

 

Pladetallerkener, pladespillere, kassettespillere og andre lydgengivere, uden indbygget lydoptager.

8520

 

Magnetiske båndoptagere og andre lydoptagere, også med indbygget lydgengiver.

8521

 

Apparater til optagelse og gengivelse af video, også med indbygget videotuner.

8524

 

Plader, bånd og andre medier med indspilning af lyd eller andre fænomener, herunder matricer og mastere til fremstilling af plader, undtagen varer henhørende under kapitel 37.

8527

 

Modtagere til radiotelefoni, radiotelegrafi eller radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet.

8528

 

Fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere; videomonitorer eller videoprojektionsapparater.

8716

 

Påhængsvogne og sættevogne; andre køretøjer uden fremdrivningsmekanisme; dele dertil:

   

- Påhængsvogne og sættevogne til beboelse eller camping:

 

10 10 00

- - Sammenklappelige

 

10 90 00

- - I andre tilfælde

   

- Selvlæssende og selvaflæssende påhængsvogne og sættevogne, til anvendelse i landbruget:

 

20 10 00

- - Gødningspredere

 

20 90 00

- - I andre tilfælde.

   

- - - I andre tilfælde:

   

- - - - Nye:

 

39 30 00

- - - - - Sættevogne.

   

- - - - - Andre varer:

 

39 51 00

- - - - - - Med én aksel

 

39 59 00

- - - - - - I andre tilfælde.

 

39 80 00

- - - - Brugte.

 

40 00 00

- Andre påhængsvogne og sættevogne

 

80 00 00

- Andre køretøjer

   

- Dele:

 

90 10 00

- - Chassiser

 

90 30 00

- - Karrosserier

 

90 90 00

- - Andre dele

9402

 

Møbler til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug (f.eks. operationsborde, undersøgelsesborde, hospitalssenge med mekanisk udstyr, tandlægestole); frisørstole og lignende stole med bevægelsesmekanisme; dele til disse varer:

 

90 00 00

Andre varer

9404

 

Sengebunde; sengeudstyr o.lign. (f.eks. madrasser, vattæpper, dyner og puder), forsynest med fjedre eller med stopning, fyld eller indlæg af ethvert materiale eller fremstillet af cellegummi (skumgummi o.lign.) eller celleplast, med eller uden overtræk:

 

10 00 00

- Sengebunde

   

- - Af andre materialer:

 

29 10 00

- - - Med fjederindlæg (springmadrasser)

 

29 90 00

- - - I andre tilfælde

   

- Soveposer:

 

30 10 00

- - Med fyld af fjer eller dun

 

30 90 00

- - Med andet fyld

   

- Andre varer:

 

90 10 00

- - Med fyld af fjer eller dun

 

90 90 00

- - Med andet fyld


Bilag II

INDFØRSEL I DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN AF FØLSOMME INDUSTRIVARER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET
Jf. artikel 18, stk. 3

Told ved indførsel i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er anført i dette bilag, nedsættes gradvis efter følgende tidsplan:

den 1. januar i det tredje år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 80% af basistolden

den 1. januar i det femte år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 70% af basistolden

den 1. januar i det sjette år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 60% af basistolden

den 1. januar i det syvende år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 50% af basistolden

den 1. januar i det ottende år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 40% af basistolden

den 1. januar i det niende år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 20% af basistolden

den 1. januar i det tiende år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende told.

 

 

Toldkode

VAREBESKRIVELSE

2515

 

Marmor, travertin, ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på 2 500 kg/m³ eller derover samt alabast, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form.

2516

 

Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form.

2710

 

Olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende 70 vægtprocent eller derover af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler som karaktergivende bestanddel.

2711

 

Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider.

3004

 

Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 og 3006), bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug, i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg:

   

- Med indhold af andre antibiotika:

 

20 10 00

- - I former eller pakninger, af den art der anvendes til detailsalg

   

- Med indhold af hormoner eller andre varer henhørende under pos. 2937, men uden indhold af antibiotika:

   

- - Med indhold af insulin:

 

31 10 00

- - - I former eller pakninger, af den art der anvendes til detailsalg

   

- - Med indhold af binyrebarkhormoner:

 

32 10 00

- - - I former eller pakninger, af den art der anvendes til detailsalg

   

- - I andre tilfælde:

 

39 10 00

- - - I former eller pakninger, af den art der anvendes til detailsalg

   

- Med indhold af alkaloider eller derivater deraf, men uden indhold af hormoner eller andre varer henhørende under pos. 2937 eller af antibiotika:

 

40 10 00

- - I former eller pakninger, af den art der anvendes til detailsalg

   

- Andre lægemidler med indhold af vitaminer eller andre varer henhørende under pos. 2936:

 

50 10 00

- - I former eller pakninger, af den art der anvendes til detailsalg

   

- I andre tilfælde:

   

- - I former eller pakninger, af den art der anvendes til detailsalg:

 

90 11 00

- - - Med indhold af jod eller forbindelser deraf

 

90 19 00

- - - I andre tilfælde

   

- - I andre tilfælde:

 

90 91 00

- - - Med indhold af jod eller forbindelser deraf

 

90 99 00

- - - I andre tilfælde

3005

 

Vat, bind og lignende varer (f.eks. bandager, hæfteplastre, omslag), imprægneret eller overtrukket med pharmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse.

3205

 

Substratpigmenter; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af substratpigmenter.

3208

 

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et ikke-vandigt medium; opløsninger som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel.

3209

 

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et vandigt medium.

3210

 

Anden maling og andre lakker, klare eller pigmenterede; tilberedte koldtvandsfarver, af den art der anvendes til farvning af læder.

3401

 

Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, også med indhold af sæbe; papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler.

3402

 

Organiske overfladeaktive stoffer (undtagen sæbe); overfladeaktive præparater, tilberedte vaskemidler (herunder hjælpepræparater til vask) og tilberedte rengørings- og rensemidler, også med indhold af sæbe, undtagen varer henhørende under pos. 3401:

   

- Præparater i pakninger til detailsalg:

 

20 10 00

- - Overfladeaktive præparater

 

20 90 00

- - Tilberedte vaskemidler samt rengørings- og rensemidler

   

- Andre varer:

 

90 10 00

- - Overfladeaktive præparater

 

90 90 00

- - Tilberedte vaskemidler samt rengørings- og rensemidler

3904

 

Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form:

 

10 00 00

- Polyvinylchlorid, ikke blandet med andre stoffer

 

21 00 00

- - Ikke blødgjort

 

22 00 00

- - Blødgjort

 

40 00 00

- Andre copolymerer af vinylchlorid

 

50 00 00

- Polymerer af vinylidenchlorid

   

- Fluorholdige polymerer:

 

61 00 00

- - Polytetrafluorethylen

 

69 00 00

- - Andre varer

 

90 00 00

- Andre varer

3917

 

Rør og slanger samt fittings dertil (f.eks. muffer, rørknæ, forbindelsesstykker), af plast.

3920

 

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast undtagen celleplast, uden underlag og ikke forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer.

3922

 

Badekar, brusekar, håndvaske, bideter, klosetter samt sæder og

   

låg dertil, skyllecisterner og lignende sanitetsartikler, af plast.

4012

 

Regummerede eller brugte dæk, af gummi; massive og hule ringe, udskiftelige slidbaner til dæk samt fælgbånd, af gummi:

   

- Regummerede dæk:

 

10 90 00

- - I andre tilfælde

   

- Brugte dæk:

 

20 90 00

- - I andre tilfælde

 

90 00 00

- Andre varer

4202

 

Kufferter, dokumentmapper, skoletasker, beautybokse, etuier og lignende beholdere til briller, kikkerter, fotografiapparater, musikinstrumenter og våben mv.; rejsetasker, toilettasker, rygsække, håndtasker, indkøbstasker, tegnebøger, punge, kortetuier, cigaretetuier, tobakspunge, værktøjsetuier, sportstasker, flaskeholdere, smykkeskrin, pudderdåser, æsker til spisebestik samt lignende beholdere, af læder eller kunstlæder, af plader eller folier af plast, af tekstilmaterialer, af vulcanfiber eller af pap, eller helt eller i overvejende grad beklædt med disse materialer eller med papir.

4203

 

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af læder eller kunstlæder.

4205

 

Andre varer af læder eller kunstlæder.

4304

 

Kunstigt pelsskind og varer deraf.

4418

 

Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, herunder lamelplader (celleplader) af træ, sammensatte parketstaver og tagspån (»shingles« og »shakes«), af træ.

4808

 

Bølgepapir og bølgepap, også med påklæbede plane flader, samt kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget og perforeret papir, i ruller eller ark, undtagen varer henhørende under pos. 4803:

 

10 00 00

- Bølgepapir og bølgepap, også perforeret

 

30 00 00

- Andet kraftpapir, kreppet eller plisseret, også mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret

 

90 00 00

- Andre varer

4810

 

Papir og pap belagt på den ene eller på begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, også med bindemiddel, uden anden belægning, også med farvet eller dekoreret overflade eller med påtryk, i ruller og ark:

   

- Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse på ikke over 10 vægtprocent af den samlede fibermængde:

   

- Andet papir og pap:

   

- - Flerlaget:

 

91 10 00

- - - Med alle lag bleget

 

91 30 00

- - - Med kun et af yderlagene bleget

 

91 90 00

- - - I andre tilfælde

4818

 

Toiletpapir og lignende papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug, af den art der anvendes til husholdnings- eller hygiejnebrug, i ruller af bredde ikke over 36 cm eller i tilskåret form; lommetørklæder, renseservietter, håndklæder, duge, servietter, bleer, hygiejnebind og -tamponer, lagner og lignende varer til husholdnings-, hygiejne- eller hospitalsbrug, beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug.

4819

 

Æsker, kartoner, sække, poser og andre emballagegenstande af papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug; kartoteksæsker, brevbakker og lignende varer af papir eller pap, af den art der anvendes i kontorer, butikker o.lign.:

 

10 00 00

- Æsker og kartoner af bølgepapir eller bølgepap

 

30 00 00

- Sække og poser af bredde i bunden 40 cm eller derover

 

40 00 00

- Andre sække og poser, herunder kræmmerhuse

 

50 00 00

- Andre emballagegenstande, herunder omslag til grammofonplader

 

60 00 00

- Kartoteksæsker, brevbakker og lignende varer, af den art der anvendes i kontorer, butikker o.lign.

4823

 

Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, tilskåret; andre varer af papirmasse, papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug:

   

- Bakker, fade, tallerkener, bægre og lignende varer, af papir eller pap:

 

60 10 00

- - Bakker, fade og tallerkener

 

60 90 00

- - Andre varer

   

- Formstøbte eller formpressede varer af papirmasse:

 

70 10 00

- - Ægemballage af papirmasse

 

70 90 00

- - Andre varer

6402

 

Andet fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast.

6403

 

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af læder.

6404

 

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af tekstilmaterialer.

6405

 

Andet fodtøj.

6406

 

Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele, også fastgjort til bindsål eller anden underdel, bortset fra ydersål); indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher, skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil.

7303

 

Rør og hule profiler, af støbejern.

7304

 

Rør og hule profiler, sømløse, af jern (bortset fra støbejern) og stål.

7305

 

Andre rør (f.eks. svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede), med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på over 406,4 mm, af jern og stål.

7306

 

Andre rør og hule profiler (f.eks. svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter), af jern og stål.

7308

 

Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) og dele til konstruktioner (f.eks. broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør o.lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner.

7309

 

Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern og stål, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling.

7310

 

Tanke, fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern og stål, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling:

 

10 00 00

- Med rumindhold 50 liter og derover

   

- Med rumindhold under 50 liter:

   

- - - Andre varer, med godstykkelse:

 

21 91 00

- - - - Under 0,5 mm

 

21 99 00

- - - - 0,5 mm og derover

   

- - Andre varer:

 

29 10 00

- - - Med godstykkelse på under 0,5 mm

 

29 90 00

- - - Med godstykkelse på 0,5 mm og derover

7317

 

Spiger, søm, stifter, tegnestifter, bølgesøm, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305) og lignende varer, af jern og stål, også med hoved af andet materiale, undtagen varer med hoved af kobber.

7318

 

Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål.

7320

 

Fjedre og blade til fjedre, af jern og stål.

7321

 

Komfurer, kogeapparater, bageovne, kaminer (herunder sådanne, der tillige kan anvendes til centralopvarmning), stegeriste, fyrfade, gasapparater, varmeplader med brænder og lignende ikke-elektrisk udstyr til husholdningsbrug, samt dele dertil, af jern og stål.

7323

 

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af jern og stål; jern- og ståluld; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af jern og stål:

 

93 10 00

- - - Til borddækning

 

93 90 00

- - - I andre tilfælde

   

- - Af jern (undtagen af støbejern) og stål, emaljeret:

 

94 10 00

- - - Til borddækning

 

94 90 00

- - - I andre tilfælde

   

- - I andre tilfælde:

 

99 10 00

- - - Til borddækning

   

- - - I andre tilfælde:

 

99 91 00

- - - - Malet eller lakeret.

 

99 99 00

- - - - I andre tilfælde

7325

 

Andre støbte varer, af jern og stål:

 

10 00 00

- Af støbejern, hårdstøbt

   

- - Andre varer:

   

- - - I andre tilfælde:

 

99 10 00

- - - Af støbejern, smedbart

 

99 99 00

- - - - I andre tilfælde

7604

 

Stænger og profiler, af aluminium.

7608

 

Rør af aluminium.

7610

 

Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) og dele til konstruktioner (f.eks. broer og brosektioner, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, rækværker, søjler og piller), af aluminium; plader, stænger, profiler, rør o.lign., af aluminium, forarbejdet til brug i konstruktioner.

7611

 

Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling.

7612

 

Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling.

8303

 

Pansrede eller på anden måde forstærkede pengeskabe, boksdøre og bokse til brand- og tyverisikre rum, sikrede pengekasser, dokumentkasser o.lign., af uædle metaller.

8402

 

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler, som også kan producere lavtryksdamp); kedler med overhedning.

8403

 

Kedler til centralopvarmning, bortset fra kedler henhørende under pos. 8402.

8404

 

Hjælpeapparater til kedler henhørende under pos. 8402 eller 8403 (f.eks. økonomisere, overhedere, sodblæsere eller rekuperatorer); kondensatorer til dampmaskiner.

8413

 

Væskepumper, også med målere; væskeelevatorer.

8414

 

Luftpumper, vakuumpumper, luft- og andre gaskompressorer samt ventilatorer; emhætter med indbygget ventilator, også med filter.

8418

 

Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415:

   

- Kombinerede køle- og fryseskabe med separate udvendige døre:

   

- - I andre tilfælde:

   

- - - Med rumindhold over 340 liter:

 

10 91 10

- - - - Nye

 

10 91 90

- - - - Brugte

   

- - - I andre tilfælde:

 

10 99 10

- - - - Nye

 

10 99 90

- - - - Brugte

   

- Køleskabe til husholdningsbrug:

   

- - Med kompressoraggregat:

   

- - - Med rumindhold over 340 liter:

 

21 10 10

- - - - Nye

 

21 10 90

- - - - Brugte

   

- - - I andre tilfælde:

   

- - - - Bordmodeller:

 

21 51 10

- - - - - Nye

 

21 51 90

- - - - - Brugte

 

21 51 10

- - - - - Nye

 

21 51 90

- - - - - Brugte

   

- - - - Indbygningsmodeller:

 

21 59 10

- - - - - Nye

 

21 59 90

- - - - - Brugte

   

- - - - Andre modeller, med rumindhold:

   

- - - - - 250 liter og derunder:

 

21 91 10

- - - - - - Nye

 

21 91 90

- - - - - - Brugte

   

- - - - - Over 250 liter, men ikke over 340 liter:

 

21 99 10

- - - - - - Nye

 

21 99 90

- - - - - - Brugte

   

- - Med absorptionsaggregat, elektriske:

 

22 00 10

- - - Nye

 

22 00 90

- - - Brugte

   

- - I andre tilfælde:

 

29 00 10

- - Nye

 

29 00 90

- - Brugte

   

Frysebokse med rumindhold 800 liter og derunder:

   

- - I andre tilfælde:

   

- - - Med rumindhold 400 liter og derunder:

 

30 91 10

- - - - Nye

 

30 91 90

- - - - Brugte

   

- - - Med rumindhold over 400 liter, men ikke over 800 liter:

 

30 99 10

- - - - Nye

 

30 99 90

- - - - Brugte

   

- Fryseskabe med rumindhold 900 liter og derunder:

   

- - I andre tilfælde:

   

- - - Med rumindhold 250 liter og derunder:

 

40 91 10

- - - - Nye

 

40 91 90

- - - - Brugte

   

- - - Med rumindhold over 250 liter, men ikke over 900 liter:

 

40 99 10

- - - - Nye

 

40 99 90

- - - - Brugte

   

- Andre bokse, skabe, diske, reoler og lignende møbler til køling og frysning:

   

- - Køle- og frysediske samt køle- og frysereoler, med indbygget køle-aggregat eller fordamper:

   

- - - Til frosne varer:

 

50 11 10

- - - - Nye

 

50 11 90

- - - - Brugte

   

- - - I andre tilfælde:

 

50 19 10

- - - - Nye

 

50 19 90

- - - - Brugte

   

- - Andre køle- og frysemøbler:

 

50 90 10

- - - - Nye

 

50 90 90

- - - - Brugte

   

- Dele:

 

91 00 00

- Møbler bestemt til indbygning af køle- og fryseudstyr

8457

 

Maskincentre, enkeltstationsmaskiner med flere bearbejdningsenheder, transfermaskiner (flerstationsmaskiner).

8458

 

Drejebænke (herunder drejecentre), til fjernelse af metal.

8459

 

Værktøjsmaskiner (herunder kombinerede bore-, fræse- og gevindskæremaskiner) til boring, udboring, fræsning og gevindskæring i metal, undtagen drejebænke (herunder drejecentre) henhørende under pos. 8458.

8504

 

Elektriske transformatorer, statiske omformere (f.eks. ensrettere) og induktionsspoler.

8507

 

Elektriske akkumulatorer, herunder separatorer (også kvadratiske eller rektangulære):

   

- Blyakkumulatorer, af den art der anvendes til start af stempelmotorer:

   

- - I andre tilfælde:

   

- - - Af vægt over 5 kg:

 

10 81 00

- - - - Der arbejder med flydende elektrolyt

 

10 89 00

- - - - I andre tilfælde

8516

 

Elektriske vandvarmere (gennemstrømningsvandvarmere, akkumulerende vandvarmere) og dyppevarmere; elektriske apparater til rum- og jordbundsopvarmning; elektrotermiske hårbehandlingsapparater (f.eks. tørre- og krølleapparater, krøllejernsvarmere) og håndtørreapparater; elektriske strygejern; andre elektrotermiske apparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug; elektriske varmelegemer (undtagen varer henhørende under pos. 8545.

8529

 

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525-8528.

8534

 

Trykte kredsløb.

8535

 

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb (f.eks. afbrydere, sikringer, overspændingsafledere, spændingsstabilisatorer, overspændingsbeskyttere, stikpropper og forgreningsdåser), til driftsspænding over 1 000 volt.

8536

 

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb (f.eks. afbrydere, relæer, sikringer, overspændingsbeskyttere, stikpropper og -dåser, lampefatninger og forgreningsdåser), til driftsspænding 1 000 volt og derunder:

   

- Sikringer:

 

10 10 00

- - Til strømstyrke 10 A og derunder

 

10 50 00

- - Til strømstyrke over 10 A, men ikke over 63 A

 

10 90 00

- - Til strømstyrke over 63 A

   

- Automatiske afbrydere:

 

20 10 00

- - Til strømstyrke 63 A og derunder

 

20 90 00

- - Til strømstyrke over 63 A

   

- Andre apparater til beskyttelse af elektriske kredsløb:

 

30 10 00

- - Til strømstyrke 16 A og derunder

 

30 30 00

- - Til strømstyrke over 16 A, men ikke over 125 A

 

30 90 00

- - Til strømstyrke over 125 A

   

- Relæer:

   

- - Til driftsspænding 60 volt og derunder:

 

41 10 00

- - Til strømstyrke 2 A og derunder

 

41 90 00

- - - Til strømstyrke over 2 A

 

49 00 00

- - I andre tilfælde

   

- Andre afbrydere:

   

- - Til driftsspænding 60 volt og derunder:

 

50 11 00

- - - Trykafbrydere

 

50 15 00

- - - Drejeafbrydere

 

50 19 00

- - - Andre varer

   

- - I andre tilfælde:

 

50 90 10

- - - Startere til lysstofrør

 

50 90 90

- - - I andre tilfælde

   

- Stikpropper og -dåser, lampefatninger:

   

- - Andre varer:

 

69 10 00

- - - Til koaksialkabler

 

69 30 00

- - - Til trykte kredsløb

 

69 90 00

- - - I andre tilfælde

   

- Andre apparater:

 

90 01 00

- - Præfabrikerede strømskinneelementer

 

90 10 00

- - Forbindelsesmateriel til ledninger og kabler

 

90 85 00

- - Andre varer

8537

 

Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter o.lign., sammensat af to eller flere af de under pos. 8535 eller 8536 nævnte apparater, til elektrisk styring eller distribution af elektricitet, herunder også tavler mv. indeholdende instrumenter og apparater henhørende under kapitel 90, og numeriske kontrolapparater henhørende under pos. 8517.

8538

 

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8535-8537.

8539

 

Elektriske glødelamper og udladningslamper, herunder sealed beam-lamper samt ultraviolette lamper og infrarøde lamper; buelamper:

   

- Andre glødelamper, undtagen ultraviolette lamper og infrarøde lamper:

   

- - Halogenlamper med wolframtråd:

 

21 30 00

- - - Af den art der anvendes til motorcykler eller andre motorkøretøjer

   

- - - Andre halogenlamper, til driftsspænding:

 

21 92 00

- - - - Over 100 volt

 

21 98 00

- - - - 100 volt og derunder

   

- - Andre glødelamper, med effekt 200 W og derunder, til driftsspænding over 100 V:

 

22 10 00

- - - Reflektorlamper

 

22 90 00

- - - Andre lamper

 

29 30 00

- - Andre glødelamper

   

- - - Af den art der anvendes til motorcykler eller andre motorkøretøjer

   

- - - I andre tilfælde, til driftsspænding:

 

29 92 00

- - - - Over 100 volt

 

29 98 00

- - - - 100 volt og derunder

   

- Udladningslamper, undtagen ultraviolette lamper:

   

- - Kviksølv- eller natriumdamplamper; halogenmetaldamplamper:

 

32 10 00

- - - Kviksølvdamplamper

8544

 

Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler) og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele.

8607

 

Dele til lokomotiver og til andet rullende jernbane- og sporvejsmateriel:

   

- Bremser og dele dertil:

   

- - Trykluftbremser og dele dertil:

 

21 10 00

- - - Af støbejern eller af støbestål

 

21 90 00

- - - I andre tilfælde

 

- - Andre varer:

 
 

29 10 00

- - - Af støbejern eller af støbestål

 

29 90 00

- - - I andre tilfælde.

8702

 

Motorkøretøjer til befordring af mindst 10 personer (inklusive føreren).

8703

 

Automobiler og andre motorkøretøjer, hovedsagelig konstrueret til personbefordring (undtagen automobiler henhørende under pos. 8702), herunder stationcars og racerbiler.

8704

 

Automobiler til godsbefordring

8706

 

Chassiser med motor, til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705.

8707

 

Karrosserier og førerhuse til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705.

8708

 

Dele og tilbehør til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705:

   

- Kofangere og dele dertil:

 

10 00 90

- - I andre tilfælde

   

- Andre dele og tilbehør til karrosserier og førerhuse

   

- - Sikkerhedsseler:

 

21 00 90

- - - I andre tilfælde

   

- - Andre varer

 

29 00 90

- - - I andre tilfælde

   

- Bremser, servo-bremser og dele dertil:

   

- - Monterede bremsebelægninger:

 

31 00 90

- - - I andre tilfælde

   

- - Andre varer:

 

39 00 90

- - - I andre tilfælde

   

- Støddæmpere:

 

80 00 90

- - I andre tilfælde

   

- - Koblinger og dele dertil:

 

93 00 90

- - - I andre tilfælde

   

- - I andre tilfælde

 

99 00 90

- - - I andre tilfælde

8711

 

Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne

 

8712 00

Cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler)

9401

 

Siddemøbler (undtagen varer henhørende under pos. 9402), herunder sovesofaer o.lign., samt dele dertil:

   

- Siddemøbler, af den art der anvendes i luftfartøjer:

 

10 90 00

- - I andre tilfælde

 

20 00 00

- Siddemøbler, af den art der anvendes i motorkøretøjer

   

- Drejestole med højdeindstilling:

 

30 10 00

- - Polstrede, med ryglæn samt hjul eller glidefødder

 

30 90 00

- - I andre tilfælde

 

40 00 00

- Siddemøbler, undtagen camping- og havemøbler, der kan omdannes til senge

 

50 00 00

- Siddemøbler af spanskrør, vidjer, bambus o.lign.

   

- Andre siddemøbler, med stel af træ:

 

61 00 00

- - Polstrede

 

69 00 00

- - I andre tilfælde

   

- Andre siddemøbler, med stel af metal:

 

71 00 00

- - Polstrede

 

79 00 00

- - I andre tilfælde

 

80 00 00

- Andre siddemøbler

   

- Dele:

   

- - I andre tilfælde:

 

90 30 00

- - - Af træ

 

90 80 00

- - - I andre tilfælde

9403

 

Andre møbler og dele dertil:

   

- Møbler af metal, af den art der anvendes i kontorer:

 

10 10 00

- - Tegneborde (bortset fra tegneborde henhørende under pos. 9017)

   

- - Andre varer, af højde:

   

- - - 80 cm og derunder:

 

10 51 00

- - - - Skriveborde

 

10 59 00

- - - - Andre varer

   

- - - Over 80 cm:

 

10 91 00

- - - - Skabe med dør eller jalousi

 

10 93 00

- - - - Skabe med skuffer (f.eks. kartotek- og arkivskabe).

 

10 99 00

- - - - Andre varer

   

- Andre møbler af metal:

   

- - I andre tilfælde:

 

20 91 00

- - - Senge

 

20 99 00

- - - Andre varer

   

- Møbler af træ, af den art der anvendes i kontorer:

   

- - Af højde 80 cm og derunder:

 

30 11 00

- - - Skriveborde

 

30 19 00

- - - Andre varer

   

- - Af højde over 80 cm:

 

30 91 00

- - - Skabe med dør eller jalousi; skabe med skuffer (f.eks. kartotek- og arkivskabe)

 

30 99 00

- - - Andre varer

   

- Møbler af træ, af den art der anvendes i køkkener:

 

40 10 00

- - Køkkenelementer

 

40 90 00

- - Andre varer

 

50 00 00

- Møbler af træ, af den art der anvendes i soveværelser

   

- Andre møbler af træ:

 

60 10 00

- - Møbler af træ, af den art der anvendes i spise- og dagligstuer

 

60 30 00

- - Møbler af træ, af den art der anvendes i forretninger

 

60 90 00

- - Andre møbler af træ

   

- Møbler af plast:

 

70 90 00

- - I andre tilfælde

 

80 00 00

- Møbler af andre materialer, herunder spanskrør, vidjer, bambus o.lign.

   

- Dele:

 

90 10 00

- - Af metal

 

90 30 00

- - Af træ

 

90 90 00

- - Af andre materialer

9405

 

Lamper og belysningsartikler (herunder projektører) og dele dertil, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer, med permanent monteret lyskilde, samt dele dertil, ikke andetsteds tariferet.

9406

 

Præfabrikerede bygninger

 


Bilag III

EF-DEFINITION AF »BABY BEEF«
(jf. artikel 27, stk. 2)

Varebeskrivelsen har kun vejledende karakter, idet præferenceordningen i dette bilag afgøres i henhold til KN-koderne, og berører ikke de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Hvor der er angivet ex KN-koder, afgøres præferenceordningen ved anvendelsen af KN-koden og den tilsvarende varebeskrivelse taget som en helhed.

KN-kode

Taric
under-
opdeling

Varebeskrivelse

     

Hornkvæg, levende:

     

- Andre varer:

     

- - Tamkvæg:

     

- - - Af vægt over 300 kg:

     

- - - - Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet:

ex

0102 90 51

 

- - - - - Til slagtning:

   

10

 

-

Kvier, som endnu ikke har fået blivende tænder, af vægt 320 kg og derover, men ikke over 470 kg1)

ex

0102 90 59

 

- - - - - I andre tilfælde:

   

11

21

31

91

 

-

Kvier, som endnu ikke har fået blivende tænder, af vægt 320 kg og derover, men ikke over 470 kg1)

     

- - - - I andre tilfælde:

ex

0102 90 71

 

- - - - - Til slagtning:

   

10

 

-

Tyre og stude, som endnu ikke har fået blivende tænder, af vægt 350 kg og derover, men ikke over 500 kg1)

ex

0102 90 79

 

- - - - - I andre tilfælde:

   

21

91

 

-

Tyre og stude, som endnu ikke har fået blivende tænder, af vægt 350 kg og derover, men ikke over 500 kg1)

     

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet:

ex

0201 10 00

 

- Hele og halve kroppe:

   

91

 

-

Hele kroppe, af vægt 180 kg og derover, men ikke over 300 kg, og halve kroppe af vægt 90 kg og derover, men ikke over 150 kg, med svag forbening af brusken (især ved skambensforbindelsen og ved torntappene), med lyserødt kød og fint struktureret, hvidt til lysegult kød1)

     

- Andre udskæringer, ikke udbenet:

ex

0201 20 20

 

- - »Quartiers compensés«:

   

91

 

-

»Quartiers compensés«, af vægt 90 kg og derover, men ikke over 150 kg, med svag forbening af brusken (især ved skambensforbindelsen og ved torntappene), med lyserødt kød og fint struktureret, hvidt til lysegult kød1)

ex

0201 20 50

 

- - Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

   

91

 

-

Bagfjerdinger adskilte, af vægt 45 kg og derover, men ikke over 75 kg, for såkaldte »pistoler« dog af vægt 38 kg og derover, men ikke over 68 kg, med svag forbening af brusken (især ved skambensforbindelsen og ved torntappene), med lyserødt kød og fint struktureret, hvidt til lysegult kød1)

1) Henføresel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser.


Bilag IV (a)

INDFØRSEL I DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN
AF LANDBRUGSVARER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET
(NULSATS)
(jf. artikel 27, stk. 3, litra a))

KN-kode1)

VAREBESKRIVELSE

0101

Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende:

 

- Heste:

0101 11 00 00

- - Racerene avlsdyr

0101 19

- - Andre varer:

0101 19 90 00

- - - I andre tilfælde

0101 20

- Æsler, muldyr og mulæsler:

0101 20 10 00

- - Æsler

0101 20 90 00

- - Muldyr og mulæsler

0102

Hornkvæg, levende:

0102 10

- Racerene avlsdyr

0102 10 10 00

- - Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet)

0102 10 30 00

- - Køer

0102 10 90 00

- - Andre varer

0102 90

- Andre varer:

 

- - Tamkvæg:

0102 90 05 00

- - - Af vægt 80 kg og derunder

 

- - - Af vægt over 80 kg men ikke over 160 kg:

0103

Svin, levende

0103 10 00 00

- Racerene avlsdyr

 

- Andre varer:

0103 91

- - Af vægt under 50 kg:

0103 91 10 00

- - - Tamsvin

0103 91 90 00

- - - Andre varer

0104

Får og geder, levende:

0104 10

- Får:

0104 10 10 00

- - Racerene avlsdyr

 

- - Andre varer:

0104 20

- Geder:

0104 20 10 00

- - Racerene avlsdyr

0105

Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende:

 

- - Af vægt 185 g og derunder:

0105 11

- - Høns af arten Gallus domesticus:

 

- - - Avls- og formeringshønekyllinger:

0105 11 11 00

- - - - Æglægningsracer

0105 19

- - Andre varer:

 

- - - Gæs:

0105 19 00 10

- - - - Æglægningsracer

 

- Andre varer:

0105 92

- - Høns af arten Gallus domesticus, af vægt 2 000 g og derunder:

0105 92 00 10

- - - Æglægningsracer, af vægt over 2 000 g

0105 99

- - Andre varer:

 

- - - Ænder:

0105 99 10 10

- - - - Æglægningsracer

0106 00

Andre dyr, levende:

0106 00 00 10

- Tamkaniner

0106 00 00 20

- Duer

0106 00 00 30

- Frøer

0106 00 00 40

- Hunde og katte

0106 00 00 50

- Bier

0106 00 00 60

- Vilde dyr

0106 00 90 00

- Andre varer

0205 00 00 00

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

0206

Spiseligt slagteaffald af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset:

0206 10 00 00

- Af hornkvæg, fersk eller kølet

 

- Af hornkvæg, frosset:

0206 21 00 00

- - Tunger

0206 22 00 00

- - Lever

0206 30 00 00

- Af svin, fersk eller kølet

 

- Af svin, frosset:

0206 41 00 00

- - Lever

0206 49 00 00

- - Andre varer

0206 80 00 00

- Andre varer, ferske eller kølede

0206 90 00 00

- Andre varer, frosne

0208

Andet kød og spiseligt slagteaffald, fersk, kølet eller frosset:

0208 10 00 00

- Af kaniner eller harer

0208 20 00 00

- Frølår

0208 90 00 00

- Andre varer

0210 90 00 00

- Andre varer, herunder spiseligt mel og pulver af kød eller slagteaffald

0404

Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler; varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet:

0404 10 00 00

- Valle og modificeret valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

0404 90 00 00

- Andre varer

0408

Fugleæg, uden skal, samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

 

- Æggeblommer:

0408 11

- - Tørrede:

0408 11 20 00

- - - Uegnet til menneskeføde

0408 11 80 00

- - - I andre tilfælde

0408 19

- - I andre tilfælde:

0408 19 20 00

- - - Uegnet til menneskeføde

 

- - - I andre tilfælde:

0408 19 81 00

- - - Flydende

0408 19 89 00

- - - - I andre tilfælde, også frosne

 

- Andre varer:

0408 91

- - Tørrede:

0408 91 20 00

- - - Uegnet til menneskeføde

0408 91 80 00

- - - I andre tilfælde

0408 99

- - I andre tilfælde:

0408 99 20 00

- - - Uegnet til menneskeføde

0408 99 80 00

- - - I andre tilfælde

0410 00 00 00

Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

0504 00 00 00

Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

0601

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, også i vækst eller i blomst; cikorieplanter og -rødder, undtagen cikorierødder henhørende under pos. 1212:

0601 10 00 00

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, ikke i vækst eller i blomst

0601 20 00 00

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, i vækst eller i blomst; cikorieplanter og -rødder

0602

Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger og podekviste; mycelium:

0602 10

- Stiklinger uden rod samt podekviste:

0602 10 10 00

- - Af vinplanter

0602 10 90 00

- - Andre varer

0602 20

- Træer og buske, også podede, af den art der bærer spiselige frugter eller nødder:

0602 20 10 00

- - Vinplanter med rod, også podede

0602 20 90 00

- - Andre varer

0602 30 00 00

- Rhododendron og azalea, også podede

0602 40 00 00

- Rosenplanter, også podede

0602 90

- Andre varer:

0602 90 10 00

- - Mycelium

0701

Kartofler, friske eller kølede:

0701 10 00 00

- Læggekartofler

0703

Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer og andre Allium arter, friske eller kølede:

0703 10

- Skalotteløg og andre spiseløg:

0703 10 00 10

- - Sætteløg

0713

Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede:

0713 10

- Ærter (Pisum sativum):

0713 10 10 00

- - Til udsæd

0713 20

 

0713 20 10 00

- - Til udsæd

0713 31

- - Bønner af arterne Vigna mungo (L.) Hepper eller Vigna radiata (L.) Wilczek:

0713 31 10 00

- - - Til udsæd

0713 32

- - Små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus eller Vigna angularis):

0713 32 10 00

- - - Til udsæd

0713 33

- - Havebønner (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10 00

- - - Til udsæd

0713 39

- - I andre tilfælde:

0713 39 10 00

- - - Til udsæd

0713 40

- Linser:

0713 40 10 00

- - - Til udsæd

0713 50

- Valskbønner (Vicia faba var. major) og hestebønner (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):

0713 50 10 00

- - - Til udsæd

0713 90

- Andre varer:

0713 90 10 00

- - Til udsæd

0714

Maniokrod, arrowroot, saleprod, jordskokker, søde kartofler og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse eller inulin, friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets; marv af sagopalmer:

0714 10 00 00

- - Maniokrod

0714 20 00 00

- - Søde kartofler

0714 90 00 00

- Andre varer

0801

Kokosnødder, paranødder og akajounødder, friske eller tørrede, også afskallede:

 

- Kokosnødder:

0801 11 00 00

- - Tørrede

0801 19 00 00

- - I andre tilfælde

 

- Paranødder:

0801 21 00 00

- - Med skal

0801 22 00 00

- - Afskallede

 

- Akajounødder:

0801 31 00 00

- - Med skal

0801 32 00 00

- - Afskallede

0814 00 00 00

Skaller af citrusfrugter eller meloner (herunder vandmeloner) friske, frosne, tørrede eller foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger

0904

Peber af slægten Piper, krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede:

 

- Peber:

0904 11 00 00

- Ikke knust eller formalet

0904 12 00 00

- Knust eller formalet

00 00 00

Vanille

0906

Kanel og kanelblomster:

0906 10 00 00

- Ikke knust eller formalet

0906 20 00 00

- Knust eller formalet

0907 00 00 00

Kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke

0908

Muskatnød, muskatblomme og kardemomme:

0908 10 00 00

- Muskatnød

0908 20 00 00

- Muskatblomme

0908 30 00 00

- Kardemomme

0909

Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen og kommen; enebær:

0909 10 00 00

- Anis og stjerneanis

0909 20 00 00

- Koriander

0909 30 00 00

- Spidskommen

0909 40 00 00

- Kommen

0909 50 00 00

- Fennikel; enebær

0910

Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade, karry og andre krydderier:

0910 10 00 00

- Ingefær

0910 20 00 00

- Safran

0910 30 00 00

- Gurkemeje

0910 40 00 00

- Timian; laurbærblade

0910 50 00 00

- Karry

 

- Andre krydderier:

0910 91 00 00

- - Blandinger som nævnt i bestemmelse 1, punkt b), til dette kapitel

0910 99 00 00

- - Andre varer

1002 00

Rug:

1002 00 00 10

- Til udsæd

1002 00 00 90

- I andre tilfælde

1003 00

Byg:

1003 00 00 10

- Til udsæd

1004 00

Havre:

1004 00 00 10

- Til udsæd

1005

Majs

1005 10

- Til udsæd:

1005 10 10 00

- - Hybridmajs

1005 10 90 00

- - Andre varer

1006

Ris:

1006 10

- Uafskallet ris:

1006 10 00 10

- - Til udsæd

1007 00 00 00

Sorghum

1008

Boghvede, hirse og kanariefrø; andre kornsorter:

1008 10 00 00

- Boghvede

1008 20 00 00

- Hirse

1008 30 00 00

- Kanariefrø

1008 90 00 00

- Andre kornsorter

1103 13

- - Af majs:

1103 13 00 10

- - - Uegnet til menneskeføde

1105

Mel, pulver, flager, granulater og pellets af kartofler:

1105 10 00 00

- Mel og pulver

1105 20 00 00

- Flager, granulater og pellets

1106

Mel og pulver af tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713, af marv af sagopalmer eller af rødder eller rodknolde henhørende under pos. 0714 eller af varer henhørende under kapital 8:

1106 20 00 00

- Af marv af sagopalmer, af rødder eller af rodknolde henhørende under pos. 0714

1106 30

- Af varer henhørende under kapitel 8:

1106 30 00 10

- - Af kokosnød

1108

Stivelse; inulin:

 

- Stivelse:

1108 11 00 00

- - Hvedestivelse

1108 12

- - Majsstivelse:

1108 12 00 10

- - - Uegnet til detailsalg

1108 12 00 90

- - - Andre varer

1108 13 00 00

- - Kartoffelstivelse

1108 14 00 00

- - Maniokstivelse

1108 19 00 00

- - Anden stivelse

1108 20 00 00

- Inulin

1201 00

Sojabønner, også knuste:

1201 00 10 00

- Til udsæd

1201 00 90 00

- I andre tilfælde

1202

Jordnødder, ikke ristede eller på anden måde varmebehandlede, også afskallede eller knuste:

1202 10

- - Med skal:

1202 10 10 00

- - Til udsæd

1202 10 90 00

- - I andre tilfælde

1202 20 00 00

- Afskallede, også knuste

1203 00 00 00

Kopra

1204 00 00 00

Hørfrø, også knuste

1207

Andre olieholdige frø og frugter, også knuste:

1207 10 00 00

- Palmenødder og -kerner

1207 20 00 00

- Bomuldsfrø

1207 30 00 00

- Ricinusfrø

1207 40 00 00

- Sesamfrø

1207 50 00 00

- Sennepsfrø

1207 60 00 00

- Saflorfrø

 

- Andre varer:

1207 92 00 00

- - Sheafrø (karitefrø)

1207 99 00 00

- - Andre varer

1208

Mel af olieholdige frø og frugter, undtagen sennepsmel:

1208 10 00 00

- Sojabønnemel

1208 90 00 00

- Andre varer

1209

Frø, frugter og sporer, af den art der anvendes til udsæd:

 

- Roefrø, undtagen kålroefrø:

1209 11 00 00

- Sukkeroefrø

1209 19 00 00

- - Andre varer

1209 22 00 00

- - Kløverfrø (Trifolium-arter)

1209 23 00 00

- - Svingelfrø

1209 24 00 00

- - Engrapgræsfrø (Poa pratensis L.)

1209 25 00 00

- - Rajgræsfrø (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

1209 26 00 00

- - Timotéfrø

1209 29 00 00

- - Andre varer

1209 30 00 00

- Frø af urteagtige planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster

 

- Andre varer:

1209 91 00 00

- Grøntsagsfrø

1209 99 00 00

- - Andre varer

1211

Planter og plantedele (herunder frø og frugter), af den art der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, pharmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler o.lign., friske eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede:

1211 10 00 00

- Lakridsrod

1211 20 00 00

- Ginsengrod

1212

Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer og sukkerrør, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede; frugtsten og -kerne samt andre vegetabilske produkter (herunder ikke-brændte cikorierødder af arten Cichorium intybus sativum), af den art, der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet:

1212 10 00 00

- Johannesbrød, herunder frø af johannesbrød

1212 30 00 00

- Sten og kerner af abrikos, fersken eller blomme

 

- Andre varer:

1212 92 00 00

- - Sukkerrør

1212 99 00 00

- - Andre varer

1213 00 00 00

Halm og avner af korn, ubearbejdet, også hakket, formalet, presset eller som pellets

1214

Kålroer, runkelroer, andre foderrodfrugter, hø, lucerne, kløver, esparsette, foderkål, lupin, vikker og lignende foderprodukter, også som pellets:

1214 10 00 00

- Mel og pellets af lucerne

1214 90 00 00

- Andre varer

1301

Schellak o.lign.; vegetabilske carbohydratgummier, naturharpikser, gummiharpikser og oleoresiner (f.eks. balsamer):

1301 10 00 00

- Schellak o.lign.

1301 20 00 00

- Gummi arabicum

1301 90

- Andre varer:

1301 90 00 10

- - Canabis-harpiks

1301 90 00 90

- - Andre varer

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

 

- Plantesafter og planteekstrakter:

1302 11 00 00

- - Opium

1502 00

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503:

1502 00 10 00

- Til anden industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

1502 00 90 00

- I andre tilfælde

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

1504 10 00 00

- Olier af fiskelever samt fraktioner deraf

1504 20

- Fedtstoffer og olier af fisk, samt fraktioner deraf, bortset fra olier fra fiskelever:

1504 20 00 10

- - Olier af fisk

1504 20 00 90

- - Andre varer

1504 30

- Fedtstoffer og olier af havpattedyr, samt fraktioner deraf:

 

- - Faste fraktioner

1504 30 11 00

- - - Hvalolie og spermacetolie

1504 30 19 00

- - - Andre varer

1504 30 90 00

- - Andre varer

1508

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

1508 10 00 00

- Rå olie

1508 90 00 00

- Andre varer

1511

Palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

1511 10 00 00

- Rå olie

1511 90 00 00

- Andre varer

1512

Solsikkeolie, saflorolie og bomuldsfrøolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

 

- Solsikkeolie og saflorolie samt fraktioner

 

deraf:

 

- Bomuldsfrøolie og fraktioner deraf:

1512 21 00 00

- - Rå olie, også befriet for gossypol

1512 29 00 00

- - Andre varer

1513

Kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

 

- Kokosolie (kopraolie) og fraktioner deraf:

1513 11 00 00

- - Rå olie

1513 19 00 00

- - Andre varer

 

- Palmekerneolie og babassuolie og fraktioner deraf:

1513 21 00 00

- - Rå olie

1513 29 00 00

- - Andre varer

1515

Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

 

- Linolie og fraktioner deraf:

1515 11 00 00

- - Rå olie

1515 19 00 00

- - Andre varer

 

- Majskimolie og fraktioner deraf:

1515 30 00 00

- Ricinusolie og fraktioner deraf

1515 40 00 00

- Træolie (tungolie) og fraktioner deraf

1515 50 00 00

- Sesamolie og fraktioner deraf

1515 90 00 00

- Andre varer

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede:

1516 10

- Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf:

1516 10 00 10

- - Fisk eller hval

1516 10 00 90

- - Andre varer

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel:

 

- Lactose og lactosesirup:

1702 11 00 00

Af en renhedsgrad i tør tilstand på 99% og derover

1702 19 00 00

- - I andre tilfælde

1702 20 00 00

- Ahornsukker og ahornsirup

1702 30

- Glucose og glucosesirup, uden indhold af fructose eller med et fructoseindhold i tør tilstand på mindre end 20 vægtprocent:

1702 30 10 00

- - Isoglucose

 

- - Andre varer:

 

- - - Med et glucoseindhold i tør tilstand på 99 vægtprocent og derover:

1702 30 51 00

- - - - I form af hvidt krystallinsk pulver, også agglomereret

1702 30 59 00

- - - - I andre tilfælde

 

- - - I andre tilfælde:

1702 30 91 00

- - - - I form af hvidt krystallinsk pulver, også agglomereret

1702 30 99 00

- - - - I andre tilfælde

1702 40 00 00

- Glucose og glucosesirup, med indhold af fructose eller med et fructoseindhold i tør tilstand på mindst 20 vægtprocent men under 50 vægtprocent

1702 60 00 00

- Anden fructose og fructosesirup, med et fructoseindhold i tør tilstand på over 50 vægtptocent

1703

Melasse, hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker, eller farvestoffer:

1703 10 00 00

- Melasse af sukkerrør

1703 90 00 00

- Andre varer

1805 00 00 00

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006:

2005 10

- Homogeniserede grøntsager:

2005 10 00 10

- - Næringsmidler til børn i beholdere på højst 250 g

2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler:

2104 20

- Homogeniserede sammensatte næringsmidler:

2104 20 00 10

- - Næringsmidler til børn i beholdere på højst 250 g

2301

Mel, pulver og piller (pellets) af kød, slagteaffald, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde; fedtegrever:

2301 10 00 00

- Mel, pulver og pellets af kød eller slagteaffald; fedtegrever

2303

Restprodukter fra stivelsesfremstilling samt lignende restprodukter, roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling, samt mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling, også i form af piller (pellets):

2303 10 00 00

- Restprodukter fra stivelsesfremstilling samt lignende restprodukter

2303 20 00 00

- Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling

2303 30 00 00

- Mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling

2304 00 00 00

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie, også formalede eller i form af pellets

2305 00 00 00

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets

2306

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegetabilske fedtstoffer eller olier, også formalede eller i form af pellets, undtagen varer henhørende under pos. 2304 eller 2305:

2306 10 00 00

- Af bomuldsfrø

2306 20 00 00

- Af hørfrø

2306 30 00 00

- Af solsikkefrø

2306 40 00 00

- Af ryps- eller rapsfrø

2306 50 00 00

- Af kokosnødder eller kopra

2306 60 00 00

- Af palmenødder og palmekerner

2306 70 00 00

- Af majskim

2306 90 00 00

- I andre tilfælde

2307 00 00 00

Vinbærme; rå vinsten

2308

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald samt rest- og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter, også i form af piller (pellets) anvendelige som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet:

2308 10 00 00

- Agern og hestekastanjer

2308 90 00 00

- Andre varer

2309

Tilberedninger, af den art der anvendes til dyrefoder:

 

- - Komplet foder og superkoncentrater til foder til dyr, fisk eller kvæg

2309 90

- Andre varer:

2309 90 00 11

- - - »Solubles« af fisk eller havpattedyr

2309 90 00 30

- - Forblandinger

2401

Tobak, rå eller ufabrikeret; tobaksaffald

1) Som defineret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens toldtariflov af 31. juli 1996 (statstidende 38/96).


Bilag IV (b)

INDFØRSEL I DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN AF LANDBRUGSVARER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET
(NULSATS MED TOLDKONTINGENTER)
(Jf. artikel 27, stk. 3, litra b))

 

2001

2002

3002 og derefter

KN-kode1)

Vare-
beskrivelse

Told-
kontingent (tons)

Gældende told for overskydende mængder (% af MFN)

Told-
kontingent (tons)

Gældende told for overskydende mængder (% af MFN)

Told-
kontingent (tons)

Gældende told for overskydende mængder (% af MFN)

0206 29 00

- - Andre varer

200

90

300

80

400

70

0207

Kød og spiseligt slagteaffald, fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ henhørende under pos. 0105:

1 500

90

2 000

80

3 000

70

0402

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

200

90

300

80

400

70

0405 10

- Smør

100

90

200

80

300

70

0406 20

- Ost af enhver art, revet eller i pulverform

50

90

70

80

100

70

0406 30

- Smelteost, ikke revet eller i pulverform

           

0805 10

- Appelsiner

5 000

90

7 000

80

8 000

70

0805 20

- Mandariner

           

0805 30

- Citroner

           

0805 40

- Grapefrugter

           

1005 90

- Andre varer:

20 000

90

20 000

80

20 000

70

1601

- Pølser og lignende varer af kød eller slagteaffald eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf

300

90

600

80

1 200

70

1602

- Andre varer af kød, slagteaffald eller blod, tilberedte eller konserverede

200

90

500

80

800

70

2005 70 00

- Oliven

600

90

1 000

80

1 600

70

1507 10 00

- Rå olie, også afslimet

5 000

90

10 000

80

15 000

70

1512 11 00

- - Rå olie

           

1514 10 00

- Rå olie

           

1701

Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose, i fast form:

5 000

90

10 000

80

15 000

70

 

Råsukker, uden indhold af tilsatte smagsstoffer
eller

           

1701 11 00

farvestoffer:

           

1701 12 00

- - Rørsukker
- - Roesukker

           

2309

Tilberedninger, af den art der anvendes til dyrefoder:

7 000

90

10 000

80

12 000

70

 

- - Komplet foder og superkoncentrater til foder til dyr, fisk eller kvæg

           

2309 90

- Andre varer:

           

2309 90 0019

- - Andre varer

           

2309 90 0020

- - Kvægfoder, tilsat melasse, karbonhydrider, vitaminer, mineraler

           

2309 90 0090

- Andre varer

           

1) Som defineret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens toldtariflov af 31. juli 1996 (statstidende 38/96).


Bilag IV (c)

INDFØRSEL I DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN AF LANDBRUGSPRODUKTER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET
(INDRØMMELSER INDEN FOR TOLDKONTINGENTER)
(Jf. artikel 27, stk. 3, litra c))

 

Gældende told
(% af MFN)

KN-kode1)

Varebeskrivelse

Årlig
mængde
(tons)

Fra 1. januar 2001

Fra 1. januar 2002

Fra 1. januar 2003

0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset

2000

90%

80%

70%

0406

Ost og ostemasse

600

90%

80%

70%

1) Som defineret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens toldtariflov af 31. juli 1996 (statstidende 38/96).


Bilag V (a)

INDFØRSEL I FÆLLESSKABET AF FISK OG FISKERIVARER MED OPRINDELSE I
DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN
(Jf. artikel 28, stk. 1)

 

År 1

År 2

År 3

Kode

Varebeskrivelse

Toldsats
%

Toldsats
%

Toldsats
%

0301.91.10

0301.91.90

0302.11.10

0302.11.90

0303.21.10

0303.21.90

0304.10.11

ex 0304.10.19

ex 0304.10.91

0304.20.11

ex 0304.20.19

ex 0304.90.10

ex 0305.10.00

ex 0305.30.90

0305.49.45

ex 0305.59.90

ex 0305.69.90

Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster), levende; fersk eller kølet; frosset; tørret, saltet eller i saltlage, røget; filet og andet fiskekød; mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde

90% af MFN

80% af MFN

70% af MFN

0301.93.00

0302.69.11

0303.79.11

ex 0304.10.19

ex 0304.10.91

ex 0304.20.19

ex 0304.90.10

ex 0305.10.00

ex 0305.30.90

ex 0305.49.80

ex 0305.59.90

ex 0305.69.90

Karpe, levende; fersk eller kølet; frosset; tørret, saltet eller i saltlage, røget; filet og andet fiskekød; mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde

90% af MFN

80% af MFN

70% af MFN


Bilag V (b)

INDFØRSEL I DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN AF FISK OG FISKERIVARER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET
(Jf. artikel 28, stk. 2)

 

År 1

År 2

År 3

Kode1)

Varebeskrivelse

Toldsats
%

Toldsats
%

Toldsats
%

0301

Fisk, levende:

90% af MFN

80% af MFN

70% af MFN

0301 10 0000

- Akvariefisk

     
 

- Andre fisk, levende:

     

0301 91 0000

Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster):

     

0301 92 0000

- - Ål (Anguilla-arter)

     

0301 93 0000

- - - Karpe

     

0301 99

- - Andre fisk:

     

0301 99 0010

- - - Ferskvandsfisk

     

0302 11 0000

Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

     

0302 66 0000

- - Ål (Anguilla-arter)

     

0302 69 0010

- - - Ferskvandsfisk

     

0303 21 0000

- - Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

     

0303 29 0010

- - - Ferskvandsfisk

     

0303 79 0010

- - - Ferskvandsfisk

     

0304 10 0010

- - -Af ferskvandsfisk

     

0304 20 0010

- - -Af ferskvandsfisk

     

0304 90 0010

- - -Af ferskvandsfisk

     

0305 49 0000

- - Andre varer

     
 

- Fisk, tørret, også saltet, men ikke røget:

     

0305 59 0000

- - Andre varer

     
 

- Fisk, saltet men ikke tørret eller røget, og fisk i saltlage

     

0305 69 0000

- - Andre varer

     

1) Som defineret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens toldtariflov af 31. juli 1996 (statstidende 38/96).


Bilag VI

ETABLERING: FINANSIELLE TJENESTEYDELSER
(Jf. afsnit V, kapitel II, art. 47 og 49)

Finansielle tjenesteydelser: Definitioner

En finansiel tjenesteydelse er enhver tjenesteydelse af finansiel art, der tilbydes af en finansiel servicevirksomhed hos en af parterne.

Finansielle tjenesteydelser omfatter følgende aktiviteter:

A. Alle former for forsikringsydelser og dermed beslægtede:

1. Direkte forsikring (herunder medforsikring):

i) livsforsikring

ii) andre former for forsikring

2. Genforsikring og retrocession

3. Forsikringsformidling såsom mæglervirksomhed og agentur

4. Støttetjenester for forsikring såsom tjenester ydet i forbindelse med rådgivning, forsikringsstatistik, risikovurdering og skadesgodtgørelse.

B. Bankmæssige og andre finansielle tjenesteydelser (undtagen forsikring):

1. Modtagelse af indskud og andre tilbagebetalelige midler fra offentligheden

2. Alle former for udlån, herunder bl.a. forbrugerkredit, hypotekkredit, factoring og finansiering af kommercielle transaktioner

3. Finansiel leasing

4. Alle tjenesteydelser i tilknytning til betalings- og pengeoverførsel, herunder kreditkort, rejsechecks og bankanvisninger

5. Garantier og forpligtelser

6. Handel for egen regning eller for kunders regning, enten på fondsbørsen, uden for fondsbørsen eller på anden måde, med følgende papirer:

(a) pengemarkedspapirer (herunder checks, veksler, indlånsbeviser osv.)

(b) udenlandsk valuta

(c) afledte produkter, herunder, men ikke begrænset til, terminsforretninger og optioner

(d) kurs- og rentearbitragepapirer, herunder produkter såsom swaps, aftaler om terminskurser osv.

(e) omsættelige værdipapirer

(f) andre omsætningspapirer og finansielle aktiver, herunder umøntet ædelmetal

7. Deltagelse i udstedelse af alle former for værdipapirer, herunder tegningsgaranti og salg som agent (såvel offentligt som privat) og tilvejebringelse af tjenesteydelser i forbindelse med sådanne udstedelser

8. Lånformidling

9. Investeringspleje, såsom likviditets- og porteføljeforvaltning, alle former for kollektiv investeringspleje, administration af pensionsfonde, forvaring og forvaltning af betroede midler

10. Afregnings- og clearingtjenester for finansielle aktiver, herunder værdipapirer, afledte produkter og andre omsætningspapirer

11. Rådgivning og formidling samt andre medfølgende tjenesteydelser i forbindelse med de under punkt 1-10 nævnte aktiviteter, herunder kreditvurdering og -analyse, undersøgelser og rådgivning i tilknytning til investeringer og porteføljeforskning og rådgivning, rådgivning om erhvervelse af andele og selskabsomstrukturering og strategi.

12. Andre finansielle servicevirksomheders tilvejebringelse og overførsel af finansielle oplysninger samt programmel til finansiel databehandling og dermed beslægtet programmel.

Følgende aktiviteter er ikke omfattet af definitionen af finansielle tjenesteydelser:

(a) aktiviteter udført af centralbanker eller enhver anden offentlig institution med et penge- eller valutakurspolitisk sigte

(b) aktiviteter udført af centralbanker, statslige organer eller offentlige institutioner på regeringens vegne eller med dennes garanti, undtagen hvor disse aktiviteter kan udføres af finansielle servicevirksomheder i konkurrence med sådanne offentlige organer

  1. aktiviteter, der indgår i lovfæstede sociale sikringsordninger eller pensionsordninger, undtagen hvor disse aktiviteter kan udføres af finansielle servicevirksomheder i konkurrence med offentlige organer eller private institutioner.

Bilag VII

INTELLEKTUEL, INDUSTRIEL OG KOMMERCIEL EJENDOMSRET
(Jf. artikel 71)

1. De multilaterale konventioner, der er omhandlet i artikel 71, stk. 3, er følgende:

- Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer med henblik på patentprocedurer (1977, som ændret i 1980 ).

- Protokollen til Madrid-arrangementet om international registrering af varemærker (Madrid 1989).

- Den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV) (Genève-akten 1991).

Stabiliserings- og Associeringsrådet kan beslutte, at artikel 71, stk. 3, finder anvendelse på andre multilaterale konventioner.

2. Parter bekræfter den betydning, de tillægger overholdelsen af de forpligtelser, der følger af nedenstående multilaterale konventioner:

- Den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender (Rom 1961).

- Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten 1967, som ændret i 1979).

- Madrid-arrangementet om international registrering af varemærker (Stockholm-akten 1967, som ændret i 1979).

- Patentsamarbejdstraktaten (Washington 1970, som ændret i 1979 og 1984).

- Konventionen om beskyttelse for fremstillere af fonogrammer mod ulovlig kopiering af deres fonogrammer (Genève 1971).

- Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker (Paris-akten 1971).

- Nice-arrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Genève 1977, som ændret i 1979).

3. Fra denne aftales ikrafttræden indrømmer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, for så vidt angår anerkendelse og beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, EF-virksomheder og -statsborgere en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, den indrømmer noget tredjeland i henhold til bilaterale aftaler.

 

Liste over protokoller

Protokol 1

om tekstilvarer og beklædningsgenstande

Protokol 2

om stålprodukter

Protokol 3

om handel mellem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Fællesskabet med forarbejdede landbrugsprodukter

Protokol 4

om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

Protokol 5

om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål

 

 

PROTOKOL 1
OM TEKSTILVARER OG BEKLÆDNINGSGENSTANDE

ARTIKEL 1

Denne protokol finder anvendelse på de tekstilvarer og beklædningsgenstande, i det følgende benævnt »tekstilvarer«, der er opført i afsnit XI (kapitel 50 til 63) i Fællesskabets kombinerede nomenklatur.

ARTIKEL 2

1. Tekstilvarer, der henhører under afsnit XI (kapitel 50 til 63) i den kombinerede nomenklatur, og som har oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien som defineret i protokol 4 til denne aftale, indføres toldfrit i Fællesskabet på dagen for denne aftales ikrafttræden.

2. De toldsatser, der anvendes ved direkte indførsel i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af tekstilvarer, som henhører under afsnit XI (kapitel 50 til 63) i den kombinerede nomenklatur, og som har oprindelse i Fællesskabet som defineret i protokol 4 til denne aftale, afskaffes på datoen for denne aftales ikrafttræden, med undtagelse af de i bilag I til denne protokol opførte, for hvilke toldsatserne nedsættes gradvis som fastsat i dette bilag.

3. Bestemmelserne i aftalen, særlig artikel 19 og 34, anvendes med forbehold af denne protokol på handelen med tekstilvarer mellem parterne.

ARTIKEL 3

Den ordning med dobbeltkontrol og andre dermed forbundne anliggender vedrørende udførsel til Fællesskabet af tekstilvarer med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af tekstilvarer med oprindelse i Fællesskabet fastsættes i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om handel med tekstilvarer, der er blevet forlænget og har været anvendt den 1. januar 2000.

ARTIKEL 4

Fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden må der ikke indføres andre nye kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning end dem, der er omhandlet i aftalen og dens protokoller.


Bilag I

TOLD SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 2

Tolden ved indførsel i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af de tekstilvarer, der er opført i dette bilag, og som har oprindelse i Fællesskabet, nedsættes gradvis efter følgende tidsplan:

den 1. januar i det første år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 70% af basistolden

den 1. januar i det andet år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 63% af basistolden

den 1. januar i det tredje år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 56% af basistolden

den 1. januar i det fjerde år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 49% af basistolden

den 1. januar i det femte år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 42% af basistolden

den 1. januar i det sjette år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 35% af basistolden

den 1. januar i det syvende år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 28% af basistolden

den 1. januar i det ottende år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 21% af basistolden

den 1. januar i det niende år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver toldsats til 14% af basistolden

den 1. januar i det tiende år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende told.

Liste over varer, for hvilke toldsatserne nedsættes:

500710

520544

520911

521159

540500

500720

520546

520912

521211

540610

500790

520547

520919

521112

540620

 

520548

520921

521213

540710

510610

520611

520922

521214

540720

510620

520612

520929

521215

540730

510710

520613

520931

521221

540741

510720

520614

520932

521222

540742

510810

520615

520939

521223

540743

510820

520621

520941

521224

540744

510910

520622

520942

521225

540751

510990

520623

520943

 

540752

511000

520624

520949

530911

540753

511111

520625

520951

530919

540754

511112

520631

520952

530921

540761

511112

520632

520959

530929

540769

511113

520633

521011

531010

540771

511190

520634

521012

531090

540772

511211

520635

521019

531100

540773

511219

520641

521021

 

540774

511220

520642

521022

540110

540781

511230

520643

521029

540120

540782

511290

520644

521031

540210

540783

511300

520645

521032

540220

 
 

520710

521039

540231

540791

520420

520790

521041

540232

540792

520511

520811

521042

540233

540793

520512

520812

521049

540239

540794

520513

520813

521051

540241

540810

520514

520819

521052

540242

540821

520515

520821

521059

540243

540822

520521

520822

521111

540249

540823

520522

520823

521112

540251

540824

520523

520829

521119

540252

540831

520524

520831

521121

540259

540832

520526

520832

521122

540261

540833

520527

520833

521129

540262

540834

520528

520839

521131

540269

 

520531

520841

521132

540310

550110

520532

520842

521139

540320

550120

520533

520843

521141

540333

550130

520534

520849

521142

540339

550190

520535

520851

521143

540341

550310

520541

520852

521149

540342

550320

520542

520853

521151

540349

550330

520543

520859

521152

540490

550340

550390

551349

560290

580310

600293

550510

551411

560311

580390

600299

550520

551412

560312

580410

610110

550610

551413

560313

580421

610120

550620

551419

560314

580429

610130

550630

551421

560391

580430

610190

550690

551422

560392

580500

610210

550810

551423

560393

580610

610220

550820

551429

560394

580620

610230

550911

551431

560600

580631

610290

550912

551432

560919

580632

610311

550921

551433

560890

580639

610312

550922

551439

560900

580640

610319

550931

551441

 

580710

610321

550932

551442

570110

580790

610322

550941

551443

570190

580810

610323

550942

551449

570210

580890

610329

550951

551511

570220

580900

610331

550952

551512

570231

581010

610332

550953

551513

570232

581091

610333

550959

551519

570239

581092

610339

550961

551521

570241

581099

610341

550962

551522

570242

581100

610342

550969

551529

570249

 

610343

550991

551591

570251

590110

610349

550992

551592

570252

590190

610411

550999

551599

570259

590210

610412

551011

551611

570291

590220

610413

551012

551612

570292

590290

610419

551020

551613

570299

590410

610421

551030

551614

570310

590491

610422

551090

551621

570320

590492

610423

551110

551622

570330

590500

610429

551120

551623

570390

590610

610431

551130

551624

570410

590691

610432

551211

551631

570490

590699

610433

551219

551632

570500

590700

610439

551221

551633

 

590800

610441

551229

551634

580110

591000

610442

551297

551641

580121

 

610443

551299

551642

580122

600110

610444

551311

551643

580123

600121

610449

551312

551644

580124

600122

610451

551313

551691

580125

600129

610452

551319

551692

580126

600191

610453

551321

551693

580131

600192

610459

551322

551694

580132

600199

610461

551323

 

580133

600210

610462

551329

560110

580134

600220

610463

551331

560121

580135

600230

610469

551332

560122

580136

600241

610510

551333

560129

580190

600242

610520

551339

560130

580211

600243

610590

551341

560210

580219

600249

610610

551342

560221

580220

600291

610620

551343

560229

580230

600292

610690

610711

611591

620412

620892

630222

610712

611591

620413

620899

630229

610719

611592

620419

620910

630231

610721

611593

620421

620920

630232

610722

611599

620422

620930

630239

610729

611610

620423

620990

630240

610791

611691

620429

621010

630251

610792

611692

620431

621020

630252

610799

611693

620432

621030

630253

610811

611699

620433

621040

630259

610819

611710

620439

621050

630260

610821

611720

620441

621111

630291

610822

611780

620442

621112

630292

610829

611790

620443

621120

630293

610831

 

620444

621131

630299

610832

620111

620449

621132

630311

610839

620112

620451

621133

630312

610891

620113

620452

621139

630319

610892

620119

620453

621141

630391

610899

620191

620459

621142

630392

610910

620192

620461

621143

630399

610990

620193

620462

621149

630411

611010

620199

620463

621210

630419

611020

620211

620469

621220

630491

611030

620212

620510

621230

630492

611090

620213

620520

621290

630493

611110

620219

620530

621310

630499

611120

620291

620590

621320

630510

611130

620292

620610

621390

630520

611190

620293

620620

621410

630532

611211

620299

620630

621420

630533

611212

620311

620640

621430

630539

611219

620312

620690

621440

630590

611220

620319

620711

621490

630611

611231

620321

620719

621510

630612

611239

620322

620721

621520

630619

611241

620323

620722

621590

630621

611249

620329

620729

621600

630622

611300

620331

620791

621710

630629

611410

620332

620792

621790

630631

611420

620333

620799

 

630639

611430

620339

620811

630110

630641

611490

620341

620819

630120

630649

611511

620342

620821

630130

630691

611512

620343

620822

630140

630699

611519

620349

620829

630190

630710

611520

620411

620891

630210

630720

     

630221

630790

       

630800

 

 

PROTOKOL 2
OM STÅLPRODUKTER

ARTIKEL 1

Denne protokol finder anvendelse på de stålprodukter, der er anført i kapitel 72 i den fælles toldtarif. Den finder også anvendelse på andre eventuelle færdige stålprodukter i fremtiden med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som henhører under ovennævnte kapitel.

ARTIKEL 2

Gældende told ved indførsel i Fællesskabet af stålprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien afskaffes på datoen for denne aftales ikrafttræden.

ARTIKEL 3

Gældende told ved indførsel i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af stålprodukter med oprindelse i Fællesskabet nedsættes gradvis efter følgende tidsplan:

1. Hver toldsats nedsættes til 80% af basistolden ved begyndelsen af det første år efter denne aftales ikrafttræden.

2. Basistoldsatsen nedsættes yderligere til 60%, 40%, 20% og 0% ved begyndelsen af henholdsvis det andet, tredje, fjerde og femte år efter denne aftales ikrafttræden.

ARTIKEL 4

1. Kvantitative restriktioner for indførsel i Fællesskabet af stålprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden.

2. Kvantitative restriktioner for indførsel i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af stålprodukter med oprindelse i Fællesskabet og foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden.

ARTIKEL 5

1. I betragtning af de discipliner, der er omhandlet i artikel 69 i aftalen, erkender parterne, at der er et hastende behov for, at hver af parterne straks afhjælper strukturbetingede svagheder ved deres stålsektor for at sikre, at erhvervsgrenen er globalt konkurrencedygtig. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien udarbejder derfor inden to år det nødvendige omstrukturerings- og omstillingsprogram for sin stålindustri for at gøre denne sektor levedygtig under normale markedsvilkår. På anmodning yder Fællesskabet Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien passende teknisk rådgivning til at virkeliggøre dette mål.

2. Ifølge de discipliner, der er omhandlet i artikel 69 i aftalen, vurderes alle former for praksis, der strider mod denne artikels bestemmelser, på grundlag af kriterier, som udformes på basis af anvendelsen af Fællesskabets statsstøttediscipliner, herunder den afledte ret og eventuelle specifikke regler om kontrol med statsstøtte, der gælder for stålsektoren efter EKSF-traktatens udløb.

3. Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i artikel 69, stk. 1, nr. iii), i aftalen, for så vidt angår stålprodukter, anerkender Fællesskabet, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i fem år efter aftalens ikrafttræden undtagelsesvis kan yde statsstøtte til omstruktureringsformål, forudsat:

at støtten fører til, at de begunstigede virksomheder kan overleve under normale markedsvilkår ved udgangen af strukturomlægningsperioden, og

at støttebeløbet og -intensiteten er strengt begrænset til, hvad der er absolut nødvendigt for at genskabe virksomhedernes konkurrenceevne, og at støtten nedsættes gradvis, og

at strukturomlægningsprogrammet er knyttet til en generel rationalisering og indskrænkning af kapaciteten i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

4. Hver af parterne skal sikre gennemsigtighed i gennemførelsen af det nødvendige omstrukturerings- og omstillingsprogram gennem en komplet og løbende informationsudveksling med den anden part, også om omstruktureringsplanen samt beløb, intensitet af og formål med statsstøtte, der ydes på basis af denne artikels stk. 2 og 3.

5. Stabiliserings- og Associeringsrådet overvåger, at de krav, der er omhandlet i stk. 1 og 4, ovenfor indfries.

6. Hvis en af parterne skønner, at en given praksis fra den anden parts side er uforenelig med denne artikels bestemmelser, og at sådan praksis skader eller truer med at skade den første parts interesser eller dens indenlandske industri, kan den berørte part træffe passende foranstaltninger efter konsultationer med den anden part i Kontaktgruppen, jf. artikel 8, eller efter 30 arbejdsdage efter indbringelsen af sagen til sådanne konsultationer.

ARTIKEL 6

Bestemmelserne i artikel 19, 20 og 34 i aftalen finder anvendelse på handelen med stålprodukter mellem parterne.

ARTIKEL 7

1. Parterne anerkender behovet for en administrativ procedure for hurtig udveksling af oplysninger om tendenserne i handelsstrømmene, hvad angår handelen med stålprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for dermed at øge gennemsigtigheden og undgå en eventuel omlægning af handelen.

2. Parterne vedtager derfor at indføre en ordning med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter for indførsel i Fællesskabet af stålprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, at udveksle statistiske oplysninger om udførsel og tilsynsdokumenter og straks at afholde konsultationer, hvis der opstår problemer med ordningens funktion.

3. De nærmere bestemmelser om ordningen med dobbeltkontrol er anført i bilag I til denne protokol. Det undersøges med regelmæssige mellemrum, om der fortsat er behov for denne ordning. Stabiliserings- og Associeringsrådet kan senere træffe afgørelse om at ændre bilaget eller afskaffe ordningen med dobbeltkontrol.

ARTIKEL 8

Parterne vedtager, at et af de særlige organer, der nedsættes af Stabiliserings- og Associeringsrådet, skal være en kontaktgruppe for drøftelse af spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne protokol.


Bilag I

om indførelse af en ordning med dobbeltkontrol med udførslen
af visse stålprodukter fra
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
til De Europæiske Fællesskaber

ARTIKEL 1

1. Fra datoen for ikrafttrædelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, i det følgende benævnt henholdsvis »aftalen« og »Fællesskabet«, er indførsel i Fællesskabet af de produkter, der er anført i tillæg I, og som har oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, betinget af, at der forelægges et tilsynsdokument, der er i overensstemmelse med modellen i tillæg II, og som udstedes af myndighederne i Fællesskabet.

2. Tariferingen af de produkter, der er omfattet af denne protokol, er baseret på Fællesskabets told- og statistiknomenklatur, i det følgende benævnt den »kombinerede nomenklatur« eller »KN«. Oprindelsen af de produkter, der er omfattet af denne protokol, fastlægges i overensstemmelse med de regler, som er gældende i Fællesskabet.

3. Fællesskabets kompetente myndigheder forpligter sig til at underrette Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om enhver ændring i den kombinerede nomenklatur (KN) for så vidt angår produkter, som er omfattet af ordningen med dobbeltkontrol, inden datoen for sådanne ændringers ikrafttræden i Fællesskabet.

4. Indførsel i Fællesskabet af de jern- og stålprodukter, der er anført i tillæg I, og som har oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, er desuden betinget af, at de kompetente myndigheder i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien udsteder et eksportdokument. For at undgå problemer ved årets udgang forelægger importøren originaleksemplaret af eksportdokumentet senest den 31. marts i det år, der følger efter det år, i hvilket de i dokumentet omhandlede produkter afsendtes.

5. Der vil ikke blive krævet et eksportdokument for produkter, som allerede er afsendt inden datoen for aftalens ikrafttræden, forudsat at bestemmelsesstedet for sådanne produkter ikke er ændret fra et bestemmelsessted uden for Fællesskabet, og at de pågældende produkter, som under den tidligere tilsynsordning, der var gældende i 1996, kun kunne importeres ved forelæggelse af et tilsynsdokument, faktisk ledsages af et sådant dokument.

6. Produkterne anses for at være afsendt på det tidspunkt, hvor de indlades til udførsel i det pågældende transportmiddel.

7. Eksportdokumentet skal være i overensstemmelse med den model, der er vist i tillæg III. Det gælder for udførsel til hele Fællesskabets toldområde.

8. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien meddeler Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber navn og adresse på de relevante statslige myndigheder i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som er beføjet til at udstede og kontrollere eksportdokumenter, sammen med prøver på de stempler og underskrifter, de anvender. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien meddeler tillige Kommissionen alle ændringer i den forbindelse.

9. Visse tekniske bestemmelser om gennemførelsen af ordningen med dobbeltkontrol er anført i tillæg IV.

ARTIKEL 2

1. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien forpligter sig til at forsyne Fællesskabet med nøjagtige statistiske oplysninger om de eksportdokumenter, der udstedes af myndighederne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i medfør af artikel 1.

Disse oplysninger sendes til Fællesskabet ved udgangen af den måned, der følger efter den måned, statistikkerne vedrører.

2. Fællesskabet forpligter sig til at forsyne myndighederne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med nøjagtige statistiske oplysninger om de tilsynsdokumenter, der udstedes af medlemsstaterne for de produkter, der er angivet i tillæg I. Disse oplysninger sendes til myndighederne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien ved udgangen af den måned, der følger efter den måned, statistikkerne vedrører.

ARTIKEL 3

Om nødvendigt afholdes der på anmodning af en af parterne konsultationer om problemer, der måtte opstå i tilslutning til anvendelsen af denne ordning med dobbeltkontrol. Konsultationerne finder straks sted. Begge parter viser under konsultationer, der afholdes i medfør af denne artikel, samarbejdsvilje og beredvillighed til at bilægge deres indbyrdes uoverensstemmelser.

ARTIKEL 4

Alle meddelelser i henhold til denne afgørelse sendes:

hvad angår Fællesskabet, til Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (GD Trade E/2 og GD Enterprise C/2)

hvad angår Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, til landets mission ved De Europæiske Fællesskaber, udenrigsministeriet og økonomiministeriet.


Bilag Tillæg I til bilag I

LISTE OVER PRODUKTER, DER ER UNDERGIVET DOBBELTKONTROL

Hele KN-kode 7208

Hele KN-kode 7209

Hele KN-kode 7210

Hele KN-kode 7211

Hele KN-kode 7212

De resterende tekniske bilag vil blive føjet til senere og vil afspejle de i øjeblikket gældende tekniske bilag.

 

PROTOKOL 3
OM HANDEL MELLEM
DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN
OG FÆLLESSKABET
MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER

ARTIKEL 1

1. Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien anvender på et gensidigt grundlag de toldsatser, der er omhandlet i bilag I og bilag II, i samhandelen med forarbejdede landbrugsprodukter på de deri fastsatte betingelser, uanset om de er begrænset med kontingenter.

2. Stabiliserings- og Associeringsrådet træffer afgørelse om:

udvidelse af listen over de i denne protokol nævnte forarbejdede landbrugsprodukter

ændringer af de toldsatser, der er angivet i bilag I og II,

forhøjelse eller afskaffelse af toldkontingenter.

3. Stabiliserings- og Associeringsrådet kan erstatte de toldsatser, der er fastsat ved denne protokol, med en ordning baseret på de respektive markedspriser i Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for landbrugsprodukter, der faktisk medgår til fremstillingen af de forarbejdede landbrugsprodukter, der er omfattet af denne protokol. Det fastsætter en liste over de varer, som undergives sådanne priser, og en liste over basisprodukterne; det fastsætter med henblik herpå almindelige gennemførelsesbestemmelser.

ARTIKEL 2

De i henhold til artikel 1 anvendte toldsatser kan ved afgørelse truffet af Stabiliserings- og Associeringsrådet nedsættes:

når de anvendte toldsatser på basisprodukterne nedsættes i samhandelen mellem Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, eller

som svar på nedsættelser, der følger af gensidige indrømmelser i forbindelse med forarbejdede landbrugsprodukter.

Nedsættelserne i henhold til første led beregnes på basis af den del af tolden, der betegnes som landbrugselementet, som svarer til de landbrugsprodukter, der faktisk medgår ved fremstillingen af de pågældende forarbejdede landbrugsprodukter, og fratrækkes den told, disse produkter pålægges ved indførsel i uforandret stand.

ARTIKEL 3

Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien meddeler hinanden de administrative ordninger, der vedtages for varer omfattet af denne protokol. Disse ordninger skal sikre ligebehandling af alle berørte parter og være så enkle og smidige som muligt.


Bilag I

Gældende told ved indførsel i Fællesskabet af produkter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Toldsatsen er nul for indførsel i Fællesskabet af forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien som angivet nedenfor.

KN-kode

Varebeskrivelse

(1)

(2)

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

0403 10

- Yoghurt

 

- - Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

 

- - - I pulverform, granulat eller anden fast form, med indhold af mælkefedt på:

0403 10 51

- - - - 1,5 vægtprocent og derunder

0403 10 53

- - - - Over 1,5 vægtprocent, men højst 27 vægtprocent

0403 10 59

- - - - Over 27 vægtprocent

 

- - - I anden form, med indhold af mælkefedt på:

0403 10 91

- - - - 3 vægtprocent og derunder

0403 10 93

- - - - Over 3 vægtprocent, men højst 6 vægtprocent

0403 10 99

- - - - Over 6 vægtprocent

0403 90

- Andre varer:

 

- - Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

 

- - - I pulverform, granulat eller anden fast form, med indhold af mælkefedt på:

0403 90 71

- - - - 1,5 vægtprocent og derunder

0403 90 73

- - - - Over 1,5 vægtprocent, men højst 27 vægtprocent

0403 90 79

- - - - Over 27 vægtprocent

 

- - - I anden form, med indhold af mælkefedt på:

0403 90 91

- - - - 3 vægtprocent og derunder

0403 90 93

- - - - Over 3 vægtprocent, men højst 6 vægtprocent

0403 90 99

- - - - Over 6 vægtprocent

0405

Smør og andre mælkefedtstoffer; Smørbare mælkefedtprodukter:

0405 20

- Smørbare mælkefedtprodukter:

0405 20 10

- - Med et fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent

0405 20 30

- - Med et fedtindhold på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent

0509 00

Naturlige animalske vaskesvampe:

0509 00 90

- Andre varer

0710

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne:

0710 40 00

- Sukkermajs

0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverede opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring:

0711 90

- Andre grøntsager; blandinger af grøntsager:

 

- - Grøntsager

0711 90 30

- - - Sukkermajs

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

 

- Plantesafter og planteekstrakter:

1302 12 00

- - Af lakrids

1302 13 00

- - Af humle

1302 20

- Pectinstoffer, pectinater og pectater:

1302 20 10

- - I tørform

1302 20 90

- - I andre tilfælde

1505

Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin):

1505 10 00

- Uldfedt, rå

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede:

1516 20

- Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf:

1516 20 10

- - Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516

1517 10

- Margarine, undtagen flydende margarine:

1517 10 10

- - Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

1517 90

- Andre varer:

1517 90 10

- - Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

 

- - I andre tilfælde

1517 90 93

- - - Spiselige blandinger eller tilberedninger, af den art der anvendes til frigørelse af støbeforme

1518 00

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxiderede, dehydratiserede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vacuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet:

1518 00 10

- Linoxyn

 

- Blandinger af vegetabilsk olie, til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

 

- Andre varer:

1518 00 91

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxiderede, dehydratiserede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vacuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516

 

- - I andre tilfælde:

1518 00 95

- - - Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner heraf

1518 00 99

- - - I andre tilfælde

1521

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet:

1521 90

- Andre varer

 

- - Bivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet

1521 90 99

- - - I andre tilfælde

1522 00

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalske og vegetabilske stoffer

1522 00 10

- Degras

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel:

1702 50 00

- Kemisk ren fructose

1702 90

- Andre varer, herunder invertsukker:

1702 90 10

- - Kemisk ren maltose

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade):

1704 10

- Tyggegummi, også overtrukket med sukker:

 

- - Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på under 60 vægtptocent:

1704 10 11

- - - I strimler

1704 10 19

- - - I andre tilfælde

 

- - Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på 60 vægtptocent og derover:

1704 10 91

- - - I strimler

1704 10 99

- - - I andre tilfælde

1704 90

- Andre varer:

1704 90 10

- - Lakridssaft, der indeholder over 10 vægtprocent saccharose, uden tilsætning af andre stoffer

1704 90 30

- - Hvid chokolade

 

- - I andre tilfælde:

1704 90 51

- - - - Råmasse, herunder marcipan, i pakninger af nettovægt 1 kg og derover

1704 90 55

- - - Halspastiller og hostebolsjer

1704 90 61

- - - Dragévarer

 

- - - Andre varer:

1704 90 65

- - - - Vin- og frugtgummi, gelévarer samt frugtpasta i form af sukkervarer

1704 90 71

- - - - Bolsjer o.lign., også fyldte

1704 90 75

- - - - Karameller

 

- - - - Andre varer

1704 90 81

- - - - - Fremstillet ved presning eller støbning

1704 90 99

- - - - - I andre tilfælde

1803

Kakaomasse, også affedtet:

1803 10 00

- Ikke affedtet

1803 20 00

- Helt eller delvis affedtet

1804 00 00

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

1805 00 00

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao:

1806 10

Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler:

1806 10 15

- - Uden indhold af saccharose eller med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på under 5 vægtprocent

1806 10 20

- - Med indhold af saccharose eller med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på 5 vægtprocent og derover, men under 65 vægtprocent

1806 10 30

- - Med indhold af saccharose eller med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på 65 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent

1806 10 90

- - Med indhold af saccharose eller med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på 80 vægtprocent og derover

1806 20

- Andre tilberedte varer, i blokke, plader eller barrer af vægt over 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt over 2 kg:

1806 20 10

- - Med indhold af kakaosmør på 31 vægtprocent og derover eller med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på 31 vægtprocent og derover

1806 20 30

- - Med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på 25 vægtprocent og derover, men ikke under 31 vægtprocent

 

- - I andre tilfælde:

1806 20 50

- - - Med indhold af kakaosmør på 18 vægtprocent og derover

1806 20 70

- - - »Chocolate milk crumb«

1806 20 80

- - - »Chokoladeglasur«

1806 20 95

- - - Andre varer

 

- Andre varer, i blokke, plader og stænger:

1806 31 00

- - Med fyld

1806 32

- - Uden fyld

1806 32 10

- - - Med tilsætning af korn, frugt eller nødder

1806 32 90

- - - I andre tilfælde

1806 90

- Andre varer:

 

- - Chokolade og chokoladevarer:

 

- - - - Chokolader, også med fyld:

1806 90 11

- - - - Med indhold af alkohol

1806 90 19

- - - - I andre tilfælde

 

- - - Andre varer:

1806 90 31

- - - - Med fyld

1806 90 39

- - - - Uden fyld

1806 90 50

- - Sukkervarer og erstatninger herfor, fremstillet på basis af andre sødemidler end sukker, med indhold af kakao

1806 90 60

- - Smørepålæg med indhold af kakao

1806 90 70

- - Pulvere med indhold af kakao, til fremstilling af drikkevarer

1806 90 90

- - I andre tilfælde

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet:

1901 10 00

- Tilberedte næringsmidler til børn, i detailsalgspakninger

1901 20 00

- Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos. 1905

1901 90

- Andre varer:

 

- - Maltekstrakt:

1901 90 11

- - - Med indhold af tørstof på 90 vægtprocent og derover

1901 90 19

- - - I andre tilfælde

 

- - Andre varer:

1901 90 91

- - - Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, med indhold af saccharose (herunder invertsukker) på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent, eller af stivelse, på under 5 vægtprocent, bortset fra tilberedte næringsmidler i pulverform fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404

1901 90 99

- - - I andre tilfælde

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; couscous, også tilberedt:

 

- Ikke kogte pastaprodukter, ikke fyldte eller på anden måde tilberedt:

1902 11 00

- - Med indhold af æg

1902 19

- - I andre tilfælde

1902 19 10

- - - Uden indhold af mel af blød hvede

1902 19 90

- - - I andre tilfælde

1902 20

- Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt:

 

- - I andre tilfælde

1902 20 91

- - - Kogte

1902 20 99

- - - I andre tilfælde

1902 30

- Andre pastaprodukter

1902 30 10

- - Tørrede

1902 30 90

- - I andre tilfælde

1902 40

- Couscous:

1902 40 10

- - Ikke tilberedt

1902 40 90

- - I andre tilfælde

1903 00 00

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel o.lign.

1904

Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet:

1904 10

- Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter:

1904 10 10

- - Varer af majs

1904 10 30

- - Varer af ris

1904 10 90

- - Andre varer:

1904 20

- Tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede flager af korn eller af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn:

1904 20 10

- - Blandinger af »Muesli-typer« baseret på ikke-ristede kornflager

 

- - Andre varer

1904 20 91

- - - Varer af majs

1904 20 95

- - - Varer af ris

1904 20 99

- - - Andre varer

1904 90

- Andre varer:

1904 90 10

- - Ris

1904 90 90

- - Andre varer

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse:

1905 10 00

- Knækbrød

1905 20

- Honningkager og lignende

1905 20 10

- - Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på under 30 vægtptocent:

1905 20 30

- - Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på 30 vægtptocent og derover

1905 20 90

- - Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på under 50 vægtptocent og derover

1905 30

- Søde kiks, biscuits og småkager; vafler:

 

- Helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao:

1905 30 11

- - - I pakninger af nettovægt 85g og derunder

1905 30 19

- - - I andre tilfælde

 

- - I andre tilfælde

 

- - - Søde kiks, biscuits og småkager:

1905 30 30

- - - - Med indhold af kakaosmør på 8 vægtprocent og derover

 

- - - I andre tilfælde :

1905 30 51

- - - Dobbeltkiks og biscuits med mellemlag

1905 30 59

- - - - - Andre varer

 

- - - Vafler:

1905 30 91

- - - - Saltede, også med fyld

1905 30 99

- - - - I andre tilfælde

1905 40

- Tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer:

1905 40 10

- - Tvebakker og kryddere

1905 40 90

- - Andre varer

1905 90

- Andre varer:

1905 90 10

- - Usyret brød (»Matze«)

1905 90 20

- - Kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

 

- - Andre varer

1905 90 30

- - - Brød, uden tilsætning af honning, æg, ost eller frugt, og med et indhold i tør tilstand på ikke over 5 vægtprocent sukker og ikke over 5 vægtprocent fedt

1905 90 40

- - - Vafler med et vandindhold

 

på over 10 vægtprocent

1905 90 45

- - -Kiks, biscuits og småkager

1905 90 55

- - - Ekstruderede eller ekspanderede varer, krydrede eller saltede

 

- - - Andre varer:

1905 90 60

- - - - Med tilsætning af sødemidler

1905 90 90

- - - - I andre tilfælde

2001

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre:

2001 90

- Andre varer:

2001 90 30

- - Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

- - Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover

2001 90 60

- - Palmehjerter

2004

Andre grøntsager, tilberedt på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

2004 10

- Kartofler:

 

- - Andre varer

2004 10 91

- - - I form af mel, gryn eller flager

2004 90

- Andre grøntsager og blandinger

 

af grøntsager:

2004 90 10

- - Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2005

Andre grøntsager, tilberedt på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

2005 20

- Kartofler:

2005 20 10

- - I form af mel, gryn eller flager

2005 80 00

- Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2008

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet:

 

- Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede:

2008 11

- - Jordnødder

2008 11 10

- - -Jordnøddesmør

 

- Andre varer, også blandinger af varer henhørende under pos. 2008 19:

2008 91 00

- - Palmehjerter

2008 99

- - I andre tilfælde

 

- - - Ikke tilsat alkohol:

 

- - - - Ikke tilsat sukker:

2008 99 85

- - - - - Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

- - - - - Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf:

 

- Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe:

2101 11

- - Ekstrakter, essenser og koncentrater:

2101 11 11

- - - Med indhold af tørstof hidrørende fra kaffe på 95 vægtprocent og derover

2101 11 19

- - - I andre tilfælde

2101 12

- - Varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser og koncentrater eller på basis af kaffe:

2101 12 92

- - - Varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater af kaffe:

2101 12 98

- - - Andre varer

2101 20

- Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af te eller maté:

2101 20 20

- - Ekstrakter, essenser og koncentrater:

 

- - Tilberedte varer

2101 20 92

- - - På basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af te eller maté

2101 20 98

- - - I andre tilfælde

2101 30

- Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf:

 

- - Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger:

2101 30 11

- - - Brændt cikorie

2101 30 19

- - - Andre varer

 

- - Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger:

2101 30 91

- - - Af brændt cikorie

2101 30 99

- - - Andre varer

2102

Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen vacciner henhørende under pos. 3002); tilberedte bagepulvere:

2102 10

- Levende gær:

2102 10 10

- - Kulturgær

 

- - Bagegær:

2102 10 31

- - - Tørgær

2102 10 39

- - - Andre varer

2102 10 90

- - Andre varer

2102 20

- Inaktiv gær; andre inaktive encellede mikroorganismer:

 

- - Inaktiv gær:

2102 20 11

- - - I form af tabletter, terninger o.lign. eller i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2102 20 19

- - - I andre tilfælde

2102 30 00

- Tilberedte bagepulvere

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

2103 10 00

- Sojasauce

2103 20 00

- Tomatketchup og andre tomatsaucer

2103 30

- Sennepsmel og tilberedt sennep:

2103 30 90

- -Tilberedt sennep

2103 90

- - Andre varer

2103 90 90

- - Andre varer

2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler:

2104 10

- Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf:

2104 10 10

- - Tørrede

2104 10 90

- - I andre tilfælde

2104 20 00

-Homogeniserede sammensatte næringsmidler

2105 00

Konsumis, også med indhold af kakao:

2105 00 10

- Varer, der ikke indeholder mælkefedt eller indeholder under 3 vægtprocent mælkefedt

 

- Varer med indhold af mælkefedt på:

2105 00 91

- - 3 vægtprocent og derover, men under 7 vægtprocent

2105 00 99

- - 7 vægtprocent og derover

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

2106 10

- Proteinkoncentrater og texturerede proteinstoffer:

2106 10 20

- - Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

2106 10 80

- - I andre tilfælde

2106 90

- Andre varer:

2106 90 10

- - Ostefondue

2106 90 20

- - Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på basis af lugtstoffer), af den art, der anvendes til fremstilling af drikkevarer

 

- - Andre varer

2106 90 92

- - - Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

2106 90 98

- - - I andre tilfælde

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009:

2202 10 00

- Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret

2202 90

- Andre varer:

2202 90 10

- - Uden indhold af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 eller fedt af varer henhørende under pos. 0401 til 0404

 

- - Andre varer, med indhold af fedt af varer henhørende under KN-kode 0401 til 0404:

2202 90 91

- - - Under 0,2 vægtprocent

2202 90 95

- - - 0,2 vægtprocent og derover, men under 2 vægtprocent

2202 90 99

- - - 2 vægtprocent og derover

2203 00

Øl:

 

- I beholdere med indhold af 10 liter eller derunder:

2203 00 01

- - I flasker

2203 00 09

- - I andre tilfælde

2203 00 10

- I beholdere med indhold over 10 liter

2205

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer:

2205 10

- I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder:

2205 10 10

- -Med et virkeligt alkoholindhold på 18% vol eller derunder

2205 10 90

- -Med et virkeligt alkoholindhold på over 18% vol

2205 90

- I andre tilfælde:

2205 90 10

- -Med et virkeligt alkoholindhold på 18% vol eller derunder

2205 90 90

- -Med et virkeligt alkoholindhold på over 18% vol

2207

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80% vol eller derover; thanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet:

2207 10 00

- Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80% vol og derover

2207 20 00

- Ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80% vol; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer:

2208 40

- Rom og tafia:

 

- - I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder:

2208 40 11

- - - Rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på 225 g eller derover pr. hl ren alkohol (med 10% tolerance)

 

- - - Andre varer:

2208 40 31

- - - Med en værdi pr. liter ren alkohol på over 2 EUR

2208 40 39

- - - I andre tilfælde

 

- - I beholdere med indhold over 2 liter

2208 40 51

- - - Rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på 225 g eller derover pr. hl ren alkohol (med 10% tolerance)

 

- - - Andre varer:

2208 40 91

- - - Med en værdi pr. liter ren alkohol på over 2 EUR

2208 40 99

- - - I andre tilfælde

2208 90

- Andre varer:

 

- - Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80% vol, i beholdere med indhold af:

2208 90 91

- - 2 liter eller derunder

2208 90 99

- - - Over 2 liter

2402

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning:

2402 10 00

- Cigarer, cerutter og cigarillos, med indhold af tobak

2402 20

- Cigaretter, med indhold af tobak:

2402 20 10

- - Med indhold af kryddernellike

2402 20 90

- - Andre varer

2402 90 00

- Andre varer

2403

Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak:

2403 10

- Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet:

2403 10 10

- - I pakninger af nettovægt 500 g og derunder

2403 10 90

- - I andre tilfælde

 

- Andre varer

2403 91 00

- - Homogeniseret eller rekonstitueret tobak

2403 99

- - Andre varer:

2403 99 10

- - - Skrå og snus

2403 99 90

- - - Andre varer

2905

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf:

 

- Andre polyvalente alkoholer:

2905 43 00

- - Mannitol

2905 44

- - D-glucitol (sorbitol):

 

- - - I vandig opløsning:

2905 44 11

- - - - Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol

2905 44 19

- - - - I andre tilfælde

 

- - - I andre tilfælde

2905 44 91

- - - - Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol

2905 44 99

- - - - I andre tilfælde

2905 45 00

- - Glycerol

3301

Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i flydende eller fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier:

3301 90

- Andre varer

3301 90 21

- - - Ekstraherende oleoresiner af lakrids og humle

3302

Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer:

3302 10

- Af den art der anvendes i næringsmiddel- eller drikkevarerindustrien:

 

- - Af den art der anvendes i drikkevarerindustrien:

 

- - - Tilberedninger indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik:

3302 10 10

- - - -Med et virkeligt alkoholindhold på over 0,5% vol

 

- - - - I andre tilfælde :

3302 10 21

- - - - - Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

3302 10 29

- - - - - Andre varer

3501

Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim:

3501 10

- Casein:

3501 10 50

- - Til anden industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler og foderstoffer

3501 10 90

- - I andre tilfælde

3501 90

- - Andre varer

3501 90 90

- - Andre varer

3505

Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse:

3505 10

- Dextrin og anden modificeret stivelse:

3505 10 10

- - Dextrin

 

- - Anden modificeret stivelse:

3505 10 90

- - - Andre varer

3505 20

- Lim:

3505 20 10

- - Med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse på under 25 vægtprocent

3505 20 30

- - Med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse på 25 vægtprocent og derover, men under 55 vægtprocent

3505 20 50

- - Med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse på 55 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent

3505 20 90

- - Med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse på 80 vægtprocent og derover

3809

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet:

3809 10

- På basis af stivelse eller stivelsesprodukter:

3809 10 10

- - Med indhold af disse produkter på under 55 vægtprocent

3809 10 30

- - Med indhold af disse produkter på 55 vægtprocent og derover, men under 70 vægtprocent

3809 10 50

- - Med indhold af disse produkter på 70 vægtprocent og derover, men under 83 vægtprocent

3809 10 90

- - Med indhold af disse produkter på 83 vægtprocent og derover

3823

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer

 

- Industrielle monocarboxylfedtsyrer, fedtsyrer, sure olier fra raffinering

3823 11 00

- - Stearinsyre

3823 12 00

- - Oliesyre

3823 13 00

- - Talloliefedtsyrer

3823 19

- - Andre varer

3823 19 10

- - - Destillerede fedtsyrer

3823 19 30

- - - Fedtsyredestillat

3823 19 90

- - - - Andre varer:

3823 70 00

- Industrielle fedtalkoholer

3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; produkter og restprodukter fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet; restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet

3824 60

- Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44:

 

- - I vandig opløsning:

3824 60 11

- - - Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol

3824 60 19

- - - I andre tilfælde

 

- - I andre tilfælde

3824 60 91

- - - Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol

3824 60 99

- - - I andre tilfælde


Bilag II

Gældende told ved indførsel i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
af produkter med oprindelse i Fællesskabet

Kn-kode

Varebeskrivelse

Toldsats (%)

   

2001

2002

2003 og derefter

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0501 00 00

Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet; affald af menneskehår

0

0

0

0502

Svine- og vildsvinebørster; grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder; affald af sådanne børster eller hår

0

0

0

0503 00 00

Hestehår og affald deraf, også i lag med eller uden støttemateriale

0

0

0

0505

Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele af fjer

0

0

0

0506

Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald af ben og hornkerner

0

0

0

0507

Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, klør og næb, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

0

0

0

0508 00 00

Koraller og lignende varer, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke yderligere behandlede; skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

0

0

0

0509 00

Naturlige animalske vaskesvampe

0

0

0

0510 00 00

Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde konserverede:

0

0

0

1212

Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer og sukkerrør, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede; frugtsten og -kerne samt andre vegetabilske produkter (herunder ikke-brændte cikorierødder af arten Cichorium intybus sativum), af den art, der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet:

     

1212 20 00

- Tang og andre alger

0

0

0

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

     
 

- Plantesafter og planteekstrakter:

     

1302 12 00

- - Af lakrids

0

0

0

1302 13 00

- - Af humle

0

0

0

1302 14 00

- - Af pyrethrum eller planterødder indeholdende rotenon

0

0

0

1302 19

- - Andre varer

     

1302 19 30

- - - Sammensatte planteekstrakter til fremstilling af drikkevarer eller næringsmidler

0

0

0

 

- - - Andre varer

     

1302 19 91

- - - - Til terapeutiske eller profylaktisk brug

0

0

0

1302 20

- Pectinstoffer, pectinater og pectater

0

0

0

 

- Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

     

1302 31 00

- - Agar-agar

0

0

0

1302 32

- - Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af johannesbrød, af frø af johannesbrød eller af guarfrø

     

1302 32 10

- - - Af johannesbrød eller frø af johannesbrød

0

0

0

1401

Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder (f.eks. bambus, spanskrør, rør, siv, vidjer, raffiabast, renset, bleget eller farvet halm samt lindebark)

0

0

0

1402

Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes som stoppematerialer (f.eks. kapok, vegetabilsk krølhår og bændeltang), også i lag med eller uden støttematerialer

0

0

0

1403

Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes til børstenbinderarbejder (f.eks. sorghum, piassava og istle), også i bundter eller i strenge

0

0

0

1404

Vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet:

0

0

0

1404 10 00

- Vegetabilske råmaterialer, af den art der hovedsagelig anvendes til farvning eller garvning

     

1404 90 00

- Andre varer

     

1505

Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin)

0

0

0

1506 00 00

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

0

0

0

1515

Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

     

1515 60

Jojobaolie og fraktioner deraf

0

0

0

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede:

     

1516 20

- Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf:

     

1516 20 10

- - Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)

0

0

0

1518 00

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxiderede, dehydratiserede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet

0

0

0

1520 00 00

Rå glycerol; lycerolvand og glycerollud

0

0

0

1521

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet

0

0

0

1522 00

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalske og vegetabilske stoffer

     

1522 00 10

- Degras

0

0

0

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel:

     

1702 50 00

- Kemisk ren fructose

0

0

0

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade):

     

1704 10

- Tyggegummi, også overtrukket med sukker

(80% af MFN)

(65% af MFN)

(50% af MFN)

1704 90

- Andre varer

(80% af MFN)

(65% af MFN)

(50% af MFN)

1803

Kakaomasse, også affedtet

0

0

0

1804 00 00

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

0

0

0

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao

(80% af MFN)

(65% af MFN)

(50% af MFN)

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet:

     

1901 10 00

- Tilberedte næringsmidler til børn, i detailsalgspakninger

0

0

0

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni, undtagen pastaprodukter henhørende under KN-kode 1902 20 10 og 1902 20 30; couscous, også tilberedt

80% af MFN

65% af MFN

50% af MFN

1903 00 00

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel o.lign.

0

0

0

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler til lægemidler, segloblater samt lignende varer af mel eller stivelse

80% af MFN

65% af MFN

50% af MFN

2105 00

Konsumis, også med indhold af kakao

80% af MFN

65% af MFN

50% af MFN

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

     

2106 10

- Proteinkoncentrater og texturerede proteinstoffer

0

0

0

2106 90

- Andre varer:

     

2106 90 10

- - Ostefondue

80% af MFN

65% af MFN

50% af MFN

2106 90 20

- - Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på basis af lugtstoffer), af den art, der anvendes til fremstilling af drikkevarer

80% af MFN

65% af MFN

50% af MFN

 

- - I andre tilfælde:

     

2106 90 92

- - - Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

80% af MFN

65% af MFN

50% af MFN

2106 90 98

- - - I andre tilfælde

80% af MFN

65% af MFN

50% af MFN

2201

Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret; is og sne

80% af MFN

65% af MFN

50% af MFN

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009

80% af MFN

65% af MFN

50% af MFN

2203 00

Øl

90% af MFN

80% af MFN

70% af MFN

2402

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

90% af MFN

80% af MFN

70% af MFN

2905

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf:

     
 

- Andre polyvalente alkoholer:

     

2905 43 00

- - Mannitol

0

0

0

2905 44

- - D-glucitol (sorbitol)

0

0

0

2905 45 00

- - Glycerol

0

0

0

3301

Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i flydende eller fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier:

     

3301 90

- Andre varer

     

3301 90 21

- - - Ekstraherende oleoresiner af lakrids og humle

0

0

0

3301 90 29

- - Ekstraherede oleoresiner af pyrethrum eller planterødder indeholdende rotenon; sammensatte planteekstrakter til fremstilling af drikkevarer eller næringsmidler

0

0

0

 

- - - Andre varer:

     

3301 90 31

- - - - Til terapeutiske eller profylaktisk brug

0

0

0

3302

Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer:

     

3302 10

- Af den art der anvendes i næringsmiddel- eller drikkevarerindustrien:

     
 

- - Af den art der anvendes i drikkevarerindustrien:

     
 

- - - Tilberedninger indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik:

     

3302 10 10

- - - -Med et virkeligt alkoholindhold på over 0,5% vol

0

0

0

 

- - - - I andre tilfælde :

     

3302 10 21

- - - - - Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

0

0

0

3302 10 29

- - - - - I andre tilfælde

0

0

0

3501

Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim:

     

3501 10

- Casein

0

0

0

3501 90

- - Andre varer:

     

3501 90 90

- - Andre varer

0

0

0

3505

Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse:

     

3505 10

- Dextrin og anden modificeret stivelse:

     

3505 10 10

- - Dextrin

0

0

0

 

- - Anden modificeret stivelse:

     

3505 10 90

- - - Andre varer

0

0

0

3505 20

- Lim

0

0

0

3809

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet:

     

3809 10

- På basis af stivelse eller stivelsesprodukter

0

0

0

3823

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer

0

0

0

3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; produkter og restprodukter fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet; restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet

     

3824 60

- Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44

0

0

0

1) Som defineret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens toldtariflov af 31. juli 1996 (statstidende 38/96).

 

PROTOKOL 4
OM DEFINITION AF BEGREBET
»PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«
OG METODERNE FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

INDHOLD

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

Artikel 2

Generelle krav

Artikel 3

Kumulation i Det Europæiske Fællesskab

Artikel 4

Kumulation i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Artikel 5

Fuldt ud fremstillede produkter

Artikel 6

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

Artikel 7

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

Artikel 8

Kvalificerende enhed

Artikel 9

Tilbehør, reservedele og værktøj

Artikel 10

Varer i sæt

Artikel 11

Neutrale elementer

KAPITEL III

TERRITORIALKRAV

Artikel 12

Territorialitetsprincip

Artikel 13

Direkte transport

Artikel 14

Udstillinger

AFSNIT IV

GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE

Artikel 15

Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

AFSNIT V

BEVIS FOR OPRINDELSE

Artikel 16

Generelle krav

Artikel 17

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

Artikel 18

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

Artikel 19

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

Artikel 20

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis

Artikel 21

Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring

Artikel 22

Godkendt eksportør

Artikel 23

Gyldigheden af beviset for oprindelse

Artikel 24

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Artikel 25

Indførsel i form af delforsendelser

Artikel 26

Undtagelser fra bevis for oprindelse

Artikel 27

Støttedokumenter

Artikel 28

Opbevaring af beviser for oprindelse og støttedokumenter

Artikel 29

Uoverensstemmelse og formelle fejl

Artikel 30

Beløb udtrykt i euro

AFSNIT VI

ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 31

Gensidig bistand

Artikel 32

Kontrol af beviser for oprindelse

Artikel 33

Bilæggelse af tvister

Artikel 34

Sanktioner

Artikel 35

Frizoner

AFSNIT VII

CEUTA OG MELILLA

Artikel 36

Anvendelse af protokollen

Artikel 37

Særlige betingelser

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 38

Ændringer til protokollen

 

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ARTIKEL 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »fremstilling«, alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b) »materialer«, alle former for bestanddele, råmaterialer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af et produkt

c) »produkt«, det produkt, der fremstilles, også når det senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces

d) »varer«, både materialer og produkter

e) »toldværdi«, den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (WTO-aftalen om toldværdiansættelse)

f) »prisen ab fabrik«, den pris, der betales for produktet ab fabrik til den producent i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der tilbagebetales eller kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt udføres

g) »materialernes værdi«, toldværdien på indførselstidspunktet for de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

h) »værdien af materialer med oprindelsesstatus«, toldværdien af disse materialer som defineret i litra g) anvendt med de fornødne ændringer

i) »kapitler« og »positioner«, de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt »det harmoniserede system« eller »HS«

k) »tariferet«, et produkts eller materiales tarifering under en bestemt position

l) »sending«, produkter, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et gennemgående transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en samlet faktura

m) »territorier«, også søterritorier.

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

ARTIKEL 2

Generelle krav

1. Med henblik på anvendelsen af denne aftale anses følgende produkter som produkter med oprindelse i Fællesskabet :

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning

b) produkter, der er fremstillet i Fællesskabet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning.

2. Med henblik på anvendelsen af denne aftale anses følgende produkter som produkter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning

b) produkter, der er fremstillet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning.

ARTIKEL 3

Bilateral kumulation i Det Europæiske Fællesskab

Materialer med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien anses som materialer med oprindelse i Fællesskabet, når de indgår i et produkt, der fremstilles dér. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1.

ARTIKEL 4

Bilateral kumulation i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Materialer med oprindelse i Fællesskabet anses som materialer med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, når de indgår i et produkt, der fremstilles dér. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1.

ARTIKEL 5

Fuldt ud fremstillede produkter

1. Som produkter, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, anses følgende:

a) mineralske produkter, som er udvundet af deres jord eller havbund

b) vegetabilske produkter, der er høstet dér

c) levende dyr, som er født og opdrættet dér

d) produkter fra levende dyr, som er opdrættet dér

e) produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér

f) produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af deres fartøjer uden for Fællesskabets eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien søterritorier

g) produkter, som er fremstillet på deres fabriksskibe udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte produkter

h) brugte genstande, som indsamles dér og kun anvendes til genindvinding af råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun kan anvendes til vulkanisering eller som spildprodukt

i) affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves dér

j) produkter, som er udvundet af havbunden eller -undergrunden beliggende uden for deres søterritorier, for så vidt de har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller -undergrund

k) varer, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a) til j) nævnte produkter.

2. Udtrykket »deres fartøjer« og »deres fabriksskibe« i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun fartøjer og fabriksskibe:

a) som er registreret eller anmeldt i en EF-medlemsstat eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

b) som sejler under en EF-medlemsstats eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens flag

c) som mindst for 50%'s vedkommende ejes af statsborgere i EF-medlemsstaterne eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en af disse stater, hvis administrerende direktør eller direktører, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i EF-medlemsstaterne eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører disse stater eller offentlige organer eller statsborgere i disse stater

d) hvis kaptajn og officerer er statsborgere i EF-medlemsstaterne eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og

e) hvis besætning er sammensat således, at mindst 75% er statsborgere i EF-medlemsstaterne eller i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

ARTIKEL 6

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

1. Ved anvendelsen af artikel 2 anses produkter, som ikke er fuldt ud fremstillet, for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når betingelserne på listen i bilag II er opfyldt.

Ovennævnte betingelser angiver for alle produkter, der er omfattet af aftalen, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis et produkt, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser er opfyldt, anvendes til fremstilling af et andet produkt, gælder de betingelser, som er angivet for det produkt, i hvilket det indarbejdes, ikke for det, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er anvendt ved fremstillingen af det.

2. Uanset stk. 1 må der dog anvendes materialer uden oprindelsesstatus, som efter betingelserne i listen ikke bør anvendes ved fremstillingen af et produkt, forudsat at:

a) deres samlede værdi ikke overstiger 10% af det færdige produkts pris ab fabrik

b) ingen af de i listen anførte procentdele for maksimumsværdier af materialer uden oprindelsesstatus overstiges ved anvendelse af dette stykke.

Dette stykke finder ikke anvendelse på produkter henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system.

3. Stk. 1 og 2 finder anvendelse under hensyntagen til artikel 7.

ARTIKEL 7

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

1. Med forbehold af stk. 2 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstrækkelige til at give produkterne oprindelsesstatus, uanset om betingelserne i artikel 6 er opfyldt eller ej:

a) behandlinger, som har til formål at sikre, at produkternes tilstand ikke forringes under transport og oplagring

b) adskillelse og samling af kolli

c) vask, rensning, fjernelse af støv, oxidering, olie, maling eller anden belægning

d) strygning eller presning af tekstiler

e) enkel bemaling eller polering

f) afskalning, hel eller delvis blegning, polering eller glasering af korn og ris

g) farvning af sukker eller tildannelse af styksukker

h) skrælning, udstening og afskalning af frugt, nødder og grøntsager

i) skærpning, enkel slibning eller enkel tilskæring

j) sigtning, sortering, klassificering, sortering, sammenstilling (herunder samling i sæt)

k) enkel aftapning på flasker, dåser, flakoner, enkel anbringelse i sække, etuier, æsker, på bræt, plader eller bakker m.v. samt alle andre enkle emballeringsarbejder

l) anbringelse af mærker, etiketter og andre lignende kendetegn på selve produkterne eller deres emballage

m) enkel blanding af produkter, også af forskellige arter

n) enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt eller adskillelse af produkter i dele

o) kombination af to eller flere af de i litra a) til n) nævnte arbejdsprocesser

p) slagtning af dyr.

2. Alle bearbejdninger eller forarbejdninger, der udføres enten i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på et givet produkt, skal tages i betragtning samlet, når det skal bestemmes, om den bearbejdning eller forarbejdning, som det pågældende produkt har undergået, skal anses som utilstrækkelig i henhold til stk. 1.

ARTIKEL 8

Kvalificerende enhed

1. Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er det produkt, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger:

a) at når et produkt, der består af en gruppe eller samling af genstande, i henhold til det harmoniserede system tariferes under én og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b) at når en sending består af et antal identiske produkter, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hvert produkt for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2. Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i produktet ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

ARTIKEL 9

Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner, apparater eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i produktets pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner, apparater eller køretøjer.

ARTIKEL 10

Varer i sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som produkter med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af produkter med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af de produkter, der ikke har oprindelsesstatus, ikke overstiger 15% af sættets pris ab fabrik.

ARTIKEL 11

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om et produkt har oprindelsesstatus, er det ikke nødvendigt at undersøge, om følgende, som må anvendes ved dets fremstilling, har oprindelsesstatus:

a) energi og brændsel

b) anlæg og udstyr

c) maskiner og værktøj

d) varer, som ikke indgår og ikke er bestemt til at indgå i det pågældende produkts endelige sammensætning.

KAPITEL III

TERRITORIALKRAV

ARTIKEL 12

Territorialitetsprincip

1. Betingelserne i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal til enhver tid være opfyldt i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

2. Såfremt produkter med oprindelsesstatus, der er udført fra Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til et andet land, returneres hertil, anses de som produkter uden oprindelsesstatus, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at de genindførte varer er de samme varer som dem, der blev udført, og

b) at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land eller blev udført.

ARTIKEL 13

Direkte transport

1. Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til aftalen, gælder kun for produkter, der opfylder betingelserne i denne protokol, og som transporteres direkte mellem Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Dog kan produkter, som udgør en samlet sending, transporteres gennem andre territorier, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring i disse territorier, såfremt produkterne er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn i transit- eller oplagringslandet og dér ikke har undergået anden behandling end losning og ladning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem andre territorier end Fællesskabets eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens territorier.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for toldmyndighederne i indførselslandet fremlægges:

a) enten et gennemgående transportdokument, som dækker passagen fra udførselslandet gennem transitlandet eller

b) en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i) en nøjagtig beskrivelse af produkterne,

ii) datoen for produkternes losning og ladning, og hvis det er relevant, angivelse af de anvendte fartøjers navne eller af de andre anvendte transportmidler, og

iii) dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke produkterne har henligget i transitlandet, eller

c) i mangel heraf enhver anden dokumentation.

ARTIKEL 14

Udstillinger

1. Produkter med oprindelsesstatus, der afsendes til en udstilling i et andet land, og som efter udstillingen sælges til indførsel i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, opnår ved indførslen de fordele, som følger af aftalens bestemmelser, forudsat at det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at en eksportør har afsendt disse produkter fra Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem dér

b) at denne eksportør har solgt produkterne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

c) at produkterne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen, og

d) at produkterne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2. Der skal udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i henhold til bestemmelserne i afsnit V, og dette bevis skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet.

3. Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke produkterne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske produkter.

AFSNIT IV

GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE

ARTIKEL 15

Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

1. For materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, for hvilke der udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i overensstemmelse med afsnit V, må der ikke indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for told af nogen art i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

2. Det i stk. 1 omhandlede forbud gælder for alle ordninger med delvis eller fuldstændig godtgørelse af tilbagebetaling af eller fritagelse for told eller afgifter med tilsvarende virkning, der finder anvendelse i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på materialer, der anvendes ved fremstilling, og på de i stk. 1, litra b), omhandlede produkter, når sådan godtgørelse, tilbagebetaling eller fritagelse udtrykkeligt eller i praksis finder anvendelse, når produkter, som er fremstillet af de nævnte materialer, udføres, og ikke når de forbliver dér til indenlandsk forbrug.

3. Eksportøren af produkter, der er omfattet af et oprindelsesbevis, skal på begæring af toldmyndighederne til enhver tid kunne fremlægge relevant dokumentation for, at der ikke er opnået godtgørelse for materialer uden oprindelsesstatus, som er anvendt ved fremstillingen af det pågældende produkt, og at al told og alle afgifter med tilsvarende virkning, der pålægges sådanne materialer, faktisk er blevet betalt.

4. Stk. 1, 2 og 3 gælder også for emballager i den i artikel 8, stk. 2, fastlagte betydning, for tilbehør, reservedele og værktøj i den i artikel 9 fastlagte betydning og for varer i sæt i den i artikel 10 fastlagte betydning, når sådanne produkter ikke har oprindelsesstatus.

5. Bestemmelserne i stk. 1 til 4 finder kun anvendelse på materialer af den art, som aftalen gælder for. Desuden er de ikke til hinder for anvendelsen af en eksportrestitutionsordning, der gælder for udførsel af landbrugsprodukter i henhold til aftalens bestemmelser.

6. Uanset stk. 1 kan Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien dog anvende ordninger for godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter med tilsvarende virkning for materialer, der anvendes til fremstilling af produkter med oprindelsesstatus, forudsat:

a) at der for produkter henhørende under kapitel 25 til 49 og 64 til 97 i det harmoniserede system tilbageholdes 5% told eller derunder, når der gælder lavere satser i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

b) at der for produkter henhørende under kapitel 50 til 63 i det harmoniserede system tilbageholdes 10% told eller derunder, når der gælder lavere satser i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

Bestemmelserne i denne artikel finder anvendelse fra den 1. januar 2003 og kan efter fælles aftale tages op til ny behandling.

AFSNIT V

BEVIS FOR OPRINDELSE

ARTIKEL 16

Generelle krav

1. Produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet er ved indførsel i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og produkter med oprindelsesstatus i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er ved indførsel i Fællesskabet omfattet af de fordele, der er fastsat i aftalen, såfremt der forelægges enten:

a) et varecertifikat EUR.1, hvortil modellen findes i bilag III, eller

b) i de i artikel 21, stk. 1, fastsatte tilfælde en erklæring, hvortil teksten findes i bilag IV, og som afgives af eksportøren på en faktura, følgeseddel eller ethvert andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres, i det følgende benævnt »fakturaerklæring«.

2. Uanset stk. 1 er produkter med oprindelsesstatus i den i denne protokol fastlagte betydning i de i artikel 26 omhandlede tilfælde omfattet af fordelene i denne aftale, uden at der skal forelægges nogen af de ovennævnte dokumenter.

ARTIKEL 17

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

1. Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2. I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i bilag III. Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, som denne aftale er affattet på, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets lovgivning. Hvis de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal overstreges.

3. En eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i en EF-medlemsstat eller i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, hvis de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og opfylder de øvrige i denne protokol fastsatte betingelser.

5. De udstedende toldmyndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at produkterne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De har i dette øjemed ret til at kræve enhver form for dokumentation og foretage enhver kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, der måtte findes hensigtsmæssig. De udstedende toldmyndigheder påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

6. Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i certifikatets rubrik 11.

7. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne og stilles til rådighed for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

ARTIKEL 18

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

1. Uanset artikel 17, stk. 7, kan et varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de produkter, det vedrører, såfremt:

a) det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved udførslen, eller

b) det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de produkter, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning.

3. Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4. På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«, »DELIVRE A POSTERIORI«,

»RILASCIATO A POSTERIORI«, »AFGEGEVEN A POSTERIORI«,

»ISSUED RETROSPECTIVELY«, »UDSTEDT EFTERFØLGENDE«,

»ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«, »EXPEDIDO A POSTERIORI«,

»EMITIDO A POSTERIORI«, »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«,

»UTFÄRDAT I EFTERHAND«, »DOPOLNITELNO IZDADENO«

5. Den påtegning, der er omhandlet i stk. 4, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på varecertifikat EUR.1.

ARTIKEL 19

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til de toldmyndigheder, der udstedte det, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndighederne beroende udførselsdokumenter.

2. På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:

»DUPLIKAT«, »DUPLICATA«, »DUPLICATO«, »DUPLICAAT«, »DUPLICATE«, »ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«, »DUPLICADO«, »SEGUNDA VIA«, »KAKSOISKAPPALE«, »DUPLIKAT«

3. Den påtegning, der er omhandlet i stk. 2, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4. Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato.

ARTIKEL 20

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis

Når produkter med oprindelsesstatus er under et toldsteds kontrol i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, skal det være muligt at erstatte det originale varecertifikat EUR.1 med et andet eller flere andre certifikater, når det skal benyttes til at sende alle eller nogle af disse produkter til et andet sted i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Erstatningscertifikat(er) EUR.1 udstedes af det toldsted, hvis kontrol produkterne er undergivet.

ARTIKEL 21

Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring

1. En fakturaerklæring som omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra b), kan udfærdiges:

a) af en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 22, eller

b) af enhver eksportør angående enhver sending, der består af en eller flere pakker indeholdende produkter med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke overstiger 6 000 EUR.

2. Der kan udfærdiges en fakturaerklæring, hvis de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

3. En eksportør, som udfærdiger en fakturaerklæring, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Eksportøren skal udfærdige en fakturaerklæring ved maskinskrivning, stempling eller trykning af erklæringen, hvis tekst fremgår af bilag IV, på fakturaen, følgeseddelen eller et andet handelsdokument ved anvendelse af en af de sproglige udgaver, der er vist i dette bilag, i overensstemmelse med udførselslandets lovgivning. Hvis fakturaerklæringen er udfærdiget i hånden, skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver.

5. Fakturaerklæringer skal være forsynet med eksportørens personlige håndskrevne underskrift. En godkendt eksportør som omhandlet i artikel 22 kan dog undlade at underskrive sådanne erklæringer, forudsat at han skriftligt over for toldmyndighederne i udførselslandet tilkendegiver, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

6. Eksportøren kan udfærdige en fakturaerklæring ved udførslen af de produkter, som den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at den forelægges i indførselslandet senest to år efter indførslen af de produkter, den vedrører.

ARTIKEL 22

Godkendt eksportør

1. Udførselslandets toldmyndigheder kan give enhver eksportør, der hyppigt forsender produkter i henhold til denne aftale, tilladelse til at udfærdige fakturaerklæringer uanset de pågældende produkters værdi. En eksportør, der ansøger om en sådan tilladelse, skal til toldmyndighedernes tilfredshed give alle de nødvendige garantier, således at det kan efterprøves, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

2. Toldmyndighederne kan indrømme status som godkendt eksportør og til denne tilladelse knytte alle de betingelser, som de finder hensigtsmæssige.

3. Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et toldtilladelsesnummer, som skal angives på fakturaerklæringen.

4. Toldmyndighederne kontrollerer den brug, som den godkendte eksportør gør af tilladelsen.

5. Toldmyndighederne kan når som helst trække tilladelsen tilbage. De skal gøre dette, når den godkendte eksportør ikke længere giver de i stk. 1 omhandlede garantier, ikke opfylder de i stk. 2 omhandlede betingelser eller på anden måde gør ukorrekt brug af tilladelsen.

ARTIKEL 23

Gyldigheden af beviset for oprindelse

1. Et oprindelsesbevis er gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det blev udstedt i udførselslandet, og skal inden for samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

2. Oprindelsesbeviser, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte sidste frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes ekstraordinære omstændigheder.

3. I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage oprindelsesbeviser, når produkterne frembydes for dem inden udløbet af den nævnte frist.

ARTIKEL 24

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Et oprindelsesbevis fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan forlange en oversættelse af oprindelsesbeviset; de kan desuden kræve, at indførselsangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at produkterne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af aftalen.

ARTIKEL 25

Indførsel i form af delforsendelser

Når produkter henhørende under afsnit XVI og XVII eller pos. 7308 og 9406 i det harmoniserede system på importørens anmodning og på de af indførselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkår indføres i demonteret eller ikke-monteret stand, jf. punkt 2a i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system, og denne indførsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved indførslen af den første delforsendelse fremlægges et samlet bevis for disse produkters oprindelse for toldmyndighederne.

ARTIKEL 26

Undtagelser fra bevis for oprindelse

1. Produkter, der indgår i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan indføres som produkter med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et bevis for oprindelse, forudsat at der er tale om indførsel uden erhvervsmæssig karakter, at det erklæres, at produkterne opfylder betingelserne i denne protokol, og at der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår produkter sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse CN22/CN23 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2. Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af produkter bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3. Desuden må den samlede værdi af disse produkter ikke overstige 500 EUR, når der er tale om småforsendelser, eller 1 200 EUR, når der er tale om produkter, der indgår i de rejsendes personlige bagage.

ARTIKEL 27

Støttedokumenter

De i artikel 17, stk. 3, og artikel 21, stk. 3, omhandlede dokumenter, der benyttes som bevis for, at produkter, der er omfattet af et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring, kan betragtes som produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, kan bl.a. omfatte følgende:

a) direkte dokumentation for fremstillingsprocessen for de omhandlede varer hos den pågældende eksportør eller leverandør, f.eks. hidrørende fra hans eksterne eller interne regnskab

b) dokumenter, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i overensstemmelse med indenlandsk lovgivning

c) dokumenter, der beviser, at en bearbejdning eller forarbejdning af materialerne har fundet sted i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i overensstemmelse med indenlandsk lovgivning

d) varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i overensstemmelse med denne protokol.

ARTIKEL 28

Opbevaring af beviser for oprindelse og støttedokumenter

1. En eksportør, der anmoder om udstedelse af et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare de i artikel 17, stk. 3, omhandlede dokumenter.

2. En eksportør, der udfærdiger en fakturaerklæring, skal i mindst tre år opbevare en genpart af denne fakturaerklæring samt de i artikel 21, stk. 3, omhandlede dokumenter.

3. De toldmyndigheder i udførselslandet, som udsteder et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare den i artikel 17, stk. 2, omhandlede ansøgningsformular.

4. Indførselslandets toldmyndigheder skal i mindst tre år opbevare de varecertifikater EUR.1 og de fakturaerklæringer, der fremlægges for dem.

ARTIKEL 29

Uoverensstemmelse og formelle fejl

1. Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et oprindelsesbevis og oplysningerne i de dokumenter, der forelægges toldstedet med henblik på opfyldelse af formaliteterne i forbindelse med produkternes indførsel, medfører dette ikke i sig selv, at et oprindelsesbevis er ugyldigt, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet svarer til de frembudte produkter.

2. Klare formelle fejl som maskinskrivningsfejl på et oprindelsesbevis bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

ARTIKEL 30

Beløb udtrykt i euro

1. Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i artikel 21, stk. 1, litra b) og artikel 26, stk. 3, i tilfælde, hvor produkter er faktureret i en anden valuta end euroen, fastsættes modværdien af beløb i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens valuta, der er udtrykt i euro, årligt.

2. En forsendelse er omfattet af bestemmelserne i artikel 21, stk. 1, litra b), eller artikel 26, stk. 3, under henvisning til den valuta, som fakturaen er udfærdiget i, ifølge det beløb, der er fastsat af Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

3. De beløb, der skal benyttes i en given national valuta, er modværdien i den pågældende nationale valuta af de i euro udtrykte beløb på den første arbejdsdag i oktober. Beløbene meddeles Europa-Kommissionen inden den 15. oktober og gælder fra den 1. januar det følgende år. Europa-Kommissionen meddeler Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien det relevante beløb.

4. Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien kan oprunde eller nedrunde beløb, der fremkommer ved omregningen til dets valuta af et beløb udtrykt i euro. Det afrundede beløb må ikke afvige mere end 5% fra det beløb, der fremkommer ved omregningen. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien kan opretholde modværdien i dets nationale valuta uændret af et beløb udtrykt i euro, hvis omregningen på tidspunktet for den årlige justering, der er omhandlet i stk. 3, af det beløb forud for afrundningen resulterer i en stigning på under 15% i modværdien i national valuta. Modværdien i national valuta kan opretholdes uændret, hvis omregningen ville resultere i en nedgang i modværdien.

5. De i euro udtrykte beløb undersøges af Stabiliserings- og Associeringsudvalget efter anmodning fra Fællesskabet eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Som led i denne undersøgelse overvejer Stabiliserings- og Associeringsudvalget, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i euro udtrykte beløb.

AFSNIT VI

ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

ARTIKEL 31

Gensidig bistand

1. Toldmyndighederne i EF-medlemsstaterne og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien skal gennem Europa-Kommissionen forsyne hinanden med aftryk af de stempler, der anvendes på toldstederne ved udstedelsen af varecertifikater EUR.1, og med adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for udstedelsen af varecertifikater EUR.1 og for kontrollen af disse og fakturaerklæringer.

2. For at sikre en korrekt anvendelse af denne protokol yder Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien gennem de kompetente toldmyndigheder hinanden gensidig bistand ved kontrollen med ægtheden af varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer og med rigtigheden af de oplysninger, der afgives i disse dokumenter.

ARTIKEL 32

Kontrol af beviser for oprindelse

1. Efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser skal foretages ved stikprøver, og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de pågældende produkters oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.

2. Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 skal indførselslandets toldmyndigheder tilbagesende et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring eller en kopi af disse dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder, i givet fald med angivelse af årsagerne til, at der anmodes om kontrol. Samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som antyder, at angivelserne i oprindelsesbeviset er ukorrekte, fremsendes til støtte for anmodningen om kontrol.

3. Kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De har i dette øjemed ret til at kræve enhver form for dokumentation og foretage enhver kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, der måtte findes hensigtsmæssig.

4. Hvis indførselslandets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferencebehandlingen af de pågældende produkter, medens de afventer resultatet af kontrollen, skal de tilbyde at frigive produkterne til importøren med forbehold af de sikkerhedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5. De toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, skal underrettes om resultaterne af denne kontrol hurtigst muligt. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

6. Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder regnet fra datoen for kontrolanmodningen, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller produkternes virkelige oprindelse, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder.

ARTIKEL 33

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 32 fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges, mellem de toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for dens gennemførelse, eller hvis der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges de for Stabiliserings- og Associeringsudvalget.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

ARTIKEL 34

Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for produkter.

ARTIKEL 35

Frizoner

1. Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produkter, der udføres på grundlag af et oprindelsesbevis, og som under transporten indføres i en frizone beliggende på deres territorium, ikke ombyttes med andre varer, og at de ikke dér undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2. Som undtagelse fra stk. 1 skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt oprindelsesbevis for produkter med oprindelse i Fællesskabet eller i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, der er indført i en frizone på grundlag af et oprindelsesbevis, og som underkastes behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, produkterne underkastes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

AFSNIT VII

CEUTA OG MELILLA

ARTIKEL 36

Anvendelse af protokollen

1. Udtrykket »Fællesskabet« i artikel 2 omfatter ikke Ceuta og Melilla.

2. Når produkter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien indføres til Ceuta og Melilla, skal de gives samme toldbehandling, som produkter med oprindelse i Fællesskabets toldområde i henhold til protokol nr. 2 til akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien skal ved indførsel af produkter, der er omfattet af aftalen, og som har oprindelse i Ceuta og Melilla, give samme toldbehandling, som der gives produkter, der indføres fra og har oprindelse i Fællesskabet.

3. Med henblik på anvendelsen af stk. 2 vedrørende produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla finder denne protokol tilsvarende anvendelse, jf. dog de særlige betingelser i artikel 37.

ARTIKEL 37

Særlige betingelser

1. Forudsat at de er transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 13, anses følgende produkter:

1) som produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla;

b) produkter, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og som indeholder andre produkter end dem, der er omhandlet under litra a), på betingelse af:

i) at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse produkter har oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1,

2) som produkter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

b) produkter, der er fremstillet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og som indeholder andre produkter end dem, der er omhandlet under litra a), på betingelse af:

i) at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse produkter har oprindelse i Ceuta og Melilla eller i Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1.

2. Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt territorium.

3. Eksportøren eller dennes bemyndigede repræsentant skal anføre »Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien« og »Ceuta og Melilla« i rubrik 2 i varecertifikatet EUR.1 eller fakturaerklæringen. Hvad angår produkter med oprindelsesstatus i Ceuta og Melilla, skal denne oprindelse endvidere angives i rubrik 4 i varecertifikat EUR.1 eller i fakturaerklæringen.

4. Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af denne protokol i Ceuta og Melilla.

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

ARTIKEL 38

Ændringer til protokollen

Stabiliserings- og Associeringsrådet kan træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i denne protokol.


Bilag I

INDLEDENDE NOTER TIL LISTEN I BILAG II

Note 1:

Listen indeholder de betingelser, alle produkter skal opfylde, for at de kan anses for at være tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede i henhold til artikel 6.

Note 2:

2.1. I de to første kolonner på listen beskrives det fremstillede produkt. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de første to kolonner er en regel specificeret i kolonne 3. Når der i nogle tilfælde står et »ex« før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 eller 4 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

2.2. Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4 anvendelse på alle produkter, der i henhold til det harmoniserede system tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

2.3. Når der er forskellige regler i listen for forskellige produkter inden for en position, indeholder hver »indrykning« beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4.

2.4. Hvis der i forbindelse med en angivelse i de to første kolonner er specificeret en regel i både kolonne 3 og 4, kan eksportøren vælge at anvende enten reglen i kolonne 3 eller reglen i kolonne 4. Hvis der ikke er angivet nogen oprindelsesregel i kolonne 4, skal reglen i kolonne 3 anvendes.

Note 3:

3.1. Bestemmelserne i artikel 6 angående varer, der har opnået oprindelsesstatus, og som benyttes til fremstilling af andre produkter, finder anvendelse, uanset om denne status er opnået på den fabrik, hvor disse produkter benyttes eller på en anden fabrik i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller i Fællesskabet.

Eksempel:

En maskine, der henhører under pos. 8407, for hvilken det i reglen hedder, at værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40% af prisen ab fabrik, fremstilles af »andet legeret stål groft tildannet ved smedning«, der henhører under pos. ex 7224.

Hvis smedningen er foretaget i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på grundlag af en barre uden oprindelsesstatus, har smedeemnet allerede fået oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex 7224 på listen. Smedeemnet anses så for at have oprindelsesstatus ved beregningen af værdien af maskinen, uanset om denne er fremstillet på den samme fabrik eller på en anden fabrik i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Der tages således ikke hensyn til værdien af barren uden oprindelsesstatus, når værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus lægges sammen.

3.2. Reglen i listen er den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig, og yderligere bearbejdning eller forarbejdning giver også oprindelsesstatus; omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel kan anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, men ikke på et senere stadium.

3.3. Såfremt en regel angiver »fremstilling på basis af alle materialer«, kan, med forbehold af note 3.2, også materialer, der henhører under samme position som produktet, anvendes, jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen. Ved »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under position . . .« forstås imidlertid, at kun materialer, der tariferes under samme position som varen med en anden beskrivelse end varebeskrivelsen i kolonne 2 på listen, kan anvendes.

3.4. Når det i en regel på listen specificeres, at en vare kan fremstilles af mere end ét materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Det kræves ikke, at alle materialerne anvendes.

Eksempel:

I reglen for vævede stoffer henhørende under H.S. pos. 5208-5212 hedder det, at naturlige fibre kan anvendes, og at bl.a. kemikalier også kan anvendes. Dette betyder ikke, at både naturlige fibre og kemikalier skal anvendes, men at et af dem eller begge må anvendes.

3.5. Når det i en regel i listen hedder, at et produkt skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen (se også note 6.2. angående tekstiler).

Eksempel:

Reglen angående tilberedte fødevarer under pos. 1904, hvorefter anvendelse af korn og varer deraf udtrykkeligt er udelukket, er ikke til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemiske og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet af korn.

Dette gælder imidlertid ikke for produkter, der - selv om de ikke må fremstilles af det bestemte materiale, der er nævnt på listen - på et tidligere fremstillingstrin må fremstilles af et materiale af samme art.

Eksempel:

Når en beklædningsgenstand henhørende under ex kapitel 62 er fremstillet af fiberdug, og selv om det er tilladt udelukkende at anvende garn uden oprindelsesstatus til fremstilling af den slags artikler, er det ikke muligt at starte med fiberdug, selv om fiberdug normalt ikke kan fremstilles af garn. I sådanne tilfælde vil udgangsmaterialet normalt skulle være stadiet inden garnet, dvs. fiberstadiet.

3.6. Når der i en regel i listen angives to procenter som maksimalværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procenter ikke lægges sammen. Maksimalværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må således aldrig være højere end den højeste af de angivne procenter. Endvidere må de enkelte procenter ikke overskrides i forhold til de bestemte materialer, de gælder for.

Note 4:

4.1. »Naturlige fibre« anvendes i listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre. De er begrænset til stadiet inden spinding foretages, herunder også affald, og omfatter, medmindre andet er angivet, også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde beredt, men ikke spundet.

4.2. »Naturlige fibre« omfatter også hestehår henhørende under pos. 0503 og natursilke henhørende under pos. 0502 og 0503, samt uld og fine eller grove dyrehår henhørende under pos. 5101 til 5105, bomuld henhørende under pos. 5201 til 5203 og andre vegetabilske fibre henhørende under pos. 5301 til 5305.

4.3. »Spindeopløsninger«, »kemikalier« og »materialer til papirfremstilling« anvendes i listen til beskrivelse af materialer, der ikke tariferes i kapitel 50 til 63, og som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller -garn.

4.4. »Korte kemofibre« anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under pos. 5501 til 5507.

Note 5:

5.1. Når der for et bestemt produkt er henvist til denne note, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på basistekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af dette produkt, og som sammenlagt udgør 10% eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer. (Se også note 5.3 og 5.4).

5.2. Den i note 5.1 nævnte tolerancemargen må imidlertid kun anvendes på blandede produkter, der er fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

- natursilke

- uld

- grove dyrehår

- fine dyrehår

- hestehår

- bomuld

- materialer til papirfremstilling og papir

- hør

- hamp

- jute og andre bastfibre

- sisal og andre agavefibre

- kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

- endeløse syntetiske fibre

- endeløse regenererede fibre

- strømførende fibre

- korte syntetiske fibre af polypropylen

- korte syntetiske fibre af polyestere

- korte syntetiske fibre af polyamid

- korte syntetiske fibre af polyacrylonitril

- korte syntetiske fibre af polyimid

- korte syntetiske fibre af polytetraflouorethylen

- korte syntetiske fibre af polyphenylensulphid

- korte syntetiske fibre af polyvinylchlorid

- andre korte syntetiske fibre

- korte regenererede fibre af viskose

- andre korte regenererede fibre

- garn af polyurethan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet

- garn af polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet

- produkter henhørende under pos. 5605 (metalliseret garn), hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie

- andre produkter henhørende under pos. 5605.

Eksempel:

Garn henhørende under pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor kan korte syntetiske fibre uden oprindelsesstatus, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), anvendes med op til 10 vægtprocent af garnet.

Eksempel:

Vævet stof henhørende under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under pos. 5107 og garn af korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5509, er et blandet stof. Derfor kan garn af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindopløsninger), eller uldgarn, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding), eller en kombination af disse to garntyper anvendes med op til 10 vægtprocent af stoffet.

Eksempel:

Tuftet tekstilstof henhørende under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun et blandet produkt, når bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof, fremstillet af garner, der tariferes under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.

Eksempel:

Der er klart tale om to særskilte basistekstilmaterialer, når det pågældende tuftede tekstilstof er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre henhørende under pos. 5407, og det tuftede tekstilstof er derfor et blandet produkt.

5.3. For produkter, hvori der indgår »garn af fremstillet polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet«, er tolerancen 20% med hensyn til dette garn.

5.4. For produkter, hvori der indgår »strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie«, er tolerancen 30% med hensyn til denne strimmel.

Note 6:

6.1. For de tekstilvarer, der i listen er markeret med en fodnote med henvisning til denne note, kan tekstilmaterialer med undtagelse af for og mellemfor, som ikke opfylder reglen i listen i kolonne 3 for det fremstillede produkt, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden position end produktet, og at deres værdi ikke overstiger 8% af prisen ab fabrik for produktet.

6.2. Materialer, der ikke tariferes under kapitel 50 til 63, kan anvendes frit til fremstilling af tekstilvarer, uanset om de indeholder tekstilmaterialer, jf. dog note 6.3.

Eksempel:

Hedder det i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. benklæder, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da knapper ikke tariferes under kapitel 50 til 63. Af samme årsag forhindrer det heller ikke, at der kan anvendes lynlåse, selv om lynlåse i almindelighed indeholder tekstilmaterialer.

6.3. Når der gælder en procentregel, skal der tages hensyn til værdien af materialer, der ikke henhører under kapitel 50 til 63, ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har oprindelsesstatus.

Note 7:

7.1. Som »specifikke processer« (pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner1)

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) processer, der består i følgende behandlinger: behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier, blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisering

h) alkylering

i) isomerisering.

7.2. Som »specifikke processer« (pos. 2710, 2711 og 2712) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner3)

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) processer, der består i følgende behandlinger: behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier, blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisering

h) alkylering

ij) isomerisering

(k) kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: afsvovling ved anvendelse af hydrogen, når varernes svovlindhold derved reduceres med mindst 85% (metode ASTM D 1266-59 T)

l) kun for produkter henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel filtrering

m) kun for tunge olier henhørende under pos. 2710: hydrogenbehandling - dog ikke afsvovling - ved hvilken hydrogenet ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250 °C deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator. Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex 2710 (hydrofinishing, f.eks. affarvning) med henblik på forbedring af farven eller stabiliteten betragtes ikke som særlige processer

n) kun for brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter ASTM D 86 op til 300 °C overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillation)

o) kun for andre tunge olier end gasolier og brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning.

7.3. For pos. ex 2707, 2713, 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403 giver simple arbejdsprocesser, såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af produkter med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser, ikke oprindelsesstatus.


Bilag II

LISTE OVER BEARBEJDNINGER ELLER FORARBEJDNINGER,
SOM MATERIALER UDEN OPRINDELSESSTATUS
SKAL UNDERGÅ, FOR AT DET FREMSTILLEDE PRODUKT
KAN FÅ OPRINDELSESSTATUS

HS-pos.

Produktbeskrivelse

Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt oprindelsesstatus

(1)

(2)

(3) eller (4)

Kapitel 01

Levende dyr

Alle anvendte dyr, der henhører under kapitel 1, skal være fuldt ud fremstillet

 

Kapitel 02

Kød og spiseligt slagteaffald

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 1 og 2, skal være fuldt ud fremstillet

 

Kapitel 03

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, levende

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 04

Mælk og mejeriprodukter, fugleæg, naturlig honning, spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 4, skal være fuldt ud fremstillet

 

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 4, skal være fuldt ud fremstillet

- alle anvendte frugtsafter, (undtagen ananas-, lime- eller grapefrugtsafter), der henhører under pos. 2009, skal allerede have oprindelsesstatus, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 05

Produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 5, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 0502

Bearbejdede svine- og vildsvinebørster

Rensning, desinficering, sortering og glatning af svine- og vildsvinebørster

 

Kapitel 06

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder o. lign.; afskårne blomster og blade

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 6, skal være fuldt ud fremstillet

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 07

Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 7, skal være fuldt ud fremstillet

 

Kapitel 08

Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer skal være fuldt ud fremstillet

- værdien af materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 09

Kaffe, te, maté og krydderier, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 9, skal være fuldt ud fremstillet

 

0901

Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet

Fremstilling på basis af alle materialer

 

0902

Te, også aromatiseret

Fremstilling på basis af alle materialer

 

ex 0910

Blandinger af krydderier

Fremstilling på basis af alle materialer

 

Kapitel 10

Korn

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 10, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 11

Mølleriprodukter; malt, stivelse, inulin, hvedegluten, undtagen

Fremstilling, ved hvilken al anvendt korn, grøntsager, rødder og rodknolde henhørende under pos. 0714, eller anvendt frugt skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 1106

Mel og pulver af tørrede bælgfrugter, henhørende under pos. 0713, afbælgede

Tørring og formaling af bælgfrugter, der henhører under pos. 0708

 

Kapitel 12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter planter til industriel og medicinsk brug; halm og foderplanter

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 12, skal være fuldt ud fremstillet

 

1301

Schellak o.lign.; vegetabilske carbohydratgummier, naturharpikser, gummiharpikser og oleoresiner (f.eks. balsamer)

Fremstilling, ved hvilken værdien af materialer henhørende under kapitel 1301 ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

   
 

- Planteslimer og gelatineringsmidler, modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer

Fremstillet på basis af ikke-modificerede planteslimer og gelatineringsmidler

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 14

Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 14, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 15

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

1501

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503:

   
 

- Ben og destruktionsfedt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 0203, 0206 eller 0207, eller ben, der henhører under pos. 0506

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af kød og spiseligt slagteaffald af svin, der henhører under pos. 0203 eller 0206, eller af kød og spiseligt slagteaffald af fjerkræ, der henhører under pos. 0207

 

1502

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503

   
 

- Ben og destruktionsfedt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 0201, 0202, 0204 eller 0206, eller ben, der henhører under pos. 0506

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 2, skal være fuldt ud fremstillet

 

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

   
 

- Fraktioner i fast form

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer under pos. 1504

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2 og 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 1505

Raffineret lanolin

Fremstilling på basis af uldfedt, rå, der henhører under pos. 1505

 

1506

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

   
 

- Fraktioner i fast form

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer under pos. 1506

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 2, skal være fuldt ud fremstillet

 

1507 til 1515

Vegetabilske olier og fraktioner deraf:

   
 

- Sojabønneolie, jordnøddeolie, palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie, træolie, oiticicaolie, myrtevoks, japanvoks, fraktioner af jojobaolie og olie til teknisk og industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 
 

- Fraktioner i fast form, undtagen fraktioner af jojobaolie

Fremstilling på basis af andre materialer, der henhører under pos. 1507 til 1515

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle de anvendte vegetabilske produkter skal være fuldt ud fremstillet

 

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2, skal være fuldt ud fremstillet

- alle de anvendte vegetabilske produkter skal være fuldt ud fremstillet. Dog kan materialer henhørende under pos. 1507, 1508, 1511 og 1513 anvendes

 

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2 og 4, skal være fuldt ud fremstillet

- alle de anvendte vegetabilske produkter skal være fuldt ud fremstillet. Dog kan materialer henhørende under pos. 1507, 1508, 1511 og 1513 anvendes

 

Kapitel 16

Tilberedte varer af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

Fremstilling på basis af dyr henhørende under kapitel 1. Alle anvendte varer, der henhører under kapitel 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 17

Sukker og sukkervarer, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 1701

Rør- og roesukker samt kemisk rent sukker, i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel:

   
 

- Kemisk ren maltose og fructose

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer under pos. 1702

 
 

- Andet sukker i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer skal have oprindelsesstatus

 

ex 1703

Melasse, hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 18

Kakao og tilberedte varer deraf

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

1901

Maltekstrakt tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet:

   
 

- Maltekstrakt

Fremstilling på basis af korn, der henhører under kapitel 10

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni couscous, også tilberedt:

   
 

- Med indhold af kød, slagteaffald, fisk, krebsdyr eller bløddyr over 20 vægtprocent eller derunder

Fremstilling, ved hvilken det korn og de afledte produkter heraf, der anvendes (undtagen hård hvede og afledte produkter heraf), skal være fuldt ud fremstillet

 
 

- med indhold af kød, slagteaffald, fisk, krebsdyr eller bløddyr på 20% vægtprocent

Fremstilling, ved hvilken:

- det korn og de afledte produkter heraf, der anvendes (undtagen hård hvede og afledte produkter heraf), skal være fuldt ud fremstillet

- alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2 og 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

1903

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel o.lign.

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen kartoffelstivelse, der henhører under pos. 1108

 

1904

Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes) korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling:

- på basis af materialer henhørende under enhver position, undtagen materialer henhørende under pos. 1806

- ved hvilken det anvendte korn eller mel (undtagen hård hvede og afledte produkter heraf og majs af arten Zea indurata) skal være fuldt ud fremstillet1)

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler til lægemidler, segloblater samt lignende varer af mel eller stivelse

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under kapitel 11

 

ex Kapitel 20

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele undtagen

Fremstilling, ved hvilken de anvendte grøntsager og frugter skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 2001

Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5% vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 2004 og
ex 2005

Kartofler i form af mel eller flager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

2006

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede)

Fremstilling, ved hvilken værdien af materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

2007

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

ex 2008

- Nødder, uden indhold af tilsat sukker eller alkohol

Fremstilling, ved hvilken værdien af de anvendte nødder og olieholdige frø med oprindelsesstatus og henhørende under pos. 0801, 0802 og 1202 til 1207, overstiger 60% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Jordnøddesmør; blandinger på basis af korn; palmehjerter; majs

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 
 

- Andre varer end frugt og nødder, kogt på anden måde end i vand eller ved dampkogning, uden indhold af tilsat sukker, frosne

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

2009

Frugt- og grøntsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 21

Diverse produkter fra næringsmiddelindustrien, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- den anvendte cikorie skal være fuldt ud fremstillet

 

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep:

   
 

- Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater (også EFTA)

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Sennepsmel eller tilberedt sennep kan dog anvendes

 
 

- Sennepsmel og tilberedt sennep

Fremstilling på basis af alle materialer

 

ex 2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen tilberedte eller konserverede grønsager, der henhører under pos. 2002 til 2005

 

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 4 og 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 22

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike, undtagen

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- druerne eller de af druerne afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet

 

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grønsagssafter henhørende under pos. 2009

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

- alle anvendte frugtsafter, (undtagen ananas-, lime- eller grapefrugtsafter) allerede skal have oprindelsesstatus

 

2207

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80% vol eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

Fremstilling:
- på basis af materialer, der ikke henhører under pos. 2207 eller 2208

- ved hvilken druerne eller de af druer afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet, eller ved hvilken arrak, såfremt alle de andre anvendte materialer allerede har oprindelsesstatus, kan anvendes i et forhold, der ikke overstiger 5% vol.

 

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80% vol; spiritus, likører og andre spiritusholdige drikkevarer

Fremstilling:

- på basis af materialer, der ikke henhører under pos. 2207 eller 2208, og

- ved hvilken druerne eller de af druer afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet, eller ved hvilken arrak, såfremt alle de andre anvendte materialer allerede har oprindelsesstatus, kan anvendes i et forhold, der ikke overstiger 5% vol.

 

ex Kapitel 23

Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 2301

Hvalmel; mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2 og 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 2303

Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse (bortset fra koncentreret majsstøbevand), med proteinindhold beregnet på grundlag af tørstofindholdet, på over 40 vægtprocent

Fremstilling, ved hvilken al anvendt majs skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 2306

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvindingen af olivenolie, med indhold af over 3% olivenolie

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte oliven skal være fuldt ud fremstillet

 

2309

Tilberedt dyrefoder

Fremstilling, ved hvilken:

- alt korn, sukkermelasse, kød eller mælk allerede skal have oprindelsesstatus

- alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 24

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 24, skal være fuldt ud fremstillet

 

2402

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

Fremstilling, ved hvilken mindst 70% vægtprocent af anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald, der henhører under pos. 2401, skal have oprindelsesstatus

 

ex 2403

Røgtobak

Fremstilling, ved hvilken mindst 70% vægtprocent af anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald, der henhører under pos. 2401, skal have oprindelsesstatus

 

ex Kapitel 25

Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 2504

Naturlig krystallinsk grafit med beriget kulindhold, renset og malet

Berigelse af kulindholdet, rensning og maling af krystallinsk rågrafit

 

ex 2515

Marmor, groft tildannet, også ved savning, til blokke eller til kvadratiske eller rektangulære plader, af tykkelse højst 25 cm

Tildannelse af marmor, også ved savning, (eventuelt allerede udsavet), af tykkelse over 25 cm

 

ex 2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, groft tildannet, også ved savning, til blokke eller til kvadratiske eller rektangulære plader, af tykkelse højst 25 cm

Tildannelse af sten, også ved savning, (eventuelt allerede udsavet), af tykkelse over 25 cm

 

ex 2518

Dolomit, brændt

Brænding af ikke-brændt dolomit

 

ex 2519

Naturlig magnesiumcarbonat, (magnesit), knust og pakket i lufttætte beholdere, magnesiumoxid, også rent, dog ikke smeltet eller dødbrændt (sintret) magnesium

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må der anvendes naturlig magnesium-carbonat (magnesit)

 

ex 2520

Gips, særlig tilberedt til dentalbrug

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 2524

Asbestfibre, rå

Fremstilling på basis af asbestmalm (asbestkoncentrat)

 

ex 2525

Glimmerpulver

Maling af glimmer og glimmeraffald

 

ex 2530

Brændte eller pulveriserede jordpigmenter

Brænding eller knusning af jordpigmenter

 

Kapitel 26

Malme, slagger og aske

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 27

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf; bituminøse substanser; mineralsk voks, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 2707

Olier, hvis indhold af aromatiske bestanddele - beregnet efter vægt - er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele, og som er lignende olier som mineralolier, udvundet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul, af hvilke der ved destillation på op til 250°C overdestilleres mindst 65 rumfangsprocent (herunder blandinger af benzin og benzen), til anvendelse som brændstof

Raffinering og/eller en eller flere definerede behandlinger2)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 2709

Rå olier hidrørende fra bituminøse materialer

Tørdestillation af bituminøse materialer

 

2710

Olie udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende 70% vægtprocent eller derover af jordolie eller af rå olie hidrørende fra bituminøse mineraler som karaktergivende bestanddel

Raffinering og/eller en eller flere definerede behandlinger3)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

2711

Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider

Raffinering og/eller en eller flere definerede behandlinger3)

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

2712

Vaselin; paraffin, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej, eller på anden måde, også farvet

Raffinering og/eller en eller flere definerede behandlinger3)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Raffinering og/eller en eller flere definerede behandlinger2)

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

2714

Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt bitumenholdigt sand; asfalit og asfaltsten

Raffinering og/eller en eller flere definerede behandlinger2)

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

2715

Bituminøse blandinger på basis af naturligt asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg (f.eks. asfaltmastix og »cut-backs«)

Raffinering og/eller en eller flere definerede behandlinger2)

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 28

Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 2805

Mischmetall

Fremstilling ved varmebehandling eller elektrolytisk behandling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 2811

Svovltrioxid

Fremstilling på basis af svovldioxid

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 2833

Aluminiumsulfat

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 2840

Natriumperborat

Fremstilling på basis af dinatriumtetraborat pentahydrat

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 29

Organiske kemikalier, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 2901

Acycliske carbonhybrider, bestemt til anvendelse som motorbrændstof eller andet brændstof

Raffinering og/eller en eller flere definerede behandlinger2)

eller

 
   

Andre arbejdsprocesser, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 2902

Cyckloalkaner og cyckloalkener (ikke azulener), benzen, toluen og xylener, til anvendelse som brændstof

Raffinering og/eller en eller flere definerede behandlinger2)

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 2905

Metalalkoholater af alkoholer henhørende under denne position og af ethanol

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 2905. Dog kan metalalkoholater henhørende under denne position anvendes, forudsat deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

2915

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2915 og 2916, må dog ikke overstige 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 2932

- Indre ethere og halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2909, må dog ikke overstige 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

Cycliske acetater og indre hemiacetater samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

2933

Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er)

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2932 og 2933, må dog ikke overstige 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

2934

Nucleinsyrer og deres salte; andre heterocycliske forbindelser

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2932, 2933 og 2934, må dog ikke overstige 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 30

Farmaceutiske præparater, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end produktet. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 

3002

Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug; antisera og andre blodbestanddele samt modificerede immunologiske produkter, også fremstillet ved bioteknologiske processer; vacciner, toksiner, mikroorganismekulturer (undtagen gær) samt lignende produkter:

   
 

- Varer bestående af to eller flere bestanddele, som er blevet sammenblandet med henblik på terapeutisk, profylaktisk brug, eller ikke sammenblandede varer til samme brug, i doseret stand eller i detailsalgspakninger

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre varer:

   
 

- - Menneskeblod

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 
 

- - Dyreblod tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 
 

- - Blodbestanddele, undtagen antisera, hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 
 

- - Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 
 

- - I andre tilfælde

Fremstilling på basis af alle materialer, også andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse kan også anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 

3003 og 3004

Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 og 3006)

   
 

- Fremstillet på basis af amicacin henhørende under pos. 2941

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under pos. 3003 eller 3004, må dog anvendes, forudsat at deres værdi tilsammen ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under pos. 3003 eller 3004, må dog anvendes, forudsat at deres værdi tilsammen ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 31

Gødningsstoffer, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 3105

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne nitrogen, phosphor og kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under nærværende kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt højst 10 kg, undtagen:

- Natriumnitrat

- Calciumcyanamid

- Kaliumsulfat

- Kalium-magnesiumsulfat

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 32

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf pigmenter og andre farvestoffer maling og lakker kit, spartelmasse og lign. trykfarver, blæk og tusch; undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 3201

Garvesyrer (tanniner) samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf

Fremstilling på basis af garveekstrakter af vegetabilsk oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

3205

Substratpigmenter; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af substratpigmenter4)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen pos. 3203 og 3204 og 3205. Materialer, der henhører under pos. 3205, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 33

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumer, kosmetik og toiletmidler; undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

3301

Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i flydende eller fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier

Fremstilling på basis af materialer, der hidrører fra en anden »gruppe«5) under denne position. Materialer, der henhører under samme gruppe, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 34

Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler, smøremidler, syntetisk voks, tilberedt voks, pudse- og skuremidler, lys og lignende produkter, modellermasse, dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 3403

Tilberedte smøremidler, der indeholder under 70% vægtprocent af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Raffinering og/eller en eller flere definerede behandlinger2)

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3404

Syntetisk voks og tilberedt voks:

- På basis af paraffin, jordolievoks, eller voks fra bituminøse mineraler, paraffinremanens


Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer undtagen:

- olier, hydrogenerede, der har karakter af voks, som henhører under pos. 1516

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

   

- fedtsyrer, ikke kemisk definerede, eller industrielle fedtalkoholer, der har karakter af voks, som henhører under pos. 3823

 
   

- materialer, der henhører under pos. 3404

 
   

De nævnte materialer må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 35

Proteiner; modificeret stivelse lim og klister enzymer, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

3505

Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse:

   
 

- Ethere og estere af stivelse

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer under pos. 3505

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

- Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen dem, der henhører under pos. 1108

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 3507

Tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 36

Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler; tændstikker; pyrophore legeringer visse brændbare materialer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 37

Fotografiske og kinematografiske artikler, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

3701

Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; bladfilm til øjeblikkelig billedfremstilling, lysfølsomme, ikke eksponerede, også i kassetter

   
 

- Film til umiddelbar billedfremstilling (»instant films«) til farveoptagelser, i kassetter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 3701 eller 3702. Materialer, der henhører under pos. 3702, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 3701 eller 3702. Materialer, der henhører under pos. 3701 eller 3702, må dog anvendes, forudsat at deres værdi tilsammen ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

3702

Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; instant film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 3701 eller 3702

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

3704

Fotografiske plader, film, papir, pap og tekstilstof, eksponerede, men ikke fremkaldte

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 3701 til 3704

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 38

Diverse kemiske produkter, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 3801

- Kolloid graphit, opslæmmet i olie, og semikolloid graphit; kulholdig pasta til elektroder

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Grafit, i form af pasta, der udgør en blanding med jordolie, indeholdende over 30% vægtprocent grafit

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 3403 ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 3803

Raffineret tallolie (tallsyre)

Raffinering af rå tallolie (tallsyre)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 3805

Sulfatterpentin, renset

Rensning: herunder destillation og raffinering af rå sulfatterpentin

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 3806

Harpiksestere

Fremstilling på basis af harpikssyrer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

ex 3807

Trætjærebeg

Destillation af trætjære

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

3808

Insekt-bekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler, plantevækstregulatorer, desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (f.eks. bånd, væger og lys præpareret med svovl samt fluepapir)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3809

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3810

Metalbejdser; flusmidler og andre hjælpemidler til lodning eller svejsning; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal og andre stoffer; præparater af den art, der anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder eller svejsetråd

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3811

Præparater til modvirkning af bankning, oxydation, korrosion eller harpiksdannelse, viskositetsforhøjende præparater og andre tilberedte additiver til mineralolier (herunder benzin), som anvendes til samme formål som mineralolier:

   
 

- tilberedte tilsætningsstoffer til smøremidler med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 3811 ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3812

Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer; sammensatte blødgøringsmidler til gummi eller plast, ikke andetsteds tariferet; antioxydanter og andre sammensatte stabilisatorer til gummi eller plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3813

Præparater og ladninger til ildslukningsapparater; ildslukkere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3814

Sammensatte organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler, ikke andetsteds tariferet; præparater til fjernelse af maling og lak

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3818

Kemiske grundstoffer doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader (wafers) eller lignende; kemiske forbindelser doteret til anvendelse i elektronikken

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3819

Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolier eller af rå olie hidrørende fra bituminøse mineraler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3820

Antifrostpræparater (herunder kølevæsker) og tilberedte væsker til afrimning

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3822

Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, samt sammensatte reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, undtagen varer henhørende under pos. 3002 og 3006

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3823

Industrielle monocarboxylfedtsyrer sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer

   
 

- Industrielle monocarboxylfedtsyrer, fedtsyrer, sure olier fra raffinering

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 
 

- Industrielle fedtalkoholer

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3823

 

3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; produkter og restprodukter fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet; restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet

   
 

- Følgende henhørende under denne position:

- - Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner, på basis af naturlige harpiksprodukter

- - Naphtensyre og ikke-vandopløselige salte af naphtensyre; estere af naphtensyre

- - Sorbitol, undtagen sorbitol henhørende under pos. 2905

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

- - Petroleumssulfonater, bortset fra petroleumssulfonater af alkalimetaller, af ammonium eller ethanolaminer; thiopenholdige sulfonsyrer af olier hidrørende fra bituminøse mineraler og salte deraf

- - Ionbyttere

- - Luftabsorberende præparater (getters)

   
 

- - Alkalisk jernoxid (gasrensemasse)

- - Gasvand og brugt gasrensemasse

- - Sulfonaphtensyre og ikke-vandopløselige salte heraf; estere af sulfonaphtensyre

- - Fuselolie og dippelsolie

- - Blandinger af salte med forskellige anioner

- - Kopieringspasta, på basis af gelatine, også på papir- eller tekstilunderlag

   
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

3901 til 3915

Plast i ubearbejdet form, affald, afklip og skrot, af plast, undtagen produkter henhørende under pos. ex 3907 og 3912, for hvilke reglerne er anført nedenfor

   
 

- Additionspolymerisationsprodukter, i hvilken andelen af en monomer udgør over 99 vægtprocent af polymerens samlede indhold

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik6)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik6)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

ex 3907

- Copolymerer, fremstillet af polycarbonat, acrylonitril og butadienstyren (ABS)

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik6)

 
 

- Polyester

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab fabrik og/eller fremstilling på basis af tetrabrompolycarbonat (bisphenol A)

 

3912

Cellulose og kemiske derivater deraf, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle materialer henhørende under samme position som det færdige produkt ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 

3916 til 3921

Halvfabrikata og varer af plast, undtagen produkter henhørende under pos. ex 3916, ex 3917, ex 3920 og ex 3921, for hvilke reglerne er anført nedenfor:

   
 

- Flade varer, også bearbejdet på anden måde end overfladebehandlede eller udskåret i andre end rektangulære former (herunder kvadratiske); andre varer, også bearbejdet på anden måde end overfladebehandlede

- Andre varer:

Fremstilling, ved hvilken værdien af materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

 

- - Additions-polymerisationsprodukter, i hvilken andelen af en monomer udgør over 99 vægtprocent af polymerens samlede indhold

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

- værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik6)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

 

- - I andre tilfælde

Fremstilling, ved hvilken værdien af materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik6)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

ex 3916 og ex 3917

Profiler og rør

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

- værdien af alle materialer henhørende under samme position som det færdige produkt ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

ex 3920

- Ark og film af ionomer

Fremstillet på basis af termoplastisk copolymer og ethylen og methacrylsyre, som er delvis neutraliseret, hovedsagelig med zink- og natriumioner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

 

- Ark af regenereret cellulose, polyamid eller polyethylen

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle materialer henhørende under samme position som det færdige produkt ikke overstiger 20% af produktets pris ab fabrik

 

ex 3921

Metalliserede bånd af plast

Fremstilling på basis af særdeles transparente bånd af polyester, af tykkelse på under 23 micron7)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

3922 til 3926

Varer af plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 40

Gummi og varer deraf, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 4001

»Sole-crepe«-plader

Sammenpresning af »thin pale crepe« -lag

 

4005

Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, undtagen naturgummi, ikke overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik

 

4012

Dæk af gummi, regummierede eller brugte massive eller hule ringe, udskiftelige slidbaner til dæk samt fælgbånd, af gummi

   
 

Dæk af gummi, regummierede eller massive eller hule ringe

Regummiering af brugte dæk

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen dem, der henhører under pos. 4011 og 4012

 

ex 4017

Varer af hård gummi

Fremstilling på basis af hård gummi

 

ex Kapitel 41

Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 4102

Afhårede fåre- og lammeskind

Afhåring af fåre- og lammeskind

 

4104 til 4107

Læder, uden hår eller uld, undtagen læder henhørende under pos. 4108 og 4109

Eftergarvning af forgarvet læder

eller

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

4109

Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

Fremstilling på basis af læder, der henhører under pos. 4104 til 4107, forudsat at værdien heraf ikke overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik

 

Kapitel 42

Varer af læder; sadelmagerarbejder rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme, undtagen fishgut

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 43

Pelsskind og kunstigt pelsskind; samt varer deraf, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 4302

Garvede eller beredte pelsskind, sammensatte:

   
 

- Til plader, kors og lignende

Blegning eller farvning samt udklipning og sammensætning af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind

 

4303

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pelsskind

Fremstilling på basis af garvet eller beredte ikke-sammensatte pelsskind, der henhører under pos. 4302

 

ex Kapitel 44

Træ og varer deraf; trækul, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 4403

Træ, groft firhugget

Fremstilling på basis af træ, også afbarket eller groft tilhugget

 

ex 4407

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, høvlet, slebet eller sammensat ved fingerskarvning, af tykkelse 6 mm og derunder

Høvlning, slibning eller fingerskarvning

 

ex 4408

Finérplader og plader til krydsfinér, fingerskarvet, samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, høvlet, slebet eller sammensat ved fingerskarvning, af tykkelse 6 mm og derunder

Laskning, høvlning, slibning eller fingerskarvning

 

ex 4409

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter, også høvlet, slebet eller sammensat ved fingerskarvning:

- Slebet eller sammensat ved fingerskarvning

Slibning eller fingerskarvning

 
 

- Ramme- og møbellister

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

ex 4410 til

ex 4413

Ramme- og møbellister af træ samt profilerede lister af træ til bygningsbrug

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

ex 4415

Komplette pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, af træ

Fremstilling på basis af planker og brædder, ikke afskåret i færdige længder

 

ex 4416

Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ

Fremstilling på basis af emner af træ til tøndestaver, savet på de to væsentligste sider, men ikke yderligere bearbejdede

 

ex 4418

- Tømrer- og snedkerarbejder af træ til bygningsbrug

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må lamelplader (celleplader) og tagspån (»shingles« og »shakes«) anvendes

 
 

- Ramme- og møbellister

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

ex 4421

Tændstikemner; træpløkke til fodtøj

Fremstilling på basis af træ, der henhører under alle positioner, dog med undtagelse af trætråd henhørende under pos. 4409

 

ex Kapitel 45

Kork og varer deraf, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

4503

Varer af naturkork

Fremstilling på basis af kork, der henhører under pos. 4501

 

Kapitel 46

Kurvevarearbejder og andre varer af flettematerialer kurvemager-arbejder og andre varer af flettematerialer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

Kapitel 47

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer genbrugspapir og -pap (affald)

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 48

Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 4811

Papir og pap, linjeret eller kvadreret

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir henhørende under kapitel 47

 

4816

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir (undtagen varer henhørende under pos. 4809), stencils og offsetplader af papir, også i æsker

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir henhørende under kapitel 47

 

4817

Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort, af papir eller pap; æsker, mapper o.lign. af papir og pap, indeholdende assortimenter af brevpapir, konvolutter

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 4818

Toiletpapir

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir henhørende under kapitel 47

 

ex 4819

Æsker, kartoner, sække, poser og andre emballagegenstande af papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 4820

Brevpapirblokke

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 4823

Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, tilskåret

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir henhørende under kapitel 47

 

ex Kapitel 49

Bøger, aviser, billeder og andre tryksager håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

4909

Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med lykønskninger eller personlige meddelelser, også illustrerede, med eller uden konvolutter eller påsat udstyr

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen dem, der henhører under pos. 4909 og 4911

 

4910

Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke:

   
 

- Såkaldte »evighedskalendere«, også til udskiftelige kalenderblokke, monteret på andet underlag end af papir eller pap

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen dem, der henhører under pos. 4909 og 4911

 

ex Kapitel 50

Silke undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 5003

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmaterialer), kartet eller kæmmet

Kartning eller kæmning af affald af natursilke

 

5004 til ex 5006

Garn af natursilke eller affald af natursilke

Fremstilling på basis af8):

- råsilke eller silkeaffald, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

- andre naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

5007

Vævet stof af silke eller silkeaffald

   
 

- Bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstillet på basis af enkelttrådet garn8)

 
 

- Andre varer

Fremstillet på basis af8):

 
   

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- papir

eller

 
   

Trykning i forbindelse med mindst en afsluttende behandling, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 51

Uld samt fine eller grove dyrehår; garn og vævet stof af hestehår, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

5106 til 5110

Garn af uld, af fine eller grove dyrehår eller af hestehår

Fremstilling på basis af8):

- råsilke eller silkeaffald, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

- naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

5111 til 5113

Vævet stof af uld, af fine eller grove dyrehår eller af hestehår:

   
 

- Bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstillet på basis af enkelttrådet garn8)

 
 

- Andre varer

Fremstillet på basis af8):

 
   

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- papir

 
   

eller

Trykning i forbindelse med mindst en afsluttende behandling, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 52

Bomuld, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

5204 til 5207

Garn og tråd af bomuld

Fremstilling på basis af8):

- råsilke eller silkeaffald, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

- naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

5208 til 5212

Vævet stof af bomuld:

   
 

- Bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstillet på basis af enkelttrådet garn8)

 
 

- Andre varer

Fremstillet på basis af8):

 
   

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- papir

 
   

eller

Trykning i forbindelse med mindst en afsluttende behandling, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 53

Andre vegetabilske tekstilfibre papirgarn og vævet stof af papirgarn undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

5306 til 5308

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn

Fremstilling på basis af1):

- råsilke eller silkeaffald, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

- naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

5309 til 5311

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn:

   
 

- Bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstillet på basis af enkelttrådet garn8)

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af8):

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- papir

eller

 
   

Trykning i forbindelse med mindst en afsluttende behandling, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

5401 til 5406

Garn, monofilamenter og tråd af endeløse kemofibre

Fremstillet på basis af8):

- råsilke eller silkeaffald, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

- naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

5407 og 5408

Vævet stof af garn af endeløse kemofibre

   
 

- Bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstillet på basis af enkelttrådet garn1)

 
 

- Andre varer

Fremstillet på basis af8):

 
   

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- papir

eller

 
   

Trykning i forbindelse med mindst en afsluttende behandling, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

5501 til 5507

Korte kemofibre

Fremstilling på basis af kemikalier eller spindeopløsninger

 

5508 til 5511

Garn og sytråd af korte kemofibre

Fremstilling på basis af8):

- råsilke eller silkeaffald, kartet eller kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

- naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

5512 til 5516

Vævet stof af garn af korte kemofibre

   
 

- Bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstillet på basis af enkelttrådet garn

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af :

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- papir

eller

 
   

Trykning i forbindelse med mindst en afsluttende behandling, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 56

Vat, filt og fiberdug; særligt garn sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf, undtagen

Fremstillet på basis af8)

- kokosgarn

- naturlige fibre

- kemikalier eller spindeopløsninger,

eller

- materialer til papirfremstilling

 

5602

Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret:

   
 

- Nålefilt

Fremstillet på basis af8) :

- naturlige fibre

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

Dog gælder følgende :

- filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5402

- fibre af polypropylen, der henhører under pos. 5503 eller 5506,

eller

 
   

- bånd (tow) af filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5501 er dog tilladt, forudsat at de enkelte fibres finhed ikke er mindre end 9 decitex, og at deres værdi ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af :

- naturlige fibre

- korte kemofibre, af kasein, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger,

 

5604

Garn og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn samt strimler o.lign. henhørende under pos. 5404 og 5405, imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast:

   
 

- Tråde og snore af blødgummi, overtrukket med tekstil

Fremstilling på basis af tråde og snore af gummi, uden tekstilovertræk

 
 

- Andre varer

Fremstillet på basis af8):

- naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

5605

Metalliseret garn, også overspundet, bestående af tekstilgarn eller strimler o.lign. henhørende under pos. 5404 eller 5405, i forbindelse med metal i form af tråd, bånd eller pulver eller overtrukket med metal

Fremstilling på basis af8):

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

5606

Overspundet garn samt overspundne strimler o.lign. henhørende under pos. 5404 eller 5405 (bortset fra garn henhørende under pos. 5605 og overspundet garn af hestehår); chenillegarn; krimmergarn (»chainettegarn«)

Fremstillet på basis af8):

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

- materialer til papirfremstilling

 

Kapitel 57

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer:

   
 

- Af nålefilt

Fremstillet på basis af8):

- naturlige fibre, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

Dog gælder følgende :

 
   

- filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5402

- fibre af polypropylen, der henhører under pos. 5503 eller 5506, eller

- bånd (tow) af filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5501 er dog tilladt, forudsat at de enkelte fibres finhed ikke er mindre end 9 decitex, og at deres værdi ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- vævet stof af jute kan anvendes som bundstof

 
 

- Af andet filt

Fremstilling på basis af8):

- naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af8):

- kokos eller jutegarn

- garn af syntetiske eller regenererede fibre

- naturlige fibre, eller

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

Vævet stof af jute kan anvendes som bundstof

 

ex Kapitel 58

Særlige vævede stoffer og tuftede tekstilstoffer, blonder og kniplinger; tuftede tekstilstoffer blonder og kniplinger tapisserier: possementartikler; possementartikler broderier, undtagen

   
 

- Af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstillet på basis af enkelttrådet garn8)

 
 

- Andre varer

Fremstillet på basis af8):

 
   

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger

 
   

eller

Trykning i forbindelse med mindst en afsluttende behandling, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

5805

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais o. lign.) og broderede tapisserier (med gobelinsting, korssting o. lign.), også konfektionerede

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

5810

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

5901

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den art, der anvendes til fremstilling af bogbind mv.: kalkerlærred; præpareret malerlærred; præpareret malerlærred; buckram og lignende stivede tekstilstoffer af den art, der anvendes til fremstilling af hatte

Fremstilling på basis af garn

 

5902

Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj styrke, af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose:

   
 

- Med et indhold af højst 90 vægtprocent tekstilmaterialer

Fremstilling på basis af garn

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af kemikalier eller spindeopløsninger

 

5903

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med plast, undtagen varer henhørende under pos. 5902

Fremstilling på basis af garn

eller

Trykning i forbindelse med mindst en afsluttende behandling, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

5904

Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsma-terialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker

Fremstilling på basis af garn8)

 

5905

Vægbeklædning af tekstilmaterialer:

   
 

- Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med gummi, plastic eller andre materialer

Fremstilling på basis af garn

 
 

- Andre varer

Fremstillet på basis af8):

 
   

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger

eller

 
   

Trykning i forbindelse med mindst en afsluttende behandling, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

5906

Tekstilstof, gummieret, undtagen varer henhørende under pos. 5902:

   
 

- Af trikotage

Fremstilling på basis af8):

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

 
 

- Andet stof fremstillet af garn af kemofibre, med indhold af tekstilmaterialer på over 90 vægtprocent

Fremstilling på basis af kemikalier

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af garn

 

5907

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper o.lign.

Fremstilling på basis af garn

eller

Trykning i forbindelse med mindst en afsluttende behandling, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

5908

Væger af tekstil, vævede, flettede eller strikkede, til lamper, ovne, fyrtøj, lys o.lign.; glødenet og glødestrømper samt rørformede emner til fremstilling deraf, også imprægnerede:

   
 

- Glødenet og glødestrømper

Fremstilling på basis af rørformede emner af tekstil

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

5909 til 5911

Tekstilvarer til teknisk brug:

- Polerskiver og -ringe af andre materialer end filt, henhørende under pos. 5911

Tekstilstof, filtet eller ikke, af den art, der sædvanligvis anvendes i papirmaskiner eller til anden teknisk brug, også imprægneret eller overtrukket, rørformet eller endeløst, enkelt- eller flerkædet og/ eller - skuddet, eller fladvævet, flerkædet og/ eller -skuddet henhørende under pos. 5911


Fremstilling på basis af garn eller af affald af stoffer eller klude henhørende under pos. 6310

Fremstilling på basis af8):

- kokosgarn

- følgende materialer:

- garn af polytetrafluorethylen9)

- garn af polyamid, tvundet og overtrukket, imprægneret eller belagt med phenolharpiks

- garn af aromatisk polyamid fremstillet ved polykondensation af metaphenylendiamin og isophthalsyre

- garn af polytetrafluorethylen9)

- garn af syntetiske tekstilfibre af poly-p-phenylentere-phthalamid

- garn af glasfibre, overtrukket med phenolharpiks og beviklet med acrylgarn9)

- monofilamenter af copolyester bestående af en polyester, en terephthalsyreharpiks, 1,4 - cyclohexandiethanol og isophthalsyre

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af8):

- kokosgarn

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

 

Kapitel 60

Trikotagestof

Fremstillet på basis af8):

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

 

Kapitel 61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage:

   
 

- Fremstillet ved sammensyning eller anden samling af to eller flere stykker af trikotagestof, der enten er skåret i form eller formtilvirket

Fremstilling på basis af garn8) 10)

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af8):

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

 

ex Kapitel 62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, ikke af trikotage, undtagen

Fremstilling på basis af garn8) 10):

 

ex 6202

ex 6204

ex 6206

ex 6209 og ex 6211

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande til kvinder, piger og spædbørn, forsynet med broderi

Fremstilling på basis af garn10)

eller

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik10)

 

ex 6210 og

ex 6216

Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et lag aluminiumbehandlet polyester

Fremstilling på basis af garn10)

eller

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke overtrukket, forudsat at værdien af det anvendte ikke overtrukne stof ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik10)

 

6213 og

6214

Lommetørklæder, sjaler, tørklæder, mantiller slør og lignende varer:

   
 

- Broderivarer

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn8) 10)

eller

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik10)

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn8) 10):

eller

Trykning I forbindelse med mindst en afsluttende behandling, som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, såfremt værdien af det anvendte utrykte stof henhørende under pos. 6213 og 6214 ikke overstiger 47,5% af produktets pris ab fabrik

 

6217

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller tilbehør til beklædningsgenstande, bortset fra varer henhørende under pos. 6212:

   
 

- Broderivarer

Fremstilling på basis af garn10)

eller

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40% af den færdige vares pris ab fabrik10)

 
 

- Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et lag aluminiumbehandlet polyester

Fremstilling på basis af garn10)

eller

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke overtrukket, forudsat at værdien af det anvendte ikke overtrukne stof ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik10)

 
 

- Indlæg til kraver og manchetter, udskårne

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af garn10)

 

ex Kapitel 63

Andre konfektionerede tekstilvarer; håndarbejdssæt; brugte beklædningsgenstande og brugte tekstilvarer; klude, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

6301 til 6304

Plaider og lignende tæpper, sengelinned m.v., gardiner m.v. samt andre boligtekstiler:

   
 

- Af filt, ikke-vævede stoffer

Fremstilling på basis af8):

- naturlige fibre, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

 
 

- Andre varer:

   
 

- - Broderivarer

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn10) 11)

eller

Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 
 

- - I andre tilfælde

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn10) 11)

 

6305

Sække og poser til emballage

Fremstilling på basis af8):

- naturlige fibre

- korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

 

6306

Presenninger og markiser; telte; sejl til både, sejlbrætter og sejlvogne; campingudstyr:

   
 

- Af ikke-vævede stoffer

Fremstilling på basis af10) 8):

- naturlige fibre, eller

- kemikalier eller spindeopløsninger, eller

 
 

- Andre varer

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn10) 8)

 

6307

Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

6308

Sæt bestående af vævet stof samt garn, også med tilbehør, til fremstilling af tæpper, tapisserier, broderede duge og servietter eller lignende tekstilvarer, i pakninger til detailsalg

Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der gælder for den, såfremt den ikke indgik i sættet; dog må der medtages artikler uden oprindelse, forudsat at deres værdi ikke overstiger 15% af sættes pris ab fabrik

 

ex Kapitel 64

Fodtøj, gamacher og lign. undtagen

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen samlede dele, bestående af overdel fastgjort til bindsål eller andre underdele, der henhører under pos. 6406

 

6406

Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele, også fastgjort til bindesål eller anden underdel, bortset fra ydersål); indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher; skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 65

Hovedbeklædning og dele dertil, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

6503

Hatte og anden hovedbeklædning af filt, fremstillet af hattestumper eller plane hatteemner henhørende under pos. 6501, også forede eller garnerede

Fremstilling på basis af garn eller tekstilfibre10)

 

6505

Hatte og anden hovedbeklædning, af trikotage eller konfektioneret af blonder, kniplinger, filt eller andet tekstilstof (men ikke af bånd eller strimler), også forede eller garnerede; hårnet, uanset materialets art, også forede eller garnerede

Fremstilling på basis af garn eller tekstilfibre10)

 

ex Kapitel 66

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

6601

Paraplyer og parasoller (herunder stokkeparaplyer, haveparasoller o.lign.)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 67

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 68

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 6803

Varer af skifer, herunder varer af agglomeret skifer

Fremstilling på basis af bearbejdet skifer

 

ex 6812

Varer af asbest; varer på basis af blandinger på basis af asbest eller på basis af asbest og magnesiumcarbonat

Fremstilling på basis af alle materialer

 

ex 6814

Varer af glimmer, herunder varer af agglomereret eller rekonstitueret glimmer, også på underlag af papir, pap eller andre materialer

Fremstilling på basis af bearbejdet glimmer, herunder varer af agglomereret eller rekonstitueret glimmer

 

Kapitel 69

Keramiske produkter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 70

Glas og glasvarer, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 7003

ex 7004 og

ex 7005

Glas, ikke med reflekterende lag

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7001

 

7006

Glas henhørende under pos. 7003, 7004 eller 7005, bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret, emaljeret eller på anden måde bearbejdet, men ikke indrammet eller i forbindelse med andre materialer

   
 

- glasplader (substrater), med dielektrisk belægning af metal, halvledere ifølge standarderne fra SEMII12)

Fremstilling på basis af glasplader (substrater) uden belægning henhørende under pos. 7006

 
 

- I andre tilfælde

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7001

 

7007

Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7001

 

7008

Isolationsruder bestående af flere lag glas

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7001

 

7009

Glasspejle, også indrammede, herunder bakspejle

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7001

 

7010

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas af den art, der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

eller

Slibning af varer af glas, hvis værdi ikke overstiger 50% af produktets pris

 

7013

Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande til indendørs brug og lignende varer, af glas, undtagen varer henhørende under pos. 7010 eller 7018

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

eller

Slibning af varer af glas, hvis værdi ikke overstiger 50% af produktets pris

eller

Dekoration, undtagen serigrafisk trykning, udelukkende udført i hånden, af varer af glas, blæst med munden, og hvis værdi ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 7019

Varer af glasfibre, undtagen garn

Fremstilling på basis af:

- fiberbånd, rovings, garn eller afhuggede tråde, ufarvede

- glasuld

 

ex Kapitel 71

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 7101

Naturperler og kulturperler, sorterede og trukket på snor af hensyn til forsendelsen

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex 7102

ex 7103 og

ex 7104

Bearbejdede ædel- og halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædel- og halvædelsten

 

7106, 7108 og 7110

Ædle metaller:

   
 

- Ubearbejdede

Fremstilling på basis af alle materialer undtagen materialer, der henhører under pos. 7106, 7108 eller 7110

eller

Adskillelse ved elektrolyse, varmebehandling eller kemisk behandling af ædle metaller, der henhører under pos. 7106, 7108 eller 7110

eller

Legering af ædle metaller, der henhører under pos. 7106, 7108 eller 7110, indbyrdes eller med andre metalbaser

 
 

- I form af halvfabrikata eller som pulver

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædle metaller

 

ex 7107

ex 7109 og

ex 7111

Ædelmetaldublé, i form af halvfabrikata

Fremstilling af ædelmetaldublé på basis af ubearbejdede ædelmetaller

 

7116

Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

7117

Bijouterivarer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

eller

 
   

Fremstilling på basis af metaldele, ikke dubleret eller overtrukket med ædle metaller, forudsat at værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 72

Jern og stål, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

7207

Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7201, 7202, 7203, 7204 og 7205

 

7208 til 7216

Fladvalsede produkter, stænger, profiler af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede former af materialer henhørende under pos. 7206

 

7217

Tråd af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata af materialer henhørende under pos. 7207

 

ex 7218, 7219 til 7222

Halvfabrikata, fladvalsede produkter og profiler af rustfrit stål

Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede former af materialer henhørende under pos. 7218

 

7223

Tråd af rustfrit stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata af materialer henhørende under pos. 7218

 

ex 7224, 7225 til 7228

Halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe; profiler, af andet legeret stål; hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål

Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede former af materialer henhørende under pos. 7206, 7218 eller 7224

 

7229

Tråd af andet legeret stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata af materialer henhørende under pos. 7224

 

ex Kapitel 73

Varer af jern og stål, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 7301

Spunsvægjern

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7206

 

7302

Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7206

 

7304, 7305 og 7306

Rør og hule profiler, af jern (bortset fra støbejern) og stål

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7206, 7207, 7218 eller 7224

 

ex 7307

Rør fittings af rustfrit stål (ISO nr. X5CrNiMo 1712) bestående af flere dele

Drejning, boring, gevindskæring, afgratning og sandblæsning af smedede emner, hvis værdi ikke overstiger 35% af produktets pris ab fabrik

 

7308

Konstruktioner, undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406, og dele af konstruktioner (f.eks. broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør o.lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Svejsede profiler, der henhører under pos. 7301, må dog ikke anvendes

 

ex 7315

Kæder, skridsikre

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 7315 ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 74

Kobber og varer deraf, undtagen

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

7401

Kobbersten; cementkobber (udfældet kobber)

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

7402

Uraffineret kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

7403

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form:

   
 

- Raffineret kobber

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 
 

- Kobberlegeringer og raffineret kobber med indhold af andre elementer

Fremstilling på basis af raffineret kobber, i ubearbejdet form, eller af affald og skrot af kobber

 

7404

Affald og skrot, af kobber

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

7405

Kobberforlegeringer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 75

Nikkel og varer deraf, undtagen

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

7501 til 7503

Nikkelsten, nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstilling af nikkel; ubearbejdet nikkel; affald og skrot af nikkel

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 76

Aluminium og varer deraf, undtagen

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

7601

Ubearbejdet aluminium

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og helt eller delvis er fremstillet af en af følgende slægter:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 
   

eller

Fremstilling ved varmebehandling eller elektrolyse på basis af ulegeret aluminium eller affald og skrot af aluminium

 

7602

Affald og skrot, af aluminium

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 7616

Andre aluminiumsartikler end trådvæv, trådnet, tråddug, trådgitter og lignende varer (herunder endeløse bånd) af aluminiumstråd samt strækmetal af aluminium

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Trådvæv, trådnet, tråddug, trådgitter og lignende varer (herunder endeløse bånd) af aluminiumstråd samt strækmetal af aluminium kan dog anvendes

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 77

Forbeholdt eventuel senere anvendelse i HS

   

ex Kapitel 78

Bly og varer deraf, undtagen

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

7801

Ubearbejdet bly:

   
 

- Raffineret bly

Fremstilling på basis af »bullion«- eller »work«-bly

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Fremstilling på basis af materialer, der ikke henhører under pos. 7802

 

7802

Affald og skrot, af bly

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 79

Zink og varer deraf, undtagen

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

7901

Ubearbejdet zink

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Fremstilling på basis af materialer, der ikke henhører under pos. 7902

 

7902

Affald og skrot, af zink

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 80

Tin og varer deraf, undtagen

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

8001

Ubearbejdet tin

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Fremstilling på basis af materialer, der ikke henhører under pos. 8002

 

8002 og 8007

Affald og skrot, af tin; andre varer af tin

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

Kapitel 81

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets) varer af disse materialer

   
 

- Andre uædle metaller, bearbejdede; varer af disse materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under samme position som færdigvaren ikke overstiger 50% af den færdige vares pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex Kapitel 82

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler samt dele dertil, af uædle metaller; dele hertil af uædle metaller, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

8206

Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 8202 til 8205, i sæt i detailsalgsemballage

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 8202 til 8205. Dog må værktøj henhørende under pos. 8202 til 8205 medtages i sæt, forudsat at deres værdi ikke overstiger 15% af det færdige sæts pris ab fabrik

 

8207

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, også mekanisk eller til værktøjsmaskiner (f.eks. til presning, stansning, lokning, gevindskæring, boring, udboring, rømning, fræsning, drejning og skruning), herunder matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal, samt værktøj til bjerg- eller jordboring

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8208

Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

ex 8211

Knive (undtagen varer henhørende under pos. 8208) med skærende eller savtakket æg (herunder beskærerknive), samt blade dertil

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må blade til knive og håndtag af uædle metaller anvendes

 

8214

Andre skære- og klipperedskaber (f.eks. hårklippere, flækkeknive, huggeknive, hakkeknive og papirknive); redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), også i sæt

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må håndtag af uædle metaller anvendes

 

8215

Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Dog må håndtag af uædle metaller anvendes

 

ex Kapitel 83

Diverse varer af uædle metaller, undtagen

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt

 

ex 8302

Andre beslag, tilbehør og lignende varer, til bygninger og automatiske dørlukkere

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Andre materialer henhørende under pos. 8302 må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 20% af den færdige vares pris ab fabrik

 

ex 8306

Statuetter og andre dekorationsgenstande, af uædle metaller

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Andre materialer henhørende under pos. 8306 må dog anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 30% af den færdige vares pris ab fabrik

 

ex Kapitel 84

Atomreaktorer; dampkedler, maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; undtagen

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

ex 8401

Nukleare brændselselementer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt13)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8402

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler, som også kan producere lavtryksdamp); kedler med overhedning

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

8403 og ex 8404

Kedler til central opvarmning, bortset fra kedler henhørende under pos. 8402, samt hjælpeapparater til central opvarmning

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhører under en anden position end pos. 8403 eller 8404

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

8406

Dampturbiner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8407

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8408

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8409

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig er bestemt til forbrændingsmotorer henhørende under pos. 8407 eller 8408

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8411

Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

8412

Andre kraftmaskiner og motorer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

ex 8413

Roterende positive fortræningspumper

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

ex 8414

Industrielle ventilatorer, blæsere o.lign.

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

8415

Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8418

Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

ex 8419

Maskiner til træ-, papirmasse- og papindustrien

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under samme position som det færdige produkt kun anvendes op til en værdi af 25% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8420

Kalandere og andre valsemaskiner, undtagen maskiner til metal eller glas, samt valser dertil

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under samme position som det færdige produkt kun anvendes op til en værdi af 25% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8423

Vægte, herunder tælle- og kontrolvægte (undtagen vægte, følsomme for 5 centigram eller mindre); vægtlodder af enhver art

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

8425 til 8428

Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8431 kun anvendes op til en værdi af 10% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8429

Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og levellers), scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, stampemaskiner og vejtromler, selvkørende:

   
 

- Vejtromler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 
 

- Andre varer

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8431 kun anvendes op til en værdi af 10% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8430

Andre maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, stenbrydning o.lign. piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle; sneplove og sneblæsere

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8431 kun anvendes op til en værdi af 10% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

ex 8431

Dele, som udelukkende eller hovedsageligt anvendes til vejtromler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8439

Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse af cellulosefibre eller til fremstilling og efterbehandling af papir og pap

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under samme position som det færdige produkt kun anvendes op til en værdi af 25% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8441

Andre maskiner og apparater til forarbejdning af papirmasse, papir og pap, herunder papir- og papskæremaskiner af enhver art

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under samme position som det færdige produkt kun anvendes op til en værdi af 25% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8444 til 8447

Maskiner henhørende under disse positioner til anvendelse inden for tekstilindustrien

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

ex 8448

Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med de under pos. 8444 og 8445 henhørende maskiner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8452

Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger henhørende under pos. 8440; møbler, borde og overtræk, specielt konstrueret til symaskiner; symaskinenåle:

   
 

- Symaskiner (skyttemaskiner), hvis hoved vejer højst 16 kg uden motor eller højst 17 kg med motor

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor værdien af alle de materialer uden oprindelse, der anvendes ved samling af symaskinehovedet (uden motor), ikke overstiger værdien af de anvendte materialer med oprindelsesstatus

- de anvendte trådspændings-, griber- og zig-zagsyningsmekanismer allerede har oprindelsesstatus

 
 

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8456 til

8466

Værktøjsmaskiner og maskiner samt dele og tilbehør dertil henhørende under pos. 8456 til 8466

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8469 til 8472

Kontormaskiner (f.eks. skrivemaskiner, regnemaskiner, automatiske databehandlingsmaskiner, duplikatorer og hæftemaskiner)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8480

Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller; støbeforme til metaller (bortset fra kokiller), metalkarbider, glas, mineralske materialer, gummi og plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50% af produktets pris ab fabrik

 

8482

Kugle- og rullelejer

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

8484

Pakninger o.lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag metal; sæt og assortimenter af pakninger o. lign. af forskellig beskaffenhed, i poser, hylstre eller lignende emballager; mekaniske pakninger

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

8485

Dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber ikke andetsteds tariferet i dette kapitel og ikke forsynet med elektriske forbindelsesdele, isolatorer, spoler, kontakter eller andre elektriske dele

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 85

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil, undtagen

Fremstilling, ved hvilken:

- alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt, og

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8501

Elektriske motorer og generatorer, undtagen generatorsæt

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8503 kun anvendes op til en værdi af 10% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

8502

Generatorsæt og roterende elektriske omformere

Fremstilling:

- ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik

- hvor, inden for ovennævnte grænse, materialer henhørende under pos. 8501 eller 8503 kun anvendes op til en værdi af 10% af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30% af produktets pris ab fabrik

ex 8504

Strømforsyningsenheder af den art, der anvendes til automatiske databehandlingsmaskiner

Fremstilling, ved hvilken værd