Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
stemmesedler til brug ved folketingsvalg

§ 1

I bekendtgørelse nr. 742 af 1. december 1989 om stemmesedler til brug ved folketingsvalg, som ændret ved bekendtgørelse nr. 307 af 3. maj 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Såfremt folketingsvalg afholdes samme dag som kommunale valg eller valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet, skal det i stk. 1, 1. pkt., nævnte karton eller svære papir være lyst blåt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. november 2001.

Indenrigsministeriet, den 1. november 2001

Karen Jespersen

/Anne Birte Pade